Seneste nyt
27-12-2020 18:12 Referat af bestyrelsesmøde
31-10-2020 21:03 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsemøde 28. okt 2014

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).Referat


1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.


2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.


3.  Orientering

 • Der har været graffiti på gavlen ud mod metroen. Graffitien er fjernet.

 • Ved det seneste kraftige regnvejr er der observeret vand i indgangspartiet i opgang 3 ud mod Øresundsvej. Opgangen holdes under opsyn.

 • To beboere i opgang 7 har klaget over manglende varme. Jimmi er sat på sagen.

 • DEAS har fremsendt 20 værdibeviser, som kan bruges af beboerne ved salg af lejlighed gennem DEAS ejendomskontor. AJ sætter værdibeviserne op i opgangene.


4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Det er opsat nye legeredskaber i ”cirklen”. En gruppe beboere i blok 6 og 8 har dog klaget over såvel placeringen som selve legeredskaberne, som de ikke mener passer ind i det eksisterende miljø.

 • Det er besluttet at opsætte juletræ på Grønningen.

 • Der foretages nyplantning af hybenroser i de bare områder, specielt ud mod den nye cykelsti, og genplantning af udgåede bøgeplanter i hækkene.

 • Der er fremsat forslag om etablering af en petanquebane på trekanten bag den store miljøstation. Der indhentes tilbud.

 • Den ekstra lysstander ved udkørslen til Øresundsvej opsættes snarest muligt.

 • Det er besluttet, at få foretaget en højtryksspuling af hele kloaknettet – der er i alt 96 brønde i området – og få oprenset de 5 pumpebrønde.

 • Der indhentes tilbud på rensning af fliser foran alle opgange ud mod parkeringspladsen.

 • Der er bestilt nye parkeringskort gældende for 2 år.


5.  Økonomi

 • Dong har tilbagebetalt for meget opkrævet elafgift på 40.000 kr. DEAS vil foretage en hensættelse på 30.000 kr. i indeværende regnskabsår for for meget opkrævet acontobeløb.

 • Udbetaling af skattefri godtgørelse på 3.700 kr. til formand og næstformand blev godkendt. Det blev samtidig besluttet, at udbetale øvrige bestyrelsesmedlemmer 250 kr. for gennemførte afholdte bestyrelsesmøder.6.  Rengøring

 • De nye opslagstavler i opgangene er sat op.

 • Der er fortsat problemer med cykler i opgangene. AJ, BS og ML vil tage en snak med de pågældende beboere.

 • Taget på cykelskurene er vasket af.  

 • Det blev besluttet, at vinduerne i opgangene fremover skal pudses 3 gange om året svarende til hvad der er tilfældet i de andre etaper.


7.  Forsikring

 • Codan har varslet en stigning i forsikringspræmien fra 67.427 kr. til 101.140 kr. om året begrundet i vores skadesstatistik. Vi er pt i forhandling med Codan og vil også forsøge med et alternativt tilbud. Det må dog nok forudses, at det bliver vanskeligt at få en billigere forsikring, bl. a. på grund af en del brudskader på vore store vinduer.


8.  Altandøre

 • Der har været klager over utætte og skæve altandøre. Klagerne har været forelagt DEAS, som er fremkommet med følgende udtalelse. Jf foreningens vedtægter § 20.2 påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer at vedligeholde den indvendige side af døre og vinduer. Tætningslister, som sidder indvendigt i lejligheden, hører under indvendig vedligeholdelse. Udskiftning af skæve eller beskadigede døre, som ikke kan repareres, hører under ejerforeningen. Bestyrelsen tager udtalelsen fra DEAS til efterretning.   


9.   Lys i opgange

 • Der er fremsat forslag om at erstatte den nuværende belysning med LED-lys. ES vil foretage en beregning af udgifterne ved udskiftningen og den forventede årlige besparelse på udgifterne til el.


10. Cykelparkering

 • Der er fremkommet et nyt tilbud på etablering af cykelparkering af ladcykler på græsset for enden af cykelskuret ved blok 9. Tilbuddet er på 13.612 kr. hvilket er halv pris i forhold til tidligere tilbud. Hertil kommer udgifter til bøjler. Tilbuddet er accepteret.

 • Der afventes fortsat svar fra kommunen vedr. lovliggørelse og evt. udvidelse af cykelparkeringspladser ved blok 10 ud mod metroen.


11. Lille miljøstation

 • Der har været klager over rod i den lille miljøstation. Der er nu fjernet en container til hård plast og Sundby Rengøring har lovet at sørge for hyppigere tømninger og oprydninger. Inden der foretages yderligere afventes kommunens stilling til lovliggørelse af miljøstationen.


12. Næste møde

 • Tirsdag d. 6.januar 2015 kl. 19.00 hos BJ.


13. Eventuelt

 • Intet

 


Bestyrelsesmøde 5. aug 2014

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ) og Erik Bremer Sørensen (ES).

 

Afbud: Martin Sun Larsen og Bjarke Juul-Hansen.

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Der har været indbrud i et kælderrum, hvor der er stjålet cykler og sportsudstyr.
 • AJ og FS har besøgt en ejendom på Frederiksberg og set på et magnetnøglesystem og videoovervågning. Evt. udskiftning af nøglesystemet bør koordineres med de øvrige etaper. Videoovervågning overvejes.
 • En beboer har klaget over løse fliser i badeværelset. Skanska har lovet at se på sagen.
 • Der er fortsat lejlighedsvise problemer med dørtelefonen i Sundby Parkvej 10. ES overvåger. Der er udskiftet 2 låse i henholdsvis Sundby Parkvej 2 og kælderen i Sundby Parkvej 6.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Det er besluttet at opsætte legeredskaber i ”cirklen”. BS har indhentet tilbud og opsætningen vil ske i nær fremtid.
 • Der indhentes tilbud på opsætning af en ekstra lysstander ved indkørslen fra Øresundsvej.
 • Grundejerforeningens advokat har skrevet til Skanska og nævnt nogle forhold, som bør afklares, inden Skanska kan udtræde af grundejerforeningen og få aflyst grundejerforeningens vedtægter på det areal, der oprindelig var udlagt som etape 6. Der er i brevet bl.a. peget på en evt. bankgaranti for indbetalte beløb til parkeringshuset og lovliggørelse af den lille miljøstation. Advokaten har foreslået, at der afholdes et møde, men Skanska er endnu ikke vendt tilbage.
 • Københavns Kommune har skrevet til grundejerforeningen og meddelt, at de etablerede cykelparkeringspladser mod vest ud mod den nye cykelsti er etableret uden tilladelse og at den lille miljøstation er opført på baggrund af en tidsbegrænset dispensation, som udløb den 1. maj 2014. Grundejerforeningen har anmodet om lovliggørelse af begge forhold.

 

5.  Økonomi

 • Dong har fremsendt en ekstraregning på godt 40.000 kr. for elforbrug i 2013/14. Så vidt det ses, skyldes den ekstra opkrævning, at årsopgørelsen er udarbejdet på baggrund af en forkert aflæsning pr. 31. marts 2014 – evt. i form af en aflæsning fra etape 4. Der er foretaget ny aflæsning og Dong udarbejder en ny årsopgørelse.
 • Bortset fra ovennævnte ekstraregning følges budgettet pænt

 

 

 

 

 

6.  Rengøring

 • Danielle har nu 3 fredage kontrolleret opgangene forud for rengøringen og har i den forbindelse gjort brug af den skrivelse, som blev godkendt på sidste møde. Ifølge Danielle er der allerede sket en klar forbedring, idet der nu er færre effekter hensat i opgangene i strid med husordenen. 
 • ES nævnte, at de nye opslagstavler er klar til ophængning.

 

7.  Husorden

 • Forbud mod at ophænge altankasser udvendigt på altanerne er ved en fejl ikke kommet med i den reviderede husorden. AJ retter til og HJ fremsender den reviderede husorden til Rybak, som sætter den på hjemmesiden.

 

8.  Højvandslukker

 • A.L. Enterprise A/S har besigtiget vores kælder med henblik på evt. at afgive tilbud på en højvandslukker. I stedet for etablering af en højvandslukker blev det anbefalet at få foretaget en rensning af pumpebrønden og service på pumpen. Overslagspris 4.800 kr. + moms. Det blev besluttet at acceptere tilbuddet.

 

9.  Cykelparkering

 • HN. Service har afgivet tilbud på udvidelse af cykelparkeringsarealet ved Sundby Parkvej 7 og etablering af en plads til ladcykler ved enden af cykelskuret ved blok 9. Tilbuddene lyder på hhv. 37.700 kr. incl. moms og 52.131 kr. incl. moms. Udvidelsen af den eksisterende cykelparkeringsplads afventer kommunens tilbagemelding jfr. ovenfor. Det blev besluttet, at undersøge mulighederne for en lidt mindre og noget billigere løsning til ladcykler.

 

10. Sommerfest

 • Sommerfesten afholdes søndag d. 17. august. Festen bliver flyttet til blok 9 og der opsættes telt. AJ køber ind.

 

11. Næste møde

 • Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.00 hos HJ.

 

14. Eventuelt

 • HJ har skrevet til kommunen og påpeget, at der, med baggrund i cykelstiens tætte placering ved vores bebyggelse, kan opstå farlige situationer ved udkørsel fra Øresund Strandpark. Kommunen har svaret og meddelt, at det, for at undgå krydsende trafik ved Øresundsvej, har været nødvendigt at placere cykelstien ind mod vores område og gangstien ind mod det område, som nu skal bebygges.

 

 

Bestyrelsesmøde 27. maj 2014

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen

          Næstformand: Arne Jensen

          Sekretær: Hanne Jørgensen

          Grundejerforeningen: Medlem: Flemming Sørensen

                                         Suppleant: Bodil Sørensen

 

4.  Orientering

 • Logic Air har udskiftet en defekt motor i ventilationsanlægget ved Sundby Parkvej 1.  Der er mislyd i lejerne ved flere motorer og der må derfor forventes flere udskiftninger.
 • Skanska har foretaget injicering af den utætte elevatorskakt ved Sundby Parkvej 4.
 • En vandskade i en lejlighed i Sundby Parkvej 4 er ikke lokaliseret. Skanska mener ikke at vandet kommer udefra. Jimmi er sat på sagen for at se om vandet kommer ovenfra.
 • Affaldsservice har klaget over, at der pap i papircontainerne i den lille miljøstation. En papircontainer udskiftes nu til en papcontainer. Affaldsservice vil samtidig blive anmodet om hyppigere tømninger.
 • Der er konstateret fejl ved dørklokken i Sundby Parkvej 10 formentligt i form af en løs forbindelse. El-gruppen er sat på sagen.  

 

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er afholdt Ordinært Bestyrelsesmøde d. 21. maj. FS er genvalgt som formand.
 • Skanska havde fremsendt forslag om udtræden af grundejerforeningen og aflysning af vedtægterne på arealet for den oprindelige påtænkte etape 6. Skanska var ikke mødt frem til mødet. Anmodningen overdrages nu til grundejerforeningens advokat.
 • Grundejerforeningen overvejer opstilling af en ekstra lysstander ved indkørslen fra Øresundsvej og indhenter tilbud.

 

6.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt.

 

7.  Rengøring

 • AJ har holdt møde med Danielle, Sundby Rengøringsservice. Der blev fremlagt udkast til en skrivelse, som vil blive udleveret til beboerne hvis husordenen ikke overholdes. Det vil i første blive prioriteret at få cykler, løbehjul o. lign. ud af opgangene.
 • ES fremlagde forslag til ny opslagstavle og placering. Forslaget blev accepteret, men den foreslåede placering blev ændret således, at den opsættes bag trappen ud mod Øresundsvej. 

 

 

8.  Vedligeholdelsesplan

 • Der vil blive indhentet tilbud på højvandslukker.
 • Forslag om teknisk gennemgang af taget og årlig gennemgang af tagflade vil blive taget op i formandsinitiativet med henblik på evt. fælles aftale.
 • ES vil udarbejde forslag med prisoverslag i forbindelse med evt. udskiftning af belysningen i opgangene til LED-pærer.
 • Den foreliggende vedligeholdelsesplan vil blive gennemgået årligt i forbindelse med udarbejdelse af budget.

 

9.  Cykelparkering

 • Der vil blive indhentet tilbud på udvidelse af cykelparkeringspladsen ved Sundby Parkvej 7 og etablering af cykelparkeringsplads til ladcykler ved enden af cykelskuret ud for Sundby Parkvej 2.  

 

10. Cykeloprydning

 • Cykeloprydning gennemføres d. 27. juni. AJ laver aftale med Jimmi, køber strips og laver opslag.

 

11. YouSee

 • Der er ikke fremkommet resultater i forbindelse arbejdsgruppens undersøgelse af ejerforholdet til ejerforeningens TV-infrastruktur og eventuel inddrivelse af lovede rabatter. Det blev besluttet at nedlægge arbejdsgruppen og henlægge sagen.

 

12. Sommerfest

 • Sommerfesten afholdes søndag d. 17. august.

 

13. Næste møde

 • Tirsdag d. 5. august kl. 19.00 hos ES.

 

14. Eventuelt

 • En beboer har stillet forsalg om at der indkøbes en hjertestarter. BS tager kontakt til Tryg-fonden.  
 • HJ gjorde opmærksom på, at der, med baggrund i cykelstiens tætte placering ved vores bebyggelse, kan opstå farlige situationer ved udkørsel fra Øresund Strandpark. HJ vil tage kontakt til kommunen.
 • ML nævnte, at han vil tage kontakt til kommunen med forslag til opmaling af parkeringsbåse på Øresundsvej. Herudover har han gjort Metroselskabet opmærksom på løse trin på trappen ned til Metrostationen.

 

 

Bestyrelsesmøde 17. mar 2014


Bestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2014 kl. 19.00
Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML) og Erik Bremer Sørensen (ES)
Afbud: Morten Hansen

Referat
1.  Valg af referent
FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

3.  Orientering
Vi har modtaget udkast til vedligeholdelsesplan. Planen vil blive gennemgået ved et budgetmøde i DEAS d. 19. marts.
Vi har fået ny administrator. Helle Scharla er tilbage.
Varme- og vandregnskabet for 2013 viser marginal stigning i forbruget i forhold til de foregående år. Prisen for varme er til gengæld steget med ca. 9 %. Der er positiv korrektion på 25.000 kr. for nedkøling af vandet. 
Der er fortsat problemer med tilstrækkelig varme i en penthouselejlighed. Repræsentanter for ejeren har haft adgang til varmekælderen og gennemgået vores varmeforsyningsanlæg. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding.
Der er konstateret vand i en elevatorskakt. Skakten er tømt, men der er fortsat svag vandindsivning. Problemet er anmeldt til Skanska med ønske om injicering.  
Der er udarbejdet nyt lokalplanforslag vedr. byggeriet Lergravsvej. I det nye forslag er den høje bygning i det sydøstlige hjørne blevet væsentligt lavere og lidt forkortet, åbningen i ”muren” er blevet større og der er flyttet nogle etagemeter fra de bygninger, der ligger nærmest Øresund Strandpark, og ind i byggeriet. Der er Borgermøde onsdag d. 19. marts og supplerende høring indtil d. 24. marts.
Arbejdet med den nye cykelsti er påbegyndt. LK Gruppen har anmodet om at trække el og vand fra os, men det har vi afvist.
Sten Lykkebo er valgt ind i Amager Øst Lokaludvalg på en indstilling fra Ejerforeningen Øresund Strandpark, Etape 5.

4.  Nyt fra grundejerforeningen• Klipning af hyben er påbegyndt.
Der er lavet nedkørsel fra sti til vejbane ved etape 3.• Der er som en forsøgsordning lavet afstribning ved udkørsel fra parkeringsplads til vej/fortov ved etape 2. Vores holdning er positiv for en lignende afstribning ved etape 5.
Der arbejdes fortsat på en udnyttelse af ”cirklen” på legepladsen. 

5.  Økonomi
Regnskab for 2013 viser overskud på 168.000 kr. mod budgetteret 0 kr. De væsentligste positive afvigelser er 15.000 kr. på el, 50.000 kr. på advokat og rådgiver og 70.000 på vedligehold. Oliering for 471.000 kr. er taget fra hensættelserne. Regnskabet blev godkendt.
Ved udarbejdelse af budget vil der som udgangspunkt blive foreslået uændret bidrag. AJ og FS tager til budgetmøde med DEAS d. 19. marts.

6.  Rengøring
Umiddelbart ingen bemærkninger. Det skal dog påses, at rengøring foran opgangene og vask af baldakiner sker som planlagt hver måned. 

7.  Renovering af murkrone
Arbejdet påbegyndes i begyndelse af april måned. Der skal opstilles en skurvogn, formentligt ved opgang 7, og der skal trækkes el og vand fra affaldsrummet.   

8.  YouSee
Der er ikke modtaget svar fra Skanska vedr. vores forespørgsel om ejerforholdet til ledningsnettet. Der vil nu blive fremsendt en skrivelse til YouSee med henvisning til aftalen med Skanska med spørgsmål til ejerforholdet og den i aftalen anførte specialpris, som ikke er effektueret. 

9.   Solcelleanlæg
HOFOR har på sidste bestyrelsesmøde redegjort for et tilbud om etablering af solcelleanlæg. Det foreliggende tilbud med en forholdsvis lang tilbagebetalingstid er ikke umiddelbart økonomisk attraktivt. HOFOR har nu efterfølgende meddelt, at de er stoppet helt med salg af solcelleanlæg. 

10. Revidering af husorden
AJ fremlagde udkast til revideret husorden. Der blev foretaget enkelte rettelser. Husordenen skal godkendes på generalforsamlingen og DEAS vil udsende den til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen.

11. Generalforsamling
FS fremsender udkast til beretning til godkendelse. 
De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, genopstiller ved generalforsamlingen.

12. Næste møde
Der er ikke fastsat nyt møde.

13. Eventuelt
ES fremlagde forslag til opslagstavle til ophængning bag indgangsdøren.
ML oplyste, at han havde meddelt kommune at lyset ved forgængerovergangen ikke virkede og at der var løse trin på trappen ned til metrostationen. MS har samtidig foranlediget opstilling af affaldsspande.

Bestyrelsesmøde 30. jan 2014

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ) og Erik Bremer Sørensen (ES)

 

Afbud: Martin Sun Larsen og Morten Hansen

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • En ingeniør fra DEAS gennemgik før jul ejendommene med henblik på udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. Der er endnu ikke lavet udkast til vedligeholdelsesplan.
 • AJ og FS har været til møde med DEAS d. 6. januar. Der var en god drøftelse af samarbejdet, men DEAS så sig, som ønsket af foreningen, ikke i stand til at reducere honoraret. DEAS orienterede om nye tiltag, bl. a. om deres nye prisstruktur og hjælp til udarbejdelse af hjemmeside.
 • Lokalplanforslag Lergravsvej er af politikerne returneret til forvaltningen med et ønske om, at forvaltningen ser på en tilpasning af projektet, bl. a. vedrørende bygningshøjden længst mod øst og ønsket om i højere grad at videreføre de grønne kilers forløb. FS har efterfølgende deltaget i et møde med forvaltningen. Der vil blive udarbejdet enkelte ændringer til lokalplanforslaget og herefter vil der blive en ny 14 dages høringsfrist.
 • Sten Lykkebo stiller op til Amager Øst Lokaludvalg på en indstilling fra ejerforeningen Øresund Strandpark, Etape 5.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Parkering. Etape 1-3 overvejer at reducere antallet af parkeringskort til 2 pr. lejlighed svarende til hvad der er gældende i etape 4 og 5. Der er udskrevet væsentlig færre parkeringsafgifter i år sammenlignet med de foregående år.
 • Der arbejdes fortsat på en udnyttelse af ”cirklen” på legepladsen.
 • Etape 4 lægger tag på cykelskurene for egen regning. Bestyrelsen for etape 5 har ikke på nuværende tidspunkt et ønske om tag på vore cykelskure.

 

5.  Økonomi

 • En råbalance for 2013 viser, at resultatet bliver bedre end budgetteret. FS vil videresende udkast til regnskab og budget så snart det foreligger.
 • AJ og FS tager til budgetmøde med DEAS d. 17. marts.

 

6.  Rengøring

 • AJ og FS har holdt møde med Sundby Rengøringsservice d. 5. december 2013. Der blev fra begge parter udtrykt tilfredshed med samarbejdet. AJ vil i samarbejde med Danielle udarbejde en skrivelse, som rengøringsfolkene, i forbindelse med rengøringen, kan sætte på effekter, som er placeret i opgangene i strid med husordenen.

 

 

7.  Renovering af murkrone

 • Skanska har fremsendt tilbud på etablering af en ny zinkinddækning på murkronen svarende til hvad der er gennemført i etaperne 1-4, mod at Ejerforeningen deltager med en egenbetaling på 20 pct. af investeringsudgifterne - i alt 200.000 kr. Egenbetalingen er efterfølgende forhandlet ned til 150.000 kr. incl. moms. Der er ikke på nuværende tidspunkt konstateret vandindtrængning, men med en ny og større zinkinddækning får vi en bedre murkrone og samtidig opnår vi en levetidsforlængelse. Tilbuddet er accepteret.

 

8.  YouSee

 • Der er fremsendt brev til Skanska med anmodning om kommentarer vedr. aftalen mellem TDC og Skanska om ejerforholdet til ledningsnettet. Der er samtidig gjort opmærksom på, at den ifølge aftalen anførte specialpris ikke er effektueret. Der foreligger endnu ikke svar.

 

9.  Revidering af husorden

 • AJ fremlagde udkast til revideret husorden. Den reviderede husorden blev drøftet og der blev foretaget enkelte tilrettelser. Husordenen skal godkendes på næste bestyrelsesmøde og herefter skal den endeligt godkendes af generalforsamlingen.

 

10. Generalforsamling

 • Det er aftalt med DEAS, at der indhentes tilbud fra det revisionsfirma, som reviderer regnskaberne for de øvrige etaper i Øresund Strandpark samt grundejerforeningen.
 • En ejer har ønsket, at der fremsættes forslag til afstemning vedrørende brugsretten til terrasserne så den forlænges til at gælde i 30 år. Det ønskes samtidigt, at punktet automatisk medtages på dagsordenen til fremtidige generalforsamlinger. Ifølge DEAS kan bestyrelsen alternativt overveje en vedtægtsændring. Det blev besluttet indtil videre at medtage det som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

11. Næste møde

 • Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19.00 hos HJ.

 

12. Eventuelt

 • Der er fremsat klager over rod og afdækning på 2 altaner. AJ og FS tager kontakt til lejerne.
 • AJ bestiller bord på Kareten til bestyrelsesmiddagen d. 4. februar.