Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 5. okt 2016

Bestyrelsesmøde i Øresund Strandpark Etape 1 den 5. oktober 2016 Hos Michaell Floyd Jensen
Agenda/Dagsorden:

 1. 1)  Ny-konstituering af bestyrelsen efter at formanden desværre fratræder på grund af sygdom

 2. 2)  Automatisk lukning af vindue på hovedtrapper

 3. 3)  Etablering af parkering af ladcykler ud for nummer 2

 4. 4)  Status på bredbåndsudbyder /Internet; ny isp

 5. 5)  Status på dør- og vinduessikring;

 6. 6)  Automatiske døråbnere

 7. 7)  Status på haveskure

 8. 8)  Status på andre løbende projekter

 9. 9)  Rengøring af affaldscontainere i trapperum i alt 12 styk regelmæssighed ?

 10. 10)  Hækhøjden

 11. 11)  Husordenen i forlængelse af skriftlig klage fra nr. 2, 2.sal hvor nogle beboere ofte fylder meget barnevogn, sko, skostativ mv.

 12. 12)  Status og nyt fra Grundejerforeningen

 13. 13)  Evt.

 14. 14)  Nyt møde

Agenda/Dagsorden: Referat
Til stede var:
Lena Holm Saxtoft, Ingerlil Svane Laursen, Inge Melin, Michaell Floyd, Annette Stark og

Ellen-Margrethe Soelberg
Afbud fra formand Hans Kjeldsen Referent: Ellen-Margrethe

1) Ny -konstituering af bestyrelsen efter at formanden desværre fratræder på grund af sygdom

Ad 1) Næstformand Lena træder ind som formand, og Inge Melin kommer ind som nyt bestyrelsesmedlem, da hun blev valgt først ved sidste generalforsamling, selvom det står anderledes i referatet fra den ordinære generalforsamling 2016. Annette bliver ny næstformand og Ellen-Margrethe fortsætter som sekretær, og Michael fortsætter som almindeligt medlem. Ingerlil fortsætter uændret som aktiv suppleant i bestyrelsen.

Stor tak til den afgående formand! Vi i bestyrelsen takker Hans mange gange for et godt og fokuseret formandskab og dejligt samarbejde. Vi ønsker Hans alt godt med hurtig bedring og effektiv og frugtbar genoptræning.

2) Automatisk lukning af vindue på hovedtrapper

Ad 2) vi har fået tilbud fra Windpro Vangstrup; Etape 2 har fået udført en tilsvarende automatisk lukkemekanisme og det fungerer fint. Dog vil vi gerne indhente et nyt tilbud fra Kallesoe.

Bestyrelsesmøde i Øresund Strandpark Etape 1 den 5. oktober 2016 3) Etablering af parkering af ladcykler ud for nummer 2

Ad 3) Der er rejst et ønske om etablering af en ekstra ladcykelparkering, da der ikke er pladser nok til beboernes ladcykler. Vi etablerer derfor nye ladcykelparkeringspladser ud for nr. 2; bagved og i forlængelse af det nuværende cykelparkeringsområde.

 1. 4)  Status på bredbåndsudbyder /Internet; ny isp

 2. 5)  Status på dør- og vinduessikring

Ad 5)Leveringen starter i uge 42 og dernæst påbegynder arbejdet. De enkelte lejligheder er informeret og beboerne koordinerer direkte med leverandøren/håndværkeren

6) Automatiske døråbnere
Ad 6) Arbejdet er i gang og forventes færdiggjort i næste uge, dvs. uge 41. Der er ny anordning klar i nr.

3 og den fungerer fantastik og er endda lydløs7) Status på haveskure

Ad 7) En arbejdsgruppe bestående af Lena, Gitte de Linde, Mikaell Floyd, Allan X (kommende beboere stuen i nr.1) og Ellen-Margrethe starter op efter efterårsferien. Lena indkalder til møde.

8) Status på andre løbende projekter

Ad 8) Ventilation: der er lugtgener på 1 sal til højre og venstre i opgang 5 fra teknikskabet vi ser på sagen. Det handler formentlig om manglende isolering og brandsikring i teknikskabs-kolonnen.

9) Rengøring af affaldscontainere i trapperum i alt 12 styk regelmæssighed ? Ad 9) Vi sætter halvårlig rengøring i værk.

10) Hækhøjden

Ad 4) Andelsnet leverer bredbånd fra den 15. november 2016. Vi har været fleksible over for Dansk Kabeltv, da de også var fleksible over for os i forbindelse med udskydelse af leverandørskifte.

Ventilationssystemet i ejendommen er centralt og bliver derfor påvirket, hvis en enkelt beboer

eksempelvis sætter papir eller lignende for ventilationen. Det samme gælder for motoriserede

emhætter, og bestyrelsen vil derfor minde beboere om, at man IKKE må sætte emhætter op med

motor.

De nederste lejligheder, der har værelse ud til affaldsrummet bliver påvirket af støjen fra affaldsskakten, og derfor bedes alle tage hensyn, så man forsøger at udgå at benytte affaldsskakten sent på aftenen eller i de meget tidlige morgentimer.

Der er desværre stadig beboere, der benytter affaldsskakten til pizzabakker, og det er med til at stoppe affaldsskakten. Desuden er der øget brandfare ved papæskerne.

Ad 10) Grundejerforeningen har en gartneraftale, og i følge den aftale, er det gartneren, der holder hækken til 180cm (klippes en gang om året) og som også sørger for den udvendige vedligeholdelse. I 2016 har der været flere episoder i de fem etaper, hvor gartneren har fået ødelagt redskaber for 35.000 kr., fordi beboere ulovligt har opsat indvendigt stakit/skur med en højde over 180cm.

Bestyrelsesmøde i Øresund Strandpark Etape 1 den 5. oktober 2016

Grundejerforeningen har derfor valgt at lade højden være i år og vil se det an igen næste år. Der bestræbes at hele området fremstår ensartet med hække på 180cm.

11) Husordenen i forlængelse af skriftlig klage, hvor nogle beboere ofte fylder meget barnevogn, sko, skostativ mv.

Ad 11) Bestyrelsen er blevet anmodet om, at undersøge hvorvidt det er i orden, at enkelte beboere har skostativer mv. uden for deres dør og hvorvidt det er i orden, at der henstilles barnevogne mv. under trappen i opgangen. Der er desværre stor uenighed blandt enkelte beboere, og derfor har en beboer nævnt, at man vil tilkalde relevant brandtilsynsmyndighed, hvis ikke bestyrelsen gør noget ved situationen.

De generelle retningslinier fra brandtilsynsmyndighederne (Københavns Kommune, Center for Bygninger under Teknik-og Miljøforvaltningen) er, at der ikke skal stå noget på de frie gangarealer i opgangene.

Det har tidligere været muligt for de enkelte opgange, at finde “egen” tolerance-tærskel, men da det ikke har været muligt i en enkelt opgang, må bestyrelsen se sig nødsaget til at bede alle om at sørge for at opgangen er ryddet og gangarealerne er frie.

12) Status og nyt fra Grundejerforeningen

Ad 12) Grundejerforeningen har efter tilsyn på den store matrikel fået syn for de noget forskelligartede hækhøjder og vil arbejde på at hele området holder standarden på 180 cm, så det ensartede indtryk kan opnås.

På bagsiden af blok 2 bliver efeuen fjernet, og der sås græs. Det er nemmere at vedligeholde, og det grønne område får et mere ensartet udseende.

Overdækningen af den store miljøstation er nu tilendebragt. Der mangler lidt finish (et mindre stykke har ikke fået glas) og glasstativet uden for miljøstationen er endnu ikke afhentet. Vi håber disse detaljer snart bliver ordnet.

13) Evt.

Ad 13) Evt.
Kommunikation til bestyrelsen: Vi henstiller, at beboere med input og spørgsmål til bestyrelsen anvender følgende mail: etape1@oresund-strandpark.dk.

Ved at kommunikere denne vej til bestyrelsen, er I med til at sikre, at ingen sager falder mellem to stole, og at vi alle har mulighed for at følge sagerne.

14)Nyt møde
Ad 14) Torsdag 5. januar 2017, hos Annette kl. 19 -21 nr. 2

 

Bestyrelsesmøde 10. aug 2016

Bestyrelsesmøde 10. August 2016 Afholdt hos Annette Stark

 

1 Ole har fremsendt ønske om nyt gulv. Bestyrelsens holdning dertil.

 

Ejer af  lejlighed tv på 4 sal i opgang 1 har fremsat ønske om nyt gulv da enkelte gulvbrædder i lejligheden er blevet beskadiget og da udskiftning af de enkelte brædder vil efterlade en farveforskel. Alternativt har ejeren anmodet om at få dækket enkelte brædder samt en gulvafslibning. Ejendommens bygningsforsikring vil ikke dække skaden grundet byggesjusk. De enkelte ejere kan ikke selv tegne en forsikring som dækker en sådan skade. Da skaden rækker flere år tilbage var der enighed om at ejerforeningen ville dække udskiftning af de beskadiget brædder. Det er dog de enkelte ejers ansvar at holde øje med deres lejlighed således at en skade ikke udvikler sig.

 

2 En ejer har stillet forslag til maling af opgange og oliering af udvendigt træ

 

Vi vil løbende vurdere hvor det er nødvendigt at male, og så vil vi inden næste generalforsamling få et tilbud på udførsel af arbejdet. Oliebehandling af det udvendige træværk er sidst blevet udført i 2009. Arkitektens kongstanke var at ejendommen skulle have et maritimt udseende, træet skulle stå helt vejrbidt og opgangene skulle stå som små fyrtårne. Det er derfor ikke nødvendigt at give olie, det er kun et spørgsmål om udseende.

 

3 Andelsnet evt. tilbud om finansiering /opsætning hjælp ifm. overgang til Andelsnet.

På den ordinære generalforsamling blev det besluttet at der skulle være frit valg af bredbåndsudbyder. Da både Andelsnet og DKTV ønsker at være eksklusive udbydere, har denne forudsætning ikke kunne holde. Vi har derfor valgt at sætte konverteringen i bero indtil vi har kunnet afholde en ekstraordinær generalforsamling om netop dette punkt. Uanset dette vil der blive installeret fibernet den 22. August, men kun til vores kælder. Den fælles opsigelse af DKTV er foreløbig blevet annulleret, og Dansk kabel tv vil fortsætte leverancer til de beboer som ikke har opsagt deres abonnement individuelt.

4 Automatisk døråbnere, status

Michael har indhentet tilbud på automatisk døråbnere. Vi får de samme som er installeret i nummer 3 og 4. Hver enkelt lejlighed får en fjernbetjening. Nøgle kan også bruges i døren, og der vil være en trykknap på indersiden af døren.

 

5 Indbrudssikring, status

Der vil snarest blive tyverisikret i stue og første sals lejlighederne. I stuelejlighederne vil det ikke være nødvendigt at have adgang til lejlighederne. Hvad angår første sals lejlighederne skal der være adgang til den enkelte lejlighed. Lena vil melde en dato ud.

 

6 Haveskure, status

Arbejdsgruppen er endnu ikke nedsat, men beboere der er interesseret i at være med i arbejdsgruppen kan henvende sig til Lena- 30569589.

 

7 GF, status

Der er forsikret på legeplads hvis et barn skulle komme til skade. Der var ikke flertal for opsætning af vejbump. Gartnerne har været og klippe hæk. Men hækkene til terrasserne i stuelejlighederne har været meget svære at klippe idet der på nogle terrasser var et fast bygget hegn indenunder på over 180 cm. GF har valgt at se gennem fingrene med det i år, men næste år skal de faste hegn reduceres til den tilladte højde på 180 cm. Der har været problemer med den miljøstation imellem etape 4 og 5 , idet Skanska har opført den uden at søge om en byggetilladelse, det er muligt at den skal rives ned og en anden opføres. Vi har søgt om at få plantet træer forenden af etape 1 bag cykelstativ således at der vil blive lukket for udsyn til bilværksteds parkeringsplads som efter opsætning af nyt hegn er blevet mere synlig.

 

8 Udluftning af opgange

Ifølge brandtilsyn må vi ikke have vindue på opgang stående åben. I etape 2 er systemet at hvis vinduet åbnes ( det halve af vores) så lukker det automatisk efter tre timer eller ved regn. Vi vil undersøge hvad det koster.

 

9 Lokalplan " Ved Amagerbanen syd"

Vi kan på det kraftigste opfordre alle til at deltage i møde den 24. august  jo flere vi kommer jo mere indflydelse vil vi have på hvordan den endelig plan kommer til at se ud.

 

10 Næste møde

Afholdes 5. oktober 2016 hos Michael

 

Bestyrelsesmøde 4. maj 2016

Hermed referatet fra bestyrelsesmøde den 4. maj 2016 kl 19:00

 

 

Mødet blev afholdt hos Hans.

Hele bestyrelsen samt suppleanter var tilstede.

 

Agenda:

Forretningsorden samt valg af næstformand og sekretær,

Valg af repræsentant til Grundejerforeningen.

Opfølgning fra GF. Hvem tager sig af hvad.

Arbejdsgruppe til formulering af forslag til vedtægtsændringer.

Vand og varmeregnskab

Andelsnet

Eventuelt

Næste møde

 

​ad 1:

Hans gennemgik forretningsordenen for de nye bestyrelsesmedlemmer.

Derefter gik vi over til valg af poster i bestyrelsen. Lena blev valgt til næstformand. Ellen-Margrethe blev valgt til sekretær.

 

Ad 2:

Som vor repræsentant til grundejerforeningen blev Annette valgt, med EllenMargrethe som suppleant.

 

ad 3:

På GF blev der udtrykt ønske om at der blev etableret automatisk døråbner i opgang 1.

Michael undersøger forholdene omkring døråbner, herunder om fordele/bagdele ved en automatiks åbner, samt om der skal etableres disse åbnere på alle hoveddøre.

Der blev på GF vedtaget at der skulle etableres indbrudssikring i henhold til modtaget tilbud. Lena og Michael gennemføre disse aktiviteter. Hans fremsender modtaget tilbud til bestyrelsesmedlemmer.

Der er konstateret flere problemer med udsugningen. Michael søger at løse problemerne med Logic Air.

 

ad 4:

Vi diskuterede nedsættelse af en arbejdsgruppe som skulle komme med forslag til ændring af vedtægter vedrørende valg af dirigent, vedrørende kommunikation til medlemmer samt opførsel af bygninger på terrassearealer ved stuelejligheder.

I første omgang indgår Lena, Michael og Gitte De Linde  i denne gruppe, og efter sommer forventer Ellen-Margrethe at få tid til også at indgå i gruppen.

 

ad 5:

Der blev på GF udtrykt en del usikkerhed over den selvaflæsning af målere som bestyrelsen besluttede tidligere.

Set i lysen af den usikkerhed som blev udtrykt på GF, besluttede vi at vi udsætter denne beslutning til senere, således at ISTA også i år vil aflæse vore målere.

Derved kan vi etablere et bedre grundlag for beslutning om valg af fremtidig leverandør.

Hans tager sig af denne del.

 

ad 6:

Andelsnet skal indføres, og Hans laver aftaler med leverandør om dette.

 

ad 7:

Der blev udtrykt en del utilfredshed over de vejbump, som nok engang er blevet stemt ned. Vi besluttede at Annette må tage spørgsmålet op igen på næste GF møde.

 

 

Næste møde blev aftalt til 10/8 kl 19:00 hos Annette.

 

 

Bestyrelsesmøde 30. mar 2016

Hermed referatet fra bestyrelsesmødet d.30/3-16 hos Ole

 

Inden vi gik til dagsordenen fortalte Hans om et projekt i etape 3.

Vedr. dørlister/stålprofiller til sikring af døre. Samt altandøre.

I første omgang til døre , ved stue og 1. sal.

Der er talt om, at ejerforeningen betaler udgifterne.

Vi overvejer at gå videre med dette til Etape 1.

 

Dernæst til agendaen.

1)

Tilbud fra Minol vedr. regnskab på vand og varme.

Umiddelbart er det billigere med udgifter til regnskab. Dog skal beboerne

selv aflæse målerne.

Endvidere koster nye måler m.v. kr. 178.000.

Der blev besluttet at vente med at svare på tilbuddet.

Dog vil Hans tage kontakt til ISTA , for at høre om vi kan få det billigere hos

dem, hvis beboerne selv aflæser målere. Vi afventer svar på dette.

2)

Ikke noget regnskab foreligger endnu.

3)

Projekt med udskiftning til LED er fædiggjort. Helge fortalte , at der er 2 års

garanti  på pærer. ellers intet at bemærke.

4)

Alle reperationer færdiggjort. Kælder har holdt tør. Alle reperationer ok .

Ole oplyste at der er taget billeder af deres stuegulv. Der skal laves et tilbud

på et nyt stuegulv. Sendes via SRS videre til forsikring. Ellers alt ok.

5)

Vedr. grundejerforening. Helge har deltaget i møde.

Der er besluttet, at beplante trekanten bagved genbrugsstation og desuden at overdække den à la vores cykelskure .. Beplantningen i/ved cykelskurene vil blive  klippet ca. en gang om året af vores gartnerfirma. Betalt af GF.

Forslag kommet vedr. elstandere til elbiler. Evt. med 2-timers parkering om dagen.

Ellers normal parkering.

Legeplads skal renoveres. Også udført af vores Gartnerfirma. Efter påtale fra

konsulentfirma.

En beboer har klaget over cykelsti er for smal langs etaperne..

Kommunen indrømmet fejlen Og vil gå videre med sagen.

Annette foreslog luftpumper i cykelskurene. Ellen Margrethe går videre med dette

til GF:

6)

Forslag fra bestyelse vedr. haveskure i husordenen . Redigeres færdig af Hans.

Som skal forelægges generalforsamlig til april.

7)

Hans går i gang med at lave beretningen til Generalforsamlingen.

Vil gerne have supplerende indlæg fra bestyrelsen.

Ellers en oversigt over vores aktiviteter i det forgangne år.

Eventuelt:

Ellen Margrethe påpegede fejl/brud på glasruder ved indgangspartier.

Ellen Margrethe følger op på sagen med SRS.

Endvidere fortalte Lena, at det var sket flere gange, at døren til

skraldrum i nr. 3 stod åben. Det vides ikke , hvem der har glemt at

lukke/låse døren .

Inge anbefalede Lena til bestyrelsen.

Helge og Ole træder ud ved vores Generalforsamlig.

 

Næste møde bliver onsdag 4/5-16 kl. 1900 hos formanden (hvem dette så må blive).

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 30. mar 2016

Hermed referatet fra bestyrelsesmødet d.30/3-16 hos Ole

 

Inden vi gik til dagsordenen fortalte Hans om et projekt i etape 3.

Vedr. dørlister/stålprofiller til sikring af døre. Samt altandøre.

I første omgang til døre , ved stue og 1. sal.

Der er talt om, at ejerforeningen betaler udgifterne.

Vi overvejer at gå videre med dette til Etape 1.

 

Dernæst til agendaen.

1)

Tilbud fra Minol vedr. regnskab på vand og varme.

Umiddelbart er det billigere med udgifter til regnskab. Dog skal beboerne

selv aflæse målerne.

Endvidere koster nye måler m.v. kr. 178.000.

Der blev besluttet at vente med at svare på tilbuddet.

Dog vil Hans tage kontakt til ISTA , for at høre om vi kan få det billigere hos

dem, hvis beboerne selv aflæser målere. Vi afventer svar på dette.

2)

Ikke noget regnskab foreligger endnu.

3)

Projekt med udskiftning til LED er fædiggjort. Helge fortalte , at der er 2 års

garanti  på pærer. ellers intet at bemærke.

4)

Alle reperationer færdiggjort. Kælder har holdt tør. Alle reperationer ok .

Ole oplyste at der er taget billeder af deres stuegulv. Der skal laves et tilbud

på et nyt stuegulv. Sendes via SRS videre til forsikring. Ellers alt ok.

5)

Vedr. grundejerforening. Helge har deltaget i møde.

Der er besluttet, at beplante trekanten bagved genbrugsstation og desuden at overdække den à la vores cykelskure .. Beplantningen i/ved cykelskurene vil blive  klippet ca. en gang om året af vores gartnerfirma. Betalt af GF.

Forslag kommet vedr. elstandere til elbiler. Evt. med 2-timers parkering om dagen.

Ellers normal parkering.

Legeplads skal renoveres. Også udført af vores Gartnerfirma. Efter påtale fra

konsulentfirma.

En beboer har klaget over cykelsti er for smal langs etaperne..

Kommunen indrømmet fejlen Og vil gå videre med sagen.

Annette foreslog luftpumper i cykelskurene. Ellen Margrethe går videre med dette

til GF:

6)

Forslag fra bestyelse vedr. haveskure i husordenen . Redigeres færdig af Hans.

Som skal forelægges generalforsamlig til april.

7)

Hans går i gang med at lave beretningen til Generalforsamlingen.

Vil gerne have supplerende indlæg fra bestyrelsen.

Ellers en oversigt over vores aktiviteter i det forgangne år.

Eventuelt:

Ellen Margrethe påpegede fejl/brud på glasruder ved indgangspartier.

Ellen Margrethe følger op på sagen med SRS.

Endvidere fortalte Lena, at det var sket flere gange, at døren til

skraldrum i nr. 3 stod åben. Det vides ikke , hvem der har glemt at

lukke/låse døren .

Inge anbefalede Lena til bestyrelsen.

Helge og Ole træder ud ved vores Generalforsamlig.

 

Næste møde bliver onsdag 4/5-16 kl. 1900 hos formanden (hvem dette så må blive).

 

Bestyrelsesmøde 13. jan 2016

Tilstede: Hans (formand), Helge (næstformand), Ole, Annette, Ellen-Margrethe, samt suppleanterne: Inge & Lena.

Referent: Ellen-Margrethe

 

1: Elevator, status.

Elevatoren i nr. 1 har kørt upåklageligt siden november.

 

2: Vedrørende udskiftning til LED i opgangene - p.t. har vi kompakte lysstofrør siddende. (som tidligere er blevet udskiftet. Måske skifte til noget LED med en dæmper funktion på.)

 

Andre etaper ØP har fået udskiftet belysning til LED

Vi har fået et tilbud på LED efter reference fra Etape 2 og diskuterer grundigt, hvorvidt vi skal udskifte loftbelysningen i de 6 opgange. Tilbuddet giver to års garanti på de enkelte lyskilder.

 

Vi beslutter at udskifte vores loftbelysning her i løbet af foråret til LED. Investeringen skulle være tjent ind efter et par år. Dvs. vi får lys i opgangene mangen til det, der er i etape 2.

 

 

3: Opfølgning på vandindtrængning

Vand er kommet ind under den franskealtandør i gavllejligheden på 4. sal i nr. 1. Det er fortsat usikkert om reparationen – udskiftning af imodbånd – har haft effekt. Det er også et udestående om hvorvidt, skaderne bevirker, at gulvet skal udskiftes i køkken-stuen.

I nr. 2 og nr. 6 har der ikke været problemer siden reparationen i sommers, men der har heller ikke været kraftig regn sammen med kraftig vind fra sydvest

 

Yderligere opfølgning ved næste møde.

 

4: Grundejerforeningens opgaver

Se referat fra Grundejerforeningen

 

5: Opdatering af husordenen ifm haveskure

Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling stille to forslag til hvorvidt vi skal tillade haveskure i de små haver i stueetagen eller ej. Og hvis vi tillader opstilling af småhuse/skure, hvilke krav vi skal have ud over at højden max 1,80 m.

Bestyrelsens forslag vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, som afholdes onsdag den 27. april kl. 18.00.

 

6) Ejerforeningens generalforsamling

Det bliver onsdag 27. april 2016, kl. 18.00 i Sundby Sejl. Det vil være muligt at få en sandwich.

 

7) Evt. Emhætte –udsugning.

Da mødet blev holdt på den dag, hvor udsugningen ”gik amok”, talte vi i bestyrelsen om, hvorvidt og om vores egne emhætter sugede.

ALLE lejlighedernes emhætte skal være på det fælles system, da fx emhætter med egen motor, destabiliserer og ødelægger vores fælles udsugningsanlæg.

Desuden må man IKKE sætte anordninger op, for at fx reducerer udsugning i egen lejlighed, da selve anlægget kommer i ”udo” og dermed gør ondt værre.

 

8) Næste møde

Onsdag den 30. marts 2016 hos Ole kl.19.00.