Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 22. nov 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 22.11 2004, kl. 19:30 hos
Kristian, Øresund Parkvej 2 1.th.
 
Udsendt den: 03.12.2004
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, Anders Thom-
sen og Lina Steinmann. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde.
2. Meddelelser
3. Netværk, drøftelse af videre proces
4. Vedligehold og service
· Tilbagemelding fra SKANSKA
5. Parkering
6. Snerydning
7. Cykeloprydning v/Anders
8. Næste møde
9. Eventuelt
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde  
Dagsorden og referatet blev godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2 – Meddelelser
Som nogle beboere har bemærket den 11. november, har der været politiaktion her i bebyg-
gelsen. Omkring kl. 19:30 skyder politiet tåregasgranater ind i en lejlighed på 4. sal i nr. 5. Be-
boeren, som dagen forinden mistænkes for at have været involveret i et skyderi på Øresunds-
vej, var ikke hjemme. Politiet banker ligeledes døren ind til lejligheden og forsegler den efter-
følgende. Lejeren er af udlejer opsagt med øjeblikkelig virkning. En kopi af denne opsigelse er
omdelt til berørte beboere i opgang 5 og 3. Beboeren er af politiet efterlyst, så hvis nogen ser
ham i ejendommen bedes man kontakte politiet. 
 
R98 har endnu ikke sat en nøgleboks op ved miljøstationen, hvilket resulterer at de ikke kan
komme til at tømme pap, flasker mm. med mindre Bjarne eller Vagn åbner låsen inden deres
ankomst. Der er rykket for opsætningen, så det håber vi sker snarest.
 
Snerydning – pga. prisfejl i den første aftale om snerydning, har der været nogle opstartspro-
blemer i den første weekend med sne. Det skulle nu være i orden.
 
Cykeloprydning. Når SKANSKA skal til at asfaltere i cykelskurene og på stierne, varsler de
separat herom. I den forbindelse fjerner SKANSKA de cykler som ikke er flyttet fra skurene, og cyklerne bliver samlet stillet andet steds hen, hvorfra bestyrelsen vil give en tidsfrist til at få
fjernet dem. De cykler som ingen vil kendes ved, bliver fjernet af politiet.
 
Ejendomsvurdering. Der er på forskudsopgørelserne for 2005 ikke noteret en ejendomsværdi.
Vær opmærksom på selv at rette henvendelse til Told & Skat, for at få ændret forskudsopgø-
relsen. 
   
Ad 3 – Netværk, drøftelse af videre proces
Vi har i relation til rådgivning på projektet modtaget kontrakttilbud fra CARL BRO, der estime-
rer arbejdet til 55 timer, betaling på timebasis.
 
SYNKRO vil ikke give tilbud på opgaven, da der er for mange uklare ting i kontrakten med
ComX. I øvrigt mener de, at hele projektet er kr. ca. 2.000,00 for dyrt pr. lejlighed.
 
BIRK & KROGBOE har ikke givet skriftligt tilbud, men de er villige til at påtage sig opgaven.
Der vil komme et tilbud i den kommende uge.
 
Bestyrelsen vil se på det indkomne tilbud og sammenholde dem på pris og indhold. 
 
Der skal i den videre proces først redigeres i den kontrakt, der underskrives med ComX. 
 
DATEA bedes om at sørge for opkrævning af den enkelte ejers andel til netværket. Ligeledes
forhører de beboerne hver for sig, hvem der skal have finansieret beløbet eller om det er kon-
tantbetaling.  
 
Ad 4 – Vedligehold og service
Bjarne og Vagn skulle have haft et møde med Jens Christian Christensen, SKANSKA, den
3.november, men han dukkede ikke op. Der har så efterfølgende været skriftlig korrespondan-
ce, da der var en del ubesvarede spørgsmål bestyrelsen gerne ville have afklaret. Af punkter
kan nævnes:  
 
Taget – det firma som har lavet taget vil gerne selv udbedre skaderne, men SKANSKA ønsker
ikke at benytte de samme til udbedringen, og her er sagen gået i juridisk hårdknude. Altså der
er ikke sket yderligere. Bestyrelsen finder dette uacceptabelt og vil presse på for en løsning
nu.
 
Varmt vand – SKANSKA er i gang med at rense vandledningerne. Københavns Energi var i
anden anledning på besøg den 3. november. De var meget forbavset over den dårlige indstil-
ling af diverse målere og installationer. SKANSKA har tilsyneladende indstillet målerne forkert.
KE har tilbudt at indlede dialog med de folk der har lavet varmtvandsinstallationer. Bestyrelsen
har bedt SKANSKA udbedre forholdet straks.
 
Altansikringer – bestyrelsen havde bedt SKANSKA få godkendt altansikringerne af arkitekten,
evt. i stedet en transparent udgave. Dette er endnu ikke sket.
 
Ulovlig fælles el-installation – dette er SKANSKA uforstående over for, men de vil have en el-
ingeniør til at se på installationerne. Kort drejer det sig om, at indendørs belysning og uden-
dørs belysning angiveligt ikke må gå på samme gruppe, da denne så bliver overbelastet.
Trappebelysning er nødlys og skal altid være tændt. Bestyrelsen vil om nødvendigt indbringe
sagen for El-ankenævnet. 
 
Bimåler – der er endnu ikke installeret bimålere, så man kan opdele forbrug for ejerforeningen
(indendørs lys) og grundejerforeningen. SKANSKA er ingen blevet rykket.
 
Nybolig – SKANSKA beder os om at tage kontakt til sælger??? Men var det ikke SKANSKA vi
købte vores lejligheder af???!!! Vi forfølger sagen, og rykker for Nyboligs andel til renhold af
opgang 4.
 
Dagbøder – SKANSKA har endnu ikke begrundet deres afvisende svar omkring dagbøder.
Bestyrelsen rykker for dette.
 
Byggelys -  ved gener fra belysningen fra byggepladsen, bedes man tage kontakt til byggele-
deren,  Carsten, på tlf. 30 68 02 81.
 
Øresund Parkvej’s status oplyses af Københavns Kommune at være privat fællesvej. Vi kan
således opsætte egen skiltning, hvilket er bestilt. 
 
Fejl og mangler på fællesarealer – samme procedure som de enkelte lejligheder – dette vil
dog først blive gjort senere end de enkelte lejligheder. Jens Christian har lovet at tage kontakt
til Bjarne når fællesarealerne står for tur.
 
Ad 5 – Parkering
Asfaltfolkene skal arbejde endnu en dag, men kan dog blive afbrudt af fugtigt vejr. Opstribnin-
gen sker efterfølgende når der er tørvejr.  Efterfølgende vil der blive asfalteret på stier og i
cykelskurene. De vil varsle separat herom.
 
Bestyrelsen har skrevet til KE for at høre om evt. udlejning af jordstykket mod Lergravsstien.
Vi har endnu ikke hørt fra dem om deres indstilling.  
 
Ad 6 – Næste møde
Afholdes hos Lina den 19. januar 2005 kl. 19.
 
Ad 8 – Eventuelt
-
  
Mødet hævet kl. 21
Referat:
 
Lina Steinmann
24.11.2004

Bestyrelsesmøde 28. okt 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes torsdag den 28.10 2004, kl. 19:30 hos
Vagn, Øresund Parkvej 1, 2.th.
 
Udsendt den: 03.11.2004
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, Anders Thom-
sen og Lina Steinmann. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 30.09.2004
2. Meddelelser
3. Netværk, gennemgang af kontraktudkast, og drøftelse af videre proces
4. Vedligehold og service
· Fejl og mangler, fællesarealer, 1-årsgennemgang
· Altansikring
· Vinduespudsning
· Løbende vedligehold
5. Budgetgennemgang m.v.
6. Parkering
7. Næste møde
8. Eventuelt

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden og referat fra 30.09. 2004  
Referatet og dagsorden blev godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2 – Meddelelser
Vi har fået sat hængelås op på døren ind til miljøstationen, så uvedkommende ikke har ad-
gang mere. Det kræver ikke ny nøgle for at komme ind til miljøstationen.
 
En beboer i opgang 5 har holdt meget festivitas på det seneste – på urimelige tidspunkter af
døgnet. Dette har resulteret i at bestyrelsen har kontaktet ejeren af lejligheden (da denne lejer
lejligheden ud). Der har ligeledes været taget kontakt til lejeren af lejligheden, for at bede ham
følge den husorden der er gældende for alle beboere. Det har været ro en periode, men uroen
er nu gået i gang igen med fest i tide og utide. Vi har bedt ejeren tage kontakt til lejeren, for at
få dette stoppet.
 
Told Skat har oplyst, at de har vurderet vores lejligheder pr. 1.okt. 2004. Altså skal vi betale
ejendomsværdiskatter pr. 01.01.2005.
 
Københavns Energi kommer og aflæser hovedmålerne i kælderen den 3.november.
 
Ad 3 – Netværk, gennemgang af kontraktudkast, og drøftelse af videre proces
Kontraktudkast som tidligere har været fremsendt, er læst igennem, og der er ikke større ind-
vendinger til udkastet. Bjarne og Morten vil gå videre med ComX og Carl Bro. Mere informati-
on følger så snart vi ved mere.
 
Ad 4 – Vedligehold og service
Fejl og mangler:
Helge Bønløkke fra nr. 2, har kontaktet SKANSKA, da der drypper vand ned i hans lejlighed
og ligeledes i opgangen. Bestyrelsen vil igen rette henvendelse til SKANSKA for at bede dem
om at igangsætte reparationsarbejdet på tagene hurtigst muligt. Bestyrelsen overvejer ligele-
des at rette henvendelse til vores forsikringsselskab for at orientere om situationen. Vi vil se på
om der evt. skal advokat på sagen, da det er et ret omfattende emne.
 
Der er aftalt møde med Jens Christian Christensen fra SKANSKA den 3. november, hvor Bjar-
ne og Vagn deltager. På mødet skal der bl.a. drøftes 1-års gennemgang, taget på blokkene,
varmtvandstilførsel og lysinstallationerne (som der stadig er problemer med). 
 
Dagbøder: SKANSKA vil gå med til dagbødebetaling på kr. 14.000,00. Vi mener stadig at have
dagbøder til gode fra 1. juli 2004 frem til uge 39. Denne sag bliver ligeledes drøftet den 3. no-
vember. 
 
SKANSKA oplyser at der inden for 3 uger bliver lagt det sidste asfaltslidlag på parkeringsplad-
serne. Efterfølgende vil parkeringbåse blive optegnet, så vi kan udnytte pladsen optimalt. Der
vil i den forbindelse også blive sat et skilt op, der indikerer parkering forbudt uden for de mar-
kerede båse. Godkendelsen af skiltet er opnået hos politiet. Vi henstiller til alle beboere at
overholde dette.
 
I forbindelse med 1-årsgennemgangen nedskriver SKANSKA sikkerhedsstillelsen i de enkelte
lejligheder. Bestyrelsen vil forsøge at få standset nedskrivningen af sikkerhedsstillelse på fæl-
lesarealerne – for at have en klemme på SKANSKA. Alle fejl og mangler skal først være ud-
bedret på fællesarealerne før en nedskrivning kan accepteres.    
 
Altansikring:
SKANSKA har sat en prøve sikring på Vagns lejlighed. SKANSKA venter på vores tilbagemel-
ding. Der har ikke været indvendinger mod det opsatte i den forløbne måned, og derfor med-
deler vi SKANSKA, at vi kan tiltræde princippet om sikring, men vil dog gerne have drøftet
selve den visuelle udformning med byggeriets arkitekt. Evt. kan overvejes transparente sik-
ringsskinner. 
 
Vinduespudsning:
Med DATEA’s hjælp har vi fundet en vinduespudser der tør afgive et tilbud på pudsning af
opgangvinduerne. Det drejer sig om Anders Andersen Rengøring. Vi vil bestille pudsning ud-
vendig og indvendig. Efterfølgende tager vi stilling til, om der evt. skal laves permanent aftale
med firmaet.
 
Løbende vedligeholdelse:
Vi skal have startet på en opsparing til vedligeholdelse, og behøver derfor en vedligeholdel-
sesplan for ejendommen. Vi vil tage kontakt til en teknisk konsulent der kan bistå med at få
lavet sådan en.
 
Ad 5 – Budgetgennemgang m.v.
Det foreløbige regnskab ser fornuftigt ud. Dog kan der konstateres at det budgetterede el-
forbrug er et fejlskøn. Dette vil blive rettet op i det nye budget for 2005.
DATEA har tilbudt at lave et budgetudkast for næste år, hvilket vi vil tage imod.
 
Ad 6 – Parkering
I forbindelse med at SKANSKA aftegner parkerings båse til bilerne, vil vi bede om at få tegnet
MC parkering på hjørnet ved opkørslen til blok 2.
Vedrørende parkering på det grønne areal ud mod Lergravsstien, tager vi kontakt til KE (der
ejer grunden), for at få en dialog i gang, om mulig leje / køb af grunden til privat p-plads.
Anders har forhørt sig om tidsplanen for det kommende P-hus ved Øresundsvej. Men det er
ikke noget det står øverst på listen inden for de kommende 3 år. Alligevel agter bestyrelsen at
gøre Københavns Kommune opmærksom på det nuværende parkeringsproblem der er her-
ude, i håb om at få fremskyndet arbejdet. 
 
Ad 7 – Næste møde
Afholdes hos Kristian den 22. november kl. 19:30.
 
Ad 8 – Eventuelt
Punkt til næste bestyrelsesmøde: cykeloprydning. 
Anders informerede om, at det påtænkes at sætte en mobilmast op på en af bygningerne på
Øresund Parkvej. Det giver en lejeindtægt på kr. 15 – 20.000 pr. år. Anders vil rette henven-
delse til firmaet, for at tilbyde vores tag, så vi kunne tjene lidt på det. Og så skal vi jo heller
ikke se på masten, da den sidder på hhv. blok 1 eller 2. Mere information følger.
 
Mødet hævet kl. 21:30.

Referat:
Lina Steinmann
30.10 2004

Bestyrelsesmøde 30. sep 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde med deltagelse af SKANSKA, afholdt torsdag den
30.09 2004, kl. 17:00, i Sundby Sejlforening. 
 
Udsendt den: 8. oktober 2004
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, Anders Thom-
sen, Lina Steinmann. SKANSKA var repræsenteret ved Jens Christian Christensen. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Tag
2. Varmt vand
3. Udendørsbelysning
4. Altaner
5. Fejl og mangel gennemgang – fællesarealer
6. Nybolig
7. Asfaltering af p-pladser
8. 1-års gennemgang
9. Ibrugtagnings tilladelse
10.  Eventuelt
 
Ad 1 – Tag  
Firmaet BMT byggeteknik har udfærdiget en rapport over tagenes tilstand på blok 1 og 2.
Denne vil SKANSKA arbejde videre med og få udbedret de skader / fejl der er konstateret.
Rapporten nævner de samme fejl / mangler som der også blev konstateret ved den fælles
gennemgang ved overdragelsen af fællesarealerne fra SKANSKA til os.
SKAN-TAG står for udbedringen af de konstaterede fejl / mangler.
Efter endt arbejde vil BMT igen udfærdige en rapport, for at se om arbejdet er gjort ordentligt.
Bestyrelsen har bedt om en handlingsplan for projektet, men SKANSKA kender pt. ikke om-
fanget af arbejdet.
Bestyrelsen har bedt SKANSKA om at orientere samtlige beboere skriftligt om det forestående
arbejde på tagene. 
 
Ad 2 – Varmt vand
Der vil blive afholdt et møde / teknisk gennemgang den 1.oktober, hvor Vagn deltager. Der er
lavet nogle målinger på hvor lang tid det tager, før der kommer varmt vand i vandhanerne. Der
vil fra SKANSKAs side blive set på hvad der kan ændres for at alle beboere får varmt vand på
acceptabel kort tid, hvilket efter normen vil sige 10 sekunder. 
 
Ad 3 – Udendørsbelysning
På grund af myre-invasion i de elektriske installationer, har vi ikke haft udendørsbelysning i
lang tid. SKANSKA’s el-ingeniør deltager ligeledes i mødet den 1. oktober, hvor der gøres
rede for problemet – og udbedringsplanen.
SKANSKA udfærdiger et notat fra mødet og fremsender til bestyrelsen.  
 
Ad 4 – Altaner
Der er lavet en prøvekonstruktion, som gerne skulle forhindre ting i at falde ned fra altanerne
og ned på underboernes terrasser. Vagn indvilgede i at lægge altan til prøvekonstruktionen.
Jens Christian vil arrangere monteringen på den sydvendte altan, så de, der er interesseret
kan se hvordan det ser ud. Vagn bor i nr. 1, 2.th. Hvornår monteringen sker, kunne Jens Chri-
stian ikke oplyse konkret om.  
 
Ad 5 – Fejl og mangelgennemgang - fællesarealet
Der var den 1. juli 2004 (som var skæringsdatoen for SKANSKA for udbedring af fejl og mang-
ler) stadig 7 udeståender. Dette er SKANSKA og bestyrelsen enige om – men der hersker
uenighed om hvornår SKANSKA blev færdige med at lave disse 7 fejl, da der jo skal betales
dagbøder á kr. 1.000,00 pr. overskredet hverdag. SKANSKA mener at have været færdige
med de sidste fejl / mangler omkring den 14. juli. Ved gennemgang foretaget af Bjarne og
Vagn (hver for sig) konstaterede de at der ultimo august stadig manglede 1. Dette blev så
meddelt SKANSKA. Jens Christian fortalte at denne er blevet udbedret inden for de sidste 14
dage – altså medio september. Diskussionen går nu på, hvor mange dage SKANSKA skal
betale dagbøder for. SKANSKA mener ike at skulle betale dagbøder længere end til 14. juli.
Bestyrelsen har valgt at tage sagen op på det kommende bestyrelsesmøde, for så at vende
tilbage til SKANSKA.
 
Ad 6 – Nybolig 
Bestyrelsen orienterede kort den sag der har kørt med Nybolig. Bestyrelsen har bedt Nybolig
betale en andel af rengøringen af opgang 4, da der flere gange om ugen er åbent hus, altså
mange besøgende. Ligeledes har vi bedt dem om at overholde den husorden der er vedtaget i
foreningen. Efter skriveri frem og tilbage mellem Nybolig og bestyrelsen har Nybolig stadig
valgt at være usamarbejdsvillige. Bestyrelsen har bedt SKANSKA tage kontakt til Nybolig for
at drøfte problemerne.  
 
Ad 7 – Asfaltering af p-pladser 
Jens Christian kunne desværre ikke oplyse noget om denne sag, da det er en sag han har
overtaget fra Bo Nielsen, som jo ikke er i SKANSKA længere. Oprindeligt var vi blevet lovet
pålægning af slidlag og afstribning i august / september måned. Men som alle kan se, er der jo
ikke sket noget. Jens Christian vender tilbage med handlingsplan så snart den foreligger.
 
Ad 8 – 1-års gennemgang 
SKANSKA skal snart til at lave 1-års gennemgang på alle lejlighederne, og i den forbindelse
præsenterede Jens Christian noget nyt for bestyrelsen. SKANSKA tilbyder beboerne at regi-
strere fejl og mangler via et system der hedder C-finish. Det kræver dog internetopkobling for
at kunne bruge det. Der vil dog til dem som ikke har internet stadig være mulighed for at ud-
færdige en fejl og mangelliste på almindelig vis – papir og pen. SKANSKA vil snarest sende et
informationsbrev ud til samtlige beboere, hvordan registreringen af fejl og mangler for 1-års
gennemgangen skal foregå mm.
 
Ad 9 – Ibrugtagnings tilladelse 
En beboer har bedt bestyrelsen rykke SKANSKA for den endelige ibrugtagningstilladelse.
Jens Christian oplyser at pga. en tegnefejl har der været problemer med tilladelsen, men dette
er rettet og ny tegning fremsendt til Københavns Kommune.  Alt afhængig af ekspeditionstiden
burde denne være på plads i løbet af ganske få dage. 
 
Ad 10 – Eventuelt
SKANSKA har besluttet at der skal gøres klart til netværk i de kommende etaper af Øresund
Strandpark. Så på den ekstraordinære generalforsamling skal der ikke stemmes om nedgrav-
ning af kabler til de resterende etaper.
  
Mødet hævet kl.  18:10
Referat:
 
Lina Steinmann
04.10 2004

Bestyrelsesmøde 19. aug 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes torsdag den 19.08 2004, kl. 19:00 hos
Bjarne, Øresund Parkvej 3, 3.tv.
 
Udsendt den: 26. august 2004
Til stede var: Anders Thomsen, Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Lars Bo
Larsen, Vagn Grevy og Lina Steinmann . 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 21.06. 2004
2. Konstituering af bestyrelse
3. Netværk
4. Meddelelser
5. Husorden og ordensregler
· Parkering
· Affald
· Miljøstation
· Nybolig
· Markiser
6. Vedligeholdelse og service
· Fejl og mangler, fællesarealer
· Trappevask
· Varmeregnskab
· Tilkaldemuligheder
· Løbende vedligeholdelse
7. Budget, gennemgang m.v.
8. Næste møde
9. Eventuelt
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden og referat fra 21.06. 2004  
Dagsorden og referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
Ad 2 – Konstituering af bestyrelse
Suppleanterne Lars Bo og Anders havde inden dette møde aftalt at Anders skulle indtræde i
bestyrelsen. Bestyrelsen byder Anders velkommen og ser frem til et godt samarbejde.
 
Ad 3 – Netværk
Netværksgruppen, bestående af Morten og Thomas, præsenterede kort deres indstilling.
Hovedspillerne er: ComX Networks, Dansk Bredbånd og Swedia Networks. Ejerforeningen
kan ikke få et leverandøruafhængigt netværk – da det er alt for dyrt for vores lille forening.
Efter rådgivning fra bl.a. Carl Bro, anbefaler netværksgruppen ComX Networks. 
Bestyrelsen vedtog at tilbudet fra ComX Networks med kontrakt på 48 måneder (da dette giver
en yderligere rabat) skal til afstemning blandt beboerne i foreningen.
Der bliver udfærdiget en indstilling af netværksgruppen og bestyrelsen, som bliver sendt ud til
samtlige beboere i god tid inden en ekstraordinær generalforsamling som vil blive afholdt den
30 september 2004 kl. 19 i Sundby Sejlklub. Ved denne lejlighed vil en repræsentant fra
ComX Networks fremlægge deres tilbud til foreningen, og svare på spørgsmål fra beboerne.
Ved afstemningen der foretages denne aften skal der ligeledes tages stilling til, om de nye
naboer i etape 2 skal spørges om de vil med ind i projektet, eller om vi (etape 1) skal udføre
det alene.
Der blev vedtaget at bestyrelsen indstiller, at de omkostninger der pålægges den enkelte lej-
lighedsejer betales pr. lejlighed og IKKE efter fordelingstal – altså alle lejligheder betaler det
samme beløb for installeringen af netværket.
Der er fortsat en del praktiske forhold der skal undersøges, fx hvem der ejer antenneanlæg
mm. Det foreslås derfor, at man ved en vedtagelse af projektet tilknytter en professionel rådgi-
ver til at holde rede i opgaverne.
 
Udgiften for etableringen vil beløbe sig til kr. ca. 10.000 pr. lejlighed. Herefter afhænger den
månedlige pris for telefon, internet og TV af individuelle tilvalg og forbrug.
 
Som eksempel kan nævnes, at telefonabonnement vil koste kr. 35,- månedligt, 13 TV-kanaler
kr. 45,- månedligt, og internet 512/512 Kbit/s kr. 49,- månedligt. Hertil kommer et månedligt
servicegebyr på kr. 18,-, samt telefonforbrug.
 
Det skal nævnes, at netværksgruppen har udført et flot stykke arbejde. Den indstilling besty-
relsen har modtaget er utrolig godt gennemarbejdet. Der er lagt MANGE timer i dette projekt –
tak for et godt stykke arbejde.
 
Ad 4 – Meddelelser 
Der er nu opsat et ekstra handicap p-skilt, så der nu er i alt 4 handicap p-pladser.
 
Der har været en henvendelse fra formanden fra Ejerforeningen Helgoland Strandpark (Jakob
Hasle) – om det kunne være interessant med fælles service. Bestyrelsen er interesseret, og
Bjarne arbejder videre med sagen. 
 
Vi har fået ny vicevært : Michael Albin Grühl, kan træffes på tlf. 23 73 40 26.
 
Der har været en episode med en ødelagt dør i ejendommen. Der verserer pt. en forsikrings-
sag, hvor DATEA er os behjælpelig.
 
En beboer har spurgt til SKANSKA’s arbejdstider på byggepladsen. Det hedder sig ca 0630 –
1830. 
 
Der har været en forespørgsel om vandhanen i miljørummet, om denne må bruges til bil- og
cykelvask. Bestyrelsen lader vandhanen forblive lukket – den er kun til brug for viceværten.
 
Vi begynder at overveje om der skal laves en cykeloprydning. Der står mange ubrugte cykler
og fylder.  
 
Vagn havde hos SKANSKA undersøgt hvad det ville koste at få endnu et cykelskur, da der er
pladsmangel. Det vil ca koste kr. 125.000 at få lavet et skur mangen til de eksisterende. Altså
ingen cykelskur i denne omgang. Lina havde fundet priser på cykelstativer til de 2 cykelskure. 
Cykelstativerne alene koster kr.18.000, dertil kommer montering mm. Dog vil opsætning af
stativer gøre, at der bliver plads til færre cykler. 
Disse projekter er ikke nogle der bliver sat i gang lige nu, da der jo ingen opsparing er til så-
danne ting – men nu kender vi ca. priserne.
 
Der kan forekomme lugtgener i opgangene. Kristian tager kontakt til SKANSKA for at høre om
det er muligt med mere udluftning i opgangene. 
 
Ad 5 – Husorden & ordensregler
Parkering: Der har været en henvendelse vedrørende en konkret parkering på adkomstvejen.
Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt forholdet. Der vil tilgå en henstilling til rette vedkom-
mende om ikke at gentage parkering på adkomstvejen.
 
Generelt forekommer uhensigtsmæssig parkering fortsat, hvilket er forunderligt taget i betragt-
ning af de klare regler der er vedtaget i fællesskab. Regler der endda skal være med til at øge
beboernes egen sikkerhed.
 
Vagn har kontaktet Københavns Kommune om man kunne bruge arealet ud mod Lergravsvej
til parkering. Københavns Kommune har efter overvejelse meddelt, at de gerne vil leje arealet
ud til os, men vi skal så selv stå for etablering af området. Dette kan blive dyrt, da der er tale
om en dræningsgrund. 
 
Affald: Det må IGEN indskærpes for beboerne, at der ikke må smides pizzabakker i affalds-
skakterne. Hvis man bruger sin sunde fornuft siger det sig selv, at de ikke kan falde ned i
skralderummet. Brug endelig stueetagen for eventuelle større ting, der kun lige akkurat kan gå
i skakten. Der er også opstillet en container på miljøpladsen til ting der er for store til affalds-
skakten. 
 
Miljøstationen: Det er den enkelte beboers pligt at overholde de retningslinier, der er for bru-
gen af miljøstationen. Pap SKAL i de opstillede papcontainere -  OG IKKE ved siden af. På
siden af containerne sidder en nøgle til at åbne de aflåste containere med. Er containerne fyld-
te må man gerne informere viceværten, som så beder R98 om tømning. Ligeledes skal affal-
det sorteres, og tomme flasker må IKKE henstilles udenfor containeren, når der ikke er plads i
den. Man må tage sit affald med sig igen, hvis derer overfyldt, for hvis det flyder for meget, kan
R 98 undlade tømning.
 
Nybolig: Vi fastholder kursen overfor Nybolig. Efter meget diskussion er også de nu begyndt at
indordne sig efter husordenen for ejerforeningen.
 
Markiser: Der er kommet svar fra Københavns Kommune, at de har visse krav til opsætnin-
gen, men dog kan godkende markiser indenfor visse rammer. Til gengæld skriver byggeriets
rådgivende ingeniørfirma Aksel V. Jensen: 
 
Undertegnede er forespurgt om det er muligt at ophænge en markise der dækker af for
sol gennem den sydvendte store altan.
 
Altankonstruktionen egner sig ikke til montering af markise.
Altanelement er støbt i en helt speciel beton ”Densitbeton” med usædvanlig stor styr-
ke. 
Dette har muliggjort at altanerne har kunnet udføres i tykkelse kun 60-80 mm. 
Der er endvidere indstøbt ret så megen armering i elementerne.
Det må absolut frarådes at bore huller (for inserts m.v.) i altanerne. 
Elementerne er endvidere ikke dimensioneret til og godkendt til påføring af en yderli-
gere belastning fra ophængte konstruktioner.
Over altanvinduer er i facaden indbygget en 350 mm høj jernbetonbjælke – fra stuen
syner den dog kun som 130 mm høj.
Denne er ligeledes hårdt udnyttet – den bærer altanen. Den tåler ikke at blive påført
yderligere belastning. Den indstøbte armering vanskeliggør indboring af inserts; større
huller vil kunne ødelægge såvel armering som beton. 
Det må ligeledes hér absolut frarådes at bore huller for tungere ophæng. 
(Og det må anbefales at være varsom ved ophæng af gardiner.)
 
Konklusionen er herefter, at bestyrelsen ikke finder det forsvarligt at udstede tilladelser til mar-
kiser. I stedet bør muligheden udgå af husordenen. 
 
Ad 6 – Vedligeholdelse & service
Fejl og mangler, fællesarealer:
SKANSKA har udbedret de fleste fejl og mangler. Der er stadig 7 fejl/mangler som SKANSKA
har vedkendt sig som ikke værende udført. Der skal betales dagbøder fra 1.juli . Vagn har se-
nest i dag været rundt for at se om de var lavet. Det er de ikke.
Mogens Muff – divisionsdirektør - har lovet at SKANSKA også kigger på flg. punkter:
Varmtvandsproblem – der går lang tid inden vandet bliver ordentligt varmt. 
Manglende sparkebræt på altaner – SKANSKA vil lave en prøve på en altan og vil se på pro-
blemets størrelse.
Belysning – manglende udendørsbelysning. 
Tagene – gennemgåes af en uvildig sagkyndig, og mangelafhjælpes herefter.
 
Trappevask: Vagn har indhentet et andet tilbud, for at kontrollere om den rengøring vi har nu
er konkurrencedygtig på prisen. Det kan konstateres, at det er den.
 
Varmeregnskab: Clourius tager sig af de fremtidige aflæsninger. 
A’conto vand og varme i perioden frem til 1.juli skal antageligt afregnes mellem ejerforeningen
og SKANSKA, da de ved overdragelse til beboerne ikke fik foretaget slutaflæsning på hoved-
hanerne, samt meddelt overdragelsen til Københavns Energi.
 
Tilkaldemuligheder: SKANSKA FM har udarbejdet en liste over de håndværkere der er tilknyt-
tet ejendommen. Når listen er færdigskrevet vil denne blive uddelt til alle beboere.
 
Løbende vedligeholdelse: Vi bør overveje en langsigtet vedligeholdelsesplan, så vi kan se
hvad der skal laves de kommende år.
 
Ad 7 – Budget, gennemgang m.v.
Vi gennemgik kort ejerforeningens og grundejerforeningens budget sammenholdt med øjeblik-
kelig økonomisk status. På nuværende tidspunkt ser det tåleligt ud, men det er jo ikke til at
vide, hvad der venter i efteråret. Først når foreningen har gennemkørt et helt års egentlig drift,
kan vi for alvor gøre status. I år to vil der endvidere tilkomme flere udgifter end i år et, fx fordi
 5
det første regnskab skal revideres, elevatorerne ikke længere er omfattet af byggeentreprisen
osv.
 
Ad 8 – Næste møde
Afholdes i Sundby Sejlklub den 30. september 2004 kl. 18.
 
Ad 9 - Eventuelt 
Elevatorproblemer. Hvis man blokerer lysføleren mere end tre minutter, så tilkaldes der auto-
matisk en elevatormand. PAS PÅ med dette – det koster penge hver gang der kommer en
elevatormand på besøg.
 
Festudvalget mener først at der bliver sommerfest i foråret 2005 – beboerne orienteres om
dette separat. 
 
Mødet hævet kl. 22:10.
Referat:
 
Lina Steinmann
24.08 2004

Bestyrelsesmøde 21. jun 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 21. juni 2004, kl. 17:00 hos Lina, Øresund Parkvej 4, st. th.
Udsendt den:    26. juni 2004

Til stede var:    Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, David Vejbjerg og Lina Steinmann.
Fraværende:    Vagn Grevy

DAGSORDEN:
1.    Godkendelse af dagsorden og referat fra 24.05.2004
2.    Meddelelser
3.    Opfølgning af ekstraordinær generalforsamling
4.    Indgåede aftaler om drift på fællesarealet (gartner / vicevært)
5.    Fejl og mangelgennemgang af fællesarealet
6.    Div. sager hos kommunen
7.    Eventuelt
8.    Næste møde

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden og referat fra 24.05.2004       
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Ad 2 – Meddelelser
Bestyrelsen har bedt SKANSKA om at sætte bimålere op, så der kan aflæses forbrug for grundejerforeningen og ejerforeningen hver for sig. SKANSKA har bekræftet, at bimåler op-sættes af dem.

En beboer fra opgang 5 har haft tilkaldt en elektriker en weekend, da der ikke var lys i opgan-gen. Elektrikerne fik ordnet opgangsbelysningen, og konstaterede samtidig at efter hans me-ning var der tale om uhensigtsmæssige installationer. Regningen er videresendt til SKANSKA. Bestyrelses har bedt Kai Folmer Nielsen fra SKANSKA undersøge lovligheden af el-installationerne.

Alle beboerne henstilles til at vurdere en ekstra gang om der er nødvendigt at rekvirere vice-vært, elektriker eller andre håndværkere – især i weekender og nætter. Man bør overveje om det ikke kan vente til næstkommende hverdag. Der er på nuværende tidspunkt brugt ca. 9000 kr på weekend- og nat-tilkaldelse af vicevært eller andre håndværkere. Disse poster er der ikke er budgetteret med i ejerforeningens budget.

Ofte er problemet desværre skabt af os selv. Fx har skakterne været stoppet som følge af ind-kast af store stakke med aviser, større papkasser osv. Ting der skal bringes til miljøstationen.

Det skal indskærpes, at beboerne bør benytte skakter og miljøstation som disse ting er til-tænkt, og at man i tilfælde af problemer afventer længst muligt med at kontakte vicevært eller andre.

Det generende skilt i øjenhøjde ud mod  Amager Strandvej er fjernet og bliver ikke genopsat – lover SKANSKA

Bestyrelsen har bedt SKANSKA om at levere endnu et handicapparkeringsskilt, så at der i alt er etableret 4 pladser. Det skal dog bemærkes, at der ikke er tale om en privat parkerings-plads, men en almen handicapparkeringsplads.

Morten Truelsen fra netværksgruppen har meddelt bestyrelsen, at arbejdet skrider godt frem-ad. Han vil fremlægge nogle konkrete tilbud for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Heref-ter skal beboerne tage stilling til projektet, inde det iværksættes.

Måler pasning foretages fremover af Clorius. De vil udarbejde aflæsning / afregning for samtli-ge beboere af varme og vand. Udgiften til målerpasning har ikke været medtaget i budgettet af SKANSKA. Der er tale om en ekstraudgift på kr. 10.100 i 2004/2005. Ejerforeningen varme- og vandregnskabsår løber angiveligt fra 1. juni til 31. maj.

Det erfares at efter den ekstraordinære generalforsamling er beboerne blevet bedre til at bru-ge parkeringsbåsene – og ikke parkere langs kantstenen og på adkomstvejen. Det er godt at se, at de nye parkeringsrestriktioner bliver taget seriøst, især fordi de er indført af hensyn til alles sikkerhed..

Bestyrelsen vil forfatte en skrivelse til Nybolig, hvori vi beder dem følge den husorden der er vedtaget. Især tænkes her på de besøgendes parkering af både biler og cykler, samt at døren til opgang 4 skal være lukket – også i tidsrummet hvor der holdes åbent hus. Der må dørtele-fonen benyttes på lige vilkår som andre gæster der kommer i ejendommene. Ansvarlig: Bjarne

Der har igen været kraftigt regnvejr, hvilket igen resulterede i vand på taget. Vandet er sevet ned til 3.sal. hvor der er sket store vandskader. I samarbejde med de berørte beboere vil be-styrelsen nu indlede en kraftig dialog med SKANSKA, og evt. få en bygningssagkyndig ud til syn og skøn. Ansvarlig: Bjarne

David orienterede om, at han desværre er nødsaget til at træde ud af bestyrelsen. Samtidig trækker han sig også ud af netværksgruppen. Bestyrelsen tager dette ad notam og takker for en god indsats. Til næste bestyrelsesmøde vil suppleanterne blive indkaldt, hvoraf en skal overtage Davids plads.
   
Ad 3 – Opfølgning af ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen vil rekvirere materiale og priser på cykelstativer hos en cykelstativproducent. Samtidig vil vi se på muligheden for yderligere cykelparkering.
Ansvarlig: Lina

Bestyrelsen har bedt DATEA undersøge om den konstruktionen på altanerne er lovlige. Som det kom frem på mødet 1.juni hælder altanerne så meget at alt hvad der kan trille, trille ned på terrasserne i stuen. Der er visse steder et mellemrum på over 12 cm mellem rækværk og gulv-flade. Der skal undersøges om der fra SKANSKA’s side skal monteres en sparkeplade eller lignende.

Ad 4 – Indgåede aftaler om drift af fællesarealet
Vi har fået et tilbud fra SKANSKA Facilities Management. Tilbuddet er tåleligt og vi iværksæt-ter aftalen med SKANSKA F.M. Tilbudet gælder vicevært- og gartnerydelser til en fast pris og ikke som nu hvor alle ydelser betales pr. time. Dog er tilkald af hjælp ud over kontrakten stadig til timebetaling, jf. ovenfor pkt. 2. Gartnerydelser gælder IKKE ved klipning og ukrudtlugning i hækkene der omkranser terrasserne, idet dette er beboernes egen opgave.
Vi mangler stadig at indhente tilbud på vinduespudsning. Det drejer sig om 4 gange indvendigt og 2 gange udvendigt årligt.
Vagn indhenter tilbud.

Ad 5 – Fejl og mangelgennemgang af fællesarealet
Efter udsendelsen af den totale fejl- og mangelliste til samtlige beboere, er der er ikke kommet yderligere punkter. Det må så tyde på, at der ikke er flere fejl og mangler der skal noteres på listen omkring fællesarealet.
Omkring 1.juli vil der bliver lavet en gennemgang af de reparationer SKANSKA har foretaget. Både bestyrelsen, DATEA og SKANSKA vil være til stede ved den endelige gennemgang. Der vil blive taget forbehold hvis der hersker tvivl om arbejdet er udført korrekt og ordentligt.

Hvad angår fejl og mangler i de enkelte lejligheder, så har Nicolai Rohd Petersen i nr. 6 ind-hentet tilbud på at få en lejlighed gennemgået af en sagkyndig. Dette vil koste kr. ca. 2.000, og er man interesseret, har Nicolai materiale liggende.

Ad 6 – Div. sager hos kommunen
Vagn skal rykke kommunen for vejnavneskilt. Der skal ansøges om et ”privat område – parke-ring forbudt” skilt. Bjarne arbejder på denne sag.

Ligeledes rykker Vagn den kontaktperson i ”Vej og Park” som står for arealet ud mod Lergravsvej.

Ansøgningen om markiseopsætning er videresendt til Københavns Kommune. Vi afventer svar fra kommunen, så vi kan give de pågældende beboere endelig besked.
 
Ad 7 – Eventuelt
Der er en beboer i opgang 6 der kan skaffe billig maling og olier til træværk. Hvis man er inte-resseret kan man kontakte Ikhlaq Hussain, nr. 6, 1. tv.
  
Endnu en henstilling til alle beboere. Miljøstationen skal bruges ordentligt, man skal opdele affaldet som beskrevet. Der er observeret aviser, en plasticlegetøjslastbil mm. i papbunkerne. Det står meget detaljeret udført hvor man skal smide det forskellige affald man skal af med. Venligst sorter det korrekt. R98, som er renholdningsfirmaet der kommer og tømmer vores containere, fakturerer os for fejlagtig sortering. Altså flere udgifter til os alle.

Ad 8 – Næste møde
Afholdes hos Bjarne den 19. august kl. 19.
 
Mødet hævet kl.  18:30

Referat:

Lina Steinmann
21.06.2004

Bestyrelsesmøde 24. maj 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 24.maj 2004, kl. 19:00 hos
Kristian, Øresund Parkvej 2, 1.th
 
Udsendt den: 9. juni 2004
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy og Lina Stein-
mann. 
Fraværende: David Vejbjerg. 
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra den 19.04.2004
2. Meddelelser
3. Dagsorden til beboermøde 1. juni 2004
4. Eventuelt
5. Næste møde
 
Ad 1 – Godkendelse af referat fra 19.04 2004  
Referatet fra den 19. april blev godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2 – Meddelelser
Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om handicap P-plads. Vi vil snarest undersøge lov-
givningen omkring dette emne og sørge for at kravene til sådanne pladser bliver opfyldt.
 
Bjarne var til møde med SKANSKA den 4. maj. DATEA meldte desværre afbud til dette møde.
Konklusion vedrørende fejl og mangler på fællesområdet lyder, at senest 1. juli skal 
SKANSKA være færdige med at udbedre de oplistede fejl og mangler. Der blev i den forbin-
delse indgået en aftale med SKANSKA om, at de skal betale dagbøder på kr. 1000 pr. dag for
hver overskredet hverdag.
SKANSKA har godkendt bestyrelsens punkter i husorden, som vedrører grundejerforeningen.
Til samme møde har bestyrelsen fået overdraget driftskompetencen fra SKANSKA til at agere
på grundejerforeningens vegne. 
 
Den 28. juni 2004 kl. 15 har DATEA indkaldt til ordinær generalforsamling i grundejerforenin-
gen. Repræsentanter fra bestyrelsen vil møde op. 
 
Den 19. maj havde Bjarne møde med DATEA. Her var SKANSKA desværre ikke repræsente-
ret. Bjarne fik udleveret kopier af de aftaler der er indgået for ejerforeningen. Disse skal stude-
res nærmere og ligeledes de tilbud der ligger og ikke er taget stilling til endnu.
DATEA tilbød at overtage administrationen af nøglerne i ejerforeningen. Det vil sige at frem-
over skal beboerne henvende sig til DATEA for at bestille specielnøgler. Administrationen
overdrages så snart som muligt.
Bestyrelsen har bedt DATEA indhente et tilbud for forbrugsafregning (måleraflæsning mv).
 
Vejnavneskilt til Øresund Parkvej skulle gerne blive sat op indenfor 3 uger, lover Københavns
Kommune.
 
Ad 3 – Dagsorden til beboermøde 1.juni 2004
Bjarne vil kort orientere om bestyrelsens arbejde. Parkeringsforholdene skal drøftes, her-
iblandt handicapparkering. Uanset hvordan vi vender og drejer emnet parkering, så er der ba-
re ikke plads nok til alle, men hvordan skal vi gøre det mest hensigtsmæssigt.
Den omdelte husorden skal diskuteres/debatteres og endelig vedtages. 
Serviceniveauet skal drøftes, hvad ønsker beboerne af rengøringsstandard?
 
Ad 4 – Eventuelt
Vagn foreslog at vi til beboermødet nedsatte et festudvalg, så vi kunne holde en sommerfest
og møde alle vores nye naboer. 
 
Ad 5 – Næste møde
Afholdes enten den 21. juni eller 24. juni. hos Lina, nr 4 sth.

Mødet hævet kl.  20:45
Referat:
 
Lina Steinmann
24.05.2004

Bestyrelsesmøde 19. apr 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 19.april 2004, kl. 19:00 hos
Vagn Grevy, Øresund Parkvej 1, 2.tv
 
Udsendt den: 22.april 2004
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, David Vejbjerg
og Lina Steinmann. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 25. feb. 2004
2. Meddelelser
3. Grønt område mod Lergravsvej
4. P-forhold
5. Husorden (udkast tidligere udsendt/uddelt)
6. Netværk
7. Budget, gennemgang m.v.
8. Fællesarealer, overdragelse, m.v.
9. Renovation
10. Indsigelse mod byggeri på Amager Strand
11. Møde med SKANSKA og DATEA
12. Beboermøde
13. Næste møde
 
Ad 1 – Gokendelse af dagsorden og referat fra 25. feb. 2004  
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
Ad 2 – Meddelelser
DATEA har henvendt sig til Bjarne, for at få en fuldmagt til at råde over ejerforeningens  bank-
konto, hvilket vi giver dem. Denne blev straks underskrevet af alle i bestyrelsen. 
 
Der har været en del henvendelser fra beboerne i den forgangne måned.I nr. 5 bor en hund
der gøer meget i dagtimerne, hvilket har været til gene for de omkringboende. Vi har fået op-
lyst af ejeren , at p.t. er hunden til hundepsykolog, da den skal vænnes til at bo i lejlighed. 
 
Vi er blevet gjort opmærksom på at den ekstra opkrævning vi alle har fået brev om fra DATEA
i april måned ikke svarer til det budget der blev godkendt på generalforsamlingen i februar.
Bestyrelsen ser på sagen når vi har fået materiale fra DATEA. Vi beder administrator om at
regulere opkrævningerne, så det fremover passer med det godkendte budget. Reguleringen
kan dog tidligst finde sted i forbindelse med juni opkrævningen, fordi opkrævninger pr. PBS
skal rettes senest to uger før de udsendes. Det kan altså ikke nås inden 1. maj.
 
En kopi af ejendommens bygningsforsikring omdeles sammen med referatet til alle beboere,
så alle kan se hvad der er dækning for.
 
Vi forventer en indkaldelse til årligt møde i grundejerforeningen, hvor i øvrigt SKANSKA og
Ejendomsaktieselskabet Østamager Nord er medlem,  inden udgangen af maj. Bjarne deltager
i mødet.
 
Vi har modtaget et nøglekort og skema fra Carl F. Bjarne opbevarer skema og kort. Hvis der
således fremover er behov for fællesnøgler, kan de bestilles via bestyrelsen.
 
Vagn fortalte at han havde observeret uvedkommende personer snige sig rundt på fælles are-
alerne. De har kigget påfaldende interesseret ind ad vinduerne i stueetagerne. 
 
Ad 3 –Grønt område mod Lergravsvej
Vagn har været inde hos Vej og Park. Han efterlyste igen et vejskilt til os, så andre kan se
hvad vejen hedder. Det kunne de ikke give et endeligt svar på, men bestyrelsen fortsætter
med at rykke for det.  
 
Endvidere er den medarbejder der skal få sagen omkring områdets retablering sygemeldt,
men Vagn opretholder kontakten.
 
Ansvarlig for opfølgning: Vagn
 
Ad 4 – P-forhold
Vagn har udarbejdet materiale til at begynde at søge om tilladelse til at sætte et skilt op:
PRIVAT – uvedkommende parkering forbudt. 
Bjarne vil forhøre sig i grundejerforeningen, da parkeringsarealet hører under grundejerfore-
ningen. 
Andre problematikker vedr. p-forhold vil vi udarbejde en skrivelse om hvori vi rejser de
spørgsmål/problematikker der er/ vil komme, som så gerne skulle drøftes til et snart kommen-
de beboermøde. Grundejerforeningen skal endvidere give sit besyv med.
 
Ansvarlig for opfølgning: Bjarne.
 
Ad 5 – Husorden
Der er tidligere blevet omdelt et udkast til husorden. De enkelte punkter blev kort kommenteret
og tilrettet. Det endelige udkast er omdeles til beboerne, så de kan tage stilling til det kom-
mende regelsæt for ejerforeningen. Udkastet skal drøftes til et kommende beboermøde. Be-
styrelsen har således lavet en foreløbig husorden, der er udtryk for hvordan en sædvanlig
husorden kan se ud. Om der skal skærpes eller lempes under de enkelte punkter vil bestyrel-
sen lade være op til et beboermøde at afgøre. Således opfordres de enkelte beboere til at
komme med kommentarer og ændringsforslag til brug for det kommende beboermøde.
Husordnen indeholder også nogle der egentlig vedrører grundejerforeningen. Denne del af
husordnen vendes derfor med grundejerforeningen.
 
Ansvarlig for opfølgning: Bjarne.
 
Ad 6 – Netværk
Der har været en del henvendelser vedr. etablering af netværk. David vil tage initiativ til at der
bliver nedsat en arbejdsgruppe med nogle af de interesserede. SKANSKA bør kontaktes og
inviteres med i projektet, i håb om en bedre pris ved. evt. indførelse af netværk for også de
kommende bebyggelser.

Hvis man er interesseret i at deltage i arbejdet, så kontakt David på:
vejbjerg900@hotmail.com.
 
Ansvarlig for opfølgning: David.
 
Ad 7 – Budget, gennemgang m.v.
Bestyrelsen har meddelt DATEA at de ikke må betale udgifter uden bestyrelsens godkendelse.
Bjarne har først lige modtaget det underliggende budgetmateriale, og derfor er der ikke set
nærmere på dette. Kristian og Bjarne ser nærmere på materialet og de kommer med kommen-
tar til næste møde. Herefter vil også budgettet blive drøftet på et beboermøde, fordi det bl.a.
involverer serviceniveauet i ejendommen.
 
Ansvarlig for opfølgning: Kristian og Bjarne.
 
Ad 8 –Fællesarealer, overdragelse m.v. 
Vagn har været til gennemgang af fællesarealerne den 14.april sammen med Jens Christian
fra SKANSKA og Stig fra DATEA.
Af iøjenfaldende punkter kan nævnes:
Taget på blok 1 er under al kritik, der skal lægges nyt på. 
Generelt er der grimme malerrester på trappeopgangene.
Dørene mod syd lukker ikke ordentligt, disse skal efterspændes.
Teknikker rummet bliver udbedret for fejl og mangler.
Vagn får tilsendt en fejl- og mangel liste fra Jens Christian/ SKANSKA over fællesarealerne.
Stig / DATEA og Vagn vil bede SKANSKA om en tidsfrist for udbedring når den endelige fejl-
og mangelliste er modtaget og godkendt. Vi skal holde områder der tilhører hhv. grundejerfor-
ening og ejerforening adskilt, hvilket er svært pt. da der ikke er etableret andre ejerforeninger
end vores. 
  
Ansvarlig for opfølgning: Vagn
 
Ad 9 – Renovation 
Der står meget tit flasker i kasser og poser rundt om flaskecontaineren, hvilket må være udtryk
for at denne er fyldt op. Der bestilles ekstra tømning af flaskecontaineren, så der kan komme
til at se ordentligt ud i miljø-rummet. Bjarne kontakter DATEA om dette.
Efter drøftelse med SKANSKA er det blevet besluttet at fjerne den container der står på p-
pladsen. Eftersom så godt som alle er flyttet ind, menes der ikke længere der er brug for den-
ne. Det er også bemærket at folk kommer udefra og smider affald i den. Det undersøges med
grundejerforeningen hvordan storskrald fremover skal håndteres.
 
En reminder til alle beboere. Brug de rigtig størrelse skraldeposer og undgå at overfylde
dem. Dette giver problemer når poserne sidder fast i affaldsskakten. Det kan oplyses at der
tilkaldes vicevært  min. 2 gange  om måneden pga. tilstoppet affaldsskakt. Det koster ca. kr.
700 HVER gang han skal ordne en tilstoppet skakt – unødvendige udgifter. 
 
Ad 10 – Indsigelse mod byggeri på Amager Strand 
Bestyrelsen har den 25. marts 2004 modtaget en elektronisk henvendelse fra en beboer an-
gående indsigelsen mod den af Københavns Kommune meddelte dispensation til byggeri in-
denfor strandbeskyttelseslinien på arealet beliggende ved siden af Sundby Sejlklub, ned mod
Amager Strand (de nuværende kolonihaver).
Beboeren anfører, at han ikke er blevet hørt i sagen, som han finder meget væsentlig for hele
området. Beboeren tror tilsyneladende at der er tale om en indsigelse mod lokalplanen for
området.
Bestyrelsen har, som anført i seneste referat, drøftet hvorvidt ejerforeningen skulle indgive en
indsigelse mod den meddelte dispensation om byggeri på stranden. Bestyrelsen fandt i en-
stemmighed, at ejerforeningen burde indgive en sådan indsigelse, men besluttede samtidig at
man ville høre de af ejerforeningens medlemmer man kunne komme i kontakt med inden tids-
fristens udløb. Bestyrelsens medlemmer har efterfølgende stemt dørklokker, talt med beboere
og i enkelte tilfælde efterladt kopier af den påtænkte skrivelse. Bestyrelsen har i den forbindel-
se talt med de fleste beboere i ejerforeningen og har herved ikke fået tilkendegivelser om, at
indsigelsen burde opgives. Der har været et par beboere der var ligeglade, mens resten ud-
trykte at de var enige i fremsendelsen.
Bestyrelsen skal naturligvis beklage såfremt man ikke har opnået kontakt med alle. Men besty-
relsen føler, at man henset til den korte frist for indgivelse af indsigelse, og på baggrund af en
enstemmig bestyrelsesbeslutning, samt de adskillige tilkendegivelser fra et flertal af beboerne i
ejerforeningen, har handlet i ejerforeningens bedste interesse og på et tilstrækkeligt grundlag.
Beboeren, der rettede henvendelse til bestyrelsen den 25. marts 2004, har den 26. marts 2004
fået et telefonisk svar på sin henvendelse, idet Bjarne har talt med ham i ca. 20 minutter. Han
har endvidere fået elektronisk kopi af den afsendte indsigelse, ligesom Bjarne tilbød at mødes
med ham, hvilket beboeren dog ikke havde tid til.
Den 1. april 2004 fremsendte Københavns Kommune til bestyrelsen kopi af en til kommunen
fremsendt skrivelse fra samme beboer. Han har tilskrevet kommunen og meddelt, at han fin-
der den af ejerforeningen indsendte indsigelse ugyldig, bl.a. fordi han føler at ikke alle i ejerfo-
reningen har forstået hvad sagen handler om. Som følge af denne skrivelse afgiver Bjarne den
4. april 2004 på bestyrelsens vegne et kort høringssvar, hvor han fastslår, at ejerforeningen
står inde for den tidligere fremsendte indsigelse. Høringssvaret sendes samme dag til beboe-
ren i kopi.
Beboeren henvender sig den 4. april 2004 atter elektronisk til dele af bestyrelsen. Dette bevir-
ker, at han den 5. april 2004 får to elektroniske svar og udveksler skriftlige synspunkter med
Kristian.
Den 6. april 2004 uddeles til alle i ejerforeningen en skrivelse fra beboeren og dennes samle-
ver.
Bestyrelsen stiller sig uforstående overfor det i skrivelsen anførte om, at bestyrelsen ikke be-
svarer beboerens henvendelser. 
Bestyrelsen skal som ovenfor nævnt endvidere beklage, såfremt man ikke har kunnet få kon-
takt til alle beboere. Bestyrelsen har dog den opfattelse, at der er kommet tilkendegivelser fra
et stort flertal af beboere, og at disse har tilkendegivet at kunne tilslutte sig bestyrelsens be-
slutning.
Såfremt yderligere beboere måtte føle sig uenige eller på anden vis ønsker at kommentere
sagen, er man naturligvis mere end velkommen.
Bjarne har senest den 15. april 2004 skrevet til den beboer, der har omdelt skrivelsen den 6.
april, og meddelt at bestyrelsen er uenig i hans fremstilling af sagens indhold og forløb.
Som det allerede fremgik af seneste referat, agter bestyrelsen i den nærmeste fremtid at for-
søge at afvikle et beboermøde til drøftelse af en række sager af fælles interesse. Enhver der
måtte ønske et særligt punkt behandlet kan naturligvis få et sådant punkt på dagsordenen,
ligesom vedtægterne i øvrigt åbner mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsam-
ling. Disse muligheder er også specifikt meddelt til beboeren.
Bestyrelsen vil dog foreløbigt konkludere, at indsigelsen er fremsendt på et korrekt grundlag,
og at ejerforeningen derfor står inde for indsigelsen og som sådan arbejder for at få denne
fremmet til en afgørelse i Naturklagenævnet.
 
Der er den 21.april er der offentlig høring omkring fredningen af Amager Strandpark. 
Bjarne og Vagn agter at møde op til høringen.
 
Det kan udenfor referat tilføjes, at Naturklagenævnet den 21. april 2004 traf en afgørelse, der
er i overensstemmelse med den af ejerforeningen fremsendte indsigelse.
 
Ad 11 – Møde med SKANSKA og DATEA
Der er fra bestyrelsens side skrevet til SKANSKA hvori vi beder om det møde vi blev lovet da
bestyrelsen blev stiftet i februar. Vi har endnu ikke hørt noget fra SKANSKA. Samtidig har vi
bedt DATEA om at deltage ved samme møde, så der kan ske en afklaring af forskellige an-
svarsområder, kompetencer m.v.
 
Ansvarlig for opfølgning: Bjarne.
 
Ad 12 – Beboermøde
Bestyrelsen prøver at få arrangeret et beboermøde i uge 23. I første omgang vil vi forsøge at
finde et lokale til mødet, fx Sundby Sejl, hvis pris og tilgængelighed er i orden. Nærmere be-
sked følger. 
 
Følgende forhold mener vi bl.a. bør drøftes:
· p-forhold
· netværk
· husorden
· budget
· fejl og mangel gennemgang
· tagterrasser
 
Endvidere håber vi at beboere der ønsker en sag drøftet vil benytte denne lejlighed til at sætte
det på dagsordnen. Hvis man har et punkt til drøftelse, er man velkommen til at henvende sig
til bestyrelsen.
 
Ansvarlig for opfølgning: Vagn og Bjarne.
 
Ad 13 –  Næste møde 
Afholdes hos Kristian den 24. maj kl. 19.
  
Mødet hævet kl.  22:15
Referat:
 
Lina Steinmann
19. april 2004

Bestyrelsesmøde 25. feb 2004

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes onsdag den 25.februar 2004, kl. 19:00
hos Bjarne Nigaard, Øresund Parkvej 3, 3.tv
 
Udsendt den: 5.marts 2004
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, David Vejbjerg
og Lina Steinmann. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Interne arbejdsgange
2. Grønt område ud mod Lergravsvej
3. P-forhold
4. Husorden
5. Netværk
6. Budgetgennemgang
7. Fællesarealer
8. Lokalplan
9. Hærværk
10. Rådighedsbeløb
11. Tagterrasser
12. Information fra bestyrelsen
13. Fejl og mangler I de enkelte lejligheder
14. Alarmsystem
15. Suppleanter
16. Ejendomsfunktionær
17. Næste møde
18. Eventuelt
 
Ad 1 – Interne arbejdsgange
Da det er første møde i den nye bestyrelse er der nogle interne arbejdsopgaver der skal udde-
legeres på en måde som alle er tilfredse med, det gælder både efter interesse såvel som efter
kompetence. Foreløbige uddelinger af opgaver:
 
Håndtering af praktiske ting  Vagn
Sekretær  Lina
 
Ad 2 – Grønt område ud mod Lergravsvej 
Vagn har forhørt sig hos Københavns Kommune, hvad der skal ske med området ud til
Lergravsvej. Det er ikke Vej og Park der ejer dette stykke jord, men Jordkontoret. Grun-
den/arealet er en afledningsgrund, hvilket vil sige at der ikke kan etableres P-pladser eller be-
byggelse. Iflg. de tegninger der foreligger skal området beplantes. Vi fik ydermere oplyst at der
bliver sat ”bøjler” op for enden af stien ud til Amager Strandvej, så der ikke kan køre biler op
ad stien. Til sidst blev vi lovet at den grå bunker der ligger ude på Amager Strandvej, bliver
renset for graffiti i meget nær fremtid. Bunkeren kan desværre ikke fjernes, da den er fredet. 
Bestyrelsen er i fortsat dialog med kommunen omkring de forskellige tiltag.
Ansvarlig for opfølgning: Vagn    
 
Ad 3 – P-forhold 
Vores p-pladser mangler stadig det sidste lag asfalt samt de hvide afstribninger. SKANSKA
udfører dette i foråret. Vi vil undersøge nogle forskellige forhold omkring de p-problemer der 
er og vil komme, når 2.etape bliver klar til indflytning.
 
A. Regulering for beboerne (skal der være begrænsning af antal pladser, områder uden
parkering)
B. Vejens status. Mht. skiltning ved indkørslen til Øresund Parkvej. Er der tale om privat
vej og /eller brandadkomstvej osv.
C. Parkering for helt uvedkommende. Hvordan undgås uvedkommende parkering.
 
Ansvarlig: David & Vagn går i gang med at indsamle faktuelle oplysninger omkring forholdene.
Bestyrelsen vil så fremkomme med et oplæg, som et beboermøde kan forholde sig til.
 
Ad 4 – Husorden 
Der skal for vores ejerforening laves en husorden som i første omgang skal drøftes på et be-
boermøde, og derefter træde i kræft og omdeles til alle ejere. 
Vi har modtaget et udkast fra DATEA, som vi vil arbejde ud fra. 
Ansvarlig: Bjarne 
 
Ad 5 – Netværk 
Som det kom frem på Generalforsamlingen den 11. februar,  var der en del interesse for net-
værk. Vi er interesseret i, i samarbejde med SKANSKA, at skaffe beboerne billigere telefoni /
Internet / tv. Vi vil nedsætte en gruppe under bestyrelsen der skal stå for den opgave.
Er der nogen der  har interesse og eller forstand på sådan noget, og har lyst til at engagere
sig, hører vi MEGET gerne fra jer. Ret venligst henvendelse til David (bor i nr. 6, 2.th).
Ansvarlig: David
 
Ad 6 – Budget gennemgang 
Vi vil sammen med DATEA gennemgå det udleverede budget. DATEA fremsender alt under-
liggende materiale til budgettet som nøje vil blive gennemgået inden mødet.
Bjarne tager kontakt til DATEA, så vi kan få en dato på mødet.
I budgettet er der ikke taget henlæggelser med, hvilket vi synes vil være en god ide, så vi lø-
bende får sparret op til de udgifter (reparation og vedligeholdelse) der måtte komme om nogle
år. Ligeledes skal vi se på om det er muligt med evt. besparelser på nogle punkter. I den forbindelse vil bestyrelsen overveje, om der kan ske ændringer af det niveau der er for service og
forbrug, og udarbejde et oplæg til et kommende beboermøde.
Ved mødet med DATEA vil vi også snakke arbejdsgange.
Ansvarlig: Bjarne & Kristian for detaljeret budgetgennemgang.  
  
Ad 7 – Gennemgang af fællesarealer 
SKANSKA har fremsendt fejl- og mangellisten der blev udfærdiget ved overdragelsen af fæl-
lesarealet den 12. januar 2004. De tilstedeværende var:
Stig Risbjerg Hansen (DATEA) og Jens Christian Christensen (SKANSKA) 
 
Bestyrelsen er tilbudt en gennemgang af fællesarealet sammen med SKANSKA og DATEA,
hvilket Vagn vil deltage i. Alle i ejerforeningen opfordres til at melde fejl og mangler på fælles-
arealet til Vagn, så disse punkter også kan komme frem den dag der er gennemgang.  
 
Ad 8 – Lokalplan 
Københavns Kommune har givet sig selv dispensation til at opføre byggeri indenfor strandbe-
skyttelseslinien på arealet overfor vores byggegrund, dvs. den nuværende kolonihave samt en
del af Amager Strand. Det er meningen at der skal bygges fire-etagers boligblokke. Der vil
blive skrevet en indsigelse på vegne af hele ejerforeningen, som bliver sendt til Kbh. kommu-
ne. Bestyrelsen vil gå rundt i de enkelte opgange for at høre om der er store protester mod
fremsendelsen af indsigelsen. Dette sker snart, da fristen for indsigelse udløber den 10. marts
2004.
Ansvarlig: Bjarne laver udkast til indsigelse.
   
Ad 9 – Hærværk 
Fredag aften den 13. februar blev der forøvet hærværk i nr. 4 i stuen. Uvedkommende perso-
ner er kommet ind i opgangen og har hevet navneskiltene ud af væggene. Det ene navneskilt
er helt bortkommet, efter det har ligget oven på postkasserne. Kai Folmer Nielsen (SKANSKA)
har  blot henvist til den husforsikring der er tegnet gennem Nykredit Østifterne.
Efter denne lille episode  vil vi undersøge hvad vores husforsikring egentlig dækker – og hvor
meget. 
Hermed opfordres ALLE til ikke at lukke op for uvedkommende personer.  
 
Ad 10 – Rådighedsbeløb 
Der skal udbetales et a’-conto beløb på kr. 2.000,00 fra DATEA til bestyrelsen, så vi selv kan
klare små udgifter til frimærker, kopiering møder mm.
Ansvarlig: Bjarne  
 
Ad 11 – Tagterrasser 
Vi vil fra bestyrelsen prøve at lufte ideen om at etablere tagterrasser til fælles benyttelse. Idé-
en skal i første omgang ”afprøves” på et kommende beboermøde, inden der arbejdes videre
med egentlige detaljer.

Ad 12 – Info fra bestyrelsen   
Da der er meget og naturlig interesse omkring bestyrelsesarbejdet har vi vedtaget at alle be-
styrelsesreferater vil blive sat op på de snart ophængte opslagstavler. Vagn har haft fat i
SKANSKA om at få dem til at levere en opslagstavle til hver opgang. Disse er på vej (skulle
lige igennem arkitekten), så dem glæder vi os til. 
Nedenunder er div. info om bestyrelsen, hvis nogen skal i kontakt med os.
 
Bjarne Nigaard,  
Øresund Parkvej 3, 3. tv.  
nigaard snabela get2net.dk  
Tlf. 39 666 123  
Mobil 51 366 123 

David Vejbjerg,
Øresund Parkvej 6, 2. th.
david.vejbjerg snabela sas.dk
Mobil 26 83 54 08

Kristian Brorsen,   
Øresund Parkvej 2, 1. th.   
krbr snabela gentofte.dk  
Tlf. 44 94 62 22    
Mobil 28 96 09 75

Lina Steinmann,
Øresund Parkvej 4, st.th.,
lina snabela jubiipost.dk, 
Tlf. 32 59 45 67

Vagn Grevy,
Øresund Parkvej 1, 2. th.
Tlf. 32 55 50 18
 
Ad 13 – Fejl og mangler i de enkelte lejligheder   
Som det kom frem på generalforsamlingen, er der mange ejere der ikke er tilfredse med  op-
følgningen  på fejl og mangler fra SKANSKA’s side. Vi vil udfærdige et brev til SKANSKA, 
hvori vi opfordrer dem til at tilbyde hver enkelt ejer en ny personlig gennemgang af den enkelte
lejlighed, da der generelt er stor utilfredshed med det de har leveret.
  
Ad 14 – Alarm   
Er der nogle ejere der overvejer at få installeret Alarmsystem bedes de kontakte David – lige
meget hvilket selskab der er tale om. Der er nogle praktiske ting, såsom hvor alarmselskaber-
nes nøglecylinder må skydes ind, bestyrelsen skal tage stilling til.
 
Ad 15 – Suppleanter   
Suppleanternes interesse og mulighed for at være aktive i arbejdet blev drøftet. Der vil blive
taget kontakt til Lars og Anders for at høre deres ønsker.
 
Lars Bo Larsen, Øresund Parkvej 5, 2. tv.
Anders Thomsen, Øresund Parkvej 5, st. th.
 
Ansvarlig: Bjarne
 
Ad 16 – Ejendomsfunktionær     
Når ejendomsfunktionærens kontrakt og arbejdsvilkår er gennemlæst vil vi gerne have et mø-
de med Kim Hansen, som er ejerforeningens ”vicevært”. 
  
Ad 17 – Næste møde   
Afholdes den 31. marts 2004 hos Vagn Grevy, Øresund Parkvej 1, 2.th. kl. 17:00.
 
Ad 18 – Eventuelt  
Bestyrelsen skal have lavet en ”vicevært nøgle”, så vi har adgang til alle opgange, og dermed
kan hænge meddelelser op og uddele papirer m.v.
 
Mødet hævet kl.  22:00
 
Referat:
 
Lina Steinmann
25. februar 2004