Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 29. dec 2009

Mødetid:     29. december 2009 kl. 17.00
Mødested:   Varmekælderen i blok 1
Deltagere:   Formand Thomas Frisendal
                  Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                  Bestyrelsesmedlem Gitte de Linde
                  Bestyrelsesmedlem Marianne Bertelsen
Forhindret:  Næstformand Ole Søe-Pedersen
Referent:     Thomas Frisendal

Status på femårs gennemgangen og varmeproblemerne
Mødets primære formål var at tage stilling til de vigtigste af de udestående problemer i femårs mangeludbedringen, herunder ikke mindst varmeproblemerne.

Mangeludbedring i boligerne. Efter Skanskas mening er der ikke flere åbne problemer. Vi omdeler en reminder til beboerne og ejerne om at sørge for at holde fast i de åbne sager, der efter deres mening måtte være mellem dem og Skanska.
Ventilation er der godt nyt om, idet separeringen af ventilation mellem boligerne og affaldsskaktene (som nu har egen udsugning) virker efter hensigten og der ikke er rapporteret om lugtgener i lejlighederne, heller ikke i kraftig nordøstenvind. Men der er også dårligt nyt, idet anlægget ikke er færdigtbearbejdet endnu. Bl.a. skal to af ventilatorerne udskiftes fordi de simpelthen er nedslidte (og larmer for meget). Automatikken fungerer ikke tilfredsstillende og støjniveauet forekommer stadig for højt. Vi forventer, at Skanska meget snart mener, at de er færdige med ventilationen. Bestyrelsen vil på det tidspunkt foranledige, at Teknologisk Instituts ventilationsafdeling kobles på som konsulenter igen for at verificere anlæggets korrekte funktion.

Den gamle kloakledning, som løber under vores etape, sløjfes i februar og fyldes op (af KE).
Der er stadig problemer med uensartet afregning af udendørs belysning pga fsk. opsætning af bimålere i etaperne. Vi holder fast i problemer overfor Skanska.

De udendørs lamper er monteret forkert i en del tilfælde. Det gør, at de ikke kan adskilles, så man kan skifte pærer. Bestyrelsen mener, at dette naturligvis er uacceptabelt og vil holde fast i sagen.

Københavns Energi’s energikonsulenter fra Niras har fremsendt en rapport fra deres gratis energieftersyn af etape 1 tidligere i 2009. Der er i hvert fald en principiel ting omkring de køkkenpartier, der vender ud mod altanerne (og derfor har en glasrude som nederste ydervæg). Niras mener, at konstruktionen muligvis strider mod bygningsreglementet. Vi har bedt EKJ om at verificere dette, og viser det sig at være tilfældet (og der ikke er givet dispensation), vil vi bede om efterisolering (aftagning af ruderne udvendigt fra - isolering med 150 mm - genisættelse af ruderne), som en del af 5-års mangeludbedringen.

Vores elektriker (Duus El) har fremsat tilbud til Skanska vedr. udbedring af dørtelefonanlæggene. En stor del af problemerne skyldes, at monteringen oprindeligt er sket ud afisolering af lederne - der er blot skruet igennem isolationen. Dette betyder, at ledningerne knækker meget let. Vi mener, at Skanska skal acceptere Duus’s tilbud om udbedring.

Der arbejdes stadig med fremføringstiderne.

Opvarmningen er jo konstateret temmelig mangelfuld, nu hvor kulden er sat ind. Jimmi's VVS- tekniker har været på inspektion, og efter hans mening er løsningen at skifte pladerne i varmeveksleren, som han anslår kører med stærkt reduceret kapacitet. Dette kan formentlig også forklare den dårlige afkøling overfor kommunen. Årsagen skal ses i den manglende snavssamler (monteret i september 2009 på Skanskas regning), som har bevirket, at snavspartikler henover tid har akkumuleret sig mellem pladerne. Snavspartiklerne fjernes ikke ved udsyring, men brænder fast i pladerne. VVS-manden forsøgte at skylle varmeveksleren igennem (og ud på gulvet), men det havde ikke den store virkning. Vi var tilstede i varmekælderen under hele forløbet. Fremføringstemperaturen til radiatorerne er på 54 grader (målt i kælderen), hvilket er en hel del for lidt i frostvejr. Vi har dobbeltchecket årsagsforklaringen hos en anden VVS-tekniker, og får samme konklusion derfra. En medvirkende forklaring til, at problemerne forekommer større i år end sidste år, er at radiatorerne nu alle er korrekt indregulerede (blev foretaget i forbindelse med gennemgangen af lejlighederne).

Jimmi og VVS-firmaet prøver at fremskaffe nye plader fra den nye leverandør af K+B varmevekslere lige efter nytår. (Firmaet har lukket mellem jul og nytår).

Bestyrelsen har derfor aflyst at gennemføre et af Skanska planlagt eksperiment med at slukke for gulvvarmen i alle lejlighederne for at måle på effekten af dette i forhold til den dårlige afkøling of kommunens varme. Når veksleren er tilbage i normal drift, kan vi evt. tage emnet op igen.

I varmekælderen er der et par problemer mere, idet der mangler efterisolering efter de udbedringer, der er lavet, ligesom begge centralpumperne ikke er monterede korrekt i henhold til producentens anbefalinger.
Ovenstående er ikke den komplette liste af mangler i vores fælles arealer og installationer, men det er de vigtigste af de tilbageværende.

Grundejerforeningen
På næste møde i Grundejerforeningen fremsætter formanden (Morten) et forslag om at lade ParkZone administrere vores parkeringsordning (på vores vilkår). Bestyrelsen bakker om dette.

Trafikstøj
Der er nu etableret en egentlig arbejdsgruppe på tværs af flere af etaperne. Der er foretaget (uformelle) støjmålinger med en støjmåler venligst udlånt af vores rådgivende ingeniør. Gruppen arbejder på en samlet henvendelse til kommunen omkring støjdæmpende foranstaltninger på Amager Strandvej.

Eventuelt
Der er bestilt ændringer af opgangsbelysningen (natsænkning) med det formål at reducere strømforbruget. Arbejdet udføres af Duus El i januar.

Næste møde
25/01 kl. 19:00 hos Marianne.

Bestyrelsesmøde 29. okt 2009

Mødetid:       29. oktober 2009 kl. 19.30
Mødested:    Sundby Sejlforening
Deltagere:    Formand Thomas Frisendal
                   Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                   Bestyrelsesmedlem Gitte de Linde
                   Bestyrelsesmedlem Marianne Bertelsen
Afbud:          Næstformand Ole Søe-Pedersen Referent:    Thomas Frisendal

Sidste referat
Intet at bemærke.

Status på økonomi
Ole og Kuben har fremsendt et regnskab, som bestyrelsen tog til efterretning. Det ser ud som et lille overskud, men der er et par ting til afklaring. Ole har meddelt, at han holder møde med controlleren hos Kuben i nærmeste fremtid og derefter giver en kort afrapportering til bestyrelsen.

Det ser ud til, at der er budgetmæssig mulighed for at få timer-styring på belysningen i opgangen - afhængig af prisen. Morten indhenter tilbud fra Duus El.

Kuben rykker mht. tilbuddet på forsikring, der er en del billigere end vores nuværende. Ole foranlediger et skift.

Grundejerforeningen
Morten redegjorde for beslutningerne på det sidste møde i Grundejerforeningen. Alle detaljerne kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside (http://www.oresund-strandpark.dk/index.php/ referater.html). Nedenfor fremhæves de vigtigste ting.
Der er en dialog med Skanska om de udendørs lamper, der i etape 1 er for nogles vedkommende er monteret forkert. De er svære at adskille, og der mangler pakninger, hvilket medfører korrosion. Viceværten dokumenterer, og så tager vi sagen op igen med Skanska.

Der kommer parkering forbudt skilte på vores adkomstveje efter anbefaling fra Københavns Politi, Station Amager.

Beplantning af fællesarealerne sker indenfor kort tid. (Se opslag i opgangene).

Skanska har lovet, at etape 6 grunden er ryddet senest 1/12 (og der bliver sået græs).

Der plantes 2 træer på Skanskas regning ved autoværkstedet udfor etape 1 og 2.

Der er diskussioner om bump i svinget på Øresund Parkvej. Bestyrelsen bakker op om dette.

Status på 5-års gennemgangen
Thomas gennemgik de vigtigste ting omkring 5-års gennemgangen.

Ventilationsanlægget er (endelig) under ombygning. Udsugningen fra affaldsskakterne separeres fra udsugningen fra boligerne og får hver deres egen ventilator. Alle eksperter er enige om, at dette er nødvendig løsning, som kan stabilisere anlægget.

Med hensyn til revnerne / striberne i opgangene tilbyder Skanska et beløb som tilskud til udbedring af disse i forbindelse med næste fornyelse af malingen i opgangene. Bestyrelsen overvejer.

De lange fremføringstider for brugsvandet skal dokumenteres systematisk. Der udarbejdes et oplæg. Skanska har i øvrigt monteret en kraftigere pumpe på anlægget.

Mht. varmeanlægget venter vi på rapporten fra Kommunens energikonsulent, ligesom vi vil holde nøje øje med afkølingen de næste måneder (Marianne taler med Jimmi om at få tal på en systematisk måde).

Der afholdes regelmæssige statusmøder med Skanska, og alt er dokumenteret i form af mødereferater mv. Interesserede kan henvende sig til formanden.

Maling af døre og vinduer udvendigt
Maleren er nu næsten færdig. Jørgen, Morten og Thomas har været rundt for at inspicere. Det ser pænt ud - der var kun et par små ting, som er meldt til maleren. Der er også udtrykt tilfredshed overfor forløbet.

Vedligeholdelsesudvalget
Marianne taler med Jimmi om rengøringen. Marianne skal have en nøgle til opgangene (Thomas foranlediger). Der holdes møde i udvalget i november.

Trafikstøj
Foreningen har lånt en professionel lyd- og støjmåler af EKJ. Marianne tager målinger af trafikstøjen på udvalgte tidspunkter, så vi har noget dokumentation at vise til Kommunen.

Kommunen har for nylig lavet nogle asfalt lapperier, som jo hjælper et stykke tid.

Der er i øvrigt startet en fornuftig dialog med Kommunen, som Marianne kører videre med.

Leverandøropfølgning herunder elevatorservice
Vi skal stadig have afholdt et møde med Schindler med henblik på at få bedre opfølgning på tilkald, service og vedligeholdelse. Vi skal også have justeret dørenes lukkehastighed. Vi har bedt om mødet gennem længere tid, men det er blevet afvist med henvisning til, at deres servicechef er fratrådt! Vi har fastholdt ønsket om et møde - de må så finde en anden, der kan tegne firmaet. Dette har de ikke svaret på. Eftersom der er megen økonomi i dette, må Ole indover.

Thomas tager sagen op igen på næste møde i Formandsinitiativet.

Formandsinitiativet
Der er ikke afholdt møde i Formandsinitiativet. Næste møde er 12/11.

Eventuelt
Det henstilles endnu engange, at der kun opbevares barnevogne og klapvogne i opgangene - dette er i følge ordensreglementet. Altså ingen cykler eller andre genstande, tak.

Næste møde
10/12 kl. 19:00.

Bestyrelsesmøde 3. sep 2009

Mødetid:      3. september 2009 kl. 19.30
Mødested:    Hos Morten i nr. 4
Deltagere:    Formand Thomas Frisendal
                   Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                   Næstformand Ole Søe-Pedersen
                   Bestyrelsesmedlem Marianne Bertelsen
Afbud:         Suppleant Gitte de Linde
Referent:      Thomas Frisendal

Velkomstrunde
Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen er udtrådt af bestyrelsen på grund af arbejdspres og efteruddannelse.

Bestyrelsen bød velkommen til Marianne Bertelsen, der i sommers vendte hjem fra en udstationering i Sydamerika. (Marianne blev valgt ind i bestyrelsen “in absentia” på generalforsamlingen).
        
Valg af næstformand
Ole-Søe Pedersen modtog valg som foreningens næstformand.

Fordeling af arbejdsområder
Bestyrelsen fordelte arbejdsopgaverne mellem sig på denne måde:

Ole-Søe Pedersen: Økonomi og administration.
Morten Truelsen: Grundejerforeningen samt opgaverne omkring ComX, el og belysning.
Marianne Bertelsen: Kontaktperson for vedligeholdelsesudvaget, opfølgning på leverandørerne (pt. primært rengøring og vinduespolering), tovholder for initiativgruppe omkring trafikstøj (se nedenfor).
Gitte de Linde: Sociale arrangementer, suppleant i Grundejerforeningen
Thomas Frisendal: Koordinering, 5-års gennemgangen, igangsætning af malerarbejdet, referater og hjemmesiden, Formandsinitiativet.

Status på økonomi
Ole har holdt møde med Kuben (Helle Luther). Kuben har først for ganske nylig modtaget de sidste ting fra Datea, så der går endnu nogle uger, inden alt er på plads. Vores indtryk af Kuben er meget positivt. Der er pt. et mindre driftsoverskud, men regnskabet er som sagt ikke helt på plads i regi af Kuben. 5-års gennemgangen har har været noget dyrere i ingeniør honorar end anslået. Ole følger nøje op på regnskabet i det næste stykke tid bl.a. med månedlig budgetkontrol.

Kuben har skaffet et tilbud på forsikring, der er en del billigere end vores nuværende. Ole foranlediger et skift.

Ole beder Kuben om at foranledige, at alle leverandører sender regninger til Kuben. Regningerne scannes så ind og emailes til os (Ole og Thomas) for godkendelse.

Grundejerforeningen
Morten redegjorde for beslutningerne på det sidste møde i Grundejerforeningen. Alle detaljerne kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside (http://www.oresund-strandpark.dk/index.php/referater.html). Nedenfor fremhæves de vigtigste ting.

Der foreligger et tilbud om ekstern administration af den nuværende parkeringsordning (altså på vores nuværende vilkår). Morten går videre med det i Grundejerforeningen.

Etape 6 grunden forventes ryddet i løbet af de næste måneder. Jorden, som er blevet testet og fundet uden risiko, bliver fordelt, grusbunkerne bliver kørt væk, der bliver sået græs, og Skanska fjerner sine “pavilloner” (dog først når 1-års gennemgangen i etape 5 er afsluttet).

G/F tager initiativ overfor Kommunen til at få en miljøstation etableret på etape 6 grunden nede ved etape 4 / 5.

Der bliver plantet en del nye skovfyr. Der plantes hyben som afskærmning ud mod Amager Strandvej og ud mod Amagerbanens trace.

Der er planer om at få opsat høje lamper ved vores gæsteparkering. De eksisterende, lave, lamper flyttes ud på stien mellem etape 3 og 4.

Formandsinitiativet
Der blev holdt møde i Formandsinitiativet den 2/9. Der var dog kun 3 fremmødte foreninger, så mødet blev ikke et egentligt møde. Etape 1 vil tage initiativ til der gøres noget ved:

-    Fælles evaluering på EKJ’s indsats
-    Fælles indkøb af energi (el)

ComX serviceaftale
På foranledning af ComX er serviceaftalen genforhandlet. Nettoresultatet er, at foreningen nu selv hæfter for udskiftning af den fælles hardware. For de beboere, der bruger ComX, betyder aftalen en mindre forhøjelse af serviceafgiften.

Maling af døre og vinduer udvendigt
Ud fra de indkomne tilbud har vi valgt at indgå aftale med malerfirmaet Viebke og West, som tilbød en fornuftig pris og som har gode referencer samt garantiordning og forsikring. Vi havde ikke råd til at få malet fals og kant - det ville blive en del dyrere, fordi alle døre og vinduer så skal åbnes. Arbejdet igangsættes i uge 38. Det vil være nødvendigt at få adgang til alle lejligheder, så malerne kan komme ud på altanerne. Der vil blive arrangeret nøgleindsamling i stil med den, vi havde under 5-års gennemgangen. Nærmere information følger.

Status på 5-års gennemgangen
Thomas gennemgik de vigtigste ting omkring 5-års gennemgangen. Boliggennemgangen er afsluttet med gode resultater - der er dog os bekendt nogle ejere, der har hængepartier overfor Skanska. Men ikke noget, der har generel karakter (udover VVS-tingene, som er fælles, se nedenfor).

Lejligheden, hvor der har været rapporteret mulig skimmelsvamp, er nu undersøgt igen af firmaet Bøgh og Helsted. Resultatet er, at der ikke kan konstateres skimmelsvamp af betydning i de udtagne prøver (“ingen til ringe vækst” i fagsproget). Det er muligt, at gulvet skal udskiftes af kosmetiske grunde. I det tilfælde tilbyder foreningen bistand fra en ekspert til inspektion og evt. fornyet prøveudtagning (når gulvet er fjernet), således at forløbet kan årsagsforklares bedre og at enhver tvivl kan fjernes.

Fællesarealerne og de tekniske installationer gennemgås i løbet af september. De større ting er primært vedr. reparationer af tag og murkroner, dårlig funktion af ventilationen (herunder unødig støj) samt varmeanlægget (dårlig afkøling) og de lange fremføringstider på varmt brugsvand i lejlighederne. Der kigges også på dørene, dørtelefonerne, spots mv. Nærmere information følger.

Der afholdes regelmæssige statusmøder med Skanska, og alt er dokumenteret i form af mødereferater mv. Interesserede kan henvende sig til formanden.

Vedligeholdelsesudvalget
Marianne overtager posten fra Steen som vedligeholdelsesudvalgets kontaktperson i bestyrelsen. Thomas indkalder til møde med udvalget samt Marianne og Morten for at få fordelt alle opgaverne. Der har været en del omkring VVS mv. Københavns Energi har også været på en gratis energi inspektion, og de arbejder på en rapport om vores energiforbrug.

Elevatorservice
Thomas foranlediger afholdt et møde med Schindler med henblik på at få bedre opfølgning på tilkald, service og vedligeholdelse. Marianne er også indover. Vi skal også have justeret dørenes lukkehastighed.

Opfølgning på leverandører
Bortset fra ovenfor nævnte ting blev punktet udskudt til næste møde.

Trafikstøj
På baggrund af en henvendelse fra nogle medlemmer om støjen fra trafikken på Amager Strandvej besluttede bestyrelsen følgende:

-    Vi vil gerne bakke op om en initiativgruppe, der skal arbejde med disse ting, fx. kunne man forestille sig opstilling af fartkameraer (“stærekasser”) eller lignende
-    Gruppen skal forsøge at få etableret samarbejde med de andre etaper
-    Bestyrelserne skal indover ved henvendelser til Kommunen osv.
-    Vi består med kontakter, herunder at emnet tages op på næste møde i Formandsinitiativet
-    Marianne er bestyrelsens tovholder i dette arbejde.

Sommerfest
Der er dejlig mange tilmeldinger til sommerfesten - håber alle får en god fest!

Eventuelt
Der er cykler inde i opgangene, dette er ikke tilladt jf. husordenen. Der opsættes et opslag. Grundejerforeningens husorden sættes også op som opslag.

Der iværksættes en cykeloprydning i cykelskurene.

Næste møde
29/10 kl. 19:30.

Bestyrelsesmøde 2. jun 2009

Mødetid:    2. juni 2009 kl. 19.30

Mødested:    Hos Thomas i nr. 6
Deltagere:    Formand Thomas Frisendal
                   Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                   Bestyrelsesmedlem Ole Søe-Pedersen
                   Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
                   Suppleant Gitte de Linde
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Marianne Adamsen
Referent:     Thomas Frisendal

Velkomstrunde
Ole blev budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

Gennemgang af generalforsamlingen
Bestyrelsen var enige om, at det var ganske vellykket generalforsamling med en god debat. Vi vil desuagtet overveje, om man næste gang kan udvide med lidt selskabelighed / spisning.

Status på 5-års gennemgangen
Thomas gennemgik de vigtigste ting omkring 5-års gennemgangen. Per den 2/6 var opgang 5 i gang, og der ser ikke ud til at være overraskelser / problemer. Der er dog en enkelt lejlighed, der trods gentagne henstillinger ikke har givet adgang til Skanska. Foreningen vil - via administrator - i form af et anbefalet brev gøre opmærksom på, at visse af mangeludbedringerne sker af hensyn til forbedring af sikkerheden i tilfælde af brev. Derfor vil foreningen ikke acceptere, at de bliver iværksat i denne omgang, og bestyrelsen vil benytte sig af muligheden for at skaffe sig adgang v.hj.a. en låsesmed på ejerens regning.

Skanska tager lejlighederne først. Efterfølgende tages fællesarealerne og de tekniske installationer udenfor lejlighederne.

Status på vedligeholdelsesudvalgets arbejde
Steen redegjorde for de igangværende aktiviteter

Der er mange aktiviteter i gang, herunden ikke mindst vedligeholdelse og serviceaftaler på VVS-området (se nedenfor under arbejdsområder og handlingsplan).

Der arrangeres en rådgivning fra Københavns Energi (gratis service) omkring varme og brugsvand. Udfra denne aktivitet bedes om fornyede tilbud fra VVS-firmaerne. Viceværtens rolle skal også endeligt afklares. Kørere videre som aktivitet i vedligeholdelsesudvalget.

Steen har regnet på forskellige kombinationer af brug af LED-pærer foran elevatorerne kombineret med reduktion af belysningsmængde i øvrigt i opgangene. Der er betydelige beløb at spare. Aktiviteten fortsætter med at få indhentet rådgivning fra Duus El, vores el-installatør (vedligeholdelsesudvalget).

ComX
Der er en aktivitet igang omkring en ny serviceaftale med ComX. Morten og Thomas kører forhandlingerne videre.

Grundejerforeningen
Morten refererede fra det ordinære bestyrelsesmøde (generalforsamling) i Grundejerforeningen. Det var et godt og konstruktivt møde. Det foreslåede budget blev vedtaget, mens et forslag om bestyrelseshonorar ikke blev vedtaget. De store aktiviteter er færdiggørelsen af miljøstationen (restordre på tag), legepladsen, beplantning samt hegn mod øst og mod vest. Det sidste punkt ligger til udtalelse hos kommunen.

Formandsinitiativet
Administrator er valgt, og det blev som sagt Kuben, der overtager fra 1. august.
Verserende sager i Formandsinitiativet er:
-    Oliering af vinduer og døre udvendigt; task force (E5, E2 og E1) er nedsat - husk gelænderne på altanerne - mødes 15/6 inden formandsmødet
-    Forslag til nyt initiativ: Fælles el aftale mhp bedre og mere ensartede priser
-    Elevatorservice
Der er møde i formandsinitiativet den 15/6.

Fordeling af resortområder i bestyrelsen
Thomas havde udarbejdet et oversigtsdiagram over arbejdsopgaverne i bestyrelsen:

Organisationsskema
Tryk for fuld størrelse

Arbejdsopgaverne blev fordelt som følger (* markerer opgaver med høj prioritet inden næste møde):

Thomas
Referater, nyhedsbreve, hjemmeside
5-års gennemgangen *
Formandsinitiativet *
Maler*

Morten
ComX
Grundejerforeningen*

Ole
Økonomi og budget *
I gang med Kuben *

Steen og Marianne (i fællesskab indtil videre kan aftales, når Marianne er inde i sagerne)
Schindler
VVS
Olieringsprojektet
Årsplan *
Kontrol med ejendommen (vedligeholdelsesudvalget)
5-10 års plan (2010)
Vandmåler
KE gennemgang af anlæg *
Pumpe i terræn *
Belysning i trappeopgangene
Rengøring (bedre kontrol med)

Gitte
Sommer-/høstfest *
Fugl og Fisk tilmelding
Evt. andre sociale aktiviteter

Bestyrelsen vil på næste møde lave en mere detaljeret handlingsplan indeværende periode.

Thomas og Morten hjælper Ole igang med at få sat forretningsgange op i forbindelse med igangsættelsen af Datea.

Diverse
Bestyrelsen behandlede en fornyet henvendelse fra et medlem vedr. spørgsmål til regnskab mv. Spørgsmålene er tidligere besvarede af det tidligere bestyrelsesmedlem Bent Kristensen. Bestyrelsen mener, at Bent har svaret fyldestgørende og korrekt. Thomas svarer medlemmet.

Bestyrelsen kontakter foreningen Fugl og Fisk (Det Maritime Ungdomshus / Lokalråd Amager Øst) med henblik på indmeldelse. Det koster 1000 kr. per år og giver mulighed for brug af den nye båd Flyvefisken, som ligger til det formål ovre i Sundby Havn. Dette giver mulighed for arrangement af fx fisketure, ture til Saltholm / Flakfortet osv. for interesserede grupper af medlemmer. Nærmere informationer følger.

Bestyrelsen diskuterede kort den “trekant”, der rent faktisk tilhører os beliggende vest for miljøstationen ud mod Amagerbanens trace. Der er muligheder for flere forskellige ting, fx petanque bane, beach volley bane osv. Vi vil på næste møde fremsætte forslag til Grundejerforeningen om brugen af området.

Gitte arrangerer en sommer-/høstfest med beskedne omkostninger for foreningen efter en sammenskuds model.

Eventuelt
Intet at bemærke.

Næste møde
25/8 kl. 19:00 hos Morten i nr. 4.

Bestyrelsesmøde 25 mar 2009

Mødetid:    25. marts 2009 kl. 19.30

Mødested:        Hos Bent i nr. 5
Deltagere:        Formand Thomas Frisendal
                       Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                       Næstformand Bent Kristensen
                       Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Referent:          Thomas Frisendal

Økonomi
Bestyrelsen gennemgik regnskabet som foreslået af administrator og revisor. Der er desværre nogle punkter, der skal tages op. Bent tager kontakt med Datea. Der henvises til det endelige regnskab, som udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Grundejerforeningen
Der henvises til referatet fra det seneste bestyrelsemøde i Grundejerforeningen, som kan ses her: http://www.oresund-strandpark.dk/index.php/ref-best.html#bestyrelsesmode-16-feb-2009.

Formandsinitiativet
De to store sager er oliering og administrator.
Der er indkommet to tilbud på oliering, som er lidt forskellige. Vi foreslår, at EKJ overtager sagen og får ensrettet tilbuddene. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om handlingsplan for oliering på generalforsamlingen.
Mht. administrator ser det ud som om, at der er en afklaring på vej i form af en klar kandidat. Der  skal afholdes endnu et møde i task force om sagen.
Herudover er der diskussion omkring elevatorservice, hvor Otis har budt ind (og Otis har leveret elevatorerne i etape 4 og 5).

Vedligeholdelsesudvalget
Er kommet godt i gang. Vil indhente tilbud på skidtsamlere og service på varmeanlægget. Vil også se på muligheder for reduktion af strømforbruget til trappebelysning.

5-års gennemgang
Der har været holdt et møde med Skanska den 13/3. Morten og Thomas samt Preben fra EKJ deltog. Skanska er ikke nået så langt endnu i gennemgangen af mangellisterne. Det bliver nødvendigt at få adgang til alle lejligheder bla. mhp. udbedring af ventilation (udskiftning af flexslanger), regulering af radiatorer mv. Foreningen kritiserede, at Skanska ikke skriftligt har kvitteret overfor beboerne på modtagelsen af mangellister og breve. Skanska fik mere tid til at arbejde sig igennem mangellisterne - nyt møde aftaltes til 31. marts.

Diverse
I etape 3 får bestyrelsen honorar, hvilket også foreslås i grundejerforeningen. Bestyrelsen ønskede ikke en honorar ordning. Hvis grundejerforeningens bestyrelse ønsker en sådan anbefaler vi, at honoraret gøres betinget af hyppigt fremmøde. Der er tale om et skattefrit honorar på kr. 3200.
Bestyrelsen vil overveje at melde foreningen ind i den nye delebåds forening, Fugl og Fisk, som er etableret på initiativ af Lokalråd Amager Øst. Båden kommer til at ligge i Sundby Havn og vil være  til rådighed for medlemmer som kan stille med en af Det Maritime Ungdomshus godkendt skipper.

Budget
Bestyrelsen gik igennem budgettet, som Bent gør færdig. Der henvises til det endelig budget, som udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Planlægning af generalforsamlingen 2009
Generalforsamlingen 2009 afholdes den 30/4 kl. 19.30 i Sundby Sejlforening.
Bestyrelsen vil fremkomme med følgende forslag: - Handlingsplan og budget for oliering af vinduer
-    Reduktion af strømforbrug til belysning
-    Foreningen betaler for reparation af defekte forbrugsmålere i teknikskabene.
Formandens beretning blev gennemgået. Thomas gør den færdig efter mødet med Skanska den 31/3. Vi håber,
Bestyrelsen opfordrer kandidater til bestyrelsen til at henvende sig.

Eventuelt
Intet at bemærke.

Næste møde
30/4 kl. 18:00 i Sundby Sejlforening (forberedelsesmøde til generalforsamlingen).

Bestyrelsesmøde 27. jan 2009

Mødetid:      27. januar 2009 kl. 19.30

Mødested:    Hos Thomas i nr. 6

Deltagere:    Formand Thomas Frisendal
                   Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                   Næstformand Bent Kristensen
                   Bestyrelsesmedlem Steen Bjørn Nielsen
Referent:      Thomas Frisendal


Økonomi
På trods af de sene fakturaer fra Schindler ser det ud til, at vores resultat for 2008 trods alt bliver positivt. Bestyrelsen drøftede herefter budgettet for 2009, som Bent udarbejder et udkast til og sender rundt. 

Vedligeholdelsesudvalget
Steen har holdt opstartsmøde med vedligeholdelsesudvalget, som tæller 4 medlemmer (inkl. Steen). Udvalget kom godt fra start (referat kan ses på hjemmesiden).

5-års gennemgang
Skanska har ikke reageret på hverken beboernes mangellister eller foreningens, for den sags skyld. Vi er blevet orienterede om, at de skifter kontaktpersonerne ud, så vi får 2 nye, som vi aldrig har hørt om før.
Bestyrelsen er særdeles utilfreds med situationen, ikke mindst ventilationssagen er jo trukket ud (siden maj 2007). Preben Rasmussen (vores byggetekniske rådgiver fra  EKJ) har på vores foranledning udarbejdet et brev til Skanska. Heri resumerer han de væsentligste sager og beder om en hurtig løsning af problemerne. Der er sat disse tidsfrister op: ”Alle afhjælpninger forventes med rimelighed at være udført inden udgangen af marts 2009, ventilationssagen dog med udgangen af februar 2009”. Brevet gør også klart, hvis disse frister ikke overholdes, vil ejerforeningen overgive sagen til advokat. Bestyrelsen tilsluttede sig brevet. Når det er sendt, vil det bive lagt på hjemmesiden.

Diverse
Vi vil se på aftalen med Com-X igen for at se, om vi kan få forhandlet en endnu bedre aftale igennem vedr. internet (som jo er et marked, der udvikler sig hurtigt) – Morten.
Vi vil forsøge at få overblik over de forsøg, der er udført i nogle af de andre etaper mhp. reduktion af belysningen i opgangene (for at spare strøm) – Thomas.

Grundejerforeningen
Det senest møde i Grundejerforeningens blev gennemført i god ro og orden – se referatet på G/F’s hjemmeside. Parkeringsordningen starter 1/3-2009 – materialet er ved at blive gjort klar. Der skulle komme tag på miljøstationen i uge 7. Legepladsen er nu tømt for flis (som er lagt i bedene). Der sker mere i løbet af foråret. En ny beplantningsplan for Grønningen og for skellet mod Amager Strandvej og skellet mod Amagerbanen er ligeledes på vej. G/F har rykket Skanska for genplantning af beplantning i Amagerbanens trace efter kloaknedlæggelsen.

Formandsgruppen
Samarbejdet på tværs af bebyggelsen er ikke altid uden problemer, men langt hen ad vejen bliver der alligevel skabt resultater. Arbejdet med at finde en fælles administrator er ved at komme i gang for alvor (dog har etape 2 sagt nej til at være med). Morten deltager både som repræsentant for G/F og for etape 1. Vi vil i etape I prøve at tænke samarbejdet igennem endnu engang, således at det kan komme til at fungere mere strømlinet i 2009.

Planlægning af generalforsamlingen 2009
Generalforsamlingen 2009 afholdes den 30/4 – Thomas prøver at skaffe lokalet i Sundby Sejlforening. Bestyrelsen beder vores advokat om at være tilstede og foreslår ham som ordstyrer, ligesom sidste år. Der er mulighed for, at nogle konkrete forslag vedr. adgang for leverandører som fx Aarstiderne, betaling for navneskilte ved udlejning samt belysning i opgangene bliver til forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede derudover opstillinger, kandidater, budget mv.
Bestyrelsen opfordrer kandidater til bestyrelsen til at henvende sig.

Eventuelt
Intet at bemærke.

Næste møde
25/3 kl. 19:30 hos Bent.

Vedligeholdelsesudvalgsmøde 12. jan 2009

Møde d. 12/1-2009 kl. 19.00 hos Steen.
 
Deltagere:
 Jørgen Rasmussen, Øresund Parkvej 3, 4. tv.
 Niels Pehrsson, Øresund Parkvej 3, 3. th.
 Vagn Grevy, Øresund Parkvej 1, 2. th
 Steen Bjørn Nielsen, Øresund Parkvej 5, 2.tv.
 
Afbud: Ingen
 
Vedligeholdelses-udvalget er nedsat efter forslag fra Jørgen Rasmussen. 
Formålet med udvalget er at identificere emner i ejendommen der med fordel kan checkes jævnligt
udfra et vedligeholdelses-mæssigt synspunkt. Der kan f.eks. udarbejdes checklister til brug for
vicevært og andre fagfolk, så det sikres at vedligeholdelsen udføres jævnligt.
 
Punkter der blev diskuteret:
 
1. Taget
Zinkindækninger checkes, at de er fastgjort,  ligger korrekt og er intakte.
Spørgsmål: Hvilke krav er der fra tag-leverandørens side til vedligeholdelsen af taget, for at
de 20 års garanti gælder?
 
2. Varmeanlæg Checkes af vvs’er ved sæson-start om efteråret.
 
3. Varmtvandsbeholderen afkalkes jævnligt hvert 2. år. Pt. er det ikke afkalket siden 2005?
Afkalkningen kan foreståes af Krüger A/S, med fordel efter fyringssæsonens afslutning.
 
4. Ventilations-anlæg checkes af vicevært for slidte lejer o.lign.
 
5. Hvis et udvalgs-medlem kan få en nøgle udleveret til taget, kan udvalge inspicere taget for
blade o.lign jævnligt.
 
6. Ventiler i fjernvarme anlæg masseres jævnligt for at undgå at de gror fast.
 
7. Indgangs-døre i opgangene smøres i hængslerne, dørpumper efterses. Check at dørene
lukker af sig selv helt i.
 
8. Der er konstateret revner i trapperummene, der hvor trappen og gulvet i opgangen er
monteret på væggen. Checkes for om revnerne udvikler sig over tid?
 
9. Halogen-lys over elevator-døre slides meget hurtigt. Det kunne være en idé at montere fast
lysdæmper på (5-10% dæmpning), det vil formentlig forlænge levetiden mange gange.
 
10. Hvem checker rengøringen? Granitfliserne i opgangene bliver ikke ordentlig rene.

11. Gelænder i opgange checkes / efterspændes.
 
12. Bøgehæk ved gæsteparkering mangelfuld.
 
13. Brug af vejsalt på stierne formodes at slå beplantningen ihjel de første 20-30 cm der er
tættest på stien. Man kan evt. bruge ”Uridana” eller ”Urea”: Urea (urinstof) i hvide perler.
Indeholder 46% kvælstof (N) og intet chlorid. Skånsomt mod dyr og planter, men virker som gødning.
 
14. Udvendigt træ olieres jævnligt? Kan vindues-leverandøre oplyse hvad der anbefales?
 
15. Check af elinstallationer?
 
16. Årligt check for Revner i Sokkel / murværk.
 
17. Lysbænkes afløb checkes for nedfaldne blade o.lign.
 
18. Tagafløbsrør, hvor løber de i ejendommen, og til hvilket kloakafløb? Findes der en tegning
der viser dette?
 
19. Afhentning af juletræer efter jul/nytår, er det en del af kontrakten med Renovations-firmaet?
Der skulle måske udsendes information om dette til beboerne hvis det er tilfældet, eller ikke
er tilfældet.
 
20. Er der på ejendommen forsikring mod skade på skjulte rør?
 
Det blev besluttet at mødes igen medio februar hos Niels (dato kommer senere). Steen udsender
indkaldelse til næste møde.
 
Ved næste møde ønsker udvalget at foretage en rundtur i teknik-rummet i kælderen (Steen har
nøgle). Det blev besluttet at afvente afslutning af 5-års gennemgangens udbedring af evt. skader på
taget, før udvalget kigger på taget.
 
Udfra listen ovenfor, vil der næste gang forsøges udarbejdet checklister / anbefalinger til
bestyrelsen.
 
Kontaktoplysninger for medlemmerne i udvalget:
 
Jørgen Rasmussen
Øresund Parkvej 3, 4. tv.
Tlf. 32594167
Email: jog.rasmussen snabela gmail.com

Niels Pehrsson
Øresund Parkvej 3, 3. th.
Tlf. 48267434

Vagn Grevy
Øresund Parkvej 1, 2. th
Tlf. 32555018

Steen Bjørn Nielsen
Øresund Parkvej 5, 2.tv.
Tlf. 51907888
Email: sbxnielsen snabela comxnet.dk