Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 14. nov 2011

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5

den 14. november 2011 i Sundby Sejl

 

Deltagere:      Lars Helms (LH)

            Marianne Bertelsen (MB)

            Allan K. Ekstrøm (AE)

            Jeanette Rosenberg (JR)

 

  1. Skanska arbejder.

Tagarbejderne er afsluttet. De mangler, som EKJ havde påpeget, er udbedret for 25.525 kr.

Brystningerne i de lejligheder, som har køkkener ud mod en altan, er nu blevet isoleret for ca. 60.000 kr., bortset fra to lejligheder. I den ene er indehaveren ikke tilfreds med de foreslåede arbejder. Han har skrevet flere breve til bestyrelsen herom og omdelt sine meninger til de berørte lejligheder. Bestyrelsen besluttede at fastholde den valgte løsning og meddele ham dette. LH skriver til ham herom. I den anden lejlighed havde indehaveren foretaget en ændret indretning af køkkenskabene, så der ikke var plads til isoleringen.

Arbejdet med at forkorte ventetiderne på det varme vand er i fuld gang med Skanskas håndværkere. Det går godt og ventes afsluttet om kort tid.

Tilbage står så indreguleringen af ventilationsanlægget, hvor LH nu efter noget besvær har fået aftaler med DP-ventilation om at udføre de arbejder, som Teknologisk Institut har anbefalet. Vi har dog besluttet indtil videre ikke at flytte trykfølerne ned fra taget, da Etape 2 har haft dårlige erfaringer hermed, og da DP-ventilation ikke kan anvise en optimal måde at gennemføre flytningen på. Vi må så se, hvordan det går. Arbejderne gennemføres i december 2011.

Vi ser frem til at få en ende på Skanska arbejderne. De ganske få ejere, som af en eller anden grund ikke har ønsket arbejderne udført, vil få foreningens besparelse refunderet, hvis de selv lader et tilsvarende arbejde udføre. Dette gælder dog ikke ventilationsarbejderne. Disse skal gennemføres i alle lejligheder, før de virker.

 

  1. Administrationen

Der er kommet nogle uopfordrede tilbud fra andre administratorer. Dem er vi ikke interesserede i. Vi har fået en opgørelse over indtægter og udgifter i de første tre kvartaler, som LH havde gennemgået. Der skal foretages nogen korrektioner i konteringerne for at gøre det lettere at forstå, ellers er det i orden.

 

  1. De grønne områder

AE har haft fat i gartnerne, der ikke havde plantet det lovede antal efeu. Det er der nu gjort noget ved, men godt ser det jo ikke ud. Vi blev enige om at se tiden an til sommer og herefter vurdere, hvad der skal ske. Cykelskurene er blevet tømt og herreløse cykler fjernet. Vi må overveje, om vi skal have flere cykelpladser.

 

  1. Grundejerforeningen og formandsinitiativet

JR oplyste, at der nu er underskrevet en deklaration vedrørende hjørnet til Øresundsvej, så kommunen kan komme i gang med at lave fortov der. Der kommer nye P-kort i december. Nærmere herom vil blive lagt ud på GF’s hjemmeside samt i form af en skriftlig orientering, der bliver delt rundt til ejere/lejere inden længe.

LH har deltaget i et møde i formandsinitiativet den 8.11.2011 med god erfaringsudveksling.

 

  1. Vej og trafik

MB meddelte, at det er nu lykkedes udvalget at få tilsagn fra kommunen om opsætning af skilte med husk 50 km/t på Amager Strandvej. Det er vi glade for. Der kommer først en ny ordentlig asfaltbelægning på denne vej om ca. 2 år. Det er vi ikke tilfredse med, men der er nu gået 2 år siden vi fik besked om at vente i 4 år, så vi må vel fortsat være tålmodige. Vi overvejer stadig etablering af vejbump på Øresund Parkvej. AE undersøger mulighederne.

 

  1. Nyt nøgleskab

Vi har fået opsat et nyt nøgleskab til afbrydelse af ventilationsanlægget i tilfælde af giftudslip. Det vil blive forsynet med en vejledning.

 

  1. Næste generalforsamling  

afholdes tirsdag den 17. april 2012 kl. 19. i Sundby Sejl. Vi håber på et bedre fremmøde end sidst. Vi vil der søge at få nedsat et TV, telefoni og internet udvalg. Interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen, hvis nuværende medlemmer i øvrigt genopstiller. 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 17.1.2012.

 

Referent LH 23.11.2011 

 

 

Bestyrelsesmøde 19. sep 2011

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4

den 19. september 2011 kl. 19.30 i Sundby Sejl

 

Deltagere:      Lars Helms

            Marianne Bertelsen

            Allan K. Ekstrøm

            Jeanette Rosenberg

            Bo Ablo-Nielsen

 

1. Skanska arbejder.

Isoleringen af køkkenbrystningerne er nu afsluttet, bortset fra i én lejlighed, hvor beboeren ikke er tilfreds med løsningen. Han må så selv lade arbejdet udføre og derefter få refunderet foreningens besparelse. Der er ikke kommet nogen indsigelser til bestyrelsens forslag om forkortelse af ventetider på det varme vand, så vi går videre til Skanska hermed. Taget skulle nu være udbedret. Vi har dog endnu ikke set nogen dokumentation eller regning. Vi venter stadig på en tilbagemelding fra DP ventilation. Lars rykker igen.

2. Vi har fået et tilbud fra Låsebussen på opsætning af et nøgleskab i opgangene til afbrydelse af ventilationsanlægget i tilfælde af giftudslip. Det vil koste ca. 10.000 kr. Vi besluttede at acceptere tilbuddet og få arbejdet udført. Der vil komme nærmere orientering herom senere.

3. Etape 3 har en mistanke om, at altanrækværkerne ikke er i orden. Den deler vi ikke, men vi vil bede vores tekniske rådgiver se på denne sag, når vi skal have lavet en vedligeholdelsesplan, hvilket vil ske indenfor det næste halve år.

4. De grønne områder er nu blevet forsynet med nye efeu-planter. Vi er ikke tilfredse med arbejderne, Allan og Jeanette følger op med krav om en yderligere indsats fra gartnernes side, så arbejdet opfylder den indgåede kontrakt. Vi er tilfredse med istandsættelsen af cykelskurene. Skrottede cykler vil blive fjernet inden længe.

5. Vi diskuterede parkering og nummereret handicapparkering. Vi vil gerne have vejbump før og efter svinget. Jeanette går videre hermed til GF. Allan ser på reglerne i vejlovgivningen herom.

6. Trafikudvalget retter henvendelse til kommunen, politiet og Rådet for større Færdselssikkerhed for at få hastighedsgrænsen på Amager Strandvej overholdt.

7. Jeanette og Lars orienterede om de sidste møder i GF og i Formandsinitiativet.

Der bliver indgået en aftale med et nyt firma om snerydning, saltning mv. med mindre maskiner .Der kommer lås på miljøstationen og en storskraldsordning. Parkzone overtager udstedelsen af parkeringskort.  Nærmere orientering herom kommer fra GF.

8. I hvert fald to lejligheder har haft problemer med opstigning af vand. Vi vil få vores tekniske rådgiver til at se på dette problem. Lars har bedt Skanska om kloaktegninger.

9. Vi er ikke tilfredse med rengøringen af trapper og vinduespudsning i opgangene. Lars kontakter Sundby Rengøringsservice herom igen.

 

Næste møde aftales senere.

 

20.9.2011 referent Lars Helms

 

Bestyrelsesmøde 16. aug 2011

den 16. august 2011 kl. 19.30 hos Lars

 

Deltagere:       Lars Helms

            Marianne Bertelsen

            Allan K. Ekstrøm

1. Skanska mangler. Vi har igangsat isoleringen af køkkenbrystninger i de 30 lejligheder med køkkener ud til en altan. Det sker i uge 34 og 35. Taget gennemgås og efterrepareres i samme tid. Vi mangler en tilbagemelding fra et møde i juni med DP-ventilation vedrørende udsugningsanlægget. LH har rykket. V forhandler stadig med Skanska om en passende løsning på det varme vand sammen med Etape 2 og 3.

2. Låsene på hoveddørene til lejlighederne er nu forstærket. Arbejdet er gået fint.

3. Vi har fået et halvårsregnskab, der ser fornuftigt ud, og en årsafregning for fjernvarme, for første gang med et fradrag for særlig god afkøling. Det er sendt til hjemmesiden til almindelig opmuntring for alle. 

4. LH er i gang med at granske Schindlers regninger og vender tilbage herom. Et medlem har spurgt til, hvordan vi lukker for ventilationsanlægget i tilfælde af giftudslip. Vi forhører os om en pris på opsætning af en nøgle i opgangene i en glasmontre til lukning for strømmen dertil.

5. Vi har aftalt med grundejerforeningen, at gartnerne kommer i september og genbeplanter med efeu i bedene mod nord. Der skal også ordnes ved cykelskurene og ryddes op i cyklerne. Allan sender en særskilt meddelelse herom. Udvalget vedrørende trafikstøj og vejbump vender snarest tilbage.

6. Derudover drøftedes lugtgener i opgang 5, opstigning af vand i badeværelserne i stuelejligheder i blok 2 ved voldsom regn, forsikring mod hærværk, problemer med dørtelefonerne samt retningslinjer for, hvad der er den enkelte ejers udgift og hvad der er ejerforeningens. Det vil vi vende tilbage til.

7. Næste møde aftales senere.

 

Referent Lars Helms                                                   22.8.2011

 

Bestyrelsesmøde 7. jun 2011

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2

den 7. juni 2011 kl. 19.30 hos Jeanette

 

Deltagere:       Lars Helms, formand

Bo Ablo-Nielsen, næstformand og kasserer

            Jeanette Rosenberg, sekretær

            Marianne Bertelsen

            Allan K. Ekstrøm

 

1. Diverse mangler, hvortil Skanska har betalt erstatning

Efter et møde i Skanska-udvalget den 10.5.2011 er reparation af taget bestilt igangsat via EKJ. Det skal koordineres med ventilationsarbejderne.

Der er aftalt møde med DP ventilation den 10.6.2011. Lars og Thomas Frisendal deltager.

EKJ skaffer endeligt tilbud på isolering af køkkener ud mod altaner, arbejderne forventes udført efter sommerferien.

Vi savner en tilbagemelding fra Skanska vedrørende ventetider på det varme vand. Lars rykker.

 

2. Forstærkning af låse til dørene til lejlighederne.

Arbejderne som vedtaget på generalforsamlingen opstartes den 20.6.2011og gennemføres i den uge. Kælderdørene medtages. Lars skriver og omdeler brev til alle herom.

Forstærkning af indgangsdørene til trappeopgangene med magnetlås ville koste 61.335 kr. ekstra. Der var enighed om at fravælge dette arbejde, da en så stor udgift ikke blev behandlet på generalforsamlingen.

 

3. Vi har fået en henvendelse fra en beboer, der har været udsat for vandindtrængning fra den franske altan, da det regnede voldsomt. Lars skriver til hende, at udgifter til vedligeholdelse af tætningslister er den enkelte ejers.

 

4. Cykelskure og de grønne områder.

Der skal fejes i cykelskurene to gange om året. Men de skal jo tømmes først, og vi trænger snart til endnu en oprydning. Marianne og Allan tager hånd om det.

 

Vedbendbeplantningen er ikke pæn mod nord. Lars har haft et møde med en af gartnerne og grundejerforeningens haveudvalg den 3. maj herom. Gartneren foreslog at vente og se. Vi er ikke tilfredse, slet ikke med hjørnerne, så Jeanette og Allan tager et nyt møde med gartnerne.

 

5. Sommerfesten afholdes den 20. august 2011. Gitte arrangerer med bistand fra det nødvendige antal frivillige.

 

6. Parkering.

Bestyrelsen bakker op om Jeanettes dispositioner i grundejerforeningen. Referater af møderne kan ses på GF’s hjemmeside. Et forslag fra en anden etape om at udvide parkeringstiden for andre end beboere og gæster i dagtimerne vil vi ikke stemme for.

 

7. Elevatorerne

Bo er utilfreds med størrelsen og antallet af regninger fra Schindler. Lars rekvirerer dem fra administrator til en nærmere gennemgang. Så må vi se, om vi kan skaffe besparelser. Dørene lukker for hurtigt. Det kan firmaet vel stille på.

 

8. Trafik

Marianne oplyste, at trafikudvalget ville kontakte politiet for at få hastigheden på Strandvejen ned. Allan foreslog kampagneskilte. De vender tilbage herom efter sommerferien. Et nyt brev til kommunen om bedre asfaltbelægning har desværre ikke givet noget resultat.

 

9. Vedligeholdelsesplan skal fremskaffes efter sommerferien, når de under pkt. 1 angivne arbejder er udført. Vi skal også have et nyt energimærke senest i 2012.

 

10. Næste møde holdes tirsdag den 16. august kl. 19. hos Lars.

 

Referent Lars Helms

 

Bestyrelsesmøde 5. apr 2011

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1
den 5. april 2011 kl. 21.45 i Sundby Sejlforening

Mødet blev afholdt, efter at generalforsamlingen var slut.

Deltagere:    Lars Helms, 5. 2. th.
Bo Ablo-Nielsen, 2, 1. tv.
    Jeanette Rosenberg, 5, 1. tv.
    Marianne Bertelsen 5, 1. th.
    Allan K. Ekstrøm 2. 2. th.

        
Konstituering

Lars Helms var genvalgt som formand. Bo Ablo-Nielsen, Jeanette Rosenberg og Ma-rianne Bertelsen var genvalgt til bestyrelsen og Allan K. Ekstrøm nyvalgt. Gitte de Linde, 2, st. th. var valgt som suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig med Bo Ablo-Nielsen som næstformand og Jeanette Rosenberg som sekretær. Bo er ansvarlig for økonomi og ComX.

Jeanette er foreningens repræsentant i Grundejerforeningen fra 15.4.2011. Indtil da er Lars repræsentant. Allan er suppleant.

Marianne og Allan styrer aktiviteterne vedrørende veje og trafik.

Gitte er fortsat den, der arrangerer fester.


Nyt bestyrelsesmøde aftales senere.


Referent Lars Helms  8.4.2011

Bestyrelsesmøde 28. mar 2011

Den 28. marts 2011 kl. 19.30 hos Lars Helms

Deltagere:       Lars Helms, formand (LH), Bo Ablo-Nielsen, næstformand og kasserer (BA), Jeanette Rosenberg, sekretær (JR), Marianne Bertelsen (MB)

 

1. Generalforsamlingen den 5.4.2011

Bestyrelsens beretning med forslag er uddelt til alle postkasser i sidste uge. Vi håber på stort fremmøde. Gitte de Linde vil gerne trække sig ud af bestyrelsen grundet stort arbejdspres, men hun vil godt stille op som suppleant. Vi spørger Allan K. Ekstrøm, om han vil indtræde i stedet.  Resten genopstiller. BA er fremtidig kontakt til ComX.

 

2. Tyverisikring, isolering af brystninger, gennemgang af varmtvandsinstallationer, varmecentralen og fremtidig vedligeholdelse af ejendommen.

Vi har gennem et medlem fået et yderligere tilbud på tyverisikring af hoveddørene. Vi vender efter generalforsamlingen tilbage hertil.

Der er i en lejlighed udført isolering bag glasset i køkkenet. Resultatet var godt, så vi vil snart iværksætte arbejderne i de øvrige knap 30 lejligheder.

Skanska er i gang med undersøgelser vedrørende det varme vand. Der skal gives adgang i alle stue og 4. sals lejligheder samt penthouselejligheden torsdag den 7. april om formiddagen. LH sørger for at give dem besked herom.

Vi har nu indgået en aftale med Krüger Aquacare om periodisk udsyring af varmeveksleren og rensning af varmtvandsbeholdere. En aftale med et VVS-firma om et årligt eftersyn er på vej sammen med Etape 3.

Jørgen Rasmussen har udarbejdet en omfattende vedligeholdelsesplan, som den tidligere bestyrelse fik i foråret 2010. Den har desværre været lagt lidt på hylden grundet de mange problemer med Skanska, men nu skal vi videre. LH har holdt et møde med Jørgen Rasmussen herom, og vi fortsætter arbejdet med en plan efter generalforsamlingen.

 

3. Grundejerforeningen

JR orienterede om de mange punkter, der havde været drøftet, og om formandsskiftet. Se referaterne på hjemmesiden. Særlige problemer vedrørende vores etape er vedligeholdelsen af vedbend-beplantningen og de aflåselige pullerter, der står ved indgangene til opgangene.  Vi vil senere yderligere drøfte dette. Vi eftersøger en kandidat til gruppen vedrørende de grønne områder og en, som er interesseret i at arbejde med en pentanque-bane.

 

4. Trafik og støj

Vi var enige om at hanke kraftigt op i disse problemer. Vi håber, at der på generalforsamlingen vil være folk, der vil melde sig til gruppen herom. Der må gøres noget, også ved farten på vores egne veje i området. Der køres tit alt for stærkt.

 

Bestyrelsesmøde 1. feb 2011

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5

Den 1. februar 2011 kl. 19.30 hos Lars Helms

 

Deltagere:       Lars Helms, formand (LH)

            Jeanette Rosenberg, sekretær (JR)

            Marianne Bertelsen (MB)

            Gitte de Linde (GL)

 

1. Skanska

LH: Lige før jul indgik vi forlig med Skanska om alle udestående punkter, bortset fra ventetiderne på det varme vand. Skanska gav en økonomisk kompensation til de udestående mangler, også til terrænbelysningen, der hører under grundejerforeningens regi. Forligets detaljer må først offentliggøres til marts, men vi er tilfredse, og forligsbeløbene er nu modtaget. Skanska vender tilbage vedrørende det varme vand, og vi begynder nu at bruge de modtagne penge til deres formål.

 

Efter generalforsamlingen må bestyrelsen udarbejde en vedligeholdelsesplan.

 

2. Varmecentralen

LH: Vi har nu indgået en serviceaftale med Dan-Ejendomme om energistyring. Vi blev samtidig anbefalet at få en aftale om periodiske VVS-tilsyn. Det arbejder vi stadig på i samarbejde med Sundby Rengørings Service.

 

3. Økonomi

Vi har fået udkast til årsregnskab, som skal gennemgås med administrator på et kommende budgetmøde, hvor vi også skal udarbejde næste års budget. Vi var enige om at anbefale generalforsamlingen at sætte vedligeholdelseshensættelserne og afsætningerne til advokatbistand ned.

 

4. Grundejerforeningen

JR orienterede om møderne, det er stadig parkeringsproblemerne, der tager mest tid.

 

5. Fastelavnsfest

GL vil igen forsøge at arrangere en fastelavnsfest. Hun blev bemyndiget til at købe et gyngestativ, som også kunne bruges til at hænge tønderne op i.

 

Næste bestyrelsesmøde aftales inden den årlige generalforsamling, der holdes tirsdag den 5. april 2011 kl. 19 i Sundby Sejl.

21.02.2011 Referent LH