Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 18. nov 2007

Mødetid: 18. november 2007 kl. 19.30
 
Mødested: Morten Truelsen, Øresund Parkvej 4, 3.th.
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Henry Malmborg
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Bestyrelsesmedlem Bent Kristensen
Afbud: Bestyrelsesmedlem Pierpaolo Gamba
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Økonomi
Intet at bemærke. Der har været afholdt møde med vores nye
administrator i Datea, Inge-Marie Rud Holm for at hilse på hinanden og
aftale forretningsgange.
Ansvarlig: Bent 

2 Formandsinitiativet
Bestyrelsen er enig i, at der skal søges løsninger på tværs af de 5
foreninger og grundejerforeningen på alle typer af underleverandører.
Det er således: Rengøring, vinduespolering, vicevært, administration,
forsikring, ejendomsinspektør, byggeteknisk rådgivning, advokat,
snerydning o.s.v.
Næste møde mellem formændene er den 29/11-2007.
Ansvarlig: Thomas 

3 Grundejerforeningssager
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. Se
referatet på
http://www.oresundstrandpark.org/dokumenter/GFOP_bm_2007-11-
01.pdf .
Følgende er nyt: Coor har opsagt serviceaftalerne med ejerforeningerne.
Grønningens aflevering er ikke godkendt, der er lavet en mangelliste.
Der søges frivillige til et ”Grønt udvalg”, som vil arbejde med ikke
mindst Grønningens udformning. Henvendelse til bestyrelsen. 
Der er gang i lokalplanstillægget om Krimsvej, nu med 21 etagers
højhuse. Se hjemmesiden.
Skanska har ikke reageret på vores ønske om en forklaring på brugen af
Amagerbanens trace til byggeplads.
Projektet med reduktion af ejendomsskat er godt i gang – i etape 1. I
etape 2 kniber det noget med svarprocenten. Der arbejdes på at få flere
svar ind. Bestyrelsen i etape 1 støtter et forslag om at lade rabatten på
advokathonoraret følge svarprocenten, som er rigtig god i etape 1.
Der mangler stadig en formand i Grundejerforeningen. 
Skanska har problemer med at finde en ny repræsentant i
Grundejerforeningen. De har ikke deltaget i de sidste to møder.
Ansvarlig: Morten 

4 Ejendommen  
4.1 Ventilationssagen
Der er lavet en kontrolmåling af en hel opgang (nr. 2). Resultatet er
ikke opløftende, forstået på den måde, at der ikke er klarhed over, hvad
der er galt. Men at der er noget galt, er der ikke tvivl om. Processen
fortsætter med at Skanska’s rådgivere inspicerer anlægget, og vi
anvender Teknologisk Institut som rådgivere. 
Det er vigtigt for korrekt funktion af ventilationen, at:
- De små udluftningssprækker i døre og vinduer er åbne
- Emhætternes fedtfiltre renses jævnligt
- Udsugningsventilen på badeværelserne rengøres (se den omdelte
vejledning).
Bestyrelsen vil - når de tekniske undersøgelser forhåbentligt snart er
afsluttede – bede Skanska om at få udbedringerne foretaget snarest
muligt og gerne inden vinteren for alvor sætter ind.
Ansvarlig: Thomas

4.2 Cykelstativer og oprydning af cykler
Cykelstativerne er nu sat op.  
Som næste skridt vil vi rydde op i cyklerne ved hjælp af en mærknings
ordning. Nærmere information kommer senere.
Ansvarlig: Henry 

4.3 Parabolen og Viasat
Det ser ud som om, at det bliver umuligt at samle den tilslutning, som
Viasat kræver. Hertil kommer, at ComX har afholdt orienteringsmøde,
hvor de fortalte om deres fremtidsplaner. Der er mange nye muligheder
på banen, som gør, at en parabolløsning vil være meget kortsigtet.
Investeringens størrelse står ikke i rimeligt forhold til den nytteværdi,
der kommer ud af den. Set i lyset af den hurtige udvikling på markedet
for TV-distribution.
Bestyrelsen har derfor – med baggrund i de ovennævnte to forhold -
besluttet at opgive projektet om at montere en parabol på taget. I
stedet opfordrer vi medlemmerne til at holde sig orienterede om de nye
muligheder, der kommer på markedet indenfor kort tid.
Ansvarlig: Morten og Thomas

4.4 Døre mv
Skanska har monteret dørlukkere og kroge på alle gadedøre. Hertil
kommer montering af lås med vrider på kælderdøren. Dette sker
indenfor rammerne af det dagsbødeforlig, der blev indgået for nogle år
siden.
 
4.5 Forbedringer mv.
Bestyrelsen besluttede at bede viceværten om at udskifte de dørmåtter,
der er gået i stykker.
 
5 Udskiftning af leverandører
I sammenhæng med formandsgruppens arbejde om at finde nye
leverandører og at lave fælles kontrakter besluttede bestyrelsen, at
følgende områder har de højeste prioriteter: Vicevært (opsagt til 1/2-
2008 af Coor), rengøring, vinduespolering.
Ansvarlig: Thomas 

6 Eventuelt
Intet at bemærke.
 
7 Næste møde
6. februar 2008 kl. 19.30.

Bestyrelsesmøde 26. sep 2007

Mødetid: 26. september 2007 kl. 19.30
 
Mødested: Morten Truelsen, Øresund Parkvej 4, 3.th.
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Henry Malmborg
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Bestyrelsesmedlem Pierpaolo Gamba
Bestyrelsesmedlem Bent Kristensen
Suppleant Jens Jansen
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Økonomi
Vi har ca. 8000 kr i likviditetsmæssigt overskud. En væsentlig årsag til det
relativt lille beløb er regningen for EMO-rapporten.
Ansvarlig: Bent 

2 Formandsinitiativet
Vi har taget initiativ til en række af møder mellem formændene i
ejerforeningerne i Øresund Strandpark. Det overordnede formål er at prøve at
rationalisere arbejdet på tværs af foreningerne, således at dobbeltarbejde og for
høje omkostninger undgås. Læs nærmere om det første møde på hjemmesiden
(http://www.oresundstrandpark.org/dokumenter/Formandsmoede_20070912.pdf
). Arbejdet skal munde ud i vedtægtsændringer i 2008 der skal tage højde for
tættere samarbejde.
Ansvarlig: Thomas 

3 Grundejerforeningssager
Der har været afholdet bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. Se referatet på
http://www.oresundstrandpark.org/dokumenter/GFOP_bm_2007-09-04.pdf .
En af de vigtigste sager er miljøstationen. Bestyrelsen i G/F har fremsat forslag
om at storskrald afsnittet lukkes. I stedet skal etableres periodiske afhentninger
af storskrald. Årsagen er, at netop storskraldsafdelingen ofte bliver fuldstændig
overfyldt. I etape 1 kan bestyrelsen tilslutte sig dette forslag. Pladsen i
miljøstationen vil blive brugt til flere containere til pap og småt brandbart.
Der er fuld fart på ”højhusgruppen” (Krimvejsfirkantens lokalplanstillæg).
Interesserede kan melde sig til bestyrelsen.
G/F har sat gang i proceduren omkring refusion af ejendomsskat. Hvert medlem
vil modtage brev herom, og skal underskrive en formular, således at vi i
fællesskab kan anmode kommunen om refusion.
TFR er i gang med undersøgelse af fælles drift af hjemmesiderne for alle
foreningerne. Herunder etablering af en hjemmeside for grundejerforeningen.
Ansvarlig: Morten 

4 Ejendommen  
4.1 Ventilationssagen
Går ikke så hurtigt som forventet.
Men – en væsentlig årsag til den dårlige funktion er, at der er blevet suget alt for
meget luft ind gennem dørene til affaldsrummene. Derfor er disse nu blevet
afdækkede på indersiden, således at der kun er 10 % tilbage af luftindtaget.
Dette har hjulpet en hel del, således at der etableres et undertryk i
affaldsskakterne, dog ikke alle.
Det er særdeles problematisk, hvis der er opsat emhætter med motor.
Bestyrelsen vil omdele en skrivelse herom, således at det kan afklares, om der
findes sådanne i etape 1.
Bestyrelsens holdning er, at de aftaler, der blev indgået med Skanske den 5. Juli
2007 stadig holder. Dog er der naturligvis justeringer og ændringer. Således ser
det ikke ud til, at der er behov for selvstændige ventilatorer til affaldsskakterne
(efter at dørene er blevet afdækkede på indersiden).
Bestyrelsen besluttede at indgå aftale med Teknologisk Institut om
konsulentassistance i forbindelse med ventilationsanlægget. Dels til rådgivning i
denne undersøgelsesfase og dels til kontrol af det færdige 
resultat. Omkostningen forventes at blive ca. 35.000 kroner. Vi vil forsøge at få
Skanska til at dække en del af disse omkostninger, når det bliver mere klart,
hvad de reelle problemer med anlægget er.
Ansvarlig: Pierpaolo, Medio august (nøgler)

4.2 Cykelstativer og oprydning af cykler
Cykelstativerne er bestilt. Opsættes i skurene samt i for enden af stien ved
opgang 6. Vi laver en lille arbejdsdag ud af det.
Der er tale om de samme stativer som i etape 2. Pris godt 30.000. 
I samme ombæring vil vi rydde op i cyklerne ved hjælp af en mærknings
ordning. Nærmere information kommer senere.
Ansvarlig: Henry 

4.3 Parabolen og Viasat
Den tekniske løsning og finansiering er på plads. Spørgsmålet er, om vi kan
skaffe det antal abonnenter, som Viasat kræver. Der er 22 ComX abonnenter og
39 TDC. Viasat kræver, at der er mindst 46, som vil have TV3 og TV3+. (Vi skal
altså skaffe 7 abonnenter på Viasat). Vi vil udsende et spørgeskema for at se,
om det nødvendige antal kan skaffes.
Ansvarlig: Morten og Thomas 

4.4 Diverse vedr. ejendommen
Nøgler blev udleveret, således at alle bestyrelsesmedlemmer nu kan komme ind i
samtlige opgange.
 
4.5 Udluftning af opgangene i varmt vejr
Automatik vil koste i størrelsesordenen 10000+ per opgang. Ikke muligt pt.
 
4.6 Anvendelse af Skanska pengene (aftale fra tidligere)
Anvendelsen ser ud til at nærme sig en løsning omkring dørlukkere, døråbnere
(elektriske) og en krog på væggen. Pierpaolo forhandler med Skanska.
Ansvarlig: Pierpaolo

5 Andet  
5.1 Udskiftning af leverandører
Vi har fået tilbud fra Administratorgruppen, som er økonomisk attraktivt.
Bestyrelsen valgte at overlade initiativer vedr. dette til Formandsgruppen således
at det koordineres på tværs af bebyggelsen.
Nu og her aftales en besigtigelse med chefen for Eberts Rengøring, idet
kvaliteten er under al kritik.
Ansvarlig: Henry, Bent og Thomas
 
5.2 Bestyrelsesforsikring
Er checket og er OK.
Ansvarlig: Bent

5.3 Teknisk rådgiver og fast advokat
Bestyrelsen valgte at overlade initiativer vedr. dette til Formandsgruppen således
at det koordineres på tværs af bebyggelsen.
Ansvarlig: Thomas

5.4 Parkering – endnu engang
Der har været uheldige episoder med flyttebiler, som parkerer på stien /
brandvejen nærmest husene. Dette er ikke tilladt, hvilket man bør indskærpe
overfor flyttefolk – uanset hvor tæt de gerne vil være på opgangen!
Et medlem har klaget over parkering på siden af indkørselsvejen til bebyggelsen.
Bestyrelsen er principielt enig i, at dette ikke bør finde sted. Bestyrelsen vil – i
Grundejerforeningen – støtte det arbejde, der allerede er i gang for at skaffe
bedre parkeringsmuligheder for beboerne.
Ansvarlig: Morten

6 Eventuelt
Intet at bemærke.
 
7 Næste møde
20. november 2007 kl. 19.30 hos Pierpaolo Gamba i nr. 1.

Bestyrelsesmøde 23. jul 2007

Mødetid: 23. juli 2007 kl. 19.30
 
Mødested: Henry Malmborg, Øresund Parkvej 6, 4.th.
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Henry Malmborg
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Bestyrelsesmedlem Pierpaolo Gamba
Bestyrelsesmedlem Bent Kristensen
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Økonomi
Vi har ikke penge til rådighed udover budgettet. Rengørings- og
administrationsomkostninger skal derfor holdes på det budgetterede
niveau.
 
2 Indsigelse fra Bjarne Nigaard vedr. generalforsamlingen
Bjarne Nigaard har fremsendt en indsigelse mod generalforsamlingens
beslutning vedrørende parabol på taget. Bjarne Nigaard mener, at
beslutning må underkendes af formelle grunde (for sent fremsendt).
Han var ikke selv til stede på det tidspunkt af private grunde.
Bestyrelsen har bedt om juridisk assistance fra såvel Datea som fra
formandens advokat (som administrerer en del ejendomme). Det er
en misforståelse, at forslaget er fremsendt for sent, idet det er omdelt
til alle medlemmer på den senest mulige dag og det er behandlet af
bestyrelsen på et forberedelsesmøde den 28. marts. Begge de
juridiske råd, vi har fået fastholder, at når dette er tilfældet, og når
generalforsamlingens dirigent intet havde at indvende, og når
generalforsamlingen har besluttet det, så er beslutningen gyldig. Dette
holder bestyrelsen sig til, idet vi anser generalforsamlingen for
foreningens højeste myndighed. Thomas meddeler dette til Bjarne
Nigaard.
Ansvarlig: Thomas

3 Grundejerforeningssager  
3.1 Miljøstationen
Det er helt uacceptabelt, at miljøstationen blev så overbelastet som
tilfældet var, da blok 7 flyttede ind. Miljøstationen tilhører
Grundejerforeningen, som arbejder intensivt med sagen. Problemets
kerne er, at vores miljøstation højst kan klare 3 etaper (og kun til dag-
til-dag brug), men at miljøstationen, der skulle betjene etape 4 og 5 er
forsinket. Mere information fremkommer snart.
Bestyrelsen henstiller, at alle større mængder affald transporteres
direkte til kommunens genbrugsplads i Herjedalsgade 2-4. Hvis man
alligevel ankommer i bil til vores miljøstation, hvorfor så ikke køre til
genbrugspladsen i stedet for?
 
3.2 Parkering mv.
P-huset og etape 6 er i bero på grund af en voldgiftssag mellem
Amagerbanken og Skanska. Voldgiftssagen ventes først afgjort sidst
på året. Flere p-muligheder har derfor lange udsigter. Vi må derfor
indskærpe, at p-pladserne er reservere til beboere og deres gæster. Vi
ser forholdsvist ofte, at folk (familie / venner til beboere?) ferieparkerer biler her på vej til Kastrup lufthavn! Dette tager vi
afstand fra. Vi har ikke p-pladser nok, så man kan ikke ”udlåne” en
plads til folk, der ikke bor her.

3.3 Grønne områder
Hækkene: Der er opstået en misforståelse omkring hækklipning.
Gartnerne, som er underleverandører til vores viceværtfirma, Coor,
havde fået instruks om at klippe alle hække ned til 1,10 meters højde.
Hækkeklipningen er nu indstillet på Grundejerforeningens
foranledning. Bestyrelsen anbefaler, at hækkene omkring p-pladsen
holdes i 1,10 m (af sikkerhedsgrunde), mens at den næste
generalforsamling skal tage stilling til, hvilken højde man vil anbefale
for terrassehækkene.
Grønningen: er ikke afleveret endnu – evt. legeplads kommer først
efter vinter.
 
3.4 Lokalområdet
Der er uklarhed omkring indhegningen af byggepladsen til etape 6.
Det vides ikke, om Skanska har indhentet tilladelse hertil fra
kommunen eller ejerne (pt. Ørestadsselskabet, fra sidst på året
Amagerbanken og kommunen).
Der er tilsyneladende også uklarhed om indkørsel til byggepladsen.
Skanska kan pt. ikke køre ind fra Øresundsvej til etape 6 (ikke før
metroen er åbnet), og i den nordlige ende er vores naboer i Øresunds
Have ikke begejstrede for at få al trafikken henover deres
parkeringsplads (selvom den i lokalplanen er udlagt til vej).
Skanska har ventileret planer om at lave indkørsel til byggepladsen fra
Lergravsvej forbi vores blok 2 på Amagerbanen! Dette tager vi stærkt
afstand fra.
Der søges frivillige til arbejdsgruppen omkring lokalplanstillægget
(højhuse og P-huset). Send en mail til
bestyrelsen@oresundstrandpark.org, hvis du er interesseret i at være
med.
 
3.5 Refusion af ejendomsskat
Morten går i gang med møde med det advokatfirma, der mener at
kunne skaffe os alle en ikke uvæsentlig refusion af ejendomsskatten.
Det gøres en etape ad gangen, og vi i etape 1 lægger for. Er derfor
ikke en Grundejerforeningssag mere.
Ansvarlig: Morten

3.6 Diverse grundejerforeningsting
Bestyrelsen i G/F er ganske hårdt hængt op og formanden har udtrykt
ønske om at gå af.
Blok 8 i etape 4 flytter ind i september og etape 5 flytter ind i
november / december.
Bestyrelsen (E/F) vil foreslå betyrelsen i G/F, at der etableres en
hjemmeside for G/F.
 
4 Ejendommen  
4.1 Ventilationssagen
Vi har haft af Teknologisk Instituts ventilationsrådgivere. I samråd
med Skanska er nu aftalt en udbedringsplan, som indebærer
forskellige omforandringer af anlægget, således at både støj- og
lugtgenerne minimeres for Skanskas regning. Der er mere information
på hjemmesiden.
Planen indebærer, at Skanska skal have adgang til alle lejligheder,
hvorfor der i løbet af august vil blive indsamlet nøgler. Adgangen til
lejlighederne bliver på en bestemt dag, som meddeles i god tid i
forvejen. Skanskas folk vil efterlade en kvittering for, at de har været
der. Selve udbedringerne gennemføres i starten af september.
Ansvarlig: Pierpaolo, Medio august (nøgler)

4.2 Evt. udskiftning af leverandører
Vi vil starte med at holde møder med de nuværende leverandører for
at få strammet tingene op. Dvs. i hvert fald Eberts og Datea.
Vi har fået konkret tilbud vedr. en alternativ administrator, men vi vil
tale med endnu et alternativ. Skanska har valgt firmaet Lea som
administrator af etape 4 og 5. Det giver naturligvis visse
koordineringsproblemer (som f.eks. nøgleadministration), jo flere
forskellige administratorer, der er indover.
Vi vil prøve at udarbejde en handlingsplan for de næste 2-3 år, som vi
vil fremlægge på generalforsamlingen.
Ansvarlig: Henry og Bent
 
4.3 Cykelstativer
VI går i gang med at indkøbe (de samme som i etape 2). Bestyrelsen
sætter dem op. Skal vi lave en cykeloprydning i samme ombæring?
Ansvarlig: Henry 

4.4 Parabolen
Der aftales møde med Com-X for en besigtigelse af taget med henblik
på afklaring af de muligheder, der er for opstilling.
Ansvarlig: Henry 

4.5 Udluftning af opgangene i varmt vejr
Vi har 1 styk nøgle (pt. hos Bent Kristensen i nr 5) til åbning af
topvinduerne (røgaftrækkene) i opgangene. Hvis man mener, der er
behov for at åbne / lukke, kan man kontakte Bent. Viceværten har
også en sådan nøgle.
Vi får et tilbud på montering af automatik til sensorbaseret
åbning/lukning.
Ansvarlig: Bent 

4.6 Diverse ting vedr. ejendommen
Det er ikke lykkedes os – endnu – at finde en alternativ
serviceleverandør vedr. elevatorerne.
EMO-rapporten er nu udarbejdet og vil blive tilgængelig på
hjemmesiden.
Vi vil tage kontakt med Skanska for at høre, om der kan monteres
automatik på gadedørene (og måske også topvinduerne) indenfor
rammerne af det forligsbeløb, der foreligger fra tidligere.
Alternative forslag til anvendelsen af forligsbeløbet modtages gerne.
Ansvarlig: Thomas og Pierpaolo
 
5 Andet  
5.1 Forsikring
Vi har fremskaffet policen og checker om dækningerne er
tilfredsstillende (herunder bestyrelses- og erhvervsansvar).
Ansvarlig: Bent 

5.2 Teknisk rådgiver
Vi vil tage kontakt til et par tekniske rådgivere mhp. Udarbejdelse af
vedligeholdelsesplan for ejendommene.
Ansvarlig: Thomas og Pierpaolo
 
5.3 Advokat
Vi aftaler vilkår for løbende assistance fra en advokat. 
Ansvarlig: Thomas og Bent
 
6 Eventuelt
Intet at bemærke.
 
7 Næste møde
26. september 2007 kl. 19.30 hos Morten Truelsen i nr. 4.

Bestyrelsesmøde 21. maj 2007

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. maj 2007 kl. 19.30 hos Thomas
 
Deltager:  Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Morten Truelsen, Bent Kristensen 
Afbud: Pierpaolo Gamba, Gitte de Linde
 
Dagsorden:
1. Konstituering, herunder fordeling af arbejdsopgaver
2. Generalforsamlingen i almindelighed
3. Tilknytning af advokat
4. Rengøring
5. Parabol sagen
6. Cykelstativerne
7. Prioritering af øvrige arbejdsopgaver og arbejdsplan for næste halve år
8. Eventuelt
 
Punkt 1 – Konstituering, herunder fordeling af arbejdsopgaver 
Det blev aftalt, at Pierpaolo fortsat tager sig af ejendomssagerne (og er fortsat
næstformand). Morten er foreningens repræsentant i Grundejerforeningen. Bent tager sig
af økonomi. Henry tager sig af projekter mens Thomas tager sig af ledelse, referater og
arkiv samt hjemmesiden.
 
Punkt 2 – Generalforsamlingen i almindelighed 
Bestyrelsen vil gøre sit yderste for at undgå at der på næste års generalforsamling bliver
brugt mere tid end nødvendigt på de beslutningssager, der måtte være. Det kan undre fra
den netop afholdte generalforsamling, at så få enkeltsager, som er oven i købet
hængepartier fra den foregående generalforsamling, skal tage så lang tid, som de gjorde.
 
Vi regner med at have løst de følelsesladede sager som pålagt os af generalforsamlingen i
god tid inden næste generalforsamling. Dermed skulle næste års generalforsamling kunne
holdes under mere venskabelige former.
 
Punkt 3 – Tilknytning af advokat 
Et medlem har rejst tvivl om generalforsamlingens behandling af parabolsagen.
Bestyrelsen har allerede indhentet en kommentar fra en jurist i Datea, men vi vil gerne
have en second opinion. Thomas kontakter en uafhængig advokat.
 
Punkt 4 – Rengøring 
Bestyrelsen vil på næste møde diskutere forskellige alternativer for at få bedre rengøring
og vinduespolering indenfor de rammer, som generalforsamlingen afstak. Altså en
prioritering med en fastsættelse af strategi for løsning.
 
Punkt 5 – Parabolsagen 
Henry og Morten tager sig af denne og vil kontakte COMX for at få forslag til problemfri
montering.
 
Punkt 6 - Cykelstativerne 
Henry indhenter alternative priser. Vi vil overveje endnu en mærkningsaktion for at få
ryddet op i herreløse cykler i cykelskurene.
 
Punkt 7 – Prioritering af øvrige arbejdsopgaver og arbejdsplan for næste halve år 
Pierpaolo tager sig af elevatorservice, energimærke (EMO – haster), afkalkning af
vandtank, VVS-serviceaftale (sammen med Thomas), oliering af vinduer samt ventilation.
Thomas kontakter Pierpaolo (som var bortrejst) for at tale om opgavelisten.
Morten tager sig af Ejendomsskat (evt. refusion), grønne områder, parkering samt stien.
Thomas tager sig af advokatsagen og forsikringsvilkår udover det løbende med ledelse,
referater og hjemmesiden. 
Henry tager sig af cykelstativer, alternativer til administrator og servicefirma (sammen med
Bent og i samarbejde med de andre foreninger), parabolsagen (sammen med Morten),
rengøring og anvendelsen af Skanskas bod.
Bent tager af DONG (el-priser), andre større udgifter samt den løbende økonomiske
overvågning.
 
Punkt 8 - Eventuelt 
Der er kommet forsalg om afholdelse af en sommerfest (efter sommerferien). Til det
behøves flere medlemmer i festudvalget, som pt. består af Gitte de Linde. Send en email
til bestyrelsen@oresundstrandpark.org, hvis du har lyst til at være med i festudvalget.
 
Næste møde er den 23. juli 2007 hos Henry.
 
Mødet hævet kl. 21.30
 
Referent: Thomas Frisendal

Bestyrelsesmøde 18. apr 2005

REFERAT af bestyrelsesmøde som afholdtes mandag den 18.04.2005, kl. 20:00 hos
Anders, Øresund Parkvej 5 st. th.
 
Udsendt den: 04.05.2005
Til stede var: Anders Thomsen, Bjarne Nigaard, Kristian Brorsen, Vagn
Grevy og Lina Steinmann. 
Fraværende: -
 
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 28.02. 2005
2. Meddelelser
3. Parkeringsforhold, herunder naboorientering vedr. etape 4 og 5.
4. Netværk, drøftelse af status
5. Vedligehold og skadeudbedring
· Tilbagemelding fra SKANSKA
6. Generalforsamling 28. april 2005, herunder bestyrelsens skriftlige beretning,
budget og indkomne forslag.
7. Eventuelt
8. Næste møde
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 19.01. 2005
Både dagens dagsorden og forrige mødes referat blev godkendt uden anmærkninger
 
Ad 2. Meddelelser
Bjarne har rykket Coor, som er vores gartnerfirma, for en plan for de grønne områder. Efeube-
dene vokser jo desværre ikke som forventet, så bestyrelsen ser sig nødsaget til at gøre noget.
 
Den beskadigede låge til miljøstationen er nu udbedret, så det er til at komme ind i miljøstatio-
nen uden besvær. 
 
Det er påpeget overfor vores vicevært, at han skal sørge for snerydning inde i miljøstationen,
så man kan komme frem til diverse containere uden at skulle igennem en halv meter sne. 
 
Elevatorerne bliver ved med at koste mange penge. Der er mange tilkald, som koster ca. kr. 
4.000 pr. gang. Bestyrelsen vil nu se på om der er et problem med dem, eller hvad det skyl-
des. Vi ar bedt fagmænd se dem efter. Vi vil i den forbindelse påminde beboerne om KUN
tilkalde elevatormandskab hvis man sidder fast inde i elevatoren. Anden ”almindelig” tilkaldel-
se bør ske ved brug af den telefonliste som er omdelt til samtlige husstande.
 
Bestyrelsen har fået en MS –nøgle, som er til betjening af metalpullerterne ved stisystemet.
Vagn har nøglen hvis nogen på et tidspunkt skulle få brug for at lægge disse ned, for at kom-
me igennem med en trailer eller lignende. De MÅ IKKE forceres ned, da dette ødelægger lå-
semekanismen indeni.
 
Bestyrelsen har bedt SKANSKA om at udbedre de skader de har pådraget de fælles grønne
arealer, hvor de har kørt med en bred lift, da de skulle udbedre kronerne på taget på begge
blokke.
 
Ad 3. Parkeringsforhold, herunder naboorientering vedr. etape 4 og 5 
Naboorientering (fremsendt til alle beboere fra Kbh. kommune) – bestyrelsen vil skrive til Kø-
benhavns Kommune og bede dem om ikke at give dispensation til bygherre. Det er en uhold-
bar situation hvis de bliver ved med at give dispensation for de manglende p-pladser. P-huset
skal anlægges. Allerede nu er for få p-pladser, hvordan bliver det så ikke når etape 2 flytter ind
og tager del i de fælles p-pladser som er placeret ud mod Lergravsstien. Anders og Bjarne
forfatter et skriv til Københavns kommune. Deadline for indsendelse af indsigelser er den 25.
april.
 
SKANSKA Asfalt, som har afstribet p-pladserne, har afstribet for få pladser i forhold til projekt-
planen. SKANSKA Asfalt vil nu rette op på det ved at lave nye opstribninger. Bestyrelsen vil
bede SKANSKA Asfalt varsle arbejdet i god tid, i de enkelte opgange. Bestyrelsen undrer sig
samtidig over, om de nye afstribninger ikke giver for smalle p-båse, og har bedt SKANSKA
belyse dette forhold.
 
Amager politi har bedt os om at dokumentere behovet for håndhævelse af p-forbud, og har
foreslået et møde i forbindelse med forholdene på Øresund Parkvej. Bjarne har pt. over 50
tilfælde af ulovligt parkerede biler på digitalkamera. Med mødet håber vi på at få en god dialog
i gang med Amager politi.
 
Det grønne område ud mod Lergravsstien, som vi ønsker at leje af Københavns Energi, har vi
endnu ikke hørt mere siden forvaltningen i Københavns Kommune gav afslag på parkering.
Bestyrelsen har bedt de politisk valgte i udvalget se på sagen. 
 
Ad 4. Netværk, drøftelse af status 
Sidste nyt fra ComX er, at i slutningen af august bør netværket iflg. ComX være færdigt. Be-
styrelsen har endnu ikke modtaget bilag 1, som er den skriftlige bindende tidsplan.
 
Ad 5. Vedligehold og skadeudbedring
Der er skiftet aluminiumsplader over indgangene. Den fejlmonterede ventilation på taget er
påbegyndt udbedret.
 
Vi mangler stadig at få at vide om den demo sparkeplade, som er opsat på Vagn’s altan, er
godkendt af arkitekten. 
 
Varmt vand fremløbet er udbedret i køkkenhanerne, men bruserne er stadig ikke OK. Det ta-
ger stadig for lang tid at få varmt vand. Ifølge SKANSKA vil dette problem koste mange penge
at udbedre, så det lader ikke til at SKANSKA er indstillet på at foretage sig yderligere.
 
Ad. 6. Generalforsamling den 28. april 2005, herunder bestyrelsens skriftlige beret-
ning, budget og indkomne forslag
Bjarne har lavet et udkast hvori der skrives om de møder der har været. Bestyrelsens arbejde i
det første år, husorden, p-forhold, diverse oplevelser på Øresund Parkvej, netværk, mangel-
udbedring på fællesarealerne, samarbejdet med SKANSKA og fremtidige opgaver. Denne vil
blive tilsendt samtlige beboere inden generalforsamlingen.
 
Indkomne forslag
Fartdæmpende bump på Øresund Parkvej. Bestyrelsen afventer debatten på generalforsam-
lingen.
 
Ad 7. Eventuelt
Trafiksaneringsplanerne fra kommunen indbefatter desværre ikke området ud for Øresund
Parkvej. Vi kommer først med i etape 2. Dette vil blive taget op på generalforsamlingen, så folk
kan høre om planerne.
 
Ad 8. Næste møde
Mandag den 30.maj 2005. Kl. 19:30 hos Bjarne.
 
Mødet hævet kl.  21:25
Referat:
 
Lina Steinmann
18.04. 2005

Bestyrelsesmøde 28. feb 2007

Referat af bestyrelsesmøde den 28/2 2007 hos Bent
 
Deltagere: Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Pierpaolo Gamba, Jens Janssen og Bent Kristensen
Afbud: Bodil Ottesen
 
Dagsorden:
1. Økonomi
2. Lokalplan, P-hus osv.
3. Status på verserende sager
a. Administration
b. Ejendommen
c. G/F
d. Hjemmeside
e. IT og Tele
4. Budget 2007
5. Dagsorden for generalforsamling
6. Arbejdsplan frem til generalforsamling
7. Eventuelt 
 
Punkt 1 Økonomi og regnskab 
Modtaget foreløbigt oplæg for regnskabet fra 2006. Adskillige punkter er blevet noget dyrere og der er
spørgsmål til renovation og admin. Honorarer mm. Der er også adskillige gamle uafklarede sager, der
skal kigges på. Bent hjælper Thomas.
 
Der overvejes fortsat at skifte administration, elevator selskabet mm. ud.
Konkret vil der blive stillet forslag om at udskifte rengøringsselskabet.
 
Punkt 2 Nyt fra kommunen 
I forbindelse med cykelstien fra Amagerbanen ned til metroen er der uenighed om ansvaret for at
anlægge denne. 
 
Punkt 3 Verserende sager 
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om opstillelse af skostativer. Umiddelbart ser bestyrelsen
ingen problemer i at der opstilles skostativer, men det foreslås at aftale dette med naboen. Gangarealet
skal selvfølgeligt være fremkommeligt og det skal se pænt ud.
 
Hjemmesiden er nu opdateret og forslag til forbedringer mm er meget velkomne. Hjemmesiden er
www. oresundstrandpark.org. Bestyrelsen overvejer om de forskellige informationer bl.a. referat fra
bestyrelsesmøderne kan leveres via hjemmesiden.
 
Punkt 4, 5 og 6 Generalforsamling mm  
Bestyrelsen vil forelægge forslag til: COMX problemstillingen. Hvad bruges pengene fra Skanska til,
når vi ikke kan få bygget et cykelskur? Nyt rengøringsselskab.
 
Hele bestyrelsen er i henhold til vedtægterne på valg og Bodil Ottesen ønsker ikke genvalg til
bestyrelsen.  Resten af bestyrelsen samt suppleant Bent Kristensen er villige til genvalg, hvor Bent K.
træder ind i stedet for Bodil, dog således at Jens Janssen foretrækker at stille op som suppleant. Dvs.
der mangler et bestyrelsesmedlem og bestyrelsen ville være glad såfremt der var frivillige, der ønskede
at stille op.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være afgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen,
der afholdes den 19.4. 
 
Referent: Bent Kristensen
 
Annonce:
Vores hjemmeside er nu klar:
 
www.oeresundstrandpark.org
 
Besøg den NU! Og giv os dine kommentarer.
 
Du kan sende email til bestyrelsen på:
 
bestyrelsen@oeresundstrandpark.org
 
SEND OS EN EMAIL SÅ HURTIGT SOM MULIGT MED DIT/JERES NAVN(E) OG
ADRESSE – så kommer du på vores emailingliste for hurtige nyheder!
 
Husk også generalforsamlingen den 19. april 2007 kl. 19.00. Indkaldelse kommer snart.
 
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 18. jan 2007

Referat af bestyrelsesmøde den 18/1 2007 hos Pierpaolo
 
Deltagere: Thomas Frisendal, Henry Malmborg, Pierpaolo Gamba og Bent Kristensen
Afbud: Bodil Ottesen og Jens Jansen
 
Dagsorden:
1. Økonomi
2. Nyt fra Kommunen
3. Status på verserende sager
a. Administration
b. Ejendommen
c. G/F
d. Hjemmeside
e. IT og Tele
4. Budget 2007
5. Dagsorden for generalforsamling
6. Arbejdsplan frem til generalforsamling
7. Eventuelt 
 
Punkt 1 Økonomi og regnskab: 
Modtaget foreløbigt oplæg for regnskabet fra 2006. Adskillige punkter er blevet noget dyrere og der er
spørgsmål til renovation, admin. honorarer og renovation mm. Thomas vil på et møde med Hanne
Levanter diskutere tingene.
 
Punkt 2 Nyt fra kommunen: 
Ifm bebyggelsen mellem Amager Strandvej og Krimsvej er der nu forslag om adskillige højhuse,
heriblandt et på 62 m samt 8 mindre. Dette skyldes at området så vist muligt skal beholde sin
grundform med flere grønne områder, og at bebyggelsesprocenten skal op efter Amagerbankens
mening. Kræver heldigvis en nyt tillæg til lokalplanen for at blive gennemført.
 
Parkeringshus er ikke inde i lokalplantillæg 1. Skanska arbejder på en midlertidig løsning på
parkeringsproblemerne. Amagerbanken vil for køberne til deres lejligheder garantere at de ikke
kommer til at betale mere end DKK 35.000 per lejlighed. Skanska vil ikke love det samme og for
35.000 kan der i hvert fald ikke bygges et underjordisk parkeringshus.
Kommunen vil nu presse Amagerbanken og Skanska til at finde en løsning.
 
Punkt 3 Verserende sager: 
Iflg. Willis har If forsikring har betalt 16.000 for fyrværkeriskade.
Schindler ringer ikke tilbage mht. spørgsmål om regningen på 25.000 for elevator telefonerne.

Advokaten, der har tilbudt at føre sag mod kommunen med hensyn til reduktion og tilbagebetaling af
for meget betalt grundskyld mm mener at ejerforeningen har en meget oplagt sag. Vi rejser sagen i
grundejerforeningen.
 
Bestyrelsen får lejlighedsvis klager fra beboerne om udluftningsproblemer mm. (specielt i nr 4?). Af
hensyn til behandlingen bør disse klager være skriftlige og underbygget. Nogle af klagerne må
beboerne selv tage sig af, da de skyldes Skanska eller beboerne selv. Det understreges, at affald skal
være pakket ind, når det smides i skakten. Ellers er lugtgener næsten uundgåelige. Tomme plastposer,
pizzaæsker o.lign. må ikke smides i skakten. Hvis man har lugtgener / problemer med udsugningen
bedes man henvende sig skriftligt/på email til bestyrelsen.
 
Bestyrelsen henstiller i øvrigt:
 
- at CYKLER ikke må stå i opgangene, 
- at de få parkeringspladser, vi har, ikke må bruges til langtidsparkering for lufthavnsgæster
mm samt at 
- affald, der smides i skakterne, er pakket ind i poser, således at der ikke opstår lugtgener herfra.
 
Punkterne 4, 5 og 6 Generalforsamling mm: 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 19/4-07 forelægge forslag til:
- COMX problemstillingen
- Hvad bruges pengene fra Skanska til, når vi ikke kan få bygget et cykelskur?
- Nyt rengøringsselskab
 
Punkt 7 Andet: 
Bestyrelsen undersøger muligheden for ny administrator, nyt elevatorselskab og afløser for udvendig
vedligehold pt Coors.
Bestyrelsen undersøger muligheden for at bruge tag arealet til sol celler.
 
Næste møde afholdes den 28/2-2007 kl. 19.30 hos Bent. 
 
Referent: Bent Kristensen