Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 2. okt 2018

E/F Øresund Strandpark – Etape 1

Bestyrelsesmøde – Referat

Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 18:00 Couloir med fællesspisning

Til stede: Lena, Allan, Helge, Peter, Ellen-Margrethe og vores to suppleanter: Michaell og Jan

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat -> ok

2. Årsplan for Bestyrelsen – se sidst i referatet

3. Ejendommens Drift

3.1. Vedligehold

• Varme- og vandmålere. Gennemgang af oplæg til beslutning. Tages under punkt 3.5

• Varmtvandsforsyningen. Tages under punkt 3.5

• Oliering af vinduer afsluttet. Samarbejdet med entreprenør er gået godt med godfeedback fra beboere. -> arbejdet er nu veludført udenfor, bortset fra håndfang på altanerne på ”forhuset”, som vil blive olieret til foråret, da vejret er blevet for vådt til det nu.Økonomi noget under afsat budget.SRS bestilt til pudsning af vinduer samt rensning af udvendige friskluftventilfiltre (uge 40/41). Vinduespudseren anvender lift.

• Forstærkning af Røgventilationsvinduer udført uge 35. Godkendt af ingeniør. Økonomi indenfor afsat budget. Dvs. at man kan åbne vinduet på kontakten til venstre for postkasserne. Har en beboer åbnet vinduet, skal pågældende huske at lukke vinduet igen. Vinduet må ikke være åbent i blæsevejr. Den beboer, der åbner, er ansvarlig for, at vinduet lukkes igen.

• Opgangene er blevet pletrepareret af malerfirma som tillæg til oliering af vinduer. Økonomi indenfor afsat budget.

• Reparation af tag på cykelskur. Økonomi 7 tDKK fra generel vedligehold budget. -> ok

• Elevatorer har foreløbig kostet 87 tDKK udover almindelige tilsyn, og hvis det fortsættermed samme takt, bliver det svært at holde budgetposten.Bestyrelsen vil indlede drøftelser med evt. alternativ leverandør -> Lena, Michaell, Allan

• Fugning af vindue på 5. sal forventes udført uge 40/41. Økonomi 12 tDKK fra generelvedligehold budget (2017) -> reparationen er udført

• Ventilation/brandtætning i nr. 5. -> i gang.

• Diverse små-vedligehold –> bliver udsat til foråret.

• Beton-afskalninger på altan-plader er forudsagt i 2012 og vurderet at være rentkosmetiske. Teknologisk Institut/ evt. rådgivende ingeniør rekvireres for en opfølgning. - > Lena & Ellen-Margrethe & Helge

 

• 3.2 Forbedringer og forslag fra beboere

• Blødgøringsanlæg idriftsat 29. juni. Økonomi 6.000 kr. under budget, og driften bliverogså en anelse billigere end forudset.

• Cykelskur låge med lås går vi ikke videre med, da 2/3 af cyklerne alligevel må stå udeåret rundt. Det undersøges, hvorvidt vi kan udvide cykelparkering ud for nr. 4 og 6, da der holder for mange cykler uden for stativerne -> Peter og Jan

• Hunde og larm -> bestyrelsen henstiller, at hundeejerne sikrer, at deres hunde ikke gørunødigt og længerevarende, og at der i øvrigt udvises behørigt hensyn, jf. husordenen.

 

• 3.3 Driftens årscyklus - Abonnementer og løbende kontrakter

• Vi har samlet al information. Når igangværende projekter mv er overstået, skal vi have opstillet en ”årscyklus” sammen med SRS, så vi får en samlet oversigt.

• 3.4 Forsikringer og skadesager

• Forsikringerne skal gennemgås -> Peter & Lena

• Indtil videre ingen forsikringssager anmeldt

• 3.5 Energistyring

Varmecentralen er snart fuldt digitaliseret – vi mangler at skifte styringen til varmt brugsvand, så vi kan styre vandtemperatur og energiforbrug bedre. Vi har haft Danfoss ude til at specificere, hvad der skal gøres, og har fået et tilbud fra vores VVS’er – alternativt tilbud indhentes.

Investeringen forventes tjent hjem på 1 – 11⁄2 år.

Der er allerede opnået markante effektiviseringer og besparelser, både på energiforbrug og drift/tilsyn. Der har været møder med vores hidtidige energi-rådgiver, og samarbejdet er nu ophørt i mindelighed. Vi har indgået kontrakt med HOFOR om energirådgivning i forbindelse med digitalisering.

Diskussioner i vores Facebook gruppe Øresund Strandpark Etape 1 indikerer behov for at udarbejde en ”klimapolitik” herunder definere serviceniveauet omkring gulvvarme i sommerperioden.

• 3.6 Opfølgning på vedligeholdelsesplanen

• Opdateres i slutningen af året

4. Grundejerforeningen

Udkast til referat fra seneste bestyrelsesmøde blev kort diskuteret.

Økonomisk helhedsplan for G/F -> Vi vil, som et ønske fra Etape 1, tage op i Grundejerforeningen, at vi får en helhedsplan for fx reparationer af vejbelægning, belysning, den ekstra/nye nær-miljøstation, el til el-biler & P-pladser mv.

5. Økonomi og administration

• Generelt

• Formandsinitiativet -> nu kaldet ERFA-gruppen – status ved Lena.

• Bestyrelsens rolle i eksekvering af vedligehold og forbedringer – generel debat

• Samarbejdet med DEAS og SRS - opdatering

• Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 2018

• Allan gennemgår løbende bogholderiet og finder enkelte fejl, ellers intet at bemærke.

• Regnskab per 31.08. gennemgået.

• Alle faste omkostninger følger budgettet, herunder faste tilsyn/servicekontrakter mv.

• Alle projekter forventes at lande lige under budget.

• Med det nuværende aktivitetsniveau for vedligehold, kan det blive svært at nå alt, der erplanlagt til i år. Den modsvarende økonomiske ramme vil så blive hensat til næste år.

• Elevatorer er altid den store joker.

• Budget for 2019 og 2020 – opdateres sidst på året.

6. Beboersager, Husorden, Kommunikation

• Den nye (vedtaget på Generalforsamlingen i foråret) husorden lægges op på vores hjemmeside -> Ellen-Margrethe

• Bestyrelsesmail og mailadresser, herunder GDPR blev diskuteret. Vi er næsten i mål, men der kræves en indsats.

• Skader ved ind- og udflytning; Vi oplever at til- og fraflytninger slider unødigt meget på opgangene. Alle bedes vise hensyn.

7. Festudvalget/fest

• Vi overvejer et fællesarrangement omkring Halloween -> der arbejdes på sagen. Information herom vil også komme på Facebook-siden ”Øresund Strandpark – Etape 1”.

8. Evt.

• Formænd og næstformændenes ”ERFA-gruppe”. Den 18. september mødtes Allan og Lena med formænd og næstformænd fra de øvrige etaper. Vi talte om, hvordan vi kan hjælpe hinanden og dele informationer samt i hvilket omfang man ønsker at dele informationer. Det er intentionen at gruppen mødes halvårligt og måske lidt oftere i begyndelsen.

• Kontakt kommunen om at få en skraldespand på stien samt hunde-lortepose holder! -> EMS

Ad 2 -> Årsplan for Bestyrelsen også den kommende

Der foreslås følgende mødedatoer

• Torsdag den 3. maj 2018 – Forslag til konstituerende møde i ny bestyrelse - afholdt

• Torsdag den 31. maj 2018 – afholdt

• Tirsdag den 2. oktober 2018 – afholdt

• Tirsdag den 22. januar 2019

• Torsdag den 1. marts 2019 – regnskab, budget, GF

• Tirsdag den 2. april 2019 kl. 18:30 (ugen før påske) – Generalforsamling

• Tirsdag den 2. april 2019 ugen før påske – umiddelbart konstituerende møde på ca. 30 min.

• Torsdag den 2. maj 2019 – Forslag om dato for første møde i ny bestyrelse.

Bestyrelsesmøde 19. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2018

Til stedeLena, Allan, Helge, Peter og Ellen-Margrethe Afbud: Suppleanterne Jan og Michaell
Sted: Allan, kl. 18:30,
Referent: Ellen-Margrethe

 

Dagsorden/referat:

Aftaler:

DEAS: databehandleraftale underskrevet. DEAS er blevet bedt om at komme med en opdateret version af ejendomsadministrationsaftalen.

Sundby Rengøring: Ligeledes skal vi her have en opdateret version aftalen med dem.

 

Oliering -> Vi har valgt Viebke & West til dette arbejde, og beboerne vil blive informeret, om hvornår arbejdet sker, når planen er klar.

 

Blødgøringsanlæg -> Blødt vand: Organisering og køreplan inkl. information til beboerne.

 

Nye elmåler i lejlighederne: -> er sat op.

 

Vand- og varmemålere og ISTA-> foretager manuel aflæsning som sædvanligt – Bestyrelsen har rykket ISTA for varsling i opgangene.

Der er ny lovgivning på vej, der kommer til at ændre ved lovkravene til vort nye udstyr. Bestyrelsen har derfor valgt at sætte projektet på standby, indtil vi kender den nye lovgivning.

 

Uldlus: HN Service -> har sprøjtet for uldlus.

 

Bestyrelsesmail på samme domæne -> Klaus, vores web-mand, undersøger hvilke muligheder vi har for bestyrelsesmails på samme domæne.

 

Ventilationsvinduer -> Forstærkning af ventilationsvinduerne kan desværre først forventes udført efter sommer.

 

Sommerfest -> den 25. august kl. 17 -> det bliver til noget, såfremt der melder sig en tovholder uden for bestyrelsen og en til to hjælpere. Man medbringer selv mad til grill mv. og drikkevarer.
Mere information ved opslag.

 

Mødet afsluttet kl. ca. 19.30. 

Bestyrelsesmøde 31. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde 31. maj 2018 i Øresund Strandpark Etape 1.

Til stedeLena, Allan, Helge og Ellen-Margrethe; Afbud: Peter og fra suppleanterne Jan og Michaell.

 ReferentEllen-Margrethe

Dagsorden:


GDPR: Krav om skrivelse af varetagelse af oplysninger af privat karakter.

Vi diskuterede et udkast til vores politik på området. -> Status er, at vores privatlivspolitik bliver lagt op på vores hjemmeside i denne uge/næste uge.


Oliering af vinduer -> Specifikationer givet til et par leverandører. Vi diskuterede, hvem der skal have entreprisen, men kunne ikke beslutte det endnu, da endeligt tilbud ikke er modtaget.

Arbejdet forventes udført efter skolesommerferien. Nærmere info kommer til beboerne.


 Vedligeholdelsesudvalgets forslag ang. leverandør blødvandsanlæg -> blev vedtaget. Krüger Aquacare blev valgt med en lille besparelse ift budget.

 

Automatisk vand og varmemålere – udskiftning

De er mange svære spørgsmål at tage stilling til fx åben/lukket standard, ny lovgivning mv. -> beslutningen udskydes til senere, når vi har fået svar på flere detaljer.

 

Ventilationsvinduer-> Forstærkning af ventilationsvinduerne forventes udført i løbet af juni.

 

Cykelskur -> 1 låge koster dkk 10.000 og et tag koster dkk 40.000 (ex moms) og oveni en lås. Skal vedtages på GF. Vi udskifter glaspladen med hullet.

 

Nabogrund -> En beboer klager over lyset på gavlen, der reklamerer for lejlighederne (spot på om aftenen) -> Mens referatet har været under udarbejdelse, har beboeren selv kontaktet Gefion, og det forlyder, at firmaet sætter en timer op, så problemet mindskes.

En beboer ønsker at vide, om bestyrelsen har en strategi for kontakt til Gefion Group og Vandkunsten omkring deres forestående arbejde og hvorvidt de kan overtales til at trække byggeriet væk fra stien og reducering af højden på bygningerne -> Vi drøftede henvendelsen, og mener, at vi desværre ikke kan gøre mere end det, vi gjorde under høringsrunderne.

 

Grundejerforeningen -> de grønne områder: Invasive japanske pileurt – skal EF1 bede GF om erstatte noget af rosenbedet langs cykelsti ind mod nr. 6 med græs? Græsarmering ved cykelstativ ud for nr 6? -> umiddelbart vil vi ikke iværksætte nogle af delene.

HN service (gartneren) har netop været i gang med at nedkæmpe den irriterende pileurt – det synes at have været en succes i denne omgang.

 

Miljøstationen -> der tømmes nu fremover hver uge både plast og pap. Det er allerede bedre, lad os håbe, det rækker.

 

Flere skraldespande rundt om matriklenKommunen har indvilget i at sætte flere spande op på Øresundsvej langs fortovet ved etape 5. Desuden satser vi på, at der også sættes flere spande op på cykelstien Øresundsvej-Lergravsvej. Endelig har vi foreslået kommunen at sætte skraldespande op på forlængelsens af Lergravsvej til Strandvejen og igen derfra til Øresundsvej, langs vores matrikel.

 

Nye nøgler -> Bestilling af ekstra nøgler til din lejlighed

-> Vi har systemnøgler, og der skal derfor bruges kodekort ved rekvirering af nye nøgler. Låsebussen kan assistere: laasebussen@laasebussen.dk eller tlf. 32 52 50 00. Bestyrelsen og Sundby Rengøring har ingen mulighed for at rekvirere nøgler. Denne oplysning kommer også på hjemmeside.

 

Formandsinitiativ (AS) -> er på genetableringskurs, det ser etape 1 frem til. Både formænd og næstformænd er inviteret til mødet/møderne.

Mødet afsluttet kl. ca. 20 efter god ro og orden!

Bestyrelsesmøde 03. maj 2018

E/F Øresund Strandpark – Etape 1

Bestyrelsesmøde – Torsdag den 03.05.2018 kl. 19.30 hos Allan, ØP 1 st. th

Tilstede: Lena Holm Saxtoft, Allan Schønberg, Peter Klein, Helge Bønløkke og Ellen-Margrethe Soelberg

Afbud: suppleanterne: Michaell Floyd og Jan Olsen

Referent: Ellen-Margrethe

Dagsorden

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Konstituering af bestyrelsen:

Lena Saxtoft – generalforsamlingsvalgt formand

Allan Schønberg næstformand og økonomi

Ellen-Margrethe Soelberg sekretær og Etape 1’s repræsentant til Grundejerforeningen

Peter Klein suppleant i Grundejerforeningen

Helge Bønløkke

Suppleanter: Michaell Floyd og Jan Olsen

3. Årsplan for Bestyrelsen blev opridset

4. Ejendommens drift og vedligeholdelsesplan blev ridset op

a. Vedligehold -> Allan formand for vedligeholdelsesudvalget

i. Vand- og varmemålere -> Allan, Helge

Vi forsøger at sikre, at aflæsning og udskiftning af vand- og varmemålere sker på en og samme dag, omkring 1. juli. Bestyrelsen vil give yderligere information, ligeså snart vi har overblik over udskiftningen.Ejendommens vandmåler er nu blevet digitaliseret.

ii. Blødvandsanlæg, etablering er ikke sæsonafhængig. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det bliver. -> Allan, Michaell

iii. Oliering af vinduer forventes udført i sensommeren -> Allan, Helge

iv. Reparation af fuge ved vindue på 5. sal forventes udført snarest -> Allan, Helge, Lena

v. Ventilationsvinduer -> Allan, Lenavi. Energistyring. Bestyrelsen har skiftet serviceleverandør og opnået en besparelse påmere end 10.000 kr. årligt.

vii. Elevatorer -> Lena, Michaell

viii. Lugtgener i et par lejligheder i opgang 5 samt ventilation generelt. Bestyrelsen arbejder fortsat med problemstillingen

ix. Nøgler og døre -> Michaell

x. Gennemgang af forsikringspolicer og servicekontrakter fortsætter -> Lena, Peter,Allan

xi. Regninger, dvs. daglig økonomi -> Helge

xii. Løbende opfølgning af budget -> Allan

xiii. Øvrige småopgaver er endnu ikke systematiseret og prioriteretb. Forbedringer og forslag fra beboere -> intet nyt

5. Grundejerforening -> ordinært møde (dvs. generalforsamling) den 16. maj 2018. Peter deltager,Ellen-Margrethe er forhindret i at deltage.

6. Økonomi -> Allan

a. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning -> intet nyt

b. Behov for gennemgang af eksisterende servicekontrakter -> intet nyt

c. Budget for næste år – når vi har vedligeholdelsesplanen -> intet nyt

7. Beboersager og Husorden -> intet at bemærke

8. Festudvalget/ Sommerfest 3. lørdag i august, dvs. lørdag den 18. august kl. 17-??; Vi mangler en tovholder og hjælpere ... henvend dig gerne sammen med din nabo til bestyrelsen og tilbyde at give et nap.

9. Evt.

10. Næste møder:

Torsdag 31. maj kl. 19.30 hos Helge, nr. 4 tv.

Tentativ: tirsdag den 19. juni kl. 18- 20 hos Allan

Tentativ: torsdag den 16.august kl. 17.30 hos XX /eller/ mandag den 20. august kl.?? hos XX

 

Mødet hævet ca. kl. 21.45.

Bestyrelsesmøde 19. mar 2018

Bestyrelsesmøde – Referat

Mandag den 19.03.2018 kl. 18.00 hos Allan

Tilstede: Lena, Allan, Peter, Michaell & Ellen-Margrethe

Afbud: Annette

Referent: Ellen-Margrethe

Dagsorden


1. Godkendelse af dagsorden og referat -> ok
 
2. Formandens beretning -> ok

 

3. Regnskab -> ok

 

4. Budget. Alle havde modtaget de seneste opdateringer og sat sig ind i tallene, som der var bred enighed om

 

5. Rækkefølgen af punkterne på den kommende generalforsamling blev fastlagt, og forslagene til vedtagelse blev endnu en gang arbejdet igennem

 

6. Punkter til det kommende bestyrelsesmøde den 21. marts i Grundejerforeningen blev vendt.

 

Generalforsamling tirsdag 24. april 2018, kl. 18.30 i Sundby Sejl!

HUSK SÆT KRYDS I KALEDEREN – og bemærk at vi har måttet ændre datoen i forhold til tidligere angivet.

HUSK positivt at overveje at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. 2018 & 2019 tegner til at blive travle og spændende år Smile

Bestyrelsesmøde 01. mar 2018

Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 01.03.2018 kl. 19.20 hos Allan

Tilstede: Lena, Allan, Peter og Ellen-Margrethe

Afbud: Michael og Annette

Referent: Ellen-Margrethe

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat
 
2. Årsplan for Bestyrelsen, 

 

3. Ejendommens drift
a) Vedligehold
 • Gennemgang af fordelingsnøgle mellem ejer/ejerforening -> fordelingsnøglens præciseringer venter på at få kommentarer fra DEAS
 • Status på Kone; -> der bliver afholdt et møde med driftslederen fra Kone og vores formand og vicevært -> Kone har endnu ikke fundet tid til et møde.
b) Forbedringer og forslag fra beboerne
 • Kallesøe og komfortventilation – Vi har spurgt endnu en rådgivende ingeniør om selve konstruktionen og reglerne herom, vi forventer svar inden for en uges tid
c) Opfølgning på vedligeholdelsesplanen -> er næsten klar til vedtagelse

 

4. En beboer har klaget til Grundejerforeningen, efter at der er fjernet bevoksning ved pågældendes franske havedør og ikke kun vedbend, som ødelægger murværket. Det forventes, at der sker en genbeplantning.

 

5. Økonomi
a) Årsregnskab -> viser et underskud i på 35.648 kr. Løbende vedligehold har kostet 110.00 kr. mere end budgetteret, og der er udelukkende lavet nødvendige reparationer. Elevatorerne har dog igen været en stor omkostning. Der er i øvrigt besparelser på en mange poster.
b)Budget for næste år -> Forhøjelsen af ejerbidrag, som blev diskuteret på generalforsamlingen 2017, rækker ikke. På den baggrund blev vi på aftenens møde ikke helt færdige med at tale om, hvordan finansieringen kan skrues sammen og blive præsenteret på generalforsamlingen. Vi mødes derfor til et ekstramøde den 19. marts.
c) Behov for gennemgang af eksisterende servicekontrakter –> pågår fortsat

 

6. Beboersager og Husorden
a) Referat af vores bestyrelsesmøder bliver altid lagt op på vores hjemmeside Øresund Strandpark Etape 1. Der vil beboerne altid kunne finde bestyrelsesreferater også bagud i tiden.
b) Der er kommet en tilbagevendende klage angående opbevaring af genstande i opgangene. Bestyrelsen har flere gange henstillet beboerne om, at det ikke er tilladt at have noget stående i opgangene. Denne henstilling bedes beboerne tage seriøst, hvorfor vi på det kraftigste igen henstiller til, at beboerne får evt. henstående genstande ind i lejligheden – eller fjernet!

 

7. Evt.
a) Næste møde mandag den 19. marts 2018 - ekstra møde - vedrørende budget og generalforsamlingsforberedelser.
b) Generalforsamling mandag 16. april 2018! HUSK SÆT KRYDS I KALENDEREN.
c) Vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen. Det er ikke os alle i bestyrelsen, som er overbeviste om at genopstille, desuden er en suppleant flyttet, og den anden genopstiller ikke. Derfor vil der være behov for nye ansigter ved vores arbejdsomme og hyggelige møder. Overvej derfor positivt at stille op resten af! 2018 & 2019 tegner til at blive travle og spændende år

Bestyrelsesmøde 25. jan 2018

Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 25.01.2018 kl. 19 hos Annette

Referent: Ellen-Margrethe

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat
 
2. Årsplan for Bestyrelsen, 

 

3. Ejendommens drift
a) Vedligehold
 • Gennemgang af fordelingsnøgle mellem ejer/ejerforening- > arbejdsgruppen fortsætter med arbejdet ved møde den 28. januar og kommer med et oplæg til drøftelse og godkendelse til næste bestyrelsesmøde.
 • Ventilation/brandtætning –> Status, stadig under udførelse, men det tegner bedre.
 • Vandindtrængen gavlen OPG1 -> godkendt til udførelse 
 • Fuge af sålbæk i opgang 1 -> ok
 • Udskiftning af fuge omkring vindue i opgang 5, 5.sal er iværksat
 • Status på Kone; ->der bliver afholdt et møde med driftslederen fra Kone og vores formand og vicevært.
b) Forbedringer og forslag fra beboerne
 • Kallesøe og komfortventilation – Status,
  --> vi vil søge en ny ingeniørvurdering af problematikken omkring røg-/komfortventilation, dvs. hvorvidt vi kan – uden fare åbne/lukke vinduet i opgangene – eller hvad, der skal til for, at vi kan åbne/lukke vinduet uden fare for, at det falder ud fra rammen. Yderligere undersøgelser vil evt. ske i samarbejde med etape 2,3 & 5.
c) Forsikringssager
 • Kummeforsikring -> Det har vi ikke i Ejerforeningen  
d) Opfølgning på vedligeholdelsesplanen -> udskydes 
 • Finansieringsprincipper blev diskuteret, og vi besluttede at holde et ekstraordinært møde om dette, dato fastsættes.

e) Facebook – etape 1 -> en del beboere er medlem af gruppen, flere må gerne komme til. Det er en gruppe udelukkende til Etape 1, hvorfor der ikke er adgang for ejere og beboere fra eksempelvis andre etaper. 


4. Grundejerforeningen
a) Grundejerforeningen, der blev givet status og referat af mødet den 24. januar 2018 vil være på Grundejerforeningens hjemmeside.  
5. Økonomi
a) Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning. -> Vi kender ikke det endelige resultat, men der forventes et mindre underskud.
b) Behov for gennemgang af eksisterende servicekontrakter – pågår, det er en langsommelig proces
c) Budget for næste år – når vi har vedligeholdelsesplanen -> bliver behandlet på næste møde. Inden da tager Lena og Allan et møde med DEAS for budgetlægning, herunder forslag til finansiering af vedligeholdelsesplanen. Der stilles forslag om investering i anlæg til afkalkning af brugsvand. 
6. Beboersager og Husorden
a) Opsætning af nøgleboks opgang 4 -> OK 
7. Festudvalget
a) Festudvalget – der er ingen i bestyrelsen, som kan deltage i afholdelsen af et evt. fastelavns-arrangement, hvorfor energiske beboere søges til stå for og afholde arrangementet. 
8. Evt. 
a) Nye måtter er lagt ud – det har mange beboere ydret, at de var glade for!
b) Næste møde torsdag den 1. marts 
c) Generalforsamling mandag 16. april – ny dato! HUSK SÆT KRYDS I KALENDEREN.