Seneste nyt
07.06.2022 20:31 Husorden opdateret
Øresund Strandpark Etape 1 > Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR EJERFORENINGEN ØRESUND STRANDPARK ETAPE 1

Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 1’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ejerforeningen Øresund Parkvej Etape 1 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formanden jf. www.oresund-strandpark.dk/etape1

CVR: 32990436

Telefonnr.: Formanden, jf. www.oresund-strandpark.dk/etape1

Mail: etape1@oresund-strandpark.dk

Website: www.oresund-strandpark.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

› Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse-, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer

› Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 – CPR nr., helbredsoplysninger

2) Oplysninger om fremlejetagere:

› Almindelige personoplysninger:

– Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer e-mailadresse, bankkontonummer

› Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 – CPR-nummer, helbredsoplysninger

3) Oplysninger om ansatte:

› Almindelige personoplysninger:

– Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer e-mailadresse, bankkontonummer

› Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 – CPR-nummer, helbredsoplysninger

 

Her indsamler vi oplysningerne fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:

› Sælger af lejlighed, mægler, din udlejer, offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

›  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
›  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/ aftale med dig
›  Behandling efter lovkrav
›  Behandling med samtykke

Formålene:

1)  Formål med behandling af medlemsoplysninger:

›  Foreningens drift og medlemshåndtering, herunder opkrævning af ejer- og boligafgift samt daglig drift og håndtering af foreningen

›  Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter

›  Opfyldelse af lovkrav

2)  Formål med behandling af oplysninger på fremlejetagere:

›  Håndtering af mellemværender med ejerforeningen

›  Opfyldelse af lovkrav

›  Administration af din relation til os

3)  Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

›  Håndtering af ansættelsesforhold

›  Opfyldelse af lovkrav

›  Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

› Håndtering af dine medlemsrettigheder og medlemspligter i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlinger

 ›  Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af ejer- og boligafgift m.v.

›  Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter

›  Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der viser en konkret aktivitet eller situation i foreningen

›  Videregivelse af personoplysninger til administrator og revisor samt håndværkere m.v.

›  Af praktiske og administrative hensyn samt med henblik på forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger også i en periode efter din udtræden af foreningen

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.

Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af foreningen sker der videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, herunder ejendomsadministrator, revisor, mæglere og håndværkere.

Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte til offentlige myndigheder, herunder SKAT. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføringsbrug uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vores behandlingsformål og opbevaringsperioder som

Medlemmer:

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

› Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 

Fremlejetager:

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit fremlejeforhold og i overensstemmelse med følgende kriterier:

› Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter dit aftaleforhold er ophørt

 

Ansatte:

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af ansættelsesforholdet og i overensstemmelse med følgende kriterier:

›  Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
›  Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

›  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
›  Retten til indsigt i egne personoplysninger
›  Retten til berigtigelse
›  Retten til sletning
›  Retten til begrænsning af behandling
›  Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
›  Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.