Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 21. okt 2014

Til stede: HK, E-MS, AS, OSD og HB.

 

VVS rør udskiftning
Udskiftning af rør gik ok vi har nu alle varmt vand, alle rør er isoleret og kælderen er pænt opryddet.

Facebook side - Oeresundstrandpark FaceBook side fungere godt, skal dog ikke bruges til reklame. Der aftales med Sundby Rengøring at de går ind og ser de beskeder der er omkring de ting der skal udbedres.

Var enig om at der ikke skal lægges referat fra Generalforsamling da ikke alle er på FaceBook.

Vinduespolering - Udgifter kan trækkes fra som håndværkerudgifter i 2014. Hvis der trækkes over fællesudgifterne, kan det blive er problem da der bor en del lejere. Prisen på vinduespolering er under udarbejdelse.

Udskiftning af lysrør til LED i elevator kabiner Øresund Parkvej - Prisen pr LED lampe er kr. 2650,00+moms i forbindelse med at de alligevel er ude, der skal være to til at udskifte. En LED lampe bruger 19 W og et lysstofrør bruger 36 W 

Lars Helm's papirer fra hans formandstid - Helge har påtaget sig opgaven at sortere papirerne. Der Indkøbes et arkivskab hvor alle papirerne fra Ejerforeningen kan opbevares, denne skal stå aflåst i kælderen.

Eventuelt

”Fransk kuglebane bliver etableret til foråret.

Området ud mod cykelstien fra bag Miljøstationen og langs denne frem til vores bygning og opgang 6 forventes blive gjort pænt, ligesom resten af vores udeområde, vi regner også med at etablere en fransk boulebane/kuglebane i området. Forskønnelsen er planlagt til gennemførelse til foråret.”

Invalideskilt ikke nødvendigt at have liggende i vinduet (Parkerings firma er informeret om hvem der har tilladelse)

Københavns kommune tilbyder cykelservice Helge kontakter kommunen for at høre nærmere.

Tilbud fra Dansk Kabel TV på bredbånd skal undersøges nærmere. (Morten hjælper).

Næste møde 7. Januar 2015 hos Ellen-Margrethe

Bestyrelsesmøde 4. aug 2014

Bestyrelsen var fuldtallig tilstede.

Dagsorden:

1. Udskiftning af varmerør i blok 1.

Som tidligere oplyst er varmerørene under blok 1 tærede. Årsagen er, at der er brugt for dårlige materialer. Problemet er først opdaget efter 10 års gennemgangen, hvorfor Skanska i første omgang har afvist, at sagen vedrører dem. Imidlertid viser det sig, at Skanska har kendt problemet i de senere etaper før 10 års gennemgangen uden at gøre opmærksom på det overfor os. 

På den baggrund har Skanska tilbudt, at betale 150.000 kr. til reparationen, hvilket bestyrelsen har accepteret.

Der er indhentet 2 tilbud på reparationen. Det billigste fra Barslund VVS lyder på 193.720 kr. inkl. Moms. Barslund VVS starter på arbejdet engang i september. Det forventes at ville tage ca. 2 uger.

13 kælderrum vil blive berørt.

2. Sommerfest.

Festen plejer at blive afholdt d. 2 lørdag i august.

Gitte de Linde har meddelt, at hun på grund af travlhed ikke kan arrangere festen i år.

Det besluttes, at sommerfesten afholdes d. 6. september 2014. Bestyrelsen står for arrangementet.

3. Lyskilde i elevatorerne.

Der kan spares ca. 30% i elforbrug ved at udskifte de gamle lysstofrør i elevatorerne med mere moderne.

Bestyrelsen afventer tilbud på udskiftningen fra Kone.

4. Støjgener fra Amager Strandvej.

Bestyrelsen er i dialog med Københavns Kommune om dette.

Kommunen erkender, at vejens tilstand ikke er optimal, men siger, at der indtil videre ikke er penge på budgettet til renovering. På baggrund heraf har vi foreslået Kommunen at nedsætte hastigheden på Strandvejen til 30km/t, men har endnu ikke fået svar.

En beboer har foreslået, at der foretages en støjmåling.

På miljøstyrelsens hjemmeside foreligger en støjmåling fra 2007.

Ifølge denne ligger opgang 3 og 5 i en zone, hvor vejstøjen er 60 – 70 dB. Grænsen for vejstøj i boligområder er 58 dB.

Da trafikken er øget betydeligt siden 2007 kan vi eventuelt anmode om en ny måling, hvis den igangværende dialog ikke fører til noget resultat.

Et yderligere argument for at nedsætte hastighedsgrænsen er, at mange svage trafikanter krydser Amager Strandvej ud for Øresund Parkvej.

5. Cykelstativer.

Der er opstået lidt forvirring omkring det nye cykelstativ ved nr. 6. Der vil blive indrettet yderligere 6 pladser efter samme mønster som de nye pladser ved blok 1.

6. Orientering fra Grundejerforeningen.

Ellen-Margrethe oplyser, at der er bestilt flere legeredskaber til legepladsen.

Der arbejdes med planer om at forskønne området mellem miljøstationen og den nye gang/cykelsti vest for bebyggelsen, bl. a. påtænkes det at etablere en boulebane.

Der er indimellem utilfredshed med gartnernes arbejde. En repræsentant for Grundejerforeningen går engang imellem en tur med gartneren for at påpege mangler.

7. Eventuelt.

Hans vil prøve at få en aftale med Sundby Rengøring, så beboerne kan tilmelde sig en ordning, hvor Sundby Rengøring pudser vinduerne i lejlighederne udvendigt, når de alligevel har en lift i gang for at pudse vinduerne i opgangene.

8 Næste møde.

                           Tirsdag d. 21. oktober kl 19 – 21 hos Annette Stark

                                                          Øresund Parkvej 2, 1. tv.

Bestyrelsesmøde 6. maj 2014

Til stede: Hans Kjeldsen, Ellen-Margrethe Soelberg, Helge Bønløkke Annette Stark og Ole Svane Dam

 

1: Konstituering af bestyrelsen v/valg af næstformand og sekretær

Helge blev valgt som næstformand.

Ellen-Margrethe blev valgt som sekretær.

 

2: Valg af repræsentant til Grundejerforeningen

Ellen-Margrethe blev valgt som vor repræsentant. Den afgående repræsentant, Per Krogshede, har lovet at deltage i førstkommende møde sammen med Ellen-Margrethe.

 

3: Hjemmeside

På generalforsamlingen blev der  ytret ønske om en mere smidig process vedr vor hjemmeside, med mere aktuelt indhold samt evt en opfølgning på fejlmeldinger o.l.

Hans undersøger muligheder for evt standard løsninger på området, bl.a. har DEAS en løsning som vi vil kunne koble os på.

 

4: Nabobebyggelse

Den seneste lokalplan (ændret ift 2013 planen) forventes godkendt.

Ellen-Margrethe holder snor i udviklingen, med hjælp fra Ole.

 

5: Havnetunnel / Støjgener fra Strandvejen

Helge holder styr på udviklingen med havnetunnelen og følger op på status omkring udskiftning af vejbelægningen. Marianne Helms har fremsendt tidligere brevudveksling med kommunen.

 

6: Cykelstativer

Helge foretager opmåling til cykelstativer. Ladcykel stativet (som måske er det eneste af sin art i kongeriget) har vist sig ikke at leve op til sin funktion, og vi vil gerne skifte dette til et almindeligt cykelstativ (som i øvrigt også i praksis anvendes til ladcykler).

Derudover vil vi se på at etablere samme type cykelstativ udfor blok 2 så vore forhaver får et mere ensartet præg.

Helge indhenter tilbud på etablering.

 

7: Tæring af rør i kælder

Vi afventer p.t. Skanska, som vil komme med et forslag til afgørelse af sagen.

Samtidig søger vi en advokat med erfaring indenfor bygningsskader, som eventuelt kan hjælpe med en retssag hvis vi vurderer Skanska’s forslag som utilstrækkeligt.

 

8: Ejendomsforsikring

Forslag om ændring af ejendomsforsikringen til ikke at omfatte glas og kummeforsikring blev nedstemt på generalforsamlingen. Vi bibeholder derfor den nuværende forsikring

 

9: Næste møde

Afholdes den 4/8/2014 kl 19-21 hos Helge Bønløkke / ØP 2

 

Bestyrelsesmøde 1. apr 2014

Til stede: Hans Kjeldsen, Poul B. Beenfeldt, Ellen-Margrethe Soelberg, Per Krogshede og Helge Bønløkke.

 

1. Skanskas mangelafhjælpning/murkrone (PBB).

Skanska har meddelt, at man fortsat mangler reparation af fuger i murværk over de to gavlvinduer og kalfatringsfuger omkring de 2 øverste vinduer i vestgavlen samt lidt på inddækning og fuger på penthouse mod øst.

Arbejdet ventes påbegyndt medio april og afsluttet primo maj 2014.

Samtidig vil Skanska på murværk/ fuge i opgang 2 tv, hvor der stadig kommer vand ind ved slagregn.

 

2. Ventilationssag mod DP (HK).

DP ventilation accepterer, at vi kun betaler halvdelen af regningen for service, da de højst har udført halvdelen af arbejdet.

Der er truffet aftale med et nyt firma med henblik på servicering af ventilationsanlægget.

 

3. Tag stadig utæt hos Helge: se punkt 1.

 

4. Ny Skanska fejl/varmerør (HK).

Der indhentet tilbud på reparation af varmerørene i kælderen.

Tilbuddet er på kr. 222.000 + moms.

Skanska har erklæret sig villig til evt. at betale et mindre kulancebeløb og vil vende tilbage, når de øvrige reparationer er færdige.

Hans vi forhandle videre med Skanska og der er enighed om evt. at indhente advokatbistand m. henblik på, om vi kan vinde en evt. retssag.

 

5. Grundejerforeningen (PK).

G/F vil opsætte et let hegn med åbninger ud mod den nye sti vest for bebyggelsen.

Der foregår et vist misbrug af parkeringskort. For at lette kontrollen kommer der til nytår nye kort i en anden farve.

Spørgsmålet om udbygningen af legepladsen er fortsat åbent.

Der bliver lavet afstribning ved udkørslerne fra stikvejene.

G/F vil undersøge, om det er muligt at øge effekten af den udendørs belysning.

Skanska ønsker stadig at udtræde af G/F, men det er der ikke stemning for i bestyrelsen.

G/Fs økonomi er rimelig.

 

6. Nabobebyggelsen (E-MS).

Efter første høringsrunde er der kommet små forbedringer af projektet.

E-MS har i denne proces haft 3 møder med et medlem af Borgerrepræsentationens Teknik- og Miljøudvalg.

E-MS har indgivet et nyt høringssvar vedrørende det reviderede projekt og oplyser, at der er kommet 94 nye høringssvar.

 

Vedrørende anlæggelsen af den nye sti er der rejst tvivl om, hvorvidt den respekterer vores grund.

E-MS har talt med projektlederen for stien og fået de aktuelle arbejdstegninger.

Det synes, at kommunens arbejdende folk har fået information om målepunkter,  som har medført, at kommunen i E-MS´ optik har fældet en gruppe træer, som stod ½  -  1½ inde på vores grund.

E-MS går videre med sagen

 

7. Fælles repository til aftaler/kontrakter. (HK).

Hans har påbegyndt indskanning af materiale.

 

 

Godkendelse af materiale til generalforsamlingen (HK).

Materiale til generalforsamlingen inkl. regnskab og budget blev gennemgået og godkendt.

 

D. 4. april 2014.                                                                                                                         Referent: (HB).

 

Bestyrelsesmøde 7. jan 2014

Godkendelse af referat fra sidste møde ALLE OK

Orientering om:

Ventilationsanlæg HK

Opgang 2 har fået ny ventilator, da den gamle var stået af.

Skanskas mangelafhjælpning/Murkroner PBB

Det synes, at det meste er færdiggjort på nuværende tidspunkt – dog mangler der tilsyneladende noget i på etape 1 - opgang 5. Poul tager kontakt til Skanska med henblik på at få en opdatering på, hvornår alt arbejdet er helt færdiggjort.

Tag stadig utæt hos Helge PBB

Der arbejdes stadig på sagen, vores rådgivende ingeniør Lars Børner er nu på sagen, da der fortsat løber vand ned fra samme sted. Arbejdet har pågået siden 8. dec. 2011!

Ny Skanska fejl/Varmerør HK

Flere varmerør for vandtilførsel er udsat for galvanisk tæring – Skanska har allerede tidligere repareret lignede varmerør i etape 2 & 3 – men har ikke fundet det nødvendigt selv at iværksætte en reparation hos os!

Vi afventer rapport fra Lars Børner om sagen og forventer dernæst at tage kontakt til Skanska om sagen.

Grundejerforeningen PK

Intet nyt siden sidst.

Nabobebyggelse EMS

Kommer nyt forslag til høring og vi har vundet 1. halvleg – som gør, at der bliver en bebyggelsesprocent på 120 mod 140 i forslaget. Næste høringsforslag afventes med en vis positiv forventning.

Planlægning Generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 samt Bestyrelsens forslag til beslutninger på generalforsamlingen

Der skal ses på vores forsikringsforhold – Vi overvejer, om bestyrelsen skal have bemyndigelse til, at selvrisikoen – ved skader i boligen - betales af ejeren – når visse nagelfaste ting i lejlighederne, som er omfattet af ejerforeningens forsikring, går i stykker. Vi spørger Datea i første omgang – for at høre, hvad der er gængs.
Hvad koster en forsikring uden selvrisiko.... Denne pris undersøges.

Hans, Helge og Ellen-Margrethe får lavet udkast til budget sammen med Datea. Formanden honoreres med 2.000 kr. pr. måned – et forslag.

Overvejelse til vedtægtsændringer: Valg af bestyrelse – hvorefter bestyrelsen konstitueres sig selv. Helge kommer med forslag på, hvordan vedtægtsændringerne i denne henseende kan se ud.

Budget
Næste møde: Hos Helge tirsdag den 1. april 2014 kl. 19.00