Seneste nyt
27-12-2020 18:12 Referat af bestyrelsesmøde
31-10-2020 21:03 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 5. okt 2015

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • En beboer har set en rotte i sit kælderrum. Kommunen har opsat fælder, men siden er der – heldigvis - ikke observeret rotter.  
 • En beboer har fremsendt forslag til skrivelse stilet til Københavns Politi underskrevet af ejerforeningen. I skrivelsen er der gjort opmærksom på høj hastighed og voldsom motorcykelstøj på Øresundsvej. Der var enighed om, at det var et godt initiativ. Forinden fremsendelse af en skrivelse i ejerforeningens navn bør der dog foretages observationer, som kan følges op med en anbefaling af, at politiet kontrollerer området på de tidspunkter, hvor problemet er størst.
 • En beboer har problemer med træk fra en skæv terrassedør. LS Byg er sat på opgaven.
 • Der er gennemført service på ventilationsanlægget. Rapport foreligger endnu ikke.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er ikke noget nyt vedr. den lille miljøstation. Grundejerforeningen har rykket Skanska, som i henhold til aftalen skal forestå en lovliggørelse.  
 • Efter klager fra beboere i etape 4 er det besluttet at opsætte et espalier ved den nye ladcykelplads. Etableringen vil ske i næste budgetår.
 • Etape 1´s ønske om vejbump på Øresund Parkvej er blevet afvist. I stedet opmales tern/striber på asfalten med samtidig angivelse af 20 km fartgrænse.
 • Bodils udkast til skrivelse til kommunen vedr. cykel/gangstien blev ikke godkendt. Der var en frygt for, at kommunen alternativt vil lukke adgangsvejene fra vore parkeringsområder til stien. I stedet overvejer grundejerforeningen at opsætte bomme.
 • Grundejerforeningen har skrevet til Skanska og gjort indsigelse mod, at Skanska/Balder anvender betegnelsen Øresund Strandpark i deres materiale vedr. det nye byggeri. 

 

5.  Økonomi

 • Udbetaling af skattefri godtgørelse på 3.700 kr. til formand og næstformand blev endelig godkendt. Udbetaling af godtgørelse på 250 kr. til øvrige medlemmer for afholdelse af bestyrelsesmøder vil blive fortsat.

 

6.  Rengøring

 • AJ fremlagde forslag til skrivelse vedr. opbevaring af løbehjul, legeredskaber og andre effekter, som, i henhold til husordenen, ikke må stå i opgangene. Effekterne vil blive sat ned i kælderen. Et forslag om betaling for udlevering blev ikke godkendt. AJ tilføjede, at den tidligere udarbejdede skrivelse vedr. rod på reposen, som bliver udleveret i forbindelse med rengøringen, har haft en vis effekt.

 

7. Serviceaftaler vedr. varmeanlæg

 • Foreningen har en aftale med BC Gas og Vand om vedligehold af varmeanlægget, men til trods herfor er der ikke gennemført service de seneste 18 måneder. Der er nu indhentet tilbud fra Ivan og Thomas Nielsen VVS på et årligt eftersyn. Tilbuddet blev accepteret.

 

8.  Nyt lys i opgange

 • Der er til mødet indhentet 3 tilbud på opsætning af LED-lys. Der er en meget stor forskel i prisen på de 3 tilbud. Inden der bliver taget stilling til de indhentede tilbud, vil der blive opsat pærer i opgangen af forskellig type og styrke til bedømmelse af lyset. Der er enighed om, at kun det bedste vil blive accepteret. Herefter vil det firma, der har fremsendt det laveste tilbud, blive indkaldt til møde.

 

9.  Fibernet

 • Der er endnu ikke indhentet tilbud.

 

10. Næste møde

 • Der vil blive indkaldt til ekstraordinært møde når der foreligger endeligt tilbud på LED-lys.
 • Næste ordinære møde er fastsat til tirsdag d. 5. januar 2016.

 

11. Eventuelt

 • BS meddelte, at der vil blive afholdt borgermøde om cykelstien onsdag d. 7. oktober. Mødet vedr. ikke den allerede etablerede cykelsti vest for vores område.
 • AJ meddelte, at der på det seneste er stjålet 2 cykler og en barnevogn. AJ foreslog, at vi på et tidspunkt overvejer at udskifte låsesystemet til et magnetnøglesystem. Jimmi har tidligere meddelt, at han kan administrere et sådan system.
 • ES foreslog, på baggrund af høje temperaturer i opgangene om sommeren, at vi overvejer et system med automatisk åbning/lukning af røglemmene. Skanska har dog tidligere meddelt, at røglemmene ikke må åbnes.  

Bestyrelsesmøde 4. aug 2015

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Skanska har solgt grunden og Lergravsprojektet til et svensk ejendomsselskab. Projektet er, så vidt det vides, uændret og opføres som udlejningsbyggeri. Handelen omfatter ikke grunden, som, ifølge lokalplanen, er udlagt til evt. parkeringshus.
 • Vi har fået nyt energimærke – energimærke C – som er gældende til 17. juli 2025. FS sørger for at det bliver lagt på hjemmesiden.
 • Københavns Kommune vil lave et cykelservicearrangement – alle ture tæller – i vores område. Der bliver tale om et fællesarrangement for alle 5 etaper og det vil blive afholdt på parkeringspladsen ved etape 1 søndag d. 23. august i tidsrummet kl. 10-15. BS er tovholder og sørger for afspærring af 4 parkeringspladser.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er ikke noget nyt vedr. den lille miljøstation. Kommunen har rykket for en lovliggørelse og kommunens skrivelse er videresendt til Skanska. Grundejerforeningen har foreslået noget i lighed med miljøstationen ved Twister – med græs på taget.
 • Der er fortsat et ønske om etablering af en petanquebane, evt. placeret på Grønningen. Initiativgruppen vil gennemføre en interesseundersøgelse blandt alle beboere i Øresund Strandpark.
 • Etape 1 har genfremsendt et forslag om etablering af vejbump på Øresund Parkvej. Der arbejdes videre med forslaget.
 • Der er forslag om at opsætte en cykelpumpestander ved ladcykelpladsen ved etape 4 – og evt. ved etape 2.
 • Arbejdsgruppen vedr. Lokalplansforslag Lergravsvej har bedt om betaling af en gammel faktura på 2.752 kr. for et banner, der var opsat ved Øresundsvej i efteråret 2013. Til trods for det beskedne beløb mente flertallet i bestyrelsen for etape 5 ikke, at grundejerforeningen burde betale. Den endelige afgørelse om betaling træffes i grundejerforeningen. 

 

5.  Økonomi

 • Der er tilbagebetalt 117.000 kr. fra grundejerforeningen. Med denne tilbagebetaling vil resultatet i 2015 blive bedre end det budgetterede resultat på - 128.000 kr.

 

 

 

 

 

 

6.  Rengøring

 • Der er fortsat en del beboere, som glemmer at sætte skostativer og andre effekter ind i lejligheden om fredagen. AJ foreslog, at Sundby Rengøringsservice helt skulle undlade rengøring på de pågældende reposer den pågældende dag. Herudover kunne vi overveje om der skulle opkræves gebyr for ekstraordinær rengøring. ML og AJ laver udkast til skrivelse til udlevering og AJ vil endvidere drøfte problematikken med Helle Scharla, DEAS og Sundby Rengøringsservice.

 

7.  Nyt lys i opgange

 • ES og AJ har holdt 2 møder med Lennart fra etape 2, som har afgivet tilbud på etablering af LED-lys i etape 2. Der vil blive afholdt endnu et møde, hvor der tages stilling til det ønskede antal watt i pærerne i etape 5, og Lennart vil herefter blive anmodet om at fremsende tilbud. ES vil tillige udarbejde et selvstændigt tilbud. Herudover vil ML og BJ indhente alternative tilbud.

 

8.  Fibernet

 • Bestyrelsen har uopfordret modtaget kopi af tilbud vedr. etablering af fibernet i etape 4. Tilbuddet ser interessant ud. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af ML og BJ, som skal se på muligheden for at etablere fibernet i etape 5, og evt. indhente tilbud. Et evt. tilbud skal forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

 

9.  Sommerfest

 • Der er indtil videre få tilmeldinger til sommerfesten d. 16. august. AJ og ES sørger for indkøb.

 

10. Næste møde

 • Mandag d. 5. oktober kl. 19.00 hos ML.

 

15. Eventuelt

 • BS foreslog, at vi fremsendte en skrivelse til kommunen og gjorde opmærksom på risikoen for farlige situationer ved udgang fra vores område til cykelstien. Risikoen kunne evt. formindskes hvis gangstien, i stedet for cykelstien, var placeret tættest på vores byggeri. En eventuel skrives kunne evt. sendes i kopi til Amager Øst Lokaludvalg. BS laver udkast til skrivelse. Skrivelsen bør evt. sendes i grundejerforeningens regi og FS sætter det på dagsordenen til næste møde i grundejerforeningen.

Bestyrelsesmøde 27. maj 2015

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (BS) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen

Næstformand: Arne Jensen

Grundejerforeningen: Medlem: Flemming Sørensen

                                           Suppleant: Bodil Sørensen

 

4.  Orientering

 • Vandskaden i Sundby Parkvej 4 skyldtes et utæt nedløbsrør i teknikskabet. Foreningen har betalt for maling af loft i lejligheden på 3. sal, idet udgifterne hertil faldt indenfor ejerforeningens selvrisiko på forsikringen.
 • En beboer har forespurgt om en postnøgle til Årstiderne. Anmodningen er afvist med henvisning til en tidligere beslutning i bestyrelsen.
 • En beboer, der tidligere har hensat en ovn som storskrald på fællesarealet ved den lille miljøstation, har betalt den fremsendte regning for bortkørsel.

 

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er afholdt ordinært bestyrelsesmøde d. 20. maj. FS blev genvalgt som formand
 • Det blev enstemmigt vedtaget at acceptere Skanskas udtræden af grundejerforeningen og at vedtægterne aflyses fra det areal, som oprindeligt var udlagt som etape 6. Skanska skal forestå og bekoste en lovliggørelse af den lille miljøstation, idet grundejerforeningen skal acceptere placering og udformning. Skanska har endvidere accepteret at afholde udgifterne til en konsekvensrettelse af vedtægterne – og for tinglysningen.
 • Etape 1 havde fremsendt forslag om fartdæmpende foranstaltninger i form af vejbump på Øresund Parkvej. Etape 2 og 3 ønsker ikke vejbump og forslaget blev ikke vedtaget.
 • Det blev besluttet, at der skal ske tilbagebetaling af 500.000 kr. af grundejerforeningens formue efter fordelingstal til de 5 etaper.
 • Der er udskiftet sand i sandkassen og der opsættes nu 2 bænke.
 • HN Nielsen har nu lavet forsøg med ukrudtsbekæmpelse med 98 grader varmt vand.
 • Der er indhentet tilbud på renovering af trekanten bag den store miljøstation. Det tidligere fremsatte forslag om etablering af en petanquebane er stillet i bero. Bestyrelsen i etape 5 bakker ikke op om en etablering af en petanquebane

 

6.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt.

 

 

 

7.  Rengøring

 • Der er gennemført en polering af klinkerne i stueetagen, men resultatet er ikke helt tilfredsstillende.
 • AJ oplyste, at det seneste tiltag med henblik på at få cyklerne ud af opgangene har virket efter hensigten. Det er pointeret, at husordenen, hvoraf det fremgår, at der ikke må være cykler i opgangene, er vedtaget på en generalforsamling.

 

8.   Energimærke

 • DEAS har fremsendt tilbud på indhentning af tilbud på udfærdigelse af energimærke. Den samlede pris incl. honorar til DEAS vil blive godt 20.000 kr. Tilbuddet blev accepteret.

 

9.   Ajourføring af hjemmeside

 • FS vil fremsende revideret husorden, forsikringspolice, vedligeholdelsesplan og nyt energimærke til opdatering på hjemmesiden.

 

10. Fibernet

 • Etape 4 har besluttet at etablere fibernet. Bestyrelsen i etape 5 afventer et møde i formandsinitiativet, hvor der vil blive redegjort for tilbuddet til etape 4, før vi foretager os videre.

 

11. Nyt lys i opgange

 • Vi afventer fortsat en beregning på udgifterne i forbindelse med en udskiftning til LED-lys og en beregning på den fremtidige besparelse på eludgifterne. ES arbejder videre med sagen – evt. i samarbejde med etape 2, hvor en lignende investering igangsættes i løbet af kort tid.  

 

12. Cykeloprydning

 • Cykeloprydning gennemføres d. 20. juni. AJ laver aftale med Jimmi og sørger for strips og opslag.

 

13. Sommerfest

 • Sommerfesten afholdes søndag d. 16. august. AJ sørger for opslag.

 

14. Næste møde

 • Tirsdag d. 4. august kl. 19.00 hos BJ.

 

15. Eventuelt

 • Intet

Bestyrelsesmøde 11. mar 2015

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Afbud: Erik Bremer Sørensen.

 

Referat

1.  Valg af referent

FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

 

3.  Orientering

Der har som tidligere nævnt været en mindre vandskade i en 4. sals lejlighed i Sundby Parkvej 4. Der var tale om et knækket vandrør i teknikskabet og altså ikke som tidligere nævnt nedsivning fra taget. Skaden er udbedret. Der er efterfølgende trukket vand ned i betondækket til en 3. sal lejlighed. 

Der er indsat nye navneskilte i døranlægget ved Sundby Parkvej 3. Navneskiltene har været svære at læse siden udbedring af skaden efter hærværket d. 1. november 2014.

Der er tegnet forsikring mod hærværk og graffiti.

Der er varslet gennemførelse af faldprøver på elevatorerne d. 12. marts. Faldprøverne gennemføres hvert 3. år.

Region Hovedstaden har fremsendt et antal breve til uddeling med tilbud om gebyrfri tilmelding til delebilsordningen Letsgo.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

Der er nu plantet hyben langs cykelstien og foretaget afrensning af fliser ved indgangspartierne.

Det er tidligere foreslået, at etablere en petanquebane på trekantarealet bag den store miljøstation. Etape 1 ønsker nu banen flyttet ind på området foran etape 1 og plantet hyben på trekantarealet. Bestyrelsen i etape 5 kan acceptere det ændrede projekt.

Kommunen har ved en skrivelse fastholdt, at de ikke vil lovliggøre den lille miljøstation, idet de lægger vægt på, at den ikke er tilstrækkelig til at opfylde behovet. Kommunen anbefaler, at der bliver lavet en permanent og tilstrækkelig løsning. Kommunens afgørelse er videresendt til Skanska.

Grundejerforeningens vedtægter er fortsat tinglyst på det areal, der oprindeligt var udlagt til etape 6. Grundejerforeningen har ønsket forholdet vedr. den lille miljøstation afklaret inden endelig stillingtagen til og medvirken til en aflysning af vedtægterne. FS har sammen med grundejerforeningens advokat deltaget i et møde hos Skanskas advokat. Skanska har nu tilbudt at forestå og bekoste lovliggørelse af miljøstationen. Grundejerforeningen skal godkende projektet og har i øvrigt, på grund af pladsforholdene, fremført et ønske om, at miljøstationen flyttes over på den anden side af cykelstien.  

 

5.  Økonomi

FS og AJ har haft et regnskabs- og budgetmøde med DEAS. Udkast til regnskab viste overskud 46.000 kr. efter at der, som tidligere besluttet, var hensat 30.000 kr. af el-udgiften til næste år. Dong har dog ændret aconto-betalingen midt i regnskabsåret. Hensættelsen er herefter tilbageført og resultatet reduceret tilsvarende. Regnskabet godkendes. Budgetforslaget er udarbejdet som et nulsumsbudget. Med baggrund i den store egenkapital vil bestyrelsen foreslå at december måned holdes bidragsfri, hvilket vil betyde, at budgettet ender med et underskud på 127.000 kr. 

 

6.  Rengøring

AJ oplyste, at der er bedre orden i opgangene end tidligere. Der er dog fortsat problemer med cykler i 2 opgange.

Det blev besluttet at gennemføre en polering af fliserne i stueetagen. FS indhenter tilbud. 

 

7.   Lys i opgange

Vi afventer fortsat en beregning på udgifterne i forbindelse med en udskiftning til LED-lys og en beregning på den fremtidige besparelse på eludgifterne. 

 

8.  Cykelparkering

Kommunen har meddelt dispensation fra lokalplanen til udvidelse af cykelparkeringspladsen ved blok 10 ud mod metroen. Der vil herefter blive plads til yderligere 10 cykler. Der er modtaget tilbud på 48.000 kr. incl. omlægning af eksisterende fliser og genplantning af hyben. AJ vil tage en drøftelse med entreprenøren med henblik på at få et billigere tilbud. 

 

9.  Ansøgning om udøvelse af erhverv

Bestyrelsen har tidligere modtaget en ansøgning om tilladelse til yogaundervisning i en lejlighed. Bestyrelsen har i første omgang afvist anmodningen. Det er efterfølgende oplyst, at der alene er tale om et hold på 4-6 personer en gang om ugen.  Det er herefter besluttet, at meddele en 2 årig tidsbegrænset tilladelse.  

 

10. Generalforsamling

Generalforsamlingen er planlagt til onsdag d. 22. april 2015 kl. 19.00. FS fremsender udkast til beretning. 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er indstillet på at fortsætte.

 

11. Næste møde

Der er ikke fastsat nyt møde.

 

12. Eventuelt

HJ gjorde opmærksom på, at der var flere og flere løsgående hunde på de grønne områder.  Bestyrelsen vil overveje, om der skal opsættes forbudsskilte.  

Bestyrelsesmøde 6. jan 2015

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Afbud: Erik Bremer Sørensen.

 

Referat

 

1.  Valg af referent

FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

 

3.  Orientering

Med baggrund i flere indbrud i området blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. december 2014. Det blev besluttet, at montere sikringsskinner på alle opgangsdøre og herudover på alle terrassedøre og vinduer i stuelejlighederne på foreningens regning. Arbejdet er fuldført. 

Den 1. november 2014 blev der forøvet hærværk på dørtelefonanlægget ved Sundby Parkvej 3. Skaden er udbedret. Omkostningerne er afholdt af foreningen, idet ejendommens nuværende forsikring ikke dækker hærværk.

Ved det seneste kraftige regnvejr er der konstateret en mindre vandindtrængen i teknikskabet i en 4. sals lejlighed i Sundby Parkvej 4. Jimmi er sat på opgaven.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

Kommunen har meddelt, at de ikke umiddelbart ønsker at forlænge den tidsbegrænsede dispensation, som oprindeligt er indhentet af Skanska, eller at lovliggøre af den lille miljøstation. Ifølge affaldsservice er miljøstationen for lille til at dække behovet. Kommunens skrivelse er af grundejerforeningens advokat videresendt til Skanska. Grundejerforeningens vedtægter er fortsat tinglyst på det areal, der oprindeligt var udlagt til etape 6, idet grundejerforeningen ikke har ønsket at medvirke til en aflysning før forholdet vedr. den lille miljøstation er afklaret. 

Den nye lysstander ved Øresundsvej er opsat. Det har været nødvendigt at foretage opgravning, idet det ikke var muligt at skyde ledningen under vejen på grund af en fjernvarmeledning.

 

5.  Økonomi

En foreløbig budgetkontrol på 2014 viser, at der kan forventes et lille overskud og det skal sammenholdes med et budgetteret underskud på 100.000 kr. FS vil fremsende udkast til regnskab for 2014 og budget for 2015 til bestyrelsen så snart det foreligger.

FS og AJ tager til budgetmøde i DEAS i første uge i marts. 

 

6.  Rengøring

AJ oplyste, at der er bedre orden i opgangene end tidligere. Der er dog fortsat problemer med enkelte cykler.

Det blev besluttet at indkøbe nye måtter. AJ tager kontakt til Danielle. 

 

 

7.  Forsikring

Foreningen har gjort indsigelse mod den tidligere varslede præmieforhøjelse, men Codan fastholder. 

Codan har på anmodning fremsendt tilbud på yderligere forsikringsdækning mod hærværk. Den årlige præmie er 6.653. kr. og dækker hærværk op til 319.662 kr. med en selvrisiko på 2.000 kr. og graffiti med en selvrisiko på 5.000 kr. Det blev besluttet at acceptere tilbuddet. 

 

8.   Lys i opgange

Vi afventer fortsat en beregning på udgifterne i forbindelse med en udskiftning til LED-lys og en beregning på den fremtidige besparelse på eludgifterne. 

 

9.  Cykelparkering

Den nye cykelparkeringsplads til ladcykler vil blive etableret snarest mulig.

Kommunen har meddelt, at man ønsker en målfast tegning før de kan tage stilling til vores ønske om en udvidelse af cykelparkeringspladsen ved blok 10 ud mod metroen. FS fremsender tegning. 

 

10. Generalforsamling

Generalforsamlingen er planlagt til onsdag d. 22. april 2015 kl. 19.00 på Sundby Sejl. FS har bestilt lokale.

 

11. Næste møder

Bestyrelsesmiddag er fastsat til d. 17. februar 2015. AJ bestiller bord på Kareten. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.00 hos ML. 

 

12. Eventuelt

BS oplyste, at der afholdes borgermøde om forslag til 2 timers parkeringszone omkring Lergravsparkens Metrostation. Sten Lykkebo deltager som medlem af Amager Øst Lokaludvalg.

BJ gjorde opmærksom, at der fortsat er meget nytårsaffald i hækkene. FS nævnte, at Sundby Rengøringsservice vil fjerne det i løbet af ugen.