Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 9. nov 2010

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4
den 9. november 2010 kl. 19.30 hos Lars Helms


Deltagere:    Lars Helms, formand (LH)
    Bo Ablo-Nielsen, næstformand (BA)
    Jeanette Rosenberg, sekretær (JR)
    Marianne Bertelsen (MB)
    Allan K. Ekstrøm (AKE), suppleant

1.    Skanska
LH: Vi har fortsat uafklarede problemer med ventilation (møde herom med Teknologisk Institut og Skanskas rådgivere afholdes den 25.11.10), ventetider på varmt vand (vi arbejder på en forsøgsordning i samarbejde med Skanska) samt erstatning for strafafgift og nye varmevekslere (søges forligt). Herudover er der fortsat udeståender vedrørende kuldebroer fra brystninger i de køkkener, der har vinduer til gulv, og med taget og afløb herfra (tilbud på udbedring fremskaffes som grundlag for et forlig). Der er aftalt nyt møde med Skanska den 17.12.10.

2.    Grundejerforeningen
JR: Der et rigtig mange emner på møderne, herunder parkeringsregler, den lille miljøstation og etablering af fortov i krydset Amager Strandvej/Øresundsvej. Der er møde om sidstnævnte med kommunen den 15.11.10. LH deltager, da JR ikke kan den dag. LH vil samtidig tage støjen fra navnlig lastbilerne op med kommunens repræsentant.

3.    Formandsinitiativet
LH oplyste, at der har været afholdt et godt møde med repræsentanter for alle fem etaper den 21.10.10, hvor vi drøftede emner af fælles interesse, såsom parkering, fortov i krydset nævnt ovenfor, sikkerhedsproblemer i forhold til indbrud, vandindsivning i kældre, taginddækning, husorden og erfaringer med diverse mangler. Der var enighed om at fortsætte samarbejdet og erfaringsudvekslingen. Nyt møde afholdes i januar 2011.

4.    Abonnement på tilsyn med varmecentralen
LH har modtaget et tilbud på eftersyn af varmecentralen og abonnement på energistyring fra Dan-Ejendommes teknikafdeling. Vi var enige om at indgå aftale herom på nærmere præciserede vilkår. LH går videre hermed.

5.    Administration og godtgørelse til bestyrelsen
Bestyrelsen underskrev fuldmagt til administrator til vores nye konto i Nykredit Bank. Vi drøftede en forespørgsel fra administrator, om bestyrelsen skulle have udbetalt et skattefrit godtgørelsesbeløb på 2.000 kr. til hver. Der var enighed om, at vi klarer os uden, men at bestyrelsen med ægtefæller spiser en fælles middag til foråret på foreningens regning.

6.    Tyverier fra kælderrummene
Der har desværre været en del indbrud og tyverier af cykler og andet fra kælderrummene. Vi må opfordre beboerne til at sikre sig, at dørene er låst, når kælderen forlades og passe godt på nøglerne. Genstande af større værdi  bør enten ikke opbevares der eller være  mindre synlige.

7.    Genstande i trappeopgangene og rengøring heraf
Der er klager over for mange genstande i trappeopgangene. Bestyrelsen opfordrer til, at henstilling begrænses mest muligt, både af hensyn til adgang for brandvæsenet, trappernes udseende og rengøringsmulighed.  Rengøringen er i øvrigt ikke tilfredsstillende. MB  kontakter Sundby Rengøringsservice herom.

8.    Trappelys
Vi synes stadig, at der er for meget lys i trappeopgangene om natten. Spørgsmålet undersøges nærmere.


Der er reserveret tid til den årlige generalforsamling med administrator og Sundby Sejlforening tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.

Næste bestyrelsesmøde aftales senere.16.11.2010 Referent LH


Bestyrelsesmøde 2. sep 2010

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3
den 2. september 2010 kl. 19.30 hos Lars Helms


Deltagere:    Lars Helms, formand (LH)
    Jeanette Rosenberg, sekretær (JR)
    Gitte de Linde (GL)
    Marianne Bertelsen (MB)
    Allan K. Ekstrøm (AKE), suppleant

Herudover deltog Thomas Frisendal under det første punkt.

1.    Skanska.
LH og Thomas Frisendal orienterede om det seneste møde med Skanska, der nu har lovet at vende konkret tilbage vedrørende de forskellige udestående punkter den 20.9.2010. Skanska kom med et forligsforslag vedrørende varmeanlægget, som bestyrelsen tog stilling til. Nærmere herom senere.

2.    Grundejerforeningen.
Jeanette orienterede om møderne i Grundejerforeningen, der nu har indgået forlig med Skanska om reparation af belysningen af stier og parkeringspladser. Se Grund-ejerforeningens referater på dennes hjemmeside. Vi drøftede, om LH skulle prøve at genoplive formandsinitiativet. Der var enighed om, at det ville være en god ide. LH går videre hermed.

3.    Administrator og Sundby Rengøringsservice.
LH aftaler møder med begge for at få nærmere procedurer aftalt. Vi skal også vælge egen bank. LH og Bo Ablo–Nielsen bemyndigedes hertil efter samråd med admini-strator.

4.    Sommerfesten.
Gitte havde købt borde og bænke, så vi fremover er selvforsynede. Hun fik tillige lov til at købe en grill, da det kneb med at få folk til at låne deres ud til festen.
 
5.    Næste møde.
Der er møde med Skanska igen den 8.oktober 2010.

Næste bestyrelsesmøde møde aftales senere.

Referent LH

Bestyrelsesmøde 29. jun 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni 2010 hos Jeanette Rosenberg

Deltagere: Lars Helms, formand (LH)
Bo Ablo-Nielsen, næstformand (BA)
Jeanette Rosenberg, sekretær (JR)
Gitte de Linde (GL)
Marianne Bertelsen (MB)

1. Skanska
LH orienterede om møderne med Skanska den 28.5 og 18.6. Det første møde gik med at forsøge at løsne en pullert til belysning ud for en af haverne ved opgang 4. Den måtte skæres fri, og processen dokumenterede til fulde, at der er mangler ved lamperne, der ikke kan skilles ad for at skifte pærer. Det videre arbejde med at få løst problemerne foregår i grundejerforeningen.

Det andet møde gik med at få klarhed over de resterende udeståender. Ventilationsrapporten var ikke kommet fra Teknologisk Institut. Skanska har endnu ikke taget stilling til foreningens krav på erstatning for mangler ved varmecentralen og skal vende tilbage vedrørende ventetiden på det varme vand, klager over træk og kulde ved altaner. Derudover skal Skanska betale den aftalte kompensation for revner i trappeopgangen og spot ud for elevatordøre. LH har skriftligt den 24. juni rykket for en tilbagemelding. Det blev i dette brev tilkendegivet, at bestyrelsen på næste møde den 20.august vil have de resterne punkter afklaret elle indlede en retssag. Forhandlingerne har nu varet længe nok. Der er ikke (den 5.7) kommet noget svar.

Ventilationsrapporten, der fylder 37 sider inkl. bilag, fremkom lige før bestyrelsesmødet. Vi har bedt vor tekniske rådgiver om en udtalelse, hvorefter den vil blive sendt til Skanska.

2. TV 3
Morten Truelsen har i opgangene ophængt orientering vedrørende ComX og Viasat, bestyrelsen har underskrevet de nødvendig aftaler herom. Henvendelser skal ske til ComX.

3. Grundejerforeningen
JR orienterede om møderne i Grundejerforeningen, hvor navnlig belysningen af udendørsarealer har taget tid. Der er nyt møde herom den 7. juli, hvor Morten Truelsen også deltager på vores vegne. Referater kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside.

4. Formandsinitiativet
LH havde fået en henvendelse fra Etape 2, der gerne ville indlede et samarbejde med Etape 1 og 3 om problemerne med mangler og Skanska. LH var imødekommende heroverfor, men foreslog, at samarbejdet skete i formandsinitiativets regi. Der er indtil videre ikke sket mere, da mange holder sommerferie.

5. Sommerfest
GL oplyste, at sommerfesten afholdes den 4. september kl. 17. Hun blev af bestyrelsen bemyndiget til at købe borde og stole for indtil 5.000 kr. Det er billigere end at leje dem hvert år.

6. Regninger til betaling
BA havde problemer med at godkende regninger til betaling, når arbejderne var bestilt af Sundby Rengørings Service. LH har efterfølgende aftalt en nærmere procedure med Danielle Hansen herom. Bestyrelsen vil efter sommerferien holde et møde med hende og Jimmi samt med administrator om diverse praktiske samarbejdsforhold.

7. Vedligeholdelsesudvalget
MB medbragte udvalgets vedligeholdelsesplan, der skal danne grundlag for videre beslutninger, herunder om et service-abbonnement for varmecentralen i samarbejde med administrator. MH vender tilbage vedrørende problemerne med taget ved penthouselejligheden.

8. Næste møde aftales senere.

Referent LH

Bestyrelsesmøde 20. maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde den 20. maj 2010 hos Lars Helms

Deltagere:    Lars Helms, formand
                   Bo Ablo-Nielsen, næstformand
                   Jeanette Rosenberg, sekretær
                   Gitte de Linde

Herudover deltog den afgående formand Thomas Frisendal og Grundejerforeningens formand Morten Truelsen. Marianne Bertelsen havde meldt afbud.

Følgende punkter blev behandlet.

1.    Konstituering
Bo Ablo-Nielsen blev næstformand, Jeanette Rosenberg sekretær og ejerforeningens repræsentant  i Grundejerforeningen, Gitte de Linde er fortsat suppleant der.

Lars Helms indtræder i Skanska-udvalget, der i øvrigt består af Thomas Frisendal og Morten Truelsen.
Bo Ablo-Nielsen er ansvarlig for økonomi og godkendelse af regninger.
Marianne Bertelsen tager sig fortsat af vedligeholdelse, omgivelser og trafikstøj.
Gitte de Linde arrangerer fortsat fester og udflugter og særlige kontaktopgaver til medlemmerne.

Bestyrelsen kan kontaktes via hjemmesiden.

2.    Overdragelse af materiale
Thomas Frisendal havde tidligere overgivet  bestyrelsens nøgler, en CD med regnskaber mv. og en række breve, til Lars Helms. Han medbragte 3 ringbind med bestyrelsens arkiv til den ny bestyrelse opbevaring.

Bo Ablo-Nielsen fik et USB-stik med alle elektroniske dokumenter og e-mails.

Morten Truelsen, som havde repræsenteret foreningen på Grundejerforeningens årsmøde den 17. maj 2010, overgiver Jeanette Rosenberg sit materiale og orienterer hende nærmere herom.

3.    Øvrige emner
Der er møde med Skanska den 28. maj 2010 med gennemgang af de udestående punkter, som er beskrevet i formandens beretning til generalforsamlingen i april.

Bestyrelsen vil få ejendommens energiregnskab på hjemmesiden, når det foreligger, så størrelsen af afkølingen kan konstateres.

Taget ved penthouselejligheden skal scannes for fugt. Et tilbud herom på 12.500 kr. er godkendt af den tidligere bestyrelse. Marianne følger op på det.

Der skal indgås en serviceaftale om varmecentralen. Bestyrelsen vil drøfte dette med administrator.

Teknologisk Institut har gennemgået udsugningsanlæggene. Rapporten afventes.

ComX levering af Viasat kanaler forventes at træde i funktion den 1. juli 2010. Morten Truelsen følger op herpå. Han afslutter også forhandlingerne med Schindler om nye og billigere serviceaftaler for elevatorerne.

Gitte de Linde arrangerer en sejltur med Flyvefisken i maj.

4.    Næste møde afholdes hos Jeanette Rosenberg tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.30.

Referent Lars Helms

Bestyrelsesmøde 25. mar 2010

Ejerforeningen Øresund Strandpark etape 1 Bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøde
Mødetid:    25. marts 2010 kl. 18.30
Mødested: Cafe Sundby Sejl
Deltagere: Formand Thomas Frisendal
                Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                Bestyrelsesmedlem Gitte de Linde
                Bestyrelsesmedlem Marianne Bertelsen
                3 kandidater til bestyrelsen
Afbud:       Næstformand Ole Søe-Pedersen
Referent:   Thomas Frisendal

Femårsgennemgangen
Thomas gennemgik status for femårsgennemgangen. Bestyrelsen diskuterede de udestående problemer med henblik på Mortens og Thomas møde med Skanska dagen efter.

Økonomi
Regnskabet fremlægges af GdL, som er blevet grundigt briefet af Ole, som er på tjenesterejse på generalforsamlingstidspunktet.

Grundejerforeningen
Morten refererede kort fra Grundejerforeningen. (Se hjemmesiden).

Vedligeholdelsesudvalget
Udvalget er færdigt med sin års-vedligeholdelsesplan, som nu skal stemmes af med en rådgiver. Marianne rundsender til bestyrelsen. Det overlades tll den kommende bestyrelse at beslutte, hvorvidt EKJ eller Kuben skal bedes om at lave et review af planen.

Ejendommen
I forbindelse med projektet med LED-pærer foran elevatorerne har Morten haft møde med Schindler. Der er godt nyt derfra. En større organisatorisk oprydning er under gennemførelse og man erkender, at serviceniveauet har været meget ringe. Schindler vender tilbage med et tilbud om fornyelse af serviceaftale. Det aftaltes at gennemføre faldprøver, således at vi kan nøjes med 6 serviceeftersyn per år (ny regel). Der skal udskiftes gearolie. Morten bemyndigedes til at gå videre med alle disse ting.

Generalforsamlingen
Generalsamlingens dagsorden blev gennemgået. Der var enighed om Kjeld Jørgensen som vores forslag til ordstyrer i lighed med tidligere år.

Kandidater til bestyrelsen
De 3 kandidater til bestyrelsen stillede en række spørgsmål, som bestyrelsen besvarede efter bedste evne.

Næste møde
Næste møde er generalforsamlingen den 22. april 2010 kl 19 i Cafe Sundby Sejl.

Bestyrelsesmøde 25. feb 2010

Mødetid: 25. februar 2010 kl. 19.30 Mødested:Hos Ole
Deltagere: Formand Thomas Frisendal, Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, Bestyrelsesmedlem Gitte de Linde, Bestyrelsesmedlem Marianne Bertelsen, Næstformand Ole Søe-Pedersen
Referent: Thomas Frisendal

Referat fra sidste møde
Intet at bemærke.

Økonomi
Regnskabet gennemgået. Der er (var) møde dagen efter med Kubens regnskabsfolk, hvor et par ting vil blive taget op.

Grundejerforeningen
Det er endeligt besluttet, at Parkzone overtager administrationen af vores parkeringsordning. Informationsmateriale bliver omdelt.
Snerydning bliver i sagens natur ganske dyr - bestyrelsen ser på kvaliteten.
Der regnes pt. med uforandret kontingent til Grundejerforeningen. En af de større ting er lamper på stien hen over Grønningen. Der var ikke flertal for etablering af bump i svinget mellem blok 1 og blok 2. Bestyrelsen (i E/F vil dog presse på for at der etableres en sikring af hensyn til børnene i etape 1). Låger på cykelhusene vil være ganske dyre (21000 per hus) og er ikke vedtaget.
Der vil blive etableret bænke ved legepladserne, og der er planer om en petanque bane i bebyggelsens nordøstligste hjørne (bag miljøstationen ved blok 2).

Ejendommen
Skanska har fremsat et tilbud om at gå over til LED-pærer i elevatorbelysningen. Schindler har tidligere fremsendt et tilbud herom. Problemet er, at fatningerne brænder sammen, hvorfor der er et meget stort udskiftning af pærer og andre reservedele. Skanskas tilbud er 50-50 split. Omkostningen vil være på under 20000 kroner. Bestyrelsen vedtog at acceptere Skanskas tilbud.
Vi skal have gjort noget ved elevatorservice - evaluere på en anden og billigerer leverandør.
De gamle varmevekslerplader vil blive bragt til leverandøren for at få en evaluering på, hvorledes de kunne ende i den tilstand, de har. Dette vil indgå i 5-års gennemgangen.

Byggeteknisk rådgiver
Der har været et koordinationsmøde på tværs af flere etaper. Arbejdet fortsætter.

Vedligeholdelsesgruppen
Gruppen er ved at lægge sidste hånd på den årlige checkliste og arbejdsfordeling mellem E/F og vicevært mht. tilsyn osv.
Bestyrelsen henstiller til alle beboere, at der om onsdagen skal være til at komme til for rengøringspersonalet. Det er ikke deres opgave at flytte på ting og sager, så de kan komme til at gøre rent. Der vil blive omdelt en informationsskrivelse om dette.

ComX og Viasat
Vi har kontakt til ComX, og der vil blive stillet et forslag på generalforsamlingen.

Klager over larm fra lejlighed
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra ejeren. Men bestyrelsen mener ikke, at den har grund til at foretage sig yderligere.

Forslag til generalforsamlingen
De forslag, vi pt. har planer om, drejer sig om:
- ComX (Viasat mulighederne) - 5-års gennemgangen (hvad skal der ske nu) - Vedligeholdelsesplan - Skanska udvalg (til at assistere bestyrelsen i forhandingerne med Skanska)

Kandidater til bestyrelsen
Der bliver brug for nye medlemmer i bestyrelsen. Der er pt. nogle muligheder. Men, folk, der er interesserede i at medvirke til at fremme vores fælles interesser, kan stadig kontakte formanden på tlf. 4970 8340.

Forslag til budgettet for 2010
Thomas og Ole har budgetmøde med Kuben dagen efter dette møde. Bestyrelsen gennemgik posterne, og de vil blive indarbejdede i budgetforslaget. Bl.a. skal der medtages poster til en sommerfest og fortsat medlemsskab af Fugl og Fisk (båden ovre i Sundby Havn, som vi er ved at få skippere uddannet til).

Eventuelt
Kan vi gøre noget ved klunserne i miljøstationen? Bestyrelsen mener nej - sålænge de ikke generer nogen.

Næste møde
25/03 kl. 19:00. Thomas finder et sted.

Bestyrelsesmøde 25. jan 2010

Mødetid:    25. januar 2010 kl. 19.30
Mødested:Hos Marianne
Deltagere:
- Formand Thomas Frisendal
- Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
- Bestyrelsesmedlem Gitte de Linde
- Bestyrelsesmedlem Marianne Bertelsen
- Næstformand Ole Søe-Pedersen (ankom senere)
Referent: Thomas Frisendal

Referat fra sidste møde
Intet at bemærke.

Økonomi
Årsregnskab er under udarbejdelse og foreligger omkring månedsskiftet.

Formandsinitiativet
Der er svigtende opbakning til møderne i Formandsinitiativet. Denne bestyrelse tager ikke flere initiativer på denne side af generalforsamlingerne.

Grundejerforeningen
Morten redegjorde for nyhederne fra Grundejerforeningen. Mødet fra det sidste bestyrelsesmøde ligger nu på hjemmesiden: http://www.oresund-strandpark.dk/index.php/ref- best.html#bestyrelsesmode-12-jan-2010.
I stikord drejer det sig bl.a. om:
- Nogle beboere respekterer ikke den nye beplantning
- Økonomien er god
- Der mangler gartnerarbejde og belysningsarbejde
- Miljøstationen repareres (lågen)
- Parkzone er valgt til at administrere vores parkeringsordning på vores vilkår
- Der er stadig problemer for brandvæsenet med at komme frem pga ikke-tilladte parkeringer
- Miljøstationen ved “etape 6” skal genoplives
- Der er sendt brev til kommunen vedr. trafikstøj og vedr. stien på Amagerbanen
- Snerydningen bliver der strammet op på
- Forslag til legepladsen: Nyt sand, bænke, mulighed for opbevaring af legeredskaber

Aflåste cykelhuse
E4 har foreslået lås på cykelskurene - bestyrelsen sagde OK for E1’s vedkommende
Stillevejsbump i svinget
Bestyrelsen støttede forslag om etablering af bump i svinget.

Ejendommen
Der er igangsat lysdæmpning om natten med henblik på besparelser på elregningen.
Lejligheden i opgang 4, hvor der har været problemer formentlig foranlediget af skader fra vandskader mv. inden indflytningen er nu renset og har fået nyt gulv. Det skete som led i et forlig mellem bygherren og ejeren. Foreningen har bistået bl.a. med 2 sæt af biologiske undersøgelser, hvoraf den ene var positiv og den anden negativ. Foreningen støttede kraftigt op omkring ejerne overfor bygherren. Bestyrelsen vil gerne understrege overfor ejerne, at vi er og var helt enige om foreningens håndtering af sagen. Evt. kritik bedes derfor rettet til bestyrelsen i sin helhed. Vi byder ejerne velkommen tilbage og er glade for, at en meget lang og meget ubehagelig sag (ikke mindst for ejerne) nu er fortid, og at forholdene igen er normale.
Marianne følger op på rengøringen, som er af svingende kvalitet (vi anerkender, at det er særlig svært i disse tider, men vi vil gerne have, at det bliver strammet lidt op).
Strategi for færdiggørelsen af 5-års gennemgangen
Bestyrelsen gennemgik mødereferater mv. og diskuterede de endnu åbentstående punkter. Vi tager en drøftelse med vores rådgivende ingeniører om forholdene.

Byggeteknisk rådgiver
I lighed med andre etaper mener vi, at det er på tide, at vi evaluerer på disse kontrakter. Vi deltager gerne i i møder om dette.

Vedligeholdelsesgruppen
Marianne tager initiativ til afholdelse af et møde i gruppen, således at det kan aftales, hvorledes årschecklisterne, viceværtens logbog mv. skal se ud fremover. Thomas deltager også.
Vi når ikke at få en konsulent til at fremkomme med forslag om en vedligeholdelsesplan til generalforsamlingen. Vi vil i stedet foreslå, at der afsættes penge i budgettet til en sådan.

ComX og Viasat
ComX og Viasat har langt om længe indgået forlig. Det bliver fremover muligt at se VIasats kanaler via ComX. ComX har fremsendt tilbud herom, og vi foranlediger, at der bliver sendt informationsmateriale ud til medlemmerne.

Klager over larm fra lejlighed
Lægningen af det nye gulv i en lejlighed i opgang 4 trak ud i mange uger og foregik på ofte ubekvemme tidspunkter for naboerne, som gentagne gange har udtrykt deres mishag. Bestyrelsen vil gerne påpege, at selv i situationer som denne skal husordenens regler om “bore- og banketider” overholdes! Reglerne siger: “Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj såsom gulvafhøvler, hammer og lignende må kun finde sted i følgende tidsrum: Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 19.00, Lørdag, søndag og helligdage må brug af boremaskine og andet støjende værktøj kun finde sted i begrænset omfang, og kun i tidsrummet kl. 09.00 – 16.00.”

Forslag til generalforsamlingen
De forslag, vi pt. har planer om, drejer sig om:
- ComX - 5-års gennemgangen - Vedligeholdelsesplan

Kandidater til bestyrelsen
Der bliver brug for nye medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede forskellige forslag, og vi vil kontakte nogle personer. Folk, der er interesserede i at medvirke til at fremme vores fælles interesser, kan kontakte formanden på tlf. 4970 8340.

Forslag til budgettet for 2010
Ole fremkommer med et forslag inden næste bestyrelsesmøde. Der vil stadig være forhøjede poster til rådgiver og advokat i forbindelse med 5-års gennemgangen.

Eventuelt
Intet at bemærke.

Næste møde
24/02 kl. 19:30 hos Ole.