Øresund Strandpark > Husorden

Husorden

Ejerforeningen Øresund Strandpark etape 4


Affald

Affald og glasskår må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i forseglet lukket pose.

Aviser, ugeblade og reklamer skal lægges i de særlige papircontainere, der er opstillet, ligesom flasker og glas skal afleveres i flaskecontainer.

Flasker må ikke afleveres udenfor tidsrummet kl. 09 .00 – 22.00. 

nbsp] 
 
Altaner

Der må ikke rystes tæpper og lignende ud af vinduer eller fra altan.
Udendørs ophængning af tøj eller andet materiale højere end altanens rækværk må ikke finde sted.

Altaner skal til enhver tid fremstå ryddelige.
Det er ikke tilladt at ophænge blomsterkasser eller lignende på altanens yderside. Vanding af altanplanter skal ske uden gene af underetagerne.

Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle effekter i murværk eller træværk (fx paraboler og tøjstativer), og der må ikke bores i, files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside.

Indvendig afdækning af altanens glas-flader kan evt. ske med materiale der fremstår ensfarvet i en sandfarve. 

 

Barnevogne 

Barnevogne og klapvogne må kun henstilles således at de ikke er til gene for andre. Dette kan fx ske under trap- pen i hver opgang eller på aftalte pladser i kælderen, dog aldrig således at placeringen vanskeliggør passage eller indskrænker det frie gangareal. 

 

Bore- og banketider

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj såsom gulvafhøvler, hammer og lignende må kun finde sted i følgende tidsrum. Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 19.00

Lørdag må brug af boremaskine og andet støjende værktøj kun finde sted i begrænset omfang og kun i tidsrum- met kl. 09.00 – 18.00. Søndag og helligdage er bore/banke frie dage. 


Boldspil

Boldspil må ikke finde sted på parkeringspladsen, stier eller foran opgange. 


 
Buske og planter

Det er ikke tilladt at betræde buskads og planter og det er ikke tilladt at gå gennem de opsatte bøgehække. Børn

Børn må ikke lege i opgange eller i kældre. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. 


 
Cykler

Cykler må ikke henstilles i opgange, på stierne eller foran indgangspartier.

Cykler henvises til cykelskurene. Der må ikke cykles på stierne og fodgængerarealer.

Ladcykler henvises til den specielt indrettet ladcykelplads. 


Døre

Døre til opgange og kælder skal altid holdes lukkede. Bagdøren er en branddør og må kun benyttes som nødudgang. 


 
Fester, musik og støj

Der bør generelt være ro i ejendommen efter kl. 22.00. Private fester skal finde sted under hensyntagen til de øvrige beboere og husorden.

Vinduer og altandøre skal ved støj holdes lukkede, så unødig gene af beboere undgås.
Adfærd der medfører et støjniveau der kan erkendes af andre, herunder fra højttalere, må aldrig finde sted.

Tag i det hele taget hensyn til dine naboer. Hold støj på et niveau, som dine naboer kan acceptere. Det gælder selvfølgelig også når du holder fest.

Sørg for at vinduer og døre er lukkede når du spiller musik eller støjer. Skru ned når dine naboer beder dig om det. 

 

Fodring af dyr

Fodring af vilde dyr og fugle må ikke finde sted på eller fra ejendommens arealer, heller ikke på og fra altaner og fra terrasser. 


 
Graffiti og hærværk

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens facade og rekvisitter (herunder også på skilte og tavler i opgan- gene) eller i øvrigt at beskadige ejendommen eller dens inventar, (herunder uden forudgående genstande/kon- struktioner).

Såfremt en beboer eller en til husstanden hørende person eller gæst forårsager ødelæggelse på ejendommen eller på ejendommens tilhørende gensande, er den pågældende beboer pligtig at udbedre/betale for skadens istands- ættelse.

En beboer er altså ansvarlig for sin husstands samt besøgendes adfærd og kan pådrage økonomiske konsekvenser herfor.

Er en beboer, dennes husstand eller besøgende skyld i ekstraordinær tilsmudsning af trappen eller udendørsarea- ler, påhviler det vedkommende selv af fortage den nødvendige rengøring. Er dette ikke gjort, foretager ejendom- men rengøringen for beboerens regning. 

 

Grill

Der er kun tilladt at benytte grill på altanen og terrasser under hensyntagen til naboerne. Det henstilles så vidt muligt at anvende gasgrill. 

 


Husdyr

Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang. Husdyr må ikke være til gene for andre.

Husdyr må under ingen omstændigheder opholde sig alene eller blive luftet i kældre, på grønne områder, stier eller øvrige fælles arealer.

Husdyr skal på fællesarealerne holdes i snor. 

 

 
Hække

Hække og beplantning på og omkring terrasser må ikke overstige 1,80 meter jf. hegnsloven. 


 
Kældre

Kælderrum hørende til de enkelte lejligheder skal holdes aflåste, og være forsynet med mærkat med angivelse af brugerens lejlighedsnummer.

Brændstof og andre brandfarlige væsker, knallerter og lignende må ikke opbevares i kælderrum. Affald må ikke henstilles i kælderen.

 

Markiser

Markiser må af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke opsættes på ejendommen. 


 
Opgange

Hoveddøre til opgangen skal holdes lukkede.

Larm og drikkeri i opgange, ved indgangspartier, i kældre og på udendørs fællesarealer er ikke tilladt.

Rygning er ikke tilladt i trappeopgangene.

Opbevaring og henstilling af effekter, affald med videre i opgange og på trapper er ikke tilladt jf. Københavns Brandvæsens regler. 

 

Opslag

Opslag og lignende må kun finde sted med magneter. 


 
Parkering

Grundejerforeningen henstiller til at der parkeres i parkeringsbåsene. Hvis disse er optaget accepteres parkering på stikvejene ud for stueetagernes forhaver. Dog er det ikke tilladt at parkere på de første 10 m. af stikvejene jf. Københavns Brandvæsens regler. 


 
Terrasse/Hegn

Private terrasser må ikke betrædes uden ejerens tilladelse. Terrasser skal til enhver tid fremstå ryddelige.

Det er tilladt at opsætte hegn omkring sin have/terrasse. Alle hegn skal placeres indenfor hækken, være af træ/ pileflet samt maghonifarvede (svarende til den farve de udvendige døre og vinduesrammer har). Hegnet skal følge hegnslovens bestemmelser og må max være 1,80 cm. i højden. I tvivlstilfælde opfordres medlemmerne kraftig at spørge bestyrelsen til råd inden et evt. hegn sættes op.

Det er tilladt at opføre et skur på terrassen. Skuret må ikke være placeret således, at hækken ikke kan klippes på normal vis. Skurets højde må ikke overstige hækkens højde. Farven på skuret skal være maghonifarvede (svaren- de til den farve de udvendige døre og vinduesrammer har). I tvivlstilfælde opfordres medlemmerne kraftig at spørge bestyrelsen til råd inden et evt. skur opføres. 

 

Til-salg skilte ved salg af lejlighed

Til-salg skilte skal fjernes straks efter indgået salgsaftale. 


Øvrige forhold

Beboere har pligt til at følge de af bestyrelse og vicevært givne anvisninger til overholdelse af husorden og andre gældende bestemmelser.

Foruden de har angivne regler har beboerne pligt til at overholde, hvad der anses for til hver tid at være god hu- sorden. Effekter henstillet i strid med husorden kan uden ansvar fjernes af ejerforeningen og for ejerens regning.

Dispensationer kan i særlige tilfælde bevilges af bestyrelsen. Dispensationer kræver forudgående ansøgning

Vedtaget af bestyrelsen marts 2017.