Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Ordensregler

Ordensregler for fællesområder

Formål
Formålet med denne husorden er at fastsætte ordensregler for vores fællesområder i Øresund Strandpark Grundejerforening, 2300 København S, samt sikre de bedst mulige rammer for vort fællesskab.
Det er hver enkelt beboers ansvar at leve op til reglerne og værne om de fælles rammer, således at andre beboere ikke oplever gener i hverdagen.

Generelt
Det er de enkelte beboeres ansvar, at fællesarealerne holdes pæne og ryddelige. Legetøj skal fjernes efter brug, affald og andre effekter må ikke henstilles på fællesarealerne.
Støj fra musik, højlydt tale, leg og børn bedes de enkelte beboere være opmærksomme på at minimere. Det er ikke tilladt at have drikkelag på Grønningen.
ALT LEG OG BOLDSPIL SKAL VÆRE AFSLUTTET KL. 21.00 af hensyntagen til de øvrige beboere i området.

Cykler
Cykler skal henstilles i cykelstativer eller i egen have. Det er kun tilladt at cykle på de indrettede stier. Cykling på græsarealer er ikke tilladt.

Leg og boldspil mv.
Boldspil skal foregå på de grønne fællesarealer. På Grønningen dog kun på den brede del. Den smalledel er forbeholdt legepladsområdet.
Leg - eller anden adfærd - må ikke forvolde skader på den fælles beplantning, herunder hække ogtræer.
Boldspil op ad husmure og på de fælles stier/veje er ikke tilladt.
Forælderne har det fulde ansvar for deres børns færden og eventuelle skader forvoldt af disse.Leg på legepladsen foregår på eget ansvar. Børn bør være under opsyn i forbindelse med leg pålegepladsen.


Husdyr
Husdyr må ikke luftes på Grønningen og legepladsen.
Husdyrs efterladenskaber skal straks fjernes.
Hunde skal altid føres i snor i området.

Grill og bål
Det er tilladt at grille på området under hensyn til vegetation og beboere i området. Det er dog ikke tilladt at placere engangsgrill på en sådan måde, at det kan give skader på græsset. Engangsgrill må ikke smides i affaldsskaktene af hensyn til brandfare!
Det er ikke tilladt at bygge samt antænde bål på Grønningen.

Telte og pavilloner
Må ikke opstilles i længere perioder uden tilladelse fra Grundejerforeningen. Afholdelse af fester mv. i pavilloner må kun foregå med godkendelse fra Grundejerforeningen. Eventuel henvendelse vedrørende godkendelse kontakt via mail til grundejerforeningen@oresund-strandpark.dk

Miljøstationen
Miljøstationen må ikke anvendes efter kl. 22.00.

Skade på Grundejerforeningen Øresund Strandparks arealer
Beboerne opfordres til straks at foretage anmeldelse til bestyrelsen, hvis der sker skader på fællesinstallationer, fællesledninger eller lignende. Noter venligst skadens art, skadested, navn/firma på skadevolder og skadeanmelders navn samt adresse og aflever dette til bestyrelsen, så skaderne kan blive udbedret hurtigst muligt.  Hærværk samt overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen anmeldes til Politiet.

MC parkering
Motorcykler må kun parkeres på de afmærkede MC pladser. Ved parkering skal en plade placeres under støtteben således at asfalten ikke bliver ødelagt.

Revideret 7. marts 2011