Seneste nyt
25-03-2021 16:09 Referat af bestyrelsesmøde
01-03-2021 20:59 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 5. december 2019

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Hanne Jørgensen og Bjarke Juul-Hansen.

Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • Efter at Codan havde varslet en stigning på 42 % på rammeaftalen for forsikringer har DEAS haft rammeaftalen i udbud. DEAS har herefter valgt Protector, som er et norsk selskab. Protector har tilbudt en forsikring med nogenlunde uændret dækning med en stigning i præmiebetalingen på 2% og uændret selvrisiko. Tilbuddet er accepteret. 
 • Ejerforeningen har modtaget revideret forslag til lokalplan for Amager Strandpark. Høringsfristen udløber 6. december og ejerforeningen har ingen bemærkninger. 

 • Der har været vandskade i en lejlighed i forbindelse med lægning af gulv. Adserballe & Knudsen har udbedret skaden. 
 • Der har i weekenden været manglende varme i 2 strenge og vi har derfor haft besøg af døgnvagten, som bl. a. regulerede nogle ventiler. Vagten udtalte tillige, at pumpen snart trænger til udskiftning. Jimmi har efterfølgende renset snavssamleren og vi ser tiden an med hensyn til pumpen.
 4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Bodil meddelte, at der vil blive etableret en ekstra storskraldsindsamling i januar måned. 
 • Der er nu etableret lys i den østlige lysstander ved indkørslen til Sundby Parkvej.   

5. Ny miljøstation
 • Der er fremsendt flere klager over den af grundejerforeningen accepterede placering af den lille miljøstation. Bestyrelsen i etape 5 bakker fortsat op om placeringen, som efter bestyrelsens opfattelse er den bedst mulige til opfyldelse af kommunens krav om en ekstra miljøstation. Kommunen har ikke stillet krav om, at miljøstationen overdækkes. Med baggrund i de fremsendte klager vil bestyrelsen bede generalforsamlingen om en vejledende afstemning. Skanska har accepteret at betale miljøstationen.

6. Parkering
 • Etape 4 har besluttet, at de fremover, i lighed med etape 1–3, vil have 3 parkeringskort pr. lejlighed. Ændringen skal gælde med øjeblikkelig virkning og det ekstra kort vil blive uddelt snarest muligt. Med baggrund i ovennævnte beslutning vil bestyrelsen i etape 5 også uddele det ekstra for at få lige vilkår med de øvrige etaper. Kortet vil blive uddelt sammen med en skrivelse, hvor parkeringsreglerne præciseres.
 • En beboer har ansøgt om en handicapparkering, hvor der skal stilles 2 parkeringsbåse til rådighed. Ansøgningen er afslået. Bestyrelsen vil i stedet pege på alternative muligheder, bl.a. pladsen ved cykelskuret ud for Sundby Parkvej 2.  
7. Økonomi
 • Der er udbetalt skattefri godtgørelse til bestyrelsen i henhold til budgettet godkendt på generalforsamlingen. Budgettet følges i øvrigt pænt.

8. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

9. Isolering af gulve m.v.
 • Arbejdet er gennemført og der er foretaget en afleveringsforretning. Bestyrelsen påpegede, at hækplanterne bag den tidligere opsatte skurvogn havde mistet bladene. Adserballe & Knudsen accepterede, såfremt hækken ikke kommer sig til foråret, at plante nye hækplanter. Der skal gennemføres 1-års gennemgang senest 28.11.2020.    
10. Kælder
 • Bestyrelsen har holdt møde med advokat Thomas Damsholt og Jacob Eller fra Holmsgaard A/S. Advokat Thomas Damsholt meddelte, at projektet i etape 4 var godkendt og vil starte op i løbet af vinteren. Jacob Eller udarbejder projekt for etape 5 og herefter vil bestyrelsen indlede de endelige forhandlinger med Skanska. Projektet skal godkendes på en generalforsamling og forventes igangsat i løbet af sommeren 2020.   
11. Udskiftning/reparation af motorer til ventilation
 • Der er foretaget service på ventilationssystemet og der er konstateret støj fra flere motorer. Der er inden for de seneste par år sket udskiftning af 2 motorer. Flemming vil bede Logic Air om at udarbejde tilbud på udskiftning af de resterende 7 motorer eller alternativt tilbud alene på udskiftning af lejerne.  
12.  Led-lys ved elevatorer
 • Ejerforeningen har tidligere modtaget tilbud på 44.000 kr. til udskiftning af lys ved elevatorerne til Led-lys. Det blev besluttet at indhente alternative tilbud.  
13. Røglemme
 • I forbindelse med et lovpligtigt eftersyn af røglemmene er der konstateret fejl på et centralprint. Et tilbud på 9.250 kr. for et nyt centralprint blev accepteret. Bestyrelsen overvejer fortsat at sikre røglemmene med hjørnebeslag og Flemming indhenter tilbud. 
14. Afkalkningsanlæg
 • Bodil indhenter tilbud. 
15. Generalforsamling
 • Generalforsamling vil blive afholdt torsdag d. 16. april 2020. Arne bestiller lokale på Sundby Sejl. 
16. Næste møde
 • Tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 19.00 hos Hanne. 
17. Eventuelt
 • Bodil nævnte, at der fortsat er mangel på cykelparkeringspladser og pegede på en udvidelse af pladsen ved Amager Strandvej.  

Bestyrelsesmøde 7. oktober 2019

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Bremer Sørensen, Hanne Jørgensen og Bjarke Juul-Hansen.

Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • DEAS har meddelt, at Codan har varslet en stigning på 42 % på rammeaftalen for forsikringer. DEAS har herefter besluttet inden 1. december 2019 at gennemføre et forsikringsudbud af hele rammeaftalen til præsentation for flere forsikringsselskaber. DEAS håber hermed at kunne minimere præmieforhøjelserne for forsikringer for de enkelte foreninger.
 • Der er igen konstateret en mindre vandskade i en lejlighed med nedsivende vand fra betonelementerne i etageadskillelsen. Bestyrelsen har accepteret at betale for pletmaling af loftet. 
 • Der er foretaget udskiftning af anoder og foretaget rensning af varmtvandsbeholderen. 
 • Der vil torsdag d. 10. oktober blive gennemført lovpligtigt eftersyn af røglemme. 

 4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Bodil er valgt som formand.
 • Der er hjemtaget tilbud på rensning af fliser foran indgangspartierne og vask af taget på cykelskurene. Arbejdet vil dog først blive gennemført til foråret.
 • Der er stillet forslag om etablering af en trampolin på Grønningen. Der er imidlertid offentlig adgang til legepladsen og det stiller store krav til sikkerheden. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere og indhenter evt. tilbud.
 • HN Service har i forbindelse med græsslåning forvoldt skade på en rude i en dør i etape 4. Firmaets forsikringsselskab har imidlertid afvist at dække skaden fordi den i første omgang ikke var anmeldt til etapens bygningsforsikring. Evt. skader bør derfor fremover anmeldes til de enkelte etapers forsikringsselskaber, som efterfølgende kan gøre regres overfor firmaets forsikringsselskab.
 • Bodil er valgt som formand.
 • Der er hjemtaget tilbud på rensning af fliser foran indgangspartierne og vask af taget på cykelskurene. Arbejdet vil dog først blive gennemført til foråret.
 • Der er stillet forslag om etablering af en trampolin på Grønningen. Der er imidlertid offentlig adgang til legepladsen og det stiller store krav til sikkerheden. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere og indhenter evt. tilbud.
 • HN Service har i forbindelse med græsslåning forvoldt skade på en rude i en dør i etape 4. Firmaets forsikringsselskab har imidlertid afvist at dække skaden fordi den i første omgang ikke var anmeldt til etapens bygningsforsikring. Evt. skader bør derfor fremover anmeldes til de enkelte etapers forsikringsselskaber, som efterfølgende kan gøre regres overfor firmaets forsikringsselskab.

5. Ny miljøstation
 • Grundejerforeningen har afholdt orienteringsmøde for beboerne med deltagelse af Helle Schyberg fra Holmsgaard A/S. Der var på mødet flere bemærkninger til placeringen og grundejerforeningen har herefter med opslag bedt alle interesserede beboerne fremkomme med alternative forslag. København Kommune har endnu ikke svaret på den fremsendte ansøgning om byggetilladelse. 
 
6. Parkering
 • Der er i flere etaper konstateret misbrug af parkeringskort ved udlån af kortet til familie og venner. Bodil vil lave udkast til en skrivelse, hvoraf det fremgår, at misbrug af kort ved udlån til personer, der ikke er til stede på adressen, kan medføre inddragelse af parkeringskortene. Skrivelsen vil blive udleveret til alle beboere.      

7. Økonomi
 • Arbejdernes Landsbank har meddelt, at de med baggrund i den fortsat faldende rente vil opkræve negativ rente på 0,25 % på indestående over 1 mio. kr. De nye rentesatser træder i kraft pr. 1. november 2019.   

8. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

9. Isolering af gulve m.v.
 • Arbejdet med efterisolering af gulve m.v. er nu afsluttet og Holmsgaard har udsendt en orienteringsskrivelse til alle ejere. Der har været enkelte klager over knirkende gulve og Adserballe & Knudsen ser på det. Der vil snarest ske en egentlig afleveringsforretning.
  
10. Kælder
 • Advokat Thomas Damsholt har meddelt, at man er tæt på at indgå forlig i etape 4. Forhandlingerne med Skanska om kælderen i etape 5 vil blive påbegyndt i november måned.

11. Udskiftning/reparation af motorer til ventilation
 • Der er tidligere konstateret støj fra 3 motorer på grund af slidte lejer og Logic Air har fremsendt tilbud på udskiftning af de 3 motorer. Erik har efterfølgende fremskaffet tilbud fra et andet firma alene omfattende en udskiftning af de slidte lejer. Ejerforeningen har på nuværende tidspunkt en serviceaftale med Logic Air og Erik vil bede dem om også at afgive et alternativt tilbud alene omfattende udskiftning af de slidte lejer. 
12. Led-lys ved elevatorer
 • Erik har fremskaffet tilbud på udskiftning af lys ved elevatorer til Led-lys. Tilbuddet lyder på 44.000 kr. Martin vil undersøge om der kan gennemføres en billigere løsning og eventuelt hjemtage et alternativt tilbud.

13. Næste møde
 • Torsdag d. 5. december kl. 19.00 hos Bjarke.

15. Eventuelt
 • Martin har gennemgået hjemmesiden og vil lave en opdatering. Samtidig vil den tilknyttede mailkonto blive lukket og alle mails videresendt direkte til Flemming.
 • Der er stadig problemer med flere af de nye nøglecylindere placeret i dørrammerne. Flemming kontakter låsebussen.
 • Bodil vil spørge Københavns Kommune om tidshorisonten for etablering af afkalkningsanlæg. Bestyrelsen har tidligere overvejet etablering af afkalkningsanlæg og vil overveje igen afhængig af kommunens svar.
 • Martin gjorde opmærksom på, at udhænget over indgangspartierne trænger til at blive vasket. Flemming kontakter Sundby Rengøringsservice.
 • Hanne gav udtryk for, at der fortsat er meget ukrudt i hybenhækken ud mod Øresundsvej. Bodil oplyste, at grundejerforeningen har påtalt det overfor HN Service.

Bestyrelsesmøde 8. august 2019

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde torsdag den 8. august 2019 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Bremer Sørensen og Hanne Jørgensen.

Referat
1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Valg af suppleant til grundejerforeningen
 • Flemming har trukket sig som formand for grundejerforeningen og er samtidig trådt ud af bestyrelsen. Bodil er herefter indtrådt som medlem. Martin blev valgt som ny suppleant. 

4.  Orientering
 • En ejendomsmægler har på foranledning af en eventuel køber spurgt til muligheden for etablering af aircondition udvendigt på gavlen mod Amager Strandvej.  Bestyrelsen har ikke givet tilladelse til den nævnte etablering af aircondition.
 • Der er konstateret vandskade i Sundby Parkvej 4, 3.th. Det er uvist hvor vandet er kommet fra, men det er formentligt fra et betonelement i etageadskillelsen. Bestyrelsen har accepteret at betale for maling af loftet. 
 • Der har i en periode været konstateret vand på gulvet i fyrkælderen. Fjernvarmevandet fremføres med en lavere temperatur i sommerperioden, og det medfører, at varmeveksleren bliver utæt.
 • En beboer har klaget over en utæthed ved den franske altan, som medfører, at der ved kraftig slagregn trænger vand ind i lejligheden. Problemet er tilstoppede huller i afløbsskinnen. Holmsgaard ser på sagen.
 • Der er sket udbedring af kontakten til døråbning i Sundby Parkvej 3. 

5. Nyt fra grundejerforeningen
 • Bodil er konstitueret formand. Ny formand vælges på førstkommende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. 
 • Flemming spurgte om grundejerforeningen i lighed med tidligere vil betale for vask af taget på cykelskurene og for rensning af fliser ved indgangspartierne. Bodil vil tage forespørgslen med til grundejerforeningen. 

6. Økonomi
 • Budgettet følges pænt.

7. Rengøring
 • Der vil blive gennemført hovedrengøring i nær fremtid.  

8. Ny miljøstation
 • Bodil oplyste, at Holmsgaard havde fremsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Ekspeditionstiden for behandling af ansøgningen er ca. 2 måneder. 
9. Isolering af gulve m.v.
 • Der har været afholdt 12 byggemøder med deltagelse af bestyrelsen. Arbejdet forløber planmæssigt og forventes færdigt i slutningen af september.  
10. Kælder
 • Bestyrelsen har deltaget i et enkelt møde hos advokat Thomas Damsholt med henblik på at få fastsat en køreplan for forhandlingerne med Skanska. Thomas Damsholt tager efter sommerferien kontakt til Skanska. Det vil være en forudsætning, at Skanska afholder alle omkostninger til gennemførelse af projektet incl. udgifter til rådgivende ingeniør og advokat.

11. Udskiftning af motorer til ventilation
 • Der er tidligere konstateret støj fra 3 motorer på grund af slidte lejer. Logic Air har fremsendt tilbud på udskiftning af de 3 motorer, men det er formentligt tilstrækkeligt at udskifte lejerne. Det skal gennemføres eftersyn af ventilationsanlægget i løbet af efteråret, og det er aftalt, at Erik deltager i eftersynet sammen med Logic Air. 

12. Oliering af indgangspartier
 • Arne oplyste, at oliering af indgangspartierne vil blive påbegyndt i næste uge, hvis vejrforholdene tillader det. 
13. Eftersyn af røglemme
 • Det er tidligere besluttet, at det lovpligtige eftersyn af røglemmene skal ske hvert andet år. Flemming tager kontakt til WinPro.
14. Næste møde
 • Mandag d. 7. oktober kl. 19.00 hos Bodil.
15. Eventuelt
 • Hanne nævnte, at der var forholdsvis mange hybenroser, der var gået ud efter at de var blevet klippet ned. Flere beboere har i øvrigt trådt stier igennem hybenhækken. Der var enighed om, at bede grundejerforeningen om at opsætte midlertidige hegn ved de trådte stier. 

Bestyrelsesmøde 2. maj 2019

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2019 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Martin Sun Larsen (ML), Erik Bremer Sørensen (ES), Hanne Jørgensen (HJ) og Bjarke Juul-Hansen (BJ).

Referat
1. Valg af referent
 • FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. Udkast til referat fra generalforsamlingen blev ligeledes godkendt.

3.  Konstituering af ny bestyrelse
 • Formand: Flemming Sørensen
  Næstformand: Arne Jensen
  Sekretær: Martin Sun Larsen
  Grundejerforeningen, Medlem: Flemming Sørensen
  Grundejerforeningen, Suppleant: Bodil Sørensen


4.  Orientering
 • Der har været problemer med temperaturen på det varme vand i Sundby Parkvej 6, st. th og Sundby Parkvej 4. st.tv. Der er nu udskiftet cirkonventiler på 4. sal i de 2 strenge og problemet er afhjulpet. 
 • Der er konstateret en vandskade i Sundby Parkvej 6, 1.th. Vandet er dryppet ned fra et betonelement i etageadskillelsen og vandet har åbenbart stået i elementet siden byggeriet. Ejerforeningen har accepteret, at der foretages reparation og maling af loftet på ejerforeningens regning.
 • En beboer havde opsat hegn uden for hækken ud mod Øresundsvej. Hegnet var opsat på grundejerforeningens areal. Efter klager fra grundejerforeningen er hegnet nu fjernet. Det er til gengæld accepteret, at der opsættes en låge ved udgangen på indersiden af hækken.
 • En beboer har klaget over et utæt vindue i gavlen mod vest og løse glaslister. Klagen tages med til næste byggemøde og Holmsgaard anmodes om at se på det.

5. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 9. maj. FS genopstiller som formand.
 • En gruppe beboere i etape 4 har stillet forslag om, at parkering i de enkelte etaper skal være forbeholdt egne beboere eller disses gæster. Parkeringsordningen og de uddelte parkeringskort gælder imidlertid for parkering i hele Øresund Strandpark og det er derfor ikke muligt at administrere en sådan begrænsning. Til gengæld vil det blive henstillet til beboerne, at man så vidt muligt parkerer i sin egen etape.
 • ParkZone har oplyst, at de nye skilte på de enkelte parkeringsområder vil blive opsat i løbet af maj måned. Efter det oplyste vil der blive opsat 2 skilte på hvert område.
 • Det er igen konstateret, at der har været ulovlig ”lufthavnsparkering” i vores område. Misbrug af parkeringskort kan medføre inddragelse.
 • Skiltet med angivelse af 20 km fartbegrænsning ved adgangsvejen til etape 1 er blevet fjernet.

6. Økonomi
 • Budgettet følge pænt.

7. Rengøring
 • Der blev bemærket, at der var mange løse blade i opgangene. AJ retter henvendelse til Sundby Rengøringsservice og anmoder om, at bladene udenfor opgangene fjernes snarest muligt. Herudover skal der ske oprensning af lyskasserne.

8. Cykeloprydning
 • Dato for cykeloprydning blev fastsat til d. 23. juni. AJ laver opslag og ES køber strips.

9. Miljøstation
 • Holmsgaard har udarbejdet tegning med placering af den af kommunen krævede miljøstation ved Sundby Parkvej 7. Der vil herefter blive ansøgt om byggetilladelse.
 • Kommunen har udleveret 2 ekstra containere til hhv. pap og plastik.

10. Isolering af gulve m.v.
 • Der har været afholdt 7 byggemøder med deltagelse af bestyrelsen og arbejdet forløber planmæssigt. Der er udtaget mursten i gavlene mod vest med henblik på at undersøge om der er de nødvendige TB-render til afledning af vand over gavlvinduerne.
 • Det er konstateret, at kloakdækslerne ved blok 9 mere eller mindre er placeret foran opgangene og det er derfor accepteret, at skurvognen forbliver stående ved blok 10. Der er fortsat mange byggematerialer placeret i opgangene, også uden at der arbejdes i opgangene, og Adserballe og Knudsen vil blive anmodet om at få dem fjernet.

11. Kælder
 • Det blev besluttet, at FS skal tage kontakt til advokat Thomas Damsholt med henblik på at aftale et møde i løbet af juni måned for at få gang i de indledende forhandlinger med Skanska.

12. Udskiftning af motorer til ventilation
 • Der er konstateret støj fra 3 motorer på grund af slidte lejer og Logic Air har fremsendt tilbud på udskiftning af de 3 motorer for i alt 48.437 kr. incl. moms. Der er senest udskiftet en motor i 2014. ES mente, at det formentligt kun var nødvendigt at udskifte lejerne og vil drøfte muligheden med Logic Air inden der tages endelig stilling til det fremsendte tilbud.

13. Oliering af indgangspartier
 • Der er modtaget tilbud på oliering af indgangspartierne incl. døre til skralderummene for i alt 29.500 kr. incl. moms. Der var enighed om at acceptere tilbuddet.

14. Sommerfest
 • En gruppe beboere har tidligere givet udtryk for at de gerne vil være med til at arrangere en sommerfest. Arrangementet er foreløbig planlagt til søndag d. 11. august. AJ tager kontakt til de pågældende beboere.

15. Næste møde
 • Torsdag d. 1. august kl. 19.00 hos ES.

16. Eventuelt
 • På generalforsamlingen blev der fremsat ønske om opstilling af askebægre ved indgangene. Opstillingen skulle i givet fald ske af grundejerforeningen. Bestyrelsen for etape 5 ønsker dog ikke at fremme forslaget.
 • Bestyrelsesmiddagen blev fastsat til torsdag d. 27. juni. BS bestiller bord.

Bestyrelsesmøde 14. mar 2019

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML), Bodil Sørensen (BS) og Hanne Jørgensen (HJ).

Referat
1. Valg af referent
 • FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

3.  Orientering

 • Udskiftning af energimålere til elektronisk aflæsning er stort set fuldført. Der har været problemer med enkelte stophaner, som ikke kunne lukkes. Techem mangler alene at få adgang til en enkelt lejlighed.
 • En beboer har klaget over temperaturen på det varme vand. Et tjek på varmtvandsbeholderen viste 56 grader. Ifølge Holmsgaard er den optimale temperatur på det varme vand mellem 55 og 57 grader, idet en højere temperatur medfører forøget risiko for tilkalkning af rørene
 • Vi har fået nyt opkrævningscertifikat fra Codan. Selvrisikoen er forhøjet til 5.576 kr. Codan har i øvrigt accepteret at dække den anmeldte skade på en revnet rude. 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Det er foretaget klipning af hybenhækkene og det har givet anledning til en del diskussion. Et bestyrelsesmedlem i etape 3 ønskede arbejdet stoppet. Arbejdet var dog på det tidspunkt godkendt af alle etaper incl. etape 3 og kunne ikke stoppes. 
 • Der vil i løbet af kort tid ske udskiftning af de hækplanter fra sidste år, der siden er gået ud.  HN Service har herudover accepteret at udskifte de 2 fyrretræer, som sidste år blev skamferet med en afklipning af toppen.   
 • En gruppe beboere fra etape 3 har fremsendt ønske om, at grundejerforeningen etablerer et rækværk ved udgangen til cykelstien mod vest. Anmodningen er i første omgang sendt tilbage til etape 3.
 • Bioaffaldsbeholderne er i dag placeret i den store miljøstation plus en enkelt ved etape 5. Det overvejes om der skal etableres mulighed for etablering af bioaffaldsbeholdere i affaldsskjulere ved de enkelte etaper - f.eks. ved cykelskurene.  


5. Økonomi

 • Det fremsendte udkast til regnskab og budget blev godkendt. Budgettet er udarbejdet med et forventet underskud på 245.000 kr. svarende til udgiften ved udskiftning til elektroniske energimålere. Underskuddet dækkes af egenkapitalen. 

6.  Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

7.  Miljøstation
 • Vi har haft besøg af en konsulent fra kommunen, men vi afventer fortsat svar på om det er et krav, at der skal være yderligere en miljøstation på grundejerforeningens område. BS rykker. Efter klipning af hybenbuskene er området med den midlertidige miljøstation ved etape 5 blevet lidt bart og det overvejes, om der skal etableres en afskærmning med et hegn af pileflet eller lignende. 

8.  Isolering af gulve m.v.

 • Arbejdet skrider fortsat planmæssigt frem. Der har været afholdt 6 byggemøder hvor bestyrelsen har været repræsenteret. Der har været problemer med indblæsning af isoleringsmateriale. Der er lavet 2 nye prøveindblæsninger og det tyder på, at problemet er løst. Adserballe og Knudsen vil tjekke op på de lejligheder, som fik indblæst isoleringsmateriale inden problemet blev erkendt.

9.  Kælder
 • Vi afventer fortsat oplæg til forhandling.
10.  Oliering af indgangspartier
 • Det blev besluttet at oliere indgangspartierne. AJ indhenter tilbud.

11. Generalforsamling
 • FS laver udkast til beretning. AJ og ES sørger for øl og vand. Helle Schyberg har accepteret igen at give et indlæg på generalforsamlingen og vil orientere om status på gulvprojektet og tillige orientere om kælderen. 

12. Næste møde
 • Der er ikke fastsat nyt møde.

13. Eventuelt
 • Der var ingen bemærkninger.

Bestyrelsesmøde 31. jan 2019

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Erik Sørensen (ES), Martin Sun Larsen (ML), Bodil Sørensen (BS) og Hanne Jørgensen (HJ).

Referat
1. Valg af referent
 • FS blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.

3.  Orientering

 • Der er foretaget rensning af varmtvandsbeholderen. Med den nye aftale med Krüger Aquacare bliver der nu foretaget rensning hvert år.
 • Der har været flere klager over manglende varme. Det skyldes formentligt luft i systemet efter af- og genmontering af radiatorer i forbindelse med gulvprojektet. Adserballe og Knudsen bekræfter, at de har nogle udfordringer med systemet og siger vi er nødt til at køre med et højere tryk end normalt og henstiller til, at vi ikke reducerer trykket - også selv om det giver en lidt dårligere udnyttelse af varmen i vandet. ES tager i øvrigt kontakt til et VVS firma for at få en opdatering på anlægget.
 • Efter etableringen af den nye dørautomatik har der været problemer med enkelte døre, der ikke lukker helt. AJ kigger på det og tager kontakt til Nørholm 6 Lemming A/S.
 • Der er anmeldt en forsikringsskade med en flækket vinduesrude.
 • En beboer har fremsat ønske om mere lys i cykelskuret. FS tager ønsket med til drøftelse i grundejerforeningen. 

4.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Det er besluttet, at der skal foretages klipning af hybenhækkene til foråret. FS vil samtidig bede Sundby Rengøringsservice om en ekstraordinær rengøring af arealet med hensyn til opsamling af papir m.v. 
 • Der er opsat skilte ved Grønningen med forbud mod hundeluftning. Det har givet anledning til en hidsig debat på facebook og nogle af skiltene er efterfølgende blevet fjernet. Hundeluftning på Grønningen har dog hele tiden været forbudt i henhold til husordenen og ønsket har primært været at gøre udefra kommende gæster opmærksomme på forbuddet.  
 • Der er i etape 1 sket tyveri af de udendørs lamper placeret ved indgangsdørene.
5. Økonomi
 • AJ og FS tager til budgetmøde hos DEAS onsdag d. 20. februar 2019. Udkast til regnskab og budget vil forinden blive fremsendt til hele bestyrelsen.  

6.  Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

7.  Miljøstation
 • Vi afventer fortsat en af kommunen lovet vurdering af om den eksisterende miljøstation kan dække behovet. BS rykker kommunen. 

8.  Isolering af gulve m.v.

 • Arbejdet skrider planmæssigt frem. Adserballe og Knudsen er meget fleksible og tager i vid udstrækning hensyn til folks ønsker med hensyn til fastsættelse af tidspunktet for gennemførelse af arbejdet.Der har været afholdt 4 byggemøder hvor bestyrelsen har været repræsenteret. 
 • Der har været problemer med indblæsning af isoleringsmateriale, men der er nu lavet en ny prøveindblæsning og det tyder på, at problemet er løst. Bestyrelsen har accepteret, at der sker oplagring af gulvbrædder i kælderrummet ved siden af fyrrummet.  I henhold til aftalen skal der ske flytning af mandskabsvognen i byggeperioden og den vil derfor blive flyttet til blok 9 en gang i løbet af foråret.

9.  Kælder
 • Vi afventer fortsat oplæg til forhandling.
10.  Generalforsamling
 • Generalforsamlingen afholdes i badmintonhallen torsdag d. 11. april 2019. AJ har bestilt lokale. Cafeteriet er lukket og vi skal selv sørge for øl og vand.  Det overvejes om vi igen skal invitere Helle Schyberg til at give generalforsamlingen en orientering om det igangværende gulvprojekt og det evt. kommende projekt i kælderen. FS tager kontakt til Helle Schyberg

11. Næste møde
 • Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 hos AJ.

13. Eventuelt

 • ML udarbejder telefonliste til ophængning i opgangene med angivelse af ejerforeningens håndværkere.
 • ES oplyste, at han nu af Skanska havde modtaget Bind 1: Drift og Vedligehold, som vi har manglet siden 5 års gennemgangen.
 • AJ forslog, at vi skulle overveje oliering af indgangspartiet og pudsning af sokkel. Sokkelen bør dog afvente evt. udbedring af mangler i kælderen. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.