Seneste nyt
15-07-2020 21:15 Referat af bestyrelsesmøde
26-05-2020 23:00 Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 29. jun 2020

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde mandag den 29. juni 2020 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Sørensen og Hanne Jørgensen.  


Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • En beboer har anmodet om tilladelse til opsætning af nøgleboks i forbindelse med etablering af tyverialarm. Nøgleboksen skal i givet fald opsættes ved indgangen til opgangen. Bestyrelsen ønsker alene at acceptere nøglebokse opsat på facaden til brug for hjemmehjælp o. lign. Flemming meddeler beboeren, at bestyrelsen ikke kan godkende ansøgningen.
 • Der er tidligere anmeldt en vandskade i en 4. sals lejlighed i opgang 10. Tømreren har tidligere besigtiget taget, men han har endnu ikke haft mulighed for at undersøge, om vandskaden skyldes en stoppet afløbsbrønd placeret under tagterrassen. Bestyrelsen afventer fortsat tømrerens undersøgelse.  
 • En beboer har anmodet om tilladelse til opsætning af markise. Flemming har meddelt afslag på anmodningen med henvisning til husordenen. 
 • Ventilationen i opgang 5 har været ude af drift. Jimmi har haft styreenheden til motoren slukket og tændt igen – og så virkede det. 
 • En beboer har meddelt, at det har været svært at finde specialbatterier til fjernbetjeningen til døråbneren. Batteriet er af typen 23A 12V og kan bl. a. fås hos Bauhaus, T. Hansen og Bygma. Martin tilføjer meddelelsen på håndværkerlisten opsat i opgangene.  

4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der har været afholdt ordinært bestyrelsesmøde, hvor beretning, regnskab og budget blev godkendt. Der er til gengæld ikke konstitueret en ny bestyrelse, idet flere foreninger endnu ikke har afholdt årets generalforsamling. Bodil er fortsat formand.
 • Den nuværende bestyrelse har udarbejdet en ny forretningsorden for bestyrelsens arbejde og afholdelse af bestyrelsesmøder.  
 • Der er vedtaget nye parkeringsregler og reglerne er nu de samme i hele bebyggelsen – altså både på Øresund Parkvej og Sundby Parkvej. For etape 5 betyder ændringen, at vi nu har fået 3 parkeringskort og at vi må acceptere køretøjer med en totalvægt på op til 3.500 kg totalvægt. Grænsen i etape 5 var tidligere 2.500 kg. De nye parkeringskort vil blive udført i plastik. Ved erstatning af mistede parkeringskort skal henvendelsen nu ske til grundejerforeningen og ikke direkte til ParkZone.  
 • Der vil i nær fremtid blive foretaget ny opmærkning af parkeringspladsen. Bestyrelsen for etape 5 accepterer opmaling af firkanterne ud mod tilkørselsvejen, men ønsker ikke opmærkning til 3 små biler langs hækkene, gul advarselsstribe ved indkørslen og opmaling af handicappladser m.v. Den nuværende handicapplads er afmærket ved skiltning. Flemming meddeler grundejerforeningen bestyrelsens holdning.

 5. Ny Miljøstation
 • Københavns Kommune har endnu ikke fremsendt byggetilladelse. Bestyrelsen afventer i øvrigt den på generalforsamlingen ønskede vejledende afstemning om placeringen. 
6. Økonomi
 • Budgettet følges pænt.

7. Kælder
 • Der er opnået enighed med Skanska om de kompensationsbeløb, der skal udbetales til de enkelte ejere i forbindelse med tømning af kælder og opgravning af terrasser. Advokat Thomas Damsholt og rådgivende ingeniør Jacob Eller vil forelægge projektet til godkendelse på generalforsamlingen torsdag d. 2. juli 2020.  

8. Generalforsamling
 • Der er lavet aftale om afholdelse af generalforsamlingen hos Sant Spiseri på Strandlodsvej (Det sorte tårn). Med den seneste revision af forsamlingsforbuddet er der nu, såfremt der er tale om siddende gæster, mulighed for forsamlinger på mere end 50 personer. Der forventes derfor ikke problemer med at overholde forsamlingsforbuddet. Martin ønsker at træde ud af bestyrelsen og der skal derfor vælges både et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant. 

9. Næste møde
 • Der er ikke fastsat nyt møde.

10. Eventuelt
 • Arne oplyste, at der fortsat står mange effekter i opgangene om fredagen. Arne vil nævne det til generalforsamlingen. 
 • Erik henstillede til, at beboerne bruger cykelstativerne i stedet for cyklernes støtteben. Det vil alt andet lige give bedre plads i cykelskurene. Arne påpegede i øvrigt, at der fortsat parkeres cykler foran opgangene i strid med husordenen.
 • Hanne fremsatte ønske om at få Gefions skilt ved cykelstien fjernet. Bestyrelsen overvejer hvor vi skal henvende os for at få det fjernet.

Bestyrelsesmøde 6. maj 2020

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2020 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Sørensen og Hanne Jørgensen.  


Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • Der er anmeldt en vandskade i en 4. sals lejlighed i opgang 10. Det har ikke umiddelbart været muligt at se hvor vandet kommer fra. Jimmi og en tagdækker har været oppe og kontrollere taget. Vi afventer stadig en melding om hvad der er problemet. 

 • Der er tillige anmeldt en skade på en bil. En affaldscontainer var blæst ind på parkeringspladsen og havde lavet en mindre skade på en bil.

 • En potentiel køber til en lejlighed har spurgt om tilladelse til at have 3 hunde i lejligheden. I henhold til husordenen er det tilladt at have husdyr i mindre omfang. Bestyrelsen har hidtil administreret bestemmelsen således, at det er tilladt at have en hund eller en kat. Bestyrelsen har ikke ønsket at ændre den hidtidige praksis og har meddelt afslag på anmodningen. Såfremt husordenen skal ændres eller gøres mere klar må der indsendes forslag til godkendelse på en generalforsamling, 
4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der er nu lavet aftale med Egedal Ejendomsservice, som tillige har pasningen af naboområdet ved Balder, om pr. 1. august at overtage pasningen af de grønne områder. Aftalen omfatter udover almindelig vedligehold klipning af hybenhækkene hvert 3. år og klipning af efeu i cykelskurene. Egedal Ejendomsservice overtager tillige vintertjenesten. 
 • Der er nu etableret LED-lys i alle høje og lave lysstandere. 
 • Der er hjemtaget tilbud på etablering af en ny hjemmeside svarende til den der er ved at blive etableret i etape 4. Bestyrelsen i etape 5 vil se tiden an før der tages stilling til om vi også skal have en ny hjemmeside. En fordel ved en nye hjemmeside er, at bestyrelsen selv kan opdatere siden.
 • Der er fremsat tanker om etablering af en opsparing i grundejerforeningen til finansiering af fremtidige investeringer, f.eks. asfaltering. Etape 5 mener, at en evt. opsparing til fremtidige investeringer bør baseres på en vedligeholdelsesplan. 

 5. Ny miljøstation
 • Københavns Kommune har gennemført en nabohøring vedr. den fremsendte ansøgning om byggetilladelse. Høringssvarene har omfattet bemærkninger om støjgener, lugtgener, antallet af cykelparkeringspladser og miljøstationens placering. Grundejerforeningen vil udarbejde en svarskrivelse til kommunen. Bestyrelsen i etape 5 vil fortsat på generalforsamlingen bede om en vejledende afstemning om placeringen.  
6. Økonomi
 • Regnskabet for 2019 har fulgt budgettet. Ejerforeningens overskud i forbindelse med altanprojektet er overført til egenkapitalen. Der er udarbejdet forslag til budget for 2020 med et forventet resultat på – 600.000 kr. Der er afsat midler til investeringer i Led-lys ved elevatorerne, etablering af afkalkningsanlæg og nye motorer til ventilationsanlægget og herudover er der budgetteret med 2 afgiftsfrie måneder. Der vil hermed ske en nedbringelse af egenkapitalen.  
 7. Rengøring
 • Det blev påpeget, at der var mange blade fra bøgehækkene i opgangene, men ellers var der var ingen bemærkninger.

8.   HFI-relæ og højvandsalarm.

 •  Vi afventer fortsat et endeligt tilbud vedrørende etablering af en selvstændig relægruppe til brøndpumpen og etablering af en højvandsalarm. Martin tager kontakt til elektrikeren.    

 

9.   Afkalkningsanlæg

 •  Vi afventer en tilbagemelding på de af ejerforeningen stillede spørgsmål til eventuel afkalkning af og mulig tæring af vandrørene ved etablering af det foreslåede blødgøringsanlæg. Bodil tager kontakt til Krüger Aquacare. Investeringen vil ikke blive påbegyndt før generalforsamlingen er orienteret og investeringen i forstærkning af kældergulvet er fuldført.

 

10. Kælder

 •  Der har d. 11. marts 2020 været afholdt møde med advokat Thomas Damsholt og Allan Thomsen, Skanska med henblik på at færdiggøre teksten til et forlig til forelæggelse for generalforsamlingen. På grund af Coronakrisen er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid og det samme gælder den endelige aftale. Der er stort set enighed om teksten, men der forhandles fortsat om størrelsen af de kompensationsbeløb der udbetales til de enkelte ejere i forbindelse med tømning af kælder og opgravning af terrasser. Den oprindelige tidsplan må tillige revideres.   

 

11. Generalforsamling

 • Såfremt grænsen for forsamlingsforbuddet forhøjes til 50 personer vil vi forsøge at få generalforsamlingen gennemført i uge 24. Det tidligere reserverede lokale i Sundby Sejl er relativt beskedent og det vil derfor blive vanskeligt at opfylde Sundshedsstyrelsens afstandskrav. Flemming undersøger muligheden for at få et større lokale hos Sant Spiseri på Strandlodsvej (Det sorte tårn). 

 

12. Næste møde

 • Der er ikke fastsat nyt møde.

 

13. Eventuelt

 • Flemming oplyste, at han ville spørge Jimmi, om han vil stå for cykeloprydningen.  
 

Bestyrelsesmøde 8. februar 2020

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. februar 2020 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Sørensen og Hanne Jørgensen. Herudover deltog Nick Folmann, Krüger Aquacare i punkt 10. 

Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • Ejerforeningen har modtaget nye certifikater vedr. ejerforeningens forsikringer. Ejendomsforsikringen er tegnet i Protector og er udvidet til også at dække hærværk/graffiti. Bestyrelsens ansvarsforsikring ligger fortsat i AIG.
 • Der er anmeldt en skade på et gulv i en lejlighed nytårsaften. Det har vist sig, at skaden ikke dækkes af indboforsikringen og derfor er anmeldt til ejerforeningens tidligere forsikringsselskab - Codan. DEAS har meddelt, at det til gengæld vil være naturligt, at ejeren/beboeren dækker selvrisikoen. 
 4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der er indhentet 2 tilbud på en ny vedligeholdelsesaftale vedr. de grønne områder. Der er endnu ikke taget endelig stilling til evt. accept af et af de modtagne tilbud.
 • Der er accepteret et tilbud på udskiftning til LED-lys i alle høje og lave lysstandere. 

5. Ny miljøstation
 • Københavns Kommune har sendt ansøgningen om byggetilladelse til nabohøring i de 2 vestligste opgange i både etape 4 og etape 5. Kommunen anbefaler, at der gives byggetilladelse. Svarfristen i nabohøringen er d. 4. marts 2020. Det er besluttet, at bestyrelsen i etape 5 vil fremlægge bestyrelsens forslag til placering på generalforsamlingen og anmode om en vejledende afstemning. 
6. Økonomi
 • Arne og Flemming tager til regnskabs- og budgetmøde hos DEAS d. 4. marts 2020.

7. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

8. HFI-relæ og højvandsalarm
 • Det er besluttet at flytte brøndpumpen over på en selvstændig relægruppe. Elektrikeren har anbefalet, at der samtidig etableres en højvandsalarm. Flemming tager en snak med Sundby Rengøringsservice for at høre om det er muligt at lade en eventuel alarm gå til det telefonnummer, hvortil der er knyttet døgnservice.

9.  Led-lys ved elevatorer
 • Arbejdet er påbegyndt. Der sker udskiftning til LED-lys både i spotlamperne foran elevatordørene og i lysstofrørene inde i kabinen.  

10. Afkalkningsanlæg
 • Nick Folmann fra Krüger Aquacare orienterede om det fremsendte tilbud. Der er tale om et blødgøringsanlæg, hvor calcium- og magnesiumioner ombyttes med natriumioner. Herefter sker der en blanding af det afkalkede vand med råvand for at sikre en passende mængde calcium og magnesium i det vand, der ledes videre. Det blev oplyst at hårdheden i vores vand for nærværende er ca. 21 og at den ved ovennævnte behandling nedbringes til ca. 8, som er den anbefalede hårdhed. Krüger Aquacare har installeret tilsvarende anlæg i etape 1 og 4. Krüger Aquacare tilbyder tillige et årligt servicebesøg. Bestyrelsen vil orientere om det fremsendte tilbud på førstkommende generalforsamling.
 • Arne har talt med Jimmi vedr. driften af anlægget. Jimmi oplyste, at han i de andre etaper påfylder salt på anlægget ca. en gang om ugen. Det årlige forbrug af salt forventes at blive ca. 2,7 tons, som kan leveres i 10 eller 25 kg sække.

11. Kælder
 • Der vil blive afholdt et møde med advokat Thomas Damsholt og Allan Thomsen, Skanska d. 11. marts 2020. Bestyrelsen forventer, at der til den tid vil foreligge et oplæg til forlig. På mødet skal der drøftes tidsplan og eventuel kompensation til de beboere, der skal have tømt kælderrum og de beboere, der skal have foretaget opgravning af terrasse. Skanska har foreslået, at der efter generalforsamlingen afsættes 6 uger til nedpakning af kælder. Den foreløbige tidsplan er så, at arbejdet i kælderen kan påbegyndes ca. 15. juni og at de udvendige arbejder laves i løbet af efteråret. Projektet skal godkendes på generalforsamlingen.   

12. Generalforsamling
 • Det blev besluttet at invitere advokat Thomas Damsholt og Jacob Eller fra Holmsgaard A/S til at deltage i generalforsamlingen torsdag d. 16. april 2020.
 • Bodil, Martin og Erik, som alle er på valg, genopstiller til bestyrelsen. Herudover genopstiller Hanne som suppleant.

13. Næste møde
 • Mandag d. 6. april 2020 kl. 19.00 hos Erik.

14. Eventuelt
 • Intet.

Bestyrelsesmøde 7. januar 2020

Øresund Strandpark, Etape 5

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00

Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen og Hanne Jørgensen.

Referat

1. Valg af referent
 • Flemming blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

3.  Orientering
 • Der var i julen nedbrud på varmecentral og antenneanlæg, fordi et HFI-relæ, der servicerer de to ting og brøndpumpen, slog fra. Jimmi er af den opfattelse, at det var en fejl i brøndpumpen, der slog relæet fra. Vi overvejer nu at flytte brøndpumpen over på en selvstændig relægruppe.
 • En vildfaren raket har nytårsnat forårsaget brand af en hyldeboks på en terrasse ud mod parkeringspladsen, hvilket tillige har medført misfarvning af fliserne. Samtidig er ruden ud mod terrassen revnet. Skaden er anmeldt til ejerforeningens forsikringsselskab. 
 4. Nyt fra grundejerforeningen
 • Der er indhentet 2 tilbud på en ny vedligeholdelsesaftale til evt. erstatning af den nuværende aftale med HN Service.
 • Etape 1 har fremsendt et beboerforslag til grundejerforeningens accept. En beboer i en vestvendt lejlighed ønsker at plante en hæk ud mod tilkørselvejen og etablere en flisegang langs gavlen. Beboeren ønsker samtidig brugsretten til terrassen udvidet til også at gælde flisegangen. Bestyrelsen i etape 5 mener ikke det kan accepteres at udvide brugsretten til også at omfatte et areal, som på nuværende tidspunkt er fællesareal. Det vil heller ikke efter bestyrelsens opfattelse være i overensstemmelse med vedtægternes regel om ensartethed i bebyggelsen. Etape 5 vil derfor stemme imod forslaget.

5. Ny miljøstation
 • Grundejerforeningen afventer fortsat byggetilladelse. Grundejerforeningens bestyrelse er fortsat enig i placeringen. Da grundforeningen har modtaget henvendelser vedrørende lovligheden af processen, vil bestyrelsen få DEAS til at give en juridisk vurdering af om procedure og beslutning er i overensstemmelse med etape 5´s og grundejerforeningens vedtægter.
6. Økonomi
 • Grundejerforeningen afventer fortsat byggetilladelse. Grundejerforeningens bestyrelse er fortsat enig i placeringen. Da grundforeningen har modtaget henvendelser vedrørende lovligheden af processen, vil bestyrelsen få DEAS til at give en juridisk vurdering af om procedure og beslutning er i overensstemmelse med etape 5´s og grundejerforeningens vedtægter. 

7. Rengøring
 • Der var ingen bemærkninger.

8. Kælder
 • Vi afventer fortsat et endeligt projekt udarbejdet af Holmsgaard A/S.   

9.  Udskiftning/reparation af motorer til ventilation
 • Der er inden for de seneste 2 år sket udskiftning af 2 motorer til nye mere energivenlige motorer. Med baggrund i støjproblemer fra lejerne blev det besluttet at udskifte de resterende 7 motorer i henhold til et tilbud fra Logic Air på i alt 106.312 kr. incl. moms.

10.  Led-lys ved elevatorer
 • OTIS har afgivet 2 tilbud på hhv. udskiftning af lys til LED-lys i spotlamperne foran elevatordørene og udskiftning af lysstofrør i kabinen. Tilbuddene lyder på hhv. 6.200 kr. + moms og 8.300 kr. + moms pr. elevator. Tilbagebetalingstiden er beregnet til hhv. 1 år og 10 måneder og 6 år og 3 måneder. Udskiftningen af lysstofrørene i kabinen forekommer forholdsvis dyr og tilbagebetalingstiden ret lang. Martin bemyndiges til at forhandle en lavere samlet pris på plads med Otis. Såfremt der ikke opnås en tilfredsstillende samlet pris vil alene tilbuddet på udskiftning af spotlysene blive accepteret. 

11. Røglemme
 • Ejerforeningen investerede i 2018 i et ventilationssystem med manuel åbning og lukning af røglemmene. På grund af efterfølgende registrerede problemer med vinduesrammerne har systemet ikke været koblet til. Ejerforeningen har nu modtaget et tilbud 41.000 kr. til sikring af røglemmene med hjørnebånd, som sikrer, at ruderne ikke kan falde ud. Efter forhandling med tømreren kan udgiften til liftleje reduceres hvis investeringen kan gennemføres på mindre end 1 uge. Tilbuddet vil blive accepteret. 

12. Afkalkningsanlæg
 • Der er modtaget 2 tilbud fra hhv. BWT og Krüger Aquacare. Tilbuddet fra Krüger Aquacare er det billigste og vi har i forvejen et godt samarbejde med firmaet med hensyn til rensning af varmtvandsbeholder. Bodil vil invitere Krüger Aquacare til at komme til næste bestyrelsesmøde for at forelægge projektet. Arne vil tage en snak med Jimmi vedr. evt. ekstraudgifter til drift af anlægget.

13. Generalforsamling
 • Arne har bestilt lokale til afholdelse af generalforsamling torsdag d. 16. april 2020. 

14. Næste møde
 • Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00 hos Bodil.

15. Eventuelt 
 • Der er nu nedtrampet en meget synlig udgang gennem hybenhækken ud mod Øresundsvej. Grundejerforeningen har anmodet HN Service om at opsætte hegn.