Seneste nyt

Bestyrelsesmøde 30. nov 2017

Bestyrelsesmøde – Indkaldelse

Torsdag den 30.11.2017 kl. 19 hos Annette, ØP 2 2 tv

Til stede: Lena, Allan, Peter, Michaell, Annette og Ellen-Margrethe

Referent: Ellen-Margrethe

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat
 
2. Årsplan for Bestyrelsen, 
a) Vi følger planen; Generalforsamling finder sted den 16. april 2018, som er ny dato i forhold til tidligere udmeldt.

 

3. Ejendommens drift
a) Vedligehold
 • Ventilation/brandtætning – Arbejdet er i gangsat
 • Vandindtrængen gavlen OPG1, der er kommet til bud for reparationen, men det er endnu ikke klart, hvad der skyldes vandindtrængen -> vi undersøger sagen endnu en gang
 • Fuge af sålbæk –> arbejdet gennemført
b) Forbedringer og forslag fra beboerne
 • Annette og Lena har rykket Kallesøe og afventer stadig
 • Varme og vandaflæsning – opdatering?
 • Sand omkring cykelparkeringen -> er fikset
 • Cykeloprydning –> er fikset, 10-12 cykler var uden ejermand og er dermed fjernet
 • Nye måtter til dørene -> det bliver fikset inden længe, er planen.
 • Kone elevator i opgang 5, problemet synes at være det samme som i opgang 6 – noget med printkort. Dyrt!
c) Forsikringssager
 • Kummeforsikringen, flere sager
  Der er fortsat uklarhed, og vi nedsætter en arbejdsgruppe (Peter, Michaell & Ellen-Margrethe), der ser på hvordan fordelingen af ansvar mellem forening/ejer.
d) Opfølgning på vedligeholdelsesplanen 
 • Finansieringsprincipper blev diskuteret, og vi besluttede at holde et ekstraordinært møde om dette, dato fastsættes.

4. Grundejerforeningen
 • Grundejerforeningen har fået et fint juletræ med masser af lys og flot stjerne. Den 30. november var der et hyggeligt ”Nu tændes juletræet” -arrangement på Grønningen med varme æbleskiver, pebernødder, brunkager, gløgg og saftevand, samt et par julesange. Bebyggelsens første julearrangement blev modtaget meget positivt af de mere end 100 fremmødte børn og voksne.
5. Økonomi
 • Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning blev gennemgået. Vi konstatererede, at vi har et restbudget på ca. 40-45.000 kr.
 • Behov for gennemgang af eksisterende servicekontrakter -> fortsættes
 • Budget for næste år – når vi har vedligeholdelsesplanen -> blev lidt diskuteret og 
6. Beboersager og Husorden
 • Vi er blevet anmodet om at sætte et nøgleskab op på bygningen, da en beboer har mange sygebesøg. Vi taler med pågældende beboer
7. Festudvalget
8. Evt. 
 • Pærer i aflåst skab i kælderen ØP1
 • Næste møde 25. januar 2018, desuden fremgår alle aftalte mødedatoer af tidligere referater.
 • HUSK sæt kryds i kalenderen: Generalforsamling den 16. april 2018.

Bestyrelsesmøde 31. aug 2017

Bestyrelsesmøde, torsdag den 31.08.2017 kl. 17:15 ombord på Flyvefisken (tak til skipper Kasper og hans to små matroser!).

Til stede: Lena, Allan, Mikaell, Peter og Ellen-Margrethe

Afbud:  Anette.

Referent: Ellen-Margrethe

 

Dagsorden & referat

1. Dagsorden er godkendt
 
2. Konstituering

Julie (suppleant) er fraflyttet ejendommen og udtrådt som suppleant til bestyrelsen 

 

3. Ejendommens drift
1) Vedligehold:
 • Der har været lidt flere elevatorudkald over sommeren, men fortsat stabil drift.
 • Ventilation/brandtætning i nr. 5.  Vi afventer svar fra Claus Holm Petersen, ventilationsingeniør. -> Sagen går langsomt fremad
 • Malergennemgang af opgange.  Vi vurderer det til efteråret, om vi vil pletreparere nogle steder. -> Allan udarbejder kort arbejdsbeskrivelse til brug for tilbud.
 • Den foreløbige vedligeholdelsesplan viser behov for oliering af indgangspartier ved alle opgange – der hvor regnen sprøjter op på træværket – bedst inden vinteren.  Allan udarbejder kort arbejdsbeskrivelse til brug for tilbud.
 • Én af etagerne i opgang 1 har haft problemer med en dør, der ikke lukker tæt. Der er sket vandskade på gulvet, som undersøges. Hvis der er tætningslister, der skal skiftes, er det de enkelte ejeres ansvar.
 • Bio affald – ny sorteringsmulighed - vi håber, at vi her i etape 1 vil bakke op om ordningen. Vi har modsat de andre etaper nær til miljøstationen.

 

2) Forbedringer og forslag fra beboere

 **********OBS fortsat ********

DET er fortsat nødvendigt, at ingen af vores vinduer i omgangene åbnes – da konstruktionen ikke er stabil, og det kan være til fare for enhver, hvis de åbnes. 

 • Annette Stark har videresendt et par spørgsmål til Kallesøe og afventer fortsat svar. -> Lena skriver til Kallesøe. Vi arbejder på at finde sammen med etape 2 og 5.
 • Parkering af barnevogne i opgange.  -> Muligheden for at etablere et brandsikkert aflukket rum under trappen i opgangene er undersøgt og bekræftet af kommunen. Bestyrelsen vurderer, at projektet koster 100-150.000 kroner og vurderer, at der pt ikke vil blive afsat penge til det.  Andre beboere kan arbejde videre med projektet og stille forslag herom til Generalforsamlingen.
 • Blødgøringsanlæg -> Tilbud og driftsplan er indhentet (ca. 100.000 kr. og 10-15.000 kr. årligt) og vil indgå i en prioritering, når vi kender vedligeholdelsesplanen og -budget.
 • Varme og vandaflæsning -18. -> Sagsbehandling pågår.

 

3) Forsikringssager
Revnede kummer: Når du har skader på glas og kummer i din lejlighed, skal disse skader fremover anmeldes til bestyrelsen (hvis du vil have refunderet udgiften til reparation). Bemærk, at der ikke kan opnås refusion, hvis der er tale om almindelig slitage og dermed almindelig vedligeholdelse, eller hvis skaden er opstået ved en groft uagtsom handling. (Det fremgår af vores hjemmeside). Skaden skal anmeldes, før reparationen påbegyndes, således at bestyrelsen ved selvsyn kan konstatere skadens natur og omfang samt godkende reparation på foreningens regning. Der er ikke dækning for skader, som ikke er forhåndsgodkendte.
 
4) Energistyring -> Dialog med Krüger Aquacare pågår.

 

5) Opfølgning på vedligeholdelsesplanen

-> Sundby Rengøring har fjernet den flise, som blev påpeget ved besigtigelsen af BG Property Management. Arbejdet med vedligeholdelsesplanen fortsætter, men er ikke så langt som håbet. En første vurdering er, at for at finansiere et højt vedligeholdelsesniveau, skal ejerbidraget sættes op med 10-12% men de endelige tal kendes endnu ikke.  De største poster er maling af opgange og oliering af vinduer. Allan havde udarbejdet et lille notat om prioriterings principper mv som vi gennemgik. Når vi har et samlet overblik over helheden, vil der blive lave tre muligheder, som ejerforeningen kan stemme om til Generalforsamlingen i april 2018.

 

5. Grundejerforeningen

G/F har afvist at inddrage en parkeringsplads, og Etape 2 kommer med alternativ løsning. G/F har afvist at kunne stille et nødtoilet til rådighed.  Punktet lukket. P-handicappladsen udfor nr. 5 ØP lader ikke til at være nødvendig længere, så det overvejes om, den skal gøres til almindelig p-plads. Pladsen anvendes af en beboer med gyldig handicap-licens. Punktet lukket. Se i øvrigt referat fra Grundejerforeningen på dennes hjemmeside 

6. Økonomi

1) Generelt

 • Intet at bemærke

 

2) Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 2017

 • Udsat til næste møde
 

3) Behov for gennemgang af eksisterende servicekontrakter

 • Pågår i sammenhæng med vedligeholdelsesplan
 

4) Budget for næste år – når vi har vedligeholdelsesplanen

 

7. Beboersager og Husorden
 • Husordenen bliver renskrevet med de ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen, og lagt op på hjemmesiden. -> Den bliver lagt på nettet inden længe.
  Bestyrelsen vil justere teksten ang. påbuddet om ryddelige opgange, herefter vil den blive distribueret til beboerne. Det gælder fortsat, at det er beboeren, der bliver indkrævet en evt. bøde ved en manglende overholdelse af husordenen. 
 • Skader ved ind- og udflytning. Desværre er der kommet en del skader med huller op ad væggen helt op til 3. sal i nr. 4. Vi vil forsøge at finde ud af hvordan de er kommet og håber på a finde en måde hvorpå vi får udbedret skaderne. 

 

8. Festudvalget

Sommerfesten gik godt, stort fremmøde og tak til Anne og familie og Helge med hjælp til oprydning dagen efter. Julie er trådt ud af festudvalget og fornyet kræfter ønskes. 

 

9. Evt.

Dækslet/risten på Amagerstrandvej ved Lergravsstien /ØP er sunket og støjer, når lastbilerne kører over. Vi er i dialog med kommunen omkring problemet. s-> Vi har sendt adskillige henvendelser til kommunen om problemet.

 

10. Næste møde den 5. oktober kl. 19.00

 


Bestyrelsesmøde 29. jun 2017

Bestyrelsesmøde, Torsdag den 29.06.2017 kl. 19 hos Allan

Til stede: Lena, Allan, Mikael, Peter, Julie, Annette og Ellen-Margrethe

Referent: Ellen-Margrethe

 

Dagsorden & referat

1. Dagsorden er godkendt
 
2. Årsplan for Bestyrelsen

Følgende mødedatoer er besluttet

 • Torsdag den 31. august – ombord på Flyvefisken med picnic, start kl. 17:15 fra Sundby Sejl ?
 • Torsdag den 5. oktober  
 • Torsdag den 30. november 
 • Torsdag den 25. januar 2018
 • Torsdag den 1. marts 2018
 • Torsdag den 12. april 2018 - Generalforsamling
 • Torsdag den 3. maj 2018 – Forslag til konstituerende møde i ny bestyrelse

Årshjul er tilsendt os alle, og det giver et fint overblik over årets møder, gøremål og aktiviteter.

 

3. Ejendommens drift

1) Vedligehold:
 • Fugearbejder ved vestgavle er udført i maj.  Omkostning: 29.000 kr. inkl. Flere illmodbånd var i ringe stand og er udskiftet.
 • Vi har hidtil haft elevatorudkald 2 gange i første halvår, mod 12 gange hele 2016.
 • Ventilation/brandtætning i nr. 5.  Vi afventer svar fra Claus Holm Petersen, ventilationsingeniør
 • Malergennemgang af opgange.  Vi vurderer det til efteråret, om vi vil pletreparere nogle steder.
 
2) Forbedringer og forslag fra beboere

Komfortventilation via vinduer øverst i opgange er udført i januar.  Omkostning: 17.000 kr.  Der har været en situation i Etape 2, hvor ruden var ved at falde ud.  Vi har fået tilbud på 28.000 kr. for montering af hjørnebånd for at styrke rammerne.  Det viser sig, at vinduerne og de små el-motorer er røglemme som en del af ejendommens brandgodkendelse.  BG Property Management har besigtiget vinduerne og fraråder at anvende dem til komfortventilation, jf bilag. Tidligere drøftede bestyrelsen det 16. august 2016. 

Annette Stark har videresendt et par spørgsmål til Kallesøe og afventer svar.

 **********OBS********

DET er fortsat nødvendigt, at ingen af vores vinduer i omgangene åbnes – da konstruktionen ikke er stabil, og det kan være til fare for enhver, hvis de åbnes. Grundejerforeningen og de fem etaper arbejder videre med at få belyst hele problematikken, og søger at finde og iværksætte en forsvarlig løsning, som opfylder diverse myndighedskrav.

 • Parkering af barnevogne i opgange.  Status er at Peter har talt med Asbjørn og skrevet til kommunen i sidste uge, men ikke hørt fra dem endnu. Alt efter hvilket svar, der kommer fra kommunen, kan det overvejes, om der skal indhentes et tilbud for opførelse af aflukke. Det er fortsat ikke tilladt at have barnevogne stående i opgange.
 • Blødgøringsanlæg. Status fra Michaell: Kommunen fortæller at det slutter hos os i 2024. Lena har inviteret BWT forbi for uforpligtende vurdering og et evt. tilbud 
 • Varme og vandaflæsning 2018.  Clorius aflæser i denne omgang. Michaell undersøger hvilke muligheder, der er for elektronisk aflæsning mv. og til hvilke priser.
3) Forsikringssager - intet nyt
 
4) Energistyring

Tilsyn og elektrolyse på vand og varme udføres i de fastlagte 2/4-årige intervaller (næste gang juli 2017).  Det drypper lidt fra varmeveksleren, bør tilses snarest.

Aconto fjernvarme er 519.000 kr. I 2015/16 blev slutafregningen 440.000 kr. så selv små justeringer har stor effekt.  Vi har en afkølingsgrad på ca. 44, hvilket betyder at vort forbrug har en fornuftig udnyttelsesgrad.  

Når vi har et bedre overblik over energistyringen og hvilke muligheder den nuværende løsning fra DEAS har, vil bestyrelsen undersøge om vi reducere forbruget og optimere driften, evt. digitalisere styringen yderligere?

DEAS udfører energistyring, vi forsøger at få deres rapporter/logbøger/anbefalinger.  Allan har givet en foreløbig skitse over de forskellige muligheder, som vi vil drøfte ved et senere møde.

 

5) Opfølgning på vedligeholdelsesplanen

Arbejdsgruppen har mødtes, og der har været en del korrespondance. Den 5-årige plan fra 2012 blev fundet frem, og vi fik tilbud fra DEAS og BG Property Management på udarbejdelse af en ny 10-årig plan med budget.  Bestyrelsen valgte BG Property Management, som har foretaget besigtigelse den 22. juni og fremkommer med et udkast i slutningen af juli.  I august kan vi komme videre med prioritering og budgettering.  

Besigtigelsen påviste ingen graverende forhold, udover en efterladt flise på taget, som belaster tagdækningen unødigt.  Sundby Rengøring er rekvireret. 

Vedligehold af vinduer kommer med i vores overvejelser, da mange er meget udtørrede og har store revner.

 

5. Grundejerforeningen

Referatet fra G/Fs seneste bestyrelsesmøde blev drøftet. 

Etape 2 overvejer at udvide cykelskurene hvilket formentlig indebærer en inddragelse af en parkeringsplads. Det er ikke endelig afgjort. 

Ingen af etaperne er interesseret i, at få installeret et nødtoilet til de håndværkere der arbejder på vores grund. Det overvejes om der skal sættet et tørkloset op i miljøstationen. 

 P-handicappladsen udfor nr. 5 lader ikke til at være nødvendig længere, så det overvejes om den skal gøres til almindelig p-plads. 

Vores repræsentanter i G/F vil gå videre med spørgsmålet om der er regelmæssig oprensning af sandfangsbrønde.

Det opfodres de enkelte beboere i stueetagerne at de får afluset hækken på indersiden da aflusningen på ydersiden kun har effekt, hvis der også afluses på indersiden.

 

5. Økonomi

1) Generelt

 • Budget 2017 blev godkendt af generalforsamlingen med et overskud på 3.000 kr.  Det udsendte godkendte budget viser et overskud på 11.000 kr. Fejlen anses for at være under bagatelgrænsen for at udsende en korrektion.
 • Med det formål at kunne prioritere driftsopgaver mod nye ønsker til ejendommens funktion, er det intentionen at komme over i en anden årscyklus for økonomiopfølgningen.  Allan har haft kontakt med DEAS, som er meget positive, men også gør opmærksom på, hvad der er med i den ordinære administrationsydelse.
   
  På basis af vedligeholdelsesplanen, udarbejder vi et meget langsigtet budget.
  Tanken er at generalforsamlingen fremover skal godkende 2 budgetår: 
  - Kommende års budget vedtages på generalforsamlingen (I april 2018 vedtages Budget 2019 osv.) 
  - Justeringer til indeværende års budget vedtages på generalforsamlingen (I april 2018 vedtages/revideres Budget 2018) 

 

2) Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 2017

 • Halvårsregnskab - se bilag.  Vi er i balance.  Bankbeholdning ca. 770.000 kr.
 • Alle faste omkostninger følger budgettet, herunder faste tilsyn/servicekontrakter mv. 
 • Vi har brugt en stor del af årets disponible vedligeholdelsesbudget på komfortventilation og fugning.
 

3) Behov for gennemgang af eksisterende servicekontrakter

 • For at optimere driften, er der behov for at gennemgå vores løbende vedligeholdelsesabonnementer mv.  Får vi de rigtige ydelser til den rigtige pris? Det ser vi mere på senere bl.a. i forbindelse med vedligeholdelsesplan
 

4) Budget for næste år – når vi har vedligeholdelsesplanen

 

6. Beboersager og Husorden
 • Husordenen bliver renskrevet med de ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen, og lagt op på hjemmesiden.
 • Påbud fra myndighederne om fjernelse af genstande i opgangene.  Ultimo maj har der været opfølgning fra en beboer.  Alle beboere vil få en skrivelse i postkassen efter sommerferien om, at der skal ryddes i opgangene. Hvis E/F får en bøde pga. en beboers manglende overholdelse af husordenen, vil bøden blive indkrævet beboeren. 
 • Skader ved ind- og udflytning. Desværre er der kommet en del skader med huller op ad væggen helt op til 3. sal i nr. 4. Vi vil forsøge at finde ud af, hvordan de er kommet og håber på at finde en måde, hvorpå vi får udbedret skaderne.

 

7. Festudvalget

Festudvalget mødtes hos formand Julie i maj til lidt brainstorm.  Følgende er fastlagt:

 • Søndagshygge på Grønningen nogle gange over sommeren.
  Første gang var 18. juni. Hyggeligt, men meget lille tilslutning.
 • Grillaften 26. august - Etape 1.  Indbydelse kommer.
 • Juletræstænding på Grønningen – alle Etaper – dato afventer clearing med Grundejerforeningen
 • Fastelavn på Grønningen - alle Etaper – dato ikke fastsat
 • I 2018 har ejendommen 15-års jubilæum.  Det overvejes om vi skal markere året på en eller anden måde. 
 • Invitationer ville være lettere at distribuere, hvis alle var med i Facebook-grupperne.
 • Tilmelding og betaling kommer til at foregå på nettet.
 

8. Evt.

Dækslet/risten på Amagerstrandvej ved Lergravsstien /ØP er sunket og laver en forfærdelig larm, når lastbilerne kører over. Vi er i dialog med kommunen omkring problemet.

Bestyrelsesmøde 16. maj 2017

Etape 1, Bestyrelsesmøde den 16. maj 2017, kl. 19.00 hos Ellen-Margrethe, Ø.P 6

Til stede: Formand Lena, Peter K, Michael, Allan; + supp Julie, Ellen-Margrethe

Fraværende:

Referat /Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde

2. Valg af referent, Ellen-Margrethe

3. Valg af næstformand og sekretær -> Allan Schønberg næstformand; Ellen-Margrethe Soelbergsekretær

4. Valg af repræsentant i Grundejerforeningen -> Ellen-Margrethe og Peter som suppleant

5. Nyt fra Grundejerforeningen -> Nødtoilet, cykelpumpe, hjertestartere.

6. Evt. input til grundejerforeningen -> Miljøstationens gitter sidder løst, det bør strammes op, dader er en del støjgener. Vedligeholdelse af klematis op ad miljøstationen bør visse steder ny-plantes.

7. Opfølgning fra Generel Forsamlingen 

a. Referat af Generalforsamling fremsendes senere i dag, og kommentarer returneres senest torsdag til Lena

b. Vedligeholdelsesplan -> Allan og Julie -> vil invitere Jeanette Rosenberg og Helge Bønløkke med til denne task- force. Inden for de næste par uger forsøges der dannet et overblik over, hvad der er gjort, og det bliver vurderet hvad, der skal prissættes 

c. Varmeaflæsning -> vi benytter samme procedurer for det kommende år. Om vi skal have automatisk varmeaflæsning, vil vi formentlig komme med et forslag om til næste generalforsamling

d. Henstillede effekter -> vi henstiller, at ejerne følger opfordringen fra tidligere om at fjerne alle effekter fra opgangen

e. Barnevogne under trapperne -> Peter K vil invitere interesserede parter til en lille arbejdsgruppe 

8. Status vedrørende fuger i gavl -> det bliver lavet den 23.-25. maj, Lena tovholder

9. Facebook -etape 1 -> vi vil forsøge at få viceværten Danielle til at overtage administrator-posten.

10. Ventilation -> Kallesøes konsulent kommer og ser endnu en gang på problematikken (Lena)

11. Kalkfrit Blødgøringsanlæg / forslag fra Jeannette i opgang nr. 5. Et sådant anlæg kan blødgøre vandet i hele foreningen. Lena vil indhente tilbud på anlæg og vedligeholdelse. HOFOR vil frem mod 2024 generelt blødgøre det københavnske vand. Michael forsøger at finde ud af, hvordan tidsperspektivet er for vores område.

12. Sociale arrangementer -> Julie er formand for det nyetablerede festudvalg. Gitte de Linde (somaltid) og Allan S har også givet tilsagn om at deltage. Alle beboere opfordres til at være med til at give en hjælpende hånd til disse arrangementer, som er med til at give os et godt fællesskab i etapen og bebyggelsen generelt. Vi holder som vanen tro sommerfest i august. (hvilken lørdag??)

13. Økonomi –> vi diskuterede, hvordan vi skal køre økonomien fremadrettet. Desuden hvorvidt derskal tages stilling til, om vi skal lægge op til, at ejerforeningen på Generalforsamlingen stemmer for resten af indeværende år samt efterfølgende. Vi er i en fase, hvor vi vil lave en langsigt finansiel planlægning med udgangspunkt i vor opsparede formue. Ejerbidraget har ikke været hævet de sidste 5-7 år. Allan tager kontakt til DEAS for at aftale den fremtidige cyklus for økonomiopfølgning.

14. De to førstkommende møder er fastsat: 29. juni & 31. august 

15. Eventuelt: Post Danmark -> vil have ekstranøgle – Ellen-Margrethe kontakter posten.

 

Bestyrelsesmøde 29. mar 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2017

Til stede var: Annette Stark, Ellen-Margrethe Soelberg, Michaell Floyd, Inge Melin, Ingerlil Laursen og Lena Saxtoft / Lena var referent.

Mødet var oprindeligt lagt den 23. marts 2017 men pga rejseaktivitet blev det rykket.

 

Pkt. 1: Opfølgning fra sidste møde

Ventilation og problemer med dårligt lugt i lejligheden ved enkelte lejligheder i opgang 5
Rapporten udfærdiget af BG Property Management er blevet videresendt til Kallesøe som er blevet bedt om, at komme med et tilbud på udskiftning af ventiler. Vi afventer.

Fugning af gavllejlighederne
Arbejdet skulle gerne igangsættes henover foråret. 

Automatisk døråbner
Der har været lidt forvirring om hvem der gør hvad ifm problemer med de automatiske døråbnere. Dette er nu endeligt koordineret og henvendelse bedes ske til viceværten, gerne med kopi til bestyrelsen.

 

Pkt. 2: Gennemgang af regnskab, budget og formandens beretning forud for generalforsamlingen den 24. april 2017

Vi gennemgik tallene i regnskabet samt budgettet og diskuterede indholdet i formandens beretning. Alle dele er nu sendt ud til ejerne.

 

Pkt. 3: Forsikringssager
Der er modtaget enkelte forespørgsler om dækningsfeltet på ejerforeningens forsikring. 

 

Pkt: 4: Nyt fra grundejerforeningen

Nødtoilet
Der skal etableres et nødtoilet til de mange folk der arbejder på vores område. Etape 3 har afslået at lægge lokaler til et nødtoilet og det er derfor nødvendigt, at alle etaper forsøger at finde en løsning på problemet. En løsning kunne være, at alle etaper får etableret et nødtoilet. Anslået pris er kr. 50.000.

Legepladsen
Træstubbene på legepladsen er rådne og vil blive skiftet ud til foråret. 

Den lille miljøstation (etape 5)
Der var oprindeligt indgået en aftale mellem grundejerforeningen og Skanska om, at Skanska skulle stå for lovliggørelse af den lille miljøstation ved etape 5. Enten ved opførelse af en ny miljøstation godkendt af grundejerforeningen og kommunen, eller ved at stå for nedrivning af den lille miljøstation og reetablere arealet.

Skanska havde udarbejdet projekt efter kommunens forskrift og grundejerforeningens godkendelse som blev indsendt med en ansøgning om byggetilladelse. Efter modtagelse af ansøgningen har kommunen sendt sagen i nabohøring hvilket resulterede i indsigelser fra 7 beboere i etape 4. 

På den baggrund har Københavns Kommune meddelt afslag på ansøgningen om byggetilladelse og fastholdt kravet om at den lille miljøstation skal fjernes og arealet reetableres.

Denne beslutning kommer til at påvirke os, da det vil medføre øget trafik til og fra den store miljøstation. 

Bakkerne og efeuen på vores arealer
Den lille bakke ude foran opgang nr. 6 fjernes da den hindrer passagen. 

Da efeuen ved etape 1 er ved at kvæle træerne og fordi man vil gøre de grønne områder mere ensartet, er det besluttet af efeuen bliver skiftet ud med græs. Dette vil også hindre rotter i at gemme sig på den del af området.

Nye træer
Der vil blive plantet et par små træer i skellet mellem cykelstien og etape 1 ud mod autoværkstedet.

 

Pkt. 5: Eventuelt
Lokalplanen for nabogrunden (nordsiden) er nu vedtaget og vores indsigelser er desværre ikke blevet imødekommet. Dette blev noteret af teknik- og miljø borgmesteren i lokalsprøjten. 

 

Bestyrelsesmøde 5. jan 2017

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 5. januar 2017:

Tilstede var Ingerlil, Ellen-Margrethe, Annette, Michaell og Lena

 

 • Pkt. 1: Opfølgning fra sidste møde
 • Pkt. 2: Fyrrum og adgang
 • Pkt. 3: Automatiske døråbnere
 • Pkt. 4: Opfølgning på internet
 • Pkt. 5: Opdatering fra skur-gruppen
 • Pkt. 6: Problemer med ventilationen (opgang 5)
 • Pkt. 7: Vandindtrængen i gavllejlighederne
 • Pkt. 8: Husordenen
 • Pkt. 9: Nyt møde og GF
 • Pkt. 10: Eventuelt

 

Ad 1)

De relevante punkter fra sidste møde har særskilte punkter på dette møde. 

 

Ad 2)

Vi har fået af vide, at viceværten et par gange har kunne konstatere, at fyrrummet har været ulåst. Det er et problem, da der opbevares effekter dernede, der tilhører viceværten samt ejerforeningen. Derfor er det vigtigt, at alle, der har adgang til fyrrummet, søger for, at døren er behørigt låst, når man efterlader lokalet.

 

Den siddende bestyrelse har ikke et overblik over hvem der, udover bestyrelsen samt viceværten, har adgang til fyrrummet: Derfor vil der blive udarbejdet en procedure for overtagelse af universal-nøgler samt tilbagelevering af disse. Det overvejes, om cylinderen skal omlægges.

 

Ad 3)

Der har været problemer med de automatiske døråbnere i opgang 1, hvor man desværre ikke kan åbne døren via dørtelefonen. Der kigges på sagen.

Der er udsendt en skrivelse omkring fjernbetjeninger, samt hvordan de automatiske døråbnere fungerer mest optimalt. 

 

Ad 4)

Nogle af vores naboer har haft problemer med forbindelseshastigheden, og vi kan kun opfordre jer, der måtte have problemer at kontakte udbyderen, Andelsnet. 

Et enkelt sted blev det konstateret, at der var brud på et kabel fra kælderen til lejligheden. Dette er udbedret ved assistance fra en elektriker.

Ad 5)

Skur-gruppen har været samlet og er næsten klar med deres forslag til bestyrelsen samt beboerne, men der mangler en bekræftelse på, at den juridiske forståelse af regelsættet er korrekt.

Ad 6)

Der har været problemer med madlugt/lugtgener fra to lejligheder i opgang 5 og på baggrund af problemet, har vi haft BG Properties ude og kigge på lejlighederne.

Det fremgår af det udarbejdede besigtigelsesnotat, at i teknikskabene er etagegennemføringerne u-tætnet, og at det pga rør- og kabelføringer praktisk talt næsten er umuligt at tætne gennemføringerne. Det påvirker udsugning i baderum og køkken, som derved ikke tilføres tilstrækkelig erstatningsluft. 

Samtidig har man, formentlig af støjdæmpende årsager, erstattet traditionelle luftventiler i dør og vinduespartier med cirkulære luftventiler i meget få rum. Den løsning er ikke ideel, da ventiler af den slags indeholder lydisolering og partikelfiltre, som gør det samlede åbningsareals lille, ift hvis der havde siddet traditionelle friskluftsventiler i døre og vinduer.

Man anbefaler fra BG Properties, at indmaden udskiftes i de cirkulære luftventiler for at se om dette kan afhjælpe problemet. 

Desuden kan daglig udluftning minimere generne. 

Vi indhenter tilbud for løsningsforslaget.

Vi er samtidig ved at kigge tilbage i gemmerne, om vi kan finde en rapport, der blev udført at Teknologisk Institut, for at se om denne skulle kommentere på ventileringsløsningen i opgang 5.

 

Ad 7)

Der er konstateret vandindtrægen i gavllejligheden på 2. sal i opgang nr. 1 og da vandindtrængen er af samme karakter som den man konstaterede på 4. sal, så har viceværten anbefalet, at fugerne i alle gavllejlighederne i opgang 1 og opgang 6 udskiftes. Vi har vurderet, at det er en fornuftig løsning og har igangsat arbejdet.


Ad 8)

Vi har før jul forsøgt, at finde en løsning på uoverensstemmelserne mellem to naboer og deres syn på hvilke effekter, der kan stå i opgangen. I husordenen har man tilladt at barnevogne og klapvogne kan placeres under trappen, og at genstande generelt ikke må stå i vejen på de frie gangarealer. 

Dette er desværre i strid med offentlige forskrifter, og da naboerne ikke kunne komme til enighed, har en beboer klaget til Københavns Kommune, som har henvendt sig med et påbud om, at vi skal fjerne alle effekter fra opgangene. En særskilt skrivelse herom er sendt ud af samme årsag.

Da husordenen således er i strid med gældende forskrifter, er det nødvendigt, at den ændres. Vi er er i dialog med administrator, Deas, om fremgangsmåden. 

Ad 9)

Nyt møde bliver den 23. marts 2017 og Generalforsamlingen forventes afholdt den 24. april 2017 kl. 18.30.

Ad 10)

Det skal atter nævnes, at al henvendelse til bestyrelsen bedes fremsendt via mail til etape1@oresund-strandpark.dk