Seneste nyt
27-12-2020 18:12 Referat af bestyrelsesmøde
31-10-2020 21:03 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 11. okt 2016

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Erik Bremer Sørensen (ES), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

 

3.  Orientering

 • Der er bestilt nye plader til varmeveksleren. Med det køligere vejr er temperaturen af det fremførte fjernvarmevand højere og varmeveksleren er derfor ikke på nuværende tidspunkt utæt. Der er derfor lukket op for varmen igen. Udskiftning af pladerne vil ske i nær fremtid.
 • På sidste møde blev det vedtaget at etablere ventilation i opgangene ved at investere i manuel op- og – ilukning af røglemmene. Der vil blive afholdt et møde med ventilationsfirmaet inden investeringen bliver igangsat.
 • En beboer i en vestvendt lejlighed i blok 10 har klaget over en vandskade ved den franske altan. Klagen er videresendt til Skanska, som herefter overdrog sagen til vores tekniske rådgiver Helle Schyberg. Der er herefter foretaget besigtigelse og Skanska har indikeret, at de vil udbedre skaden.
 • Der er foretaget en besigtigelse af taget. Vi afventer en rapport, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke på nuværende tidspunkt behov for vedligeholdelsesarbejder.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er fortsat diskussion om højden på hækkene. Nogle beboere klager over, at de er for høje, medens andre – bl. a. på grund af indvendige hegn - har givet udtryk for utilfredsfred i forbindelse med en nedklipning til den maksimale højde på 1,80 m. jfr. husordenen i de enkelte foreninger. Problemet vil inden næste klipning igen blive drøftet i grundejerforeningen. Det er holdningen i etape 5, at den maksimale højde så vidt muligt skal overholdes.
 • Der er bestilt nye parkeringskort. Der vil igen blive uddelt 2 kort pr lejlighed i etape 4 og 5 og 3 kort i de øvrige etaper. Kortene bestilles i en ny farve. De nye kort er af pap, idet de er mere lysbestandige. Der vil samtidig blive uddelt nye plastikholdere.
 • Etape 4 har udtrykt ønske om tilladelse til at bygge et halvtag ved pladsen for ladcykler. Etape 4 vil samtidig lodde stemningen for etablering af cykelhalvtag ved alle cykelparkeringspladser og undersøge reglerne herfor. Etape 5 kan ikke umiddelbart gå ind for etablering af cykelhalvtag ved alle cykelparkeringspladser.

 

5.  Den lille miljøstation

 • Skanska har i begyndelse af august indsendt ansøgning om byggetilladelse til den lille miljøstation, men der foreligger endnu ikke svar. Ansøgningen er formentligt sendt i nabohøring.

 

 

6. Økonomi

 • Budgettet følges pænt. Det blev endeligt besluttet at udbetale skattefri godtgørelse på 3.700 kr. til formanden og næstformanden samt ES, som tovholder på sagen om udbedring af skjulte fejl og mangler.   

 

7.  Rengøring

 • AJ oplyste, at der i en enkelt opgang er lidt rod på en 4. sal, men ellers ser det pænt ud.

 

8.  Radon

 • Der er foretaget målinger af evt. radonudsivning, men vi afventer fortsat den endelige rapport.

 

9.  Skjulte fejl og mangler

 • ES og FS har afholdt et statusmøde med vores tekniske rådgiver Helle Schyberg. Det blev oplyst, at Skanska i etape 4 er tæt på at indgå forlig f.s.v. angår isolering af gulve. Skanska har indikeret, at man vil tage udgangspunkt i et sådant forlig ved den videre drøftelse med etape 5, såfremt der kan dokumenteres samme mangler. Der skal nu foretages yderligere undersøgelser af gulvene. Problemet med kælderen skal afvente udviklingen i sagen i etape 4.

 

10. Næste møde

 • Tirsdag d. 3. januar 2017 kl. 19.00 hos BJ.

 

11. Eventuelt

 • FS oplyste, at etape 2 og 3 har problemer med mere systematisk udlejning af lejligheder via airbnb. De vil nu undersøge regelgrundlaget og evt. foretage en regulering med en ændring af vedtægterne. Etape 5 skal tillige overveje om der skal fremsættes forslag til ændring af vedtægterne.
 • Generalforsamlingen er foreløbig fastsat til torsdag d. 20. april 2017.
 • AJ oplyste, at han ville tage kontakt til Helle Scharla med henblik på at fremsætte krav om reetablering af en nøgleboks ved opgang 10.
 • BS mente, at vi skulle overveje etablering af et elektronisk arkiv.

Bestyrelsesmøde 3. aug 2016

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Bremer Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

 

3.  Orientering

 • Den eksisterende varmeveksler er utæt. Bestyrelsen har modtaget tilbud på udskiftning af plader i veksleren for ca. 30.000 kr. incl. montering. Jimmi anbefaler denne løsning. Der var umiddelbart enighed om at acceptere tilbuddet, men forinden endelig accept vil FS få Jimmi til at undersøge, hvad en helt ny varmeveksler vil koste.
 • FS har modtaget et uopfordret tilbud på etablering af ventilation i opgangene med manuel op- og ilukning af røglemme kombineret med automatisk lukning efter f. eks. 3 timer. Der er investeret i et sådan anlæg i etape 2 og 3 med positivt resultat. Tilbuddet er på ca. 23.000 kr. incl. moms. Herudover er der tilbud på lovpligtigt årligt eftersyn for 1.250 kr. pr. opgang. Bestyrelsen gav FS bemyndigelse til at arbejde videre med tilbuddet.
 • BJ oplyste, at der er aftale med en lokal tømrer om udskiftning af en terrassedør. Udskiftningen vil ske i nær fremtid.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Den maksimale højde på hækkene er ifølge husordenen for de enkelte ejerforeninger 1,80 m. Denne højde er i mange tilfælde overskredet. Grundejerforeningen har meddelt HN Service, at højden skal overholdes, men det har været vanskeligt på grund af indvendige hegn m.v. Bestyrelsen har derfor accepteret en fortsat overskridelse af højden, men vil nu overveje, hvordan vi bedre kan håndhæve reglerne til næste år.
 • Der er investeret i LED-lys i alle cykelskure og i udendørs væglamper.
 • Der er fortsat ønske om opstilling af en ladestander til elbiler på grundejerforeningens område. Bestyrelsen vil følge udviklingen på området og derefter tage stilling til ønsket. ML oplyste, at der pt er lovforslag om ladestandere i høring.
 • Det er fremsat ønske om en hjertestarter. Det er vanskeligt at bedømme behovet og effekten af at have en hjertestarter i området og bestyrelsen vil tage kontakt til en specialist for at få vejledning - og evt. indhente pris.

 

5.  Den lille miljøstation

 • Grundejerforeningen har modtaget en skrivelse fra Kommunen, stilet til etape 4, hvoraf det fremgår, at den nuværende miljøstation er opført uden byggetilladelse og at foreningen vil blive pålagt dagbøder, hvis den ikke er fjernet senest d. 10. august 2016. Skanska, der har accepteret at sørge for lovliggørelse, har nu indsendt en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ny lidt større miljøstation, som opfylder kravet fra Affald og Miljø, og forlængelse af fristen for nedtagelse af den nuværende miljøstation. Repræsentanter for Affald og Miljø har tidligere oplyst, at den store miljøstation ved etape 1 er stor nok til at dække behovet for hele Øresund Strandpark, men har samtidig erkendt, at placeringen ikke er optimal i forhold til borgernær affaldssortering. Der har været klager over placeringen af miljøstationen og Skanska oplyser, at det kan være et problem, at den nye kommer til at ligge mindre end 2,5 m fra skellet til etape 4. Et flertal i bestyrelsen for etape 5 mener fortsat, at der skal arbejdes for, at vi kan bibeholde den lille miljøstation.

 

6. Rengøring

 • AJ oplyste, at der fortsat er skostativer, der ikke bliver sat ind om fredagen. Problemet er dog mindre end tidligere.  

 

7.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt. Der har indtil videre i 2016 været relativt få udgifter til vedligehold.

 

8.  Radon

 • Der er endnu ikke foretaget måling af radonudsivning.

 

9.  Tag

 • AJ og ES har været på taget og det så umiddelbart pænt ud. Det blev dog besluttet, at lave aftale med Holmsgaard, Rådgivende Ingeniører om en gennemgang af taget med henblik på udfærdigelse af en rapport.

 

10. Ejendommen

 • Der er i forbindelse med kraftig regn d. 10. juli 2016 igen konstateret en mindre vandindtrængen i kælderen. FS har sendt billeder til Holmsgaard, Rådgivende Ingeniører til brug for sagen mod Skanska.
 • FS og AJ har deltaget i et møde med foreningens advokat Thomas Damsholt og Skanskas advokat. Skanska accepterede på mødet at afholde foreningens udgifter til rådgiver til nødvendige undersøgelser afholdt efter 14. juni 2016. Skanska skal godkende de enkelte undersøgelser før de sættes i værk. Aftalen omfatter ikke udgifter til evt. undersøgelse af de matterede glasplader. Skanska accepterede tillige en delvis dækning af foreningens udgifter til advokat. Der er efterfølgende afholdt et møde mellem Skanska og Holmsgaard, Rådgivende Ingeniører vedr. det videre forløb.

 

11. Sommerfest

 • AJ og ES sørger for indkøb til sommerfesten d. 14. august.

 

12. Næste møde

 • Tirsdag d. 11. oktober kl. 19.00 hos HJ.

 

13. Eventuelt

 • HJ gjorde opmærksom på, at hybenhækkene bredte sig ud over fortovet på Øresundsvej og hjørnet ved Amager Strandvej. Det blev samtidig påpeget, at der er mange snerler og andet ukrudt i hækkene. FS tager kontakt til HN Service.

Bestyrelsesmøde 8. mar 2016

 

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Jimmi har haft problemer med flowet af varmt vand til penthouselejligheden og har stillet spørgsmål til den installerede flowbegrænser i stueetagen. Skanska har set på sagen og konstateret, at der var et tilstrækkeligt flow og en tilstrækkelig høj temperatur på det fremførte vand. Skanska anbefalede dog at skrue lidt op for varmen i meget kolde perioder.  
 • Der er fremsendt varmeregnskab for hele ejendommen. Forbruget har været marginalt højere end året før, men afregningsprisen har været lavere. Samtidig har vi fået en bonus på 43.000 kr. for positiv afvigelse på afkølingen af fjernvarmevandet.
 • En tidligere nævnt stor restance på fællesudgifterne er nu betalt.
 • Skat har afgjort sagen vedr. klager over manglende fradrag for forbedringer. Rafn & Søn havde opgjort det samlede krav til ca. 11 mio. kr., men Skat har kun accepteret 568.000 kr. Med det beskedne fradrag vil grundværdien efter fradrag fortsat være væsentligt højere end skatteloftværdien og fradraget vil dermed på kort sigt være uden betydning for betaling af ejendomsskat. HJ fremviste en mail fra Rafn & Søn, hvoraf det fremgår, at sagen vil blive anket.
 • YouSee har fremsendt en skrivelse, hvoraf det fremgår, at de i løbet af foråret vil lancere en ny tv-boks. Af skrivelsen fremgår det, at vore beboere kan leje boksen til en rabatpris på 30 kr. – normalpris 99 kr. – med henvisning til, at vi har en signalforsyningsaftale med YouSee.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er aftalt møde med Affald og Genbrug d. 9. marts vedr. den lille miljøstation. Skanska har tilbudt en ny overdækket miljøstation på 3x7 m, som Skanska anser for at være Kommunens mindstekrav, men grundejerforeningen ser gerne, at den kan blive lidt mindre af hensyn til naboerne.
 • Der er forslag om udskiftning af pærer til LED-lys i de udendørs lamper på facaden og i lamperne i cykelskurene.
 • Der er fortsat interesse for etablering af ladestandere til elbiler. Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne - f.eks. med en placering af en ladestander på gæsteparkeringen ved etape 1.

 

5.  Økonomi

 • Udkast til regnskab 2015 og budget 2016 blev godkendt. Der er igen i år budgetteret med fritagelse for betaling af fællesudgifter i december måned. Der er endvidere hensat 200.000 kr. til advokat og rådgiver til evt. undersøgelse for fejl og mangler.

 

 

6.  Rengøring

 • AJ meddelte, at ikke alle beboere, som forudsat i husordenen, i forbindelse med rengøringen sætter deres skostativer ind i lejligheden om fredagen. Det blev herefter foreslået, at alene barnevogne og klapvogne - i brug - må stå på reposerne. AJ laver udkast til bestyrelsesforslag til generalforsamlingen.

 

7.  Fibernet

 • Enkelte beboere har gjort bestyrelsen opmærksom på et tilbud fra Andelsnet om etablering af fibernet.  Bestyrelsen har tidligere overvejet et tilbud fra en anden udbyder, men har stillet sagen i bero. FS oplyste tillige, at etape 4 – som tidligere havde truffet endelig beslutning om etablering af fibernet– også har stillet det i bero.

 

8.  Radon

 • En beboer har tidligere stillet spørgsmål om radonudsivning. BS har undersøgt spøgsmålet og mener ikke, at der er stor sandsynlighed for udsivning i vores område. Det blev dog besluttet at foretage måling i 2 stuelejligheder.

 

9.  Gennemgang af tag

 • Punktet blev udsat til næste møde.

 

10. Ejendommen

 • Foreningens advokat har meddelt Skanska, at bestyrelsen for ejerforeningen Øresund Strandpark, etape 5 indenfor 10 års fristen overvejer at indgive mangelindsigelse vedr. kælder, isolering og matterede glasplader, og evt. andre ikke kendte forhold, og har anmodet om en suspensionserklæring. Skanska har herefter fremsendt en suspensionserklæring, hvorved forældelsesfristen for krav som nævnt ovenfor er suspenderet.
 • Det er aftalt med Helle Due Schyberg, at der d. 14. marts vil blive foretaget en destruktiv undersøgelse af isoleringen i 2 lejligheder.

 

11.  Generalforsamling

 • Det blev vedtaget, at bede Helle Due Schyberg, Holmsgaard a/s om et indlæg vedr. kælder og isolering på generalforsamlingen d. 13. april. Samtidig vil bestyrelsen bede generalforsamlingen om en bemyndigelse til evt. at indlede Syns- og Skønsforretning mod Skanska.
 • Alle medlemmer og suppleanter genopstiller, dog således at ES og HJ bytter plads.
 • FS laver udkast til beretning.

 

12.  Næste møde

 • Der er ikke fastsat nyt møde.

 

11. Eventuelt

 • BS orienterede om cykelstien. Kommunen har erkendt, at den er for smal og fejlkonstrueret. Sagen blev henvist til grundejerforeningen, men der var enighed om, at vi bør gå i dialog med kommunen om en ændring af cykelstien.

Bestyrelsesmøde 10. maj 2016

Øresund Strandpark, Etape 5

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.00

 

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

 

3.  Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen

Næstformand: Arne Jensen

Grundejerforeningen: Medlem: Flemming Sørensen

                                          Suppleant: Bodil Sørensen

 • Erik Bremer Sørensen blev valgt som tovholder på sagen vedr. skjulte fejl og mangler.

 

4.  Orientering

 • En beboer har klaget over problemer med træk fra en skæv terrassedør. LS Byg har været sat på sagen, men har haft problemer med at skaffe en ny dørramme på grund af en konkurs hos leverandøren. BJ tager kontakt til en lokal tømrer.
 • Der er konstateret knækkede fliser i stueetagen i en opgang. Der er indhentet tilbud fra en murer på udbedring. Det blev besluttet, at der samtidig skulle indkøbes et ekstra antal fliser til fremtidige udbedringer.

 

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 20. maj og FS genopstiller som formand.
 • Der er afholdt møde vedr. den lille miljøstation med repræsentanter fra Affald og Miljø og Skanska. Kommunen afviser fortsat at lovliggøre den eksisterende miljøstation og har fastsat mindstekravet til en ny miljøstation til 3x6 m. Det blev samtidig oplyst, at den store miljøstation ved etape 1 rent faktisk er stor nok til at dække behovet for hele bebyggelsen, men at den er placeret forkert med hensyn til nærhedsprincippet. Skanska har accepteret at opføre en ny i løbet af foråret. En beboer har imidlertid klaget til Kommunen og opførelsen er derfor indtil videre sat på stand by.
 • Der vil blive opsat espalier ved ladcykelpladsen i nær fremtid.
 • Det er opsat nyt P-skilt ved indkørslen fra Øresundsvej med et hvidt P på sort baggrund svarende til de nye regler for privat parkering. Det midlertidigt flyttede skilt til lysstanderen vil senere blive udskiftet med nye skilte på de enkelte parkeringsområder.

 

6.  Økonomi

 • Budgettet følges pænt og der har indtil videre været beskedne vedligeholdelsesudgifter.

 

 

 

 

 

 

7.  Rengøring

 • Bestyrelsens fremsendte forslag til generalforsamlingen om forbud mod skostativer og planter i opgangene blev trukket tilbage. AJ har opsat opslag til præcisering af gældende regler.
 • Det overvejes at indkøbe en ny og bedre løvstøvsuger.
 • BJ nævnte, at det var lidt uhensigtsmæssigt, at lyskasserne var blevet renset før bøgehækkene havde kastet deres visne blade. FS tager kontakt til Sundby Rengøringsservice med henblik på en ændret procedure næste år.

 

8.   Radon

 • BS vil snarest lave aftale med et firma om måling af evt. radonudsivning i 2 stuelejligheder.

 

9.   Tag

 • AJ og ES vil tage en tur på taget for at se hvilken type tagpap, der er anvendt til tagdækningen, inden der træffes aftale med et firma om en gennemgang af taget.

 

10. Ejendommen

 • Helle Due Schyberg har skrevet til advokat Thomas Damsholt og gjort rede for de foreløbige undersøgelser vedr. kælderen og de kolde gulve. Der vil herefter blive afholdt et møde på Thomas Damsholts kontor med henblik på en fastlæggelse af det videre forløb.

 

11. Cykeloprydning

 • Cykeloprydning gennemføres lørdag d. 18. juni. AJ laver aftale med Jimmi og sørger for strips og opslag.

 

12. Sommerfest

 • Sommerfesten afholdes søndag d. 14. august. AJ sørger for opslag.

 

13. Næste møde

 • Onsdag d. 3. august kl. 19.00 hos FS.

 

14. Eventuelt

 • AJ tager kontakt til Sten Lykkebo med henblik på finde nogle datoer for planlægning af fisketure.

Bestyrelsesmøde 5. jan 2016

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML) og Erik Bremer Sørensen (ES).

 

Referat

 

1.  Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat godkendt.

 

3.  Orientering

 • Der er konstateret en mindre vandskade ved et vinduesparti i en gavllejlighed i blok 10 mod øst. Skanska har accepteret at se på sagen.  
 • En beboer har med en mail orienteret om, at hun har set vand på gulvet i en sidegang i kælderen i forbindelse med kraftig regn d. 21. november 2015. Vandet var fordampet næste dag, men vores tekniske rådgiver og advokat er orienteret.
 • En beboer har klaget over kolde gulve i en stuelejlighed beliggende over kælderen. Vi har meddelt, at vi i forbindelse med en generel undersøgelse af kuldebroer og isolering vil medtage den pågældende lejlighed i undersøgelsen – se punkt 9.
 • En beboer har stillet spørgsmål vedr. radonudsivning i vores område. BS vil undersøge mulighederne for en måling i en eller flere stuelejligheder.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er intet nyt vedr. den lille miljøstation. Skanska har forsøgt at få et møde i stand med Affald og Genbrug for at få klarlagt Kommunens krav til en permanent miljøstation. Affald og Genbrug er endnu ikke vendt tilbage med en mødedato.  
 • Der er forslag om overdækning af den store miljøstation grundet fortsatte besøg af ubudne gæster, som roder i containerne. Hvis miljøstationen overdækkes er vi nødt til at have mobile flaskecontainere svarende til dem i den lille miljøstation. Der indhentes tilbud.
 • Der er fortsat problemer med lyset udendørs, idet flere relæer slår fra i fugtigt vejr. Problemet er pt størst i etape 3 og 5.
 • Der er af 2 beboere fremsendt en forespørgsel om muligheden for opstilling af ladestandere til elbiler. Bestyrelsen har indhentet materiale fra en udbyder ved navn Clever, og vil i øvrigt undersøge, hvilke muligheder, der ellers findes.

 

5.  Økonomi

 • En budgetkontrol for 2015 viser et foreløbigt resultat på 26.000 kr. mod budgetteret minus 128.000 kr. Differencen skyldes primært en ekstraordinær udbetaling på 117.000 kr. fra Grundejerforeningen.
 • FS videresender udkast til regnskab for 2015 og budget for 2016, så snart det foreligger. FS og AJ tager til budgetmøde hos DEAS d. 24. februar 2016.                        

 

 

 

 

6.  Rengøring

 • ML udarbejder nyt udkast til skrivelse vedr. opbevaring af løbehjul, legeredskaber og andre effekter, som, i henhold til husordenen, ikke må stå i opgangene.
 • BS oplyste, at det var et problem med løse blade i opgangene. FS vil tage kontakt til Sundby Rengøringsservice med henblik på regelmæssig opfejning af løse blade foran opgangene.

 

7. Lys i opgange

 • Bestyrelsen var tilfredse med det etablerede LED-lys i opgangene. Der blev dog udtrykt kritik af elektrikeren, som ikke havde været i stand til at skaffe en lift til udskiftning af pærerne i de højtsiddende lamper indenfor indgangsdørene - og derfor ikke kunne leve op til det afgivne tilbud.

 

8.  Fibernet

 • ML oplyste, at udviklingen formentligt var løbet fra det hensigtsmæssige i etableringen af fibernet i ejendommen, idet teknologien stadig mere skifter til trådløs kommunikation. ML oplyste samtidig, at YouSee i vores område nu tilbyder 300/60 Mbit internet via antennestikket og det skulle dække behovet - også for folk, der arbejder hjemme. Bestyrelsen overvejer nu om der skal indhentes tilbud.

 

9.  Ejendommen

 • Der er lavet aftale med advokat og rådgivende ingeniør med henblik på en yderligere undersøgelse af ejendommen for skjulte fejl og mangler inden udløb af 10 års fristen.
 • Der er konstateret vand i kælderen i 3 omgange - mest i forbindelse med skybruddet d. 2. juli 2011. Skanska blev dengang orienteret og kælderen er fortsat under opsyn. Der har været tale om begrænset vandindtrængen, men bestyrelsen frygter, at problemet kan blive større, når grundvandstanden igen stiger. Grundvandstanden har i flere år været holdt kunstigt nede i forbindelse med byggeri på den anden side af Øresundsvej. Der er indtil videre gennemført en undersøgelse af sokkelmembranen, som viste, at membranen ikke var ført så højt op som foreskrevet.
 • Med baggrund i enkelte klager over kolde gulve er det aftalt at lave en overflademåling af temperaturen på gulvene i 6 udvalgte lejligheder. Der vil efterfølgende blive taget stilling til, om der skal laves en destruktiv undersøgelse af isoleringen - bl. a. ved altantungerne.
 • Sundby Rengøringsservice har meddelt, at der tillige kan være problemer med glaspladerne opsat over vinduerne. Det undersøges nærmere.

 

10. Vedligeholdelsesplan

 • I vedligeholdelsesplanen er der for 2016 nævnt en gennemgang af tag og murværk. Det blev vedtaget at gennemføre en gennemgang af taget. En omfugning af murværket blev til gengæld udsat foreløbigt til 2017.

 

11.  Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er planlagt til onsdag d. 13. april 2016 kl. 19.00 på Sundby Sejl. FS har bestilt lokale.

 

12.  Næste møder

 • Bestyrelsesmiddag er fastsat til d. 4. februar 2016. AJ bestiller bord på Kareten.
 • Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19.00 hos HJ.

 

11. Eventuelt

 • BS meddelte, at hun havde observeret mus i køkkenet.