Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 29. okt 2013

Møde afholdt hos Helge Bønløkke

 

Til stede:

Poul Bay Beenfeldt (PBB)                                

Ellen-Margrethe Soelberg (EMS)                 

Per Krogshede  (PK)

Helge Bønløkke (HB)

Hans Kjeldsen (HK

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Økonomi.
 3. Vedligeholdelsesplan.
 4. Elevatorservice.
 5. Lys på opgange, fællesanlæg, maling af opgange i stue etagen samt pålægning af græs, kanter og med mere plads til cykelparkering.
 6. Honorar bestyrelse.
 7. Ventilationsanlæg.
 8. Skanskas mangelafhjælpning        
 9. Grundejerforeningen

10.  Nabobebyggelse

11.  Næste møde.

 

Ad 1

Ingen bemærkninger.

Ad 2  

Foreløbigt er økonomien god. Vi har fået udbetalt skadesandel på ventilatilationsanlæg over opgang 1. Se nærmere efterfølgende pkt. 7.

Ad 3  

Der en del uenighed i bestyrelsen om vedligeholdelsesplan skal  ajourføring  allerede nu, da den eksisterende er gældende i 3 år endnu. Det er meningen at en vedligeholdelsesplan skal ajourføres med passende mellemrum Her vil en årrække på 3-5 år være passende. Det er jo meningen at planen skal danne grundlag for de kommende vedligeholdelsesarbejder således man kan indregne afhjælpning af skader i budgettet.

De enkelte arbejder kan udvikle sig forskelligt over den enkelte periode. Bestyrelsen drøftede om der skulle henlægges penge tilkommende arbejder. I dag er der henlagt ca. 200 000. til uforudsete skader.

Ad 4

Servicekontrakten med Schindler er opsagt til kontraktens udløb pr 31 marts 2014 og der er tegnet ny kontrakt med KONE A/S.

Ad 5 

Der har været problemer med trappelys og skumringsrelæ. I fællesarealet er der for mange lamper der ikke virker. Per taler med Grundejerforeningen om fællesanlæg.

AD 6

Der blev diskuteret om bestyrelsen skulle honoreres for sit arbejde. Bestyrelsen kommer formentlig til at stille forslag om dette på næste generalforsamling således at spørgsmålet overlades til en generalforsamlings beslutning.

Ad 7

Hans har haft et ventilationsfirma ude og se på ventilationsanlægget i opgang 5. De konstaterede at anlægget var fejlkonstrueret.

Hans undersøger om der kan gøres ansvar gældende over for det sidste ventilationsfirma. Der er tegnet servicekontrakt med Logic-air om fremtidig servicering af ventilationsanlægget.

Ad 8

Skanska er i gang med reparation af murkronerne, og p.t. forventes at de er færdige med arbejdet i år.

Ad 9

Per har god kontakt til GF. Der henvises til bestyrelsesmødereferater herfra. 

Ad 10

Ellen Margrethe Har med al sin energi kastet sig ind i arbejdet med bebyggelsesplan og lokalplan for den nye Skanska-bebyggelse og prøver at holde kontakt til de byrådsmedlemmer der er med til at bestemme, hvad der skal ske. Held og lykke til Ellen-Margrethe.

 

Ad 10

Næste møde 07.01.14 kl. 1930 hos Ellen-Margrethe

 

Generalforsamling afholdes 29.04.2014 kl. 1800. Sæt gerne kryds i kalenderen.

PBB genopstiller ikke

 

 

Bestyrelesesmøde 27. aug 2013

Mødet afholdt hos Per Krogshede

Til stede:

Poul Bay Beenfeldt (PBB)                                

Ellen-Margrethe Soelberg (EMS)                 

Per Krogshede  (PK)

Helge Bønløkke (HB)

Hans Kjeldsen (HK)

 

Referent: HK

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Formalia, der skal vælges en næstformand (iht vedtægter)
 3. Orientering vedr murkroner (PBB)
 4. Orientering vedr beplantning og cykelstativer (PK/HB)
 5. Øvrige sager ifm Skanska (PBB)
 6. Maling af opgange (HB)
 7. Orientering vedr ventilation (HK)
 8. Orientering vedr elevator kontrakt (HK)
 9. Øvrige hændelser i bebyggelsen (Alle)

10.  Orientering vedr lokalplan (EMS)

 

Ad 1:

Referat godkendt, efter opdatering af hvem der har ansvar for de enkelte punkter.

 

Ad 2:

Helge blev enstemmigt valgt til næstformand, og Ellen-Margrethe blev valgt til sekretær.

 

Ad 3:

Arbejdet med murkroner udføres af Skanska og forventes at starte ca. medio næste måned (19/9).

 

Ad 4:

Udskiftning af belægning/beplantning og opstilling af cykelstativer kan påbegyndes på grundlag af modtagne tilbud. Belægning/beplantning betales af GF. Cykelstativer betales af Ejerforeningen. PK og HB sørger for igangsætning snarest muligt..

 

Ad 5:

Intet nyt.

 

 

Ad 6:

Vi har modtaget 2 tilbud på maling af opgangene og har besluttet os for det billigste. Helge sørger for aksept af tilbud samt igangsætning af arbejdet efter at have checket malingstyper.

Helge sørger samtidig for at der bliver opsat information i opgangene om arbejdet, samt endnu en opfordring til beboere om at undlade at hensætte cykler, løbehjul eller noget som helst andet i opgangene (barnevogne undtaget). HB

 

Ad 7:

Aftale om årligt eftersyn på vort ventilationssystem er opsagt, og der indgåes en ny aftale med Logic Air (som udfører service for de øvrige etaper).

Aftalen bliver en lille smule billigere end den bestående. HK

 

 

Ad 8:

Vi forventer at indgå kontrakt om elevatorservice med ny leverandør snarest. Vi har ikke været tilfreds med den nuværende leverandør, da vi ikke mener at service montørerne har besiddet tilstrækkelig kompetence, hvilket har medført gentagne reparationer af samme fejl.

Ny leverandør forventes at være billigere på timepriser og reservedele, og vi håber så at se nogle bedre uddannede montører. Den bestående kontrakt kan dog først opsiges til den 31/3/2014. HK

 

Ad 9:

 • Nogle af hækkene til stueetagernes terrasser ser lidt mismodige og halvvisne ud. Vi tror at årsagen kan være manglende vand i en meget tør sommer samt måske overdrevent saltbrug om vinteren. Vi kan anbefale snerydningsfolkene at være lidt sparsomme med saltbruget ved vintersaltningen samt opfordre beboerne i stuelejlighederne at vande rigeligt.
 • Der står tilsyneladende en del cykler rundt omkring, som ikke bliver anvendt. Viceværten får til opgave at verificere ejerskab til cyklerne (sætte en seddel på cyklen, og dem der har seddel på efter en periode må så være uden ejer og kan fjernes). HB
 • Vi takker Gitte for et godt sommer arrangement, og sender en lille påskønnelse. HB

Ad 10:

Ellen-Margrethe gennemgik kort indsigelsen til lokalplanen, som hun sender ind efter et par mindre rettelser. Indsigelsens hele ordlyd bliver lagt op på vort internet når den er klar. EMS

 

 

Næste møde d.29. oktober 2013 kl. 19 hos Helge Bønløkke, Ø P 2, 4.

 

Bestyrelesesmøde 18. jun 2013

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Øresund Strandpark Etape 1 d. 18 juni 2013.

Mødet afholdt hos Hans Kjeldsen (HK)

Til stede:

Poul Bay Beenfeldt (PBB)                                

Ellen-Magrethe Soelberg (EMS)                 

Per Krogshede  (PK)

Helge Bønløkke (HB)

 

Referent: HK.

Dagsorden:

1: Skanska status

    Løbende erstatningssager

    Skanska skurvogne ifm reparationsopgaver 

    Nyt Byggeri på nabogrund

 

2: GF - herunder

    Overføre penge til GF 

    Cykelparkering

    Ny Passage fra baghuset

    Vejbump

 

3: Elevatorer - status vedligeholdelses/service kontrakt

 

4: Forsikringsforhold 

 

5: Hjemmeside

 

6: Øvrigt

    Maling af trapper forneden

    Oprydning i indgangspartier aht rengøring

    Sommerfest

 

 

Ad 1:

Ejerforeningen har modtaget kompensation fra Skanska for fejl ved tagpap, bed og ventilationsanlæg på i alt 140.000 + moms.

Heraf videreføres 50.000 til Grundejerforeningen ifm etablering af ny bed løsning.

Denne renovering kan hermed igangsættes snarest muligt. (PK)

 

Altanbolthullesagen er ikke forhandlet færdigt med Skanska. Foreløbig ingen slutdato. PBB

 

Vedr murkronerne, er der undersøgelser i gang med Skanska. Foreløbig ingen slutdato. PBB

 

Skanska har fået lov til at parkere en skurvogn på parkeringspladsen ifm arbejder i etape 2.

Ifm det nye byggeri på nabogrunden, forventes et nyt lokalplanforslag til august.

 

Ad 2:

Sager ifm GF:

 • Der arbejdes på en forbedring af gartneraftalen.
 • Opmaling af hajtænder har været drøftet, men er foreløbig lagt død.
 • Løsning for utilstrækkelig cykelparkering for vor etape mangler. Vi drøftede flere løsningsmuligheder, og det kunne være formålstjenligt at samordne en cykel løsning med bed løsningen. (PK)
 • Legeplads opgraderes.
 • Beslutning om etablering af ny passage bag blok 2 er udsat.
 • Forslag om vejbump ud for blok 1 er afvist. Vi mener dog stadig dette vil være et væsentligt bidrag til trafiksikkerheden, hvorfor vi stadig vil presse på.

 

 

Ad 3:

Der er p.t. anvendt ca. 100.000 kr. til reparation af elevator i opgang 5.

Vi undersøger lige nu om vi kan tegne servicekontrakt med andet firma på bedre betingelser og til bedre priser. Vi har modtaget tilbud fra Otis og Kone. (HK)

 

Ad 4:

Vi er i gang med at indhente tilbud på forsikring på lidt ændrede betingelser, idet selvrisikoen på glas og kumme forsikringen p.t. er på kr. 5.000 pr skade.

Vi kan enten tegne forsikringen uden selvrisiko, eller vi kan beslutte at den enkelte beboer selv står for selvrisikoen. (HK)

 

Ad 5:

Hjemmesiden er opdateret og korrigeret hvor informationen ikke var korrekt. HK

 

 

Ad 6:

Det er besluttet at trappeopgangene males i stueetagen. Der indhentes 2 tilbud på arbejdet. (HB)

 

Der henligger en del isenkram i flere opgange. Meget kan ikke henføres direkte til specifikke beboere.

Bestyrelsen henstiller til beboerne at man forsøger at overholde husordenen mht at hensætte ting i opgangen. Både af hensyn til det æstetiske indtryk, men også af hensyn til den ugentlige rengøring.

Støttehjul, løbehjul, stativer o.l. kan med fordel opbevares i eget pulterrum. HB

 

Der afholdes sommerfest for etapens beboere den 17/8. Flyers bliver distribueret i indeværende uge. (HB)

 

 

Næste møde d.27. august 2013 kl. 19 hos Per Krogshede, Ø P 5, 5.

 

Bestyrelsesmøde 21. apr 2013

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Øresund Strandpark Etape 1 d. 21. april 2013.

På ejerforeningens generalforsamling d. 17. april 2013 blev der valgt ny bestyrelse for Ejerforeningen.

Bestyrelsen udgøres herefter af

Hans Kjeldsen (HK) formand email: hkjeldsen@email.dk

Poul Bay Beenfeldt (PBB)                                 pbb@bangbeen.dk

Ellen-Magrethe Soelberg (E-MS)                      em.soelberg@gmail.com

Per Krogshede  (PK)                         per.krogshede@post.dk

Helge Bønløkke (HB)                                hbonlokke@gmail.com

Suppleant: Anders Thomsen (AT).

                                    ---

Til stede: HK, PBB, E-MS, PK og HB.

 

Til mødet forelå følgende dagsorden:

 1. Arbejdsfordeling i bestyrelsesarbejdet.
 2. Kommende opgaver.
 3. Skanska.
 4. Hjemmesiden.
 5. Referent.

                                      ---

 

    Ad 1:

             daglig drift, herunder kontakt til viceværten HK

             Skanska sager og vedligeholdelsesplan PBB

             grundejerforeningen PK (HB).

Ad 2:

 Skanskas nye byggeri på den tomme grund er nu projekteret til at være betydeligt højere end i det første projekt, hvilket formentlig vil betyde forringet lysindfald i en del af etape 1.Der kan gøres indsigelse mod lokalplanen indtil udgangen af maj.

E-MS tager sig af dette evt. i samarbejde med Grundejerforeningen.

 

Der er store problemer med cykelparkeringen

PK tager kontakt til grundejerforeningen med henblik på etablering af flere cykelskure.

Der er ønske om, at få etableret en passage fra ”baghuset” til stien vest for bebyggelsen.

Dette tages op med grundejerforeningen.

 

Der er store udgifter til vedligeholdelse/reparation af elevatorerne.

PBB tager kontakt til konsulent Lars Børner med henblik på genforhandling af kontrakten med Schindler eller evt. ny leverandør.

PK ser på foreningens forsikringsforhold.

Der er ønske om at få et skab i kælderen til opbevaring af Ejerforeningens arkiv.

Der blev ikke truffet beslutning herom.

 

Ad 3:

Skanska har tilbudt at betale 20.000 kr. til udbedring af tagpap, 50.000 kr. til renovering af bedene og 70.000 kr. som ekstratilskud til den foretagne renovering of ventilationsanlægget.

Bestyrelsen vedtager at acceptere disse tilbud.

Herudover har Skanska tilbudt at betale 40.000 kr. til udbedring af skader på altanerne.

Bestyrelsen tvivler på at dette beløb er tilstrækkeligt og vil bede Skanska gøre rede for, hvorledes reparationerne skal udføres.

Skanska erkender, at der er problemer med murkronerne på byggeriet og der arbejdes videre med en løsning af dette problem.

 

Ad 4: 

Hjemmesiden er ikke særlig spændende.

HK arbejder med mulighederne for at forbedre den.

 

 

Ad 5:

Hvervet som referent går på omgang.

 

Ved mødet overdrog den afgående formand et stk. systemnøgle til den nye formand.

Næste møde d.18. juni 2013 kl. 19 hos Hans Kjeldsen, Ø P 5, 4.

Referent: HB.

Bestyrelsesmøde 12. mar 2013

Bestyrelsesmøde Etape 1, 12/3 - 2013

Referat

Deltagere: Povl Beenfeldt (PB), Marianne Berthelsen (MB), Jeanette Rosenberg (JR), Anders Thomsen (AT) og Allan Ekstrøm (AE). Referent: AE.

 1. Godkendelse af referat af sidste møde.

AE checker JRs ændringsforslag i mail af 22/2 , retter og sender til upload på hjemmeside.

 1. Skanska

PB redegjorde for brev sendt til Skanska m. bilag. Det drejer sig om: Udboring af rustne støberør i altanerne, utætte murkroner og bedene v. etape 1. Næste skridt i sagen er møde mellem BG Property Management (BGPM) & PB og Skanska mandag d. 18/3 m. gennemgang af udeståender, hvorefter Skanska vil evaluere indsigelserne.

 1. Bedene

Vi besluttede, at udbedring af bede drøftes med G/F, efter Skanska har taget stilling til vores samlede indsigelser, da bedene hører under G/F.

 1. , 5. og 6. Vedligeholdelsesplan 2013

Forslag:

 1. Maling af opgang til 1. sal + indvendig oliering af træ. Omkostning ca. 75.000 inkl. moms.
 2. Et beløb til midlertidig udbedring af murkroner i tilfælde af, at udbedringsarbejdet med Skanska trækker i langdrag. Omkostning ca. 65.000 inkl. moms.
 3. Øvrige ad hoc vedligehold. Omkostning ca. 75.000 inkl. moms.
 4. Brug af BGPM sættes til kr. 50.000 inkl. moms i 2013.
 5. Hensættelser i 2013 nedsættes til 50.000 for at regnskabet går i balance.

 

7.     Vandskader

 

Alle akutte vandskader er udbedrede. Vi må afvente endelig udbedring af murkroner for at afgøre, om vi er vandskader helt kvit. Akutte skader vil naturligvis blive udbedret.

8. Elevatorer

Vi afventer afklaring af ønsker i fb.m. tilbud på nye serviceaftaler, herunder forebyggende vedligeholdelsesarbejder samt forlængelse af lukketid.

9. Evt.

Generalforsamling:

AE bestiller lokale i SSF

PB skriver beretning-

Heller fra DEAS fremlægger regnskab.

PB fremlægger budget. Vi foreslår samme indbetaling til fællesudgifter.

Etape 1 indstiller itl G/F at pullerter v. Etape 1 fjernes. JR skriver forslag til gen.fors.

Affaldsstation: Vi diskuterede bestykning af containere i affaldsstationerne, hvor vi synes, der er for mange pap og papir-containere og for få containere til restaffald. Vist noget om kommunekrav og pris for afhentning. Kemiskab: Vi skal blot frasætte ting ved kemiskabet, hvorefter viceværten (som har nøgle) sætter tingene ind. G/F fortsætter storskraldsordning, som har vakt stor tilfredshed i bebyggelsen.

MB svarer beborehenvendelse vedr. fugtskade i gulv i henhold til regler om eget vedligehold indvendigt i lejlighederne - med mindre der er tale om en konstruktionsskade.

David Damgaard Nielsen (supp.) spørges, om han vil gå ind i bestyrelsen. JR kontakter ham.

Næste møde er gen.fors. d. 17/4.

 

 

 

Bestyrelsesmøde 14. jan 2013

Referat

Ejerforeningsmøde d. 14. januar 2013

Afholdt hos Povl Beenfeldt

Deltagere: Jeanette Rosenberg (JR), Marianne Bertelsen (MB), Allan Ekstrøm (AE)  og Povl Beenfeldt (PB)

Agenda

 1. Bemærkninger sidste referat
 2. Suppleant Anders Thomsen og bestyrelsens fremtidige sammensætning
 3. Dato for generalforsamling
 4. Brev til Skanska
 5. Utætheder v. nr. 5 og nr. 2, 4.tv.
 6. Ventilation
 7. Bedene
 8. Skal vore referater fra TI lægges på nettet
 9. Varmeregnskab

10.  Nøgler

11.  Næste møde

12.  Diverse

Ad 1 Bemærkninger sidste referat

Sidste officielle bestyrelsesmøde var august 2012 og siden har der kun været afholdt et ikke beslutningsdygtigt koordinationsmøde, hvorfra der ikke ligger referat.

Ad 2 Suppleant

Bo Ablo Nielsen fraflytter og erstattes i bestyrelsen af suppleant Anders Thomsen. Anders kommer på hjemmesiden og bestyrelsens mailingliste.

Ad 3 Dato for generalforsamling

Dansk Ejendomsadministration (DEA) foreslår generalforsamling d. 17. april 2013. Vi vedtog datoen og PB skriver til DEA.

Vi diskuterede kor metoden for formandens beretning og fremlæggelse af budget på generalforsamlingen.

Ad 4 Brev til Skanska

Bestyrelsen har formuleret brev til Skanska vedr. anke om altaner, murkroner, tagpap, ventilation og bedene. Vi gør krav om udbedringer gældende i henhold til bygherreansvaret på 10 år.

Vi søger samtidig at benytte vores retshjælpsforsikring i samarbejde med DEA og evt. en privat advokat. PB undersøger, om der kan findes dækning i forsikringen.

Ad 5 Utætheder v. nr. 5 og nr. 2, 4. sal tv.

BG Property Management (BGPM) er koblet på for anbefaling af optimal (midlertidig) afhjælpning. Dette fordi Skanska-anken kan udmønte sig i en yderligere permanent udbedring.

Ad 6Ventilation

Vi mener, at alt skulle være afhjulpet og alle regninger er betalt.

Ad 7 Bedene

Udover at vi indstiller en anke til Skanska om bedene, er det (jf. statutterne) overgivet til Grundejerforeningen at stå for udbedringen. Etape 1 har indstillet til Grundejerforeningen at vælge en tilbundsgående udbedring, der beløber sig til ca. kr. 250.000. Flertallet i Grundejerforeningen er dog indstillet på at finde en billigere løsning. Vi afventer nyt fra Grundejerforeningen i denne sag.

Ad 8 Skal vore rapporter fra Teknologisk Institut (TI) lægges på nettet

Vi går ind for aktindsigt og vil derfor lægge TI-rapporterne på hjemmesiden.

Ad 9 Varmeregnskab

Vi synes, at vi mangler tal vedr. afkølingsregnskab og info om varmevekslerens stand. Vi rykker Jimmi for status på synsaftale (Krüger?) iog vedligeholdelsesrapport iflg. aftale med Sundby Rengørings Service/ Krüger/DEA.

Ad 10 Nøgler

Vi diskuterede atter nøglesituationen og potentiel minimering af usikkerhed omkring udestående hovednøgler, som vi frygter, kan være spredt i uhæderlige kredse og bliver brugt til at skaffe adgang til opgangene i forbindelse med indbrud, da der sjældent er skader på yderdørene.

BGPM har fået udleveret hovednøgle.

Følgende har hovednøgler:

PB: Nr. 4

MB: Postnøgle RR23X

JR:  Nr. 5

Jimmi SRS: Nr. ?

BGPM: Nr. 2

Ad 11 - Diverse

Bo Ablo Nielsen fjernes fra hjemmesiden. AE giver besked til Rybak, når ref. fremsendes.

 AE, MB og JR oplyser, at de ikke genopstiller til generalforsamlingen. PB genopstiller ikke som formand, men fortsætter måske som menigt bestyrelsesmedlem.

Næste møde er d. 12/3 hos Jeanette.

 

Referant AE