Seneste nyt
05-03-2020 22:10 Referat af bestyrelsesmøde
26-01-2020 22:15 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 8. februar 2020

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. februar 2020 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Sørensen og Hanne Jørgensen. Herudover deltog Nick Folmann, Krüger Aquacare i punkt 10. 

Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • Ejerforeningen har modtaget nye certifikater vedr. ejerforeningens forsikringer. Ejendomsforsikringen er tegnet i Protector og er udvidet til også at dække hærværk/graffiti. Bestyrelsens ansvarsforsikring ligger fortsat i AIG.
 • Der er anmeldt en skade på et gulv i en lejlighed nytårsaften. Det har vist sig, at skaden ikke dækkes af indboforsikringen og derfor er anmeldt til ejerforeningens tidligere forsikringsselskab - Codan. DEAS har meddelt, at det til gengæld vil være naturligt, at ejeren/beboeren dækker selvrisikoen. 
 4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der er indhentet 2 tilbud på en ny vedligeholdelsesaftale vedr. de grønne områder. Der er endnu ikke taget endelig stilling til evt. accept af et af de modtagne tilbud.
 • Der er accepteret et tilbud på udskiftning til LED-lys i alle høje og lave lysstandere. 

5. Ny miljøstation
 • Københavns Kommune har sendt ansøgningen om byggetilladelse til nabohøring i de 2 vestligste opgange i både etape 4 og etape 5. Kommunen anbefaler, at der gives byggetilladelse. Svarfristen i nabohøringen er d. 4. marts 2020. Det er besluttet, at bestyrelsen i etape 5 vil fremlægge bestyrelsens forslag til placering på generalforsamlingen og anmode om en vejledende afstemning. 
6. Økonomi
 • Arne og Flemming tager til regnskabs- og budgetmøde hos DEAS d. 4. marts 2020.

7. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

8. HFI-relæ og højvandsalarm
 • Det er besluttet at flytte brøndpumpen over på en selvstændig relægruppe. Elektrikeren har anbefalet, at der samtidig etableres en højvandsalarm. Flemming tager en snak med Sundby Rengøringsservice for at høre om det er muligt at lade en eventuel alarm gå til det telefonnummer, hvortil der er knyttet døgnservice.

9.  Led-lys ved elevatorer
 • Arbejdet er påbegyndt. Der sker udskiftning til LED-lys både i spotlamperne foran elevatordørene og i lysstofrørene inde i kabinen.  

10. Afkalkningsanlæg
 • Nick Folmann fra Krüger Aquacare orienterede om det fremsendte tilbud. Der er tale om et blødgøringsanlæg, hvor calcium- og magnesiumioner ombyttes med natriumioner. Herefter sker der en blanding af det afkalkede vand med råvand for at sikre en passende mængde calcium og magnesium i det vand, der ledes videre. Det blev oplyst at hårdheden i vores vand for nærværende er ca. 21 og at den ved ovennævnte behandling nedbringes til ca. 8, som er den anbefalede hårdhed. Krüger Aquacare har installeret tilsvarende anlæg i etape 1 og 4. Krüger Aquacare tilbyder tillige et årligt servicebesøg. Bestyrelsen vil orientere om det fremsendte tilbud på førstkommende generalforsamling.
 • Arne har talt med Jimmi vedr. driften af anlægget. Jimmi oplyste, at han i de andre etaper påfylder salt på anlægget ca. en gang om ugen. Det årlige forbrug af salt forventes at blive ca. 2,7 tons, som kan leveres i 10 eller 25 kg sække.

11. Kælder
 • Der vil blive afholdt et møde med advokat Thomas Damsholt og Allan Thomsen, Skanska d. 11. marts 2020. Bestyrelsen forventer, at der til den tid vil foreligge et oplæg til forlig. På mødet skal der drøftes tidsplan og eventuel kompensation til de beboere, der skal have tømt kælderrum og de beboere, der skal have foretaget opgravning af terrasse. Skanska har foreslået, at der efter generalforsamlingen afsættes 6 uger til nedpakning af kælder. Den foreløbige tidsplan er så, at arbejdet i kælderen kan påbegyndes ca. 15. juni og at de udvendige arbejder laves i løbet af efteråret. Projektet skal godkendes på generalforsamlingen.   

12. Generalforsamling
 • Det blev besluttet at invitere advokat Thomas Damsholt og Jacob Eller fra Holmsgaard A/S til at deltage i generalforsamlingen torsdag d. 16. april 2020.
 • Bodil, Martin og Erik, som alle er på valg, genopstiller til bestyrelsen. Herudover genopstiller Hanne som suppleant.

13. Næste møde
 • Mandag d. 6. april 2020 kl. 19.00 hos Erik.

14. Eventuelt
 • Intet.

Bestyrelsesmøde 7. januar 2020

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen og Hanne Jørgensen.

Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • Der var i julen nedbrud på varmecentral og antenneanlæg, fordi et HFI-relæ, der servicerer de to ting og brøndpumpen, slog fra. Jimmi er af den opfattelse, at det var en fejl i brøndpumpen, der slog relæet fra. Vi overvejer nu at flytte brøndpumpen over på en selvstændig relægruppe.
 • En vildfaren raket har nytårsnat forårsaget brand af en hyldeboks på en terrasse ud mod parkeringspladsen, hvilket tillige har medført misfarvning af fliserne. Samtidig er ruden ud mod terrassen revnet. Skaden er anmeldt til ejerforeningens forsikringsselskab. 
 4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der er indhentet 2 tilbud på en ny vedligeholdelsesaftale til evt. erstatning af den nuværende aftale med HN Service.
 • Etape 1 har fremsendt et beboerforslag til grundejerforeningens accept. En beboer i en vestvendt lejlighed ønsker at plante en hæk ud mod tilkørselvejen og etablere en flisegang langs gavlen. Beboeren ønsker samtidig brugsretten til terrassen udvidet til også at gælde flisegangen. Bestyrelsen i etape 5 mener ikke det kan accepteres at udvide brugsretten til også at omfatte et areal, som på nuværende tidspunkt er fællesareal. Det vil heller ikke efter bestyrelsens opfattelse være i overensstemmelse med vedtægternes regel om ensartethed i bebyggelsen. Etape 5 vil derfor stemme imod forslaget.

5. Ny miljøstation
 • Grundejerforeningen afventer fortsat byggetilladelse. Grundejerforeningens bestyrelse er fortsat enig i placeringen. Da grundforeningen har modtaget henvendelser vedrørende lovligheden af processen, vil bestyrelsen få DEAS til at give en juridisk vurdering af om procedure og beslutning er i overensstemmelse med etape 5´s og grundejerforeningens vedtægter.
6. Økonomi
 • Grundejerforeningen afventer fortsat byggetilladelse. Grundejerforeningens bestyrelse er fortsat enig i placeringen. Da grundforeningen har modtaget henvendelser vedrørende lovligheden af processen, vil bestyrelsen få DEAS til at give en juridisk vurdering af om procedure og beslutning er i overensstemmelse med etape 5´s og grundejerforeningens vedtægter. 

7. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

8. Kælder
 • Vi afventer fortsat et endeligt projekt udarbejdet af Holmsgaard A/S.   

9.  Udskiftning/reparation af motorer til ventilation
 • Der er inden for de seneste 2 år sket udskiftning af 2 motorer til nye mere energivenlige motorer. Med baggrund i støjproblemer fra lejerne blev det besluttet at udskifte de resterende 7 motorer i henhold til et tilbud fra Logic Air på i alt 106.312 kr. incl. moms.

10.  Led-lys ved elevatorer
 • OTIS har afgivet 2 tilbud på hhv. udskiftning af lys til LED-lys i spotlamperne foran elevatordørene og udskiftning af lysstofrør i kabinen. Tilbuddene lyder på hhv. 6.200 kr. + moms og 8.300 kr. + moms pr. elevator. Tilbagebetalingstiden er beregnet til hhv. 1 år og 10 måneder og 6 år og 3 måneder. Udskiftningen af lysstofrørene i kabinen forekommer forholdsvis dyr og tilbagebetalingstiden ret lang. Martin bemyndiges til at forhandle en lavere samlet pris på plads med Otis. Såfremt der ikke opnås en tilfredsstillende samlet pris vil alene tilbuddet på udskiftning af spotlysene blive accepteret. 

11. Røglemme
 • Ejerforeningen investerede i 2018 i et ventilationssystem med manuel åbning og lukning af røglemmene. På grund af efterfølgende registrerede problemer med vinduesrammerne har systemet ikke været koblet til. Ejerforeningen har nu modtaget et tilbud 41.000 kr. til sikring af røglemmene med hjørnebånd, som sikrer, at ruderne ikke kan falde ud. Efter forhandling med tømreren kan udgiften til liftleje reduceres hvis investeringen kan gennemføres på mindre end 1 uge. Tilbuddet vil blive accepteret. 

12. Afkalkningsanlæg
 • Der er modtaget 2 tilbud fra hhv. BWT og Krüger Aquacare. Tilbuddet fra Krüger Aquacare er det billigste og vi har i forvejen et godt samarbejde med firmaet med hensyn til rensning af varmtvandsbeholder. Bodil vil invitere Krüger Aquacare til at komme til næste bestyrelsesmøde for at forelægge projektet. Arne vil tage en snak med Jimmi vedr. evt. ekstraudgifter til drift af anlægget.

13. Generalforsamling
 • Arne har bestilt lokale til afholdelse af generalforsamling torsdag d. 16. april 2020. 

14. Næste møde
 • Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00 hos Bodil.

15. Eventuelt 
 • Der er nu nedtrampet en meget synlig udgang gennem hybenhækken ud mod Øresundsvej. Grundejerforeningen har anmodet HN Service om at opsætte hegn.