Seneste nyt
19-08-2019 15:30 Referat af bestyrelsesmøde
03-06-2019 21:00 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 13. dec 2017

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2017 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).Advokat Thomas Damsholt deltog i punkt 9, som blev behandlet som første punkt på dagsordenen.
 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Orientering

 • Ejerforeningen har modtaget en klage over et træskur opstillet på en terrasse. Skuret erstatter et tidligere opstillet blikskur. FS og AJ har drøftet klagen med ejerens repræsentant og man har accepteret at reducere et forholdsvis stort tagudhæng og at ændre skurets placering på terrassen. Klageren har erklæret sig tilfreds med afgørelsen.
 • Vi har ikke haft forsikringsskader i år og præmien for ejendomsforsikringen er derfor uændret.  
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Juletræet blev tændt d. 30. november og det tilhørende arrangement med gløgg og æbleskiver var meget vellykket.
 • Etape 2 har foreslået opstilling af kunstgenstande på Grønningen udlånt af Københavns Kommune. Der afventes et konkret forslag før endelig stillingtagen.
 • Der skal snart tages stilling til klipning af hybenhække, men umiddelbart er holdningen, at det kan vente til foråret 2019.  
5. Økonomi
 • Danske Bank har siden 1. september 2017 opkrævet en negativ rente på 0,55 % på ejerforeningens indestående i banken. Der blev truffet endelig beslutning om at skifte til Arbejdernes Landsbank, hvor renten er positiv.
 • En budgetkontrol på den forløbne del af 2017 viser et overskud på 175.000 kr. mod et budgetteret underskud på 127.000 kr. Differencen skyldes primært, at der ikke er foretaget afregning til advokat og teknisk rådgiver i den igangværende sag med Skanska. Der var hertil budgetteret med udgifter på i alt 200.000 kr.
 
6. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger. 
 
7. Røglemme
 • Der er intet nyt i sagen, idet bestyrelsen afventer en undersøgelse af røglemmenes styrke inden der tages stilling til sikring af røglemmene med hjørnebeslag og evt. tilslutning af den manuelle ventilation. 
8. Dørautomatik
 • FS har modtaget tilbud på etablering af dørautomatik i 8 opgange. Københavns Kommune har betalt for dørautomatikken i Sundby Parkvej 7. Prisen for de 8 opgange er ca. 160.000 kr. Hertil kommer udgifter til låsecylindre til Låsebussen og eventuelle håndsendere til 425 kr. pr. stk. Der er ikke truffet beslutning om etablering af dørautomatik, men bestyrelsen vil afholde et møde med firmaet bag tilbuddet en gang i løbet af foråret. 
  
9. Skanska
 • Advokat Thomas Damsholt orienterede om den ekstraordinære generalforsamling i etape 4, hvor der blev truffet beslutning om ikke at gennemføre isolering af altantunger og i stedet udbetale et kompensationsbeløb til alle boligejere.
  Der blev herefter drøftet mulige løsningsforslag i etape 5. Skanska har udarbejdet udkast til delforlig med udbedring af fejl og mangler, som bl. a. omfatter optagning af gulve og isolering af altantunger. Der var enighed om, at det er den ideelle løsning, men der blev samtidig givet udtryk for bekymring for de betydelige gener, som projektet vil pålægge de enkelte beboere.
  I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i etape 4 har Skanska åbnet op for, at der i etape 5 kan tilbydes en tilvalgsordning, hvor der som alternativ til gennemførelse af ovennævnte isolering af altantunger kan udbetales et kompensationsbeløb til ejerne. Med modtagelse af et kontantbeløb vil boligejeren til gengæld selv bære risikoen, såfremt der på et tidspunkt, på grund af den manglende isolering, konstateres angreb af skimmelangreb.
  Advokat Thomas Damsholt og ejerforeningen vil arbejde videre med de alternative løsningsforslag og der vil blive afholdt et møde med Skanska i begyndelsen af det nye år.  
10. Ekstraordinær generalforsamling
 • På grund af det fremskredne tidspunkt blev det besluttet ikke at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens vil til gengæld fremlægge forslag til drøftelse og evt. godkendelse på den ordinære generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af april.   
11. Næste møde
 • Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.00 hos BJ. 
  
12. Eventuelt
 • FS nævnte, at de i etape 4 har udskiftet alle varme- og vandmålerne med henblik på elektronisk aflæsning. Inden der arbejdes videre med spørgsmålet vil FS undersøge hvad en udskiftning af alle målere vil koste. 
  

Bestyrelsesmøde 16. okt 2017

Bestyrelsesmøde mandag den 16. oktober 2017 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Martin Sun Larsen (ML) og Hanne Jørgensen (HJ).Bodil Sørensen (BS), Erik Bremer Sørensen (ES) og Bjarke Juul-Hansen (BJ) havde meldt afbud.
 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

 

3. Orientering

 • FS og AJ har afholdt møde med Københavns Kommune vedr. en nyindflyttet handicappet beboer i Sundby Parkvej 7. Ejerforeningen har herefter accepteret, at kommunen etablerer dørautomatik på hoveddøren og at der etableres strømudtag på terrassen og opsættes en ny havelåge. Det er samtidig accepteret, at en elscooter indtil videre kan stå under trappen i dagtimerne. 
 • Der er udskiftet en motor i det centrale ventilationsanlæg i Sundby Parkvej 10.  
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • HN Service er rykket for udskiftning af udgåede bøgeplanter.
 • Den af ejerforeningen opsatte hjertestarter er betalt af grundejerforeningen. Det er grundejerforeningens opfattelse, at der ikke er behov for flere hjertestartere i området.
 • Der er ikke opnået enighed om etablering af et nødtoilet i bebyggelsen. Punktet er herefter sat i bero. 
 • Der er sket afrensning af fliser foran indgangene på grundejerforeningens regning. 
    
5. Økonomi
 • Med baggrund i en negativ rente på 0,55 % på ejerforeningens konti i Danske Bank er der indhentet tilbud i Arbejdernes Landsbank. Banken har meddelt, at de fortsat har positiv rente på foreningskonti, men at det er en forudsætning, at de også overtager kassekreditten på den løbende drift. Ejerforeningen arbejder videre med tilbuddet.
 • Det blev besluttet, at udbetale skattefri bestyrelseshonorar på 3.700 kr. til formanden og næstformanden samt ES, som tovholder på Skanskaprojektet. Det blev samtidig besluttet, at kompensationsbeløbet for afholdelse af bestyrelsesmøder forhøjes fra 250 kr. til 400 kr.
 
6. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger. 
 
7. Bioaffald
 • BS har holdt møde med Kommunen vedr. bioaffald, hvor der bl.a. blev drøftet placering af biobeholdere. Ifølge kommunen vil en placering i skralderummene være meget sårbar. Kommunen foreslår til gengæld, at biobeholderne etableres i lokale bolignære affaldsskjul. Det blev besluttet, at ejerforeningen indtil videre siger nej tak til biobeholdere og affaldsskjulere i området. 
8. Radon
 • Med baggrund i de tidligere foretagne målinger har BS taget kontakt til en radonkonsulent. Måleresultaterne var efter hans opfattelse fine, også selv om enkelte målinger var marginalt højere end den nye grænseværdi - og hans anbefaling gik alene på god daglig udluftning. BS har udarbejdet udkast til en skrivelse til uddeling til stuelejlighederne og til opslag til opgangene. ML sørger for mangfoldiggørelse og uddeling.
  
9. Røglemme
 • Der er taget principiel beslutning om sikring af røglemmene med hjørnebeslag. Inden arbejdet igangsættes og den manuelle ventilation eventuelt tilsluttes vil ejerforeningen i samarbejde med de andre etaper lade en konsulent se på røglemmene.  
10. Dørautomatik
 • I forbindelse med ønsket om etablering af dørautomatik i Sundby Parkvej 7 har FS og AJ sammen med kommunen set på dørautomatikken i etape 4. FS vil indhente tilbud på etablering af dørautomatik i alle opgange, men bestyrelsen vil dog afvente erfaringerne med dørautomatikken i nr. 7 inden der tages stilling til tilbuddet.
    
11. Skanska
 • Advokat Thomas Damsholt og Holmsgaard A/S har på foreningens vegne sammen med Skanska og Adserballe & Knudsen fået udarbejdet udkast til delforlig og entreprisekontrakt til udbedring af fejl og mangler. Ejerforeningen vil afvente et møde med advokat Thomas Damsholt forinden stillingtagen til det udarbejdede materiale. 
  
12. Ekstraordinær generalforsamling
 • Bestyrelsen vil afvente mødet med advokat Thomas Damsholt forinden stillingtagen til eventuel indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
  
13. Næste møde
 • Onsdag d. 13. december kl. 19.00 hos ML.
  
14. Eventuelt
 • ML nævnte, at telefonforbindelsen til elevatoren i nr. 3 har været ude af drift i en længere periode. FS vil rykke Otis. 
   

Bestyrelsesmøde 2. aug 2017

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. august 2017 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

 

3. Orientering

 • Kruger Aquacare har lanceret en garantiservice, som betyder, at de stiller garanti mod gennemtæring af varmtvandsbeholderen. Garantien forudsætter udskiftning af anoder og årligt serviceeftersyn. FS har accepteret tilbuddet. 
 • Rafn & Søn har meddelt, at de ikke vil anke sagen vedr. SKATs afgørelse for så vidt angår ændring af grundværdien. Københavns Kommune har tilbagebetalt for meget indbetalt ejendomsskat for årene 2010-2012 og Rafn & Søn har i henhold til indgåede aftaler udskrevet faktura på 25 % af skattebesparelsen. 
 • Hjertestarteren er opsat og fakturaen er betalt af ejerforeningen. Det drøftes fortsat i Grundejerforeningen om der skal opsættes yderligere en hjertestarter i området og om Grundejerforeningen i givet fald vil betale for dem begge.  
 

4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Klipning af hække og nedskæring til 1,80 m er gennemført. Der har ikke været klager over nedskæringen.
 • Udskiftning af udgåede bøgeplanter ved etape 5 er udskudt til efteråret. 
 • Der er ingen afklaring vedr. etablering af nødtoilet. BS vil foreslå, at mulighederne for etablering af et muldtoilet i miljøstationen bliver undersøgt. 
 • Etape 4 har opsat en cykelpumpe ved deres ladcykelplads for enden af cykelskuret og har afholdt omkostningerne. Pumpen er til fri afbenyttelse. 
 • Der er fremsat forslag om afrensning af fliserne foran indgangene. Etape 5 kan støtte forslaget.
 • Etape 2 har fremsat ønske om udvidelse af det ene cykelskur. Udvidelsen vil betyde nedlæggelse af 1-2 parkeringspladser og samtidig overvejes det at vende udgangen, så den sker ud mod tilkørselsvejen. Etape 5 kan ikke umiddelbart støtte ønsket. 
 • Etape 4 har talt for et ønske om ændring af husordenen med mulighed for at opsætte markiser. Ønsket gælder primært for 4. sal. Etape 5 kan ikke gå ind for en ændring af husordenen. 


 
5. Økonomi
 • Danske Bank har meddelt, at de vil ændre rentebetingelserne for vores indestående og at der fra og med 1. september 2017 skal betales en negativ rente på 0,55 %. FS har drøftet ændringen med både Helle Scharla, DEAS og Danske Bank. Helle mener, at de øvrige banker vil følge efter med negative renter eller helt undlade at modtage nye indskud. Det blev dog besluttet at bede Helle om at undersøge mulighederne for en hel eller delvis flytning af vores indestående.
 
6. Rengøring 
 • Der er fortsat rod på enkelte reposer – også om fredagen. AJ har aftalt med Sundby Rengøringsservice, at de i så fald ikke skal vaske gulvet på reposen. Det er også aftalt, at gulvet i stueetagen nu vaskes med en ekstra spand vand.  
 
7. Radon
 • Det overvejes fortsat om der skal foretages yderligere målinger. BS tager kontakt til en radonkonsulent.
  
8. Røglemme
 • Investeringen i komfortventilation er gennemført og der er samtidig foretaget et serviceeftersyn. Samme dag som investeringen blev gennemført blev vi vidende om en farlig situation med en røglem i etape 2, hvor ruden var tæt på at falde ud, og ventilationen er derfor ikke tilsluttet. Bestyrelsen vil overveje, i samarbejde med de øvrige etaper, at sikre alle røglemme med et ekstra hjørnebeslag. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til om den manuelle ventilationen skal tilsluttes.
  
9. Skanska
 • Der er afholdt møde på advokat Thomas Damsholt kontor med deltagelse af bestyrelsen, Holmsgaard A/S og Skanska vedr. Skanskas fremsendte oplæg til forlig på ”boligdelen” – altså vedr. isolering af gulve og udskiftning af materede ruder. Det blev aftalt, at Thomas Damsholt og Holmgaard A/S skulle arbejde videre med oplægget. På grund af ferie er der ikke fremkommet yderligere materiale i sagen.
  
10. Sommerfest
 • Sommerfesten er fastlagt til lørdag d. 19. august. Der er kun kommet få tilmeldinger fra beboerne og AJ vil lave en reminder. AJ vil stå for indkøb.
  
11. Næste møde
 • Mandag d. 9. oktober kl. 19.00 hos HJ.
  
12. Eventuelt
 • AJ nævnte, at frontpartierne på adgangsdørene mod parkeringspladsen trænger til rengøring og evt. oliering. Det blev aftalt at AJ skulle anmode Sundby Rengøringsservice om tilbud. AJ vil samtidig sørge for smøring af dørlåse. 
 • BS meddelte, at der var modtaget svar fra Københavns Kommune på bestyrelsens fremsendte indsigelse mod afgørelsen vedr. opførelse af en ny miljøstation. Afgørelsen var blevet fasholdt. BS anmodede om at få punktet sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 • BS meddelte, at hun havde set på dørautomatikken til åbning og lukning af adgangsdørene i etape 4 og var af den opfattelse, at den betyder en forbedret adgang til opgangene. Bestyrelsen vil igen overveje det tidligere fremsendte uopfordrede tilbud.  
 •   

Bestyrelsesmøde 10. maj 2017

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES) og Hanne Jørgensen (HJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

 

3.  Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen
  Næstformand: Arne Jensen
  Sekretær: Martin Sun Larsen
  Grundejerforeningen: Medlem: Flemming Sørensen
                                  Suppleant: Bodil Sørensen
 • Erik Bremer Sørensen blev valgt som tovholder på sagen mod Skanska vedr. skjulte fejl og mangler.

 

 

4.  Orientering

 • Der er forbindelse med kraftig regn konstateret vand i opgang 5 ud mod Øresundsvej. AJ og ES kigger på døren. 
 • FS har accepteret, at der opføres et nyt skur i træ til erstatning af det eksisterende skur på terrassen ved Sundby Parkvej 4 ud mod parkeringspladsen. Det er pointeret, at skuret ikke må overstige højden på hækken.

 

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 15. maj og FS genopstiller som formand.
 • Klipning af efeu og clematis i og udenfor cykelskurene samt fejning gennemføres nu i grundejerforeningens regi. Der er i forbindelse med første klipning sket afvaskning af tagene. 
 • Der er modtaget tilbud på udskiftning af udgåede bøgeplanter ved etape 5. Der vil i modsætning til tidligere ske udskiftning af jord og det overvejes fortsat, om der skal nedlægges siveslanger.
 • På anbefaling af HN Service vil græshøjene blive slået ca. en gang om måneden for at undgå rotter.
 • Der arbejdes fortsat på etablering af et nødtoilet. Der har været forslag om at etablere det i et kælderrum, men der er ingen etaper, der umiddelbart ønsker det etableret i deres ejendom.  En alternativ løsning kan være et festivaltoilet.

 

6. Økonomi

 • n ekstra gennemgang af regnskabet for 2016 viser, at den konstaterede nedgang i renovationsudgifterne skyldes, at der i 2016 er sket tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomskat i den periode, hvor skatten blev betalt af ejerforeningen. 
 • Budgettet for 2017 følges pænt og der har indtil videre været beskedne vedligeholdelsesudgifter.

 

7.  Rengøring

 • Der har været klager over rengøringen, specielt i vinterhalvåret. AJ vil anmode Sundby Rengøringsservice om at bruge en ekstra spand vand i den periode hvor der saltes. 
 • Det er pt mange visne blade fra bøgehækkene foran indgangene. AJ vil bede Sundby Rengøringsservice om at suge dem op.

 

8.  Cykeloprydning

 • Dato for cykeloprydning er fastsat til d. 17. juni. ES køber strips og AJ laver opslag.

 
 

9.  Radon

 • BS tager kontakt til et firma for yderligere målinger af radonudslip. Der vil herefter blive taget stilling til evt. rådgivning af en radonkonsulent.  

10.   Røglemme

 • Der foreligger endeligt tilbud på etablering af komfortventilation og lovpligtigt eftersyn af røglemmene. FS arrangerer et møde med firmaet og igangsætter investeringen.
 

11.   Nøglehul i nr. 10
 • AJ beder Helle Scharla om at skrive til ejeren af den pågældende lejlighed med anmodning om at der sker en reetablering. 
   
   
12.   Skanska
 • Skanska har fremsendt oplæg til forlig på ”boligdelen” – altså vedr. isolering af gulve og udskiftning af materede ruder. Holmsgaard A/S anbefaler, at der afholdes et møde hvor Skanska forelægger forliget for hele bestyrelsen. Det blev besluttet at holde et formøde med advokat Thomas Damsholt. De 2 møder er efterfølgende fastlagt til d. 22.maj og 9.juni.
 
13.    Den lille miljøstation
 • Med baggrund i generalforsamlingens opfordring vil BS og ML udarbejde skrivelse til kommunen med en indsigelse mod kommunens afslag på byggetilladelse til opførelse af ny miljøstation.
 

14.    Hjertestarter
 • Det blev besluttet at arbejde videre med etablering af en hjertestarter ved gavlen af blok 9 med strømudtag fra fyrkælderen. ML holder møde med EL-gruppen med henblik på at få en endelig pris og aftale det videre forløb. 
 

15.    Sommerfest
 • Sommerfesten blev fastlagt til lørdag d. 19. august.
 

16.    Næste møde
 • Onsdag d. 2. august kl. 19.00 hos BS.
 

17.    Eventuelt
 • AJ nævnte, at der havde været klager over et partytelt, som havde stået på en terrasse ud mod parkeringspladsen i en længere periode. FS vil tage en snak med beboeren.
 • BS har modtaget materiale vedr. investering i et afkalkningsanlæg. Det fremgår af materialet, at Københavns Kommune vil etablere blødgøringsanlæg på alle vandværker senest i 2024. Bestyrelsen vil se tiden an og i den mellemliggende periode få foretaget afkalkning af varmtvandsbeholderen hvert år i stedet for hvert andet år.
 • ML har skrevet til Metroselskabet vedr. udskiftning af trappetrin på trappen ned til metrostationen.
 

Bestyrelsesmøde 7. mar 2017

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Bremer Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

 

3.  Orientering

 • I forbindelse med en syns- og skønssag i en sag om gulvvarme har køber og sælger ønsket, at der blev foretaget temperaturmålinger af både det fremførte vand og returvandet. FS har accepteret adgang til varmecentralen. 
 • Bestyrelsen har modtaget en anmodning om stillingtagen til sammenlægning af 2 lejligheder. Anmodningen blev dog trukket tilbage, idet kommunen meddelte afslag med henvisning til, at arealet af den sammenlagte lejlighed ville overstige 150 m2. 
 • FS har uopfordret modtaget et tilbud på montering af dørautomatik til åbning og lukning af yderdørene mod parkeringspladsen. Systemet er under etablering i etape 4 og skulle give en mere nænsom lukning. Åbning kan ske både elektronisk og med nøgle. Prisen vil være ca. 20.000 kr. pr. opgang. Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at investere i et nyt dørlukkesystem, men vil følge projektet i etape 4. 
 • AJ oplyste, at Skanska har udbedret en fejl i gulvet i en stuelejlighed.  

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der har været afholdt tøndeslagning på Grønningen. Arrangementet var en succes.  
 • Der er fortsat problemer med at få bøgeplanterne tættest på muren til at gro – specielt på nordsiden. Grundejerforeningen vil i forbindelse med genplantning bede HN Service om at lave et forsøg ved etape 5 med udskiftning af jord og/eller dræning. 
 • Der er fortsat diskussion om hækkenes højde og højden på evt. skure og hegn. Det er nu præciseret, at højden på skure og hegn ikke må overstige højden på hækken – som maksimalt må være 1,80 m. Der er ikke i grundejerforeningen taget stilling til lovligheden af hegn eller skure, idet reglerne herfor fastsættes i husordenen for de enkelte ejerforeninger. 
 • Der er forslag om udskiftning af lys i master ved vej og sti til LED-lys. Der er endvidere fremsat ønske om større lysstyrke. Bestyrelsen for etape 5 kan gå ind for udskiftning til LED-lys, men kan ikke gå ind for større lysstyrke. 

 

5.  Den lille miljøstation

 • Københavns Kommune har meddelt afslag på ansøgningen om byggetilladelse til opførelse af en ny miljøstation og har samtidig fastholdt det tidligere fremsendte påbud om at fjerne den lille miljøstation og reetablere området. Begrundelsen for afslaget er, at miljøstationen opføres på et areal, som oprindelig er udlagt til grønt område, og at det er meget tæt på et bevaringsværdigt træ. Skanska vil nu blive bedt om at fjerne miljøstationen og reetablere området. FS har lavet opslag til opgangene med en henstilling til beboerne om at aflevere flasker, papir, pap og hård plast m.v. i den store miljøstation ved etape 1.

 

6. Økonomi

 • Udkast til regnskab viser overskud på 26.000 kr. mod et budgetteret underskud på 200.000 kr. Differencen skyldes positive afvigelser på udgifter til advokat og teknisk rådgiver, renovation og løbende vedligehold. Regnskabet blev godkendt. 
 • Udkast til budget for 2017 er udarbejdet som et nulsumsbudget med udgangspunkt i uændret ejerforeningsbidrag i alle 12 måneder. FS og AJ vil på et budgetmøde med Helle Scharla, DEAS lægge op til, at der igen i år, med baggrund i den store egenkapital, budgetteres med et underskud og en bidragsfri måned i december 2017. 

 

7.  Rengøring

 • AJ meddelte, at rengøringen umiddelbart er tilfredsstillende. Der er fortsat enkelte beboere, der undlader at tage skostativer og løse sko ind om fredagen og det er aftalt med Sundby Rengøringsservice, at de i så fald må undlade at vaske gulvet.
 • FS meddelte, at han overfor Sundby Rengøringsservice havde påtalt den lidt mangelfulde opsamling af papir m.v. i hybenhækkene ud mod Øresundsvej.

 

8.  Radon

 • Der er foretaget målinger i 2 stuelejligheder. Sundhedsstyrelsen har netop reduceret grænseværdien fra 200 til 100 bq/m3. I lejligheden over kælderen er der målt værdier nogenlunde svarende til den nye grænseværdi, medens der i den anden lejlighed er målt højere værdier. En god udluftning vil formindske problemet med høje radonværdier. Bestyrelsen vil overveje, om der skal søges rådgivning af en radonkonsulent.  

9.  Skanska

 • Der foreligger endnu ikke en rapport vedr. undersøgelsen af skjulte fejl og mangler. Holmsgaard afventer fortsat svar fra Teknologisk Institut vedr. betonprøverne fra kælderen. Herudover er der lavet forsøg med isolering af altantungerene i en lejlighed og i den forbindelse har der været indsat en datalogger under gulvet til måling af ændringer i temperaturen. Målingerne er endnu ikke analyseret. 

 
10. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er fastsat til torsdag d. 20. april 2017 på Sundby Sejl. Helle Schyberg fra Holmsgaard A/S har accepteret igen i år at give et indlæg om de igangværende undersøgelser for skjulte fejl og mangler og forhandlingerne med Skanska.
 • FS og AJ er på valg og genopstiller.  
 

11. Næste møde
 • Der er ikke fastsat nyt møde.


12. Eventuelt
 • ML foreslog, at vi igen undersøgte mulighederne for at få en hjertestarter i området. Vi har tidligere fået afslag fra Trygfonden. ML vil nu undersøge hvad det vil koste at få opsat en hjertestarter på foreningens regning.
 

Bestyrelsesmøde 3. jan 2017

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Bremer Sørensen (ES), Hanne Jørgensen (HJ), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

 

3.  Orientering

 • Foreningens tekniske rådgiver og Skanska arbejder fortsat på at finde årsagen til vandskaden ved den franske altan i den vestvendte lejlighed i blok 10.
 • Rybak IT lukker pr. 1. februar 2017 og Thomas Rybak har i forbindelse hermed overdraget domænenavnet til vores hjemmeside til FS. Thomas Rybak har dog efterfølgende meddelt, at han har fundet en ny webmaster, og at hjemmesiden dermed kan køre videre på samme server som hidtil. FS har accepteret denne løsning. 
 • Helle Scharla har overvejet problematikken vedr. udleje via Airbnb. Helle Scharla er af den opfattelse, at foreningen ikke kan begrænse en evt. udlejning ved at ændre vedtægterne, idet det vil kræve enstemmighed blandt samtlige ejere. Hvis en ejer udlejer lejligheden mere regelsmæssigt via Airbnb, uden at opfylde bopælskravet, skal foreningen til gengæld kontakte kommunen. Vi følger nu udviklingen i de andre etaper. 
 • En ejer er fortsat i restance med betaling af et restbeløb af forfaldne fællesudgifter fra foråret 2016. Ejeren er bosat i udlandet og svarer ikke på Helle Scharlas henvendelser. Restancen er nu overdraget til en advokat med henblik på at fremme sagen mod tvangsauktion. 
 • Skat har tidligere foretaget en mindre nedsættelse af grundværdien. Kommunen har herefter foretaget tilbagebetaling af den for meget betalte ejendomsskat for årene 2010, 2011 og 2012.

 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der er udleveret nye parkeringskort for 2017/18. Der har været enkelte klager vedr. de nye kort af pap. ParkZone har ændret kortene fra plastik til pap for selv at kunne printe de nye kort. Kortene er forsynet med en sølvtråd, som gør, at de ikke kan kopieres.  
 • Hundeluftning på fællesarealerne er ikke tilladt. Det kniber med at overholde forbuddet og det overvejes nu om der skal opsættes skilte.
 • HN Service har udtrykt ønske om etablering af et nødtoilet. Det overvejes nu om det kan etableres i en af kældrene i bebyggelsen. 

 

5.  Den lille miljøstation

 • Den indsendte ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en permanent miljøstation til erstatning af den lille midlertidige miljøstation har af kommunen været sendt i nabohøring. Der er herefter indgivet 7 indsigelser primært imod placeringen. Kommunen har herefter bedt Skanska om at komme med bemærkninger til indsigelserne og de er fremsendt til kommunen d. 14. november 2016. Der foreligger endnu ikke svar fra kommunen. 

 

6. Økonomi

 • En budgetkontrol for 2016 viser, at vi formentligt kommer ud af året med et lille overskud selv om vi har budgetteret med et underskud på 200.000 kr. Differencen skyldes primært lavere udgifter til renovation og vedligehold samt lavere udgifter til teknisk rådgiver, idet Skanska for nærværende betaler for de løbende undersøgelser. AJ og FS tager til regnskabs- og budgetmøde hos DEAS d. xxx

 

7.  Rengøring

 • Der er fremsendt en klage over rengøringen i en enkelt opgang. Det er dog svært for nærværende at opnå en tilfredsstillende rengøring, specielt i stueetagen, på grund af den megen saltning. Grundejerforeningen er i løbende kontakt med HN Service for at begrænse saltningen mest muligt.
 • Der er også fremsendt en klage vedr. storskrald i kælderen. Det må endnu engang præciseres, at der ikke må hensættes storskrald i de åbne områder i kælderen. Allerede hensat storskrald vil blive fjernet i forbindelse med grundejerforeningens opstilling af en affaldscontainer til foråret. 

 

8.  Radon

 • Punktet blev udsat til næste møde. 

 

9.  Ejendommen

 • Der er foretaget udboring af 5 huller i kælderen med henblik på at undersøge betonkvaliteten og utætheder ved støbeskel m.v. Der er herudover ved optagning af gulve foretaget undersøgelser af isoleringen over altantunger m.v. i 3 lejligheder og isoleringen af gulve over kælder og terræn i 2 stuelejligheder. Der skal nu på torsdag foretages måling af evt. nedbøjning af altaner og foretages en visuel undersøgelse af kælderen. Når sidstnævnte undersøgelser er foretaget er Holmsgaard, Rådgivende Ingeniører klar til at udfærdige en rapport.
 • Borehullerne i kælderen, som har stået åbne siden november 2016, er nu, efter at FS flere gange har rykket Holmsgaard, blevet lukket. I forbindelse med lukningen blev det konstateret, at der i det ene borehul stod blank vand op til 4 cm under gulvniveau.  

 
10. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er fastsat til torsdag d. 20. april 2017 på Sundby Sejl. FS har bestilt lokale. Det blev vedtaget igen i år at bede Helle Schyberg om at holde et indlæg vedr. de igangværende undersøgelser af skjulte fejl og mangler.
 

11. Næste møde
 • Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 19.00 hos ML.
 


12. Eventuelt
 • Bestyrelsesmiddagen blev fastlagt til tirsdag d. 10. januar kl. 18.00 på Sticks N Sushi. BJ bestiller bord. 
 • HJ oplyste, at der er hul i hækken ved parkeringspladsen mellem etape 4 og etape 5. Hullet bliver brugt til gennemgang. FS lovede at tage problemet med til grundejerforeningen med henblik på at få hullet lukket. FS oplyste samtidig, at klipning af efeu både udvendig og indvendig i cykelskurene fremover vil ske på grundejerforeningens regning.
 • ES oplyste, at han har smurt alle dørlåse.
 • AJ har kontaktet LS Byg med henblik på at få udskiftet en isoleringsliste i en dør ud mod parkeringspladsen.