Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 5. dec 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 05.12.2005, kl. 18:30, hos Bjarne, Øresund Parkvej 3.
 
Udsendt den: 14.12.2005 
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, Michaell Jensen og Lina Steinmann. 
Afbud:  Anders Thomsen
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 10.10. 2005
2. Meddelelser
3. Netværk, drøftelse af status
· Den tekniske del af projektet, herunder mangelgennemgang
· ComX’s økonomi og mulighed for at levere signaler
4. Vedligehold og skadeudbedring
· Varmtvandsfremløb
· Altansikring
· Elevatorer
5. Grundejerforening
· Ude arealer / grønne arealer, herunder gennemgang af skitse for ny fælles-
grønning mellem etape 3 og 4.
· Miljøstation
· Anmodning om flytning af spildevandsledning
6. Generalforsamling 2006, opstartende planlægning
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 10.10. 2005
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2. Meddelelser
· Vejbump v. Kristian. Der er indhentet nogle tilbud – det ser ikke så dyrt ud som frygtet. Men eftersom disse vejbump skal fjernes om vinteren, bliver de ikke sat op før til for- året. Desværre er det ikke muligt at få sådanne bump på prøve, så bestyrelsen vil drøfte emnet på den kommende generalforsamling, for at høre om vi sammen med de andre etaper skal investere i sådanne bump uden først at have dem på prøve. Udgiften til kommer ca. til at lyde på 3- 4.000 kr. pr. bump.
· Cykeloprydning v. Bjarne og Lina. Der blev ryddet en del ud i de cykler der har stået i skurene. I alt 17 cykler blev fjernet og stillet klar til Københavns Politi’s kørselsafdeling. Desværre går der ca. yderligere 14 dage inden cyklerne bliver afhentet (politiet har travlt i december), og det kan konstateres at de cykler der ellers var fjernet pga. ingen har villet kendes ved dem, nu er begyndt at vandre tilbage i cykelskurene!!!????? Spørgsmålet er hvor stor effekten reelt har været. Det kan være at der senere skal foretages endnu en oprydning, for der synes at henstå en del ’lig’ som ikke bliver brugt.
· Hastighedsbegrænsning på Amager Strandvej v. Bjarne. Anders og Bjarne har været til møde i Kbh. kommune, og forelagt dem forslag om en ændring af hastigheden ud for Øresund Parkvej. På nuværende tidspunkt starter 40 km/t ved Øresundsvej og sydpå, hvilket bestyrelsen har ytret ønske om i stedet skal starte ved Largravsstien. Pt. vil der ikke blive ændret ved hastighedsbegrænsningen fra kommunens side, men ønsket er noteret.
· Thomas Frank har drøftet med Bjarne, at ejerforeningen laver deres egen hjemmeside. Der arbejdes videre med denne idé. 
· Det overgravede kabel, som der har verseret en længere sag om hen over sommeren, (hvem har ansvaret for skaden og hvem skal betale regningen), er endnu ikke afklaret. Nu har bestyrelsen sendt regningen til DATEA og bedt dem om at få udbetalt pengene som en forsikringsskade. Regningen fra elevatorfirmaet lyder på kr. ca. 23.000.
· Budgettet for ejerforeningen viser desværre ”røde tal”. Det kommer antageligt til at dreje sig om et underskud på kr. ca. 70.000 ved årets udgang. Dette skyldes bl.a. ustyrlige udgifter til elevatorerne. Der er i dette budgetår brugt kr. ca. 90.000 på elevatorerne (alarmopkald, reparationer, forsikringer mm.)
· Ejerforeningen har fået nyt forsikringsselskab. Da Nykredit varslede meget store prisstigninger, har DATEA valgt at skifte selskab. Den nye forsikring er tegnet hos If….En kopi af den nye forsikrings dækning vedlægges.  
 
Ad 3. Netværk, drøftelse af status
Den tekniske del af projektet: Mangelgennemgangen er ved at være på plads. Den tekniske del ser ud til at fungere fint. Af hvad man har kunnet læse i dagspressen det sidste stykke tid, viser det sig, at ComX ikke har en alt for god økonomi. I den forbindelse har vi bedt vores rådgiver kapitalisere de udgifter der kan være forbundet med et leverandørskift. Disse penge bliver indtil videre tilbageholdt overfor ComX, som forsikring.  
 
Ad 4. Vedligehold og skadeudbedring
Varmtvandsfremløb: I flg. status fra Erik Bøge Mikkelsen/ SKANSKA skal følgende ske med varmtvandssystemet: Vi er kommet frem til, at strengreguleringsventilerne arbejdstemperatur sættes til 47grader C  (i dag 53 grader C) og varmtvandsbeholderen til 57 grader C.  Reguleringen er påbegyndt den 6. december. Efterfølgende skal strengsystemet også renses. 
 
Altansikring: samme status som sidst. SKANSKA’s smede har travlt. 
 
Elevatorer: Bjarne vil skrive et brev til elevatorselskabet Schindler, for at få en forklaring på at vi har så mange periodiske og tekniske fejl på vores elevatorer. Der bør være en forklaring på problemet, da det jo er nye elevatorer.
 
Ventilation: Det lader til at det nu kun er et problem i opgang 3 og 5. Der arbejdes stadig på sagen.
 
Ad 5. Grundejerforening
Miljøstationen er stadig noget rod. Der ser herrens ud, og selv om at der er sat meget tydelig skiltning op, er der stadig nogen der ikke kan finde ud af at smide deres affald de korrekte steder. Problemet er drøftet med bestyrelserne i etape 2 og 3.
Grundejerforeningen har i forbindelse med miljøstationen modtaget en regning på kr. 10.000 fra vores vicevært for oprydning.
 
Flytningen af spildevandsledningen – som nævnt i et tidligere referat, skal tages op på et grundejerforeningsmøde der holdes den 14. december. 
 
Bestyrelsen har modtaget forslag til udformningen af den fælles grønning der skal anlægges mellem etape 3 og 4. Bestyrelsen er kommet med nogle ændringsforslag, som skal drøftes den 14. december på grundejerforeningens møde. Bjarne deltager for ejerforeningen.  
 
Ad 6. Generalforsamling 2006, opstartende planlægning
Den årlige generalforsamling bliver afholdt torsdag den 6. april 2006 kl. 19:00 i Sundby Sejlforenings lokaler. 
Det kommende års budget skal justeres en del, så fællesbidragene bliver større pr. andel, både for at udligne det forventede underskud for i år, og for at imødegå fremtidige underskud.  Der kan forventes en væsentlig udskiftning af bestyrelsens medlemmer. Så folk bedes overveje om det ikke kunne have deres interesse at blive bestyrelsesmedlem.
 
Ad 7. Eventuelt
Der oplyses fra Corr at der er ny entreprenør til snerydning denne vinter. Der er dog ikke lavet aftale med nogen endnu, men der arbejdes på sagen. Der vil i år blive brugt urea (gødningsprodukt) til snebekæmpelse, da dette ikke er så hårdt for beplantningen som salt er.
 
Ad 8. Næste møde
30. januar 2006 kl. 19:00 hos Kristian.
 
Mødet hævet kl.  20:10
Referat:
 
Lina Steinmann
7.12. 2005

Bestyrelsesmøde 10. okt 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 10.10.2005, kl. 19:00 hos
Lina, Øresund Parkvej 4,st.th.
 
Udsendt den: 14.10.2005
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn Grevy, Michaell Jen-
sen og Lina Steinmann. 
Afbud:  Anders Thomsen 
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 29.08. 2005
2. Meddelelser
3. Parkeringsforhold og trafik. Opfølgning fra møde med Kbh. kommune
4. Netværk, drøftelse af status
· Den tekniske del af projektet
· ComX mulighed for at levere TV
5. Vedligehold og skadeudbedring
· Varmtvandsfremløb
· Altansikring
6. Grundejerforening
· Årligt møde
· Samarbejde med etape 2 / ny servicekontrakt
· Udearealer / grønne arealer
· Miljøstation
· Anmodning om flytning af spildevandsledning
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 29.08. 2005
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2. Meddelelser
· Vejbump v. Kriatian. Der arbejdes stadig på sagen. Vi indhenter evt. alternative tilbud fra
andre leverandører. 
· En spærrepullert ud for nr. 6 er ødelagt. Vagn har underrettet SKANSKA, da det er en af
deres entreprenører der har ødelagt den. Den bliver lavet, og monteret snarest muligt. 
 
Ad 3. Parkeringsforhold og trafik. Opfølgning fra møde med Kbh. kommune 
Bjarne og Anders har været til møde med Vej og Park. Der blev drøftet forskellige muligheder
for det grønne areal ud til Lergravsstien. Der kan ikke blive tale om at bruge det grønne stykke
til parkering, idet det fastholdes at arealet skal tilplantes med træer. Dog vil kommunen forsø-
ge at skærpe vedligeholdelsen af arealet. 
 
Kbh. Kommune er i gang med at se på den dispensationsansøgning der er indgivet for tredje
etape, og som har været givet til SKANSKA på de to første etaper, i relation til at udskyde
bygning af parkeringshuset ved Øresundsvej. Kommunen er i gang med at besigtige parke-
ringsforholdene, for at se hvordan parkeringssituationen ser ud. 
Bemærkning udenfor referat: Dagen efter bestyrelsesmødet er afgørelsen modtaget. Dispen-
sation er givet, således parkeringshuset fortsat ikke opføres. Afgørelsen vedlægges i kopi til
orientering.
 
Trafikforholdene på Amager Strandvej blev ligeledes drøftet. Vi har bedt om at helhedsplanen
for trafikdæmpning ved Amager Strandpark bliver udvidet til Lergravsvejstien frem for kun
til/fra Øresundsvej, som det er nu. Vi har bedt om at der bliver etableret en fodgængergang
ved det helle-anlæg der er lavet ved udkørslen fra Øresund Parkvej. Vi forbliver i tæt dialog
med kommunen. Der blev også igen rykket for en vejbum for enden af stien, da vi til tider sta-
dig ses biler der skyder genvej på stien.
 
Ad 4. Netværk, drøftelse af status
Den tekniske del af projektet: Vi har modtaget en fejl- og mangelrapport fra Birch og Krogboe.
ComX har anerkendt manglerne, men der er endnu ikke fastsat deadline for udbedring.
Der er nogle beboere der er utilfredse med telefonforbindelserne; det drejer sig om udfald,
dårlige forbindelser mm. Det er den enkelte beboer der bør indberette til ComX hvis de oplever
problemer. ComX kundeservice nummer: 70 222 229.
Bestyrelsen er også bekendt med, at ComX ikke i alle tilfælde har været lige smidige overfor
beboerne/kunderne. Det er meddelt ComX, at de gerne må tilstræbe bedre information og
vejledning i tide.
 
Leveringen af TV fra ComX side ser desværre ikke ud til at være til vores fordel. Der er nu i
fogedretten nedlagt fogedforbud mod ComX, så de må ikke udsende VIASATs programmer
(TV 3, 3 + mfl.). VIASAT ønsker heller ikke at levere signal til netværk/foreninger der har noget
med ComX at gøre. VIASAT har meddelt, at de eneste TV-aftaler der efter deres opfattelse er
lovlige, er med TDC Kabel TV og Telia/STOFANET. ComX har anmeldt VIASAT til konkurren-
cemyndighederne for markedsfortrængning, men indtil videre er denne sag fortsat uafklaret. 
En situation, hvor ComX ikke kan levere TV som aftalt er samlet set rykket nærmere, og besty-
relsen vil snarest begynde at indhente tilbud fra alternative tv-leverandører til vort eget nye
netværk.
 
Ad 5. Vedligehold og skadeudbedring
Der har været et rådgivende teknikerfirma ude at foretage målinger på varmtvandsfremløbet i
forskellige lejligheder. I gennemsnit tager det ca. 42 sek. til der er varmt vand i hanerne. Vi vil
bede om den rapport der er lavet i den forbindelse, som vi så må forholde os til. Der arbejdes
videre på sagen, så vi forhåbentlig snart kan få løst dette problem. 
 
Altansikring. Den smed der skal lave altansikringerne, har travlt med etape 3, så SKANSKA
har meddelt, at processen er sat lidt i stå.
 
Ad 6. Grundejerforening
Til det årlige møde, hvor best.formændene for de 2 etaper, SKANSKA, DATEA og Amager-
banken var til stede, blev der lavet et opdateret budget. Ud fra budgettet kan man se at vi alle-
rede nu begynder at nyde godt af stordriftfordelene. Vi har i den forbindelse bedt vort service-
firma Coor lave en ny serviceaftale som gælder grundejerforeningen, altså både etape 1 og 2.
Der er bare i år besparelser på kr. 25.000 på ejerforeningens andel til grundejerforeningen.
 
Der er en større udbedring af de grønne arealer ved etape 1 i gang, så det forhåbentligt kom-
mer til at se pænt ud. Der bliver skiftet planter der er gået ud, luget ordentligt ud i ukrudtet i
efeubedene og på voldene mm. Udgiften til denne udbedring afholdes af enten Coor eller
SKANSKA. 
 
Miljøstationen er et værre rod. Der er sket en forværring tilsyneladende samtidig med at bebo-
erne i etape 2 er flyttet ind. Bestyrelsen vil tage kontakt til etape 2’s bestyrelse, og bede dem
rette henvendelse til deres beboere, så det sikres at beboerne er bekendt med det regelsæt
der er omkring brugen af miljøstationen.  
 
Flytning af spildevandsledning. Kbh. Energi har anmodet om at flytte en spildevandsledning,
som p.t. ligger gravet ned under blok 2, til et sted ved siden af blokken. Dette indebærer at der
skal graves op ude ved miljøstationen, da den nye ledning skal føres gennem dér. Dette er en
beslutning der skal tages af grundejerforeningen, da det ikke kun vedrører vores ejerforening.
Antageligt vil det være godt at vente med arbejdet indtil ComX er helt færdig med deres arbej-
de. 
 
Ad 7. Eventuelt
· Cykeloprydning. Der er simpelthen for mange ”cykellig” der flyder ude i cykelskurene.
Der vil nu derfor blive ryddet op i det. Der bliver omdelt et notat til samtlige beboere,
hvori der står hvordan de skal forholde sig i forbindelse med oprydningen. Der vil blive
omdelt manillamærker til samtlige lejligheder, som skal monteres på de cykler der tilhø-
rer beboerne i den enkelte lejlighed. Der vil være en ca. 10 dages frist til at montere
mærkerne. Derefter bliver de cykler fjernet der ikke har mærke monteret. Cyklerne vil
blive hentet af Københavns Politi Cykelafdeling, som vil behandle det som hittegods.
Projektet forventes at gå i gang lige efter efterårsferien – altså i uge 43.
· Hækklipning. Det er årstiden hvor man bør klippe sin hæk, både i højde og drøjde. Dette
for at få hækken til at gro tættere sammen, så den bliver mindre gennemsigtig. Samtli-
ge stuelejlighedsejere anbefales at fatte hæksaksen og få klippet deres hæk. Anbefalet
højde ca. 90 cm, hvilket svarer til højden på de lygter der står i hækkene. Rådet kom-
mer fra en sagkyndig havemand.
· Tilkaldeseddel. Der vil igen blive omdelt en tilkaldeseddel til samtlige beboere, der så
kan benytte sig af denne i fremtiden, hvis der er div. problemer med fx elevatorer, af-
faldsskakter mm, og hvis disse problemer ikke kan vente til man kan kontakte vicevær-
ten. Der er en vagtcentral som tager sig af tilkaldene, og som vil kunne vurdere vigtig-
heden af de enkelte sager og tilkalde nødvendig assistance. Sedlen ophænges også
på opslagstavlerne.
 
Ad 8. Næste møde
5. december 18:30 i Sundby Sejlforening. Bestyrelsen tillader sig at spise en mindre anretning
på mødet.
  
Mødet hævet kl.  20:25
Referat:
 
Lina Steinmann
11.10. 2005

Bestyrelsesmøde 29. aug 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 29.08.2005, kl. 19:00 hos
Vagn, Øresund Parkvej 1.
 
Udsendt den: 07.09.2005
Til stede var: Anders Thomsen, Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Michaell
Jensen, Vagn Grevy og Lina Steinmann. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 30.05. 2005
2. Meddelelser
3. Parkeringsforhold
4. Henvendelse vedr. nabostøj
5. Netværk
· Den tekniske del af projektet
· ComX’s mulighed for at levere TV
6. Vedligehold og skadeuddbedring
· Varmtvandsfremløb
· Elevatorer
· Altansikring
7. Grundejerforeningen
· Årligt møde
· Samarbejde med etape 2
· Udearealer / grønne arealer
8. Næste møde
9. Eventuelt  

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 30.05. 2005
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2. Meddelelser
Støj fra nabogrunden – pumpestationen, er udbedret. Det har ikke efterfølgende været klager.
 
Kristian har haft undersøgt lidt om vejbump til stykket foran blok 1. Prisen er ca. kr. 8.000 pr.
stk. Disse bump er nogle man skruer ned i asfalten, og som kan fjernes om vinteren. Der bliver
undersøgt nærmere, om der er mulighed for en prøveperiode inden vi evt. køber bumpene, da
det er dette der er aftalt på generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen har fået forskellige henvendelser fra beboere om drift, vedligeholdelse m.m. i ejer-
foreningen. Der klages fx over lugt af renovation i opgangene når der er varmt. Bestyrelsen
har sørget for at affaldscontainerne er blevet vasket af R98 inden vi gik sommeren i møde, så
der ikke sad affaldsrester i containerne. Desværre ophober/aflejrer der sig affald, fordi ikke alle
husker at lukke deres affaldsposer inden de smider dem i affaldsskakten. Derfor kan der opstå
lugtgener i varme perioder. Udluftningen af skaktene tjekkes løbende og skulle virke.
Ligeledes er der spurgt til det varme vands temperatur. Den beholder, hvor al foreningens
varme vand bliver fordelt fra står på 58 grader, som er det maksimale for at den ikke kalker til.
Så er der fremføringsvejene der er noget galt med – læs under punkt 6.
 
Ved manglende lys i opgangene kan viceværten kontaktes. Han tjekker dog af sig selv måned-
ligt. 
Synlige opgangsnumre er nu godkendt og bestilt og vil snarest blive sat op. Tallene er ca. 20
cm. høje og placeres på vinduet ved siden af døren. 
Bestyrelsen har ikke hørt om klager over rengøringen i opgangene. I den forbindelse kan
nævnes at der bliver gjort rent hver onsdag. Hvis nogle beboere er utilfredse med kvaliteten af
rengøringen, vil bestyrelsen naturligvis gerne vide det. 
Efter div. tagreperationer er der kommet skrammer på vægge og loftlem. Disse ”fejl” bliver
udbedret af SKANSKA lige så snart alle håndværkere er færdige det pågældende sted, jvf.
aftale med Kerrn Hansen. 
 
Miljøstationen vil blive omdisponeret af R98 efter at vi skal dele den med etape 2. Der er i den
forbindelse kommet flere beholdere til papir og pap. Ligeledes vil vi få en anden flaskecontai-
ner opstillet, som kan rumme mere. R98 vil omdele nye foldere til samtlige beboere, hvori der
udførligt står beskrevet hvordan man bruger miljøstationen korrekt. I de enkelte rum i miljøsta-
tionen ophænges større piktogrammer. Ved kemikalieskabet bliver der monteret en kurv oppe
i højde, så man ikke skal stille sine kemikalier på jorden, indtil viceværten tager sig af det.
 
En herrejakke som er glemt ved sommerfesten i maj måned, mærket MORGAN, kan afhentes
hos hr. Pollas i nr. 5.
 
Der har været en del klager over grilllugt/gener fra naboer/underboere. Man kan måske orien-
tere sine naboer om planlagte grillarrangementer, så naboerne kan få lukket døre / vinduer i
tide.
 
Ad 3. Parkeringsforhold
Torsdag den 1. september kl. 13 har Plan og Arkitektur indkaldt bestyrelsen til møde vedr. det
grønne areal ud mod Lergravsstien. Vej og Park deltager også i mødet. Anders og Bjarne del-
tager fra bestyrelsen.
 
Ad 4. Henvendelse vedr. nabostøj
Bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage fra en beboer, der klager over sin overbo. Desvær-
re er det ikke første gang at der klages over denne beboer. Der erfares råben fra altanen efter
den i husordnen angivne tid for ro. Ligeledes smides cigaretskodder ned på terrassen hos
underboen, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt, ugentlige afholdelse af fester torsdag, fre-
dag og lørdag. Bestyrelsen beder DATEA fremsende en formel påmindelse til den støjende
beboer, og vil samtidig bede de to parter snakke sammen om evt. fælles spilleregler og forstå-
else. 
 
Ad 5. Netværk
Den tekniske del af projektet er færdigt om 1-2 uger, jvf. Torben Larsen, som er teknisk pro-
jektleder i ComX. Bestyrelsen vil bede vor rådgivende ingeniørfirma Birch og Krogboe komme
og se det udførte arbejde igennem inden vi godkender det.
 
ComX’s mulighed for at levere TV som aftalt, er der desværre en del problemer med jf. tidlige-
re udsendt opdatering om ComX / Kanal Digital / Viasat sagen. 
ComX tilbyder at levere Viasat’s kanaler via en parabol der skal monteres i ejerforeningen.
Dette er bestyrelsen ikke positivt stemt for, dels fordi vi ikke kan montere den noget sted, dels
fordi, hvad er så ideen med kabel tv, hvis man skal have en parabol installeret.
Bestyrelsen vil give accept til igangsætning af telefoni og internet levering fra ComX, men hol-
de igen med TV, da de ikke kan levere de programmer der er indgået aftale om. Vi vil give
ComX en frist til 1. februar 2006 til at få styr på deres sendetilladelser. Bjarne forfatter et skriv
til samtlige beboere, hvori der orienteres om situationen.
 
Ad 6. Vedligehold og skadeudbedring
Varmtvandsfremløb er der stadig ikke kommet en endelig tilbagemelding fra ingeniørfirmaet
Aksel V. Jensen på. Bjarne rykker endnu engang for tilbagemelding.
 
De mange fejlmeldinger på elevatorene i enkelte opgange har resulteret i at bestyrelsen har
bedt elevatorfirmaet Schindler om at undersøge disse. De har i et par dage overvåget de fejl-
meldte elevatorer, og tilbagemeldingen er at disse er OK nu.
Den kabelovergravning der skete først på sommeren er bestyrelsen stadig i dialog med TDC
om. I forbindelse med TDC har gravet kabler ned til etape 2, er de kommet til at grave kabler-
ne over til vores elevatornødtelefoner, hvilket har resulteret i en regning fra Schindler på kr. ca.
20.000 for etablering af nye linier mm. Gravemanden fra TDC har erkendt sig ”skyldig”, men
den centrale person i TDC, som bestyrelsen har sendt regningen videre til, kender intet til
overgravningen. Så vi slås videre for at få kompenseret den regning.
Der er undersøgt hvorfor elevatorerne altid kører tilbage i stueetagen, og ikke bare bliver på
den pågældende etage som den er landet på. Dette sker angiveligt for at ’hvile’ wirerne på
elevatoren, og på længere sigt spare vedligeholdelsesudgifter.
 
Den altanprøvesikring der er monteret på Vagn’s altan er nu godkendt af bestyrelsen. Alle
lejligheder vil derfor snarest modtage en monteringsvejledning samt de nødvendige altansik-
ringer fra SKANSKA. Bestyrelsen henstiller til alle der ikke på anden vis har sikret deres altan
om at montere disse sikringer.
 
SKANSKA har lovet at der bliver lagt nyt asfalt i cykelskurene og på motorcykelholdepladsen.
Hvornår vides ikke nøjagtigt, men man kunne forestille sig at det bliver i forbindelse med at
etape 2 får lagt slidlag på kørebanen og p-pladserne.
 
Ad 7. Grundejerforeningen
I den forgangne uge har der været afholdt det årlige møde, hvor der blev fremlagt og godkendt
regnskab og budget. Nu begynder vi (etape 1) at kunne nyde godt af stordriften, da etape 2
også skal betale deres andel.
Bjarne har haft deltaget i bestyrelsesmøder hos etape 2, for at de kan drage nytte af nogle af
vores erfaringer. Det er meningen at fortsætte den tætte kontakt til den anden bestyrelse.
 
De grønne arealer rundt om blokkene ser jo ikke ligefrem flotte ud alle steder. Corr, som er
vores gartnerfirma, har lovet at ordne alle arealer, så de en gang for alle kommer helt i bund
med det ukrudt, som nogle steder har taget styringen – uden omkostninger for grundejerfore-
ningen. Dette sker snarest muligt – inden efteråret for alvor tager fat.
 
Det store grønne areal der skal etableres mellem etape 3 og 4 er ved at være færdigt på teg-
nebrættet. SKANSKA tilsender bestyrelserne det færdige forslag, så vi kan se det inden det
bliver iværksat. Der skal plantes levende hegn ud mod Amager Strandvej på dette område, så
det ikke skal være åbent ud til vejen.   
 
Ad 8. Næste møde
Afholdes den 10. oktober kl. 19, hos Lina i nr.4.
 
Ad 9. Eventuelt
Varmeregnskabet vil først være færdigt ultimo oktober. Men generelt oplyser Clorius at vi skal
have penge tilbage, så der er noget at glæde sig til.
 
Mødet hævet kl.  20:40
Referat:
 
Lina Steinmann
31.08. 2005

Bestyrelsesmøde 30. maj 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 30.05.2005, kl. 19:30 hos
Bjarne, Øresund Parkvej 3, 3.tv.
 
Udsendt den: 06.06.2005
Til stede var: Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Maria de Palo, Michaell
Jensen, Vagn Grevy og Lina Steinmann. 
Afbud:  Anders Thomsen
 
DAGSORDEN:
1. Velkomst til de nye suppleanter
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 18.04. 2005
3. Meddelelser
4. Parkeringsforhold
5. Netværk, drøftelse af status
6. Vedligehold og skadeudbedring
- tilbagemelding fra SKANSKA
7. Næste møde
8. Eventuelt
 
Ad 1. Velkomst til de nye suppleanter
Bjarne bød de nye suppleanter velkommen. Han fortalte kort hvad opgaven som suppleant går
ud på. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 18.04. 2005
Godkendt uden bemærkninger
 
Ad 3. Meddelelser
· Steffen fra nr. 4, 3.tv klager over støj fra nabogrunden (Dell bygningen). Der er en pum-
pestation som larmer. Bestyrelsen finder ud af hvad det er, der støjer. Vi undersøger
de støjkrav der foreligger på sådanne pumpestationer. Vagn går videre med sagen.
· DK antenneteknik har bedt om adgang til teknikrummet. Ingen ved helt præcist hvad de
skal lave. Bjarne tager kontakt til DK antenneteknik.
· Vagn har haft vandskade i køkkenet. Electrolux har haft en fejlinstallering på en opva-
skemaskine oppe 3.sal, så vandet er sivet i 1½ år. 
· De MS-nøgler vi er blevet lovet fra SKANSKA til at låse pullerterne er endnu ikke kom-
met. For sjov skyld lod vi Københavns brandvæsen afprøve låsene, men det viser sig
at med deres MS nøgle kan de kun åbne pullerterne fra siderne af, og ikke ind mellem
p-pladserne. Dette er MEGET foruroligende, hvis SKANSKA ikke har sat de samme
cylindere i pullerterne. Der bliver taget kontakt til SKANSKA med det samme, for at få
afklaret dette problem.
· Fartdæmpende vejbump, som der blev snakket om til generalforsamlingen er der ikke
sket noget med. Der var en beboer der måske kunne låne nogle på prøve. Kristian kig-
ger på igangsætning af projektet.
· Henvendelse fra TDC om at sætte et fordelerskab op på grunden (nærmere bestemt i
det grønne buskads ud mod Amager Strandvej. Bestyrelsen beder TDC overveje et al-
ternativt sted at placere skabet, da vi mener at skabet kan tage udsynet for udkørslen
til Amager Strandvej. 
· SKANSKA har meddelt at de ved en fejl ikke har fået overdraget telefonlinierne til nød-
opkald fra elevatorerne. Den overdrages nu til ejerforeningen.
· R98 har nogle gange ikke kunnet tømme flaskecontainerne, da de ikke er stillet uden for
miljøstationen. Flasketømning er (uvist hvorfor) ikke omfattet af den nøgleordning, som
er lavet med R98, oplyser de selv. Viceværten skal fremover stille flaskecontaineren ud
i det fri dagen inden R98 kommer og tømmer. Sker dette ikke bliver vi opkrævet for for-
gæves kørsel. 
· Den samlede varmeopgørelse er modtaget og sendt til betaling. Den bliver så sendt vi-
dere til Clorius, som inden for 4 måneder skal lave fordelingsafregningerne til samtlige
beboere. 
· Den næste etape er nu taget i brug, og derfor vil grundejerforeningen have endnu en ak-
tør. Samtidig vil bidragene til driften også øges i takt med øget udgift til renovation, lys
m.m.
· Der er stadig ikke aftalt en endelig plan for vedligehold af de grønne områder, men Bjar-
ne aftaler et møde med Coor Management.
 
Ad 4. Parkeringsforhold
· SKANSKA asfalt har ændret afstribningen, så der er kommet flere p-pladser. Michaells
p-plads er blevet 1,1 meter smallere, hvilket gør det meget svært for ham at komme ind
og ud. Som det er nu, så er Michaells p-plads blandt de smalleste af alle p-pladser.
Bjarne kontakter SKANSKA for at minde dem om aftalen om at fjerne hækkene ved si-
den af p-pladserne ved siden af stierne.
I det hele taget er der nu blevet mindre plads at parkere på, og komme ind og ud af
den enkelte bås, og derfor er det ekstra vigtigt at der ikke parkeres på vejen bag p-
båsene.
· Michaell oplyser at SKANSKA Asfalt tilsyneladende har brugt forkert asfalt som det en-
delige slidlag. Det er meget blød asfalt overalt. Bjarne drøfter dette med SKANSKA,
der allerede har lovet at lægge hårdere slidlag i cykelskurene, hvor støttefødderne
synker i. 
· Amager politi er nu begyndt at sende bøder ud til ulovligt parkerede biler, og de der tidli-
gere er blevet noteret. Vær opmærksom på dette, for ikke selv at få tilsendt en ”hilsen”
fra politiet.
 
Ad 5. Netværk, drøftelse af status
ComX og vores rådgiver har været på besøg i torsdags. ComX har i opmålingen i tilbud-
det/aftalen målt forkert. Der må max være 90 meter fra krydsfelt til den endelige bruger, hvilket
ikke kan overholdes hen til opgang nr. 6. Vi har ikke villet acceptere en løsning der ikke lever
op til denne standard, af hensyn til fremtidssikring af netværket. ComX arbejder derfor på at
etablere et andet krydsfelt, i opgange i nr. 4. Vi rykker endnu engang for endelig tidsplan.
 
Ad 6. Vedligehold og skadeudbedring
Elevatoropkald er der stadig alt for mange af. Det koster kr. 1.200 pr. gang der bliver tilkaldt,
og det burde ikke være nødvendigt; der er trods alt tale om nye elevatorer. Michaell oplyser
om sine erfaringer med periodiske fejl. Vi vil drøfte dette med elevatorfirmaet.
Bestyrelsen undersøger om der er mulighed for at indstille elevatorerne, så de venter på den
etage hvor den nu er havnet, og ikke nødvendigvis skal ned at vente i stueetagen efter hver
kørsel. Bjarne kontakter Schindler (elevatorselskabet)
Varmt vand status fra SKANSKA – der skal bare en rensning af vort rørsystem til vurderer
SKANSKA på baggrund af en rapport fra arkitektfirmaet Aksel V. Jensen. Rapporten har også
beregnet ventetid på varmt vand, hvilket varierer mellem 10,17 sekunder og 15,5 sekunder, alt
efter lejlighedstyper og rørlængde og -dimensioner. Bestyrelsen tvivler på at en rensning er
tilstrækkeligt til at sikre en hurtigere og acceptabel varmtvandsfremløbstid, men fortsætter dia-
logen med SKANSKA.
Vi mangler stadig den nye version af altansikringen. Vagn rykker for ny opsætning.
 
Ad 7. Næste møde
29. august 2005 kl. 19, hos Vagn.
 
Ad 8. Eventuelt
Der var 43 voksne og 3 børn tilmeldt til sommerfesten. Økonomien så fornuftig ud. En hilsen til
festudvalget med tak for et godt arrangement. Lad det gerne gentage sig til næste år.
  
Mødet hævet kl.  21:30
Referat:
 
Lina Steinmann
31.05. 2005

Bestyrelsesmøde 28. feb 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 28.02.2005, kl. 20:00 hos
Anders, Øresund Parkvej 5 st. th.
 
Udsendt den: 10.03.2005
Til stede var: Bjarne Nigaard, Vagn Grevy og Anders Thomsen. 
Fraværende: Kristian Brorsen og Lina Steinmann.
 
DAGSORDEN:
1. Drøftelse af regnskab og budget, med Hanne Lewinter, DATEA
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 19.01. 2005
3. Meddelelser
4. Netværk, drøftelse af status
5. Vedligehold og skadeudbedring
· Tilbagemelding fra SKANSKA
6. Generalforsamling 28. april 2005
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad.1 Drøftelse af regnskab og budget 
Der lægges op til et budget for 2005, hvor fællesudgifterne er uændrede, men hvor der
samtidig påbegyndes opsparing til kommende planlagte vedligeholdelsesarbejder.
 
Regnskabet er endnu ikke helt færdigt, men ser tåleligt ud.  
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 19.01. 2005
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 3. Meddelelser
· Bestyrelsen har bedt vores vicevært om at komme med en løsning på de dårligt
synlige husnumre. Der arbejdes stadig på dette, da der ønskes en æstetisk god
løsning, men bestyrelsen vil dog rykke for en snarlig løsning.
· Prøvelejligheden i opgang 4 er solgt til private fra den 1. april 2005. Herefter
håber vi på, at problemerne med de mange ’besøg’ for beboerne i opgangen er
ovre. Bestyrelsen opgør Nyboligs andel af rengøring m.v., og sender slutopgø-
relse til dem.
· Etape 4 og 5 i Amager Strandpark er nu sat til salg. Bestyrelsen vil allerede nu
derfor rette henvendelse til grundejerforeningen og Skanska med henblik på at
blive involveret i udformningen af det fælles grønne areal mellem etape 3 og 4.
· Skiltet med markering af privat område og de gældende parkeringsregler og
indkørselsforbud for uvedkommende er blevet godkendt af politiet. Der kan der-
for nu ske håndhævelse af parkerings- og indkørselsreglerne, hvilket vil sige, at
der kan udstedes bøder. Med forårets komme og den nye strandpark, vil dette
muligvis blive nødvendigt, og allerede nu vil bestyrelsen bede om at håndhæ-
velse sker. Alle beboere bedes derfor være opmærksomme på, at hverken
de selv eller deres gæster bør parkere udenfor de afmærkede båse. Ser
man uvedkommende personer benytte parkeringspladserne, kan man henven-
de sig til bestyrelsen herom, gerne med registreringsnummeret og bilens mær-
ke.
· Der har i enkelte tilfælde været problemer med glatførebekæmpelsen af vores
stier. Der er løbende fra bestyrelsens side klaget herover til entreprenøren, og
på det seneste ser det ud til at have hjulpet. På selve stierne strøs der dog kun
salt på den midterste del af stien. Det sker for at skåne randbeplantningen for
salt.
· Vores grønne arealer er visse steder ved at arte sig, men andre steder ser den
fortsat uacceptabel ud. Viceværtfirmaet (som nu hedder Coor Service Mana-
gement) er bedt om at sætte en anlægsgartner på opgaven, så arealerne i den
kommende ’sæson’ kan se ordentlige ud.
· Bestyrelsen har anmodet Københavns Kommune om dispensation fra lokalpla-
nens krav om grønt areal på jordstykket langs Lergravsvej-stien. Opnås denne
dispensation, har grundejer (KE) ytret sig positivt omkring leje, så der kan etab-
leres ekstra parkeringspladser.
· Bestyrelsen drøftede kort en henvendelse omkring støj. På baggrund af de se-
neste oplysninger og svar i sagen, foretages der ikke yderligere.
· Bestyrelsen har fået oplyst hvilken type nøgle der behøves til de metalpullerter,
der afgrænser stierne mod kørebane og parkeringspladser. Vi får bestilt sådan
en, så pullerterne kan betjenes.
· Som følge af snerydning, er der sket en skade på miljøstationen, hvor bl.a. dø-
ren er blevet skæv. Dette udbedres af entreprenøren, så snart vejret tillader det.
· Bestyrelsen har overfor Skanska påtalt, at hegnet/afskærmningen ind mod byg-
gepladsen skal være intakt hele tiden, bl.a. for at hindre børn i at falde i huller
eller komme til skade på maskiner m.m. på byggepladsen.
· Afregning af varme og vand kan forventes i løbet af foråret. Forbrugsåret løber
fra april, og der kommer derfor årsafregning til maj. Herefter skal der laves for-
delingsregnskab for den enkelte lejlighed, som derefter hurtigst muligt får afreg-
net forbrug for hele perioden siden indflytning og frem til april 2005. Da Skanska
dog først har aflæst og overdraget målerne til ejerforeningen i maj 2004, vil der
muligvis skulle ske en efterfølgende mellemregning (efterbetaling) til Skanska.
Dette vides dog ikke endnu.
· Miljøstationens skab til farligt affald betjenes og tømmes af viceværten. Skabet
er aflåst, så man bedes stille sit farlige affald (kemikalier, batterier mv.) foran
skabet, så viceværten kan tage sig af det. På næste møde i grundejerforenin-
gen (formentlig i maj) vil man drøfte muligheden for ophængning/opsætning af
en kasse til farligt affald, så det ikke blot skal stilles på jorden. Det kan nu kon-
stateres på tegningen til etape 4 og 5 af byggeriet, at der tilsyneladende ikke
anlægges yderligere miljøstationer. På næste møde i grundejerforeningen vil
vores repræsentant rejse spørgsmålet om dimensionering, antal containere,
tømning mv. hvis mere end 5 gange så mange lejligheder skal anvende den
eksisterende miljøstation. Samtidig skal det understreges, at vi alle har et
ansvar for at få miljøstationen til at fungere bedst muligt. Har du spørgsmål
til brugen af miljøstationen, så kontakt evt. ejendommens vicevært: Michael Al-
bin, tlf. 23 73 40 26.
 
Ad 4. Netværk, drøftelse af status 
Opgaven er nu overgået til ComX’s driftsafdeling.
Der er i alt fem lejligheder der har ønsket at gøre brug af finansiering over otte år. Da-
tea fremsender dem tilbud herom. Tilbuddet kommer til at lyde på kr. ca. 150,- måned-
ligt i otte år.
Vi har endnu ikke modtaget den bindende tidsplan fra ComX, som senest torsdag den
24. februar telefonisk har oplyst, at de er i gang med at udarbejde tidsplanen. Så snart
denne kendes, vil den blive rundsendt til alle.
 
Ad 5. Vedligehold og skadeudbedring
Bestyrelsen har bedt viceværten undersøge vores forbrug af pærer/lyskilder det første
år af byggeriets levetid. I et tilsvarende Skanska-byggeri har vi fået oplyst, at der var
brugt fejlagtige spoler, og derfor blev brugt alt for mange pærer. Derfor ønsker besty-
relsen forholdet kontrolleret.
Der er konstateret fejl omkring det pålagte tag-pap, bl.a. ved at det er henlagt ovenpå
udluftningskanaler. Dette udbedres snarest, og Vagn deltager i møder herom den 1.
marts 2005. 
Taget er nu i øvrigt gennemgået efter udbedring, og der er afgivet rapport om tilstan-
den. Selvom taget nu angiveligt er tæt, er der stadig uafklarede forhold, som bestyrel-
sen vil påtale overfor Skanska.
Bestyrelsen konstaterer, at der fortsat ikke ses at være opnået ideel hastighed for
varmtvandsfremløb. Der er bestilt en rapport om varmecentralen hos vores ELO-
konsulent. Denne afventer bestyrelsen, og vil så påtale forholdene overfor Skanska.
Skanska meddeler, at de er ved at færdiggøre et-årsgennemgangen af de enkelte lej-
ligheder. Bestyrelsen vil overfor Skanska bemærke, at dette bør afsluttes snarest,
henset til den fremskredne dato i forhold til det lovede. Skanska meddeler endvidere,
at den enkelte ejers mulighed for at følge udbedringerne på nettet er ophørt fra 1.
marts.
Der er nu opsat bimåler på strømmen til indendørs beluysning, så ejerforenignens og
grundejerforeningens udgifter kan adskilles. Bestyrelsen erindrer Skanska om, at det
samme skal ske med de kommende etaper.
Har den enkelte ejer problemer med inventar m.v. i lejligheden, fx de omdelte stråle-
samlere, så kan Kerrn Hansen, Skanska, kontaktes på tlf. 21 48 91 68.
 
Ad. 6. Generalforsamling den 28. april 2005.
Datoen for generalforsamlingen er ændret i forhold til det aftalte på seneste møde, da
Sundby Sejlforening ikke var ledig den ønskede dag. I stedet afvikles den ordinære
generalforsamling torsdag den 28. april 2005 kl. 19 i Sundby Sejlforenings lokaler.
Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg, men der mangler under alle omstæn-
digheder en suppleant.
DATEA udsender indkaldelse, hvor tidsfrister mv. for indsendelse af forslag vil fremgå.
 
Ad 7. Eventuelt
Intet at bemærke
 
Ad 8. Næste møde
Afholdes hos Bjarne den 18. april kl. 19.30
  
Mødet hævet kl.  21:25
 
Referat:
 
Anders Thomsen
07.03. 2005

Bestyrelsesmøde 19. jan 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes onsdag den 19.01 2005, kl. 19:00 hos
Lina, Øresund Parkvej 4.st.th.
 
Udsendt den: 27.01.2005
Til stede var: Bjarne Nigaard, Vagn Grevy, Anders Thomsen og Lina Stein-
mann. 
Fraværende: Kristian Brorsen
 
DAGSORDEN:
1. Drøftelse med formand for E/F Elefantens Gård, Jens Kim Christiansen
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 22.11. 2004
3. Meddelelser
4. Netværk, drøftelse af sidste detaljer i kontrakten
5. Vedligehold og skadeudbedring
· Tilbagemelding fra SKANSKA
6. Generalforsamling, budget, regnskab m.v.
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad.1 Drøftelse med formand for E/F Elefantens Gård, Jens Kim Christiansen
Jens som i det sene efterår tog kontakt til bestyrelsen ønskede at have et møde med bestyrel-
sen med det formål at udveksle erfaring om arbejdet med SKANSKA. Han ville gerne dele de
oplevelser hans ejerforeningen på Christianshavn har haft med SKANSKA.
Vi drøftede blandt andet:
· Sikkerhedsstillelse for fejl og mangler. De har haft store problemer med opfølgningen fra
SKANSKA’s side, og hyrede undervejs en arkitekt, Per Norman Svendsen, til at holde
styr på det manglende arbejde. 
· Ibrugtagningstilladelse har SKANSKA også været urimelig lang tid om at udstede. Der
har været meget materiale som ikke har været tilstrækkeligt jvf. deres arkitekt. Ligele-
des har manglet opdateringer i de udleverede tegninger over bygningerne
· Tilslutningsaftale, forbrugsmålere. SKANSKA har været ca.1½ år om at få overdraget
strømmålerne til E/F Elefantens Gård, hvilket har resulteret i en el-regning for 1½ års
forbrug – på grund af, at der aldrig har været foretaget overdragelsesaflæsning ml.
SKANSKA og E/F. Såfremt enkelte ejere her i bebyggelsen stadig ikke har modtaget
opkrævning for el direkte fra Københavns Energi, bør man af egen drift henvende sig til
KE. Bestyrelsen har ordnet overdragelse af vand og varme.
· Fælleslokale. E/F har fået SKANSKA til at lave et fælleslokale. Der skulle i beboelsen
være plads til fælles brug. 
· Varmt vand. Efter deres vicevært lavede ugentlige tømning af slam i vandledningerne
har de ikke været plaget af problemer med varmtvandsfremføring.  
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 22.11. 2004
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 3. Meddelelser
· P-arealet – drængrunden ud mod Lergravsvej. KE-afløb har svaret at arealet er udlagt til
grønt areal jf. lokalplanen. Vi har så efterfølgende spurgt om en grøn parkering kunne
gå for at være grønt areal, men der skal søges om dispensation fra Københavns
Kommune. Bestyrelsen arbejder videre, og søger dispensation hos Plan og Arkitektur.
 
· Vi har nu endelig fået skriftlig bekræftelse på at vores ”privat parkering”-skilt bliver sat op
inden for 14 dage. Vores ordre hos skiltefirmaet har været forlagt/glemt og først efter
en rykker fra bestyrelsen kom der gang i sagen igen. 
 
· Naboorientering – der har været sendt ud fra Københavns Kommune, er der ingen be-
mærkninger til. 
 
· Sommerfest – den 28. maj. Evt. tages der højde for denne begivenhed i budgettet for
næste år?? Lina tager kontakt til festudvalget og hører nærmere. 
 
· Der har været indbrud i nr. 1 st.tv. Penge, smykker og parfume blev stjålet. Vi vil her op-
fordre alle til at se efter naboers lejligheder, hvis man ved der ingen er hjemme. Sørg
evt. for at trække gardiner for hvis man ikke er hjemme om natten – især i stuelejlighe-
derne. 
 
Ad 4. Netværk, drøftelse af sidste detaljer i kontrakten 
Der er forhandlet om kontraktens indhold, og både juridiske og tekniske ændringer er foreta-
get, bl.a. med mellemkomst af vores rådgiver.
 
Vi skriver under på kontrakten, dog med forbehold for punkt 19.2.2: Loft på dagbøder på max.
10% den samlede entreprise sum. Erfaringerne med SKANSKA og dagbøder gør, at vi ikke vil
have et loft over dagbøder.
 
Det kan forventes/håbes, at netværket vil være virksomt i løbet af maj måned.
 
Det er aftalt med ComX, at den enkelte ejer vil blive varslet med minimum to uger, når der skal
arbejdes i den enkelte lejlighed. 
 
Ad 5. Vedligehold og skadeudbedring
Vi får nu hver fredag tilsendt en staderapport fra SKANSKA, så vi kan se hvordan det skrider
frem med vores forskellige udeståender.
 
Vagn var ude på en fejl og mangel ved 1 års gennemgang af fællesarealerne den 13. januar,
med SKANSKA. Der er ved denne lejlighed udarbejdet en ny liste, som vil blive sendt ud til
alle sammen med dette referat. Vi beder alle om at hjælpe bestyrelsen med at se til at disse
fejl og mangler bliver ordnet.
 
Taget er blevet undersøgt at uvildigt firma, ligesom det er blevet termografiscannet for fugt og
yderligere utætheder. Om kort tid modtages en ny uvildig rapport om udbedringerne, som be-
styrelsen så vil vurdere.
 
Vagn uddeler nye pilatorer til samtlige lejligheder. Beboerne kan, hvis de vil, selv skifte disse i
køkkenblandingsbatteriet. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at dette ikke på nogen måde
løser problemet med varmtvandsfremløb.
 
I forbindelse med 1-års gennemgangen af de enkelte lejligheder vil der afslutningsvis holdes
en møde mellem SKANSKA og de enkelte lejlighedsejere. Først når dette møde er afholdt kan
man betragte 1-års gennemgangen som færdig. 
 
Ad. 6. Generalforsamling, budget, regnskab m.v.
Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes den 26. april 2005 kl. 19:00, antageligt i
Sundby Sejlklub.
Vi beder DATEA om at deltage i næste bestyrelsesmøde, hvor de skal kunne svare på evt.
spørgsmål til regnskabet som bestyrelsen måtte have.
 
Ligeledes udarbejdes forslag til budget for ejerforeningen.
 
Ad 7. Eventuelt
Cykeloprydning – tages op på generalforsamlingen. 
 
Der er STADIG problemer med affaldsskakten. Pak venligst dit affald ind i poser når du
smider det i affaldsskakten. Tøj og flasker hører heller ikke til i affaldsskakten!!!!
 
Anders undersøger konditionerne for vores miljøstation. 
 
Forbrugsregnskab: vi har stadig ikke fået overdragelsesaflæsningerne fra SKANSKA. Men vi
har dog selv tilmeldt os KE.
 
Nøgle til metalpullerter på parkeringsarealer mangler. Vi efterspørger denne hos bygherre. 
 
Ad 8. Næste møde
Afholdes hos Anders den 28. februar kl. 20.
  
Mødet hævet kl.  21:25
 
Referat:
 
Lina Steinmann
21.01. 2005