Seneste nyt
07.06.2022 20:31 Husorden opdateret

Husorden for EF Øresund Strandpark, Etape 1

E/F Øresund Strandpark Etape 1

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 17. maj 2022 

 

Husorden for E/F Øresund Strandpark,
Etape 1

Et godt naboskab er meget værd

En boligbebyggelse med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse rammebetingelser og regler, som kan medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen.
Disse regler er fastsat for at beskytte både beboerne og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden og varetage et højt niveau af sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne sikre, i overensstemmelse med lovgivning og offentlige forskrifter, i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.
I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at alle husker at vejlede deres børn, gæster og husdyr, og at forældre og andre voksne foregår dem med et godt eksempel.

 

 

1. Affald

Affald og glasskår må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i forseglet lukket pose. Aviser, ugeblade og reklamer skal lægges i de særlige papircontainere, der er opstillet, ligesom flasker og glas skal afleveres i flaskecontainer.
Flasker må ikke afleveres uden for tidsrummet kl. 09.00-22.00.

 

 

2. Altaner

Der må ikke hænges tæpper, dyner eller lignende ud af vinduer eller ud over altanen, ligesom der ikke må rystes tæpper
og lignende ud af vinduer eller fra altan.
Altaner skal til enhver tid fremstå ryddelige. Udendørs ophængning af tøj eller andet materiale højere end altanens rækværk må ikke finde sted. Det er ikke tilladt at ophænge blomsterkasser eller lignende på altanens yderside.
Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle effekter i murværk eller træværk, og der må ikke bores/files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside. Indvendig afdækning af altanernes glasflader kan evt. ske med materiale der fremstår ensfarvet i en sandfarve. Parasoller må anvendes på altanerne, når de er anbragt i en dertil indrettet parasolfod. De kan om nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde fæstes til altangelænderets inderside.
Parasoller må ikke i udslået tilstand rage mere end 90 cm uden for altanen.
Når beboerne ikke opholder sig på altanerne, skal parasollerne været slået ned og låst med låsemekanisme eller strop. Lejlighedernes ejere er altid ansvarlige for, at inventar på altanerne er forsvarligt fastgjort under alle vejrforhold.

 

 

3. Bore- og banketider

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj såsom gulvafhøvler, hammer og lignende må kun finde sted i følgende tidsrum:
Mandag - fredag fra kl. 07.00 - 19.00
Lørdag, søndag og helligdage må brug af boremaskine og andet støjende værktøj kun finde sted i begrænset omfang, og kun i tidsrummet kl. 09.00 - 16.00.

 

 

4. Boldspil

Boldspil må ikke finde sted på parkeringspladsen, stier eller foran opgangene.

 

5. Buske og planter

Det er ikke tilladt at betræde buskads og planter samt nysået græs.

 

6. Børn

Børn må ikke lege i opgange eller i kældre. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel.

 

7. Cykler

Cykler må ikke henstilles i opgange, på stierne eller foran indgangspartierne. Cykler henvises til cykelskurene. Der må ikke cykles på stierne og fodgængerarealer.

 

8. Døre

Døre til opgange og kælder skal altid holdes lukkede.

 

9. Fester, musik og støj

Der bør generelt være ro i ejendommen efter kl. 22.00.
Private fester skal finde sted under hensyntagen til de øvrige beboere og husordenen. Festerne skal annonceres i god tid, i de berørte opgange senest 2 dage før.
Vinduer og altandøre skal ved støj holdes lukkede så unødig gene af beboere undgås.
Adfærd, der medfører et støjniveau, der kan erkendes af andre, herunder fra højttalere, må aldrig finde sted mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 på hverdage, søndage og helligdage efterfulgt af en hverdag, og aldrig mellem kl. 2.00 og kl.7.00 på fredage, lørdage og andre dage efterfulgt af en fridag.
Tag i det hele taget hensyn til dine naboer. Hold al støj på et niveau, som både du og dine naboer kan acceptere. Det gælder selvfølgelig også, når du holder fest. Sørg for at vinduer og døre er lukkede, når du spiller musik eller støjer. Lyt til dine naboer, når de beder dig skrue ned eller ændre adfærd!

 

10. Fodring af dyr

Fodring af vilde dyr og fugle må ikke finde sted på eller fra ejendommens arealer, heller ikke på og fra altaner.

 

11. Graffiti og hærværk

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens facade og rekvisitter (herunder også på skilte og tavler i opgangene) eller i øvrigt at beskadige ejendommen eller dens inventar, herunder uden forudgående tilladelse at tilvirke/ændre facader, fællesarealer, fællesrum m.m., eller ophænge/opsætte genstande/konstruktioner.
Såfremt en beboer eller en til husstanden hørende person eller gæst forårsager ødelæggelse på ejendommen eller på ejendommens tilhørende genstande, er den pågældende beboer pligtig at udbedre/betale for skadernes istandsættelse. En beboer er altså ansvarlig for sin husstands samt besøgendes adfærd, og kan pådrages økonomiske konsekvenser herfor.
Er en beboer, dennes husstand eller besøgende skyld i ekstraordinær tilsmudsning af trapper eller udendørsarealer, påhviler det vedkommende selv at foretage den nødvendige rengøring. Er dette ikke gjort, foretager ejerforeningen rengøringen for beboerens regning.

 

12. Grill

Det er tilladt at benytte grill på altaner og terrasser under hensyntagen til såvel klimatiske forhold som naboer.

 

13. Husdyr

Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang. Husdyr må ikke være til gene for andre.
Husdyr må under ingen omstændigheder opholde sig alene eller blive luftet i kældre og skal altid holdes i snor eller i bur og efterladenskaber skal fjernes. Luftning på fællesarealer følger grundejerforeningens husorden.

 

14. Hække

Hække og beplantning på og omkring terrasser må ikke overstige 1,80 meter.

 

15. Kældre

Kælderrum hørende til de enkelte lejligheder skal holdes aflåste og være forsynet med mærkat med angivelse af brugerens lejlighedsnummer. Brændstof og andre brandfarlige væsker, knallerter og lignende må ikke opbevares i kælderrum.
Affald må ikke henstilles i kælderen.

 

16. Markiser

Markiser må af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke opsættes på ejendommen.

 

17. Opgange

Hoveddøre til opgangen skal holdes lukkede.
Larm og drikkeri i opgange, ved indgangspartier, i kældre og på udendørs fællesarealer er ikke tilladt. Rygning er ikke tilladt i trappeopgangene.
Oplag af væsentligt brandbelastende eller flugtsvejsspærrende effekter, samt henstilling af affald eller flugtvejsspærrende effekter med videre i opgange og på trapper er ikke tilladt.

 

18. Parkering

Parkering er kun tilladt i de dertil indrettede parkeringsbåse. Parkering på selve adkomstvejen samt helt eller delvis på stier og fodgængerarealer er ikke tilladt.

 

19. Terrasser

Private terrasser må ikke betrædes uden ejerens tilladelse. Terrasser skal til enhver tid fremstå ryddelige. Det er tilladt at opsætte hegn omkring sin have/terrasse. Hegnet skal dog placeres på indersiden af hækken, og må i højde ikke overstige hækkens højde. Et hegn vinkelret på bygning umiddelbart ud for bygningen må opsættes, i en horisontaludstrækning på maksimalt 180 cm og må højst antage højden 180 cm. Et sådant hegn skal have samme farve som bygningens træværk (mahogni).

 

20. Udlejning

Ved udlejning af lejligheden pålægges det ejeren af lejligheden at sørge for, at lejer får udleveret husordenen, manualen fra Skanska samt foreningens hjemmeside adresse.
Det er ikke tilladt at udleje en lejlighed med en kortere lejeperiode end 31 dage (korttidsudlejning). En ejer er dog berettiget til at foretage korttidsudlejning med op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalenderår. Ejeren skal senest samtidig med hver udlejnings begyndelse underrette ejerforeningens bestyrelse om udlejningen, lejerens navn og kontaktoplysninger samt lejeperiodens længde.

 

21. Øvrige forhold

Beboere har pligt til at følge de af bestyrelse og vicevært givne anvisninger til overholdelse af husorden og andre gældende bestemmelser.
Foruden de her angivne regler har beboerne pligt til at overholde, hvad der anses for til hver en tid at være god husorden. Effekter henstillet i strid med husorden kan uden ansvar fjernes af ejerforeningen.
Dispensationer kan i særlige tilfælde bevilges af bestyrelsen. Dispensationer kræver forudgående ansøgning. Etablering af haveskure skal godkendes af bestyrelsen.

 

 


Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld