Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 3. dec 2008

Referat af bestyrelsesmøde

Mødetid:       3. december 2008 kl. 19.00
Mødested:    Restaurant La Novo, Christianshavn
Deltagere:    Formand Thomas Frisendal
                   Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                   Næstformand Bent Kristensen
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Referent:     Thomas Frisendal

Godkendelse af referater
Intet at bemærke.

Økonomi
Der er dukket en stribe fakturaer op fra Schindler. De har ligget hos den tidligere formand et godt stykke tid. Dette er sket på trods af, at Schindler i 2006 blev gjort opmærksom på formandsskiftet både per brev og telefon. Dette indebærer, at vores resultat for 2008 ikke bliver så pænt, som vi først havde antaget. 

Byggeteknisk rådgiver i hele bebyggelsen
Vi har nu haf fornøjelsen af at samarbejde med EKJ (Preben Vanmann Rasmussen) i et stykke tid, ikke mindst omkring 5-års gennemgangen. Vi er godt tilfredse og ser frem til resultaterne i første halvdel af 2009.

5-års gennemgang
Er nu gennemført – bestyrelsen vil foranledige indsamling af kopier af mangellisterne fra beboerne, så vi og EKJ kan danne os et overblik over de problemer, som er anmeldte af mange ejere.

Fælles hjemmeside web master
Arbejdet med den ny hjemmeside skrider godt frem. Deadline er ca. til nytår for etape 1, 4 og grundejerforeningen.

Grundejerforeningen
Grundejerforeningens møde den 1. december endte desværre uden de store resultater, idet mødet beslutningsdygtighed blev anfægtet. Formanden har bedt om juridisk rådgivning fra Datea i tolkningen af vedtægterne, som givetvis er besværlige at arbejde – ikke mindst fordi 1 medlem (Skanska) næsten aldrig møder. Der er desværre også stadig en hård tone ind imellem, hvilket heller ikke gør arbejdet nemmere.
Parkeringsordningen afventer trykningen af forrude mærkaterne samt de nye (større) skilte. Autocampere kan fremover ikke parkeres på området (formandsgruppen).

Formandsgruppen
Der var møde den 28/11. Løbende sager er valg af fælles administrator (vigtig for os og for etape 3, 5 og måske 4), elevatorservice, Grønningens beplatning, den ny (lille) containerplads ved etape 5 samt forslag til handlingsplan for oliering af vinduesrammerne.

Eventuelt
Bestyrelsen diskuterede en række emner, herunder generalforsamling og valg i 2009.

Næste møde
Tid og sted fastlægges senere.

Bestyrelsesmøde 6. okt 2008

Mødetid: 6. oktober 2008 kl. 19.00
 
Mødested: Hos Steen i nr 5
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Næstformand Bent Kristensen
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Godkendelse af referater
De seneste referater er alle godkendte uden bemærkninger. (Tages
fremover op som fast punkt).
Ansvarlig: Thomas  

2 Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. Vi har fået penge tilbage for for meget
betalt udendørsstrøm, som vedrører de andre etaper. Vi har
konstateret en del fejl i Datea’s bogføring, og Datea har også udtalt,
at de ikke periodiserer regnskaberne. Dette mener vi ikke, vi kan
leve med i længden, hvorfor vi aktivt støtter arbejdet i
formandsgruppen med at finde en ny administrator.
Ansvarlig: Bent  

3 Byggeteknisk rådgiver i hele bebyggelsen
Der er nu valgt firmaet EKJ som vores fælles byggetekniske rådgiver.
Fra EKJ er vores primære kontaktperson Preben Vanmann
Rasmussen. Hans første opgaver bliver at bistå os i
ventilationssagen, at give løbende rådgivning samt at forberede og
gennemføre 5-års gennemgangen.
Ansvarlig: Thomas  

4 5-års gennemgang
Vi er i planlægningsfasen med dette. Fællesarealerne klarer vi i
samarbejde med EKJ. Derudover vil vi bede EKJ om at afholde en
medlemsaften (kursus), hvor medlemmerne får instruktion og
rådgivning samt en standard checkliste.
Ansvarlig: Thomas og Steen (medlemsaften)
 
5 Rengøring
Bestyrelsen er ikke tilfreds med rengøringen. Vi tager det op med de
andre foreninger. En af de ting, vi kunne ønske os, er en plan for
hvornår der laves hvad, således at vi kan følge op på tingene. Vi vil
også opfordre til, at der arrangeres regelmæssige ”rundvandringer”
således at vi sammen med Sundby Rengøring kan vurdere
forbedringsmulighederne.
Ansvarlig: Thomas  

6 Fælles hjemmeside web master
Der er – på initiativ af formandsgruppen og grundejerforeningen –
etableret en mulighed for etablering af en fælles platform for
foreningernes hjemmesider. Dette indebærer, at al drift og teknik
samt webmaster arbejde lægges ud til en professionel. Hertil
kommer, at der vil være en fælles portal, hvorfra man kan komme til
de enkelte foreninger. Indtil videre har Grundejerforeningen og etape
4 tilkendegivet, at de vil være med. Omkostningerne ligger på 5000 i
etablering og mellem 5000 og 9000 i årlige omkostninger til drift og
vedligeholdelse. Bestyrelsen tilsluttede sig initiativet og vil bede om
at få overført vores nuværende hjemmeside (som vedligeholdes af
formanden pt.) til den nye opsætning.
Ansvarlig: Thomas  
 
7 Grundejerforeningen
Miljøstationen er nu genetableret, sådan da. Der er en mangelliste,
bl.a. hæk og genplantning af træer ind mod autoværkstedet. Den
tekniske kvalitet af miljøstationen, ikke mindst pladerne, der falder
af, døren, vakkelvorne stolper osv. tages med i 5-års
gennemgangen. Der udarbejdes en vejledning til beboerne på både
dansk og engelsk.
I øvrigt er taget på miljøstationen til godkendelse hos kommunen, og
er i skrivende stund godkendt.
Grønningen og legeplades mv – ikke på plads der er en del detaljer
under diskussion stadigvæk.
Sagen om bimålerne af el og afregning af samme (baseret på en
rapport fra Duus El) ligger nu hos Skanska til kommentar. Det har
medført omfordeling af el-udgifter således at både vi og G/F har fået
penge tilbage.
Parkeringsreglementet vil også blive udleveret på engelsk.
Mht. netop parkeringsreglementet har Politiet påpeget, at det hidtil
beskrevne regelsæt vedr. gulpladebiler ikke er præcist nok. Derfor vil
G/F’s reglement fremover forbyde parkering af alle gulplade biler,
som ikke er godkendte til privat transport. Det vil sige, at kun
gulpladebiler, der er forsynet med mærkaten fra SKAT vedr. tilladelse
til privat anvendelse, kan parkere i bebyggelsen. Bestyrelsen støtter
dette udfra betragtningen om, at der er for mange biler, og at
erhvervsmæssige biler kan parkeres på f.eks. Lergravsvej og
Strandlodsvej.
Ansvarlig: Morten  

8 Formandsgruppen
Byggeteknisk rådgiver er valgt (fa. EKJ).
Løbende sager er valg af fælles administrator (vigtig for os) og
homogenisering af TV, telefoni og bredbånd. Det sidste emne er
svært at få opbakning til, så vi gør ikke mere for sagen. Det første
emne vil vi derimod gerne have en løsning på.
Ansvarlig: Thomas  

9 Eventuelt
Vi vil kigge på oliering af vinduer udvendigt og også på mulighederne
for ændring (neddrosling) af belysningen i opgangene. Etape 3 kører
et forsøg med dette, som vi følger med i.
Ansvarlig: Morten  
    
Næste møde
3. december 2008. Tid og sted fastlægges senere.

Bestyrelsesmøde 19. aug 2008

Mødetid: 19. august 2008 kl. 18.30
 
Mødested: Sundby Sejlforening
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Næstformand Bent Kristensen
 
Referent: Thomas Frisendal
 
1 Status ventilation
Rådgivende ingeniør Anders Lundquist (AL) er nu tilbage på opgaven for
Skanska. Indreguleringen ser umiddelbart fornuftig ud.
Såvel indreguleringsfirmaet (LR), AL og vores konsulent fra TI påpeger,
at det relativt høje støjniveau fra emhætterne skyldes, at der er anvendt
aluflex slanger i stedet for støbte rør. Disse aluflex slanger lever ikke op
til brandforskrifterne. De skal derfor skiftes. Dette har Skanska bedt den
oprindelige leverandør, KM VVS, om at gøre. Sagen beror der – i en
diskussion mellem Skanska og deres underleverandør. Vores konsulent
fra TI er ved at skrive på oversigtsdelen af deres rapport vedr. vores
anlæg. 
Der er opsat enkelte emhætter, som ikke passer ind i et
ventilationsanlæg. Lad være med at skifte emhætte, tak. Hvis du
alligevel gerne vil, så kontakt bestyrelsen. Der var under indreguleringen
en del tilfælde af ikke-rengjorte emhættefiltre og udsugningsventiler på
badeværelserne. Husk at få disse ting rengjorte (vejledning er omdelt,
og findes også på hjemmesiden) – det er til alles fordel, at udsugningen
fungerer optimalt.
Ansvarlig: Thomas 

2 Status lejerliste

I vores bestræbelser på at få komplet overblik over hvilke udlejninger,
der egentlig er, er Steen og Datea nået et godt stykke videre.
Bestyrelsen vil gerne understrege, at ejerne har pligt til at fremsende
kopi af lejekontrakt til bestyrelsen. Arbejdet fortsætter.
Ansvarlig: Steen 

3 Evaluering rengøring og vicevært
Bestyrelsen er ikke helt tilfreds med niveauet for rengøring og heller
ikke med vicevært indsatsen. Vi vil tage op det op førstkommende
formandsmøde i bebyggelsen.
Ansvarlig: Thomas 

4 Byggeteknisk rådgiver i hele bebyggelsen
Der er møde torsdag 21/8 hos Thomas mellem taskforcet og den
leverandør, der er prioritet 1. Vi forventer en forholdsvis hurtig afklaring.
Ansvarlig: Thomas 

4 Grundejerforeningen
Der er rigtig mange ting, der er blevet afklarede og besluttede i
Grundejerforeningen.
Se vores hjemmeside www.oresundstrandpark.org for at få alle
detaljerne. Det seneste referat fra mødet den 14/7-08 er nu også på
plads på hjemmesiden.
Følgende ting kan fremhæves:
- Datea har faktisk rod i sine arkiver. Der mangler bl.a. et referat
fra et ordinært bestyrelsesmøde. Der er også problemer med
fordelingen af el-omkostninger etaperne imellem. 
- Tag over miljøstationen iværksættes
- Parkeringsregulativ foreligger snart
- Mulighed for en delt webmaster
- Miljøstation 2 (til etape 4 og 5) gør små fremskridt
- Skiltning i etape 4 og 5 snart på plads
Men se referatet på hjemmesiden.
Ansvarlig: Morten

7 Eventuelt
Der er (endnu engang) tegn på, at Skanska går i gang med etape 6,
snart. Vi prøver at få flere bekræftede detaljer, ikke mindst om
parkeringshus/-kælder osv.
Morten 
   
Næste møde
6. oktober 2008 kl. 19:00 hos Steen i nr. 5.

Bestyrelsesmøde 25. jun 2008

Mødetid: 25. juni 2008 kl. 19.30
 
Mødested: Morten Truelsen, Øresund Parkvej 4
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Næstformand Bent Kristensen
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer.
 
2 Økonomi
Som det ser ud nu, har vi et lille overskud på kr. 11000. Der er
konstateret fejlposteringer. Eberts er åbenbart blevet overtaget af
Rengøringsagenterne uden at vi har fået besked om det. Datea har
betalt regninger til Eberts frem til 6. juni. Vi har bedt Datea om at opsige
Rengøringsagenterne øjeblikkeligt – det er ikke sket. Der er en del andre
eksempler på, at Datea ikke performer optimalt.
Ansvarlig: Bent 

3 Formandsinitiativet
Nærmest foranstående er task force til valg byggeteknisk rådgiver.
Thomas deltager på foreningens vegne.
Morten er tovholder på task force vedr. bredbånd. Der er behersket
interesse i de andre etaper. Der kan dog opnås betydelige fordele og
task forcen kører videre henover efteråret.
Vores forsikring udløbet til december – det ville derfor være dejligt, hvis
vi kunne være med i en fælles forsikring derfra.
Ansvarlig: Thomas 

4 Grundejerforeningen
Etape 4 og 5 har reduceret deres behov for skilte, hvilket gør denne
udgift noget mindre end oprindeligt antaget. Der er møde i
Grundejerforeningen 14. juli med bl.a. legeplads, parkering og
miljøstation som emner.
Der er indgået en ny (og billigere) administrationsaftale med Datea.
Bommene (nedfældbare stolper) ved parkeringspladsen kan med fordel
flyttes længere bagud mod blokkene, således at folk ikke så let bakker
ind i dem. Morten undersøger.
Thomas har forsøgt at forhindre fældningen af de høje træer ind mod
autoværkstedet overfor opgang 6. Det ser ikke ud til at lykkes.
Bestyrelsen er enige i, at der må genplantes hurtigst muligt med så høje
træer som muligt – straks efter at kloakarbejdet er afsluttet.
Ansvarlig: Morten 

5 Ventilation

Indreguleringen er nu gennemført. Vi har fået papir på det endnu. Der er
kommentarer fra flere beboere om uforandret højt støjniveau fra
emhætter og udsugningsventiler. Også fra etape 2 klages over larm fra
vores ventilation. Sagen er således ikke afsluttet. Vi afventer udmelding
fra Skanska og går i gang med en kontrol af anlægget udført af
Teknologisk Instituts ventilationseksperter, så hurtigt som muligt.
Ansvarlig: Thomas 

6 Udlejninger
Steen er i gang med, sammen med Datea, at få udarbejdet en
”medlemsliste”, der viser både ejere og evt. lejere.
Ansvarlig: Thomas 

7 Eventuelt
TF vil udarbejde en side på hjemmesiden med mulighed for at vise
emner til 5-års gennemgangen. Når den er på plads, opfordres
medlemmerne til at sende deres forslag til en bestemt email adresse.
Forslagene vil så blive viste på hjemmesiden.
Hvis medlemmer har brug for adgang til teknikrummet i kælderen, så
henvises der til viceværten indenfor normal arbejdstid. Steen (opgang 5)
har også et sæt nøgler som backup.
Ansvarlig: Thomas 
   
Næste møde
19. august 2008 kl. 18:30.

Bestyrelsesmøde 14. maj 2008

Mødetid: 14. maj 2008 kl. 19.30
 
Mødested: Thomas Frisendal, Øresund Parkvej 6
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Afbud:
Bestyrelsesmedlem Bent Kristensen
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Gennemgang af referat fra generalforsamlingen
Referatet er ikke helt præcist på nogle punkter, men det må vi leve
med. I forbindelse med revurdering af administrator forholdet bør dette
indgå. (Er en potentiel aktivitet på formandsniveau).
TF og MT underskrev revisionsprotokollatet.
Ansvarlig: Thomas 

2 Konstituering af bestyrelsen
Bent Kristensen blev valgt til næstformand ”in absentia”. Bent tager sig
af økonomien. Morten tager sig af Grundejerforeningen samt COM-X.
Steen er vores suppleant i Grundejerforeningen og taget sig herudover
af ad hoc sager. Thomas er formand og tager sig af ventilationssagen.
Andre ejendomssager samles til bunke indtil vi efter sommerferien
starter projektet ”5-års gennemgang” og forhåbentlig har en
professional rådgiver tilknyttet. TF tager en forhåndskontakt via
viceværten til Skanskas byggeri på Christianshavn, som netop har haft
5-års gennemgang.
Ansvarlig: Thomas 

3 Økonomi
I forbindelse med evt. valg af ny administrator skal forrentning af
indestående kapital indgå som en væsentlig parameter. 
Ansvarlig: Bent 

4 Grundejerforeningen
Parkering: Vi vil aktivt søge at få gennemført en løsning, som i så høj
grad som muligt lever op til intentionerne, som de kom til udtryk på
generalforsamlingen.
Metrostøj: Der er – på individuelt niveau – afsendt en stribe emails til
Metroselskabet. Vi afventer foreløbig deres reaktion. Det er en mulig
Grundejerforeningssag.
P-hus: Morten deltager i møde indkaldt af Skanska til 12/6. De har ikke
meldt ud, hvad der er på dagsordenen.
Krimsvej og højhusene: Vi vil hjælpe aktivgruppen så godt vi kan –
f.eks. med opsætning af opslag osv.
Ny aktivitet: Vi vil foreslå, at nedsættelse af ejendomsvurderingerne
tages op som emne i Grundejerforeningen.
Ansvarlig: Morten 

5 Formandsinitiativet
Ny rengøringskontrakt fælles for alle 5 etaper er næsten på plads.
Holder sig inden for budgettet og giver en del bedre service end i dag.
 
Vi har følgende forslag til emner for Formandsinitiativets tværgående
task forces i 2008:
- Forsikring
- Administrator
- Byggeteknisk rådgiver
- Fælles hjemmeside/portal
- R98 på 1 kontrakt
Ansvarlig: Thomas

6 Ventilation
(Alle ejendomssager).
Skanska er i færd med at udbedre ventilationsanlægget – udskiftning af
elektronik, følere mv. Herefter skal der ske en fornyet ”indregulering” af
anlæggene. Dette sker i begyndelsen af juni – der kommer mere
materiale ud. Efterfølgende får vi Teknologisk Institut på banen til nogle
kontrolmålinger osv. Anlæggene bliver ikke godkendte uden at TI siger OK.
Andre sager, som vi samler til bunke i forbindelse med 5-års
gennemgangen:
- Fremføring af varmt vand (der foreligger flere forskellig udtalelser
fra fagfolk)
- Gulvvarme problemer med termostaterne
- Opbygning af problemdatabase (blog)
Et par af de andre etaper har forsøgt sig med nedskæring af belysningen
i opgangene. Vi afventer deres erfaringer, men der er muligheder for
besparelser.
Morten bestiller flere nøgler til kontrolboksene til åbning af de øverste
vinduer i opgangene af hensyn til udluftning i varmt vejr.
Ansvarlig: Thomas 

10 Eventuelt
TF vil sammen med Datea forsøge at få styr på de manglende
informationer omkring udlejninger.
Vi laver lige en husker til beboerne om cykeloprydningen.
Ansvarlig: Thomas 
   
11 Næste møde
25. juni 2008 kl. 19:30 hos Morten.

Bestyrelsesmøde 6. feb 2008

Mødetid: 6. februar 2008 kl. 19.30
 
Mødested: Bent Kristensen, Øresund Parkvej 5
 
Deltagere:
Formand Thomas Frisendal
Bestyrelsesmedlem Henry Malmborg
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Bestyrelsesmedlem Bent Kristensen
 
Referent: Thomas Frisendal

1 Økonomi
Første version af årsregnskabet modtaget (mangler nogle detaljer).
Driftsresultatet er tilfredsstillende. Der er nogle spørgsmål (vicevært
budget, mellemregningskontoen), som Bent undersøger.
Ansvarlig: Bent 

2 Formandsinitiativet
Der er valgt ny vicevært, fælles for alle 5 etaper, per ½ 2008. Det blev
Sundby Rengørings Service. Jimmi Hansen, 4011 5444. 
Næste fokusemner for formandsinitiativet er sammenlægning af konti
hos renovationsservice og undersøgelse af muligheder for fælles
rengøringsenterprise. Der er brug for et par frivillige til et task force
omkring rengøring.
Ansvarlig: Thomas 

3 Grundejerforeningssager
De store sager i Grundejerforeningen er fortsat parkering og
miljøstationen.
Løsningsalternativerne for parkering samler sig om vej og mark
lovgivningen alternativt privat parkering som f.eks. EuroPark. Der vil
blive fremsat høringsforslag på den enkelte generalforsamlinger, således
at medlemmernes holdninger kan blive taget i ed.
Vedrørerende miljøstationen, så er der uklarhed om de fremtidige
muligheder. Vi presser på for at de umiddelbare problemer bliver løst.
Se i øvrigt referaterne fra Grundejerforeningens bestyrelsesmøder på
hjemmesiden.
Ansvarlig: Morten 

4 Ventilationssagen
Går desværre meget langsomt fremad, men trods alt fremad. 
Bestyrelsen giver Skanska 14 dage endnu, ellers må vi tage førertrøjen
gennem at gå Teknologisk Institut på banen, således at sagen bliver
konkret igen.
Ansvarlig: Thomas 

5 Oprydning af cykler
Udskudt til foråret.
Ansvarlig: Henry 

6 Ejendommen/varmt vand
Skanska mener, at klagerne over lang fremføringstid for varmt vand
hænger sammen med de såkaldte Circon-ventiler, som sidder i alle
fjerdesals lejligheder i teknikskabet. De kan proppe til, hvis ikke de
bliver ”motionerede”. Derfor har Skanska – uden beregning –
montereret et tænd-/slukur på cirkulationspumpen, som slukker for
anlægget 1 time hver nat. Derudover skal alle Circon-ventiler
kontrolleres. Dette er den nye vicevært i gang med.
Ansvarlig: Thomas 

7 Budget 2008
Der skal reguleres for den ny vicevært (billigere).
Der skal afsættes penge til byggeteknisk rådgivning af hensyn til 5-års
gennemgangen. Der skal også være penge til advokat.
Målet er uændret resultat.
Vi får afholdt (telefon-)møde med Datea om budgettet snarest muligt.
Ansvarlig: Thomas

8 Vedtægtsændringer
Formandsinitiativet har drøftet forskellige alternativer vedr. ændringer af
vedtægterne. Der er principiel enighed om det meste, men der er også
enighed om, at der i år er vigtigere ting end vedtægtsændringer. Dette
emne udskydes derfor til næste år med standardisering som hovedtema.

9 Generalforsamlingen i øvrigt
Bestyrelsen vil fastholde et krav om tag over miljøstationen, så
baghusets beboere ikke skal kigge ned på en losseplads. 
Indholdet af formandens beretning blev brainstormet – tages på næste
møde. På generalforsamlingen vil der blive mulighed for at tage stilling
til forskellige muligheder for løsning af parkeringsproblemerne.
Bestyrelsen har brug for et par kandidater – vi vil kontakte nogle
personer, men interesserede er naturligvis meget velkomne til at melde
sig som muligheder.
Ansvarlig: Thomas 

10 Eventuelt

Intet at bemærke.
 
11 Næste møde
10. marts 2008 kl. 19.30 hos Henry Malmborg i nr. 6.