Seneste nyt
12-06-2018 16:50 Referat af bestyrelsesmøde
16-04-2018 17:37 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 14. maj 2018

Bestyrelsesmøde mandag den 14. maj 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Flemming Sørensen
  Næstformand: Arne Jensen
  Sekretær: Martin Sun Larsen
 • Grundejerforeningen:
  Medlem: Flemming Sørensen
  Suppleant: Bodil Sørensen

4. Orientering
 • Ny administrator i DEAS: Pernille Mørk. 
 • Der er konstateret en skade i væggen over døren ind til en stuelejlighed i Sundby Parkvej 5. Der er sat en murer på opgaven.
 • FS har sendt 2 regninger til politiet vedr. den af politiet beskadigede dør i Sundby Parkvej 1. Politiet har i første omgang afvist at betale regningerne. Der er til gengæld oprettet en erstatningssag, der først skal behandles af Københavns Politi, hvorefter den sendes til Statsadvokaten i København. Der forventes en sagsbehandlingstid på 60 dage.
 • En beboer har spurgt til muligheden for at placere en trækvogn på ladcykelpladsen. AJ kigger på mulighederne.

5.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 16. maj. FS genopstiller som formand.
 • Forslag om etablering af hegn og lukning af adgangsvejen til cykelstien blev afvist af generalforsamlingen i etape 4. Der overvejes nu opsætning af bomme ved udkørslen og opsætning af skilte med privat område. 
 • Der er nu plantet hyben i de områder hvor der er fjernet efeu. Den oprindelige beplantning med Rosa Rugosa er en invasiv art, som ifølge Miljøstyrelsen skal bekæmpes. Der er i stedet plantet æbleroser. Det er dog ikke optimalt med 2 typer hybenroser i samme bed og der overvejes nu alternative løsninger.
 • Der er meget affald i hybenhækkene og Sundby Rengøringsservice har foreslået opstilling af affaldsbeholdere ved Øresundsvej og Amager Strandvej. MJ vil i første omgang skrive til Københavns Kommune med anmodning om, at kommunen opsætter flere affaldsbeholdere – og foretager hyppigere tømninger.

6.  Økonomi

 • Budgettet følge pænt. Overflytning af indestående fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank er delvis gennemført. Det har været en langstrakt proces og DEAS har accepteret at gennemføre overflytningen uden udgifter for foreningen.

7.  Rengøring

 •  Det blev besluttet at gennemføre en polering af fliserne i stueetagen. Det blev samtidig besluttet, at oprensning af lyskasser skal gennemføres snarest muligt. AJ retter henvendelse til Sundby Rengøringsservice. 

 

8.   Cykeloprydning

 •  Dato for cykeloprydning er fastsat til d. 16. juni. AJ laver opslag og køber strips. 

 

9.   Dørautomatik

 •  Ifølge tilbuddet vil der være mulighed for åbning af døre både elektronisk og med nøgle og det blev besluttet at udlevere 1 håndsender pr. lejlighed. Der er aftalt møde med Nørholm og Lemming A/S tirsdag d. 24. maj kl. 14.00 for en gennemgang af tilbuddet. 

 

10. Udskiftning af vand- og varmemålere

 •  AJ har indhentet tilbud fra ISTA på 206.000 kr. og aftalt møde med Brunata tirsdag d. 15. maj. 

 

11. Delforlig med Skanska

 • Efter at det på generalforsamlingen d. 4. april blev besluttet at gennemføre totalløsningen er der d. 2. maj afholdt et afsluttende møde hos advokat Thomas Damsholt med deltagelse af Skanska og Holmsgaard A/S. 
 • Skanska accepterede, at arbejdspladsen placeres udenfor ejerforeningens område, medens ejerforeningen accepterede opstilling af en skurvogn på parkeringspladsen som velfærdsforanstaltning for håndværkerne. Herudover accepterede Skanska at forhøje rådighedsbeløbet, som udbetales kontant til ejerforeningen, med 400.000 kr. Projektet skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk og bestyrelsen vil derfor til næste års generalforsamlingens indstille, at et overskydende rådighedsbeløb udbetales som ulempegodtgørelse til ejerne/beboerne.
 • Holmsgaard A/S accepterede at forestå varslingen forud for gennemgangen og udarbejdelsen af projekterne for de enkelte lejligheder. Holmsgaard A/S accepterede herudover at forestå al kontakt med ejerne/beboerne i forbindelse med gennemførelse af projektet.

 

12. Sommerfest

 • Med baggrund i manglende tilslutning er det besluttet, at ejerforeningen ikke arrangerer sommerfest i år. Såfremt en gruppe af beboere vil stå for et arrangement vil ejerforeningen dog, efter ansøgning, kunne overveje at medvirke med et tilskud.

 

13. Næste møde

 • Tirsdag d. 2. august kl. 19.00 hos ML.

 

14. Eventuelt

 • BJ og HJ nævnte, at der nogle steder trænger til oliering af træværket, bl. a ved indgangspartierne.
 • AJ nævnte, at vi inden alt for længe skal overveje maling af opgangene. 

Bestyrelsesmøde 22. mar 2018

Bestyrelsesmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS) og Hanne Jørgensen (HJ).
Afbud: Erik Bremer Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).
 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Orientering

 • Politiet har d. 12. februar sprængt ruden i hoveddøren i Sundby Parkvej 1. Vi havde en forventning om at politiet ville iværksætte arbejdet med isætning af ny rude. Det skete ikke og det forsinkede sagen. Ruden er nu isat, men der er fortsat usikkerhed om hvem der skal betale. I følge Helle Scharla må vi nok lade forsikringen betale og så må forsikringsselskabet gøre regres overfor politiet. Med baggrund i de gentagne problemer med en lejer i Sundby Parkvej 1 har vi bedt udlejer om at ophæve lejekontrakten. Det var allerede sket og lejer er flyttet.
 • AJ har købt 115 m isoleringsbånd til altandøre til fri afhentning.
 • En lejer har spurgt til leje af et ledigt kælderrum. Det er accepteret, idet ejerforeningen forudsætter at få en kopi af lejekontrakten indgået med ejeren af kælderrummet.
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • I forbindelse med fjernelse af efeu ved gavlene har det været nødvendigt også at fjerne hybenbuskene. Bedene vil nu blive reetableret med plantning af hyben. Et forslag om etablering af en bøgehæk og flisegang langs gavlen med tilhørende brugsret for ejer af gavllejligheden blev afvist.
 • Etape 4 har et ønske om opsætning af nyt hegn langs cykelstien og evt. lukning af adgangen til cykelstien med plantning af hyben. Alternativt ønskes der opsætning af skilte med privat område. Herudover ønskes der opsætning af lys ved ladcykelpladsen og videoovervågning ved cykelpladserne ved gavlen. Den endelige stillingtagen til ønskerne afventer generalforsamlingen i etape 4.
 • Der er fortsat rod i miljøstationen og det overvejes at udskifte en eller 2 containere fra husholdningsaffald til plastikaffald. En fjernføler til lys vil blive flyttet.
 • Der er fremsat forslag til en ny parkeringsordning med elektronisk registrering til erstatning af parkeringskortene. Der blev dog udtrykt tilfredshed med den nuværende ordning og forslaget er indtil videre stillet i bero.
5. Økonomi
 • AJ og FS har været til budgetmøde hos DEAS. Der foreslås fortsat fritagelse for opkrævning af ejerforeningsbidrag i december måned. Der er ikke afsat penge til advokat og rådgiver, idet Skanskaprojektet som udgangspunkt hviler i sig selv. Der er til gengæld afsat 200.000 kr. til dørautomatik.
 
6. Rengøring
 • Der er fortsat rod på enkelte reposer og på sidste møde blev det aftalt, at bede DEAS om at skrive til de pågældende beboere og gøre dem opmærksom på, at effekter, som står på reposen i strid med husordenen, skulle fjernes. Helle Scharla har dog meddelt, at det vil forudsætte, at husordenen ændres så den følger kommunens regler, hvilket betyder, at der ikke må henstå skostativer og barnevogne i opgangene.
 
7. Røglemme
 • Intet nyt. Vi afventer fortsat hvilke tiltag etape 2, som har foranlediget undersøgelsen gennemført, vil tage med henblik på eventuel fortsat at benytte røglemmene til manuel ventilation.
8. Dørautomatik
 • Der vil blive afholdt møde med firmaet bag tilbuddet i løbet af april/maj måned..
  
9. Udskiftning af vand- og varmemålere
 • AJ vil i samarbejde med Helle Scharla indhente 3 tilbud på udskiftning af målere. Der skal i tilbuddene tages hensyn til etableringsomkostninger, evt. mulighed for at leje målerne, og priser på udarbejdelse af varmeregnskab.
10. Ventilationsanlæg
 • Der er fortsat problemer med for dårlig ventilation i Sundby Parkvej 10. Det blev besluttet, at afvente det årlige eftersyn af Logic Air inden der tages stilling til hvilke tiltag, der skal tages.
11. Aftale med Skanska vedr. udbedring af fejl og mangler
 • Der er udsendt materiale til alle lejlighedsejerne. FS har gjort indsigelse mod, at Skanska nu ønsker 90 % af kompensationsbeløbet for at udbedre manglerne incl. tilsyn mod et tidligere tilbud på 85 %. Der er i øvrigt flere ejere, der har givet udtryk for, at de finder priserne for udbedring af mangler meget høje. Herudover har ejerforeningen fortsat et ønske om at få byggepladsen placeret udenfor ejerforeningens område.
  
12. Generalforsamling
 • Der er fremsendt 3 forslag til generalforsamlingen. Forslagene omfatter bl. a. forbud mod udleje via Airbnb, krav om tilbagebetaling af det tidligere indbetalte beløb til Skanska, som betaling for et evt. parkeringshus og pålæg til bestyrelsen om at tage kontakt til kommunen for at få en ny miljøstation. Helle Scharla har ikke ment, at forslagene kunne vedtages på en generalforsamling, og har aftalt med forslagsstillerne, at de evt. kan tage emnerne op under eventuelt.
  
13. Næste møde
 • Der er ikke fastsat nyt møde.
  
14. Eventuelt
 • Intet til referat.

Bestyrelsesmøde 30. jan 2018

Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).
 

Referat

 

1. Valg af referent

 • FS blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3. Orientering

 • Der er gennemført faldprøver på alle elevatorer. Faldprøver gennemføres hvert 3. år.
 • Ejerforeningen har givet tilladelse til oprettelse af en handicapplads. Det er en betingelse, at ansøger selv betaler ParkZone for skiltningen.
 • Ejerforeningen har modtaget 2 anmodninger om postnøgler til hhv. Årstiderne og Skagen Food. Anmodningerne er afvist med henvisning til tidligere beslutninger i bestyrelsen om ikke at udlevere nøgler til leverandører.
 • Der er nytårsaften sket skade på en rude på 1. sal i forbindelse med stenkast fra Øresundsvej. Skaden er anmeldt til Codan.  
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Etape 4 har stillet forslag om hegn med låge ud mod cykelstien for at hindre gennemgang og hundeluftning mm. på de grønne områder. Der var ikke flertal for forslaget. Der blev herefter drøftet opsætning af skilte ved alle indgange. Der blev udtrykt bekymring for etablering af en skilteskov, men etape 4 vil se på forslag til skilte.
 • Der mangler lys i mange af de små udendørs lamper. Jimmi er, sammen med elektrikeren, blevet anmodet om at gennemgå området. Et forslag om etablering af LED-lys er stillet i bero, idet det fremsendte tilbud var baseret på pærer til indendørs belysning. 
 • Med baggrund i et voldsomt rod i miljøstationen vil bestyrelsen, sammen med Sundby Rengøringsservice og Københavns Kommunen, se på muligheden for oftere tømning. Bestyrelsen henstiller i øvrigt til, at beboere, som har bil, afleverer større mængder pap, flasker mm på kommunens store genbrugsstation ved Vermlandsgade.
 • Det blev besluttet, at der kan foretages nipning af bjergfyr ved blok 9 ud mod Øresundsvej. Det skal dog sikres, at træerne ikke mistrives eller går ud.
 • Klipning af hybenroser er udsat til 2019.   
5. Økonomi
 • Et foreløbigt regnskab for 2017 viser overskud på 123.000 kr. mod budgetteret underskud på 127.000 kr. Differencen skyldes primært, at der ikke er foretaget afregning af advokat og teknisk rådgiver i den igangværende sag med Skanska.
 • AS og FS tager til regnskabs- og budgetmøde hos DEAS mandag d. 5. marts.
 
6. Rengøring
 • Der er fortsat meget rod på enkelte repos´er. Det blev besluttet, at lade DEAS skrive til de pågældende beboere og gøre opmærksom på, at effekter, der er placeret på repos´en i strid med husordenen, skal fjernes, og at eventuelle udgifter til flytning af tingene til kælderen og ekstra rengøring vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne. ML tager kontakt til Helle Scharla.
 
7. Røglemme
 • Der er foretaget en undersøgelse af røglemmene i etape 2. Det fremgår af den udarbejdede rapport, at røglemmene kan bruges til ventilation under forudsætning af, at der etableres hjørnebånd både udvendigt og indvendigt og at der tillige indsættes en split i vinduesrammen. Bestyrelsen vil nu overveje om der skal ske den nødvendige sikring med henblik på at tilslutte den manuelle ventilation. 
8. Dørautomatik
 • Det blev besluttet at arbejde videre med det tidligere fremsendte tilbud på etablering af dørautomatik, som bl.a. sikrer en mere nænsom lukning af dørene. FS vil aftale et møde med firmaet bag tilbuddet.
  
9. Skanska
 • Bestyrelsen har d. 24. januar holdt møde med Skanska, advokat Thomas Damsholt ogHolmsgaard. Der arbejdes fortsat med 2 modeller. En totalløsning, som omfatter udbedring af mangler i alle lejligheder, og en tilvalgsmodel, hvor den enkelte ejer kan vælge mellem udbedring af mangler og udbetaling af et kompensationsbeløb. Ved modtagelse af et kompensationsbeløb overtager ejeren selv risikoen, såfremt der på et tidspunkt, på grund af den manglende isolering, konstateres angreb af skimmelsvamp.  Bestyrelsen fremsatte herudover et ønske om, at entreprenørens skurvogne mm kan placeres på Skanskas grund, idet der i forvejen er for få parkeringspladser på vores parkeringsareal. Advokat Thomas Damsholt udarbejder udkast til bestyrelsens indstilling til forelæggelse på generalforsamlingen.  
10. Generalforsamling
 • Det er besluttet at afholde den ordinære generalforsamling i Badmintonhallen på Strandlodsvej onsdag d. 4. april kl. 18.30. AJ har bestilt lokale.  
11. Næste møde
 • Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 hos BS. 
  
12. Eventuelt
 • FBJ nævnte, at ventilationsanlægget i stueetagen i opgang 6 ikke fungerede optimalt. Der er sidste år sket udskiftning af en motor i det centrale ventilationsanlæg i opgang 10 og det kan også blive nødvendigt her.