Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 30. nov 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. november 2006 kl. 19.00 hos Bodil
 
Deltagere: Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Jens Jansen, Bodil Ottesen, Bent Kristensen, afbud
fra Pierpaolo Gamba
 
Dagsorden:
1. Økonomi og regnskab, herunder forsikringssager
2. Rengørings- og viduespolerings entrepriserne
3. Hjemmesiden
4. Referat fra Grundejerforeningen 23.11.06
5. Ejendommen/Skanska
6. Andet
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Punkt 1 Økonomi og regnskab 
DATEA havde fremsendt regnskab for 1.1.06 til 30.11.06 det ser fornuftigt ud og skulle holde, der
er dog nogen usikkerhed vedrørende administrationsgebyr og renovation. De 2 forsikringssager
spøger stadig, Thomas har gentagne gange rykket forsikringsselskabet (If) for en afgørelse
vedrørende fyrværkerisagen ved opgang 6, og med hensyn til kabelsagen har han forsøgt at få en
forklaring fra Schindler på, hvorfor det skal koste 20.000 for udskiftning af telefonerne i
elevatorerne efter et brud på telefonledningen i jorden, men der bliver ikke ringet tilbage. Thomas vil
fortsat rykke for en afgørelse på de 2 sager.
 
Punkt 2 Rengøring og vinduspolerings entrepriser 
Der er nu modtaget tilbud på en total rengøring og vinduespolering fra Anders Andersen Rengøring,
Friis Rengøring og Ebers Rengøring, som vil blive fremlagt til afstemning på den kommende
generalforsamling. Bodil vil kontakte Ebers Rengøring, idet vi mener de ikke opfylder den
nuværende kontrakt.
 
Punkt 3 Hjemmesiden 
Ulrich har nu lavet et udkast til hjemmesiden, Bodil vil tale med ham om de rettelser vi ønsker
foretaget.
 
Punkt 4 Referat fra møde i Grundejerforeningen 23.11.06 
Man er i gang med at lave skiltning for området, der vil ved indkørslen til bebyggelsen (Øresund
Parkvej) blive opsat en oversigt over hele området, ligeledes vil der ved hver blok blive opsat et skilt
med nr. til og fra.
Der er rettet henvendelse til København kommune, om at den eksisterende miljøstation ikke vil
dækker behovet, særlig når det nye område er fuldt udbygget (etapen ved Metroen).
Der er ansat et nyt firma igennem Coor til snerydning, prisen er pr. gang for snerydning 2.000 og
1.100 for saltning
Henry arbejder forsat videre med sagen om vejbumb.
Ligeledes arbejder de 3 foreninger med et forslag, om et samlet tilbud om oliejering af samtlige
vinduer i de 3 foreninger.
Man har undersøgt muligheden for at bygge et nyt cykelskur på den anden side af gangstien ved
baghuset i samme størrelse som det ved forhuset, dette vil koste ca. 110.000 om det er inkl. eller ex.
moms var der usikkerhed om. 
 
Punkt 5 Ejendommen/Skanska 
Der arbejdes i øjeblikket med at etablere et fælles initiativ med de øvrige ejerforeninger i området,
for evt. at kunne hyre en advokat i forbindelse med de usikkerheder, der er om det kommende P-hus.
Til orientering er der er endnu ikke givet byggetilladelse til bygning af etape 6 den ud mod metroen
og hvor Nybolig for øjeblikket kører en salgkompagne på.
Når der er noget galt med dørtelefonerne blive de nu repareret og vi har på fakturaen bedt om, at der
bliver der påført hvad fejlen har været, på den måde kan vil følge lidt med hvad der er galt.
Vinduet i opgang 3 (bagudgangen) blæste op og det viste sig at det var monteret med vippe-hængsel
øverst oppe og skruet fast med skruer nederst, Skanska vil nu gennemgå samtlige vinduer i alle
opgange for at sikre at de ikke kan blæse op.
 
Punkt 6 Andet. 
Jens arbejder fortsat videre med COMX vedrørende tilslutning til kabel-tv
 
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Bjarne Nigaard, om at et firma på Lergravsvej Rafn & søn med
gode resultater har kigget på muligheder for nedsættelse af ejendomsskatten, de arbejder efter
princippet No cure – no pay. Thomas vil kontakte dem for at høre nærmere.
 
Punkt 7 Eventuelt 
Thomas tager kontakt for at aftale dato for generalforsamlingen 2007 i Sundby Sejlforening.
(Senere: Datoen for generalforsamlingen blev den 19/4 - husk at sætte den i jeres kalender!).
 
Møde hævet kl. 22.00.
 
Næste møde 18. januar 2007 hos Pierpaolo.
 
Referent: Bodil Ottesen

Bestyrelsesmøde 16. okt 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. oktober 2006 kl. 19.00 hos jens
 
Deltager: Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Jens Jansen, Bodil Ottesen, Pierpaolo Gamba, Bent
Kristensen.
 
Dagsorden:
1. Økonomi og regnskab, herunder forsikringssager
2. Foreningens arkiv
3. Lokalplansager
4. Hjemmeside
5. Ejendommen/Skanska
6. Udendørs/Grundejerforeningen
7. Diverse småsager
8. Eventuelt
9. Næste mødedato
 
Punkt 1 Økonomi og regnskab 
DATEA arbejder videre med udredningen af renovationsudgifterne, men det ser ud til at budgettet
holder. Vi har stadigvæk to uafgjorte forsikringssager som hænger og svære ingen vil tage ansvaret –
det er et overgravet kabel samt fyrværkeriskade ved opgang 6, vi må fortsat holde snor i disse.
 
Punkt 2 Foreningens arkiv 
Thomas samler alt sammen hvad han har af diverse kontrakter mv. og laver ligeledes en
indholdsfortegnelse over CD’en, som vi fik fra den tidligere bestyrelse. Bodil opretter derefter en
arkivfortegnelse. Hvis andre ligger inde med originaldokumenter, som bør arkiveres, bør de gives til
Bodil i nr. 6, 3. th.
 
Punkt 3 Lokalplansager  
Thomas har været i kontakt med Københavns kommune, Plan og arkitekturafdelingen. De har
modtaget et nyt skitseforslag forslag fra Skanska og Amagerbanken. Disse forslag løser dog ikke
parkeringsproblemet på en for alle tilfredsstillende måde. Grundejerforeningen bør derfor skrive et
brev til Byggeri og Bolig afdelingen, om at vi mangler 15-20 parkeringspladser. En ny lokalplan kan
ikke vedtages før hele Krimsvej diskussionen er afsluttet, herunder debatten om højhuse.
 
Punkt 4 Hjemmesiden 
Vi har nu købt navnet : oresundstrandpark.org. Ulrich Bohko arbejder fortsat videre med
udformningen af siden.
 
Punkt 5 Ejendommen/Skanska 
Der kan ikke bygges til de eksisterende cykelskure, idet det er en brandveje, som løber langs dem. Vi
vil derfor stille forslag om at der bliver opstillet cykelstativer i skurene, til næste generalforsamling. 
Der arbejdes forsat videre med bedet foran bebyggelsen, i Grundejerforeningen.
Siden sidste bestyrelsesmøde er yderligere 3 dørtelefoner gået i stykker, vi vil nu lave en oversigt
over hvad problemet er.
Vi har underskrevet en servicekontrakt med DP-ventilation på vedligeholdelse af ventilationen, så
håber vi at dette vil hjælpe på lugtgenerne i opgangene.
Ultimo oktober kommer energimærkning fra COOR og denne vil så gælde for 5 år.
Der er kommet en klage over støj fra elevatoren, vil kontakte Schindler, om der kan gøres noget ved
problemet.
 
Punkt 6 Udendørs/Grundejerforeningen 
Der bliver kun en miljøstation, denne skal også bruges af etape 6. Grundejerforeningen bør reagere
på dette overfor Byggeri og bolig i kommunen.
Der er kommet et tilbud fra Friis rengøring om vinduspudning, daglig- og hovedrengøring af
trappeopgange m.v Tilbudet er så omfattende at vi fra bestyrelsens side finder, at der må en
generalforsamlingsbeslutning til. Vi vil inden da indhente tilbud fra Anders Andersens Rengøring og
Ebers Rengøring, som i dag leverer trappevask og vinduespolering i opgangene.
 
Punkt 7 Diverse småsager 
Der vil blive pudset vinduer i opgange her i november måned ifølge aftalen.
 
Der er nu åbnet mulighed for, at røgaftræksvinduerne i opgangene i varme perioder kan anvendes til
udluftning. Bestyrelsen får en nøjle til de små trykbokse.
 
Punkt 8 Eventuelt 
Næste møde: Den 30. november 2006 kl. 19.00 hos Pierpaolo.
 
Møde hævet kl. 21.30.
 
Referent: Bodil Ottesen

Bestyrelsesmøde 31. aug 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2006 kl. 19.00 hos Thomas
 
Deltager: Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Jens Jansen, Bodil Ottesen, Pierpaolo Gamba, Bent
Kristensen havde meldt afbud.
 
Dagsorden:
1. Økonomi og regnskab
2. Lokalplansager
3. Hjemmeside
4. Ejendommen/Skanska
5. Udendørs/Grundejerforeningen
6. Diverse småsager
7. Fest
8. Eventuelt
9. Næste mødedato
 
Punkt 1 Økonomi og regnskab. 
Vi havde fra DATEA modtaget regnskab for 1 halvår 2006. Der er en temmelig stor overskridelse på
renovationsudgifterne, men Thomas vil tage kontakt til Datea, for at få en forklaring. Ligeledes er
der store udgifter til elevatorer. En stor del af reparationerne er på dørene. Thomas vil kontakte
firmaet for at få dørene omstillet, så de kan står længere åben.
 
Også dørtelefonerne har haft rigtig mange reparationer/udskiftninger. Bestyrelsen kigger på sagen.
 
Punkt 2 Lokalplansager 
Foreningernes fælles brev er afsendt til Klaus Bondam (bilag 1), og der er kommet svar fra Klaus
Bondam (bilag 2). Sagen har også været omtalt i diverse aviser bl.a. Amagerbladet. 
 
Punkt 3 Hjemmesiden
Bodil har kontakt til Ulrich Bojko på sit arbejde, som vil være behjælpelig med oprettelse af en
hjemmeside. Bestyrelsen var enig i, at Thomas og Bodil i samarbejde med Ulrich arbejder videre
med sagen.
 
Punkt 4 Ejendommen/Skanska 
Thomas, Henry og Pierpaolo deltog i et møde med Skanska den 16. august, hvor diverse sager blev
drøftet:
- I Etape 2 har man opsat korrosionsbeskyttelse af varmtvandsanlægget efter en rapport.
Skanskas holdning var, at det nok ikke gjorde den store forskel, Thomas har fået et tilbud
vedrørende korrosionsbeskyttelse som Pierpaolo vil se på.
- Vedrørende varmt vand fremløb, er der ikke noget at gøre – det må vi lære at leve med.
- Der hvor beslagene i forbindelse med altansikringen ikke passer, kan nye beslag købes hos
KECON. At Skanska har leveret disse beslag uden udgift for beboerne, er udelukkende en
service fra deres side, idet der ikke er lovmæssig krav herfor. Bestyrelsen anser derfor sagen
for afsluttet. Det er de enkelte medlemmers ansvar, hvis der falder ting ned fra altanerne.
- Forvitring af beton i altanerne er ikke noget problem iflg. Skanska (se udleveret bilag 3).
- På grund af den stærke varme her i sommers, har det nye asfalt ikke kunne hærde, men når
det bliver koldere i vejret, vil dette ske, og diverse huller vil ligeledes blive repareret, samt
afrensning af stolper på cykelskuerne vil ligeledes finde sted.
- Der blev forespurgt om der kun blev 1 miljøstation til hele området, hvilket Skanska
bekræftede. Dette skulle være godkendt af Købehavns kommune. Sagen bør tages op i
Grundejerforeningen.
- Vedrørende stien til Øresundsvej, skal Skanska lægge kloakrørene, men hvem der skal lægge
selve stien vides ikke.
 
Punkt 5 Udendørs/Grundejerforeningen 
Efter en drøftelse i Grundejerforeningen med hensyn til opstilling af hegn udenfor lejlighederne i
stuen henhører dette under beboerforeningsvedtægterne. Man er først omfattet af
grundejerforeningens regler udenfor hækken. Med hensyn til numreskiltning af blokkene arbejdes
der videre med en løsning for dette. Der var et møde med Coor den 29. august (Thomas og
Flemming – etape 2/Grundejerforeningn) om bl.a. vedligeholdelse af arealet, idet de personer som
møder op giver op overfor opgaven. Vi betaler faktisk så for noget vi ikke får, men Coor har erkendt,
at de har et problem med at vedligeholde bedene. Der er meget, der tyder på, at det kan ende med, at
der bliver et græsareal foran etape 1 i stedet for de nuværende ”bede”.
 
Punkt 6 Diverse småsager 
Vi har bevilget, at Coors (dvs. i praksis viceværten, Albin) får en bagatelgrænse på 4.000 til
reparationer, uden at skulle kontakte Thomas. 
 
Der mangler samlet i de 2 etaper (2 og 3) 15 til 20 parkeringspladser. Man skal huske, at nogen af
vores pladser (overfor ”baghuset” ud mod stien) er fælles pladser. Men der er altså et reelt problem.
Bestyrelsen mener, at vi må arbejde med kommunen / lokalplanen osv. for at finde en langsigtet
løsning på dette problem.
 
Vi afventer tilbud fra en ny vinduespudser, idet der var nogen utilfredshed med at arbejdet kun
udføres 2 gange årligt (til en pris på 18.000 + moms).
 
Jens kommer med et skriftlig oplæg om tilslutning til COMX og Viasat TV, som vi så vil sende til
skriftlig afstemning.
 
Punkt 7 Fest 
Da den samlede beboerfest blev aflyst på grund af manglende tilslutning var bestyrelsen enig om, at
vi til foråret vil lave en fest for vores bebyggelse.
 
Punkt 8 Eventuelt
 
Næste møde: Den 16. oktober kl. 19.00 hos Jens
 
Møde hævet kl. 22.30
 
Referent: Bodil Ottesen

Bestyrelsesmøde 22. jun 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. juni 2006 kl. 19.00 hos Henry
 
Deltager: Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Jens Jansen, Bodil Ottesen, Bent Kristensen.
Pierpaolo Gamba havde meldt afbud.
 
Dagsorden:
1. Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen 30. maj 2006
2. Sommerfest
3. Serviceaftalernes indhold
4. Økonomi
5. Cykelløsningen
6. Parkering (forslag fra www.parkeringdanmark.dk)
7. Nøgle politik
8. Udlejnings politik
10. Kommende lokalplansforslag Krimsvej/Øresundsvej kvarteret
11. Emner til møde med Skanska 16. august.
12. Eventuelt
 
Punkt 1 – Referat fra Generalforsamlingen Grundejerforeningen 30. maj 
Regnskabet blev godkendt. Der er et samlet underskud på 9.058,00 som vil blive opkrævet da der
ikke er nogen opsparing. Budgettet for 2006 blev godkendt. 
 
Derefter fandt en diskussion sted om de opsatte hegn, som ikke er lovlige efter husordenens
gældende regler. Det lykkedes ikke at blive enige og de enkelte medlemmer skulle vende problemet
med deres bestyrelser.
 
Vores holdning i bestyrelsen er, at de hegn som ikke er lovlige, skal bringes i orden, så
det opfylder de regler, som gælder for opsætning af hegn.

 
Med hensyn til vejbump vil Henry undersøge hvad det evt. vil koste at få disse opsat, og om der skal
gives tilladelse til det af Købehavns Kommune
 
Alle 3 etaper har problemer med det varme vand, men der er ikke noget galt med installationerne, så
man må acceptere ventetiden på det varme vand.
 
Der vil blive arbejdet med at opsætte skiltning med husnumre, så især taxaer nemmere kan finde
rundt i bebyggelsen.
 
Etape 2 kom med et forslag om at holde en samlet sommerfest i starten af september måned – alle 3
etaper tilsluttede sig forslaget. Emnet vil blive tage op på næste møde.
 
Der skal graves ud til en ny kloakledning. Denne skal gå lige igennem miljøstationen, som derfor vil
blive flyttet i en periode, og som kompensation har grundejerforening forslået, at når den flyttes
tilbage skal den være overdækket.
 
Punkt 2 Sommerfest. 
Er aflyst idet der vil blive en fælles fest sammen med etape 2 og 3.
 
Punkt 3 Serviceaftalernes indhold. 
Henry havde fået kopi af serviceaftalen med Coor, men havde ikke haft tid til at se den igennem. Der
var dog en skrivelse vedrørende et tilbud om efterplantning af hedera. Der er usikkerhed om dette er
underskrevet? Henry arbejde vider med dette. Ligeledes findes der en jobbeskrivelse for viceværten,
hvor det fremgår at tilsyn og renhold af miljøstation er en del af opgaven. Henry ville ligeledes
kontakte R 98 for udskiftning af aviscontainer til pap/andet affald container. Han vil også kontakte et
firma, som kan opstille en anden flaskecontainer, og som eventuelt vil betale for flaskerne efter at
miljøstation er blevet overdækket.
 
Punkt 4 Økonomi. 
Udsat til næste møde da Thomas gerne vil have et likviditetsbudget. Datea har pt. endnu ikke skaffet
Thomas adgang via web til at se bankposteringer og bogføring.
 
Punkt 5 Cykelløsning. 
Det er måske ikke muligt at udvide cykelskurene, da stierne som går bag disse er brandveje, så
måske skulle vi vende tilbage til cykelstativer – vi må finde ud af hvor mange cykler der ville være
plads til i disse stativer. Det var med nogen undren vi så, at etape 2 og 3 fik asfalteret uden at der
blev gjort noget ved asfalten i vores cykelskure (er dog senere blevet asfalteret).
 
Punkt 6 Parkering. 
Thomas havde fået et tilbud fra Parkering Danmark om opsyn ved ulovlig parkeret biler. Der er
ingen udgifter forbundet med dette for os, men indebære at alle skal have parkeringskilt og at der
skal udleveres gæsteparkeringssedler. Vi vil holde øje med om der sommeren igennem bliver
problemer med ulovligt parkerede biler.
 
Punkt 7 Nøgle politik. 
Thomas havde fået en henvendelse fra en reklamedistributør om udlevering af en standard nøgle til
samtlige hoveddøre. Bestyrelsen fandt at man ikke bare kunne udlevere nøgler. Der skulle laves en
kontrakt. Den pågældende skulle selv betale for nøglen, samt at der skulle lægges et dispositum
afhængig af hvad det ville koste at stille samtlige låse om. Thomas undersøger hvor stort depositum
skal være for at dække de faktiske omkostninger ved omstilling osv.
 
Punkt 8 Udlejnings politik. 
I vedtægterne står at bestyrelsen skal godkende fremlejningen. Lejeren skal overholde husordnen og
bestyrelsen skal være informeret om ejerens ny adresse.
Ejerforeningen Øresund Strandpark etape 1
 
Punkt 9 Løbende sager. 
Der er stadig en del små og større sager:
 
Hvad: Ansvarlig
Brugeradgang DATEA web: Thomas
Forsikring, dækning og sager: Thomas
Møde med Skanska 16/8: Pierpaolo, Henry, Thomas
Nøgler, iværksætte politik: Thomas
ELO skal igangsættes (Coor): Pierpaolo
Webside og emailadresse: Jens
Parkeringshus og lokalplans ændringer: Bestyrelsen
Viasat: Jens
Midlertidig rep. af ventilation skal gøres permanent: Pierpaolo
Nyhedsbrev: Bodil opsamler emner
Sommerfest: Grundejerforeningen
Genplantninger Coor: Henry
Cykelløsning (inkl. dagbodspengene): Henry
Justering af renovation: Henry
Overdækning miljøstation: Henry
 
Vedrørende altan sikringen har ingen henvendt sig på baggrund af sidste referat, så bestyrelsen går
ud fra, at ingen har problemer. Det understreges, at det er medlemmernes eget ansvar, at der ikke
sker uheld som følge af nedfaldende genstande fra altanerne.
 
Jens arbejder videre med kontakten til Comx vedrørende Viasat.
 
Efterlysning: 
Bestyrelsen efterlyser en person, som vil hjælp os med at få en hjemmeside for ejerforeningen op at
stå. Du kan melde dig til Jens Erik Jansen Tlf. 44 34 12 11 eller mail Jens.jansen@dadlnet.dk
 
Punkt 10 Kommende lokalplansforslag Krimsvej/Øresundsvej kvarteret. 
Bestyrelsen (Thomas og Henry) har deltaget i møder med både vores naboforeninger (Øresund
Strandpark, Helgoland Strandpark, Øresundgården og Øresunds Have) og med kommunen (Plan og
arkitektur) omkring udviklingsplanerne for området. 
 
Der er lokalplansændringer på vej, som fremsættes i eftersommeren. Vi får – som alle andre –
mulighed for at afgive høringssvar. Men vi prøver også at påvirke udformningen af
lokalplansændringerne inden de kommer på tryk.
 
Der er to hovedudfordringer:
 
I. Amagerbanken, som ejer den grund, som vi alle regnede med skal blive til et
parkeringshus (nordsiden af Øresundsvej umiddelbart vest for metrolinjen), har
tilsyneladende nogle ganske ambitiøse planer som inkluderer forholdsvist få p-pladser
men til gengæld et supermarked og en hel del boliger. Dette kan have økonomiske
konsekvenser for os p.g.a. de tinglyste byrder omkring vores medvirken til finansiering af
parkeringsfaciliteter i området.
II. I kvarteret mellem Øresundsvej, Krimsvej og Amager Strandvej vil der tilsyneladende
blive åbnet for decideret højhusbyggeri på mellem 8-13 etager. Udnyttelsesgraderne er
dog uforandrede. Argumenterne for at bygge i højden er at skabe variation og skabe åbne
arealer med cafeer o. lign. Det virker ikke som om der er den store koordination på tværs
af de enkelte bygherrers projekter. F.eks. vil Lidl, som ejer hjørnegrunden Øresundsvej /
Amager Strandvej, bygge p-kælder (til kunder og beboere), supermarked og to boligsøjler
på hhv. 8 og 13 etager på denne meget attraktive grund lige ved stranden.
 
Bestyrelsen er særdeles opmærksom på begge problematikker og deltager aktivt i samarbejdet
mellem områdets ejerforeninger. Der vil i august formentlig blive skrevet breve til Klaus Bondam,
bygge- og teknikudvalget samt muligvis også foranstaltet underskriftsindsamlinger m.v.
 
Mere information om disse ting fremkommer i snarest muligt efter sommerferien.
 
Punkt 11 Emner til mødet med Skanska 16. august. 
1. Byggeplaner / parkeringshus
2. Samarbejdsform
3. Stien
 
Punkt 12 Eventuelt. 
Ferier: Henry 3 første uger i august, Bodil 3 første uger i august, Jens uge 30-31-32, Bent uge 29-30,
Thomas 11/7-30/7, Pierpaolo nu.
 
Næste møde hos Thomas den 31. august.
 
Møde hævet kl. 22
 
Referant : Bodil Ottesen
 

Bestyrelsesmøde 23. maj 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2006 kl. 19.00 hos Bodil
 
Deltagere:  Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Jens Jansen, Bodil Ottesen, Bent Kristensen 
Afbud: Pierpaolo Gamba. 
 
Dagsorden:
1. Referat fra møde med DATEA 19. maj 2006 (Thomas)
2. Bestyrelsens arbejde:
 A. Arbejdsform i bestyrelsen
 B. Gennemgang af de aktive opgaver, prioritering og tidsplan
 C. Mødeplan
 D. Nøgler
3. Generalforsamlingen i Grundejerforeningen den 30. maj 2006
4. Udlejning
5. Temaer til næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt
 
Punkt 1 - Referat fra Thomas´s møde med DATEA 19. maj 2006. 
Mødet forløb udmærket. Diverse almindelige regninger bliver betalt direkte af DATEA. Uanmeldte
regninger vil blive sendt til attestation hos Thomas. Ligeledes vil Thomas få adgang til netbank.
 
Punkt 2 – Bestyrelsens arbejde. 
A) Arbejdsform
Vi vedtog, at vi i det daglige arbejde vil kommunikere pr. mail.
 
B) Gennemgang af de aktive opgaver, prioritering og tidsplan
Thomas havde lavet en liste over ting som var udestående og som vi gik igennen og prioriterede.
 
De vigtigste ting i huskelisten er disse:
Hvad: Ansvarlig
Altansikring: Henry
Cykelløsning (inkl. dagbodspengene og asfaltering): Henry
Energimærkning (Coor): Pierpaolo
Fakturakontrol: Thomas
Fest: Bodil
Forsikringsdækning: Thomas
Forsikringssag elevator: Thomas
Forsikringssag raketskade: Thomas
Genplantninger Coor: Henry
Justering af renovation: Henry
Kontakt til leverandørerne: Thomas (DATEA og revisor), Pierpaolo (Skanska), Henry (R98 og også Coor), Jens (Comx)
Midlertidig rep. af ventilation skal gøres permanent: Pierpaolo
Møde 30. maj 2006 i grundejerforeningen: Henry
Nøgler m.v.: Thomas
Overdækning miljøstation: Henry
Udlejningspolitik: Bestyrelsen
Varmt vand fremløb: Pierpaolo
Viasat: Jens
Webside og emailadresse: Jens
 
Jens havde gennemlæst alle papirene om COMX og var usikker med hensyn til om de vil sætte en
parabol op, og hvordan betaling vil være for de 2 kanaler (3 og 3+), hvis vi får sat en parabol op,
og så var der jo den verserende fogedsag med Viasat om de 2 kanaler.
Jens arbejder videre med sagen.
 
Henry vil kontakte Skanska for at høre hvornår vi kan forvente, at de vil lægge nyt asfalt i
cykelskurene, samt hvad de vil sige til en udbygning af cykelskurene i stedet for cykelstativer som 
dækning af deres dagbøder.
 
C) Mødeplan 
Planlagt møde: Den 22. juni kl. 19.00 hos Henry
Planlagt møde: Den 31. august kl. 19.00 hos Thomas
 
D) Nøgler
Thomas ville kontakte DATEA for at høre hvor mange nøgler der egentlig er i omløb - 
Thomas har fået diverse nøgler fra Bjarne. Henry har også fået et sæt nøgler.
 
Punkt 3 - Generalforsamlingen i Grundejerforeningen den 30. maj 2006. 
Henry havde fået tilsendt dagsorden og årsregnskab 2005 og budget 2006. Det er nu vigtigt, at få
nedsat en bestyrelse og komme i gang med arbejdet, idet vi mener at der fremover
ligger store arbejdsopgaver, bl.a. indretning af det store grønne areal mellem etape 3 og 4.
 
Af ting, vi ønsker taget op i grundejerforeningen, kan nævnes miljøstationen (herunder evt.
overdækning), genplantninger, forhold til Comx/TDC, fremføringen af varmt vand m.v.
 
Punkt 4 – Udlejning 
Udsat til næste møde.
 
Punkt 5 – Fastlæggelse af temaer til næste bestyrelsesmøde
Udlejningspolitik
Gennemgang af serviceaftalerne med leverandørerne (Coor m.fl.)
Festudvalg
Cykelløsningen

Punkt 6 - Eventuelt 
Bestyrelsen har besluttet, at vi holder beboerfest den 2. september 2006, så skriv det i kalenderen,
men vi skal også have nedsat et festudvalg. Alle interesserede kan melde sig til Bodil Ottesen, tlf.
33 24 43 63 eller på mail BOTTE@comxnet.dk.
 
Mødet hævet kl. 21.00.

Referent: Bodil Ottesen
 
Kontaktinformation til bestyrelsen:
 
Vi foretrækker kontakt på email!

Navn og adresse Opgaver Email Telefon/mobil
Thomas Frisendal
Øresund Parkvej 6, 4. tv
Formand, administration
og økonomi, den røde tråd
thomasf snabela tf-informatik.dk 49708340/40548340
Pierpaolo Gamba
Øresund Parkvej 1, 3. tv
Næstformand, vedligeholdelse af bygninger m.v. pierpaolo.gamba snabela bobstgroup.com 43627550/51205898
Bodil Ottesen
Øresund Parkvej 6, 3. th
Sekretær botte snabela comxnet.dk 33244363
Henry Malmborg
Øresund Parkvej 6, 4. th
Grundejerforeningen, de andre ejerforeninger, miljø og grønne områder osv. malmborg snabela comxnet.dk 32515038
Jens Erik Jansen
Øresund Parkvej 4, 4. tv.
IT og tele m.v. Jens.jansen snabela dadlnet.dk  

Bestyrelsesmøde 28. feb 2006

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 28.02.2006, kl. 19:30, hos
Anders, Øresund Parkvej 1.
 
Udsendt den: 15. marts 2006  
Til stede var: Anders Thomsen, Bjarne Nigaard, Vagn Grevy, Michaell Jensen og Lina Frederiksen. 
Afbud:  Kristian Brorsen.
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 30.01.2006
2. Meddelelser
3. Netværk, drøftelse af status
· Den tekniske del af projektet, herunder mangelgennemgang
· ComX’s  mulighed for at levere signaler
4. Vedligehold og skadeudbedring
· Varmtvandsfremløb
· Skanskas dagbod / cykelstativer 
· Elevatorer
5. Grundejerforening
· Miljøstation
· Grønne arealer
· Budget 2006
6. Generalforsamling 2006, fortsat planlægning herunder
· Budget 2006
· Beretning
· Forslag
· Dirigent
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 30.01.2006
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2. Meddelelser
· Bestyrelsen har endnu ikke fået nogen respons på den skrivelse der er sendt rundt til al-
le beboere i slutningen af februar.
· Der er igen observeret beboere der smider pap, affald m.m. over hegnet til miljøstatio-
nen. Bestyrelsen vil tage dette problem op med de andre ejerforeninger. 
 
Ad 3. Netværk, drøftelse af status
· Den tekniske del er på plads – ComX har accepteret bestyrelsens mangelgennemgangs-
forbehold vedr. oprettelse af udenomsarealerne. Dette afventer pga. vejret.
· ComX manglende levering af signaler. Bestyrelsen har modtaget brev fra ComX dateret
den 22. februar, hvori de bekræfter kontrakten om levering af TV som annulleret. Der
bliver arbejdet på alternativer til levering af TV, som kan foreligges generalforsamlin-
gen den 6. april. Dansk Kabeltv, Dansk Bredbånd og Telia har meddelt, at de af for-
skellige årsager ikke kan levere tv til os. TDC kan dog levere
 Det vides ikke, om ComX også vil ophæve aftalerne med de enkelte tv-brugere. 
 
Ad 4. Vedligehold og skadeudbedring
· Varmtvandsfremløbet er efter SKANSKAs vurdering lavet. Vi kan konstatere at det kom-
mer meget an på hvor i bygningen man bor. Bestyrelsen anbefaler alle beboere der har
problemer med varmtvandsfremløbet at rense alle filtrene både i brusekabiner og
håndvaske, da der kan sidde meget snavs.
· Dagboden som bestyrelsen foreslår konverteret til cykelstativer, har SKANSKA accepte-
ret. Dette giver ejerforeningen ret til at købe ind for kr. 20.000 ex. moms. Bjarne har ik-
ke fået et tilbud konkret endnu, men vil have det klart til generalforsamlingen.
· Elevatorer giver fortsat problemer med mange driftsstop og dermed mange udkald. Dog
har bestyrelsen ikke modtaget regninger siden sidste bestyrelsesmøde.
· Sagen med det overgravede telefonkabel verserer stadig. Vores forsikringsselskab fra
skadetidspunktet har meddelt at de ikke dækker skaden, hvilket efterlader ejerforenin-
gen med en ekstra udgift på ca. kr. 23.000. Vi er ikke umiddelbart enige i dette, og vil
fortsætte sagen overfor forsikringen.
 
Ad 5. Grundejerforening
· Flemming, der er bestyrelsesformand i etape 2 vil gennemgå alle aftaler der er indgået
med R98 og Coor omkring miljøstationen, i håb om at få styr på den. 
· Budget for 2006 er nu godkendt. Vores ejerforening (etape 1) skal bidrage med kr.
273.000 – ca. en besparelse på 100.000 i forhold til tidligere års budget. Dette skyldes
at de 2 andre etaper også er blevet beboet, og vi kan nyde godt af stordriftsfordele.
· Overskuddet for år 2005 regnskabet tilbagebetales til de respektive ejerforeninger i
samme forhold som de har bidraget til grundejerforeningen. 
· Man er blevet enige om at ville arbejde for at overdække miljøstationen. Der er fundet en
løsning, der ikke er så dyr, så det kan snart komme i gang. Det er dog fortsat ikke ude-
lukket, at miljøstationen i stedet lukkes på grund af fejlbrug.
· SKANSKA har lavet et nyt udkast til det grønne areal, og dette er også godkendt af Kø-
benhavns Kommune – grundejerforeningen har dog bare ikke set det endnu, hvilket vi
jo ellers har bedt om, eftersom det er os der skal se på det og bruge det. SKANSKA
har lovet at fremsende en kopi.
 
Ad 6. Generalforsamling 2006, planlægning
· Budgettet er lagt med en lille stigning, der tager højde for prisudviklingen de seneste to
år. Stigningen er på 9,24 kr. årligt pr. fordelingstal. For en lejlighed på 100 m² svarer
det til kr. 77 mere om måneden.
· Beretningen 2005. Bjarne skriver denne med bl.a. følgende emner: netværk, regnskab
2005, princip bag budget 2006, samarbejde i bestyrelsen, grundejerforingen og fælles
ansvarsområder, generel vedligeholdelse.
· Forslag: cykelstativer, TV, festkomite (nu har vi jo udstyret til at kunne holde ”vejfest”)
· Dirigent: bestyrelsen foreslår Lars Bo.
 
Ad 7. Eventuelt
Vi vil lave en liste til den nye bestyrelse over åbenstående sager, som den nuværende besty-
relse ikke kan nå at gøre færdige.
 
Vær opmærksom på at der løber vandrør i vægge, som SKANSKA ikke har orienteret om. Så
den tegning der er udleveret til beboerne ved indflytning holder ikke. En beboer har oplevet at
bore i en væg, der ikke var markeret i materialet. Alligevel ramtes et plastvandrør!
 
Ad 8. Næste møde
Næste møde den 6. april 2006 kl. 18.00 i Sundby Sejlforening. Den afgående bestyrelse siger
farvel og tak for godt samarbejde til hinanden med en bid brød. 
 
Mødet hævet kl. 20:30
Referat:
 
Lina Frederiksen
05.03. 2006

Bestyrelsesmøde 30. jan 2006

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 30.01.2006, kl. 20:00, hos
Kristian, Øresund Parkvej 2.
 
Udsendt den: 6. februar 2006  
Til stede var: Anders Thomsen, Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn
Grevy, Michaell Jensen og Lina Frederiksen. 
Afbud:  
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 05.12. 2005
2. Meddelelser
3. Netværk, drøftelse af status
· Den tekniske del af projektet, herunder mangelgennemgang
· ComX’s økonomi og mulighed for at levere signaler
4. Vedligehold og skadeudbedring
· Varmtvandsfremløb
· Skanskas dagbod
· Elevatorer
5. Grundejerforening
· Miljøstation
· Budget 2006
6. Generalforsamling 2006, fortsat planlægning herunder
· Budget
· Beretning
· Forslag
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 05.12. 2005
Godkendt uden anmærkninger.
 
Ad 2. Meddelelser
· Cykeloprydning v/Bjarne. Der er igen rykket for afhentning af cyklerne, men Københavns
Politi har meget travlt, men de har lovet at afhente cyklerne inden for 14 dage.
·  Ved gennemgang af foreningens bilag har vi fundet ud af, at R98 har lavet en fejl i op-
krævningen hos ejerforeningen, hvilket har givet et ukorrekt billede af regnskabet. Det-
te bliver korrigeret. 
· Nytårsaften skete der en fyrværkeriskade på opgang 6. Bestyrelsen har navnet på ska-
devolderen, og er nu i gang med at finde ud af hvilket forsikringsselskab der skal betale
for skaden.
· Bjarne er indkaldt som vidne i retten. En beboers gæst har den 4. juni 2005 holdt ulovligt
parkeret - på adkomstvejen, og har i den forbindelse fået en p-afgift. Dette er der blevet
en sag ud af, som Bjarne så skal ind at vidne i.
 
Ad 3. Netværk, drøftelse af status
· Den tekniske del. Vi vil godkende de fejl og mangler der er lavet, men tager forbehold for
udendørs etablering af græs og fliser. Økonomien i projektet ser fin ud, så budgettet
holder.
 
· ComX manglende levering af signaler er der intet nyt om. Ejerforeningen havde givet
ComX en frist til den 1. feb. 2006 til at få styr på sagerne. Vi vil orientere dem om, at vi
vil tage stilling til evt. andre udbydere det på vores generalforsamling i april.  
 
Ad 4. Vedligehold og skadeudbedring
· Varmtvandsfremløbet er efter SKANSKAs vurdering lavet. Vi kan konstatere at det kom-
mer meget an på hvor i bygningen man bor. Bjarne orienterer Kerrn om at det endnu
ikke er på plads.
· Dagboden ønskes konverteret til cykelstativer til vores cykelskure og ligeledes et stativ
ud for nr. 6. Hvis SKANSKA accepterer dette, vil det blive taget op på generalforsam-
lingen i april 2006.
· Elevatorer giver fortsat problemer med mange driftsstop og dermed mange udkald.
· Snerydning har ikke været helt tilfredsstillende så der er valgt en ny virksomhed som
skal forestå denne opgave i fremtiden.
 
Ad 5. Grundejerforening
Miljøstationen giver fortsat problemer – Der arbejdes på forskellige løsninger, bl.a. over-
dækning.
Det grønne areal arbejdes der videre med.
 
Budgettet for 2006 ser godt ud og vores andel vil blive fastsat i februar 2006 for dette år.
 
Ad 6. Generalforsamling 2006, opstartende planlægning
Forslag til stigninger i fællesudgifterne, med henblik på at sikre foreningen en opsparing.
Bestyrelsen vil overveje at foreslå, at der indbygges en årlig stigning på 2,5% - 3 % pr. år i
fremtiden, for at inflationssikre foreningens opsparing og drift. 
 
Ad 7. Eventuelt
-
 
Ad 8. Næste møde
Næste møde den 28. februar 2006 kl. 19.30 hos Anders.  
 
 
Mødet hævet kl. 21:15
Referat:
 
Lina Frederiksen
31.01. 2006