Øresund Strandpark > Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kun kontaktes pr. email. Du kan forvente svar indenfor 14 dage.
Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke ønsker at blive kontaktet privat.

Formand
Susanne Rasmussen
Bestyrelsesmedlemmer
Kurt Henriksen
Stine Harbo Sørensen
Keld Olsen
Bruno Della Bartolomea

Forretningsorden

Bestyrelsen
1.    Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.
2.    Alle bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og  Bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsesmøder
3.    Bestyrelsen leder sin virksomhed på bestyrelsesmøder. I det omfang at alle medlemmer er enige herom, kan forslag/sager afgøres ved skriftlig eller mundtlig behandling. Der skal dog forelægge en skriftlig afgørelse.
4.    Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden og efter behov.
     a.    Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum omfatte følgende punkter: Valg af referent, godkendelse af referat, status på opgaver, nye forslag/sager samt prioritering heraf, fastsættelse af dato for næste møde.
5.    Bestyrelsens opgaver fordels blandt bestyrelsens medlemmer.
6.    Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening kan med 7 dages varsel kræve ekstraordinært bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden.
7.    Bestyrelsesmedlemmer skal meddele afbud, hvis de er forhindret i at deltage.

Bestyrelsesmøder, forberedelse
8.    Indkaldelse med dagsorden og eventuelle bilag udsendes af formanden senest 3 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen stiles til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9.    Forslag/sager kan optages på dagsorden uanset tidsfrist, hvis et flertal af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er for. Der kan kun vedtages, hvis punktet har været på dagsorden i rette tid

Bestyrelsesmøder, afholdelse
10.    Med mindre andet er besluttet, leder formanden bestyrelsens møder.
11.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
12.    Ved forslag/sager, hvor det skønnes at have betydningen for behandlingen, kan bestyrelsen lade udenforstående indkalde til mødet og deltage i sagens behandling uden stemmeret.

Bestyrelsesmøder, afstemning
13.    I det tilfælde at ingen bestyrelsesmedlemmer begærer afstemning kan formanden erklærer et forslag eller en sag for afgjort med den af ham angivne opfattelse.
14.    I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder, referat
15.    Den valgte referent fører referat af bestyrelsens møder. Et sådant referat indeholder de af bestyrelsen trufne beslutninger samt status på aktuelle og nye forslag/sager som er overdraget til bestyrelsen.
     a.    Forslag/sager som ikke er behandlet eller overdraget til bestyrelsens medlemmer tilføjes en forslagsliste. Nye forslag/sager prioriteres i forhold til eksisterende forslag/sager.
16.    Referat og forslagsliste rundsendes pr. mail til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ca. 1 uge efter mødets afholdelse og godkendendes ved førstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes af alle betyrelsesmedlemmer.
17.    Godkendt referat offentliggøres på foreningens hjemmeside(når denne er etableret) såvel som i opgang ca. 1 uge efter mødet. I det omfang at referat omfatter adfærdsregulerende information, henvises til 22b.

Samarbejdspartnere
18.    Bestyrelsen skal tilsikre at der for hver af bestyrelsens samarbejdspartnere udpeges en ansvarlig.
19.    Bestyrelsen skal vedligeholde en oversigt over samarbejdspartnere, herunder kontaktoplysninger samt primær kontaktperson.
     a.    Den for hver samarbejdspartner udpegede ansvarlige, vedligeholder oplysninger og tilser at øvrige medlemmer gøres bekendt med eventuelle ændringer.
Beboerhenvendelser
20.    Bestyrelsen besvarer henvendelser fra beboere i egen forening. Henvendelser til bestyrelsen stiles pr. e-mail eller pr. brev. For så vidt angår henvendelser pr. e-mail skal disse som udgangspunkt besvares inden for 14 dage, såfremt spørgsmålet ikke skal vendes i bestyrelsen. I dette tilfælde orienteres beboeren herom
Beboerinformation
21.    Information fra bestyrelsen til beboer distribueres med udgangspunkt i følgende klassificering. 1) information af generel interesse, herunder referater, ny lokalplan o.l. 2) information som forventes at være adfærdsregulerende, herunder ændrede ordensregler, fejl på og omkring bygning, nedlukning af vand/el, vand i kælder etc.
     a.    Kategori 1 information distribueres på opslagstavler i opgange såvel som på foreningens hjemmeside(når denne er etableret).
     b.    Kategori 2 information distribueres til beboeres postkasse og opslagstavler. Informationerne placeres desuden på foreningens hjemmeside(når denne er etableret).

Godkendelse
Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 17. juni 2008.