Seneste nyt
2020-03-19 14:50 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Referater > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 4. mar 2020

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 4. marts 2020 

Sted: Couloir, Amager Strandvej 100
Tid: kl. 19.00

Til stede: Bodil (E5), Heidi (E4), Ronnie (E4 suppl), René (E3), Johnny (E3 supp), Karsten (E2), Lennart (E2 suppl), Ellen-Margrethe (E1), Jef (E1 suppl)
Fraværende: Martin (E5 suppl)

 

Dagsorden:

1. Valg af referent -> Ellen-Margrethe

 

2. Gmail og hjemmeside

a. Ny hjemmeside -> vi venter på tilbud. Ronnie sender indkomne tilbud til resten af bestyrelsen

b. Opdatering af hjemmeside -> Når ny hjemmeside er besluttet, danner vi forskellige up-dateringsgrupper, så opgaverne fordeles.

 

3. De grønne områder

a. Status -> området ved etape 1, bliver reetableret efter elektronikarbejde. Vi får plantet et træ og græs bliver sået/vi får lagt græsbelægning på. 

Bøgebladlus-> skrivelse herom udarbejdes til stuelejlighederne og til opsætning i opgangene. Opslaget kommer op før bøgen springer ud for alvor.

Ang. byskader -> efter forespørgsel fra beboer i etape 1, om byskadernes ’hærgen’, vil vi bede SRS fjerne skaderederne

➔ Der plantes nye hybenroser til erstatning for dem, der gået ud.

b. Tidligere start på vedligehold? -> Vi sætter ikke tidligt vedligehold i gang, starten er som sædvanlig 1. april.

c. Mosbelægninger -> ved indgangspartierne er blev spulet væk, mens mos langshækkene og andre steder sætter vi i bero indtil videre

d. Gartneraftale -> Vi har taget principbeslutning om at få en ny gartner.

e. Udestående arbejder- planter, der mangler eller skal udskiftes -> Det valgte firma introduceres til opgaverne. 

 

4. Udendørs belysning

a. LED-lys -> som prøve er to lamper sat op ved Øresund Parkvej 2 med hhv. 3.000/4.000 Kelvin grader, hvor eksperter siger at 4000 kelvin grader er for koldt/blåt og absolut ikke ønskværdigt/måske endda skadeligt for de beboere, der vil ramt aflyskilden inde i lejlighederne. Vi har derfor besluttet at anvende 3.000 grader Kelvin.

 

5. Parkering

a. Status -> P-regler på hjemmesiden er ikke samme på hhv. Grundejerforeningens hjemmeside og på Parkzonens skilte. Der vil ske en ensretning af reglerne, så de er enslydende for hele bebyggelsen Øresund Strandpark.

b. Administration af parkeringsregler -> gruppen er i fuld gang med arbejdet

c. El-biler? -> Spørgsmålet skydes til hjørne, da det er en meget kompleksproblemstilling med mange udfordringer. Blandt andet: fire forskellige strømtilførselssystemer, hvor skal ladestationen/-erne placeres, hvor længe må der parkeres/lades op, hvem betaler etableringsomkostninger og hvordan kan brugerbetaling foregå? Bestyrelsen ser på mulighederne for at nedsætte en arbejdsgruppe blandt alle beboerne i Øresund Strandpark og dermed uden for bestyrelsen. Denne arbejdsgruppe inviteres til at komme med en indstilling til bestyrelsen om hvordan en sådan etablering kan gøres hensigtsmæssigt for Øresund Strandpark.

 

6. Økonomi

a. Status -> vi følger budget, men opererer med et underskud pga LED-lys udenfor.

b. Bagatelgrænse ” for dispositionsret ved enkeltbestilling er beløbet max 10.000 kr.

 

7. Legeplads Status -> der er bestilt vedligehold på legepladsen.

 

8. Miljøstation

a. Svar til beboere -> Der er udarbejdet svar til de beboere, som har henvendt sig til grundejerforeningen angående etablering af lille miljøstation ved etape 5. Dette svar fremsender formanden.

b. Nabohøring -> Grundejerforening vil bede kommunen om, at nabohøringenudvides til alle grundejerforeningens medlemmer i de fem etaper.

c. Den store miljøstation- status -> Glastaget er repareret, nye containere til bio ogmetal mv. er kommet. Vi ser mere på taget, om vi kan finde en løsning, som gør, at miljøstationen ikke bliver regnvåd.

 

9. Slid og ødelæggelse på Øresund Strandvej. Henvendelse fra etape 1-> den kommende nabo til etape1 har i forbindelse med byggeriet kørt meget og med meget tunge køretøjer på Øresund Parkvej. Vi forventer, at bygherrerne udbedrer de skader, de har forvoldt.

 

10. Jordkørsel til Lynetteholmen

 a. Forslag ønskes -> intet nyt.

 

11. Næste møde 27. maj 2020 – ordinært møde.

 

12. Eventuelt

 

Bestyrelsesmøde 14. jan 2020

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag den14. januar 2020 

Sted: Couloir, Amager Strandvej 100; Tid: kl. 19.00

Til stede: Bodil (E5), Martin (E5 suppl), Heidi (E4), Ronnie (E4 suppl), René (E3), Johnny (E3 supp), Karsten (E2), Lennart (E2 suppl), Ellen-Margrethe (E1), Jef (E1 suppl)

Fraværende: 

 

Dagsorden:

1. Valg af referent -> Ellen-Margrethe

 

2. Gmail og hjemmeside

a. Status – uændret. Til næste gang undersøger Ronnie, hvilke muligheder der er for at lave en hel ny hjemmeside samt hvor meget en sådan omlægning koster.

b. Databehandleraftale ->Selvom bestyrelsen ikke ligger inde med persondata, har den valgt at få Grafikhytten til at udarbejde en aftale for Grundejerforeningens hjemmeside.

c. Opdatering af hjemmeside -> venter til afklaring af beslutning på næste møde om vi ønsker en hel ny hjemmeside. 

 

3. Legeplads

a. Tilbud på vedligehold -> blev drøftet, og bestyrelsen accepterede tilbuddet. 

 

4. De grønne områder

a. Gartneraftale- tilbagemelding -> tilbuddene imellem har relativ stor prismæssig forskel.

b. Dato for møde til vurdering af tilbud. Bestyrelsen vil dykke mere ned i tilbuddene og holder et nyt møde om dem den 19. februar kl. 19.

c. Arbejdsgruppe til vurdering af tilbud?-> Hele bestyrelsen samles om tilbudsvurderingen

d. Beskæring af elmetræ ved etape 2 ->ønskes beskåret og det effektueres hurtigst muligt

e. Skrivelse angående uldlus-> Behandling mod uldlus fravælges i fremtiden. Det erm eget vanskeligt at komme uldlusene helt til livs, medmindre en lusebehandling sker pådet rigtige tidspunkt – og alligevel er der ifølge eksperter ingen garanti for, at en behandling virker. Det aftales at uddele skrivelse til stuelejlighederne og lade beboerneselv beslutte, hvorvidt de selv vil sprøjte hækken.

f. Almindelig status -> Der er glat på fliser og en rengøring iværksættes.

a. Angående de steder, hvor håndværkere/”arbejdsfolket” har ødelagt rosenbed, græsplæne mv. vil de pågældende bliver bedt om at reetablere bed & græsplæne/alternativt betale for reetablering.

 

5. Udendørs belysning

a. LED-lys -tilbud -> Modtaget tilbud fra Fischer Lighting -> det accepteres.
3000/2700 grader Kelvin som minimum lysstyrke diskuteres. Det bestræbes, at alt udelys i hele bebyggelsen får samme lysstyrke og glød. Omkostningerne for arbejdet kommer ind i det kommende budget. Der indhentes supplerende tilbud om LED-lys (udskiftning af pærer) i cykelskurene. I forbindelse med arbejdet kan en evt. skurvogn placeres ved den store miljøstation.

b. Lys i cykelskure–beboer henvendelse ->forventer, at ny belysning også giver bedre lys i cykelskurene. Bodil besvarer.

c. Svigt i belysning -> Vi håber på, at belysningen bliver stabil med de nye tiltag på med ledlys på området. 

 

6. Parkering.

a. Status

b. Administration af parkeringsregler -> Blev drøftet endnu engang.Der vil komme en beskrivelse på hjemmeside om, hvordan man får et nyt p-kort, hvis man har fået tabt et kort.

c. Opmaling af ”tern” ved udkørsler -> bliver iværksat 

 

7. Økonomi.

a. Status – formanden gav status.

b. Henlæggelse til større vedligeholdelsesarbejder? -> bliver besluttet når ny gartner-aftale er indgået og vedligeholdelsesplan udarbejdet for de kommende 5-10 år. 

 

8. Ønske om udvidelse af terrasse- henvendelse fra Etape 1

Vedtægterne viser, at det er Grundejerforeningen og ikke den pågældende etape, der har retten til at bestemme uden for soklen og terrasserne.
Grundejerforeningen drøftede, hvad den ville svare, hvis/når Grundejerforeningen eftergeneralforsamling i Etape 1 bliver spurgt om tilladelse til udvidelse af brugsretten for stuelejlighedsejere. Der er i grundejerforeningens bestyrelse tilkendegivet en frygt for, at vedtægterne i GF blev overtrådt, og at en udvidelse med vest også kunne foranledige andre stuelejlighedsejere til at søge at udvide deres brugsret mod syd, hvor dereksempelvis er græs.
Etape 2 og 5 er principiel imod, at der uddeles jord fra fællesarealet til enkeltejere og mener i øvrigt, at det går imod vedtægterne i de enkelte etaper.

Etape 1, 3 og 4 ser ingen problemer i at tillade den ønskede udvidelse, da de østvendte stuelejligheder allerede er anlagt med en lignende udlægning af terrasserne

Grundejerforeningen bemyndiger Etape 1 at forelægge forslaget til afstemning på Etape 1’s generalforsamling. 

 

9. Den lille miljøstation

Intet nyt. Afventer svar fra DEAS, samt svar på ansøgning om byggetilladelse.
Etape 3 mener ikke, det kan være rimeligt, at vi endnu ikke har fået svar fra foreningens administrator, og bad derfor formanden følge op på sagen. 

 

10. Jordkørsel til Lynetteholmen- beboerhenvendelse -> Bestyrelsen er enig i, at det er uhensigtsmæssigt og særdeles problematisk, hvis der kommer til at køre op til 30 lastbiler i time på Strandvejen. Derfor bakker vi op om og vil støtte evt. initiativer for at imødegådenne tunge trafik, som vil få store negative konsekvenser for beboerne i Øresund Strandpark.

Etape 1og 3 mener, at det er grundejerforeningens opgave/ansvar at være proaktive i forhold til den pågældende sag. 

 

11. Næste møde 19. februar kl. 19 omhandlende gartneraftale. 


12. Eventuelt

Plade i miljøstationens loft -> udskiftning iværksættes

Bestyrelsesmøde 12. dec 2019

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2019

Referat

Sted: Couloir, Amager Strandvej 100; Tid: kl. 19.00

Til stede: Bodil (E5), Martin (E5 supp), Ronnie (E4 suppl), René (E3), Karsten (E2), Ellen-Margrethe (E1), Jef (E1 suppl), Behrooz (bestyrelsesmedlem i etape 4)

Fraværende: Johnny (E3 supp), Lennart (E2 suppl), Heidi (E4).

Formanden ønskede en ordfører -> Martin

 

Referat/Dagsorden:

1. Valg af referent -> Ellen-Margrethe

 

2. Forhold omkring den kommende miljøstation ved etape 5

a. Grundejerforeningen er fortsat enig om placering af den kommende miljøstation ved etape 5. Da foreningen har modtaget henvendelser vedrørende lovligheden af processen, vil bestyrelsen få en juridisk vurdering om procedure og beslutning er ioverensstemmelse med etape 5’s og Grundejerforeningens vedtægter.

b. Grundejerforeningens bestyrelse får en orientering fra etape 5 om, at forslaget ommiljøstationens placering kommer op på etapens kommende ordinære generalforsamling til vejledende afstemning efter almindeligt flertal.

 

3. Kommunikation i bestyrelsen

a. Vi drøftede, hvordan vi kommunikerer indbyrdes. Formanden kom med forslag til, hvordan vi kommunikerer ved henvendelse fra beboere /samarbejdspartnere og bestyrelsen får forslaget til ”best practice” til samtykke.

 

4. Møde plan

a. Næste ordinære møde tirsdag den 14. januar kl. 19.00, 2020 på Couloir

b. Ordinært møde i maj 27. maj 2020 kl. 19.00

c. Evt. øvrige møder: onsdag 4. marts 2020

 

5. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 21.35

Bestyrelsesmøde 30. okt 2019

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 30. oktober 2019

Referat

Sted: Couloir, Amager Strandvej 100;

Tid: kl. 18.30

Til stede: Bodil (E5), Martin (E5 supp), Heidi (E4), Ronnie (E4 supp), René (E3), Karsten (E2), Lennart (E2 suppl), Ellen-Margrethe (E1), Jef (E1 supp)

Fraværende: Johnny (E3 supp);

Referat/Dagsorden:

 

1. Valg af referent -> Ellen-Margrethe

 

2. Udskudt punkt fra 3.10.19

Legeplads.

a. Trampolin - > tilbagemelding. Der er en vis bekymring for sikkerheden. Grundejerforeningen går ikke videre med sagen, førend etape 4 eller en anden etape har vedtaget et ønske herom på en generalforsamling til at få forslaget i Grundejerforeningen.

b. Årlig legepladsinspektion – samt bænke -> ifølge rapporten skal flere småting repareres. Desuden skal bænkene olieres. Nyt legehuset påtænkes et af de nærmeste år. -> Bodil iværksætter reparationerne.

 

3. Gmail og hjemmeside

a. Status -> René opretter en ny g-mail til bestyrelsen. DEAS får ”administrationen” heraf.

b. Ny hjemmeside -> Heidi og Ronnie kommer med oplæg til, hvordan vi kan etablere et nyt set-up, som kan håndteres/opdateres af Grundejerforeningen selv.

c. Databehandleraftale -> Grundejerforeningen vil lade sig inspirere af etapernes egne aftaler på området.

 

4. Miljøstation

a. Placering -> der er indkommet en række ændringsforslag, som bestyrelsen har vurderet. Bestyrelsen har ikke kunne gå ind for nogle af ændringsforslagene. Dvs. at en ny lille miljøstation bliver etableret ved Sundby Parkvej 7, som ansøgt (ønsket) af bestyrelsen i etape 5.

b. Videre plan - > De beboere, som er kommet med kommentarer til en anden placering af den lille miljøstation, vil modtage svar fra bestyrelsen. Der vil tillige komme opslag op i opgangene. Martin kontakter vores konsulent og vil i øvrigt gerne hjælpe med denvidere proces.

c. Skrivelse fra DEAS ang. lovlighed -> Bodil undersøger sagen med DEAS

d. Nedgravet affaldsstation.
https://www.zenzo.dk/zenzo-miljo/nedgravede-affaldssystemer/lumio-nedgravet-miljostation - interessant forslag, men løsningen kan ikke håndtere fx pap, og vil derfor ikke være relevant i forbindelse med etablering af den ny lille miljøstation.  

 

5. De grønne områder

a. Vedligeholdelsesaftale- tilbagemelding. (evt. debat sker på særligt møde) -> René har indhentet et alternativt tilbud og endnu et kommer snart. Vi diskuterede det nye forslag og sammenlignede med det med vores aktuelle aftale. På næste møde vil vidiskutere de tilbud, vi har fået.

b. Efeu – tilbagemelding -> afventer og tænkes ind i en kommende ny aftale

c. Klip af beplantning ved- og renholdelse af- cykelskure -> vil indgå i en ny aftale

d. Beboerhenvendelse- erstatning af træer ved etape 5 -> det vil indgå i vurdering af hækplanter

e. Udskifningsplan for udgåede fyrtræer -> plan iværksættes, når alternative tilbud er behandlet jf. pkt. 5.a.

 

6. Udendørs belysning

a. Svigt i belysning -> bestyrelsen fik tilbagemelding om problemerne af Lennart

b. LED-lys – tilbagemelding -> Lennart gav en status og forklarede om nogle af de mange teknikaliteter, der er i lyssætningen

c. Reparation/udskiftning af lys /+ evt. kabler -> Lennart indhenter to til tre tilbud.

 

7. Parkering

a. Parkering generelt- tilbagemelding fra udvalg

b. Administration af parkeringsregler ->Forretningsorden af 10. september 2019 udarbejdet af P-gruppen blev forelagt (Bilag A.) og vedtaget. Herefter kontaktes P-Zone om håndtering af reglerne. Elektronisk parkeringssystem undersøges -> Jef P

c. Skrivelse ved misbrug af P-kort -> Advarsel skrivelse (Bilag B) blev vedtaget.

d. Etape 4 og etape 5 vil fremover også benytte sig af tre parkeringskort pr. lejlighed. Det gælder fortsat, at det kun er tilladt at låne P-kort til gæster, der besøger én på matriklen.

 
8. Økonomi

a. Bestyrelseshonorar -> tages op i de enkelte bestyrelser, og medlemmerne herfra kommer tilbage med den respektives etapes synspunkt. Ingen får i år godtgørelse i forbindelse med arbejdet i grundejerforeningen.

b. Budget for 2020 og 2021 -> vil være en almindelig fremskrivning af nuværende regnskab og budget

c. Vedligeholdelsesplan -> den bliver skitseret, når vi har fået tilbagemelding fra gartneraftalen, hvorefter det undersøges, hvor meget og hvordan Grundejerforeningen kan/skal hensætte til kommende vedligeholdelsesarbejder af veje, lys og de grønne områder mv.

 

9. Forsikring

a. Bestyrelsesansvar -> valgt og tegnet

 

10. Juletræet tændes- arrangement? – er der nogle, som vil hjælpe? Uden frivillige ingen ’komsammen’ på Grønningen! Frivillige søges! Ellen-Margrethe vil forsøge at være tovholder, hvorefter opgaven må gå til andre – også gerne beboere, som ikke er medlem af en etape-bestyrelse! Fredag den 29. november kl. 17.00 -17.30

 

11. Møde plan

a. Næste møde tirsdag den 14. januar kl. 19.00 på Couloir

b. Ordinært møde i maj 27. maj 2020 kl. 19.00

c. Evt. øvrige møder onsdag 4. marts 2020

 
12. Eventuelt

 Ekstra bøgetræer?Fyrtræer har ikke godt af at blive klippet i toppen, da de enten dør eller bliver ’busk-agtige’.

Optegning af ’haj-tænder’. Miljø-affald i opgangens ’skralderum’ – et forslag.

Bestyrelsesmøde 3. okt 2019

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. oktober 2019


Sted: Couloir, Amager Strandvej 100

Tid: kl. 19.00

 

Til stede: Bodil E5; Heidi E4; René E3, Karsten E2 og Ellen-Margrethe E1 og Jef E1(suppleant)

Fraværende: Lennart E2; Johnny E3 og Ronnie E4 (alle suppleanter)

 

Dagsorden:

1. Valg af referent -> Ellen-Margrethe

2. Godkendelse af referat fra 14.8.19 -> ok

 

Udskudte punkter fra 14. aug. 2019: pkt. 3-4-5

 

3. Vedligeholdelsesplan

a. Arbejdsgruppe til at arrangere møde med Henrik Påskes kontakt

René har møde i uge 41 med to gartnerfirmaer, som skal komme med alternative tilbud på pasning ogvedligehold af vores fællesområder. Herefter iværksættes en kontakt med arkitekt. Punktet tages op igen, når vi har fået input.

 

4. Ladestation for El-biler

a. Arbejdsgruppe til at genoptage afsøgning af muligheder

René, Jef og Lennart ser på, hvordan Grundejerforeningen kan opstille el-ladestandere, hvor og hvordan i praksis mht. brug og betaling af etableringsomkostninger samt evt. øvrige meromkostninger fx strø. Input fra næstformanden i Etape1 vil blive taget med i overvejelserne.

 

5. Forslag fra etape 3-beboer: undersøge om skraldesuget på Baldergrunden er lovligt opført

René tager kontakt den pågældende beboer, som er interesseret i at få en afklaring på dette forhold. Grundejerforeningen vil tilbyde at bakke op om beboerens initiativ.

 

6. E-mail og hjemmeside- tilbagemelding

 Vi undersøger vores aftale med web-master og undersøger hvordan vi fremadrettet skal administrere hjemmesiden og mailsystem.

Bodil kontakter DEAS mht. databehandleraftale, som sendes til webmaster – og Ellen-Margrethe kontakterwebmaster mht. overdragelse af e-mailadministrator-rollen og henviser til René for teknikaliteter -> Heidi står for oprydning af Grundejerforeningens mail.

 

7. Miljøstation

a. Lille miljøstation

I forlængelse af orienteringsmøde ved etape 5 den 25. september inviteres beboerne til at komme med evt. nye forslag til placering af den kommende mindre miljøstation. Opslag kommer i opgangene.

b. Storskrald –> næste gang i januar 2020. Det skal være muligt at henstille storskrald i mindst to døgn!

 

8. De grønne områder

a. Uldlus –> tilbagemeldning -> vi vil rådgive ejerne af stuelejlighederne med hvornår og med hvad de selv skal tage initiativ til at bekæmpe uldlus. Effekten af behandlingen er meget sparsom, medmindre den iværksættes på det helt rigtige tidspunkt – Og det kan variere en del – nærmest fra hæk til hæk, hvorfor foreningen ikke vil kunne ’ramme’ det rigtige tidspunkt, og dermed vil bruge penge på noget, der ikke virker!

b. Opretning og/eller udvidelse af hegn – tilbagemelding -> vi har fået tilbud fra vores gartner med træstolper – vi går videre med tilbuddet.

c. Efeu – tilbagemelding –> højene ved ’baghuset’ ved etape 1 er fyldt med japansk pileurt – det undersøges, hvordan de kan fjernes sammen med fjernelse af efeuen.

d. Vedligeholdelsesaftale- tilbagemelding (evt debat på særligt møde)

e. Beplantning af lav hæk ved sydsiden af den ny cykelparkering ved etape 2 - > etapen ønsker en bøgehæk bag cykelstativet -> vedtaget

f. Beboerhenvendelse: ønske om at få træer mellem etape 4 og 5 beskåret pga udsigt-> vi søger at finde en rimelig max størrelse på træer plantet på vores grund mod hhv. syd og nord. Karsten konsulterer vores gartner om anbefaling.

 

9. Parkering og veje

a. 20 km skilt -tilbagemelding ->Gefion-grunden har endnu en gang lovet at genopsætte det 20 km skilt, som selskabet har fjernet.

b. P-skilte -tilbagemelding -> antallet af P-skilte, som Park-Zoner har sat op, kan desværre ikke reduceres, da man skal kunne se reglerne fra enhver P-bås.

c. Tyverisikring af motorcykler – tilbagemelding -> der er to modeller. ”jord-modellen” vælges. René sørger for, at arbejdet sættes i gang.

d. Administration af parkeringsregler – tilbagemelding –> der bliver udarbejdet en skrivelse til beboere,som anses for at benytte P-kort mod de gældende regler på området.

e. Fjernelse af autoriseret bil på parkering etape 2. Grundejerforeningen sætter fjernelse af bilen i værk-> P-gruppen står for dette

f. Park-zone Bodil giver selskabet besked på hvem, der er kontaktperson fra Grundejerforeningen

g. P-gruppen opdaterer P-reglerne på hjemmesiden – når de er færdigbehandlet

 

10. Økonomi

a. Rensning af indgangspartier (for- og bagdøre), tage på cykelskure og miljøstationen

 - Vi har modtaget tilbud som accepteres

- Budgettet følges

 

11. Legeplads- Udskydes til næste møde

a. Trampolin – tilbagemelding -> Udsat til næste møde

b. Årlig legepladsinspektion -> tilbagemelding udsat til næste møde

 

12. Udendørs belysning

a. LED-lys – tilbagemelding-> Jef indgår i gruppen og kontakter Lennart.

 

13. Forsikring

a. ”Ting før ansvar” -> Alle skader på en bygning, skal først anmeldes til ejendommens forsikringsselskab, som derefter kan gøre regres overfor skadevolderens ansvarsforsikring. Er er generelt forsikringsprincip.

b. Ny forsikring i ejerforeningerne -> Grundejerforeningen (Bodil) deltager i gruppen, der bl.a. skal vurdere om, vi kan opnå stordriftsfordele ved at vælge samme selskab på tværs af de fem ejerforeninger og Grundejerforeningen.

c. Bestyrelsesansvars forsikring -> iværksættes med det samme - > Bodil.

 

13. Næste møde 30. oktober kl. 18.30 i Couloir.


14. Eventuelt


Mødet hævet kl. 22.

Bestyrelsesmøde 14. aug 2019

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019
Sted: Couloir, Amager Strandvej 100
Tid: kl. 19.00

Til stedeEllen-Margrethe (E1); Karsten & Lennart (E2); René & Johnny (E3), Heidi & Susanne (E4), Bodil & Martin (E5)
FraværendeJef (E1 supp) & Ronnie (E4 supp)

Dagsorden:

1. Valg af referent: Ellen-Margrethe

 

2. Konstituering af bestyrelsen med formand og sekretær

a. Bodil (E5) vælges til formand med 4/5 stemmer. Etape 3 stemte imod.

b. Ellen-Margrethe (E1) vælges til sekretær

c. Desuden blev bestyrelsens sammensætning ændret. Fra dags dato bliver etape 2repræsenteret af Karsten Anthonsen med Lennart Nordstedt som suppleant. Martin Sun Larsen kommer ind som suppleant for etape 5.

 

3. Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder

a. De grønne områder – Karsten (E2), Heidi/Ronnie (E4)

b. Parkering – Jef (E1), Lennart (E2), René (E3)

c. Legeplads – Bodil (E5) & Johnny (E3)

d. Miljøstation og affald – Ellen-Margrethe (E1), Bodil (E5)

e. G-mail og hjemmeside – René (E3), Ronnie (E4)- Flere ting skal undersøges, herunder:- Hvem er administrator – hvem har adgang til foreningens info. - Omkostninger vs service af hjemmeside

f. Økonomi – Bodil (E5)

 

4. Vedligeholdelse af hjertestarter

Det besluttes at tegne et løbende årsabonnement. Ophør kræver aktiv indsats fra bestyrelsens side. -> Martin tegner abonnement

 

5. Etapes 3 forslag om rækværk langs sti ud til cykel- gangstien besluttes

I første omgang betales etableringen af etape 3’s ejerforening. -> René sætter arbejdet i værk med hensyn til at indhente et par tilbud. Etape 2 overvejer et tilsvarende rækværk og vender tilbage til René umiddelbart efter etape 2’s bestyrelsesmøde i næste uge.

 

6. De grønne områder

a. Uldlus -> en havebrugskonsulent forespørges ang behandling af disse uldlus, så vi får mereviden om en forventet effekt og evt. udgift til uldlusbehandlingen før den kommende sæson.-> Karsten (E2)

b. Opretning og/eller udvidelse af hegn -> så der ikke trampes nye stier -> Hegnet repareresog udvides på relevante steder -> Karsten (E2)

c. Efeu -> en havebrugskonsulent forespørges -> Karsten (E2)

d. Vedligeholdelsesaftale -> et par tilbud indhentes -> Heidi & René udarbejder oplæg tilgartnerfirmaer, så de kan give os tilbud på fremtidig vedligeholdelse

e. Beboerhenvendelse - udskiftning af hækplanter: henvendelserne blev drøftet ogafklaring/løsning kommer først i forbindelse med en ny plan for vedligeholdelse af de grønne områder.

 

7. Parkering

a. Beboerhenvendelse- ønske om tyverisikring af motorcykler -> der indhentes tilbud tilnedstøbning af ”jernrør” på motorcykelparkeringspladserne ved etape 1 & 4 -> René (E3)

b. Skilte -> ang parkeringsreglerne, problematikken undersøges -> Jef kontakter Park-Zone

c. Administration af parkeringsregler -> diskuteret og vi sætter arbejde i gang for at få lavet nye forretningsgange -> René (E3) & Jef (1)

d. Opfordring til at præcisere regler over for beboerne -> specielt med hensyn til nyebeboere. Den enkelte etape står for denne kommunikation, som vi søger at ensrette.

 

8. Økonomi

a. Status – følger budget

b. Rensning af indgangspartier (for- og bagdøre), tage på cykelskure og miljøstationen.

->tilbud indhentes, miljø-rigtigt! -> Bodil (E5)

c. Principiel diskussion. -> En økonomisk bagatelgrænse for bestyrelsesmedlemmers selvstændige bestillinger blev diskuteret. Vi fandt ikke behov for en sådan grænse pt.

 

9. Legeplads

a. Beboerforespørgsel om trampolin på Grønningen. Det undersøges, hvorvidt der kanetableres en nedgravet trampolin på Grønningen og tilbud rekvireres -> Bodil(E5) & Johnny(E3)

 

10. Miljøstation

Up-date: Bioaffalds-containerne er rengjort og nye info-skilte kommer til.

 

11. Udendørs belysning

a. LED-lys, der er undersøgt forskellige lys-kvaliteter og besluttet en model. Der rekvireres tilbud hos et par elektrikere -> Lennart (E2)

 

12. Ny miljøstation

Der ligger en plan og en ansøgning hos kommunen om etablering af en lille miljøstation, der skal ligge der, hvor kommunen har sat en række containere ved etape 5; Sundby Parkvej 7. Bestyrelsen vil orientere beboerne i bebyggelsen om projektet på et informationsmøde, som holdes ved Sundby Parkvej 7 den 24. september kl. 17.00. På mødet deltager Helle Schyberg, repræsentant fra Holmsgård, som har udarbejdet byggeansøgningen. Der vil være lejlighed for at komme med kommentarer og spørgsmål. -> Bodil udarbejder indbydelse til ophængning i opgangene senest to uger før mødet. Hver etape sikrer af indbydelsen hænges op.

 

13. Vedligeholdelsesplan -> dette punkt nåede vi ikke-bliver taget på næste møde


14. Ladestationer for el-biler -> nåede vi ikke – bliver taget på næste møde


15. Forslag fra etape 3: Undersøge ang. skraldesuget på Baldergrunden -> punktet nåede vi ikke -> kommer på næste møde


16. Næste møde: 3. oktober kl. 19.00


17. Eventuelt


Mødet hævet kl. 22- og Couloir lukkede!


Bestyrelsesmøde 20. juni 2019

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen


Referat af bestyrelsesmøde 20. juni 2019

Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 20. juni 2019

Sted: Couloir, Amager Strandvej 100,

Tid: 19.00

Tilstede: Bodil Sørensen - etape 5, Heidi Bligaard og Ronnie Bremer – etape 4, René Kornum og Johnny Sørensen – etape 3, Ellen-Margrethe Soelberg og Jef Holm-Hansen – etape 1. Førstnævnte er medlem, andet medlem suppleant.

Fraværende: Etape 2.

 

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder
4. De grønne områder
5. Parkering
6. Økonomi
7. Legeplads
8. Miljøstation
9. Udendørs belysning
10. Vedligeholdelsesplan
11. Næste møde
12. Eventuelt

Ovennævnte dagsorden blev fravalgt grundet fratræden af den tidligere formand og et bestyrelsesmedlem inden denne bestyrelses første møde og den dermed nye situation, som Grundejerforeningen står i.  

Vi blev enige om nedenstående reducerede dagsorden

1. Valg af konstitueret formand
2. Valg af referent
3. Diskussion af bestyrelsens situationen og fremtidige arbejds- og samarbejdsformer
4. Godkendelse af referat fra ”ordinært bestyrelsesmøde”, som er at sammenligne med en generalforsamling.
5. Nogle af de udestående opgaver
6. Næste møde

Referat af mødet  

1. Valg af konstitueret formand

Efter megen diskussion blev en konstitueret formand valgt frem til næste møde den 14. august.  Den nye repræsentant fra etape 5, den tidligere formands suppleant, Bodil Sørensen blev valgt med stemmerne fra etape 5, 4 og 1. Etape 3 var imod.  

 

2. Valg af referent – Ellen-Margrethe  

 

3. Diskussion af bestyrelsens situationen og fremtidige arbejds- og samarbejdsformer

Her besluttede vi på den korte bane frem til august-mødet, at 

a. Flere medlemmer skal have indsigt i de enkelte områder, mindst to fra bestyrelsen (inklusive suppleanter)

b. Mail håndtering -> Rene sletter de ukendte modtagere af Grundejerforeningens mailboks -> den konstituerede formand, Bodil, skal overgå som ejer af mailboks

c. René ændrer og sender en kode til Grundejerforeningens mailboks til os i bestyrelsen

d. Økonomiudvalg -> den konstituerede formand og Heidi. Formanden sender evt. regninger til administrator/DEAS, og Heidi skal altid være CC på disse mails førend DEAS gennemfører betaling. Bodil informerer DEAS om denne nye procedurer ved betaling af regninger.

e. Generelt skal al mailkorrespondance, der vedrører grundejerforeningen (DEAS, HN-service, parkZone, mv.), gå via grundejerforeningen Gmail. 

f. P-udvalg -> to medlemmer -> Bodil & Jef. P-udvalget besvarer evt. mails ang. parkeringsspørgsmål.  

 

4. Godkendelse af referat fra ”ordinært bestyrelsesmøde”, som er at sammenligne med en generalforsamling.

Blev godkendt med følgende tilføjelse til punkt 10 ” De nye mere fremadrettede opgaver, som der er enighed om, som f.eks. arbejdet omkring etablering af LED-lys, elbil-parkering, revision af parkeringsregler m.v. overdrages som udestående opgaver til ny bestyrelse.” Under evt. tilføjes ” Etape 3 vil foreslå den nye bestyrelse at undersøge om bygningen med skraldesug på Balder grunden er lovlig opført. 

Ellen-Margrethe sender det godkendte referat til administrator til endelig behandling.  

 

5. Nogle af de udestående opgaver -> skitseres

a. Miljøstation -> den kommende ved etape 5, forskellige forhold skal undersøges

b. Forskellige forhold angående miljøstationen -> viceværten kontaktes

c. Mange – men ikke alle - andre opgaver blev diskuteret og vendt. På næste møde er det håbet, at vi kan få prioriteret og fordelt drift- og vedligeholdelsesopgaverne.

d. Revision af gartneraftale  

 


6. Næste møde på Couloir -> den 14. august 2019 kl. 19.00

 
Mødet hævet kl. 21.35


Bestyrelsesmøde 6. mar 2019

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen


Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. marts 2019 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Peter(1.), Niels Jørgen og Henrik (3) samt Kurt (4.).
Der var afbud fra Susanne(3), Ellen Margrethe(1) samt Lennart og Kirsten(2).

 

Dagsorden:

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Udendørs belysning

9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

10) Vedligeholdelsesplan

11) Næste møde

12) Eventuelt


1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.


2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 13. december 2019 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. 

 

3) De grønne områder

Indeksering af honoraret for sommervedligeholdelsen af de grønne områder jf. kontraktaftale med HN-service blev drøftet. Bestyrelsen blev enig om at tilbyde 3 pct, regulering af honoraret svarende til løn- og prisudviklingen over de sidste to år. Honoraret blev senest reguleret for 2 år siden. Formanden vil kontakte HN herom.

Formanden oplyste, at HN-service endnu ikke havde plantet 2 nye fyrretræer i stedet for de to, som blev klippet ned ud for etape 5 jf. referat fra sidste møde.

Beskæringen af hybenbuskene var blevet sat i gang på foranledning af formanden og efter godkendelse pr. mail fra bestyrelsen. Det er 5 år siden at buskene sidst blev skåret ned.

 


4) Parkering

Ingen bemærkninger

 

5) Økonomi

Forslag til budget for 2019 blev fremlagt. Der budgetteres med et underskud på 60.000 kr. bl.a. som følge af den ekstraordinære beskæring af hybenbuskene. Underskuddet dækkes af egenkapitalen.

 

6) Legeplads

Niels Jørgen havde indhentet tilbud fra HN-service om levering af ekstra grus og sand til henholdsvis klatrestativområdet og karruselområdet, ialt 8 kbm. Derudover skulle der foretages efterspænding af samtlige skruer og bolte på legepladsen samt smøring af karrusellerne Tilbuddet på godt 10.000 kr. ex. Moms blev godkendt.

HN-service undersøger om gummibelægningen ved klatrestativ kan gøres fast uden at udskifte hele belægningen.

Kappen som beskytter leje ved den lille stangkarrusel er revnet og sand er trængt ind så den ikke roterer så godt. Reparation er formentlig for dyrt efter HNs vurdering sammenholdt med skift til en ny. Bodil kontakter fabrikken Kompan for at høre nærmere om reparationsmulighederne. Karrusellen bliver foreløbigt stående, da den stadig fungerer nogenlunde.

 

7) Miljøstation

Bodil og Ellen Margrethe har haft møde med Kommunen vedr. affaldshåndteringen og en eventuel ny station. Kommunen havde en ny medarbejder på sagen. Han lovede at undersøge hvilke lovkrav, som nu er gældende for affaldshåndteringen med eventuelle forslag til løsninger. Bestyrelsen finder f.eks., at indsamling af bioaffald fungerer dårligt, da der for de fleste er langt til biocontainerne.


8) Udendørs belysning

Lennart, som er tovholder på projektet om LED lys havde meldt afbud til mødet. Emnet tages op på næste møde.


9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

Skiltene mod hundeluftning på vores områder blev fjernet kort efter opsætningen af ukendte personer og bestyrelsen havde modtaget mails fra utilfredse beboere/hundeejere. Bestyrelsen besluttede ikke at opsætte nye skilte, men ønskede heller ikke at ændre på reglerne, som foreslået af en gruppe beboere. 

Beslutning om opsætning af en tværbom ved udkørsel til cykel-/gangstien mod vest ved etape 4 blev udskudt indtil der forelå en afklaring om behov og regler herfor hos ejerforeningerne. Se også under punktet eventuelt. 

 

10) Vedligeholdelsesplan

Mødet med landskabsarkitekt Julie Kierkegaard, som har været med til at lave den oprindelige beplantningsplan for området for Skanska er flyttet, så det nu afholdes den 30. April. Forventede deltagere fra grundejerforeningen Henrik og Flemming.

 

11) Næste møde

Næste bestyrelsesmøde den ordinære med deltagelse af administrator afholdes torsdag den 9. maj kl. 19.00 på Couloir. 

 

12) Eventuelt

Grundejerforeningen havde modtaget et forslag fra nogle beboere i etape 3 om opsætning af et rækværk i passagen ud mod cykelstien mod vest. Bestyrelsen mener, at opsætning af eventuel rækværk først skal drøftes i ejerforeningen etape 3. Hvis ejerforeningen kan tilslutte sig forslaget kan den gå videre til grundejerforeningen.


Henrik oplyste, at etape 3 overvejer at etablere ekstra parkeringspladser til ladcykler for enden af cykelskurene tilsvarende, hvad andre etaper har gjort. Hvis ejerforeningen beslutter sig herfor vil grundejerforeningen modtage forslaget til godkendelse.


Mødet hævet/Niels Jørgen

Bestyrelsesmøde 13. dec 2018

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen


Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 13. december 2018 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Peter(1.), Niels Jørgen og Henrik (3) samt Kurt og Susanne (4.). Der var afbud fra Ellen Margrethe(1) samt Lennart og Kirsten(2).

Dagsorden:

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Udendørs belysning

9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

10) Vedligeholdelsesplan

11) Næste møde

12) Eventuelt


1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.


2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 8. oktober 2018 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. 

3) De grønne områder

Som følge af det varme vejr har det været nødvendigt med klipning af græs og fjernelse af ukrudt mm i november måned. Dette arbejde er ikke omfattet af kontrakten med HN-service og derfor en ekstra omk. for foreningen. Kurt tager kontakt med HN Service for en drøftelse af betalingen for arbejder gennemført i november måned og en evt. ændring af hovedkontrakten med en måned mere.

Bestyrelsen besluttede at plante nye fyrretræer ved etape 5 mod syd ud for den østvendte blok i stedet for de to træer, som fejlagtigt har fået toppen klippet af. Det er stadig uafklaret, hvem som skal betale for træerne. (HN-service har efterfølgende oplyst, at de planter 2 nye uden beregning).


4) Parkering

Nye røde parkeringskort fra Parkzone for 2019/2020 er omdelt. Kortkvaliteten er desværre ikke blevet forbedret. Afgiften for ulovlig parkering er øget fra 750 kr. til 790 kr., som følge af oprettelsen af en særlig klageinstans for parkeringsbøder. Beboere i grundejerforeningens område skal dog fortsat kontakte grundejerforeningen i tilfælde af eventuel klage over parkeringsbøde på vores område.   

5) Økonomi

De ekstra vedligeholdelsesomkostninger for november kan betyde en mindre overskridelse af budgettet for 2018. Det afhænger dog igen af, om der kommer ekstra omkostninger til saltning og snerydning i december. Der blev efterspurgt budgetforslag for 2019. Formanden oplyste, at forslaget bliver fremlagt til godkendelse på det ordinære møde i maj 2019. Der var ikke planer om forhøjelse af ejerforeningernes bidrag. Bestyrelsen var enige om, at eventuelle forhøjelser af bidrag skulle baseres på en vedligeholdelsesplan fra grundejerforeningen. Der henvises til drøftelserne under pkt. 9.


6) Legeplads

Bestyrelsen har modtaget rapporten fra legepladsinspektionen foretaget den 16. oktober af Michael Øsbæck Jensen. Rapporten viser, at der er behov for følgende mindre reparationer/renoveringer på området.

 • Stolpe med babygyng har flossede kanter
 • Gummibelægning ved klatrestativ er løsnet ud mod sti
 • Faldunderlag (grus) for tyndt under klatrestativ
 • Den lave stangkarrussel skal renses og smøres (kører trægt)
Rapporten gør desuden opmærksom på, at vi skal være mere omhyggelig med at efterspænde bolte på klatrestativet, da han kunne konstatere et par løse bolte.

Niels Jørgen sørger for, at de nødvendige reparationer og renoveringer foretages inden foråret 2019.

7) Miljøstation

Flemming og Bodil har skrevet breve til kommunen, men ikke modtaget svar. Bodil rykker. Problemet er manglende afklaring på, om der skal være en lille miljøstation ved etape 5. Center for Byggeri administrerer efter planloven og Affaldsservice administrerer efter en affaldsbekendtgørelse. De 2 afdelinger i kommunen taler tilsyneladende ikke sammen. Flemming har orienteret SKANSKA om problemstillingen.


8) Udendørs belysning

Det modtagne tilbud lever ikke op til kravene, hvorfor Lennart, som er tovholder på projektet havde anmodet om udsættelse af behandlingen til næste møde, hvor han også selv forventer at kunne være til stede.

Peter meddelte, at etape 1 havde fået stjålet flere af de udendørs lamper, som hænger ved indgangsdøren. Alle beboere anmodes om at holde øje med lamperne og kontakte bestyrelsen i ejerforeningerne, hvis de ser mistænkelig adfærd.  


9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

Grundejerforeningen besluttede at opsætte skiltning, for at gøre alle opmærksom på at hundeluftning på vores områder ikke er tilladt og at hunde føres i snor.


10) Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen besluttede, at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for området med hjælp fra en ekstern konsulent. Henrik foreslog at tage kontakt til landskabsarkitekt Julie Kierkegaard, som har været med til at lave den oprindelige plan for området for Skanska. Der er aftalt møde til foråret. (Mødet med Julie er bekræftet til torsdag den 25 april kl. 11:15).


11) Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. marts kl. 19.00 på Couloir. Bestyrelsens såkaldte ordinære møde er aftalt til torsdag den 9. maj Kl. 19.00. (Couloir)


12) Eventuelt

Intet til referatMødet hævet/Niels Jørgen

Bestyrelsesmøde 8. okt 2018

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen


Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 8. oktober 2018 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Ellen-Margrethe og Peter(1.), Lennart og Kirsten (2), Niels Jørgen og Henrik (3) samt Kurt og Susanne (4.).

Dagsorden:

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Udendørs belysning

9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

10) Beboerklager

11) Næste møde

12) Eventuelt


1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.


2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 30. juli 2018 var ikke blevet godkendt. Niels Jørgen blev bedt om at redigere det fremsendte udkast med bemærkninger fra bl.a. formanden. Referatet fremsendes herefter til bestyrelsen for endelig godkendelse

3) De grønne områder

Følgende opgaver skal udføres: EFEU ved etape 1 beskæres langs græsset og op af stammerne på fyrretræerne. EFEU fjernes ved etape 3 mod øst langs hækken ud mod vejen. Japansk pileurt fjernes i hyben- og bøgehække (primært etape 1). Lille træ (vildskud) under det store træ mellem etape 4 og 5 mod vest fjernes. Derudover er der enkelte steder, hvor der skal (gen)plantes bøg i hækkene.


Fyrretræer ved etape 5 mod syd ud for den østvendte blok har fejlagtig fået toppen klippet af på foranledning af beboer. Grenene skulle blot nippes. Bestyrelsen besluttede, at bede HN-service at klippe de to fyrretræer så de ser kønnere ud. Samtidig sendes et brev til beboeren med en påtale, samt en regning på de ekstra omkostninger til klipning/eventuel plantning af nye træer.


Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en plan for vedligeholdelse/udvikling af udendørsområdet inkl. parkeringsforhold, eventuelle opladningsstationer, lys, asfaltbelægning, legeplads, beplantning etc. Eventuelle forslag til konsulent og udkast til opgavebeskrivelse fremlægges inden næste møde.  


4) Parkering

Nye parkeringskort fra Parkzone forventes klar, så de kan udleveres inden årsskiftet. Der indkøbes lommer, som udleveres sammen med kortene. Bestyrelsen ønskede bedre kortkvalitet end de nuværende. Kurt kontakter Parkzone herom.  

5) Økonomi

Flemming oplyste, at budgettet for 2018 foreløbig bliver fulgt. Bestyrelsen godkendte, at formanden får udbetalt et honorar, som modsvarer den tilladte skattefrie godtgørelse.


6) Legeplads

Legepladsen er renoveret og træværket olieret. Desuden er der kommet nyt sand i sandkassen. Endelig har den store rulle ved klatrestativet fået nye skruer. da de gamle var fjernet. Den årlige inspektion forventes udført inden udgang af oktober måned.

7) Miljøstation

Spørgsmålet om en miljøstation mellem etape 4 og 5 afventer afgørelse fra kommunen. Der er fjernet 3 glascontainere fra den store miljøstation, hvilket har forbedret pladsforholdet der. 


8) Udendørs belysning

De to høje standere ved gavlen ud for etape 2 lyser ikke. Lennart fremlagde et forslag om udskiftning af alle lamper udendørs til LED. Ifølge det oplyste kunne det gøres for et relativt beskedent beløb, som kunne tjenes hjem på 6 mdr. Lennart blev bedt om at få et tilbud fra Kreativ Belysning til næste møde.


9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

Kurt havde ikke fået tilbud til mulig skiltning om forbud mod hundeluftning, privat område, vejnavne, opgangsnumre. Vil indhente og fremsende tilbud hurtigst muligt.


10) Beboerklager

Bestyrelsen havde modtaget klager over hundegøen og hundeluftning på vores områder. Hunde er som bekendt tilladt i lejlighederne og derfor kan hundegøen og hundeluftning ikke helt undgås. Ifølge foreningernes og grundejerforeningens ordensregler skal hundeejeren i beboelsen sørge for at hundene ikke er til gene for andre. Bestyrelsen henstiller til at problemet tages op i de enkelte ejerforeninger og at de konkrete hundeejer i bebyggelsen kontaktes. Grundejerforeningen overvejer skiltning, således at der ikke er tvivl om at hundeluftning på området ikke er tilladt og at hunde føres i snor på området.


11) Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 13. dec. kl. 19.00 på Couloir. 


Bestyrelsens julefrokost blev aftalt til at afholdes onsdag den 28. nov. Kl. 19.00. (Kastrup Sejlklub)


12) Eventuelt

Etape 4 og 5 har gener fra skraldebygningen beliggende på nabogrunden (Lugt og støj) og har haft kontakt med ejeren (Balder) og Dansk Skraldesug, som står for afhentning og drift. Bygningen er ikke en del af lokalplanen og derfor støtter grundejerforening at der indgives klage til kommunen om bygningens lovlighed. 


Bestyrelsen vil undersøge om der igen i år skal holdes et arrangement når Juletræet tændes. Bestyrelsen er indstillet på at give et tilskud til bl.a. gløgg og æbleskiver.


Mødet hævet/Niels Jørgen

Bestyrelsesmøde 30. juli 2018

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 30. juli 2018 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Ellen-Margrethe og Peter (1.), Henrik (3) samt Kurt (4.) og Susanne (4.).

 

Dagsorden:

 

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Udendørs belysning

9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti

10) Beboerklager

11) Næste møde

12) Eventuelt

 

1) Valg af referent

Henrik Paaske blev valgt som referent.

 

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.   
 
Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder 
Sekretær - Niels Jørgen
Grønne områder – Kurt, Flemming og Peter
Parkering – Kurt og Flemming 
Økonomi – Flemming
Legeplads – Bodil og Niels Jørgen
Miljøstation – Ellen Margrethe og Bodil
Belysning – Niels Jørgen og Lennart
 

3) De grønne områder
Rotter – hvis ejere ser eller får oplyst at de har set en rotte skal grundejerforeningen og kommunen orienteres således at der kan sættes rottefælder/gift ud.

Lusebekæmpelse har ikke været effektiv. Gartneren kom for sent i gang og havde ikke indkøbt midler til bekæmpelsen. 

Klipning af hække: Der er en lang række af stue lejlighederne der endnu ikke har fået klippet deres hæk på indersiden, således at den har samme højde inde som ude. Bodil laver udkast til skrivelse til uddeling til stuelejlighederne.

Henrik havde bemærket sig, at der havde været klager og brok over gartneren og hans langsomhed igennem flere møder og referater. Hvis der ikke kommer kraftige forbedringer vil etape 3 foreslå, at der komme ny gartner på. Opgaver skal defineres og der skal indhentes tilbud på opgaver, der forventes at tage over en dags arbejde.

Der var forslag om at gennemgå, hvor mange hækkeplanter der er gået ud og derefter, skal der indhentes tilbud på udskiftning af planterne.

Der skal indhentes tilbud på klipning af roserne.
 
4) Parkering
Der har ikke siden sidste møde været klager over parkeringsafgifter. Der blev drøftet ”ulovlig” parkering. Ferieparkering er ikke lovlig for venner, familie eller tidligere ægtefæller der ikke bebor eller overnatter i lejligheden, jfr. parkeringsreglerne. Reglerne indskærpes overfor alle ejere. Kort vil blive inddraget ved gentagelser.
 
Nye kort: Det er op til parkeringsselskabet at levere nye kort, der ikke kan kopiers. Skal fortsat gælde for 2 år.
 

5) Økonomi
Cykelpumpen – fremtidige vedligeholdelsesomkostninger betales af grundejerforeningen.
 

6) Legeplads
Bodil og Niels Jørgen følger op på arbejde ved legeplads.
 

7) Miljøstation
 Der er afleveret containere til affald på parkeringspladsen ved etape 5. De er midlertididigt flyttet til cykelparkeringspladsen. Der er fortsat udfordringer med forskellige afdelinger i Kommunen om, hvad der er op og ned på miljøstationen, og hvor den skal evt. skal placeres. 

Vi afventer afklaring fra kommunen før vi foretager os yderligere.
 

8) Udendørs belysning
Lennart skal undersøge mulighederne for LED i udendørslamper. Tages op på et kommende møde.
 

9) Opsætning af skilte/bomme ved cykelsti
Kurt indhenter tilbud på en bom til etape IV
 

11) Næste møde
Couloir 8. oktober 2018 kl. 19.00
 

12) Eventuelt 
Intet

Bestyrelsesmøde 21. mar 2018

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 21. marts 2018 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Ellen-Margrethe og Peter(1.), Karsten (2), Niels Jørgen(3) samt Kurt (4.). Fraværende Lennart (2.), Henrik (3.) og Susanne (4.).

 

Dagsorden:

 

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Udendørs belysning

9) Espalier ved ladcykelplads

10) Opsætning af skilte

11) Næste møde

12) Eventuelt

 

 1. 1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet af mødet den 24. januar 2018 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.   
 
 1. 3) De grønne områder

Det blev besluttet at genbeplante med hybenroser (Rosa Ragusa) på de bare områder efter rydning af EFEU ved gavle. Det havde vist sig ikke været muligt at fjerne efeuen uden samtidig at beskadige de eksisterende hybenroser. Forslag om bøgehæk og flisegang ved gavlen til etape 1 blok 1 med samtidig udvidelse af brugsretten kunne ikke accepteres. Formanden oplyste, at bøgepanterne ud for gavlen ved blok 6 i sin tid blev plantet for at reducere lysindfald fra bilerne om aftenen.  

Niels Jørgen gjorde opmærksom på at der skulle fjernes noget efeu ved bøgehæk og fyrretræ ud mod Amager Strandvej ved etape 3.

Niels jørgen ønskede på vegne af etape 3 at der blev genplantet et af de små træer ud for sandkassen på Grønningen. Da det gamle træ mistrivedes og gik ud er det vigtigt at jordbund undersøges og eventuel udskiftes inden, der plantes et nyt træ. Bestyrelsen godkendte forslaget. Det nye træ plantes formentlig først til efteråret afhængig af, hvad planteeksperterne foreslår.

Arealet langs med cykel-/gangsti mod vest skal rettes til i samarbejde med kommunen. Der ryddes for affald i hybenroserne inden foråret sætter ind.

Nipning af fyrretræer ved etape 5 mod syd ud for den østvendt blok mangler at blive udført.

 

 1. 4) Parkering
Bestyrelsen kunne ikke godkende en anmodning om annullering af parkeringsbøde, som var givet fordi forruden var tildækket for at forhindre frost på ruden. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne mente, at det klart fremgik af parkeringsreglerne at parkeringskortet skal være synlig i forruden. Bestyrelsen drøftede efterfølgende om der skulle iværksættes en undersøgelse af nye elektroniske Parkeringssystemer til afløsning af det eksisterende. Der var ikke flertal for at sætte undersøgelsen i gang her og nu.
 

 1. 5) Økonomi

Regnskabet for 2017 viser et mindre overskud på 68.000 kr. Som følge af det våde efterår er vedligeholdelse af beplantningen samt fjernelse af efeuen blevet udskudt til 2018. Derfor blev det foreslået, at vedligeholdelses- og beplantningsbudgettet for 2018 blev forhøjet med 60.000 kr. til 260.000 kr. Budgettet skal godkendes på det næste bestyrelsesmøde.  

 

 1. 6) Legeplads

Niels Jørgen havde indhentet et nyt prisoverslag for renovering af legehuset i sandkassen, hvor dele af taget skiftes og fundamentet bliver smurt med beskyttelsesmiddel. (Gori). Legehuset levetid forventes hermed forlænget 2-3 år. Renovering og maling/oliering af legepladsen i øvrigt blev vedtaget på sidste møde og forventes gennemført til maj. (Niels Jørgen tager kontakt med tilbudsgiver)  

 

 1. 7) Miljøstation

Miljøstationens containere og beholdere er stadig periodevis overfyldte. Forholdene er dog blevet bedre. Bestyrelsen vil fortsat i samarbejde med vicevært og kommune forsøge at forbedre logistikken omkring tømning af de forskellige affaldselementer.  

Lysføleren i miljøstationen er placeret uhensigtsmæssigt. Niels Jørgen vil sammen med elektriker finde en bedre placering.

 

 1. 8) Udendørs belysning

Der er stadig enkelte af lysstanderne langs blokkene inde i hækkene, som ikke fungerer. Elektrikeren arbejder på at finde fejlene. Formanden opfordrede de enkelte etaper til at fejlmelding af udendørsbelysning skulle sendes til formanden cc viceværten og eventuelt Niels Jørgen og ikke kun til viceværten.

 

 1. 9) Espalier ved ladcykelplads etape 4

Kurt oplyste, at espalier var bestilt og vil blive sat op så snart vejret tillod det.

 

 1. 10) Opsætning af skilte

Bestyrelsen drøftede kort de fremsendte forslag til mulig skiltning om forbud mod hundeluftning, privat område, vejnavne, opgangsnumre. Bestyrelsen ønskede dog ikke opsætning af flere skilte ved vores indgange til området. Bestyrelsen vil tage kontakt med beboerforeningen/udlejer i nabobebyggelsen mod vest, hvis der bliver behov for at drøfte og regulere adfærd.

  

 1. 11) Næste møde

Det såkaldte ordinære bestyrelsesmøde, hvor Deas deltager, afholdes onsdag den 16. maj kl. 18.00 på Couloir med en let servering inden mødet.

  

 1. 12) Eventuelt

Intet til referat.

 

 

Mødet hævet/Niels Jørgen


 


Bestyrelsesmøde 24. jan 2018

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 24. januar 2018 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Ellen-Margrethe(1.), Karsten (2), Niels Jørgen og Henrik(3) samt Susanne og Kurt (4.). Fraværende Peter(1.) og Lennart (2.).

 

Dagsorden:

 

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Udendørs belysning

9) Espalier ved ladcykelplads

10) Opsætning af hegn med låge

11) Næste møde

12) Eventuelt

 

 1. 1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet af mødet den 30. oktober 2017 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.  
 
 1. 3) De grønne områder

Kurt havde sammen med Peter fra HN-service gennemgået arealet og de opgaver som mangler at blive udført. Den megen regn i sidste del af 2017 blev angivet som årsag til at et par af opgaverne var blevet udskudt. 

 Det blev besluttet, at fyrretræerne kunne nippes for at forhindre vækst. Men det må ikke medføre at træerne mistrives/går ud. HN-service tages med på råd. Etape 5 ønsker nipning mod syd ud for den østvendt blok af hensyn til bevarelse af udsigten til strandparken.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der ikke skal ske en generel klipning af rosenhækkene(hyben) i 2018. Rosenhækkene skal dog fortsat klippes/studses ud til veje, bøgehække og adgangsstierne af hensyn til oversigtsforhold samt gode vækstbetingelser for bøgehækkene.

 

 1. 4) Parkering
Få bøder i 2017 og derfor også kun enkelte klager. Særlige ønsker om handicapplads vil så vidt mulig blive efterkommet. Ellers ingen bemærkninger.
 

 1. 5) Økonomi

Regnskabet for 2017 er endnu ikke klar, men Flemming kunne oplyse, at der bliver et overskud som følge af den milde vinter i november og december med kun meget få saltningsdage og ingen snerydning. Derudover var et par opgaver vedrørende de grønne området blevet forsinket jf. ovenfor. Det endelige regnskab for 2017 vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde sammen med budgetforslag. Regnskab og budget skal endelig vedtages på det ordinære bestyrelsesmøde i maj jf. vedtægterne. 

 

 1. 6) Legeplads
Bodil og Niels Jørgen havde indhentet prisoverslag på diverse renoveringsopgaver af legepladserne på grønningen herunder udskiftning af tag på legehuset. Bestyrelsen godkendte prisoverslaget dog med den bemærkning, at det skulle sikres, at det nye tag blev mere holdbart eventuelt ved brug af tagpap(farvet). Desuden skulle sikres at også træfundamentet et enkelt sted blev udskiftet, da der også var konstateret begyndende råd her. Det fremgik ikke klart af tilbuddet.  

 1. 7) Miljøstation

Håndtag på døren er blevet monteret. 

Desværre er miljøstationens containere ofte overfyldt, så affaldet efterlades på jorden. Ellen-Margrethe have taget billeder af rodet og alle var enige om at det ikke kan fortsætte. Ellen Margrethe kontakter igen vicevært og kommune om hyppigere afhentning af affald. Om nødvendigt, var bestyrelsen villig til at betale ekstra herfor, selv om en af grundene til at der bliver overfyldt, er nedlægningen af den lille miljøstation mellem etape 4 og 5. Bestyrelsen anbefaler alle med bil, at man afleverer større mængder af pap, flasker mm på kommunens store genbrugsplads Vermlandsgade, Hejredalsvej 2-4.
  
 1. 8) Udendørs belysning
Udskiftning til LED belysning er foreløbig udskudt, da det viste sig at det tidligere fremkomne prisoverslag baserede sig på pærer til indendørs belysning.
  
De fleste etaper havde problemer med udendørsbelysningen. (En efterfølgende gennemgang lørdag den 27. januar om aftenen foretaget af Niels Jørgen viste at mange lamper var ude af funktion. Viceværten blev kontaktet og en væsentlig del af lamperne lyser nu igen.) Bestyrelsen besluttede at Niels Jørgen i samarbejde med viceværten og vores elektriker fik fundet de fejl, som fører til at relæerne slår fra, og at belysningen fremover chekkes regelmæssigt (Niels Jørgen). 
  

 1. 9) Espalier ved ladcykelplads etape 4

Kurt havde ikke fået et nyt tilbud. Bestyrelsen besluttede, at hvis det kunne gennemføres til samme pris som den etablerede espalier ved etape 5 (20.000 kr. inkl. Moms) kunne projektet godkendes. Kurt undersøger og bestiller.  


 1. 10) Opsætning af hegn med låge

Bestyrelsen drøftede på baggrund af forslag fra etape 4, hvad der kunne gøres for at forhindre/reducere naboer og forbipasserendes brug af vores grønne arealer til hundeluftning mm. Opsætning af hegn med låger var der ikke flertal for. Opsætning af skilte ved alle indgange blev drøftet. Skiltene skulle vise at det er privat område og at hundeluftning ikke er tilladt på de grønne områder. Der var en vis bekymring for, hvordan en sådan ’skilteskov’ ville virke. Der blev henvist til, at der var skilte mod hundeluftning ved Krimsvej. Kurt/Susanne vil nu se på forslag til skiltning og sende dem til bestyrelsen.

  

 1. 11) Næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 på Couloir.
Det ordinære møde, hvor Deas deltager blev fastlagt til den 16. maj kl. 18.00. 

  

 1. 12) Eventuelt

Intet til referat.

 

 

Mødet hævet/Niels Jørgen


 


Bestyrelsesmøde 30. okt 2017

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 30. oktober 2017 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Ellen-Margrethe og Peter(1.), Karsten + Lennart (2), Niels Jørgen(3) samt Susanne og Kurt (4.).

 

Dagsorden:

 

1) Valg af referent

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3) De grønne områder

4) Parkering

5) Økonomi

6) Legeplads

7) Miljøstation

8) Bioaffald

9) Belysning

10) Espalier ved ladcykelplads

11) Udvidelse af cykelskur (etape 2)

12) Næste møde

13) Eventuelt

 

 1. 1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet af mødet den 29. august 2017 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. 
 
 1. 3) De grønne områder
HN-service rykkes for de aftalte opgaver vedr. udskiftning af udgåede planter i bøgehække (prøveprojekt ved etape 5). Se referat fra sidste møde.
 
HN rykkes også med hensyn til at få fjernet det udgåede træ på Grønningen mod vest (aftalt på mødet med HN i sommer). Der plantes ikke et nyt.
 
Der rykkes også for fjernelse af efeu ved gavlene. Bestyrelsen henstillede til, at der blev fulgt op over for HN på de aftalte opgaver. (Kurt og Karsten)
 
Beslutning om klipning af rosenhækkene(hyben) blev udskudt til næste møde.
 

 1. 4) Parkering
Ingen bemærkning
 

 1. 5) Økonomi

Flemming kunne oplyse, at budgettet for 2017 forventes at holde med mindre, der kom uforudsete store udgifter til snerydning og saltning i november og december. Bestyrelsen godkendte, at der udbetales 3.700 kr. til bestyrelsesformanden for 2017 til dækning af telefon mm. ved udførelse af formandshvervet 

 

 1. 6) Legeplads
Bestyrelsen gennemgik rapporten fra legepladsinspektør M.O. Jensen. Rapporten pegede på revner i træværk, Løse ringmåtter under gyngerne, flossede bænkesæder omkring arealet med stangkarrusellerne samt råd i legehusets tag og en del af de bærende rammer på legehuset.  

Bodil og Niels Jørgen indhenter tilbud på (nye) bænke, renovering af legehuset mm inden næste møde. 

 1. 7) Miljøstation
Tømning af containerne giver fortsat problemer. Flaskecontainerne står ofte uden for i flere dag før de bliver tømt. Årsagen er stadig, at selv om afhentningen skal bestilles hos kommunen, kan der ikke aftales en bestemt dag for afhentningen. 
 
Der er nu så mange containere i miljøstationen, at det er svært at komme til. De inderste containere bliver derfor ofte ikke fyldt op. I stedet bliver affaldet smidt på gulvet eller puttet i de forkerte containere. Ellen Margrethe tager kontakt med Viceværten om det er muligt at rokere containerne efterhånden som de bliver fyldt op. 
 
Døren mangler et håndtag eller en knop, så det bliver muligt at åbne og lukke uden at skulle tage fat i tremmerne. (Kurt fik opgaven).
  
 1. 8) Bioaffald
En enig bestyrelse fandt det umuligt at finde egnede steder til placering af bioaffaldscontainer i de enkelte etaper. Derfor er containerne placeret i den i forvejen overfyldte miljøstation. Bestyrelsen skal samtidig gøre opmærksom på, at det ikke er et krav at den enkelte samler og leverer bioaffald i containerne. 
  

 1. 9) Belysning

På baggrund af drøftelser med bl.a. kreativ belysning blev det besluttet at indhente et samlet tilbud på omlægning af belysningen til LED. Ifølge det oplyste forventes en omlægning at kunne give så store besparelser, at omkostningerne ved udskiftning vil være tjent hjem på få år. (Karsten og Lennart)

  

 1. 10) Espalier ved ladcykelplads

Kurt havde ikke fået indhentet et tilbud. Punktet tages derfor op igen på næste møde.

  

 1. 11) Udvidelse af cykelskur (2. etape)

Karsten meddelte at man havde opgivet at udvide cykelskuret både som følge af, at man ikke måtte inddrage en parkeringsplads og projektet ville også blive meget dyrt. 

  

 1. 12) Næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00 på Couloir.

  

 1. 13) Eventuelt

Juletræet tændes torsdag den 30. nov. I den forbindelse bliver der afholdt et arrangement. Opslag fra arrangementsgruppen vil blive sat op i de enkelte opgange.

 

Ellen Margrethe vil på vegne af bestyrelsen gøre indsigelser mod at ændre lokalplanen så cykel- og gangsti indsnævres langs amagerbanen fra vores areal mod nord og ud til Vermlandsgade. 

 

Ellen Margrethe vil derudover gøre opmærksom på at lokalplanen ikke er blevet fulgt ved det nye byggeri mod vest, hvor der er bygget en miljøstation og foretaget bred grim asfaltering langs cykel og gangstien ud til Øresundsvej.

 

Etape 2 forespurgte, om der var interesse for opstilling af en kunstgenstand på Grønningen udlånt af Københavns Kommune. Bestyrelsen fandt, at det måtte bero på en konkret henvendelse med angivelse af den konkrete kunstgenstand.

 

Etape 4 havde diskuteret overdækning af de åbne cykelstativer. Bestyrelsen mente stadig, at det ikke var aktuel.

 

Det blev på forespørgsel slået fast, at hjertestarteren placeret ved gavlen på etape 5 ikke flyttes.

 

Endelig diskuterede bestyrelsen eventuel særlig sikring af det øverste vindue i opgangene, som skal kunne åbnes i tilfælde af brand. Det er bestyrelsen for de enkelte afdelinger, som træffer beslutning herom. Etape 2 og 5 vil have et ekspertudtalelse inden de foretog sig yderligere

 

 

Mødet hævet/Niels Jørgen


 


Bestyrelsesmøde 29. aug 2017

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.00

Sted: Ellen-Margrethe Soelberg

Tilstede: Flemming, Bodil (etape 5); Kurt, Susanne (etape 4), René (etape 3), Karsten, Michael (etape 2); Peter & Ellen-Margrethe (etape 1)

Afbud: Niels Jørgen

 

Dagsorden:

 

 1. 1) Valg af referent

Ellen-Margrethe.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger. 

 

 1. 3) De grønne områder

Diskussion af hækplanter og siveslanger. Der er især problemer med døde hækplanter ved indgangsdørene og flere steder mellem naboer. Der bliver lavet et prøveprojekt i etape 5 i henhold til det fremsendte tilbud af 26. april 2017 fra HN Service.

  

Vedligeholdelse af området bagerst i etape 1 er utilfredsstillende. Kurt går til HN Service og får en tilkendegivelse af, hvordan det fremover kan blive vedligeholdt ordentligt i henhold til vores aftale. 

  
 
Efeuen ved gavlene - etape 1-5 - er problematisk, fordi den breder sig ind i hækkene og gror op ad murene og ødelægger skalmuren. Det fremsendte tilbud på fjernelse af efeuen accepteres.

  

Ved Grønningen ud mod cykelstien er der et område uden roser og folk skyder genvej. Hegnet skal måske strammes op og evt. skal der plantes nyt.

 

 1. 4) Parkering

Intet nyt.

 

 1. 5) Økonomi

Vi følger stort set budgettet. 

 

 1. 6) Legeplads

Intet nyt.

 

 1. 7) Miljøstation

Der plantes/flyttes efeu fra gavle til miljøstationen udvendigt. 

Håndtering af bioaffald fra etaperne langt fra miljøstationen blev debatteret. Bodil kontakter kommunen og håber at de kommer med gode forslag, så det bliver nemmere at aflevere.

 

 1.  8) Belysning

Karsten indhenter tilbud til overgang til LED (blødt lys) i alle vore udelamper.

 

 1.  9) Espalier ved ladcykelplads ved etape 4

Kurt indhenter tilbud.

 

 1. 10) Afrensning af fliser

Rensning af fliser ved alle indgangspartier blev vedtaget, men det fremsendte tilbud var alt for dyrt. Der er efterfølgende indhentet alternativt – væsentligt billigere – tilbud.

 

 1. 11) Nødtoilet

Der er ingen etaper, der ønsker at etablere et nødtoilet. 

 

 1. 12) Hjertestarter

Grundejerforeningen har betalt en hjertestarter ved etape 5 og etape 2 har en generalforsamlings-beslutning om at sætte en hjertestarter op i deres etape. Grundejerforeningen mener, at området er dækket ind med én og vil derfor ikke økonomisk støtte op om endnu en hjertestarter i bebyggelsen.

 

 1. 13) Udvidelse af cykelskur

Etape 2 arbejder på at udvide deres cykelskur. Grundejerforeningen kan ikke acceptere en løsning, hvor der bliver nedlagt en parkeringsplads.

 
 1. 14) Nedgravning af fibernet

Etape 2 skal have fibernet. Der skydes kabel fra etape 1 under vejen til etape 2. Etape 2 er ansvarlig økonomisk for hele processen og for at evt. skader mv. repareres/erstattes.

 
 1. 15) Hundelegeplads

Grundejerforeningen har fået forespørgsel om at etablere en hundelegeplads. Bestyrelsen mener, at der er et ganske glimrende hundeluftningsområde i nærområdet og vurderer derfor ikke, at det er nødvendigt at etablere et område dedikeret til hundeejere og deres hunde.

 

 

 1. 16) Næste møde

Næste møde er fastsat til d. 30. oktober kl. 19.00 på Couloir. Karsten bestiller bord.

 

 1. 17) Eventuelt

Bestyrelsesmiddagen er fastsat til d. 11.oktober kl. 19.00 på Sticks N Sushi. Karsten bestiller bord.

 

Vinduespudsning ud for nr. 6 og 12 på Øresund Parkvej kræver en stor lift på grund af jordhøjene. Karsten undersøger muligheden for at fjerne noget af jorden.

 

Mange beboere er glade for cykelpumpen ved etape 4, som er bekostet af denne etape.

 
Klage over hundelarm
Møde hævet kl. 22.30.

 

Bestyrelsesmøde 7. jun 2017

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 7. juni 2017 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil (fra 5. etape), Ellen-Margrethe og Peter(1.), Karsten (2.), Niels Jørgen(3.), Kurt og Susanne (4.).

Sted: Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv.

 

Dagsorden:

1) Valg af referent
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3) Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder
4) De grønne områder
5) Parkering
6) Økonomi
7) Legeplads
8) Miljøstation
9) Espalier ved ladcykelplads
10) Udvidelse af cykelskur (etape 2)
11) Nødtoilet
12) Hjertestarter
13) Næste møde
14) Eventuelt

 

 1. 1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 16. marts 2017 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.  

Referatet fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 15. maj 2017 var netop fremsendt af mødets dirigent og referent Helle Scharla fra DEAS. Dette referat godkendes og underskrives digitalt af bestyrelsesmødets dirigent og de af grundejerforeningens fremmødte ordinære bestyrelsesmedlemmer. Dette referat vil ligeledes blive lagt ud på foreningens hjemmeside, når godkendelse har fundet sted.

 

 1. 3) Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder

Bestyrelsen fordelte arbejdsopgaver og ansvarsområder som følger:

Sekretær: Niels Jørgen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Niels Jørgen og Bodil

Miljøstation: Ellen-Margrethe og Flemming

Belysning: Niels Jørgen og Karsten

 

 1. 4) De grønne områder

Der var blevet foretaget aflusning af bøgehækkene, da der igen i år var konstateret store mængder lus specielt på hækkene på sydsiden af bygningerne. Der sprøjtes dog ikke på indersiden af hækkene samt på hække, der adskiller haverne. Det blev aftalt, at alle beboerne skal have tilbud om indvendig sprøjtning af hækkene ved et eventuelt nyt luseangreb.

Tilbud på fjernelse af efeu på terrænet bag etape 1 ud for opgangene 1 – 6 var ikke modtaget endnu. (Modtaget og udsendt til medlemmerne den 8. juni). Der var fra etape 1 ønske om at fjerne noget af højene på den vestlige del af terrænet. Bestyrelsen vil drøfte etape 1’s ønske med HN-service og evt. anmode om nyt tilbud. (Efter besigtigelse af området den 19. juni sammen med HN-service indhentes et tilbud om fjernelse af efeu og nivelleringer/udjævning af højene ud for 2, 4 og 6(bygning 2) samt afklipning af grene mm, derudover fjernes beplantning ved østgavlen til fordel for græs). 

Hækkene forventes klippet omkring Sankt Hans. Klippehøjden bliver 1,80 m. målt fra ydersiden og som angivet i husorden. Enkelte steder som f.eks. ved skrånende terræn og ud til Amager Strandvej kan der fraviges fra standard (som regel lidt højere hæk målt på ydersiden). 

Bestyrelsen aftalte, at Kurt og Peter sammen med HN-service gennemgår hele det grønne område inden klipningen. Derudover udpeges de områder, hvor der skal foretages lugning, reparationer m.v. herunder ny beplantning. Beplantninger skal dog foretages til efteråret, hvor betingelserne er bedst. Bestyrelsen anbefaler, der plantes efeu på østsiden af miljøstationen.

Bestyrelsen henstiller til, at skure, anden beplantning m.v. holdes på maksimalt samme højde som hækken.

 

 1. 5) Parkering

Der havde været klager over et par Parkeringsbøder i forbindelse med flytning, som Flemming havde givet medhold og dermed fået slettet hos ParkZone.

 

 1. 6) Økonomi

Flemming kunne oplyse, at der ikke havde været uforudsete større udgifter indtil videre i år. Økonomien var derfor god og budgettet følges.

 

 1. 7) Legeplads

Træstubbene ved rutsjebanerne på legepladsen var nu blevet udskiftet med trapper af dæk med græs i midten. Dækløsningen var blevet foretrukket i stedet for græsarmeringsblokkene, som har hårde og relativt skarpe kanter. Dækkene var også noget billiger end armeringsblokkene.

Sandet (de øverste 20 cm.) er blevet udskiftet i sandkassen. 

Niels Jørgen gjorde igen opmærksom på, at den runde affaldsbeholder midt på legepladsområdet vest var i en dårlig forfatning. Hængslerne var defekte og kan ifølge viceværten ikke repareres, da der er tale om støbejern. Flemming ville diskutere problemet med Peter fra HN-service.

Niels Jørgen kunne oplyse at han havde gennemgået legepladsen og fundet den i fuld forsvarlig stand. Taget på legehuset i sandkassen var dog begyndt at rådne på det stykke som vender mod nordvest. Bør udskiftes næste gang vi foretager renovering af legepladsen.

 

 1.  8) Miljøstation

Bestyrelsen havde ved besigtigelse af miljøstationen konstateret, at stålrammerne på indgangslågerne ikke var ordentlig befæstet og derfor støjede meget i forbindelse med lukning. Derudover var en låge ikke ordentlig fastgjort med pal ned i flisen. (Karsten og Peter vil kontakte viceværten, med henblik på at få repareret lågen.)

Selv om der er mange containere er miljøstationen ofte en rodebutik. En del overholder ikke fordelingen af affald mellem de forskellige kategorier. Derudover tømmer kommunen ikke altid containerne, når de bliver anmodet herom, hvorfor de bliver overfyldte og affaldet placeres i de forkerte containere eller efterlades på gulvet. Der er tilsyneladende ikke nogen fast tømningsplan, det meste foregår ved ”on request”. Utilfredsstillende, men ingen har en god løsning på problemet. Bestyrelsen vil drøfte med vicevært/kommune om bedre aftaler om tømning. Der henstilles til brugerne, at affaldet sorteres korrekt.

 

 1.  9) Espalier ved ladcykelplads

Bestyrelsen gav tilladelse til at der indhentes tilbud på espalier ved ladcykelpladsen ud for indkørslen til etape 4 vest. (Kurt).

 

 1. 10) Udvidelse af cykelskur (2. etape)

Etape 2 havde besluttet på generalforsamlingen i foråret at udvide cykelskuret ud for nr. 9. Udvidelsen betyder, at der nedlægges én parkeringsplads. Ejerforeningen har allerede indsendt planen til Kommunen, med anmodning om tilladelse til at gennemføre udbygningen. Grundejerforeningen har ikke taget stilling til etape 2’s ønske jf. referat af mødet den 16. marts 2017, hvor spørgsmålet blev drøftet under eventuelt, og hvoraf det fremgår, at grundejerforeningen skal godkende planen. Parkeringspladserne er fællesareal og da parkeringen er gratis, har hver enkelt plads i princippet værdi for de enkelte ejere i hele bebyggelsen, derfor skal de enkelte ejerforeninger (via grundejerforeningen) godkende planen. Niels Jørgen vil tage emnet op med bestyrelsen i ejerforeningen etape 3. Bestyrelsen havde desuden modtaget en indsigelse fra en beboer i etape 1. Etape 2 blev anmodet om sende planen til godkendelse i grundejerforeningen (de øvrige ejerforeninger i bebyggelsen) med kommunens afgørelse som bilag, når den foreligger.

 

 1. 11) Nødtoilet

Ingen af ejerforeningerne i bebyggelsen har ønsket at lægge lokale til et nødtoilet til brug for servicemedarbejdere. Bestyrelsen har derfor besluttet at undersøge om der kan etableres et tørkloset i miljøstationen. 

 

 1. 12) Hjertestarter

Etape 5 har efter generalforsamlingsbeslutning fået etableret en hjertestarter placeret ved vestgavlen ind mod Sundby Parkvej. Etape 2 har ligeledes besluttet på generalforsamlingen at opsætte en hjertestarter ud for deres etape. Grundejerforeningen har tidligere afvist at opsætte hjertestartere, idet vi mente at hjælpen i København vil kunne være fremme hurtigere, end man kan nå at hente hjertestarteren. Men på grund af generalforsamlingsbeslutningerne finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt, at grundejerforeningen betaler for hjertestarterne, der under alle omstændigheder er til rådighed for hele bebyggelsen og alle, der i øvrigt måtte få brug herfor. 

 

 1. 13) Næste møde

Næste møde afholdes den 29. august 2017 kl. 19.00 og finder sted hos Ellen-Margrethe Øresund Parkvej 6, 4.tv.


 1. 14) Eventuelt

Karsten gjorde opmærksom på den mail han havde rundsendt med billede af en rude på 4. sal, som var faldet ”næsten” ud af falsen som følge af for dårlig fastgørelse af lister kombineret med at vinduerne løbende åbnes og lukkes. Karsten anmodede om, at alle får kontrolleret vinduerne specielt dem som kan åbnes på øverste etage. Karsten vil på vegne af hele bebyggelsen indhente tilbud på sikkerhedsbeslag og hvis nødvendigt afslibning af bundlisten. Tilbuddet indhentes hurtigst muligt så arbejdet kan sættes i gang.

Kurt efterlyste regler om opsætning af markiser på altanerne. Det fremgår af vedtægterne for grundejerforeningen, at bebyggelsen skal fremstå ensartet. Derudover indeholder husorden vedr. altaner/vinduer for de enkelte afdelinger en bestemmelse om, at der af sikkerhedsmæssig og byggetekniske årsager ikke er tilladt at fastnagle effekter udvendigt i murværk eller træværk. Spørgsmål om muligheden for opsætning af markiser må som udgangspunkt tages op i de enkelte ejerforeningers bestyrelser før grundejerforeningen eventuelt involveres.

   

Mødet hævet/Niels Jørgen

 

 

Bestyrelsesmøde 16. mar 2017

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 16. januar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil(fra 5. etape), Anette og Ellen-Margrethe(1.), Karsten (2.), Niels Jørgen(3.), Kurt og Leif(4.).

Sted: Annette Stark, Øresund Parkvej 2, 1. tv.


Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil, Niels Jørgen og Leif

Miljøstation: Annette samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse/ombygning af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

Belysning: Niels Jørgen og Karsten

Dagsorden:

1) Valg af referent
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3) De grønne områder
4) Parkering
5) Vintertjeneste
6) Økonomi
7) Legeplads
8) Udendørs belysning
9) Den lille miljøstation
10) Nødtoilet
11) Ordinært bestyrelsesmøde
12) Næste møde
13) Eventuelt

 

 1. 1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 11. januar 2017 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. 

 

 1. 3) De grønne områder

Foreningen havde modtaget tilbud fra HN. Service på klipning og beskæring af efeu i cykelskurene og miljøstationen 2 gange årligt med oprydning, fejning og bortkørsel. Tilbuddet omfattede imidlertid kun fejlagtigt 8 cykelskure og ikke 10. Flemming vil indhente nyt tilbud. Tilbuddet kunne accepteres af bestyrelsen såfremt fejlen blev rettet og beløbet max. blev rettet til forholdsmæssigt. Desuden skulle præciseres at anden uønsket bevoksning omkring skurene skulle fjernes i forbindelse med klipning. Flemming kontakter HN. Service. 

 

Det blev desuden besluttet, at indhente tilbud på fjernelse af efeu på terrænet mellem etape 1 og 2 og i det hele taget al efeu, som var til gene for klipning mm. (Flemming og Karsten).

 

Omkring husorden blev det endnu engang præciseret, at hundeluftning på de grønne områder ikke er tilladt og at hunde føres i snor i området.

 

Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at de runde affaldsbeholdere på grønningen var i en dårlig forfatning. Hængslerne var defekte. Flemming ville kontakte viceværten om problemet.

 

Ikke alle opgaver til HN-service besluttet på sidste og forrige møde var blevet udført endnu. Kurt og Karsten følger op over for Peter fra HN-service om bl.a. bøgehæk, 2 nye træer og hajstriber ved udkørsel til strandvejen.

 

 1. 4) Parkering

Der havde ikke været klager og Flemming kunne oplyse, at der var færre bøder i 2016 end året før.

 

 1. 5) Vintertjeneste

Flemming kunne oplyse, at aftalen med HN-service var blevet opdateret med en forhøjelse på lidt under 10 pct. Jf. referat fra sidste møde. Flemming havde underskrevet aftalen.

 

 

 1. 6) Økonomi

Flemming og foreningens administrator havde fremsendt regnskabet for 2016 til bestyrelsen. Der var ikke de store afvigelser fra budgettet. Der var brugt lidt mindre på snerydning, mens den løbende vedligeholdelse af arealet blev en smule højere end budgetteret. Alt i alt gav året et lille overskud på 25 tus. Kr. Budget for 2017 har samme udgiftsniveau som 2016 på i alt 1,16 mio. kr. Budget og regnskab skal endelig fremlægges og godkendes på næste møde.

 

 1. 7) Legeplads

Foreningen havde modtaget tilbud fra HN-service vedr. udskiftning af træstubbe ved rutchebanerne samt udskiftning af sand i sandkassen med legehus. I stedet for træstubbe havde HN-service foreslået anvendt græsarmeringsblokke, som i modsætning til træstubbe har meget lang levetid. Blokkene er fremstillet i et 100 pct. miljøneutral genbrugsmateriale (Polyethylen). Bestyrelsen godkendte tilbuddet under forudsætning af at den anførte ca. pris kunne overholdes. Niels Jørgen kontakter HN-service.

 

 

 1.  8) Udendørs belysning

Foreningen havde modtaget tilbud fra Kallesøe EL på montering af LED indsats i de to lysstandere ud til Øresundsvej. Bestyrelsen fandt at tilbuddet om udskiftning var for dyr. Det blev derfor besluttet at en overgang til LED måtte vente til senere. Niels Jørgen kontakter Kallesøe om beslutningen.

 

 

 1.  9) Den lille miljøstation

Bestyrelsen behandlede kommunens afslag på ansøgning om tilladelse til at udvide den lille miljøstation med henblik på at lovliggøre den. Bestyrelsen fandt efter en del debat, at vi måtte efterkomme kommunens afslag og rive stationen ned. Skanska har forpligtet sig til at betale for nedrivningen og reetablere området med beplantning. Flemming og Leif vil forhandle med Skanska om en ordning, hvor Skanska forpligtes hvis kommunen alligevel på et senere tidspunkt skulle pålægge at oprette en miljøstation.

Kommunen var blevet anmodet om at stille yderligere en flaskecontainer op i den store miljøstation, så antallet af containere bedre afspejler behovet, nu hvor den lille station er væk.

 

 1. 10) Nødtoilet

Leif havde sammen med viceværten Jimmi udfærdiget et prisoverslag på et nødtoilet i kælderen. Det samlede beløb forventes at kunne holdes inden for 50.000 kr.

Bestyrelsen i ejerforeningen etape 3 havde drøftet om nødtoilettet kunne placeres i kælderen i nr. 15, men havde ikke kunnet nå frem til en endelig beslutning herom. Den skulle i givet fald også forelægges beboerne.

En yderligere drøftelse af punktet blev udskudt til næste møde, hvor holdningen hos etape 3 ville være afklaret.

 

 1. 11) Ordinært bestyrelsesmøde

Det såkaldte ordinære bestyrelsesmøde jf. vedtægterne afholdes mandag den 15. maj 2017 i mødelokalet hos Couloir kl. 18.00, hvor der ville blive serveret en lille tapasanretning inden mødet startede. 

 

 

 1. 12) Næste møde

Vil blive fastsat efter mødet den 15. maj.

 

 

 1. 13) Eventuelt

Fastelavnsfesten på Grønningen søndag den 26. februar havde været en stor succes med over 100 deltagere trods kulde. Bestyrelsen vil stille sig positive for andre beboerarrangementer i løbet af året. 

 

Etape 2 overvejer at udvide cykelskuret ud for blok 3, hvilket ville være ensbetydende med at en parkeringsplads skulle sløjfes. Bestyrelsen fandt, at et sådant forslag skulle godkendes i kommunen, såfremt det kunne vedtages både af ejerforeningen i etape 2 og grundejerforeningen.

 

Etape 4 ser gerne, at der bliver sået blomstergræs på højene på grønningen. Bestyrelsen mente ikke, at det for nærværende er en god ide, idet høj græs i længere perioder giver basis for invasion af rotter i højene.

 

Etape 3 forespurgte om fliserne ud for indgangene ville blive spulet for grøn alger i år. Flemming oplyste at det ikke var en del af serviceaftalen, men aftales fra gang til gang mod betaling. Flemming mente ikke, der var et behov herfor for nærværende.

 

Bestyrelsen mener ikke, at den nye murede affaldsstation langs cykelstien ud for etape 4 vest var med i lokalplanen (nr. 503 Lergravsvej) for området. Niels Jørgen og Bodil undersøger og i givet fald kommer med forslag til eventuel protest/indsigelse. 

 

Mødet hævet/Niels Jørgen

 


Bestyrelsesmøde 11. jan 2017

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Flemming(formand) og Bodil(fra 5. etape), Anette og Ellen-Margrethe(1.), Karsten (2.), Niels Jørgen(3.), Kurt og Leif(4.).

Sted: Annette Stark, Øresund Parkvej 2, 1. tv.


Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil, Niels Jørgen og Leif

Miljøstation: Annette samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse/ombygning af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

Belysning: Niels Jørgen og Karsten

Dagsorden:

1) Valg af referent
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3) De grønne områder
4) Parkering
5) Vintertjeneste
6) Økonomi
7) Legeplads
8) Udendørs belysning
9) Den lille miljøstation
10) Evt. etablering af nødtoilet
11) Hjemmeside
12) Ordinært bestyrelsesmøde
13) Næste møde
14) Eventuelt

 

 1. 1) Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent.

 

 1. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 31. oktober 2016 var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. 

 

 1. 3) De grønne områder

Bestyrelsen drøftede endnu engang problemerne med at få bøgeplanterne til at gro inderst ved muren specielt på nordsiden af bygningerne. Kurt og Karsten vil drøfte med HN Service om en større udskiftning af jorden omkring planterne vil kunne hjælpe. Eventuelt gennemføres forsøg med dette ud for en af etaperne (etape 5). Alternativet er, at der sættes stakit op på den første meter. 

 

Ikke alle opgaver til HN-service besluttet på sidste møde var blevet udført endnu. Kurt og Karsten følger op over for Peter fra HN-service. 

 

Bestyrelsen henstillede til, at der ved generalforsamlingen for de enkelte afdelinger gøres opmærksom på, at hækkene indtil terrasserne alle vil blive klippet ned til max. 1,80 m. til juni 2017, og at denne højde fastholdes ved alle fremtidige klipninger. (Overholdelse af hegnsloven og husorden). Enkelte steder ved skrånende terræn kan højden dog komme over 1,80. 

 

Skure og stakit på de enkelt terrasser må ikke være højere end hækken. 

 

 1. 4) Parkering

Parkeringskortene er omdelt. Kortene er nu i pap, som er billigere at fremstille og vanskeligere at kopiere, da der er indbygget sølvstriber. 

 

 1. 5) Vintertjeneste

Saltningen udføres i henhold til vejrprognoser fra DMI. Bestyrelsen overvåger saltningen og påtaler, hvis vi mener der anvendes for meget salt og/eller der ikke bliver ryddet/saltet helt ind til de enkelte opgange. 

 

Aftalen om vintertjeneste indgået med HN service skal genforhandles. Da satserne ikke er blevet reguleret i fem år, må vi forvente en forhøjelse på lidt under 10 pct. (Flemming forhandler for os).

 

 1. 6) Økonomi

Flemming kunne oplyse, at regnskabet for 2016 vil komme ud med balance på driften. Der er anvendt en smule mere på vedligeholdelse end oprindeligt budgetteret, til gengæld har vinterudgifterne i 2016 været lidt lavere end i et normalt år.

 

 1. 7) Legeplads

Det blev besluttet, at indhente tilbud fra HN-service på udskiftning af alle træstubbe ved rutsjebanerne. Udskiftningen forventes udført til foråret. Der skal anvendes hård træ, som bedre kan modstå råd. 

 

 1.  8) Udendørs belysning

Det blev vedtaget at få undersøgt, hvad det vil koste at få LED lys i de høje master på vej og gangsti. Desuden ønskede bestyrelsen en vurdering af lysstyrken eventuelt ved at prøveinstallere LED i de to standere ud til Øresundsvej. (Niels Jørgen kontakter Peter (Callesøe EL).

 

 1.  9) Den lille miljøstation

Skanska har den 14. november 2016 fremsendt svar til kommunen på de indsigelser der fremkom i forbindelse med høring om etablering af en permanent lille miljøstation til afløsning af den midlertidige. Kommunen har endnu ikke svaret. 

 

Der vil blive flyttet en flaskecontainer fra den lille miljøstation til den store, så antallet af containere bedre afspejler behovet.

 

 1. 10) Nødtoilet

Etablering af nødtoilet i kælderen til rengøringspersonale, gartnere mm bør efter de første undersøgelser etableres i etape 3 i forbindelse med el- og varmeforsyningsrummene i kælderen i nr. 15. Bestyrelsen vedtog at få udarbejdet en skitse over placering med angivelse af det praktiske omkring adgang, udluftning, tømning, udsugning mm. Skitsen skal forelægges ejerforeningen i etape 3 til godkendelse inden grundejerforeningens endelige stillingtagen. Leif kontakter vicevært for at få belyst forholdene nærmere.

 

 1. 11) Hjemmeside

Flemming kunne oplyse, at der var lavet aftale med en ny serviceleverandør og webmaster – Klaus Jørgensen – til opdatering og drift af foreningens hjemmeside. 

 

 1. 12) Ordinært bestyrelsesmøde

Det blev besluttet at det såkaldte ordinære bestyrelsesmøde jf. vedtægterne afholdes mandag den 15. maj 2017 i mødelokalet hos Couloir kl. 18.00. 

 

 1. 13) Næste møde

Næste møde afholdes hos Anette Stark, Øresund Parkvej 2, 1.tv. torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00.

 

 1. 14) Eventuelt

Nogle beboere havde forespurgt om grundejerforeningen ville støtte en fastelavnsfest for børn på Grønningen søndag den 26. februar. Bestyrelsen var positiv såfremt alle i foreningen blev inviteret ved opslag og at beboerne vil stå for det praktiske. Ellen Magrethe påtog sig opgaven at være bestyrelsens kontaktperson til gruppen.

 

På forespørgsel fra ejendomsmægler drøftede bestyrelsen skiltning i forbindelse med salg. Bestyrelsen henstiller til, at der ikke anvendes bannere eller anden form for overdimensioneret skiltning. Et enkelt skilt af standardstørrelse på begge sider af boligen anses for tilstrækkeligt.

 

 

Mødet hævet/Niels Jørgen

 


Bestyrelsesmøde 31. okt 2016

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2016, kl. 19 hos Annette

Til stede:

Flemming (formand) og Bodil etape 5 Kurt og Leif etape 4
Niels Jørgen
etape 3
Lennart og Karsten
etape 2

Annette og Ellen-Margrethe etape 1

Dagsorden:

 1. 1)  Valg af referent Ellen-Margrethe

 2. 2)  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - ok

 3. 3)  De grønne områder

  Endnu en gang bliver det præciseret, at højden på hækken max må være 1,80 m (hegnsloven); hvilket også gælder hækken mellem to lejligheder. Desuden gælder hegnsloven ligeledes for plankeværk, havelåger mv. evt. bygninger og andet af ikke midlertidig karakter.
  Kurt og Annette har sammen med Peter Nielsen HN Service gået matriklen rundt og for at vurdere, hvad der mangler at blive ordnet/ bør ordners:

  • -  Der mangler ”hajtænder” ved Sundby Parkvej/Øresundsvej og ved Øresund Parkvej/Amager Strandvej skal der laves ”tandfyldninger” efter et asfaltarbejde har ødelagt flere tænder.

  • -  Mangler at sætte ståltråd for enden af trekantsområdet ved den store miljøstation

  • -  Efeuen ved Etape 1 har taget overhånd og er ved at kvæle de træer, den kravler op ad.

   Desuden gør den utæmmede efeu det ligeledes umuligt for bl.a. vicevært at køre sin lift ind i forbindelse med vinduespudsning mv. Tilbud indhentes på klipning af efeuen/fjerne den helt og dernæst græssåning. (Annette & Kurt)

  • -  Der vil blive plantet et par små træer (dværgfyr eller lign.) i skellet mellem cykelstien og Etape 1 ud mod bilværkstedet.

  • -  Efeuen i og uden for cykelskure klippes én gang årligt

   Vi får også i år juletræ på Grønningen!

 4. 4)  Parkering
  Nye parkeringskort for den kommende toårige periode bliver omdelt i løber af december. Brev ang. anvendelse af kortet vil medfølge. Af brevet vil bl.a. som en reminder fremgå, at gæsteparkering er for gæster, der er på besøg på hos ejeren/beboeren, og at ”lufthavnsparkering” ikke er tilladt. (Kurt skriver P-kort brev).

 5. 5)  Økonomi
  Budget følges stort set, der er pt. lidt højere udgifter til vedligehold end budgetteret. Skattefri godtgørelse til formanden godkendes.

 6. 6)  Legeplads

  Den lovpligtige rapport i forlængelse af den årlige legeplads inspektion er udarbejdet. De i rapporten anførte nødvendige reparationer sættes i værk (Niels Jørgen)
  De nødvendige reparationer er sat i værk af HN Service.

Side 1 af 2

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

 1. 7)  Udendørs belysning
  De udendørs lamper i etaperne 3, 4 og 5 er tjekket og blevet repareret, hvor det var nødvendigt. Ved ”metalbuernepå den lille sti mellem etape 4 og Grønningen er der ret mørk. Derfor vil der evt. blive sat en lyskilde op for enden af cykelskuret ud mod stien og ”buerne” forsynes i første omgang med et par reflekser. (Kurt ser på lyskilde og reflekser).

 2. 8)  Den lille miljøstation
  Ansøgning om byggetilladelse har været sendt i nabohøring og kommunen har derfor endnu ikke taget stilling. Skanska er blevet bedt om at kommentere høringssvarene. Flemming vil drøfte evt. kommentarer med Skanska.

9) Forsikring

Det vil blive undersøgt, om det vil være økonomisk fordelagtigt for foreningen at have blot ét forsikringsselskab frem for to (Flemming).

10) Rybak webmaster stopper ny leverandør
Rybak lukker butikken og vi skal have ny serviceleverandør til vores hjemmeside. Det bliver undersøgt, hvilken nyleverandør vi skal have med hensyn til host og webmaster. Desuden undersøges det, hvordan vi bedst kan lave et elektronisk arkiveringssystem.
Ang. webmaster og host skal beslutning finde sted senest i december, da leverancen med Rybak ophører senest ved udgangen af januar 2017. Flemming overtager indtil videre domænenavnet oresund-standpark og Lennart og Flemming undersøger mulighederne for ny leverandør.

 1. 11)  Næste møde: onsdag den 11. januar 2017 kl. 19.00 hos Annette, ØP nr. 2

 2. 12)  Eventuelt:

  Nød-toilet til rengøringspersonale, gartner mv. er det muligt, og hvis ’ja’ er spørgsmål hvor? (Leif)
  Problemer med hundeefterladenskaber. Hunde må ikke luftes på fællesarealerne, herunder også Grønningen
  Spørgsmål om opsætning af skilte? (Flemming).

Side 2 af

Bestyrelsesmøde 24. aug 2016

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Anette (1.), Karsten (2.), Niels Jørgen(3.), Kurt (4.).

Sted: Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2.tv.

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil, Niels Jørgen og Leif

Miljøstation: Annette samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse/ombygning af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

Belysning: Niels Jørgen og Karsten

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af referent
 2. 2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. 3.     De grønne områder
 4. 4.     Parkering
  1. a.     Nye parkeringskort
  2. 5.     Økonomi
  3. 6.     Legeplads
  4. 7.     Udendørs belysning
  5. 8.     Den store miljøstation
   1. a.     Overdækning
   2. 9.     Den lille miljøstation

10.  Vejbump

 1. a.     Overvejelse af andre hastighedsdæmpende foranstaltninger

11.  Hjertestarter

12.  Lokalplanforslag – Ved Amagerbanen Syd

13.  Næste møde

14.  Eventuelt

 

 1. 1.     Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent

 

 1. 2.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet den 15. juni var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.

 

 1. 3.     De grønne områder

Sommerklipningen er blevet gennemført. Desværre er det ikke blevet pænt alle steder bl.a. fordi biler holder for tæt ved hækken, der er enkelte steder for høje indvendige rækværk og endelig har klipningen ikke været helt professionelt gennemført alle steder. Klipningen vil blive evalueret sammen med HN-service jf. neden for.

 

Bestyrelsen kunne konstatere at mange af beboerne i stuen ikke selv klipper hækken indvendig, hvilket ikke er kønt især set oppe fra. Bestyrelsen besluttede, at der skulle lægges en seddel i postkassen hos beboere i stueetagen med uklippet hæk, med appel om, at de får klippet hækken.

 

HN-service havde med tilladelse fra bestyrelsen fjernet de nederste grene på træerne samt unødvendige støttepæle, således at det blev nemmere at klippe græs. Bestyrelsen var generelt tilfredse med arbejdet.

 

Bestyrelsen modtager med mellemrum klager over at området ikke holdes tilstrækkelig ren for ukrudt m.m. Derudover er der nogle gange diskussion om, hvornår arbejdet skal udføres. Bestyrelsen besluttede derfor, at der skal foretages en månedlig inspektion af hele det grønne område sammen med HN-service (Peter), hvor der aftales, hvilket arbejde der skal udføres i den kommende måned og det udførte arbejde fra måneden før evalueres. Kurt og Karsten indkalder til første runde og bestyrelsesrepræsentanter fra alle etaper bliver inviteret med.

 

 1. 4.     Parkering
  1. a.     Nye parkeringskort

Flemming oplyste, at der vil blive omdelt nye parkeringskort gældende for 2017/18 med ny farve. Bemærk, at de udleverede kort tilhører lejligheden jf. kort nr. Derved er det muligt at tilknytte en parkeret bil til den enkelte lejlighed.

 

Flemming ville rykke Leif for opdateringen af parkeringsreglerne på hjemmesiden, som besluttet på sidste møde.

 

 1. 5.     Økonomi

Flemming kunne oplyse, at udgifterne i det store og hele følger det budgetterede. Af de vedtagne projekter udestår kun at få lagt tag på den store miljøstation. Der vil ikke blive igangsat flere større projekter i år, hvorfor det samlede regnskab for hele året fortsat forventes at balancere.

 

 1. 6.     Legeplads

Legepladsen vil blive lovpligtig synet til efteråret(oktober).  Det blev besluttet, at udskiftningen af stubbe vil afvente inspektionen og derfor først blive gennemført sent efterår eller tidlig forår. Der skal indhentes et samlet tilbud på udskiftningen.

 

Det blev besluttet, at et bestyrelsesmedlem gennemgår legepladsen hver 3. måned for eventuelle fejl og mangler, som straks skal udbedres. Niels Jørgen vil tage første gennemgang.

 

 1. 7.     Udendørs belysning

LED belysning i cykelskure og udendørs væglamper er gennemført/udført af Kreativ Belysning.

 

(Peter) Callesøe EL har givet tilbud (én dags arbejde til alm. timeløn) på eftersyn af udendørsbelysningen for etape 4 og 5 med henblik på at undgå for mange afbrydelser til vinter. Etape 3 vil også indgå delvis i eftersynet, da der har været en enkelt afbrydelse for nylig. Bestyrelsen besluttede at Callesøe EL kunne gennemføre eftersynet.

 

 

 

 1. 8.     Den store miljøstation
  1. a.     Overdækning

Arbejdet med at få overdækket miljøstationen forventes at blive gennemført den 31. august jf. Kurt. Dermed skulle besøg af ubudne gæster blive reduceret til et minimum.

 

 1. 9.     Den lille miljøstation

Skanska har sendt en ansøgning til kommunen om tilladelse til at bygge/ombygge den lille miljøstation. Flemming kunne oplyse, at etape 5 havde givet grønt lys/underskrevet på anmodningen, da bygningen ligger på deres område. Vi måtte nu afvente Kommunens svar.

Flemming havde ikke hørt yderligere om kommunens trussel om at give dagbøder. Formentlig har anmodning om byggetilladelse udsat tidspunktet for dagbøder.

 

10.  Vejbump

Der forelå ikke forslag til andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen ud foran blok 1 etape 1. Der var ikke stemning for at fjerne beplantningen på hjørnet så udsigten blev forbedret en smule. Bestyrelsen kan kun opfordre til at køre forsigtigt og blive på egen vejbane, samt at gående færdes på stierne og ikke på vejbanen.

 

11.  Hjertestarter

Bestyrelsen mener fortsat ikke efter en kort drøftelse, at opsætning af hjertestarter i området vil skabe større tryghed. Akutlæge vil være fremme i løbet af få minutter.

 

12.  Lokalplanforslag – Ved Amagerbanen Syd

Etape 1 havde besluttet at afgive høringssvar til lokalplanforslaget. Etapen ønsker bl.a. at sikre offentlig adgangsvej langs etapen med grøn beplantning og bevaring af de gamle store træer.

 

13.  Næste møde

Næste møde afholdes hos Anette,Stark, Øresund Parkvej 2, 1.tv. tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00.

 

14.  Eventuelt

Bestyrelsesmiddagen blev foreslået afholdt den 14. september 2016 kl. 19.00. Formanden ville booke bord i sushi restauranten i det gamle krudthus.

 

HN-service havde forespurgt om der kunne etableres et nødtoilet for servicemedarbejder.  Karsten ville undersøge om det var muligt i deres kælder (etape 2).

 

Det nye byggeri mod vest kommer til at hedde ”Øresund Park”

 

Der var opstået et større hul ved udkørslen fra Øresund Parkvej til strandvejen. Kurt kontakter HN-service for udbedring.

 

Kurt ønskede grundejerforeningens holdning til at etape 4 byggede et halvtag ved pladsen for ladcykler. Bestyrelsen mente dette ville føre til ønske hos alle etaper om halvtag. Bestyrelsen vil lodde stemningen for cykelhalvtag hos de enkelte etaper og samtidig få en vurdering af reglerne herfor.

 

Det blev oplyst, at etape 2 og 3 undersøgte, hvilke regler der skal gælde for udlejning via airbnb.

 

Mødet hævet/Niels Jørgen 

Bestyrelsesmøde 15. jun 2016

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 kl. 19.00

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Bodil (5.), Anette (1.), Karsten (2.), Niels Jørgen(3.), Kurt og Leif (4.).

Sted: Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3.th.

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil, Niels Jørgen og Leif

Miljøstation: Annette samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse/ombygning af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

Belysning: Niels Jørgen og Karsten

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af referent
 2. 2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. 3.     Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder
 4. 4.     De grønne områder
 5. 5.     Parkering
  1. a.     Ladestander
  2. 6.     Økonomi
  3. 7.     Legeplads
  4. 8.     Udendørs belysning
   1. a.     LED-lys
   2. 9.     Den store miljøstation
    1. a.     Overdækning

10.  Den lille miljøstation

11.  Vejbump

12.  Hjertestarter

13.  Næste møde

14.  Eventuelt

 

 1. 1.     Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent

 

 1. 2.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.

 

 1. 3.     Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder

Bestyrelsen fordelte arbejdsopgaver og ansvarsområde som anført øverst i referatet. Nyt i forhold til sidst er belysning, som vil blive varetaget af Niels Jørgen og Karsten.

 

 1. 4.     De grønne områder

 

Espalier ved ladcykelplads (mellem 4. og 5. etape) var etableret og trekantsarealet ved den store miljøstation var blevet ordnet og beplantet.

 

HN-service havde forespurgt om de måtte fjerne de nederste grene på træerne samt unødvendige støttepæle, således at det blev nemmere at klippe græs. Bestyrelsen kunne godkende dette.

 

Der var flere steder blevet konstateret lus og meldug i bøgehækkene. HN-service var blevet anmodet om at sprøjte hækkene (med sæbevand) for at bekæmpe utøjet.

 

Hækkene er flere steder over de ønskede 1,80 m jf. husordenen for de enkelte ejerforeninger. Også efter at klipning har fundet sted. Flemming vil skrive til HN-Service og indskærpe, at højden på 1,80 m skal overholdes, hvilket i øvrigt også fremgår af aftalen mellem Grundejerforeningen og HN-Service. Hækkene var også brede visse steder. Hvis beboerne brokker sig over klippehøjden skal HN-Service forklare, at højden i henhold til husordenen ikke må overstige 1,80 m og i øvrigt henvise til grundejerforeningens bestyrelse. 

 

Bestyrelsen/Karsten vil opfordre HN-service til at give ejerne med terrasse tilbud om at klippe hækkene indvendig på ejerens regning, da de selv er ansvarlig herfor.

 

 

 1. 5.     Parkering
  1. a.     Ladestander

Flemming bad Leif om at få kigget på opgaven med hensyn til opdatering af hjemmesiden med de gældende regler herunder at gøre opmærksom på, at reglerne på enkelte punkter er forskellige for etape 1-3 (Øresund Parkvej) og 4-5 (Sundby Parkvej). Flemming og andre af bestyrelsens medlemmer genoptog debatten om store biler på området. Nu er der igen en meget stor bil parkeret primært på gæsteparkeringen ved etape 1. Det blev besluttet at få vurderet til næste møde, om det er muligt at få en maksimum længde på køretøjer, som må parkere på området. I de gældende regler er der kun en vægtgrænse.

 

Niels Jørgen og Leif havde kigget på ladestanderen ved Øresundsvej 136. Standeren var billig, men ville formentlig være uhensigtsmæssig i brug, da opladningen tager lang tid. Bestyrelsen besluttede at følge udviklingen på området.

 

 

 1. 6.     Økonomi

Flemming ville i forbindelse med næste møde fremlægge opdaterede regnskabstal for foreningen. Men det foreløbige forbrug lå inden for det budgetterede.

 

 1. 7.     Legeplads

Legepladsen var blevet renoveret i henhold til vedligeholdelsesplanen fra sidste vinter. Dog mangler udskiftning af stubbene ved rutsjebanerne. Udskiftningen vil dog kunne vente til efteråret. Der indhentes et samlet tilbud på udskiftningen.

 

Bestyrelsen besluttede, at legepladsen skulle inspiceres i henhold til gældende lovgivning på området. Bodil blev anmodet om at kontakte inspektøren fra sidst for at få oplyst reglerne og få et tilbud på næste inspektion.

 

 

 1. 8.     Udendørs belysning

Det blev besluttet at få LED belysning i cykelskure og udendørs væglamper. Kreativ belysning har givet tilbud herpå. Karsten er kontaktperson.

 

Niels Jørgen kontakter Kallesøe EL (Peter) vedrørende tilbud på eftersyn af udendørsbelysningen for etape 4 og 5 med henblik på at undgå for mange afbrydelser til vinter.

 

 1. 9.     Den store miljøstation
  1. a.     Overdækning

Der er kommet nye flaskecontainere. Arbejdet med at få overdækket miljøstationen kan derfor igangsættes. (Kurt)

 

10.  Den lille miljøstation

Flemming kunne meddele, at der ikke var noget nyt fra Skanska vedrørende byggetilladelse og igangsætning. Flemming blev anmodet om at kontakte Skanska for at høre om tidsplan mm. og om der var forsinkelser som følge af indsigelser fra beboere i området.

 

11.  Vejbump

Etape 1 havde igen modtaget ønske om etablering af vejbump. Bestyrelsen ønsker fortsat ikke at etablere bump. Hvis trafiksikkerheden skal forbedres vil bestyrelsen overveje andre metoder f.eks. beplantningen.     

 

12.  Hjertestarter

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at få en eller flere hjertestartere placeret i området. Etape 5 havde tidligere søgt trygfonden om tilskud hertil, men fået afslag. Bestyrelsen fandt det vanskeligt at bedømme behovet for hjertestartere og etableringen heraf og derfor blev det vedtaget, at kontakte en specialist på området for at få vejledning samt indhente en pris på en hjertestarter.

 

13.  Næste møde

Næste møde afholdes hos Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv. onsdag den 24. august 2016 kl. 19.00.

 

14.  Eventuelt

Annette ønskede træer plantet ud for etape 1 mod vest ved cykelstien.

 

Bodil ville gerne have at bestyrelsen undersøgte hvordan cykel og gangstien mod vest vil blive når etape 6 står færdig. Vi ved nu, at der sker en tilretning ved udkørslen til Øresundsvej.

 

 

Mødet hævet

Niels Jørgen 

Bestyrelsesmøde 17. mar 2016

 

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Helge (1.), Karsten og Poul(2.),, Kurt og Leif (4.).

 

Sted: Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv

 

 

Dagsorden:   

 1.                  Valg af referent

 2.                  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 3.                  De grønne områder

                      Espalier ved ladcykelplads

                      Trekantarealet ved den store miljøstation

4.         Vicevært

            Klipning af efeu i cykelskure.

5.         Vintertjeneste

6.                   Parkering

                      Ladestander

7.                   Økonomi

 .                    Regnskab 2015

 .                    Godkendelse af budget 2016

 8.                  Legeplads

           Godkendelse af gamle fakturaer

                      Vedligeholdelse

 9.                  Udendørs belysning

           Forslag til etablering af LED-lys

10.                 Den store miljøstation

.                     Overdækning

11.                 Den lille miljøstation

12.       Cykelsti

13.   Ordinært bestyrelsesmøde

14.  Næste møde

 

 

1)  Valg af referent

Poul blev valgt

 

2) Godkendelse af referat.

Referatet godkendt elektronisk. Ingen yderligere kommentarer

 

3) De grønne områder

GF fået nyt og billigere tilbud angående espalier ved ladcykelområdet mellem etape 4 & 5. Pris 12.175,00 kr. + moms. Godkendt.

Beplantning af trekantsområdet. Også her nyt revideret tilbud. Pris  37.000,00 kr. + moms. Godkendt.

 

4)  Vicevært- Klipning af efeu i cykelskure

Hidtil har denne opgave været ‘uddelegeret’ til de enkelte etaper, så de har bestilt (og betalt) efter behov. Lidt diskussion om det var en viceværtopgave eller en gartner opgave. Vi kontakter HN (gartner) for at lave en aftale om klipning af efeu i cykelskure een gang årligt i alle etaper. Afregnes af GF

 

5) Vintertjeneste

Foretages af HN-service.  Aftalen har ikke været reguleret siden 2011. Formanden forhandler ny aftale (pris-justering). Forbrugt ca. 100.000 kr. i år til dato.

 

6) Parkering

Formanden havde videresendt et tilbud givet til en anden boligforening i nærområdet på ca. 15.000 kr. for opsætning og montering af ladestander til 2 biler. Inden mødet var der sendt et udkast til hvordan Øresund Strandpark kunne håndtere en sådan situation uden at el-biler skulle lægge fast beslag på disse 2 pladser. Oplægget blev positivt modtaget og bestyrelsen var enige om at undersøge mulighederne nærmere for en lignende aftale i Øresund Strandpark. Leif kontakter EON.

 

7) Økonomi

Regnskabet er fint. Passer med det budgetterede.

Budget for 2016 indstilles til godkendelse på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

 

8) Legeplads

En gammel faktura på ca. 20.000 kr. fra skulpturleg er modtaget af GF. Fakturaen er ikke forældet og skyldes særlige omstændigheder i firmaet. Betales derfor.

Der har været ekstern konsulent på for at vurdere sikkerheden på vores legeplads. Vi har modtaget 2 tilbud på det anbefalede vedligehold. GF anbefalede tilbud fra HN.

 

9) Udendørsbelysning

Etape 2 havde stillet forslag om ændring af de udendørs skot-lamper ved cykelskure og indgangdøre til LED belysning. Etape 2 har foretaget denne øvelse ved indgangsdørene og er tilfredse med resultatet. Dette vil halvere elforbruget for de pågældende lamper. Karsten kontakter kreativ-belysning for tilbud. Etape 2 ønsker en refusion af deres udgifter ifm.  den allerede foretagne udskiftning.

Kallesøe anbefales og bruges fremover til udendørs el-arbejde.

 

10) Store miljøstation /overdækning

Kurt havde modtaget tilbud på 32.600 kr. +. moms fra firmaet Langebjerg APS. Det er de oprindelige bygherrer på miljøstationen.

Der er flere årsager til ønsket om dette Der er jævnligt ‘skraldere’ som kravler ind over hegnet. Flere beboere er blevet ubehageligt overrasket af dette. Ofte efterlades det i en frygtelig rodet stand.  Det vil mindske støjen og forskønne udsigten for beboerne i blok 2. Det gør det dog nødvendigt at skifte til andre glas containere, da den så ikke kan løftes ud af miljøstationen.

 

 

 

 

11)  Den lille miljøstation.

Er kommet lidt videre. Københavns Kommune (KK)har fortalt hvilke krav de stiller til den nuværende ikke-godkendte miljøstation. Skanska vil installere, hvad de kalder Rolls Royce modellen på 3 x 6 m, som lige kan klemmes ind i stedet for den nuværende. Skanska står for betaling og installering.

 

12. ) Cykelsti

Mange af lamperne har været itu på super-cykelstien. Efter henvendelse fra Karsten er de nu skiftet, så der igen er lys. KK er  ‘vidende’ om at cykelstien ikke har meget super over sig. Måske kan der håbes på en mindre udvidelse når hegnet engang forsvinder? Vi har god kontakt til Sten Lykkebo fra Amager lokalråd ØST. Bodils gamle tanker og udkast til at ‘vende’ cykelstien om (gående/cyklende) bør genovervejes.

 

13 )  Ordinært bestyrelsesmøde

Afholdes 12. maj i Couloir

 

14) Evt.

Etape 2 forhørte den øvrige bestyrelse om fordele/ulemper , tilfredshed/utilfredshed hos DEAS, da etape 2 havde drøftet/overvejet at flytte fra Datea. Gennemgående er der tilfredshed med den betjening man får hos DEAS. Man skal dog være OBS på, at man betaler for en ‘minimums-pakke’ og så kan tilkøbe diverse moduler efter behov.

 

Poul

 

Bestyrelsesmøde 6. jan 2016

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Bodil (5.), Ellen-Margrethe (1.), Karsten og Poul(2.), Niels Jørgen(3.), Kurt og Leif (4.).

Sted: Poul Hansen, Øresund Parkvej 7, st. th.

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen Larsen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil og Leif

Miljøstation: Ellen-Margrethe samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af referent
 2. 2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. 3.     De grønne områder
  1. a.     Vedligeholdelse (godkendelse af fakturaer)
  2. b.     Espalier ved ladcykelplads
  3. c.     Trekantarealet ved den store miljøstation
  4. 4.     Parkering
   1. a.     Parkeringsregler
   2. b.     Elstander
   3. 5.     Økonomi
    1. a.     Budgetkontrol
    2. b.     Budget 2016
    3. 6.     Legeplads
     1. a.     Vedligeholdelsesplan
     2. 7.     Udendørs belysning
     3. 8.     Den store miljøstation
      1. a.     Overdækning
      2. 9.     Den lille miljøstation (Skanska)

10.  Ordinært bestyrelsesmøde

11.  Næste møde

12.  Eventuelt

 

 1. 1.     Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent

 

 1. 2.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.

 

 1. 3.     De grønne områder
  1. a.     Vedligehold
  2. b.     Espalier ved ladcykelplads
  3. c.     Trekantarealet ved den store miljøstation

 

Formanden havde modtaget en forespørgsel fra etape 1 om betaling af faktura for klipning mm af efeu i etapens cykelskure. Bestyrelsen afviste med henvisning til at klipningen ikke indgik i kontrakten om vedligeholdelse af området og at de enkelte etaper derfor hidtil selv havde bestilt og betalt for opgaven. Bestyrelsen fandt dog, at det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde denne opgave ved fornyelsen af kontrakten.

 

Karsten kunne oplyse, at hullerne i bøgehækkene var blevet tilplantet og at træet ud for etape 3 var blevet plantet. Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at træet var utilstrækkelig afstivet og derfor blevet ”skæv” i blæsten.

 

Det blev besluttet, at renovering af trekantarealet bag ved den store miljøstation skulle gennemføres. Karsten ville undersøge om det var muligt at få reduceret i tilbudsprisen ca. 75.000 kr. Det er opgravning og bortskafning af jord som gør renoveringen meget dyrt.

Der henvises i øvrigt til punkt 8 vedr. overdækning af miljøstationen.

 

 1. 4.     Parkering
  1. a.     Parkeringsregler
  2. b.     Elstander (ladestander)

Flemming kunne berette at Parkzonen ville være mere omhyggelig med indberetningerne, således at vi undgår bødeforlæg, hvor det tydeligt fremgik af billederne at parkeringskortet var korrekt med farve og årstal. 

 

Leif lovede at få kigget på opgaven fra sidste møde med hensyn til opdatering af hjemmesiden med de gældende regler herunder at gøre opmærksom på, at reglerne på enkelte punkter er forskellige for etape 1-3 (Øresund Parkvej) og 4-5 (Sundby Parkvej).

 

Vedr. ladestander havde Niels Jørgen kontaktet selskabet CLEVER, som har stor erfaring med installation og opsætning af ladestandere. En hurtiglader med 2 stik vil med opstilling og installation koste ca. DKK 100.000 afhængig af installationsforholdene. Materiale fra CLEVER om ladestandere er tidligere sendt rundt til bestyrelsesmedlemmerne til orientering.

 

Bestyrelsen drøftede kort behovet for ladestandere. Der har indtil videre kun været et par henvendelser. Bestyrelsen ønskede et overblik over, hvor der er eller vil blive opsat offentlige ladestandere i nærområdet. Ellen-Margrethe havde erfaret fra møde i lokaludvalget for Amager Øst, at der muligvis også ville komme faciliteter til delebiler i forbindelse med de nye byggerier i området. Niels Jørgen blev anmodet om at undersøge begge forhold nærmere til næste møde.

 

 1. 5.     Økonomi
  1. c.     Budgetkontrol
  2. d.     Budget 2016

Flemming kunne meddele, at regnskabet for 2015 opgjort pr. ult. december inkl. modtagne men ikke betalte regninger vil slutte med et underskud på ca. 530.000 kr. Dette beløb er inkl. de 500.000 kr. som er tilbagebetalt til foreningerne. Renset for denne post forventes underskuddet således at blive ca. 30.000 kr. Flemming vil på næste møde gennemgå de enkelte poster i regnskabet med fokus på afvigelserne i forhold til det vedtagne budget for 2015.

 

Forslag til budget 2016 vil blive fremlagt på næste møde med specifikation af de enkelte poster herunder hvilke vedligeholdelsesopgaver, som planlægges gennemført i løbet af året.

 

Regnskab 2015 og budget 2016 fremsendes herefter til bestyrelserne i de enkelte ejerforeninger og fremlægges på det ordinære bestyrelsesmøde i foreningen maj 2016.

 

 1. 6.     Legeplads

Bestyrelsen havde på baggrund af inspektionsrapporten fra november 2015 modtaget tilbud fra UNO Koncept A/S om udførelse af diverse reparationer på legepladsen. Bestyrelsen anmodede om, at der blev indhentet yderligere et tilbud, inden der blev taget stilling til arbejdets gennemførelse. Karsten, Leif og Niels Jørgen blev tildelt opgaven.

 

 1. 7.     Udendørs belysning

Hi relæet slår fra i forbindelse med dårligt og fugtigt vejr. For øjeblikket er problemet størst for etape 3 og 5. Niels Jørgen fik til opgave i samarbejde med Kallesøe EL at få undersøgt, hvad årsagen kan være og aflevere en rapport til bestyrelsen inden næste møde.

 

 1. 8.     Den store miljøstation
  1. a.     Overdækning

Der har været gentagne ”indbrud” af klunsere, som klatrer over hegnet og ind på stationen. Derfor drøftede bestyrelsen, hvilke tiltag der kunne forhindre fremmedes adgang til stationen. Det blev vedtaget at indhente tilbud på fuld overdækning af stationen. Fuld overdækning betyder dog, at flaskecontaineren skal udskiftes med containere på hjul og at dette kan medføre ekstra omkostninger i forbindelse med tømning. Kurt og Leif vil indhente tilbud på overdækning til næste møde.

 

 1. 9.     Den lille miljøstation

Flemming orienterede om, at Skanska  to gange havde rykket kommunen for at få et møde i stand omkring lovliggørelsen uden held.

 

Flemming ville nu selv kontakte kommunen. Dette indledende møde med kommunen er nødvendig før vi sammen med Skanska kan udarbejde en byggeansøgning.

 

10.  Ordinært bestyrelsesmøde

Mødet blev fastlagt til den 12. maj 2016 kl. 19.00 og afholdes på restaurant Couloir.

 

11.  Næste møde

Næste møde afholdes hos Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv. torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00.

 

12.  Eventuelt

Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at det var vigtigt at følge med i Amager Øst Lokaludvalgs arbejde. Bodil oplyste, at hendes mand Sten Lykkebo repræsenterede Ejerforeningerne Øresund Strandpark (opstillet af etape 5) i Lokaludvalget (www.aølu.dk).

 

 

Mødet hævet

Niels Jørgen 

Bestyrelsesmøde 29. okt 2015

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Ellen-Margrethe (1.), Karsten og Poul(2.), Niels Jørgen(3.), og Kurt og Leif (4.). Der var afbud fra Bodil (5.)

Sted: Karsten Anthonsen, Øresund Parkvej 12, 1. tv.

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen Larsen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil og Leif

Miljøstation: Ellen-Margrethe samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

 

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af referent
 2. 2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. 3.     De grønne områder
  1. a.     Vedligeholdelse (godkendelse af fakturaer)
  2. b.     Genplantning af bøgeplanter i hække
  3. c.     Trekantarealet ved den store miljøstation
  4. 4.     Parkering
   1. a.     Lukning af parkeringsplads
   2. b.     Elbiler
   3. 5.     Økonomi
    1. a.     Status
    2. b.     Godkendelse af skattefri godtgørelse til formanden
    3. 6.     Legeplads
     1. a.     Tilsyn og vedligeholdelsesplan
     2. 7.     Udendørs belysning
     3. 8.     Maling af skaktern på Øresund Parkvej
     4. 9.     Petanquebane

10.  Den lille miljøstation (Skanska)

11.  Næste møde

12.  Eventuelt

 

 1. 1.     Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent

 

 1. 2.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet.

 

 

 

 1. 3.     De grønne områder
  1. a.     Vedligeholdelse (godkendelse af fakturaer)
  2. b.     Genplantning af bøgetræer i hække
  3. c.     Trekantarealet ved den store miljøstation

 

2 fakturaer fra HN-service på henholdsvis kr. 17.000 og kr.18.000 blev godkendt. Fakturaerne dækkede over ekstra arbejde i forbindelse med klipning af efeu og opstramning af hegn m.m.

 

En gennemgang af bøgehækkene viste at der skulle udskiftes 173 stk. Bestyrelsen fandt, at det var temmelig mange og Karsten fik til opgave at gennemgå listen sammen med HN-service. Hver plante koster 180 kr. så der er penge at spare, hvis antallet kan reduceres. Herudover skal der plantes et fyrretræ ved etape 3 ud mod strandvejen. Karsten blev anmodet om at der i det endelige tilbud blev givet en vækstgaranti på et år.   

 

Ved nyplantning skal der medfølge en instruks for, hvordan disse planter skal passes/vandes.

 

Bestyrelsen godkendte, at der igen i år bliver opsat et juletræ med lys i på grønningen.

 

Renovering af trekantarealet bag ved den store miljøstation , som koster ca. 75.000 kr., afventer afklaring omkring den lille miljøstation (se punkt 10).

 

 1. 4.     Parkering

Etape 2 havde anmodet om at få markeret ud for nedkørslen til cykelstien mod vest, at der ikke må foretages parkering, da det vil spærre for adgang og udsyn. Bestyrelsen godkendte forslaget og besluttede at male området med et stort kryds i en firkant. Etape 3 har samme problem og vil også få en markering. Flemming vil underrette Parkzone.

 

Flemming kunne berette om et par uberettigede parkeringsbøder. Han ville indskærpe overfor Parkzone, at vi ikke vil se bødeforlæg, hvor det tydeligt fremgik af billederne at parkeringskortet var korrekt med farve og årstal 2015. Parkeringsbøderne var givet, fordi årstallet 16 ikke umiddelbart kunne ses. 

 

Parkeringsreglementet, som er lagt ud på grundejerforeningens hjemmeside er ikke det senest opdaterede. Leif fik til opgave at komme med forslag til opdatering af hjemmesiden med de gældende regler herunder at gøre opmærksom på, at reglerne på enkelte punkter er forskellige for etape 1-3 (Øresund Parkvej) og 4-5 (Sundby Parkvej).

 

Grundejerforeningen har modtaget en forespørgsel på, om der var planer om etablering af standere til opladning af elbiler. Da det ikke er tilfældet drøftede bestyrelsen, om behovet ville opstå i de kommende år. For i givet fald at være klar, besluttede bestyrelsen at undersøge, hvad det vil koste at etablere enkelte elstandere på parkeringsområdet. Niels Jørgen blev sat på opgaven.   

 

 1. 5.     Økonomi

Flemming kunne meddele, at regnskabet for 2015 opgjort pr. 29. oktober udviste et underskud på 359.431 kr. Hvilket skal sammenholdes med et budgetteret underskud på 500.000 kr. for hele året. Underskuddet på 500.000 kr. skyldes som bekendt tilbagebetaling til ejerforeningerne. Renset for denne post forventes stort set balance mellem udgifter og indtægter for hele året.

 

Bestyrelsen godkendte en skattefri godtgørelse til formanden på 3.700 kr. til dækning af telefonudgifter, kontorhold mm for 2015. 

 

 1. 6.     Legeplads

Bestyrelsen accepterede et tilbud fra UNO Koncept A/S på tilsyn og udarbejdelse af forslag til vedligeholdelsesarbejde på legepladsen. På baggrund af vedligeholdelsesforslagene skal der efterfølgende indhentes tilbud på udførsel af arbejdet.

 

 1. 7.     Udendørs belysning

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt, at der fremover i budgettet blev afsat et beløb til vedligeholdelse af den udendørs belysning for f.eks. at undgå at armaturene ruster fast. For 2016 vil det være belysningen ud for etape 4 og 5, som skal gås efter.

 

 1. 8.     Maling af skaktern på Øresund Parkvej

Der er nu to steder på vejbanen malet stiplede striber med et rundt rødt 20 km. hastighedsadvarsel  i midten. Der er også malet en stiplet stribe ud for blok 2 i etape 1. Tilsyneladende har striberne virket efter hensigten. 

 

 1. 9.     Petanquebane

Debatten for og imod etablering af en Petanquebane har kørt i flere år. Bestyrelsen besluttede derfor at gøre status og drøftelserne endte med, at et flertal bestående af etape 2, 4 og 5 ikke kunne gå ind for etablering af en bane på Grønningen.  

 

10.  Den lille miljøstation

Skanska har kontaktet kommunen for at få et møde i stand omkring lovliggørelsen. Kommunen havde ikke vendt tilbage om en mødedato. Flemming ville rykke Skanska og (kommunen) for at få sat gang i projektet.

 

Dette indledende møde med kommunen er nødvendigt, før vi sammen med Skanska kan udarbejde en byggeansøgning.

 

11.  Næste møde

Næste møde afholdes hos Poul Hansen, Øresund Parkvej 7. st. th. onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.00.

 

12.  Eventuelt

Karsten gjorde opmærksom på, at efeuen på miljøstationen bør klippes ned. Flemming vil kontakte viceværten herom.

 

Vores anmodning til Skanska om at droppe anvendelsen af betegnelsen Øresund Strandpark om bebyggelsen på nabogrunden var ikke blevet besvaret. Flemming har efterfølgende modtaget et svar, hvor Skanska lover, at når byggeriet er færdigt, vil det få et andet navn. Men Øresund Strandpark II vil blive anvendt af entreprenører og leverandører i opførelsesperioden.

 

Mødet hævet

 

Niels Jørgen 

Bestyrelsesmøde 19. aug 2015

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Ellen-Margrethe (1.), Karsten og Poul(2.), Niels Jørgen(3.), Kurt og Leif (4.) og Bodil (5.)

Sted: Niels Jørgen, Øresund Parkvej 19, 2. tv.

Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Sekretær: Niels Jørgen Larsen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil og Leif

Miljøstation: Ellen-Margrethe samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

 

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af referent
 2. 2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. 3.     De grønne områder
  1. a.     Alm. Vedligeholdelse
  2. b.     Espalier ved ladcykelparkeringsplads
  3. c.     Trekantarealet ved den store miljøstation
  4. 4.     Parkering
  5. 5.     Økonomi
   1. a.     Betaling af kampagnebanner
   2. 6.     Legeplads
   3. 7.     Cykelpumpestander
   4. 8.     Vejbump på Øresund Parkvej
   5. 9.     Petanquebane

10.  Cykelsti

11.  Skanskas udtræden af grundejerforeningen

 1. a.     Den lille miljøstation
 2. b.     Rettelse og aflysning af vedtægter

12.  Næste møde

13.  Eventuelt

 

 1. 1.     Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent

 

 1. 2.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet var blevet godkendt elektronisk og lagt ud på hjemmesiden. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. Fremover vil referatet blive skrevet i udkast og sendt rundt til bestyrelsen senest 2 uger efter mødets afholdelse og herefter vil der være en uge til kommentarer, rettelser mm. Den endelige version til godkendelse skal således kunne være klar ca. 3 uger efter mødet.

 

 

 

 1. 3.     De grønne områder
  1. a.     Alm. Vedligeholdelse
  2. b.     Espalier ved ladcykelparkeringsplads
  3. c.     Trekantarealet ved den store miljøstation

 

Vedr. den almindelige vedligeholdelse havde Karsten og Kurt haft en gennemgang med Peter Nielsen HN Service. Karsten vil rundsende listen over de ting som skal repareres/forbedres i efteråret. Det gælder bl.a. ved udgangen til Amager Strandvej fra etape 3, hvor indstillingen er, at der bl.a. skal plantes et nyt fyrretræ. En del planter tæt på murene går ud. Hvis der plantes nye skal der medfølge en instruks for, hvordan disse planter skal passes/vandes.

 

Vedr. espalier ved ladcykelparkeringspladsen mellem etape 4 og 5 blev der principielt sagt ja til projektet jf. HN-service tilbud af 19. august 2015 på i alt 16.524 kr. excl. moms dog under forudsætning af, at udgifterne afholdes over næste års budget. Karsten og Kurt vil sørge for at orientere HN-service med henblik på at arbejdet kan laves vinter/forår 2016. 

 

Trekantarealet bag ved den store miljøstation skal renoveres og beplantes. I dag bruges arealet nærmest som cykel og gangsti. Men projektet bliver dyrt (ca. 75.000 kr.), fordi der skal fjernes en del forurenet jord. Efter en del diskussion fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt, at istandsættelsen af arealet blev udskudt indtil vi ved, hvordan den lille miljøstation bliver lovliggjort jf. pkt. 11. Det forventes, at afklaringen sker inden årets udgang, således at beplantning kan finde sted i foråret 2016.

 

 1. 4.     Parkering

Kurt og Flemming havde ikke noget nyt at berette i forhold til sidste møde. Niels Jørgen kunne oplyse, at bestyrelsen i etape 3 igen havde diskuteret de store varebilers parkering ud for etapen i stedet for på gæsteparkeringen ved etape 1. Ejeren af den største varebil havde dog henvist til parkeringsreglementet, som kun omtaler vægt og ikke størrelse. Niels Jørgen mente, at Foreningen burde overveje at ændre i parkeringsreglementet. Der blev i den forbindelse nævnt, at parkeringsreglerne f.s.v. angår varebiler er forskellige for etape 1-3 (Øresund Parkvej) og 4-5 (Sundby Parkvej). 

 

 1. 5.     Økonomi

Flemming havde modtaget en anmodning fra kampagnegruppen om betaling af et banner opsat ud for metrostationen i forbindelse med ændringer i lokalplanen for Skanskas kommende byggeri ud for den vestlige del af grunden. Bestyrelsen afviste anmodningen, da det dels ikke var en kampagne, som grundejerforeningen gennemførte, og dels fordi sagen er et par år gammel.

 

Flemming kunne meddele, at der ikke var ændringer i økonomien i forhold til sidste møde. Resultatet for 2015 kan fortsat blive et underskud, dog afhængig af behovet for snerydning i november/december.

 

Vedr. afholdelse af møder foreslog Flemming, at der fast blev udbetalt 250 kr. til værten til dækning af omkostningerne. Bestyrelsen godkendte forslaget.

 

 

 

 1. 6.     Legeplads

Bodil havde haft kontakt med UNO Koncept A/S omkring løbende syn og vedligeholdelse af legepladsen på grønningen. UNO koncept vil dels kunne udarbejde et vedligeholdelsesforslag og dels udarbejde tilbud på arbejdet. Bodil vil til næste møde indhente et tilbud fra UNO koncept om udarbejdelse af en tilsynsplan.

 

 1. 7.     Cykelpumpestander

Kurt havde fået et godt tilbud på en cykelpumpestander. Men da udgiften stadig vil være over 10.000 kr. fandt flertallet af bestyrelsens medlemmer, at det var for dyrt i forhold til behovet og foreningens økonomi.  

 

 1. 8.     Vejbump på Øresund Parkvej

Bestyrelsen gennemgik kort det forslag, som etape 1 havde fremlagt med henblik på etablering af bump. Forslaget var ændret således at der kun blev etableret et bump på strækningen ud for blok 1. Bestyrelsen kunne ikke godkende forslaget, da bumpet vil kunne passeres med en hastighed på op til 40, derfor vil bumpet primært få en ”psykologisk” effekt. Bestyrelsen foreslår i stedet, at der males tern/striber eller andet på vejen, som markerer langsom kørsel og altså kan have den samme psykologiske effekt. Karsten vil tage kontakt med forslagsstillerne fra etape 1 om det kunne være en brugbar løsning.

 1. 9.     Petanquebane

Ellen-Margrethe har på facebooksiderne Øresund Strandpark og Øresund Strandpark etape 1 lavet et opslag for at få en indikation af, om der er interesse for en petanquebane på Grønningen. Der var en vis interesse og en håndfuld vil gerne være med til at trille projektet i gang. Dog var der enkelte beboere, som har lejlighed ud til Grønningen, som udtrykte modvilje mod projektet, dels fordi de var. bekymret for larm, og dels fordi de mente, at det skal være et sted for børneaktiviteter. Bestyrelsen for etape 4 har tillige tilkendegivet, at de er imod, at der anlægges en petanquebane på Grønningen. Punktet vil blive taget op igen på næste møde.

 

10.  Cykelsti

Bodil havde udfærdiget forslag til skrivelse til Københavns Kommune vedr. cykel og gangstien langs med vest siden af bebyggelsen. Skrivelsen gav udtryk for, at cykel- og gangstien samlet er for smal og at stierne bør byttes rundt så fodgængere fra vores bebyggelse ikke skal krydse cykelstien for at komme på gangstien. Endelig er cykelstien ufærdig ved Øresundsvej, hvor den mere eller mindre ender i cykelstativerne på modsatte side.

 

Bestyrelsen gav Bodil ret i, at cykel- og gangstien var snæver og at det ikke var hensigtsmæssigt at blande gående og cyklende trafik. Men før vi gør indsigelser, skal vi have fundet ud af, om vi vil bevare adgang til cykelstien fra hver enkel etape. Det mente bestyrelsen var i vores interesser, og at det ville være uklogt at sende indsigelsen, da den let kunne medføre at disse adgange ville blive sløjfet af kommunen. I stedet bør det overvejes, om der f.eks. skal opsættes en forskudt bom som forhindrer direkte udkørsel på cykel. Bestyrelsen besluttede at punktet kunne tages op på et senere møde, f.eks. når projektet på den anden side er færdig.

 

 

 

11.  Skanskas udtræden af grundejerforeningen

 1. a.     Den lille miljøstation
 2. b.     Rettelse og aflysning af vedtægter

På forrige møde blev det godkendt, at Skanska udtrådte af grundejerforeningen, således at etape 6 ikke kommer med. Skanska lovede i den forbindelse at lovliggøre den lille miljøstation mellem etape 4 og 5 samtidig med, at de ville komme med forslag til konsekvensrettelser af grundejerforeningens vedtægter. Grundejerforeningen havde modtaget et rykkerbrev fra Kommunen dateret den 10. juni 2015 om at fjerne den midlertidige miljøstation eller få den lovliggjort. Flemming har den 23. juli på mail rykket Skanska for et løsningsforslag samt af få et fælles møde etableret mellem Skanska, Kommunen og Grundejerforeningen.

 

Skanska vendte tilbage med et forslag til sagsforløb på 8 punkter som følger: Den krævede størrelse af miljøstationen afklares, placeringen af stationen afklares, udarbejdelse af byggeansøgning, Grundejerforeningens godkendelse af byggeansøgning, indsendelse af ansøgning til kommunen, møde med kommunen, Skanska opfører miljøstationen og får den godkendt.

 

Flemming og Leif blev bedt om at fremme udarbejdelsen af en byggeansøgning mest muligt. Bestyrelsen fandt, at den nye miljøstation kun kan anlægges, hvor den midlertidige ligger i dag. Eneste mulige alternativ er udbygning af den store station, men det vil næppe blive accepteret af kommunen, da der er krav om nærhed. Bestyrelsen fandt det dog hensigtsmæssigt, at miljøstationerne blev vurderet samlet, at den store miljøstation også blev renoveret og at arealet bag stationen blev sat i stand jf. punktet ”de grønne områder”.

 

Flemming har desuden forespurgt Skanska om salget af nabogrunden til Fastighets AB Balder får betydning for byggeriet. Svaret fra SKANSKA er nej, det vil bl.a. fortsat være udlejningsbyggeri. Salget omfatter desuden ikke Parkeringshusgrunden.

 

12.  Næste møde

Næste møde afholdes hos Karsten Anthonsen, Øresund Parkvej 12. 1.tv. torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19.00.

 

13.  Eventuelt

Den årlige middag for bestyrelsesmedlemmerne blev fastsat til at finde sted den 10. september kl. 19.00.

 

SKANSKA anvender fortsat betegnelsen Øresund Strandpark om bebyggelsen på nabogrunden. Poul og Flemming blev anmodet om at skrive til SKANSKA/Balder med anmodning om, at bebyggelsen får et andet navn.

 

Mødet hævet

 

Niels Jørgen

Bestyrelsesmøde 17. jun 2015

Deltagere: Flemming (fra 5. etape og formand), Ellen-Margrethe (1.), Poul(2.), Niels Jørgen(3.), Kurt(4.) og Bodil (5.)

Afbud fra Karsten (2.) og Leif (4.)

Sted: Kurt, Sundby Parkvej 18

Dagsorden:

1.     Valg af referent
2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3.     Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder
4.     De grønne områder
5.     Parkering
6.     Økonomi
7.     Legeplads
8.     Udendørs belysning
9.     Petanquebane
10.  Skanskas udtræden af grundejerforeningen
11.  Næste møde
12.  Eventuelt

 

1.     Valg af referent

Niels Jørgen blev valgt som referent

 

2.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet var blevet godkendt elektronisk. Referatet vil blive lagt ud på hjemmesiden

 

3.     Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder

Sekretær: Niels Jørgen Larsen.

Grønne områder: Kurt og Karsten

Parkering: Kurt og Flemming

Økonomi: Flemming

Legeplads: Bodil og Leif

Miljøstation: Ellen-Margrethe samt Flemming og Leif vedr. lovliggørelse af den lille miljøstation sammen med SKANSKA.

 

4.     De grønne områder

Den almindelige vedligeholdelse blev drøftet. Enkelte bøgeplanter er gået ud tæt ved muren og  mangler enkelte steder ved østvendte gavle på de bagerste ejendomme. Ud for etape 3 ved udgangen til Amager Strandvej mangler reetablering af området med bl.a. sten og (muligvis et træ). Endelig er der givet tilbud på beplantning af trekantarealet ved den store miljøstation (i alt 75.000 kr.). Bestyrelsen var enig om, at beplantning mm skulle udføres om efteråret, således at der ikke skulle ske vanding af området. Desuden forventes kommunen at færdiggøre arealet omkring cykelstien i krydset til lergravsvej og den nye cykelsti. Samtidighed ville være hensigtsmæssig. Niels Jørgen skulle kontakte Peter Nielsen fra HN vedr. forslag til reetableringen af området ved etape 3.

Der var desuden forslag om espalie ved ladcykelparkeringen og forslag om udlægning af flis ved udnyttelse af de bortkastede juletræer til Nytår.

De ansvarlige for det grønne område vil tage sig af beplantningen samt undersøge de indkomne forslag.

 

5.     Parkering

Kurt og Flemming kunne berette om opkrævning af færre parkeringsafgifter på området, hvilket var tilfredsstillende. Parkering af store varebiler blev taget op. Der blev anbefalet, at disse biler blev henvist til gæsteparkeringen ved etape 1.

 

6.     Økonomi

Flemming kunne oplyse, at der ville ske tilbagebetaling af de 500.000 kr. (Vedr. 2014 regnskabet) til de enkelte ejerforeninger i juli. Der var kommet en større advokatregning vedr. udredning omkring Skanskas udtræden af grundejerforeningen mm. Regningen var opsamlet over de sidste 3 år. Udskiftning af sand ved legeplads var også blevet dyrere end forventet. Alt i alt ville 2015 formentlig give et underskud. Det afhænger dog af om der bliver behov for snerydning i november/december.

 

7.     Legeplads

De nye bænke ved sandkassen og udskiftning af sand var blevet godt modtaget. Der blev drøftet vedligeholdelse én gang årligt af legepladsen. De legepladsansvarlige blev anmodet om at indhente tilbud herpå inden næste møde.

 

8.     Udendørs belysning

Pullertlamperne ved etape 1, 2 og 3 var blevet efterset og repareret i år. Behovet for eftersyn af lamperne ud for etaperne 4 og 5 blev drøftet. Bestyrelsen ville tage forholdet op igen i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

 

9.     Petanquebane

Igennem flere år har etablering af en petanquebane været drøftet på baggrund af ønsker fra etape 1. Bestyrelsen tilkendegav, at man ville se positiv på en henvendelse fra en initiativgruppe. Bestyrelsen henstillede dog til, at initiativgruppen aktiverede så mange som muligt fra alle 5 etaper, således at behovet for banen blev afdækket inden forarbejdet til projektet blev sat i gang. En international bane er 15 meter lang og 4 meter bred og den kan placeres f.eks. i den sidste ikke udnyttede del af Grønningen. Ellen-Margrethe vil kontakte de personer, som har ytret ønske om en bane og vende tilbage om de vil etablere en støttegruppe for banen samt medvirke ved en interesseundersøgelse hos beboerne i alle etaper.

 

10.  Skanskas udtræden af grundejerforeningen og lovliggørelsen af den lille miljøstation

På det sidste møde blev det godkendt, at Skanska udtrådte af grundejerforeningen, således at etape 6 ikke kommer med. Skanska lovede i den forbindelse at lovliggøre den lille miljøstation mellem etape 4 og 5 samtidig med, at de ville komme med forslag til konsekvensrettelser af grundejerforenings vedtægter. Grundejerforeningen havde modtaget et rykkerbrev fra Kommunen dateret den 10. juni 2015 om at fjerne den midlertidige miljøstation eller få den lovliggjort. Flemming lovede at besvare brevet fra Kommunen og samtidig rykke Skanska for et løsningsforslag samt få et fælles møde i stand mellem Skanska, Kommunen og Grundejerforeningen.

 

11.  Næste møde

Næste møde afholdes hos Niels Jørgen Larsen, Øresund Parkvej 19, 2. tv.  Onsdag den 19. august 2015 kl. 19.00.

 

12.  Eventuelt

Kommunen har forespurgt de enkelte ejerforeninger om et cykelservicearrangement ”Alle ture tæller” ultimo august eller primo september, hvor kommunen kommer forbi med en servicevogn således at alle som ønsker det kan få efterset og repareret sin cykel. Grundejerforeningen henstillede til at det blev en fællesarrangement for alle etaper på en gang og at der var en tovholder fra hver etape.

 

Kurt fremførte en ide om, at der blev opsat en fast cykelpumpestander til fælles afbenyttelse. Kurt viste et billede af en sådan stander. Den var imidlertid meget dyr. Måske interessant, hvis der kunne findes en billigere udgave.

 

Vedrørende vejbump havde bestyrelsen modtaget skitse fra Etape 1. Forslaget indeholdt 1 bump på vejen ud for etape 1 øst og en bump på parkeringspladsen ud for etape 1 vest. Samlet pris for de 2 bump forventes at blive ca. 20.000 kr. Bestyrelsen synes ikke om ideen med et bump på parkeringspladsen, men var indstillet på at behandle et eventuelt forslag om det andet bump på næste møde. Bestyrelsen bad Ellen-Margrethe om at vende tilbage med et forslag, hvor kun bump på vejen ud for etape 1 er medtaget.

 

Ellen-Margrethe fremviste nye tegninger af SKANSKA’s etape 6, hvor bl.a. etapens miljøstationer var blevet flyttet i forhold til tidligere.

 

Mødet hævet

Niels Jørgen

 

Bestyrelsesmøde 25. mar 2015

Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015

 

Sted: Ellen-Margrethe Soelberg, Øresund Parkvej 6, 4.tv

 

Til stede: Niels Jørgen Larsen, etape 3; Poul Hansen etape 2, Karsten Lyng Anthonsen etape 2; Bodil Sørensen etape 5, Flemming Sørensen etape 5 og formand; Susanne Rasmussen etape 4, Kurt Henriksen etape 4 og Ellen-Margrethe Soelberg etape 1.

 

Tid: kl. 19.00

Dagsorden med referat:

 

Valg af referent

Ellen-Margrethe refererer

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Der er desværre endnu ikke kommet referat fra Kenneth etape 3, som måske også nu er fraflyttet efter salg af sin lejlighed

Udkast til referat blev omdelt af Flemming og hvis vi har indvendinger/ændringerne skal Flemming have senest på lørdag den 28. marts 2015. – godkendelse sket pr. mail.

GODKENDELSE AF REF fra mødet i januar er sket pr. mail efterfølgende, så begge referater kan offentliggøres inden længe. 

      

De grønne områder

     Plantning af hyben

     Rensning af fliser

     Trekantarealet ved den store miljøstation

     Petanquebane

 

Der er sket prisregulering på vores årsabonnement på vedligeholdelse af de grønne områder med 25.000 kr.

Der er fortsat problemer med, at nogle bøgetræer i hækken ikke vil gro. En ny ’udskiftningsrunde’ iværksættes. Flere steder skal stakit strammes op, flere roser og fyrtræer skal plantet. 

Rensning af fliser – alle er tilfredse

Trekantområdet ved den store miljøstation skal have et make-over. Der kommer hybebroser langs med og bagved miljøstationen og en petanquebane etableres ved enden af blok 2/ opgang 6 og ud mod den kommunale cykelsti.

 

4.  Parkering

Ang. invalidebiler og specielt deres invalideskilt. Beboere med sådan et skilt behøver ikke at have skiltet i bilen (da erfaringen er, at flere skilte er blevet stjålet), hvis der er overensstemmelse mellem nummerplade og parkeringspladsens ’handicap-nummer’.     

 

Økonomi

Udkast til regnskab for 2014 og budget for 2015 er tidligere fremsendt.

Flemming gennemgår regnskab 2014 og budget for 2015. For det kommende år indstilles til, at der tilbagebetales i alt 500.000 kr. til foreningerne efter de gældende fordelingstal, mens bedragsatsen forbliver uændret. 

 

6.  Legeplads

Opstilling af bænke – på Grønningen. To bænke kommer til. 

Grus i sandkassen udskiftes med sand.

 

7.  Udendørs belysning

Formanden kom glad til møde, da han kunne konstatere, at der var lys i alle gadelygterne. Der blev udtrykt tilfredshed med elektrikeren. Det besluttes, at vi skal have en rutine for vedligeholdelse af de udendørslamper. Karsten er tovholder.

 

8.  Københavns Kommune

Cykelparkeringspladser – Kommunen har lavet en dispensation fra Lokalplanen med hensyn til cykelparkeringspladser ved etape 5 langs den kommunale cykelsti.

 

Den lille miljøstation. Kommunen har ikke ville godkende den, som den er. Kommunen ønsker, at vi laver en permanent og tilstrækkelig løsning.

 

9. Skanskas medlemskab af grundejerforeningen

Flemming og Leif har været til møde med Skanskas advokat. Skanska tilbød at forestå og lovliggøre den lille miljøstation jfr. tidligere fremsendt materiale. Tilbuddet er foreløbigt gældende til d. 1. april 2015.

Skanska ønsker, at bestyrelsen træffer endelig afgørelse vedr. aflysning af grundejerforeningens vedtægter, som er tinglyst på det areal, som tidligere var udlagt til etape 6. Der henvises til tidligere fremsendt materiale. 

 

Vi afventer, at få de forskellige foreningers tilbagemelding – dog senest den 20. maj ved det ordinære bestyrelsesmøde, således at 6-ugers reglen respekteres. Principielt synes der at være opbakning bag forslaget.

  

Ang. den lille miljøstation: Der afventes svar fra etaperne se ovenfor. 

 

Grundejerforeningen vil fremover gerne deltage i Skanska og kommunens møder ang. miljøstationen. Vi synes, det kunne være en god ide, at den kommende etape 6 får en miljøstation ud mod kommunens cykelsti og ud mod Øresundsvej, da etape 4 & 5 således kan komme relativt nemt til den i overensstemmelse med den tidligere plan for området.

 

10. Ordinært bestyrelsesmøde 20. maj kl. 19.00

 

11. Næste møde: Ordinært bestyrelsesmøde 20. maj kl. 19.00

 

12. Eventuelt.

 

Susanne er nu formand for etape 4 og hun fortæller, at hun indkalder til et formandsmøde for at foreningerne kan inspirere hinanden gensidigt.   

 

En beboer fra etape 1 beder om at afholde et loppemarked på en parkeringsplads en lørdag den 30. maj fra fx 10-15. Bestyrelsen synes det er et godt initiativ – dog ikke på parkeringspladsen. Al planlægning ligger i beboerens regi - uden for foreningens regi.

 

Det siges, at det ny byggeri påbegyndes den 15. juli ud for etape 1 & 2. og langs værkstedsgrunden på Lergravsvej.

  

Det siges, at der på Krimsvej kommer et studenterhotel - formentlig en gang til efteråret.

 

Bestyrelsesmøde 12. jan 2015

Til stede: Flemming Sørensen, Kurt Henriksen, Leif Rørbæk, Kenneth Rasmussen, Karsten Anthonsen og Ellen-Margrethe Soelberg.

 

Referat

 

1.  Valg af referent

Kenneth Rasmussen blev valgt. Kenneth Rasmussen har dog senere trukket sig og referatet er udfærdiget af Flemming Sørensen.

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

 

3.  De grønne områder

HN Service har fremsendt faktura på 38.781,25 kr. for ikke på forhånd accepterede ekstraarbejder udført i november måned. Kurt Henriksen tager en drøftelse med Peter Nielsen med henblik på at opnå et afslag i prisen. 

Plantning af hyben afventer tørt vejr.

Der er modtaget tilbud på afrensning af fliser foran indgangspartierne på 45.750 kr. incl. moms. Tilbuddet accepteres.  

Bestyrelsen afventer nyt tilbud vedr. etablering af petanque-bane på trekantarealet bag den store miljøstation.

 

4.  Parkering

Der er udskrevet parkeringsafgifter i 2014 for i alt 98.036 kr. Grundejerforeningens andel er 9.803 kr. plus moms, i alt 12.254 kr. Sidste år modtog grundejerforeningen 5.151 kr. 

 

5.  Økonomi

En foreløbig budgetkontrol på 2014 viser, at der kan forventes et overskud på ca. 100.000 kr. Der har været større udgifter til lysanlæg og pasning af grønne områder. Til gengæld har der været en meget stor besparelse på saltning og snerydning på grund af den milde vinter.

Ved udarbejdelse af budget for 2015 vil grundejerforeningen overveje en tilbagebetaling på 4-500.000 kr. til de enkelte ejerforeninger. Herudover overvejes en reduktion i det årlige bidrag. 

 

6.  Legeplads

En gruppe beboere har fremsendt en klage over de nyopsatte legeredskaber i ”cirklen”. Klagen går både på redskabernes udseende og placering.

Bestyrelsen overvejer fortsat at opsætte bænke ved legepladsen. 

  

7.  Udendørs belysning

Den nye lysstander ved Øresundsvej er opsat. Det har været nødvendigt at foretage opgravning, idet det ikke var muligt at skyde ledningen under vejen på grund af en fjernvarmeledning.

Det er besluttet at bruge Eco Techniq til fremtidig servicering af den udendørs belysning. 

 

8.   Københavns Kommune

Københavns Kommune har henlagt sagen vedr. de allerede etablerede cykelparkeringspladser på vestsiden af vores bebyggelse ud mod den nye cykelsti. Etape 5 søger om en udvidelse af området med henvisning til en generel mangel på cykelparkeringspladser. 

Københavns Kommune fastholder, at de ikke vil lovliggøre den lille miljøstation med henvisning til at den er for lille til at dække behovet. Afgørelsen er videresendt til Skanska.

 

9.  Skanskas medlemskab af grundejerforeningen

Grundejerforeningens advokat har tidligere skrevet til Skanska advokat og foreslået, at der bliver afholdt et møde. Skanskas advokat har endnu ikke svaret.

 

10. Ordinært bestyrelsesmøde

Mødet blev planlagt til onsdag d. 20. maj 2015 kl. 19.00 på Sundby Sejl. 

 

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00 hos Ellen- Margrethe Soelberg, Øresund Parkvej 6, 4.tv. 

 

12. Eventuelt

Leif Rørbæk oplyste, at etape 4 overvejer at etablere fibernet. Tilbud fremsendes til de øvrige etaper til orientering. 

  

Bestyrelsesmøde 23. okt 2014

Sted: Kenneth Rasmussen, Øresund Parkvej 14, st.th

 

Tid: kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.    

 

2.  De grønne områder

     Vedligehold

Gennemgang med HN Service vedr. udgåede planter i bøgehækkene.

Der vil blive indhentet tilbud på rengøring af fliser til foråret.

 

     Plantning af hyben

Tilbud fra HN Service på beplantning af Rosa Ragusa og Efeu på 18.900,00 excl moms. Gennemgang med HN Service inden accept.

 

     Trekantarealet ved den store miljøstation

Der er indhentet tilbud. Tilbud er ikke fyldestgørende. Der vil blive taget kontakt til HN Service.

 

3.  Parkering

Det vil blive undersøgt om der skal sættes et ”Privat parkering” op ved indkørslen til Øresund Parkvej. Der er ikke endelig truffet beslutning om hvorvidt det skal gøres.

Der er bestilt nye parkeringskort.

Det er via parkeringsfirmaet mulighed for online køb af parkeringsplads for én dag. Der vil ikke blive gået videre med dette på nuværende tidspunkt.

Der henstilles til, at beboere parkerer ved ”egen” etape.

 

4.  Økonomi

      Budgetkontrol

Budgettet følges pænt. 

 

      Godkendelse af skattefri godtgørelse til formanden

Ovenstående blev godkendt.

 

5.  Legeplads

Der er indhentet tilbud på opsætning af bænke ved legehus. Det vil blive undersøgt nærmere via nedsat udvalg i Grundejerforeningen.

 

 

6.  Udendørs belysning

Fortsat problemer med udendørs belysning. Der har været klager over EL Gruppen og anden leverandør vil blive undersøgt.

 

7.  Højtryksspuling af kloaker

Kloaker vil blive spulet - pris ca. 25-30.000. Det er ca. 5 år siden dette blev gjort sidst.

 

8.  Juletræ

Der er indhentet tilbud for opsætning af juletræ og etablering af strøm på 10.940,00. Tilbuddet blev accepteret og juletræet vil blive opsat inden 1. december og taget ned primo januar. Størrelse på træet er ca. 3-4 meter.

 

9.  Københavns Kommune

     Cykelparkeringspladser

Der er intet nyt.

 

     Den lille miljøstation

Der er intet nyt.

 

10. Skanskas medlemskab af grundejerforeningen

     Aflysning af vedtægter

Vi afventer svar fra Skanska.

 

11. Næste møde

Mandag d 12. januar hos Poul Hansen, Øresund Strandpark nr. 7, st. th., kl. 19:00.

 

12. Eventuelt

Grundejerforeningen vil nøje følge det kommende byggeri med henblik på at mindske Øresund Strandparks beboeres gener af byggeriet mest muligt.

Bestyrelsesmøde 20. aug 2014

Øresund Strandpark, Grundejerforeningen Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag d. 20. august 2014

Sted: Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2.tv

Tid: kl. 19.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

OK, ingen bemærkninger.

2. De grønne områder

V edligehold
Brombærbuske ud mod cykelsti fjernes.

Plantning af hyben
Der bliver foretaget gennemgang med HN Service vedr. beplantning af hyben og bøgehække.

Trekantarealet ved den store miljøstation
Der er stillet forslag om opsætning af bullbane (petanque), bænke og beplantning. Der vil blive indhentet tilbud inden der træffes beslutning herom.

3. Parkering

Parkeringsafgifter
Der er udskrevet parkeringsafgifter for 80.000 indtil videre i år. På samme tid sidste år var der udskrevet afgifter for ca. 35.000.
Der bliver malet en 5-meter streg ved etape 3.

Nye parkeringskort
Der bliver bestilt nye parkeringskort til næste år der gælder for to år. Antallet af parkeringskort i de enkelte etaper holdes uændret.

Evt. nyt skilt ved Amager Strandvej
Der er stillet forslag om ”Privat parkering” skilt ved indkørslen til Øresund Parkvej fra Amager strandvej. Forslaget er ikke vedtaget.

4. Økonomi

Budgettet følges pænt.

5. Legeplads

Legeredskaber er opsat ved den grønne kile.
Der bliver bestilt sand til næste år (til brug ved legehus).
Der er stillet forslag om bænke i området ved legehuset. Det vil blive nærmere undersøgt hvor bænkene i så fald vil passe bedst.

6. Storskrald

Der bliver opsat container i oktober/november måned.
Der bliver opsat skilte, der informerer om reglerne for miljøstationerne for herved at forsøge at afhjælpe, at beboere sætter storskrald på miljøstationerne. Endvidere vil der blive informeret om nærmeste genbrugsstation.

7. Udendørs belysning

Flere steder virker udendørs belysning ikke. Der bliver taget kontakt til El-Gruppen for at få afhjulpet problemerne.
Der er stillet forslag om og indhentet tilbud på opsætning af lysstander ved indkørslen fra Øresundsvej. Pris ca. 30-32.000 inkl. opsætning. Forslaget er vedtaget, og lysstanderen vil blive opsat.

8. Juletræ

Opfølgning på tidligere forslag af opsætning af juletræ med lys, på den grønne kile i december måned. Forslaget er vedtaget, og juletræet vil blive opsat til december.

9. Københavns Kommune

Lovliggørelse af cykelparkeringspladser
De nye cykelparkeringspladser mod vest er etableret uden, at der er indhentet tilladelse fra kommunen. Der er indsendt ansøgning om lovliggørelse.

Lovliggørelse af den lille miljøstation
Den lille miljøstation er opført på en midlertidig tidsbegrænset dispensation, som er udløbet. Der er indsendt ansøgning om lovliggørelse.

10. Skanskas medlemskab af grundejerforeningen

Aflysning af vedtægter
Foreningens advokat har afsendt brev til Skanska og peget på nogle udestående forhold, som bør afklares inden evt. aflysning af Grundejerforeningens vedtægter. Skanska har endnu ikke svaret.

11. Næste møde

23. oktober 2014 hos Kenneth Rasmussen, Øresund Parkvej 14 st. th.

12. Eventuelt

Der kommer lys på nylagt cykelsti på bagsiden indenfor 14 dage og beplantning efter 1. november. 

Bestyrelsesmøde 12. jun 2014

Sted:

Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th. Etape 5

Tilstede:

Etape 1 : Ellen­Margrethe Soelberg, BM (Bestyrelsesmedlem)

Etape 2: Etape 4: Etape 4: Etape 5: Etape 5:

Afbud:

Etape 2: Etape 3:

Poul Hansen, SUP (Suppleant) Kurt Henriksen, BM
Leif Rørbæk, SUP
Flemming Sørensen, BM

Bodil Sørensen, SUP

Karsten Lyng Anthonsen, BM Kenneth Rasmussen , BM

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

  Ordinært bestyrelsesmøde

 2. Fordeling af arbejdsområder og ansvarsområder

 3. De grønne områder

  a) Vedligehold
  b) Opsætning af hegn
  c) Plantning af hyben
  d) Trekantsarealet ved den store miljøstation

 4. Parkering

 5. Økonomi

 6. Legeplads

  Forslag til udnyttelse af ”cirklen”

 7. Udendørs belysning

  Manglende lys
  Evt. ekstra lysstander Stærkere lys i de høje standere

 8. Cykelparkering

  Flytning af cykelparkering ved etape 2

  Parkering af ladcykler ved etape 5

 9. Skanska medlemskab af grundejerforeningen

  Aflysning af vedtægter

10. Næste møde 11. Eventuelt

Ad. 1)
Godkendt med en enkelt rettelse i andet sidste afsnit under punkt 11.

Ad. 2)
Sekretær : Kenneth Rasmussen, Etape 3
‘Grønne område’ Kurt & Leif fra Etape 4, Karsten Etape 2 Parkering : Kurt + formanden (Flemming)
Legeplads: Bodil
Genbrugsplads : Etape 1

Ad. 3)
a) Der er meget ukrudt. Hække skal klippes inden Skt. Hans. Hæk mellem etape 4 & 5 har et stort hul. Nye bøgeplanter skal opsættes. Kurt & Leif tager kontakt til HN/ Peter
b) Hegn opsat som aftalt med HN. Opstramning af de ‘gamle’ endnu ikke foretaget.
c) Der skal plantes hyben ud mod Amager Strandvej ved etape 2 & 3 ­ så der bliver en ensartet linie for hele bebyggelsen. Bed bag skinne i etape3 (ud mod Grønningen) skal have lidt planter. Muligvis også lidt ‘opfyldning’ ved gavl på etape 2 (ulige side).
d) Stor diskussion om 3­kanten ved genbrugsstation. Etape 1 meget visionær. En plan udarbejdes for området. Diverse hegn er ‘uofficielle’.
Ad. 4)
Der bliver udskrevet flere parkeringsbøder. Opfattelsen er, at det er pga. mere aktivitet hos Parkzone. Indtægt i 2014 allerede nu af samme størrelse som hele 2013.

Ad. 5)
Budget følges. Mindre overskud indtil videre. Den milde vinter har sin del af æren herfor.

Ad. 6)

Bodil fremlagde en plan for udnyttelse af den ledig ‘ring’ på Grønningen. Efter nogen debat ­ enighed om diverse legeredskaber. Bodil kontakter firma for tilbud og afklaring af enkelte detaljer.

Ad. 7)
a) Etape 1’s problemer løst. Men fugt og myrer skaber problemer ­ som måske vil gentage sig.
b) Leif har talt med EL­gruppen. Dog ikke modtaget endeligt tilbud på ekstra lysstander ved indkørslen fra Øresundsvej.
c) De høje lysstandere kan ikke forsynes med stærkere pærer/rør.
Ad. 8)
Etape 2 havde fremsendt ønske om godkendelse af flytning af cykelstativ. Godkendt. Etape 5 ønsker at lave en lad­cykelplads ud for cykelskur i ‘lige side’. Godkendt. Økonomien klares af de enkelte etaper.

Ad. 9)
Der blev bakket op om formandens udkast til brev til advokat Thomas Damsholt. Dog med en ‘teknisk’ rettelse. Så det blev til ‘bankgaranti på anfordring’.

Ad. 10)
Næste møde:
Onsdag d. 20.08.2014 kl. 19.00 ­ 21.00 hos Kurt SP 18, 2. tv.
Ad. 11)
Nogen mener, at skiltet med parkeringsregler ved indkørslen fra Amager Strandvej er for lille og nemt kan overses.Kunne være som ved indkørsel fra Øresundsvej

Ref. Poul Hansen, etape 2 

Bestyrelsesmøde 31. mar 2014

Sted:

Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th. Etape 5

Tilstede:

Etape 1 : Per Krogshede, BM (Bestyrelsesmedlem) 

Etape 2: Poul Hansen, BM

Etape 2: Karsten Lyng Anthonsen, SUP 

Etape 4: Kurt Henriksen, BM

Etape 4: Leif Rørbæk, SUP

Etape 5: Flemming Sørensen, BM

Etape 5: Bodil Sørensen, SUP 

 

Afbud:

Etape 3: Jette Larsen, SUP (Suppleant)

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 2. De grønne områder

 3. Vintertjeneste

 4. Parkering

 5. Legeplads

  Forslag til udnyttelse af ”cirklen”

 6. Økonomi

  Resultatopgørelse 2013

  Budget 2014.

 7. Udendørs belysning

 8. Udkørsel fra stikveje

  Afstribning

 9. Storskrald

10. Skanskas byggeri ved Lergravsvej

11.Ordinært bestyrelsesmøde

Skanska har fremsat ønske om udtræden af grundejerforeningen

12. Næste møde 13. Eventuelt

Ad. 1) Godkendt

Ad. 2)
Hyben klippet. Hegn opsættes hurtigst muligt ved ny cykelsti og ud mod Amager Strandvej for at beskytte hyben . Trådhegn i lighed med eksisterende hegn.
Nedkørsel ved Etape 3 ud mod Grønningen. Anbragt sten for stor. Jimmi’s lift kan ikke komme igennem. Peter (HN) kan godt tage den tilbage.

Ad. 3)
Den milde vinter betyder vi har brugt under budget til snerydning.

Ad. 4)
Uenighed/manglende afklaring om etape 1, 2 & 3 ­ KUN skal have 2 parkeringskort i lighed med reglerne i etape 4 & 5. Beslutning udskudt. Vi har i seneste omgang haft kort der gælder i 2 år med baggrund i økonomi. Det normale er skift af kort hvert år. Opfordring til at GF/Formanden ved næste fornyelse undersøger muligheden for ‘farveskift’ på kortene, så P­vagter vil have nemmere ved at finde evt. udløbne kort.

Ad. 5)
Bodil har fortsat undersøgt nye muligheder for at få udfyldt den ‘tomme’ ring på Grønningen . Haft møde samtale med Kompan. Viste 2 ‘farverige’ tilbud, som kræve faldunderlag til 50.000 plus moms samt redskaber til 42.000 + montering + moms. Bestyrelsen mente, at prisen var
i overkanten. Yderligere tilbud undersøges.

Ad. 6)

Regnskab for 2013 viser et resultat på ­53.000 kr. mod budgetteret ­154.000 kr. De positive afvigelser har bl. a. været indbetaling fra Skanska og besparelser på saltning m.v. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2014 tager udgangspunkt i uændrede bidrag fra ejerforeningerne.

Ad. 7)
Leif havde talt med El­gruppen om vurdering på ‘udendørs­belysning’ var OK (har været ramt af fugt­problemer). El­gruppen kunne ikke umiddelbart påpege ‘fejl’ til brug for evt. retskrav over for Skanska.
Flere har klaget over indkørslen fra Øresundsvej ikke er ‘markant’ nok . Prisen for en lampestander + montering heraf på den anden side af indkørsel undersøges.
GF besluttede at undersøge muligheden for ‘stærkere’ lys i de høje udendørsstandere.
En lampe ved indkørsel (Etape 1) er skæv. Skal rettes op.

Ad. 8)
På baggrund af gode erfaringer med afstribningen ved etape 2, iværksættes afstribning for de resterende, relevante udkørsler hurtigst muligt.

Ad. 9)
Der bestilles container til storskrald 24.04.14 ­ Fungerer som vanligt med opsamling i etaperne. Usikkerhed om ‘egne’ cykler må sættes til storskrald. Undersøges ­ og indskrives i opslag når dette kommer ud.

Ad. 10)
Lidt ustruktureret debat om ændringerne i lokalplanforslaget. Lidt bedre end oprindeligt, men stadig meget høj byggeprocent. En del indsigelser er indkommet også til dette forslag, dog ikke helt så mange som til det første forslag.

Ad. 11)

Flemming sender udkast til beretning.

Afholdes 21. maj 2014 i Sundby Sejl ­ Pejsestuen Ad. 12)

Bestyrelsesmiddag 14. maj 2014. Kurt bestiller bord.

Ad. 13) Intet

Ref. Poul Hansen, etape 2 

Bestyrelsesmøde 28. jan 2014

Referat fra grundejerforeningsmødet den 28. januar 2014

Tilstede: Per Krogshede, Karsten Lyng Anthonsen, Kurt Henriksen, Leif Rørbæk, Flemming Sørensen og Jette Larsen

Afbud: Poul Hansen, Bodil Sørensen og Carina Holt

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. De grønne områder

3. Vintertjeneste

4. Parkering

5. Legeplads

a. Forslag til udnyttelse af ”cirklen”

6. Økonomi

a. Resultatopgørelse 2013

b. Budget 2014.

 1.  
  1.  

7. Udendørs belysning

a. Evt. krav mod Skanska

8. Udkørsel fra stikveje

9. Skanskas byggeri ved Lergravsvej

a. Økonomisk støtte til Fokusgruppen

b. Aflysning af grundejerforeningens vedtægter

 1.  
  1.  

10.  Næste møder

a. Bestyrelsesmøde

b. Ordinært bestyrelsesmøde

11.  Eventuelt

 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

2. Siden sidste bestyrelsesmøde er der etableret metalkant for enden af etape 3. Der er opsat bomme på grønningen, og den store miljøstation er lukket.

Det er nu tid at få klippet vores hyben ned i 40 cm højde. Nyt tilbud indhentes, da det bestående er for gammelt. Det nye tilbud skal desuden indeholde plantning af hyben udfor etape 3 mod strandvejen. Karsten styrer timing af hybenklipningen.

Karsten står ligeledes for at bestille skilt til etape 1 om indkørsel forbudt ved indkørslen fra Øresund Parkvej der pt. misbruges af bl.a. Flyttefirmaer mv.

3. Mild vinter, intet at berette.

4. Ved næste års fornyelse af vores parkeringskort, skal etape 1+2+3 afklare i egen ejerforening om de, ligesom etape 4+5, kun ønsker at uddele 2 parkeringskort.

5. Intet nyt, tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

6. Vi afventer endeligt regnskab, som Flemming sender ud, når det er færdigt. Flemming tager til budgetmøde hos DEAS for grundejerforeningen.

7. Leif spørger El-gruppen om vores udendørsbelysning er lavet efter forskrifterne, for at vurdere om der er grundlag for at gøre krav overfor Skanska.

8. Karsten indhenter tilbud på nedkørsel fra stien efter grønningen mod Øresund Parkvej

9. Advokat Damsholt har sendt brev til Skanska om at vi ikke umiddelbart vil aflyse vores vedtægter.

Fokusgruppen har holdt møde med teknik og miljøudvalget omkring Skanska byggeriet. Der kommer nyt oplæg og ny høringsfrist på 14 dage.

Grundejerforeningen dækker Fokusgruppens dokumenterede udgifter indenfor en ramme
på 4.000 kr. Grundejerforeningen har endvidere accepteret at dække udgifterne til en
middag.

10.  Næste bestyrelsesmøde afholdes 31.3.2014 hos Jette Øresund Parkvej 21 3.th kl 19.00

      Ordinært bestyrelsesmøde afholdes 21.5.2014 i Sundby Sejl kl 19.00

11.  Flemming retter henvendelse til 2 beboere omkring rod på altanen.

Der opfordres til at de enkelte ejerforeninger strammer op overfor ejere der fremlejer deres lejligheder, således at ejerne er deres ansvar bevist omkring overholdelse af husorden, vedtægter m.v.

Etape 4 orienterede om at de lægger tag på deres cykelskure

Bestyrelsesmøde 30. okt 2013

Sted:

Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv. Etape 4

Tilstede:

 

Etape 1: Per Krogshede, BM (Bestyrelsesmedlem)

Etape 2: Poul Hansen, BM

Etape 2: Karsten Lyng Anthonsen, SUP (Suppleant)

Etape 3: Carina Holt, BM

Etape 4: Kurt Henriksen, BM

Etape 4: Leif Rørbæk, SUP

Etape 5: Flemming Sørensen, BM

Etape 5: Bodil Sørensen, SUP

Afbud:

Etape 3: Jette Larsen, SUP

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. De grønne områder:

Efeubed ved etape 1

Metalkant ved Etape 3. HN Service har afgivet tilbud: 7.705,00 kr. + moms

Spærrebomme ved grønningstien

Klipning af hyben

1. Parkering

2. Økonomi:

                Budgetkontrol tidl. fremsendt. Store udgifter til vanding.

                Godkendelse af skattefri godtgørelse til formanden: 3.700 kr.

                “Højrentekonto”.            

3. Miljøstation (store)

HN Service afgivet tilbud på lukning: 13.445,00 kr. + moms

1. Udvendig belysning

                            Se tidligere mailkorrespondance

2. Udkørsel fra stikveje

3. Administrator

                             Etape 2 har udtrykt utilfredshed med nuværende administrator

9.    Grønne områder og vintertjeneste.

       Rocoon rengørings- og ejendomsservice vil gerne fremsende tilbud.

10.  Skanskas byggeri ved Lergravsvej

11.  Næste møde

12.  Evt.

 

 

Ad. 1)

Godkendt.

Ad. 2)

a) Der var enighed om, at arbejdet med udlægning af rullegræs ved etape 1 er pænt udført.

b) Tilbud er accepteret. Arbejdet igangsættes nu.

c) Opsætning af bomme påbegyndes primo november.

d) Pga. ændringer i Kbh.s Kommunes planlægning er cykelsuperstiens påbegyndelse udsat til primo forår. GF fastholder beskæring af hyben til tidligt forår. Karsten holder øje med udviklingen og ser om det kan passes ind ift. cykelsuperstien.

Ad. 3)

Intet nyt

Ad. 4)

a) Budgettet følges pænt. Dog store udgifter til vanding af nyplantede træer pga. den meget tørre sommer.

                     b) Udbetaling af skattefri bestyrelsesgodtgørelse til formanden godkendt.

                     c) ”Højrentekonto” på 300.000 kr. forlænges et år. Rente 1,25 %.

Ad. 5)

Tilbud accepteret. Arbejdet med lukning af miljøstationen, for at undgå ”uønskede gæster”, påbegyndes snarest.

Ad. 6)

Med baggrund i manglende udendørs belysning i etape 1 har El-gruppen foretaget en adskillelse af lyset med 6 udgangskabler og 6 relæer til etaperne 1-3 for nemmere at indkredse evt. fejl. Der mangler dog nu igen lys i etape 1 og 2. Poul tager kontakt til Jimmi, som i samarbejde med El-gruppen, vil se på sagen igen.

Problemerne skyldes fugt i lamper og kabler og der blev fremsat forslag om at rejse krav overfor Skanska. Leif laver udkast til skrivelse.

Ad. 7)

Mange biler kører stadig for hurtigt i bebyggelsen - og skaber farlige situationer, når der køres ud over fortovene - som falder i et med stikvejene. På baggrund af forslag stillet af etape 2 blev det besluttet at lave et forsøg på en udkørsel med ‘malede skak-tern’ - for at gøre især bilister mere opmærksomme på at de skal udvise agtpågivenhed. Karsten følger op - og taler med HN Service (Peter).

Ad. 8)

Etape 2 opfordrede til, at man  tog GF’s administrationsselskab op til vurdering - både pris- og kvalitetsmæssigt. De øvrige etaper, som alle benytter DEAS i deres ejerforeninger, gav udtryk for tilfredshed med samarbejdet.  Det blev dog besluttet, at det skulle undersøges om der er basis for yderligere rabatter.

Ad. 9)

GF har modtaget et uopfordret tilbud på vintertjeneste, pasning af grønne områder og viceværtarbejde. Tilbuddet på saltning og snerydning er afgivet som et fast tilbud, men prisen er betydeligt højere end de gennemsnitlige variable udgifter i de foregående år. GF fortsætter indtil videre med de nuværende leverandører.

Ad. 10)

Formanden og Leif været til møde med foreningens advokat med baggrund i Skanska ønske om at få vedtægterne for Øresund Strandpark aflyst af matr. nr. 1041. Det er usikkert om de tinglyste vedtægter har betydning for gennemførelse af det påtænkte byggeri, men advokaten vil skrive til Skanska med kopi til Center for Bydesign. Skanska vil i øvrigt indkalde formændene til et orienteringsmøde om Lergravsprojektet. GF er lidt i tvivl om det formålstjenlige i at deltage i et sådan møde, men vil indtil videre anbefale alle etapebestyrelser at deltage, idet det forudsættes, at også andre interesserede kan være repræsenteret.

 ‘Øresundsgruppen’ har fremsat ønske om økonomisk støtte ifm.  den aktivitet der har været indtil videre. GF vil i særlige tilfælde kunne medvirke med et begrænset beløb til dækning af dokumenterede udgifter. 

Ad. 11)

Næste møde: 28.01.2014 kl. 19.00 hos Leif Rørbæk , E4, Sundby Parkvej  18, 3. tv

Ad. 12)

Etape 2 fremsatte forslag om juletræ på Grønningen.

Der var en overvejende positiv stemning for forslaget, men der blev samtidig udtrykt tvivl med hensyn til strømudtag til lys. Forslaget vil blive taget op igen til næste år.

Ref. : Poul /sekretær 

17/11/13

 

Bestyrelesesmøde 29. aug 2013

Sted:

Per Krogshede, Øresund Parkvej 5, 5. th. Etape 1

Tilstede:

Etape 1 : Per Krogshede, BM (Bestyrelsesmedlem)

Etape 2: Etape 2: Etape 3: Etape 3: Etape 4: Etape 4: Etape 5: Etape 5:

Afbud:

Etaoe 4:

Poul Hansen, BM
Karsten Lyng Anthonsen, SUP Carina Holt, BM
Jette Larsen, SUP (Suppleant) Kurt Henriksen, BM
Susanne Rasmussen, SUP SUP Flemming Sørensen, BM
Bodil Sørensen, SUP

Leif Rørbæk, SUP

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 2. Forretningsorden

  Skrivning & godkendelse af referat.

 3. De grønne områder

  Dværgtræer.
  Metalkant ved Etape 3 Spærrebomme ved grønningstien Efeubed ved etape 1
  Klipning af hyben

 4. Parkering

 5. Økonomi

 6. Legeplads

  Evt. forslag til legeredskaber i ‘Cirklen’.

 7. Miljøstation

  Overvejelse vedrørende yderligere lukning af miljøstationen Storskrald

 8. Udvendig belysning

 9. Skanskas byggeri ved Lergravsvej

  Udarbejdelse af høringssvar? Nedsættelse af arbejdsudvalg?

10 Næste møde 11 Evt.

Ad. 1)
afholdt 12. junil 13. Godkendt.

Ad. 2)

Det blev aftalt at referat skal udsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødet. Såfremt der ikke inden 7 dage er kommet indsigelser er referatet godkendt.

Ad. 3)

 1. Spørgsmål fra Etape 3: Kan GF beslutte at halvdøde træer på Grønningen fjernes? JA. De nye træer har krævet meget vanding og burde måske have afventet den lange tørke­periode. Gennerelt: God tilfredshed med de nye træer.

 2. Metalkant endnu ikke lavet jvf. tildligere beslutning. SKAL gennemføres inden vinter.

 3. Spærrebom. Der tages et ‘fornyet’ kik på dette.

 4. Etape 1 har fået og accepteret tilbud på efeu­problematikken. I samme forbindelse

  får etape 1 oprettet yderligere cykelparkering for egen regning. Etape 1 opfordrede

  etaperne til at holde en ensartet standard på cykelparkering.

 5. Klipning af hyben. Med baggrund i de mange planer(cykelsti/lokalplan) udskød vi klipning til tidligt forår 2014. (Viser sig dog nu, at Kbh’s Kom. har udskudt ‘supercykelstien’ tilsvarende sekretærens bemærkning)

Det ‘grønne’ udvalg tager et møde med Peter(Gartner). Tingene trække lidt for ofte ud. Ad. 4)

Parkzone opgørelse for de første 7 måneder : 35.000 kr. Den lave indtægt skyldes 2 ting. Oplevelsen af lavere antal på besøg fra Parkzone og flere parkerer lovligt. Findes stadig ‘ferie­parkeringer’ . De enkelte ejerforeninger har påtale­ansvar og ­rettigheder.

Ad. 5)

Indbetaling fra etape 1 modtaget (efeu­renoveringen) i GF’s kasse. Dog uden moms. Per undersøger.

Ad. 6)

Bodil havde undersøgt flere muligheder for legeredskaber til ‘cirklen’. Enighed om at afvente nærmere ­ til lokalplanen er bedre afklaret. Her er indtegnet ‘gennemgangsstier’ via vores grønne område.

Ad. 7)

Den ‘store’ miljøstation skal sikres bedre mod ‘klunsere’. Folk bliver forskrækkede over personer , når man tror der er tomt. ‘Stor­skrald’ som sættes ved miljøstation og evt. skal køres på genbrugsstation ­ koster hver gang 500 kr. Der skal snart bestilles container til storskrald igen (2 x om året ) . Viceværtens (Jimmi) folk pakker denne . De enkelte etaper sætter afmærket P­plads til rådighed for ‘skrald’. Dette sikrer en

bedre ‘pakning’ af container ­ samt at der ikke sættes ‘forbudte’ emner som f.eks. malerbøtter mv. i container. Sådanne emner sætter prisen på container meget op.

Ad. 8)

Intet sket siden sidste møde. Skal sættes i gang nu ­ inden den mørke tid for alvor sætter ind.

Ad. 9)

En omfattende debat omkring Skanska påtænkte bebyggelse på det tidligere Etape 6 område (nu udvidet betragteligt).

Skygge­indfald. Risiko for værditab på lejligheder pga. stærkt begrænset lysindfald. Opfordring til at deltage i høringsmøder. lave indsigelser mv. Sidste frist for indvendinger mod lokalplan er 26. september. Etape 1 + 2 medunderskriver på indsigelse fra aktionsgruppe. GF sender også indsigelse (som udarbejdet, med mindre rettelser).

Ad. 10)

Næste møde: 30.10.13 kl. 19.00 hos Kurt Henriksen , E4, Sundby Parkvej 18, 2. tv..

Ad. 11)

Per modtaget en opfordring Købehavns kommune til at få beboere til at cykle i stedet for at køre bil. Ingen ønskede at påtage sig projektet.

Forslag om støtte­medlemskab fra GF i sejler­institutionen. Afvist.

Forslag om cykel­pumpe i Øresund Park regi. Afvist af praktiske grunde samt manglende ‘behov’.

Etape 1 ønskede en betoning af, at etaperne efterlevede de enkelte etapers husorden..

Ref. : Poul /sekretær 

Bestyrelsesmøde 12. jun 2013

Sted:

Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th. Etape 5

 

Tilstede:

Etape 1 : Per Krogshede, BM (Bestyrelsesmedlem)

Etape 2: Poul Hansen, BM

Etape 3: Carina Holt, BM

Etape 3: Jette Larsen, SUP (Suppleant)

Etape 4: Kurt Henriksen, BM

Etaoe 4: Leif Rørbæk, SUP

Etape 5: Flemming Sørensen, BM

Etape 5: Bodil Sørensen, SUP

 

Afbud:

Etape 2: Karsten Lyng Anthonsen, SUP

 

Dagsorden:

 

1)    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2)    Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder

3)    De grønne områder

Alm. Vedligehold

Plantning af dværgtræer og såning af græs/ blomsterfrø

Metalkant ved Etape 3

Spærrebomme ved grønningstien

Efeubed ved etape 1

4)    Parkering

Parkeringsafgifter

5)    Økonomi

6)    Legeplads

Bænke ved ’sanse’-gyngen

7)     Parkering af ladcykler

8)    Udvendig belysning

9)    Pullerter ved etape 1

10) Skanskas medlemskab af grundejerforeningen

11) Næste møde

12) Evt.

 

Ad. 1)

 afholdt 8. april 13. Godkendt via mail af daværende bestyrelse.

Dette var første reelle møde i den ’nye’ grundejerforeninng.

Ad. 2)

Flemming genvalgt som formand & kasserer

’Det grønne udvalg’: Etape 4

Parkeringsudvalg : Kurt & Flemming

Vicevært/Miljøstation: Etape 1

Legeplads: Etape 3

Sekretær: Poul

Ad. 3)

a)    Nogen utilfredshed fra Etape 3. For meget ukrudt, hvor ofte er HN ’til-stede’? Foreslag om afrapportering fra HN, så det bedre kunne dokumenteres hvad der er foretaget.

b)    Der er plantet 7 dværg-træer. Mangler endnu 6. De sidste 6 været udskudt lidt pga. meget tørke.

c)    Metalkant iværksættes hurtigst muligt . Leif snakker med HN.

d)    Godkendt at tidligere bestyrelse. Iværksættes snarest muligt. Hajtænder ved blok 4 kom op under dette punkt. Aftalt Poul undersøger regler herfor.  Iflg. ’Privatvejslovens § 57 vil dette involvere både politi og kommunalbestyrelse.

e)    Etape 1 har indgået forlig med Skanska på 50.000 plus moms ang. dette. GF’s bestyrelse godkendte, at Etape1 er ’tovholder’ på løsningen med rullegræs jf. tidligere tilbud, på op til 110.000 kr.

f)     Øvrige ting under dette punkt: Nedskæring af Hyben. Jf. tidligere referat fra februar & april. Livlig dialog om hvor hårdt der skulle beskæres. Et flertal fastholder de ca. 30 – 40 cm’s højde for at få buskene tætte. I øvrigt besluttet på møde i februar. HN var for sent ude, så det bliver enten sent efterår eller tidligt forår 14, det bliver udført. 

Etape 1 forhørte sig om mulighederne for bedre faciliteter for cykelparkering . Jf. tidligere praksis betaler etaperne selv for yderligere parkeringsfaciliteter – efter en godkendelse af placering i GF.

Træer (ud mod Standvejen) ved etape 3 er gået ud – efter de var forsøgt reddet/flyttet ifm. Cykelstativer. Leif beder HN om at fjerne dem.

Etape 2 har som de eneste græs ud mod Strandvejen – og ikke hyben. Bør standardiseres.

 

Ad. 4)

Afgifter falder stadig. Ca. 26.000 kr til Parkzone åtd(år-til-dato).

Ad. 5)

Budgettet følges. Snerydning åtd. : 137.000 kr

Ad. 6)

Bænke legeplads. Skulle være lige på ’trapperne’.  Pris 16.000 kr. inc. Moms + montering.

GF modtager gerne forslag til hvad ’hullet’ mellem rutsjebane & klatrestativ kan anvendes til. Henrik fra Etape 3 er ’på sagen’.

Ad. 7)

Etape 4 overvejer en ’parkeringsplads’ for ladcykler ved MC-parkeringen lige efter grønningen. Bestyrelse sanktionerede etape 4’s planer.

Etape 1 vil overveje en mulighed for noget lignende ifm. allerede påtænkt cykelparkerings projekt..

Ad. 8)

Der har længe været problemer med belysningen på grønningen og Etape4’s cykelskur. Iværksættes snarest en udbedring. Anslået pris ca. 12 – 15.000 kr ex. moms.

Ad. 9)

Etape 1 ønsker pullerter fjernet ud mod parkeringsplads. Afmærkning ud for indgangene ønskes, så der ikke parkeres ’ulovligt’ ud for disse udgange. Leif aftaler med gartner(Peter).

Ad. 10)

Skanska ønsker at udtræde af GF(GrundejerForeningen) – efter at etape 6 er blevet ’nedlagt’ og erstattet af en ny og større plan. Så længe Skanska er indehaver af denne (oprindelige) matrikel er de pålagt at være medlem af GF.

Formanden har bedt Skanska om at komme med et udspil på, hvordan de havde forestillet sig en udmeldelse. Der er som minimum 3 udeståender: Parkeringshus, ’lille-miljøstation’ (har status som midlertidig) og efeu. Efeu ser dog ud til at være afsluttet efter etape1’s accept af Skanskas udspil om dette.

Ad. 11)

Næste møde: 20.08.13 kl. 19.00 hos Per Krogshede , E1, Øresund Parkvej 5, 5.

Ad. 12)

Etape1 havde nået at gøre indsigelser mod Skanskas byggeri på Lergravsvej. Hvis der kom yderligere aktiviteter fra etape 1’s side, var Leif (E4) interesseret i deltagelse omkring dette.

 

Ref. : Poul /sekretær 

Bestyrelsesmøde 8. apr 2013

Sted:  Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv. Kl. 19,30

Tilstedeværende:  Etape 2 (E 2) Louise Pedersen,  E3 Henrik Kirkegaard,  E 4 Kurt Henriksen og Leif Rørbæk, og  E5 Bodil Sørensen og Flemming Sørensen.

Referent:  Leif Rørbæk

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:  Godkendelse var i forvejen sket via mails.

2. De grønne områder: 

Klipning af hybenbuske og opstilling af hegn gennemføres af HN i løbet af april måned iflg. Flemming. Pris 55.800 kr.+ moms. Klipning sker i ca. ½ meters højde. Viceværtens pligt til at renholde de grønne områder for papir, plast-poser og andet affald indskærpes fremover.

 

Efeubede ved E 1: Etapen har anmeldt de mangelfulde jordbundsforhold og efeubede til Skanska, hvis svar afventes, inden problematikken tages op igen i GF regi.            

 

Ajourføring af vedligeholdelsesaftale med HN: Aftalen er udvidet med oktober græsslåning og klipning af hækkenes toppe. Græstoppe slås 4 gange årligt, for E 5 2 gange. Pris 355.000 kr + moms.

 

Kurt og Leif har i øvrigt besøgt HN og aftalt med Peter, at vi mødes på grønningen i løbet af april for at igangsætte de aktiviteter, som bestyrelsen har besluttet: Placering af løvfældende dværgtræer på grønningen. Leif har fået katalog udleveret. Hække gennemgås og erstatningstræer markeres.

 

Bom ved grønningstien: Bestyrelsen har tidligere aftalt at etablere forskudte spærrebomme  for enden af grønningstien ved motorcykelpladsen. Bommene må ikke hindre færdsel af cykler og barnevogne.  HN opfordres til at afgive tilbud på etableringen.

3. Parkering.  E 3 vil overveje at indføre samme 5 meters hjørneafstand for parkerede biler i lighed med de øvrige etaper, hvilket vil gøre det lettere for Parkzonen at administrere. E 5 ønsker pt. ikke  at indføre parkering for tre biler langs hækken.

4. Legeplads:  I tilknytning til sansegyngen besluttedes det at etablere en bænk på hver side af gyngerne. De to bænke placeres med ryggen mod højene og på fliser.

5. Udvendig belysning:  Alle udendørslamper kan ikke lyse samtidig, hvorfor der foreløbig skal indsættes et ekstra relæ til ca. 2900 kr.+ moms. Leif kontakter EL-Gruppen på Krimsvej.  Bestyrelsen drøftede et evt. ansvar for Skanska for etablering af udendørsbelysningen excl. belysning på grønningen, som Skanska ikke er ansvarlig for, jf. mail fra El-Gruppen, som Leif i forvejen havde udsendt.

6. Storskrald  bliver den 19. april 2013. SR sætter opslag i gangene.

7. Vejbump: E 2, E 3, E 4 er imod, hvorefter forslaget er afvist.

8. Pullerter ved etape 1 afventer generalforsamling i E 1.

9. Skinnende bliktag på kiosk i Strandparken:  Leif havde taget et foto af det skinnede tag, der nærmest ikke hører hjemme Strandparken. Leif kontakter indledningsvis Amager Strandpark, der ejer bygningen.  Et andet tag eller et tag med mat belægning kunne være en løsning.

10.  Ordinært bestyrelsesmøde:  Det udsendte budget indstilledes til godkendelse med den ændring, at vedligeholdelsen reduceredes med 50.000 kr. til  350.000 kr. Flemming kontakter Helle om ændringen. Vedligeholdelsen rummer bl.a. sansegynge, efeubed evt. næste år, klipning af hække og opsætning af hegn, bomme, pullerter, beplantning i grønningen, bænke mv.       

 

Beretning. Flemming sender beretning til bestyrelsen.

Skanskas fortsatte medlemskab. Skanska har tidligere ytret ønske om at udtræde, hvorfor vi afventer nærmere fra Skanska.

 

11. Næste møde:  Det ordinære bestyrelsesmøde bliver 23. maj 2013 kl. 19,30

 

12. Evt.: Bestyrelsen drøftede mindre legeredskaber i ”rundingen”. Henrik skaffer katalog og Indhenter tilbud.  Bestyrelsesmiddag den 6. maj kl. 18,30 i Madklubben i Pilestræde.  Evt. fælles afgang fra metro kl. 18.

 

Bestyrelsesmøde 13. feb 2013

Dato:

Onsdag, den 13. februar 2013 kl. 19.30.

 

Sted:

Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3.th -  Etape 5

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Suppleant Arne Jacobsen, Etape 2.

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen, Etape 5

 

Afbud fra:

Bestyrelsesmedlem Louise Pedersen, Etape 2.

Bestyrelsesmedlem René Kornum, Etape 3.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

a)    Referatet fra bestyrelsesmøde den 7. november 2012 blev godkendt med enkelte rettelser. Jeanette opdaterer og rundsender det endelige referat.

 

Ad 2. De grønne områder.

a)    Genplantning af bøgehække og fyrretræer er gennemført.

b)    Klipning af hyben samt opstilling af hegn udføres i løbet af foråret.  Hyben klippes ned  til ca. 30 cm. Hegn opsættes i forlængelse af eksisterende hegn for at undgå trafik gennem de nedklippede hybenhække. Igangsættelse sker efter godkendelse af endeligt tilbud, som er undervejs (forventet pris i alt ca.  80.000 kr.).

c)     Det er besluttet at erstatte efeu-bedet ved etape 1 med græs. Den endelige løsning – evt. med rullegræs - afventer nyt tilbud fra HN Service og forventes besluttet på næste møde.

d)    Der foregår pt meget ”uhensigtsmæssig”  trafik på Grønningen, som resulterer i nedslidning af græsset. Det henstilles til  beboerne, at de benytter hovedindgangene mod parkeringspladsen i den daglige trafik. Det henstilles endvidere til beboerne, at de ikke lufter hunde på græsarealerne.

e)    Vedligeholdelsesaftalen med HN Service opdateres. Bøgehækkene vil fremover blive klippet  2 gange om året (den ekstra klipning i år er udført som ekstraarbejde), aftalen udvides med græsslåning i oktober måned og højene på grønningen slås 4 gange om året og øvrige høje 2 gange. HN Service fremsender nyt tilbud.

 

Ad 3. Vintertjeneste.

a)    Opdatering af vinteraftalen. Det er en udbredt opfattelse, at der bruges for meget salt. HN Service er bedt om at være opmærksom på at holde forbruget nede på "nødvendigt" niveau.  Arbejdet udføres i øvrigt på timebasis, og igangsættelse og saltningsgrad styres af kommunal  vejrstation på Amager Strandvej.

 

Ad 4. Parkering:

a)    Parkeringsafgiften er forhøjet til 650 kr. og kundgjort ved ny skiltning. Grundejerforeningens andel af de samlede parkeringsafgifter udgør 9.499 kr. for 2012. Der er i 2012 udskrevet væsentligt færre parkeringsafgifter end i de foregående år.

b)     Der er i etape  4 og 5 alene tildelt 2 P-kort pr lejlighed for 2013/14 med henvisning til de alt for få parkeringspladser i de 2 etaper. Samtidigt er vægtgrænsen for erhvervsbiler og varevogne i etape 4 og 5 reduceret til 2.500 kg totalvægt.

 

Ad 5. Økonomi:

a)    Udkast til regnskab for 2012 blev gennemgået. Resultatet er opgjort til -117.000 kr., idet det dog bemærkes, at der i regnskabsåret er foretaget udbetaling af 400.000 kr. til ejerforeningerne og at en opsat sansegynge ikke er medtaget i regnskabet for 2012. Driftsresultatet for 2012 er tilfredsstillende. Flemming holder d. 20. februar møde med DEAS med henblik på at få gennemført enkelte redaktionelle ændringer, bl. a. med en specifikation af gældsposterne

b)    Udkast til budget for 2013 blev gennemgået. Det blev besluttet at hensætte i alt 400.000 kr. til vedligehold i 2013. Det hensatte beløb skal bl. a. dække større vedligeholdelsesarbejder omfattende betaling af sansegynge (er opsat), klipning af hyben og opsætning af hegn samt renovering af efeu-bedet ved etape 1.

 

Ad 6. Storskraldordning:

a)    Det henstilles til beboerne i videst muligt omfang selv løbende at bortskaffe storskrald i stedet for at henstille det ved den store miljøstation, idet det er forbundet med store udgifter at få det bortkørt. Det er besluttet at gennemføre fælles afhentning af storskrald 2 gange om året - næste gang i april 2013.

 

Ad 7. Legeplads:

a)    Sansegyngen er etableret. Der er indkommet 2 beboerklager over placeringen, men det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at etableringen ligger inden for de rammer, der kan foretages uden høring på de enkelte foreningers  generalforsamlinger. Kurt svarer de 2 beboere. 

 

Ad 8. Vejbump:

a)    Etape 1 har foreslået, at der etableres vejbump på Øresund Parkvej. Etape 2 og 3 er imod og ønsker spørgsmålet behandlet på de enkelte generalforsamlinger. Etape 4 og 5 er neutrale.

 

Ad 9. Ordinært bestyrelsesmøde:

a)    Torsdag den 23. maj kl. 19:30 i Sundby Sejl.

 

Ad 10. Næste Møde:

a)    Onsdag den 3. april kl. 19:30 hos Kurt Henriksen Sundby Parkvej 18, 2.tv

 

Ad 11. Eventuelt:

a)    Bestyrelsesmiddag på MASH tirsdag den 5. marts kl. 19:00. Kurt bestiller bord.

b)    Etape 2 anmodede om GF´s accept af, at der blev etableret cykelstativer langs bøgehækkene mellem opgang 9 og 11. Flemming udtrykte tvivl om det æstetiske ved den ønskede placering. Anmodningen blev dog umiddelbart imødekommet, idet etape 2 erklærede sig villig til at genoverveje placeringen, såfremt en reduktion af de nødvendige parkeringspladser afstedkom protester.

 

Bestyrelsesmøde 7. nov 2012

Dato:

Onsdag, den 7. november kl. 19.30.

 

Sted:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Øresund Parkvej 5, 1. tv. – Etape 1

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Suppleant Allan Ekstrøm, Etape 1.

Bestyrelsesmedlem Louise Pedersen, Etape 2.

Suppleant René Kornum, Etape 3.

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.

Suppleant Leif Rørbæk, Etape 4.

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen, Etape 5

 

Afbud fra:

Bestyrelsesmedlem Young Heidi Moeslund, Etape 3.

Suppleant Bodil Benn Sørensen, Etape 5.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet af den 21/6 2012 bliver godkendt med følgende rettelse: ”Etape 4 og 5 foreslår, at varevogne på gule plader henvises til gæsteparkeringspladsen mod Lergravsvej-/stien ved Etape 1”. Med denne rettelse godkendes referatet enstemmigt.

Referatet af den 5/9 2012, ad 3) parkering: rettelse 2. bullit: ” Punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde”. Med denne rettelse godkendes referatet enstemmigt”.

 

 

Ad 2. De grønne områder.

 • Almindeligt vedligehold: Oftere slåning af høje på Grønningen skal drøftes for at undgå ukrudt, vipse og andet kryb. Der arbejdes hen imod en løsning, hvor der arbejdes med ”udsmidning” af blomsterfrø eller lignende. Ligeledes skal der strammes op på klipning af hække. Der skal afholdes et opfølgende møde med gartner, inden foråret begynder. Genplantning af bøgehække og fyrtræer pågår fortsat. Beplantning med løvfældende dværgtræer vedtaget indledningsvis på grønningen efter råd fra gartneren.
 • Efeubed ved Etape 1: Gartner har udarbejdet et oplæg til ny beplantning i Etape 1 med opstart i foråret 2013. Oplægget går på etablering af græs i stedet for Efeubed. Det er imidlertid aftalt, at Etape 4 og 5 (det grønne udvalg) tager kontakt til gartner for at få indhentet andre græsalternativer og en væsentlig billigere prismodel end det første oplæg. Der arbejdes således ihærdigt på sagen.
 • Klipning af hybenhække: klipning af hyben overalt i Øresund Strandpark sker til foråret. Tilbud indhentes på klipning af hyben samt tilbud på hegn.

 

Ad 3. Parkering.

 • Såfremt Parkzonen siger ok for en ordning - med erhvervsbiler og kassebiler med eller uden vægtgrænse - , accepterer GF, at etape 4 og 5 kan have ordningen. I så fald udarbejder etape 4 og 5 konkret formulering til parkeringsreglement, der snarest rundsendes til bestyrelsen.
 • Nye parkeringskort, eventuelt ændring af antal parkeringskort pr. lejlighed: Etape 1, 2 og 3 ønsker uændrede regler. Etape 4 og 5 ønsker at reducere 3 parkeringskort til 1 hovedparkeringskort og 1 gæsteparkeringskort, i alt 2 parkeringskort pr. ejerlejlighed. Er vedtaget enstemmigt på bestyrelsesmøde i G/F, og er ligeledes blevet afstemt de enkelte E/F bestyrelser imellem. Nye parkeringskort bestilt og gælder perioden 2013 og 2014.

 

Ad 4. Økonomi:

 • Budgetopfølgning for perioden 1/1 til 30/9: Tilbagebetaling fra G/F til de enkelte E/F er sket.
 • Højrentekonto: DKK 300.000,- indsat på højrentekonto for 1 år.
 • Forslag til investeringer til budget 2013: drøftes umiddelbart efter årsskiftet.
 • Godkendelse af eventuel skattefri omkostningsgodtgørelse til formanden – beløbet er for 2012, DKK 3.700,-: Enstemmigt godkendt.

 

Ad 5. Miljøstation:

 • Nye containere til hård plastic, metal og elektronik: nye containere er placeret i miljøstation. 5-6 papircontainere fjernes fra miljøstationen for at give plads.
 • Batteribokse: den 1 af 2 batteribokse flyttes ned til midlertidig miljøstation.
 • Henstilling af storskrald: der er afholdt ekstremt høje udgifter til storskrald. Der henstilles til at beboere husker at aflevere storskrald på miljøstation ved Vermlandsgade (JET benzin). I lighed med sidste bliver der muligt at få afhentet juletræer.
 • Orientering af beboere: der arbejdes på udarbejdelse af orientering/omdelingsbrochure.

 

 

Ad 6. Legeplads:

 • Etablering af sansegynge: leverandør rykket for tidsplan af Etape 3. 
 • Tilsyn og vedligehold: Etape 3 har gennemgået aftaler, der er mere omfattende end de behøver at være. Årlige eftersyn anbefales, men intet krav.

 

Ad 7. Vejbump:

 • Tilbud indhentet fra NCC på traditionelle bump: DKK 51.000,- inklusive moms vedrørende 2 vejbump før og efter svinget Øresund Parkvej. Etape 2 og 3 går tilbage til E/F for at få tilkendegivelse og accept. Hvis ikke accepteret i respektive Bestyrelser i E/F, da bør vejbump vedtages på Generalforsamling. Etape 1 er for bump af sikkerhedsmæssige årsager. Etape 4 og 5 har accepteret, at der kan etableres vejbump på Øresund Parkvej, hvis der er et ønske herom, og at finansieringen sker i Grundejerforeningens regi.

 

Ad 8. Næste møde:

 • Tirsdag den 8/12 2012 kl. 19.30 hos Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th. Bestyrelsesmødet blev aflyst og flyttet til den 13/2 2013.

 

Ad 12. Eventuelt

 • Nøgler: Etape 1 vil gerne have at nøglesystem i hele Øresund Strandpark tages op til drøftelse grundet de mange indbrud. Etape 3 oplyser, at en VIC-nøgle er en hovednøgle og en Post-nøgle, er en opgangsnøgle. Etape 3 har fra Skanska modtaget økonomisk kompensation vedrørende etapens, fælles nøglesystem, idet Skanska dels ikke kunne dokumentere for alle udleverede/returnerede nøgler (håndværker-cylindere/nøgler) og dels at Skanska også havde valgt at spare posten til nye cylindere/nøgler væk. Skanska fortsatte således nøglesystemet oprindeligt etableret til håndværkere i byggefasen. Dette nøglesystem er stort set opbrugt, idet Skanska også har inkluderet størstedelen af etaperne i ét og samme nøglesystem og derved gjort en udbygning af nøglesystemet i den enkelte Etape stort set umulig.

 

Bestyrelsesmøde 5. sep 2012

Sted:

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv. – Etape 4

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Bestyrelsesmedlem Louise Pedersen, Etape 2.

Henrik Kirkegaard, Etape 3 (på vegne bestyrelsesmedlem og suppleant).

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.

Suppleant Leif Rørbæk, Etape 4.

Suppleant Bodil Benn Sørensen, Etape 5.

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen, Etape 5

 

Afbud fra:

Bestyrelsesmedlem og suppleant, Etape 3.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet bliver godkendt med enkelte rettelser.

 

Ad 2. De grønne områder.

 • Almindeligt vedligehold: der henvises til referat af 21. juni 2012. Voldene bliver klippet inden udgangen af september måned. Afretning af efeu langs bygningsfacader vil ske, så afgrænsninger er tydelige. Bevoksning mod Amager Strandvejen i Etape 2, etableres ensartet som øvrige etaper mod Amager Strandvej.
 • Efeubed ved Etape 1: Gartner udarbejder oplæg på holdbare løsninger til ny beplantning i Etape 1. Oplæg baseres på foretagne analyser af jordbund, vækstbetingelser etc.
 • Klipning af hybenhække: Det grønne udvalg indarbejder klipning/beskæring i gartneraftale, herunder i hvilket omfang og perioder på året.

 

Ad 3. Parkering.

 • Status på parkeringsafgifter: Ingen aktuelle tal tilgængelige d.d.
 • Nye regler for erhvervsbiler og på gule plader: Punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
 • Nye parkeringskort: parkeringskort for 2013 fremsendes af ParkZone sidst på året. Bestyrelsesmedlem i den enkelte etape fordeler og leverer til den enkelte beboer.
 • Eventuel ændring i antal parkeringskort per lejlighed: Drøftes i etaperne og tages om muligt op til næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 4. Økonomi:

 • Budgetkontrol for 1. halvår 2012 er tidligere fremsendt. Budget følges planmæssigt.

 

Ad 5. Miljøstation:

 • Nye containere til hård plastic, metal og elektronik: Nye containere placeres i miljøstation.
 • Orientering af beboere: afventer placering af nye containere sidst på året.

 

Ad 6. Storskrald:

 • Er igangsat og foregår den 8./9. september 2012. Vicevært har opsat beboerorientering i opgange. 

 

Ad 7. Legeplads:

 • Tilsyn: Afventer næste bestyrelsesmøde. 
 • Vedligeholdelse: Afventer næste bestyrelsesmøde.
 • Etablering af sansegynge: Et godt oplæg udarbejdet. Tilbud afventes og skal godkendes.
 • Den ”runde cirkel” på legepladsen: tænk ud af boxen – hvad skal cirklen anvendes til ?

 

Ad 8. Gennemgang af aftaler med gartner og vicevært:

 • G/F har afholdt møde med vicevært. Driftsaftaler blev gennemgået.
 • Det grønne udvalgt har været på en fælles gennemgang af de grønne områder med gartner i Øresund Strandpark.

 

Ad 9. Pullerter:

 • Etape 1: Drøftes i Etape 1 på generalforsamling.

 

 

 

Ad 10. Vejbump:

 • Oplæg indhentet og baseret på 2 bump på strækningen via adkomstvejen fra Amager Strandvej ad Øresund Parkvej. Anslået pris DKK 31.000,- eksklusive moms. Tilbud og opmåling afventes.

 

Ad 11. Næste møde:

 • Onsdag den 7. november 2012 kl. 19.30 hos Jeanette Rosenberg, Øresund Parkvej 5, 1. tv.

 

Ad 12. Eventuelt

 • Vedligeholdelsesplaner: bør snart igangsættes.

 

Jeanette Rosenberg

 

Bestyrelsesmøde 21. jun 2012

Sted:

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th. – Etape 5

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Suppleant René Kornum, Etape 3.

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4

Suppleant Leif Rørbæk, Etape 4

Suppleant Bodil Benn Sørensen, Etape 5.

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen, Etape 5

 

Afbud fra:

Bestyrelsesmedlem Louise Pedersen, Etape 2.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt.

 

Ad 2. Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder.

De overordnede arbejdsopgaver og ansvarsområder blev fordelt som følger:

 • Etape 1, sekretær
 • Etape 2, Miljøstationer
 • Etape 3, Legepladsområder
 • Etape 5, formand, kasserer, P-udvalg
 • Etape 5, det grønne udvalg /vicevært, P-udvalg
 • Etape 4, det grønne udvalg /vicevært, P-udvalg

På G/F’s hjemmeside tilføjes følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Etape 1: uændret.
 • Etape 2: Louise Pedersen, Øresund Parkvej 12, st. tv. Mobil: 30 10 24 26.
 • Etape 3: Jung Heidi Moeslund, Øresund Parkvej 16, 2. tv. Mobil: 27 12 64 59.
 • Etape 4: uændret.
 • Etape 5: uændret, men nu formand.
 • Skanska: uændret.

 

På G/F’s hjemmeside tilføjes følgende suppleanter:

 • Etape 1: uændret.
 • Etape 2: uændret.
 • Etape 3: René Kornum, Øresund Parkvej 20, st. th. Mobil: 40 86 39 39.
 • Etape 4: uændret.
 • Etape 5: uændret.
 • Skanska: uændret.

 

Ad 3. De grønne områder.

 • Almindeligt vedligehold: arbejdet sker planmæssigt og beskæring foretages i efteråret. Hække gennemgås for udgåede planter med genplantning i efteråret.
 • Efeubed ved Etape 1: har dårlige vækstbetingelser (byggejord)og tidligere gartner udløser sin plantegaranti. Med henblik på at få udarbejdet en holdbar løsning for Efeubed, er det besluttet at G/F i fællesskab med gartner indhenter jordprøver og analyse samt gødningsplan der skal anvendes til brug for udarbejdelse af holdbare oplæg med optimale vækstbetingelser. Plantegarantien afventer derfor resultaterne, idet G/F gerne ønsker overblik over vækstbetingelser og muligheder.
 • Hegn mod traceen: lukkes med et midlertidigt hegn, idet G/F afventer endelige planer vedrørende cykelsti mv. Gartner igangsætter opsætning af midlertidigt hegn.
 • Roser: hegn opsættes, således beplantning får ro til at vokse, når beskæring foretages i efteråret.
 • Tilladelse til opsætning af hegn fra parkeringsplads mod Grønningen for at undgå gennemgang ved hæk v/Etape 4 for Etape 4’s egen regning, hvis behov.

 

Ad 4. Parkering:

 • Status på parkeringsafgifter: der udskrives færre parkeringsafgifter, men antallet bør fortsat kunne reduceres yderligere.
 • Etape 4 og 5 foreslår, at varevogne på gule plader henvises til gæsteparkeringspladsen mod Lergravsvej-/stien ved Etape 1.
 • Autocampere: Drøftet.

 

Ad 5. Cykelparkering:

 • Ønske om ny cykelparkering ved Etape 4 og udvidelse af cykelparkering ved Etape 5:
 • Etape 3 mod Strandvejen. Etape 3 finansierer.
 • Etape 4 etablerer cykelparkering mod traceen. Etape 4 finansierer.
 • Etape 5 udvider cykelparkering mod traceen. Etape 5 finansierer.

 

Ad 6. Økonomi:

 • Budgetkontrol: budget følges planmæssigt.
 • Udarbejdelse af regnskab 2012 (Dan-Ejendomme): Dan-Ejendomme bogfører og udarbejder regnskab, der sendes til revision hos revisor.

 

Ad 7. Storskrald:

 • Orientering af beboere: Etape 5 indhenter info til omdeling.
 • Containerordning: Etape 5 arrangerer ordning i lighed med sidste år, men 2 gange årligt.

 

Ad 8. Legeplads:

 • Tilsyn/inspektion: intet krav, men G/F har en forpligtelse til at vedligeholde. Etape 3 sørger for at G/F’s forpligtelser opfyldes.
 • Vedligeholdelse: Drøftet. Aftalen gennemgås med henblik på at konstatere, om der skal vedligeholdes ud fra tilsynet.
 • Sansegynge: Drøftet. Der arbejdes med et modeloplæg indeholdende en sanse + almindelig gynge til placering i første bue ved østsiden af Grønningstien. Budget DKK 50.000,- inklusive moms. Etape 3 indhenter tilbud/modeloplæg.

 

Ad 9. Gennemgang af aftaler med gartner og vicevært:

 • Etape 4 og Etape 5 gennemgår aftaler jævnligt og har en god dialog med samarbejdspartner.

 

Ad 10. Pullerter:

 • Belysning på terræn ved Etape 1: el-installationer, der ikke er afdækkede eftergås og pris indhentes på løsningsmodeller, hvor ubenyttede installationer fjernes eller dækkes af. Etape 1 indhenter modeller og prisoverslag.
 • Pullerter ved Etape 1: prisoverslag indhentes vedrørende fjernelse. Etape 1 indhenter prisoverslag.

 

Ad 11. Vejbump:

 • Etape 1 har oplyst, at der ligger nyt efter sommerferien.

 

Ad 12. Næste bestyrelsesmøde:

Afholdes onsdag den 5. september 2012 kl. 19.00 hos Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv.

 

Ad 13. Eventuelt:

 • Aftaler/samarbejdsaftaler: Drøftes i formandsinitiativet om der er grundlag for at lægge op til fortsat stordrift. Etape 4 undersøger nærmere.
 • Vedtægter: når sidste Etape 6 er fastlagt vurderes plan for G/F vedtægters omgang, herunder også økonomi/miljøstation (tilgodehavende).

 

Jeanette Rosenberg

Bestyrelsesmøde 19. mar 2012

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen.

-------------------------------------------------------------------

 Dato. 19/3 2012 kl. 19.

 Sted: best.medlem, kasserer Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th.

 Til stede:

 Suppleant Allan Kjerulff Ekstrøm, etape 1.

 Best. medlem Arne Jacobsen, etape 2.

 Best. formand Lone Jarlholm, etape 3.

 Best.medlem Kurt Henriksen, etape 4.

 Best.medlem. kasserer Flemming Sørensen., etape 5.

 

Endvidere deltog: ingen.

 

Afbud fra:

 Best.medlem, sekretær Jeanette Rosenberg.

------------------------------------------------------------

  Dagsorden:

 

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

 Dagsordenen blev ensstemmigt godkendt.

 

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26/1-12.

 Referatet blev ensstemmigt godkendt.

 

 Ad. 3: Grønt udvalg.

 Fliser ved bænk/ fjernelse af træ på grønning sker snarest.

I sommerens løb vil hyben blive beskåret.

I etape 1 afventes stadig vækst af nyplantet efeu. Såfremt dette ikke lykkes, vil en alternativ beplantning blive drøftet.

 

 Ad. 4: Parkering.

 Hensigtserklæring godkendes. 

 Vejbump undersøges stadig (etape 1).

 Forslag om ændring af P-regler: 

Under parkering i området, § 7:

Parkering af biler og erhvervskøretøjer over 3000 kg totalvægt forbudt.

Dette udlægges til etaperne til drøftelse på best.møde/generalforsamling.

 

Ad. 5: Generalforsamling.

 Aftalt til d. 15/5 kl. 19 på cafe La Suede (nyt navn).

Regnskab 2011, budget 2012 samt årsberetning gennemgået og tilrettet.

Indkaldelse udsendes min. 6 uger før af Dan-ejendomme.

 

 Ad. 6: Evt. 

 Intet

 

Ad. 7: mailvagt.

 Lone.

 

 Ad. 8: Næste best.møde:

 Aftales fortløbende såfremt det bliver nødvendigt.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 26. jan 2012

Sted:
Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. etage tv.

Til stede:
Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.
Formand for bestyrelsen Lone Jarlholm, Etape 3.
Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4
Suppleant Leif Rørbæk, Etape 4
Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Etape 5.

Endvidere deltog:
Ingen.

Afbud fra:
Bestyrelsesmedlem Arne Jacobsen, Etape 2.

Dagsorden:

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen enstemmigt godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af den 1. november 2012.
Referatet blev enstemmigt godkendt.


Ad 3. Grønt udvalg.
•    Opdatering v/Kurt: Har været i dialog med beboer i Etape 3. Stor ros fra beboer til Kurt for håndtering og problemløsning.
•    Grøn aftale: Aftalen er opsagt og opsigelse bekræftet. Ny aftale indgået med H.N. Service vedrørende vinteraftale og grønne aftale.
•    Fliser v/bænk: Tilbud indhentet og godkendt enstemmigt.
•    Reetablering bed Etape 1: Udseende af bede afventer forår, hvor vækstbetingelser bedre kan vurderes for holdbarhed. OBS: planter der ikke springer ud om foråret, vil blive udskiftet på garanti. Alternativt må løsningsforslag til ændring af bede indhentes og virkeliggøres. Punktet genoptages.
•    Privat træ ved på Grønningen ved opgang 14: H.N. Service kontaktes med henblik på løsningsforslag og tilbud vedrørende fjernelse.

Ad 4. Parkering:
•    Lister for udleverede P-kort: Flemming Sørensen har fået lister udleveret.
•    Ændring af antal P-kort: Ønske om reducering af gæstekort fra 2 til 1 foreslås drøftet i de enkelte etapers bestyrelser/Generalforsamlinger.
•    Handicap-P-pladser: Markering skal ajourføres – ParkZone rykkes og skal udføre arbejdet.
•    Trailer-Parkering: Ønske forelægges bestyrelsen. Placering i forbindelse med flytning etc. anvises for en kort, tidsbegrænset periode. Bestyrelsen anviser P-plads. Skiltning til trailer-Parkering udleveres i godkendte periode.
•    Revision af P-regler/drøftelse af bødeforlæg: Et forslag fra Etape 3 om, at ”1 gratis klip” blev drøftet. Forslaget blev ikke vedtaget.
•    Etablering af vejbump: Etape 1 har fundet ud af hvor og hvordan tilbud indhentes, så vejregler overholdes. Information forventes at ligge klaret indenfor 1 måneds tid.
•    Ændring af P-regler/hensigtserklæring: Anmelderblanketten på G/F’s hjemmeside erstattes af hensigtserklæring, der er under udarbejdelse. Parkeringsreglernes punkt 7 under afsnittet ”Parkering i Området” foreslås ændret til ”Parkering af varebiler over 2.500 kg totalvægt forbudt – undtaget herfra er invalidekøretøjer”. Samme afsnit, men parkeringsreglernes punkt 6 ændres til ”Parkering af køretøjer, der ikke er indregistreret samt trailere, campingvogne/autocampere”. Forelægges de enkelte Etapers bestyrelser/Generalforsamling.

Ad 5. Eventuelt:    
Nyt fra G/F (miljøstation): HUSK: storskrald skal ikke afleveres i vores egen miljøstationer.
•    Dokumenter/regninger: Arkivering drøftet.
•    Information om Sean/legeplads: Lone har orienteret om status af diverse aftaler om vedligeholdelse, eftersyn etc. Dokumenter samles i ringbind.
•    Gynger: Etape 3 ønsker gynger på Grønningen. Interessen for etablering af gynger og en yderligere bænk foreslås drøftet i de enkelte Etapers bestyrelser.
•    Fortsættende bestyrelse: Punktet drøftet.
•    Ordinær Generalforsamling: forberedelser igangsættes.
•    Bestyrelsesmiddag: Aftalt den 12/3 kl. 19.00 (julefrokost).

Ad 6. Mailvagt:
•    Lone fortsætter.

Ad 7. Nyt bestyrelsesmøde:
•    19/3 2012 afholdes hos Jeanette Rosenberg, Øresund Parkvej 5, 1. tv., kl. 19.30.Jeanette Rosenberg
31. januar 2012

Bestyrelsesmøde 1. nov 2011

Sted:

Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. etage th.

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1. Formand for bestyrelsen Lone Jarlholm, Etape 3. Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4. Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Etape 5.

Endvidere deltog: Ingen.

Afbud fra:
Bestyrelsesmedlem Arne Jacobsen, Etape 2.


Dagsorden:
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen enstemmigt godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af den 7. september 2011.

Referatet blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Regnskab.

 •  Budgetopfølgning, balance og kontokort pr. 30/9 2011 modtaget fra administrator. Budget følges planmæssigt.

 •  Telefongodtgørelse til formanden; bestyrelsen har godkendt telefongodtgørelse til formanden for G/F, DKK 2.000,-. Udgifter til kontorhold refunderes mod levering af regning.

Ad 4. Parkering status v/Flemming Sørensen:

 •  Parkeringskort; processen vil ske som følger: 1) informationsbrev, inklusive nye parkeringskort, pakkes og lægges i alle postkasser, 2) for så vidt angår alle udlejede lejligheder, da vil de respektive etape-bestyrelser orientere ejere om udlevering af nye parkeringskort til lejere. Orienteringen til omtalte ejere, vil ske pr. post og 3) orienteringsbrev opsættes i alle opgange. Nye parkeringskort leveres til G/F ultimo november 2011. Brevudkast under udarbejdelse i G/F.

 •  Antal parkeringskort; bibeholdes uændret. På baggrund af beboerhenvendelser har en reducering fra 3 parkeringskort til 2 parkeringskort været drøftet. Inden næste fornyelse af parkeringskort vil de enkelte etapebestyrelser tage punktet op til fornyet overvejelse.

 •  Handicapparkering; punktet er drøftet.

 •  Placering af ”store kassevogne”; punktet er drøftet.

 •  Etape 1, nyt om forhold vedrørende hastighedsnedsættende foranstaltninger (bump); der arbejdes på sagen.

  Ad 5. Grønne områder:

 •  Grovskralds-container; opslag opsat i alle opgange.

 •  Ny beplantning, Etape 1; oplæg til ændring af beplantning drøftet. Ændring af beplantning

  genoptages til drøftelse i Etape 1.

 • Grøn aftale / vinteraftale; aftalerne gennemgået og drøftet.

 • Bænk på Grønningen; pålægning af fliser i forbindelse med bænk drøftet. Tilbud indhentes.

  Ad 6. Mail fra Kommunen om fortov / Etape 5:

Fuldmagt til brug for tinglysning af deklaration underskrevet.

Ad 7. Eventuelt:

Julefrokost drøftet.

Ad 8. Mailvagt

Fortsætter uændret.

Ad 9. Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 26. januar 2011, kl. 19.00 hos Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv.

Jeanette Rosenberg 14. Januar 2012


Bestyrelsesmøde 7. sep 2011

                                                                                             
                                                                                                            Grundejerforeningen

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen.

 

Dato:

Tirsdag, den 7. September 2011 kl. 19.00.

 

Sted:

Bestyrelsesmedlem Arne Jacobsen, Øresund Parkvej 8, 1. etage tv.

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Bestyrelsesmedlem Arne Jacobsen, Etape 2.

Formand for bestyrelsen Lone Jarlholm, Etape 3.

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.

Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Etape 5.

 

Endvidere deltog

Suppleant Bodil Benn Sørensen, Etape 5.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af den 19. Juli 2011:

Referatet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 2. Det grønne udvalg – status v/Kurt Henriksen:

 • Er Skælskør Anlægsgartnere up to date; Gartnere er rykket for aktivitet og opretholdelse af aftalegrundlag. Det grønne er fortsat ikke vedligeholdt tilfredsstillende. Gartnere holdes i stram snor.
 • Hvornår og hvor meget genbeplantes; Møde er aftalt 19/9 kl. 18.30 på ”bænken” i tovholdergruppen med henblik på gennemgang af tiltag og overblik.
 • Anden leverandør til pasning af de grønne områder; Tilbud under indhentelse.
 • Anden leverandør til pasning af vinterservice; Tilbud under indhentelse.
 • Kontrakten til Sean vedrørende 3 årlige service-/driftseftersyn samt visuelle eftersyn efter behov; Afventer kontrakt til underskrift – udgifter til service- og driftsaftale er drøftet og ligger på et acceptabelt niveau.

 

Ad 3. Parkering – status v/Flemming Sørensen:

 • Aftale om overtagelse af håndtering af P-kort af ParkZone; Det er enstemmigt godkendt, at gamle parkeringskort udskiftes med ikrafttræden pr. 1/1 2012 med nye kort. Herudover vil ParkZone administrere bortkomne og nye kort fremover. Orienteringsbrev vil sammen med nye kort blive runddelt til samtlige lejligheder.
 • Afmærkninger; Sker fredag 9/9 2011, med mindre der kommer regn.
 • Fortsat drøftelse af hastighedsnedsættende foranstaltninger. ”Trafikudvalg” i Etape 1 vil blive spurgt i relation til vidensdeling og koordinering, idet der arbejdes i samme retning på andre punkter. G/F bakker op omkring fartdæmpende foranstaltninger på adgangsvej fra Amager Strandvej til Øresund Parkvej. Etape 2 er forbeholden med hensyn til bump, og mener at det måske kan være relevant, hvis der ikke kan findes andre løsninger.

 

Ad 4. Miljøstation, Etape 1:

 • Genetablering af lås og storskaldsordning: Etape 2 har undersøgt muligheder. Tilbud er indhentet og enstemmigt accepteret. Etape 2 koordinerer og igangsætter.
 • Som et forsøg arbejder G/F på at opsætte en storskraldscontainer i en weekend i begyndelsen af November – nærmere orientering om affaldshåndtering følger ved opslag. Koordineres og igangsættes af Etape 2 og vicevært.

 

Ad 5. Miljøstation, lille:

 • Status; Etape 4 og 5; Er opført. 

 

Ad 6. Regnskab / økonomi:

 • Gennemgang af ½ års regnskab (7 måneder) v/Flemming Sørensen; Gennemgået og regnskabet følger budgettet.

 

Ad 7. Eventuelt:

 • G/F’s diverse dokumenter gennemgås og sorteres i mapper / til arkivering på intranet . Møde er aftalt hos Etape 3.
 • Newsmail under udarbejdelse.
 • Videoovervågning opsat i E/F, Etape 4; Er af Etape 4 oplyst til en udgift på DKK 148.000,- inklusive moms. Overvågningen er opsat indenfor i hver opgang, således indgange og udgange optages (også kælder) i et forsøg på at afhjælpe og sikre mod indbrud. Bånd optages og gemmes i en måned og alle adgangsdøre har fået monteret et mærke med ”videoovervågning”.
 • Cykelskure: Etape 4 ansøger om tilbud til fuld overdækning af cykelskur (tag i midten).

 

 

Ad 8. Mailvagt:

 • Fungerer fint og fortsætter i nuværende form.

 

Ad 11. Næste bestyrelsesmøde:

 • Tirsdag den 1/11 2011 kl. 19.00 hos Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3. th. (Etape 5).

Jeanette Rosenberg

 

Bestyrelsesmøde 19. jul 2011

Tirsdag, den 19. Juli 2011 kl. 19.00.

 

Sted:

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. etage tv.

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Bestyrelsesmedlem Arne Jacobsen, Etape 2.

Formand for bestyrelsen Lone Jarlholm, Etape 3.

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.

Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Etape 5.

 

Endvidere deltog

Ingen andre.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af den 23. maj 2011:

Referatet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 2. Udarbejdelse af en ny ansvarsfordeling/arbejdsfordeling:

 • Formand: udarbejdelse af dagsorden og mødeindkaldelser
 • Sekretær: udarbejdelse af referat, hjemmeside/intranet
 • Kasserer: overvåge økonomi, betalinger
 • P-udvalg: klager over kontrolafgifter, kontakt til ParkZone
 • Det grønne udvalg: kontrol med de grønne områder og kontakt til gartner, vedligeholdelse af legepladser, herunder kontrol

Ansvarsfordeling indsættes på Øresund Strandparks hjemmeside.

 

Ad 3. Det grønne udvalg - status:

 • Efeu, Etape 1: reetablering af bede efter arbejder med etablering af nye pullerter. Tilbud er indhentet fra Anlægsgartner, DKK 18.750,- med tillæg af moms (plantegaranti er indeholdt). Er godkendt af G/F, også i forhold til budget 2011. Etape 1 vurderer tilbud og igangsætter.
 • Status er at samarbejdet med gartnere går meget trægt. Vedligeholdelse af beplantning i forhold til indgået aftale overholdes ikke. Med henblik på at undersøge markedet og opnå bedst mulig serviceydelse til bedst mulige pris, er det aftalt, at det grønne udvalg indhenter tilbud vedrørende ny gartneraftale og vinteraftale med anden leverandør.
 • Legeplads: drøftelser pågår vedrørende eksisterende og ny kontrakt vedrørende visuel og driftsinspektion af legepladsen. Det årlige eftersyn bliver udført af Legepladseftersynet v/certificeret legepladsinspektør.

 

Ad 4. Miljøstation, Etape 1:

 • Genetablering af lås: Arne Jacobsen, Etape 2, undersøger muligheder.
 • Grovskrald (container): Arne Jacobsen, Etape 2, undersøger vilkår og muligheder. Herefter vurderes om en eventuel ordning skal ske etapevist eller som helhed for alle etaper.

 

Ad 5. Miljøstation, lille:

 • Brev fra Kommune vedrørende dispensation. 3 klager er modtaget fra beboere. Kommunen sender brev til Skanska, som har indsendt anmodning om dispensation med ønske om imødegåelse af klagerne. 
 • Bestyrelsen har tilbudt Skanska at komme med en besvarelse også.
 • Svarfrist er sat til 28/8 2011 på grund af ferie hos Skanska.
 • Skanska har af bestyrelsen fået besked om at afvente igangsætning af byggeri af ny, midlertidig miljøstation, indtil der er endeligt svar fra Kommunen.

 

Ad 6. Parkering:

 • Skiltning/afmærkning og administration af P-beviser via P-zone: Vi arbejder på at ParkZone skal stå for administrationen, erstatte eksisterende P-beviser med nye P-beviser hvert 2. år, således misbrug undgås. Antal parkeringsbeviser pr. lejlighed er uændret.
 • 5-10m afstand: Idet Brandmyndighedernes anvisning tillader det, er det vedtaget med 4 stemmer for og 1 stemme imod, at der kan parkeres efter 5m-reglen. På baggrund heraf aftales det med ParkZone, at der ikke gives P-afgift for parkering efter 5m. Der vil blive afmærket på asfalt for en 5m og 10m grænse, bortset fra hos Etape 3, der ønsker at bibeholde 10m grænse af pladsmæssige hensyn.

 

Ad 7. Fartnedsættende foranstaltninger:

 • Vejbump (beboermail): Muligheder for vejbump, eventuelle forhold i relation til myndigheder, økonomi, vedligeholdelse af samme undersøges af Etape 1.

 

Ad 8. Fortov mod Amagerstrandvej:

 • Kommunen har fremsendt forslag vedrørende udformning af hjørnet Amager Strandvej og Øresundsvej. Forslag accepteres af G/F.

 

Ad 9. Eventuelt:

 • G/F har på beboeranmodning drøftet trivsel i Øresund Strandpark.
 • Kasserer udsender til G/F halvårsregnskab, når dette modtages fra Dan-Ejendomme. Gennemgås herefter.

 

Ad 10. Mailvagt:

 • Fortsætter som hidtil.

 

Ad 11. Næste bestyrelsesmøde:

 • Onsdag den 7/9 2011 kl. 19.00 hos Arne Jacobsen, Øresund Parkvej 8, 1. tv.

Bestyrelsesmøde 23. maj 2011

Dato:

Mandag, den 23. Maj 2011 kl. 19.00.

 

Sted:

Bestyrelsesformand Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 3. etage th.

 

Til stede:

Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1.

Bestyrelsesmedlem Arne Jacobsen, Etape 2.

Formand for bestyrelsen Lone Jarlholm, Etape 3.

Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.

Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Etape 5.

 

Endvidere deltog

Suppleant Anne-Berit Jacobsen, Etape 2.

Suppleant Bodil Benn Sørensen, Etape 5.

 

Dagsorden:

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde af den 9. april 2011:

Referatet blev enstemmigt godkendt.

 

 

Ad 2. Grøn status:

 • Beplantning (beboerbreve): Beplantning sker i efterår 2011. Beplantning sker i henhold til arkitektens beplantningsplan. Lone Jarlholm informerer beboere.
 • Afskærmning af bed mod trace/sti gennem beplantning etc.: Lone Jarlholm kontakter Skælskør Anlægsgartnere med henblik på videre aftale.
 • Efeu, Etape 1: afventer de næste 4-6 uger for at se, hvor meget af eksisterende efeu, der vokser. Herefter drøftes og aftales reetablering.
 • Græs langs Grønninge-stien. Udgået Skovfyr erstattes og beplantes i efteråret 2011.
 • Trimning af cykelskure: De enkelte Etaper koordinerer med viceværten. De enkelte Etaper, koordinerer selv trimning af beplantning ved cykelskurene. Skælskør skal varsles med 30 dage og betales pr. time for trimning.
 • Ny kontrakt vedrørende aftaler for grønne områder og vinter: Et nyt udvalg er udnævnt med ansvar for de grønne områder. Udvalget skal stå for kontakten til Skælskør Anlægsgartnere, herudover også det kontraktlige arbejde i forbindelse med aftaleindgåelse osv. Det nye grønne udvalg består af: Jeanette Rosenberg, Etape 1 (det kontraktlige), Kurt Henriksen, Etape 4 og Bodil Benn Sørensen, Etape 5. Er det nødvendigt tilbyder Lone Jarlholm, Etape 3, også sin hjælp i forbindelse med de mange ”grønne” udfordringer.

 

 

Ad 3. Miljøstation, Etape 1:

 • Genetablering af lås: Arne Jacobsen, Etape 2, undersøger muligheder.
 • Grovskrald (container): Arne Jacobsen, Etape 2, undersøger vilkår og muligheder. Herefter vurderes om en eventuel ordning skal ske etapevist eller som helhed for alle etaper.

 

 

Ad 4. SRS (vicevært):

 • Generel utilfredshed med opsamling af affald, fejning cykelskure etc. Lone Jarlholm, Etape 3, tager en snak med vicevært. 

 

 

Ad 5. Parkering:

 • P-udvalg; status på bøder, rotation. P-udvalg fortsætter uændret i Etape 2, 4 og 5.
 • Skiltning/afmærkning P-zone samt administration af P-kort (Flemming): Vi arbejder på at ParkZone skal erstatte eksisterende parkeringskort og fremover administrere ordningen. Flemming Sørensen, Etape 5, er tovholder. Aftalte markerede handicapparkeringspladser (Etape 1 forbliver uændret) fjernes i henhold til indhentet tilbud. Gule trekant-markeringer fjernes ved indkørsel Sundby Parkvej.
 • 5-10m afstand Etape 2, 3, 4 og 5: Aftales med ParkZone, at der ikke gives P-afgift for parkering efter 5m, hvis parkering efter Brandmyndighedernes anvisning tillader det. Der arbejdes på en afklaring af Brandmyndighedernes anvisninger for parkering af biler i Øresund Strandpark. Når en afklaring foreligger, vil der herefter blive taget stilling til, om der er mulighed for en ændring af parkeringsreglerne efter 5m-reglen, hvor anvisningerne tillader det. Der vil blive afmærket på asfalt for en 5m og 10m grænse.
 • Flytning af P-zone skilt ved indkørsel til Sundby Parkvej (beboermail). P-zone skiltning bibeholdes uændret.
 • Vejbump (beboermail): Muligheder for vejbump og økonomi, vedligeholdelse af samme undersøges.

 

 

 

 

Ad 6. Cykel-P Etape 5:

 • Vedtaget at Etape 5 indretter cykelparkering i bedet for enden af blok 10 mod Amager trace. Etableringen skal ske på samme måde som allerede etablerede cykelparkering ved blok 9 ud mod Amager Strandvej, således en ensartetheden bibeholdes.

 

 

Ad 7. Budget 2012 drøftelse:

 • At G/F i god tid skal forberede budgetlægning etc.

Ad 8. INFO fra G/F:

 • Beplantning først til efteråret
 • Forårs reminder om hundeluftning/boldspil
 • Oprydning efter fest/brug (skraldespande)
 • Miljøstationen
 • Hastighed på tilkørselsveje og i Øresund Strandpark generelt

 

 

Ad 9. Eventuelt:

 • Ingen punkter.

 

 

Ad 10. To-Do liste, mailvagt:

 • P-udvalg besvarer alt Parkeringsrelateret.
 • Lone Jarlholm, Etape 3, besvarer henvendelser i øvrigt som hidtil.

 

 

Ad 11. Næste bestyrelsesmøde:

 

 • Tirsdag den 19/7 2011 kl. 19.00 hos Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2. tv.

 

 

Jeanette Rosenberg
9. juni 2011, sidst revideret

Bestyrelsesmøde 9. apr 2011

Til stede:  Bestyrelsesmedlem Lars Helms, Etape 1.

                   Bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2.
                   Fungerende formand Lone Jarlholm, Etape 3.
                   Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4.
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, Etape 5.

Endvidere deltog Dorte Storgaard under punkterne 2, 3 og 4.
Kirsten Jørgensen deltog under hele mødet.

Ad 1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 7. marts og 17. marts 2011.
Begge referater blev godkendt.
Stemmeret i forbindelse med et bestyrelsesmedlems afbud blev drøftet. 
Stemmeret blev tolket derhen, at den fremmødte suppleant overtager stemmeretten.

Ad 2.  Besvarelse af mail fra Mona og Ryan Hansen af 15. marts 2011.
Jørgen Andreasen fremlagde udkast til svar.
Udkastet blev godkendt.
Jørgen Andreasen fremsender svaret til Mona og Ryan Hansen.

Ad 3.  Drøftelse af beplantning og genbeplantning.
Etape 1 ønsker møde med Skælskørgartnerne for at drøfte udgift for genetablering af etapens vedbendbeplantning eller en eventuel anden løsning.  Dorte Storgaard og Jørgen Andreasen aftaler møde.
Vedrørende indkøb af bænke til Grønningen var der enighed om, at de skulle matche de opsatte lamper og affaldsbeholdere på området.
Skælskørgartnerne har anerkendt ansvaret for skader på Grønningens græs forvoldt under vinterarbejdet.
Fem siddestubbe indkøbes og placeres ved de 2 vestlige legecirkler. 
Dorte Storgaaard retter henvendelse til Sean McKenna om pris for fem stubbe med opsætning.
Opfyldning af den 3. legecirkel med sand blev drøftet, men frafaldtes.
Vedrørende genbeplantning af roser ud mod Strandvejen neden for cykelstativet i Etape 5 er arbejdet lovet udført i ugen før eller umiddelbart efter påske.
Dorte Storgaard gennemgår bøgehækkene for udgåede planter.
Skader på grund af trafik gennem beplantningen ud mod traceen blev drøftet. 
Skælskørgartnerne kontaktes for forslag til mere hårdfør beplantning de pågældende steder.

Ad 4.  Forslag om firmaer,  der kan kontaktes i forbindelse med vinterarbejde og gartnerarbejde.
HN-Service, Kastrup, blev foreslået som et af disse.  Det er et lokalt firma med lokalkendskab.

Ad 5.  Tilsynskontrakt med legepladsen.
Årligt eftersyn vil blive foretaget af certificeret legepladsinspektør.
Regelmæssigt tilsyn, reparationer m.m. foretages af Sean McKenna, Skulpturleg.

Ad 6.  Pullerter og asfaltarbejde ved Etape 1.
Pullerterne ønskes bibeholdt af etapen for at undgå indkørsel til stien langs med etapens blokke og sikkerhed i forbindelse med færdsel på samme.
Etape 1 undersøger muligheden for fjernelse af pullerterne i vinterhalvåret med henblik på at lette snerydningsarbejdet og undgå ødelæggelse af pullerterne.
Vedrørende asfaltarbejde i etapen vil man melde tilbage, hvis der konstateres revner m.m. til udførelse.

Ad 7.  Budget.
Budgettet blev gennemgået og godkendt med enkelte tilrettelser.

Ad 8.  Mail fra Etape 5 om ændring af 10 m.s reglen for parkering ad stikvejene.
Forslaget blev drøftet, og man vedtog at lade den nugældende ordning fortsætte i en prøveperiode.
I mellemtiden skal parkeringsforholdene undersøges i de enkelte etaper, og Brandmyndighederne kontaktes for udtalelse i sagen.
Flemming Sørensen forbeholdt sig forslaget fra Etape 5 om, at der ikke udskrives parkeringsafgift ved parkering i en afstand af 5 m fra fortovskant ad stikvejene.
Kurt Henriksen retter forespørgsel til Brandmyndighederne.
Flemming Sørensen tager kontakt til ParkZone om fjernelse af handicapmærker, oprettelse af 2 MC-pladser ved Blok 10, fjernelse af gul trekant ved indkørsel til Sundby Parkvej og opsætning af markering af 10 m.s afstanden til fortovskant ad stikvejene.

Ad 9.  Aftale med ParkZone om andel af omsætning.
Flemming Sørensen tager kontakt til Morten Truelsen, der har forhandlet kontrakten med ParkZone, om en udtalelse, drøfter herefter aftalen med ParkZone og meddeler, at bestyrelsen vil overveje ParkZones forslag om en andel på 10 % af omsætningen.

Ad 10.  Den lille miljøstation.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Flemming Sørensen tager kontakt til Københavns Kommune for videre information.

Ad 11. Oversigt over sager, der skal overgives til kommende bestyrelse.
Listen over opgaver vil blive ajourført.

Ad 12.  Konto for salg af parkeringskort hos Dan-Ejendomme.
Kirsten Jørgensen oplyste, at der var uoverensstemmelse med den fremsendte opgørelse og fremsendelse af anmodning om opkrævning for salg af parkeringskort. 
Den fremsendte liste er blevet gennemgået,  og opkrævning vil blive foretaget snarest.

Ad 13.  Udkast til bestyrelsens beretning.
Under punktet blev det drøftet og vedtaget, at Kirsten Jørgensen fortsætter i Parkeringsudvalget og overdrager det til det kommende parkeringsudvalg.
Bestyrelsen anbefaler næste bestyrelse at overdrage administration af parkeringskort til Dan-Ejendomme i lighed med nøgler, navneskilte m.m.
Ligesom den nye bestyrelse anbefales, at der udleveres nye parkeringskort med elektronisk kendetegn.

Ad 14.  Fortov ud for højresvingspilene på Amager Strandvej.
Kirsten Jørgensen retter henvendelse til Københavns Kommune om planer for kommende asfaltering det pågældende sted.

Ad 15.  Eventuelt.
Bestyrelsesmiddag på Cafe Couloir, Amager Strandvej torsdag, den 5. maj d.å.
Møde i Formandsinitiativet blev drøftet, og datoen tirsdag, den 26. april d.å. blev fastholdt.
Bestyrelsesmedlem Erik Hjulmand, Skanska har meddelt, at han afløses af Jacob Gade, Skanska.
Begge deltager i det ordinære bestyrelsesmøde den 3. maj d.å.

Kirsten Jørgensen
26. april 2011.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 17. mar 2011

Der har været afholdt haste-indkaldt ekstra-ordinært bestyrelsesmøde i Ø.S. G/f

d. 17/3 2011 med følgende dagsorden: valg af ny formand.

 

 

                                                                                          Referat.

                                                                                        -------------

 

Til stede var:

 

bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, etape 2

bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm, etape 3

bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, etape 4

bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5

Den afgåede formand Kirsten Jørgensen var tilstede i forbindelse med overdragelse af formandsposten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

På grund af Kirsten Jørgensens udtræden af bestyrelsen for etape 5 er formandsposten for Grundejerforeningens bestyrelse blevet ledig

Bestyrelsen  konstituerede sig med  g/f repr. Lone Jarlholm, etape 3, som ny formand.

Den  afgående formand, Kirsten Jørgensen, vil stadig være tilknyttet bestyrelsen i form af hjælp med ad hoc opgaver.

Flemming Sørensen tegner bestyrelsen som kasserer.

Bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde uforandret og  færdigggøre de endnu ikke afsluttede projekter.

 

Ref.: Lone Jarlholm

 

Bestyrelsesmøde 7. mar 2011

Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen

Tid:  mandag, den 7. marts 2011.

Sted:   Jørgen Andreasen, Øresund Parkvej 9, 4.tv.

Til stede:  bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2
                   bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm, Etape 3
                   bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4
                   formand Kirsten Jørgensen, Etape 5
                   suppleant Arne Jacobsen, Etape 2
                   suppleant Flemming Sørensen, Etape 5

Afbud:  Jeanette Rosenberg, Erik Hjulmand.

Uden afbud:  Gitte de Linde, Peter Venøe Kjær, Leif Rørbæk,

Dorte Storgaard  sendte afbud grundet sygdom.

Ad pkt. 1.  De grønne områder.
Jørgen Andreasen orienterede om genplantning af fyrretræer.  Det var anbefalet at udskifte de udgåede træer med arten Pinus Mugo, der er en mere robust og lavtvoksende art og med et stærkere rodnet. Ca. 100 træer skal erstattes.  Arten er lidt dyrere og vil medføre en merudgift på ca. 7.500 kr. ekskl. moms.
Det henstilles, at fyrretræerne plantes hurtigst muligt.
Udgåede bøgetræer bliver erstattet.
Der vil ikke blive plantet for enden af Sundby Parkvej i stedet for de borttagne pullerter. 
Stedet holdes under observation sommeren over om nødvendigheden af en anden form for ”stop” der.
Vedbendbeplantningen i Etape 1 kan næppe blive pænere, end som den fremstår nu, på grund af padderokker.
En fjernelse af øverste jordlag og genplantning af vedbend vil blive kostbar og dyr at vedligeholde.
Der foreslås en anden beplantning der – eventuelt græs.
Etape 1 bedes komme med et forslag til vedbendområdets fremtidige udseende/beplantning.
Plantning af roser neden for cykelparkeringspladsen i Etape 5 mod Strandvejen: Kirsten Jørgensen tager kontakt til Skælskør om dette.
Det vedtoges at gå en rundtur på Grønningen sammen med Jørgen Andreasen, lørdag den 12. marts kl. 10.30 med henblik på placering af fyrretræer, siddestubbe ved legepladsen og den ønskede bænk.
Erstatning af det beskadigede græs på Grønningen vil koste ca. 5.000 kr. ekskl. moms.

Ad pkt. 2.  Vedtagelse af udbudsmateriale for nye kontrakter vedrørende De grønne områder og Vinterarbejdet.
Udbudsmaterialet blev vedtaget.

Ad pkt. 3.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. februar 2011.
Referat fra bestyrelsesmødet den 9. februar blev godkendt.

Ad pkt. 4.  Tilbagemelding fra Parkeringsudvalget.
Fremtidige klager over parkeringsafgifter skal af klageren sendes direkte til ParkZone med anmodning om en skriftlig begrundelse for afgivne parkeringsafgift. 
Med udgangspunkt i denne redegørelse træffer Parkeringsudvalget den endelige afgørelse.
Ved annullering af parkeringsafgift sendes brev herom til ParkZone og klageren.  Ved fastholdelse sendes alene brev til klageren, og sagen går sin gang.

Ad pkt. 5.  Opsyn med legepladsen.
Kontraktudkast til opsyn med legepladsen på Grønningen blev vedtaget.  Den fremsendes til Sean McKenna til underskrift.

Ad pkt. 6.  Valg af bænke til legepladsen og Grønningen.
Det vedtoges at købe 1 bænk - som foreslået - til opsætning på legepladsen.  Tidspunkt for opsætning aftales under hensyn til genetablering af græstæppe m.v. efter vinterens skader og skader sket under opsætning af pullertlamper.
Det vedtoges at købe 6 træstubbe til opsætning i forbindelse med legecirklerne.
Der var stemning for at fylde ”bålpladsen” med sand for at give legemulighed for de allermindste beboere og med en naturlig siddemulighed for forældrene imens.

Ad pkt. 7.  Kontrakt vedrørende opsyn med legeredskaber.
Der er uvished om krav om legepladseftersyn.  Det skal undersøges nærmere før beslutning.

Ad pkt. 8.  Ændring af ordlyd i ”Ordensregler for Fællesområdet”.
Det vedtoges at ændre ordlyden om boldspil til:

”Boldspil skal foregå på de grønne fællesarealer, på Grønningen dog på den brede del.  Den smalle del er forbeholdt legepladsområdet.”

Ad pkt. 9.  Budget.
Orientering om mødet med Lone Stausgaard om regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende.  Budgettet holdes.  Det bliver ikke nødvendigt at forhøje indbetalingen fra etaperne.

Ad pkt. 10.  Bestyrelsens beretning.
Der efterlystes input fra bestyrelsens medlemmer.  Forelægges på næste møde.

Ad pkt. 11.  Gennemgang af bestyrelsens kommende opgaver/projekter/ansvarsfordeling.
Opgaverne for den kommende bestyrelse blev drøftet og listen revideret i henhold hertil.
Den reviderede liste sendes til bestyrelsens medlemmer.

Ad pkt. 12.  Brev fra beboer i Etape 4 om de grønne områder.
Jørgen Andreasen udformer svar til vedkommende.

Ad pkt. 13.  Brev fra beboere i Etape 5 om parkering og parkeringspladser.
Kirsten Jørgensen svarer pågældende beboere.

Ad pkt. 14. Næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag, den 9. april kl. 14.00 hos Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 3.th.

Pkt. 15.  Eventuelt.
Nogle beboere har foreslået, at der afholdes et stormøde til orientering om og drøftelse af fælles problemer i Grundejerforeningen. Ideen blev videregivet til behandling i Formandsinitiativet.


Kirsten Jørgensen
4. april 2011.

Bestyrelsesmøde 9. feb 2011

Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen

Tid:  onsdag, den 9. februar 2011.

Til stede:  Bestyrelsesmedlem  Jørgen Andreasen, Etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm, Etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4
                   Formand Kirsten Jørgensen, Etape 5
                   Suppleant Leif Rørbæk
                   Suppleant Flemming Sørensen, Etape 5

Afbud: Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1, bestyrelsesmedlem Erik Hjulmand, Skanska, suppleant Gitte de Fine Licht, suppleant Arne Jacobsen, Etape 2.

Uden afbud: suppleant Peter Kjær Venøe, Etape 3.

Ad 1.  Godkendelse af referat.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2011 blev godkendt med mindre rettelser.

Ad 2.  De grønne områder/vinterarbejdet.
Udbudsmaterialet er stadig under udarbejdelse, fremsendes snarest til bestyrelsen.

Ad 3.  Parkeringsregler i Øresund Strandpark.
Sidste afsnit, sidste linie tilføjes: ”og grundejerforeningen@oresund-strandpark.dk”.  Reglerne lamineres til ophængning i opgangene og lægges på hjemmesiden.

Ad 4.  Administration af klager over parkeringsafgifter.
Parkeringsudvalget - nedsat på sidste bestyrelsesmøde – afgør endeligt udfald af klage over parkeringsafgift.
Jørgen Andreasen anbefalede, at alle beboere anmodes om at sende første klage til ParkZone, der – såfremt klagen ikke imødekommes – skal begrunde dette over for bestyrelsen.
ParkZone anmodes om at meddele klagere, at utilfredshed med parkeringsafgift kan videresendes til Grundejerforeningens bestyrelse.

Ad 5.  Fjernelse af pullerter for enden af Sundby Parkvej op mod Grønningen.
Der var enighed om at fjerne pullerterne.  Sundby Rengørings Service har tilbudt at fjerne dem uden vederlag.
Som stopfunktion i stedet for pullerterne var der enighed om at plante buske på græsområdet lige bag ved.

Ad 6.  Budget.
Det planlagte budgetmøde er blevet udsat til den 23. februar af hensyn til fremsendelse af revideret regnskab fra revisor.
Stophane ved den store miljøstation vil koste ca. 25.000 kr. + moms. 
EKJ spørges om oprindeligt ansvar for etablering af stophane.

De mange pullerter ved Etape 1 og nødvendigheden af samme blev diskuteret.
Det har vist sig, at snerydningskøretøjerne har svært ved at køre over pullerterne uden at beskadige dem, ligesom det ikke er muligt at køre rundt om dem.
Reparationer/nyanskaffelser af samme bør i fremtiden overtages af Etape 1, hvis man ønsker at bibeholde dem.

Ad 7.  Nyhedsbrev til beboerne.
Udkast til nyhedsbrev blev vedtaget med enkelte rettelser til udsendelse til de enkelte etaper og til opsætning i opgangene.

Ad 8.  Bestyrelsens beretning.
Det fremsendte udkast blev drøftet.  Nyt udkast fremsendes til bestyrelsen inden 1. marts til yderligere bearbejdning før fremsendelse til etaperne.

Ad 9.  Gennemgang af bestyrelsens opgaver/ansvarsfordeling.
Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 10.  Foreløbig tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fortsætte i bestyrelsen næste år.
Tilbagemelding fra etaperne afventes.

Ad 11.  Leg og boldspil på Grønningen.
Forslag til tilføjelse/ændring til ”Ordensregler for fællesområder” blev drøftet.
Nuværende tekst: ”Leg og boldspil skal foregå på legepladsen eller de grønne fællesarealer”.
Foreslået ændring: ”Boldspil skal foregå på de grønne fællesarealer, på Grønningen dog på den brede del.  Den smalle del er forbeholdt legepladsområde.”
Ændring af teksten tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 12.  Indkøb af bænke til Grønningen.
Udvalg af bænke til opstilling på Grønningen undersøges (Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Kirsten Jørgensen). 
Tilbagemelding næste bestyrelsesmøde, hvor også placering af disse skal undersøges.

Ad 13.  Stophanen ved den store miljøstation.
Etablering af stophane kan først ske til foråret, hvorefter arbejdet udføres.

Ad 14.  Sikkerhed på legepladsen.
Lone Jarlholm udfærdiger et kontraktoplæg til opsyn med legepladsen.
Der skal være kvartalsmæssige eftersyn samt en årlig hovedinspektion.
Der skal fremsendes kvartårlig eftersynsrapport.
Reparationer betales ekstra.

Ad 15.  Oliepletter på parkeringspladsens asfalt.
Fjernelse af oliepletter på parkeringsplads og fliser betales af den enkelte etape.
En generel fjernelse af store, generende oliepletter på alle Grundejerforeningens parkeringsområder kan senere tages op til drøftelse.

Ad 16. Næste møde.
Næste møde afholdes mandag, den 7. marts kl. 19.00 hos Jørgen Andreasen, Øresund Parkvej 9, 4.tv.

Ad 17.  Eventuelt.
Intet under dette punkt.

Kirsten Jørgensen
08.03. 2011.

 

Bestyrelsesmøde 20. jan 2011

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag, den 20. januar 2011 kl. 19.00.

Sted:  Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2.tv.

Til stede var: bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1
                        bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2
                        bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm, Etape 3
                        bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4
                        formand Kirsten Jørgensen, Etape 5
                        suppleant Arne Jacobsen, Etape 2
                        suppleant Peter Kjær Venøe, Etape 3
                        suppleant Leif Rørbæk, Etape 4

Afbud: bestyrelsesmedlem Erik Hjulmand, Skanska, suppleant Flemming Sørensen, Etape 5

Uden afbud: Gitte de Linde

Dorte Storgaard deltog i mødet under pkt. 1 og 2 om de grønne områder og vinterarbejdet.

Ad 1.  De grønne områder.
Udkast til ny kontrakt vedrørende udførelse af gartnerarbejde blev forelagt.  Kontraktudkastet blev gennemgået og vedtaget med mindre ændringer.  Endeligt kontraktgrundlag vil blive tilsendt bestyrelsen.  Der vil blive indhentet tilbud på gartnerarbejdet hos firmaerne JKS Anlæg, Nygaard og Skælskør Anlægsgartnere.
Der er ved udvælgelsen af mulige leverandører lagt vægt på, at de skal være medlem af Danske Anlægsgartnere og dermed have samme betingelser og forbehold.

Ad 2.  Vinterarbejdet.
Udkast til kontrakt vedrørende vinterarbejdet blev diskuteret og vedtaget med mindre ændringer. Endeligt kontraktgrundlag vil blive fremsendt til bestyrelsen.  Der vil blive indhentet tilbud på vinterarbejdet hos firmaerne JKS Anlæg, Nygaard og Skælskør Anlægsgartnere.

Ad 3.  Den lille miljøstation.
Grundejerforeningens krav vedrørende en eventuel forlængelse af dispensation for den lille miljøstation mellem Etape 4 og 5 var blevet forelagt Skanska, der kunne acceptere Grundejerforeningens krav til bygning, størrelse og udseende, men ikke garanti for eller sikkerhedsstillelse for fremtidig bygning af den projekterede miljøstation, der var indeholdt i lokalplanen for Etape 4, 5 og 6. 
Der afventes udspil fra Skanska.

Ad 4.  Afslutning på pullertlampeprojektet.
Arbejdet er meldt færdigt og betalt.  Skanska har tilbudt en refusion på i alt kr. 125.000.  Grundejerforeningen har accepteret tilbuddet.

Ad 5.  Parkeringsregler i Øresund Strandpark.
Parkeringsreglerne er med følgebrev blevet uddelt til alle beboere og lejlighedsejere, ligesom reglerne er blevet sat op i alle opgange i lamineret udgave.  Parkeringsreglerne er gældende pr. 1. januar 2011 og afløser tidligere udsendte parkeringsregler. 
Der arbejdes på en engelsk udgave af reglerne.

Ad 6.  Administration af klager over parkeringsafgifter.
Klager over, at lejlighedsejere fik tildelt parkeringsafgifter, blev diskuteret. 
De regler for parkering i området, der netop er blevet uddelt, er regler, der har til hensigt at sørge for bedst mulig udnyttelse af de forhåndenværende alt for få parkeringspladser, hvorfor det er vigtigt, at de bliver overholdt.
Der blev nedsat et udvalg til vurdering og endelig afgørelse af klager over udstedte parkeringsafgifter.
Det blev besluttet at tilføje Grundejerforeningens e-mailadresse til listen over klageadgang samt ”Grundejerforeningen” øverst ved logo.

Det vil medføre et nyt opslag i opgangene med disse tilføjelser. 
Der vil yderligere blive gjort opmærksom på tilføjelserne på hjemmesiden.

Ad 7.  Skader opstået i forbindelse med vintertjenestens udførelse.
Under sidste snefald var en rude blevet knust og en pullert kørt i stykker. Udbedring af pullerten vil koste ca. kr. 1500 eksklusive moms.
Ansvarsfordeling blev diskuteret. 
Der var enighed om, at Grundejerforeningen betalte småskader, der ikke havde været vidner til,
mens øvrige skader, de
r bevisligt var sket under snerydningen, skulle tilstilles Skælskør Anlægsgartnere.

Ad 8.  Stophane ved miljøstationen frostsprængt.
Der blev informeret om frostsprængning af vandledning i forbindelse med stophanen til miljøstationen. 
Der var enighed om at undersøge omfanget af det vandspild, frostsprængningen havde medført, ved en sammenligning af Etape 1’s vandforbrug for 2009 med vandforbruget for 2010 i berørte tidsrum med henblik på fordeling af udgiften herfor.
Opsætning af ny stophane vil ske til foråret.

Ad 9.  Budget.
Budgettet for det kommende år vil blive lagt på et møde den 2. februar med Lone Stausgaard, Dan-Ejendomme. 
Der er ikke større kommende arbejder.
Forventede større udgifter til udbedring af asfaltskader, etablering af ny frostsikret stophane. De ønskede bænke til Grønningen er allerede i budgettet for i år.  Vi skal ligeledes forvente en større udgift til snerydning end budgetteret i år.

Ad 10.  Udsendelse af ”reminder” i forbindelse med affald.
Der var enighed om at sætte en vejledning i fjernelse af juletræer op i alle opgange.
Et opslag fremsendes til etaperne til kopiering og opsætning i opgangene.
Der ønskes undersøgt: tidspunkt for opsættelse af en container til fjernelse af storskrald samt omkostninger og forholdsregler at tage hensyn til ved placering af en container.

Ad 11.  Brev fra ParkZone vedrørende omsætning i forbindelse med parkeringsafgift.
Ifølge brev fra ParkZone vil der blive overført kr. 20.000 til Grundejerforeningen som vores andel af omsætningen for 2010. Omsætningen for 2010 (april-december) har været 170.000 kr.
Det, der har været mest problematisk i parkeringssammenhæng, har været sommerparkering, parkering på adkomst- og stikveje og indarbejdelsen af 10 m-afstanden til fortovskant. ParkZone vurderer, at omsætningen for 2011 vil blive mindre – ca. 100.000 kr. - på grund af indarbejdelsen af parkeringsreglerne.
Den vurdering er sat lavt set i lyset af omsætningen for 9 måneder sidste år og en kommende 12 måneders omsætning næste år.
Bestyrelsen vil derfor se nærmere på ParkZones udspil.

Ad 12.  Næste møde.
Næste møde afholdes onsdag, den 9. februar kl. 19.00.

Ad 13. Eventuelt.
Stikord til bestyrelsens beretning sendes ud inden næste møde til overvejelse.  Input modtages gerne.
Badmintonhallen er bestilt til afholdelse af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag, den 3. maj kl. 19.00.
Regeringen har besluttet, at administrationshonoraret ikke kan forudbetales.
Pullertlamper ved Etape 1, der ikke fungerer, skal efterses og repareres.
De pullerter, der står for enden af Sundby Parkvej, lider hvert år under snerydningen og ser ikke for godt ud.  Pris for fjernelse af dem undersøges.
En information fra Grundejerforeningen var ønskelig.  Den kunne bl.a. omhandle: Hundeluftning og boldspil på Grønningen, skitse til beplantning på Grønningen etc., nedsættelse af parkeringsudvalg,  opmærksomhed på 10 m’s afstand til fortovskant, parkeringskort, udlevering af plastlommer og brug af Miljøstationen.

Kirsten Jørgensen
9. februar 2011.

 

Bestyrelsesmøde 29. nov 2010

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. november 2010.

Tid:  kl. 19.00.

Sted:  Kirsten Jørgensen, Sundby Parkvej 4, st.tv.

Dorte Storgaard var inviteret til at deltage under punkt 1.  De grønne områder, men måtte melde afbud på grund af sygdom.

Claus David Nielsen, Etape 4 er udtrådt af bestyrelsen.  Kurt Henriksen overtager hans plads, mens Leif Rørbæk indtræder i bestyrelsen som suppleant.

Til stede var:  Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1
                          Bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2
                          Bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm, Etape 3
                          Bestyrelsesmedlem Kurt Henriksen, Etape 4
                          Formand Kirsten Jørgensen, Etape
                          Suppleant Leif Rørbæk, Etape 4
                          Suppleant Flemming Sørensen, Etape 5

Afbud fra: bestyrelsesmedlem Erik Hjulmand, suppleant Arne Jacobsen, Etape 2.

Uden afbud: suppleant Gitte de Linde, Etape 1, Peter Venøe Kjær, Etape 3.

Ad 1.  De grønne områder.
Der blev orienteret om genplantning af udgåede træer: 
Vedrørende fyrretræer: Kun 62 træer var tilbage i god stand af 126 fyrretræer.  Så snart frosten er gået af jorden, vil de nye træer til erstatning af de udgåede blive plantet.
Der var enighed om at erstatte udgåede fyrretræer med en mere lavtvoksende art på højene, mens der på Grønningens høje vil blive genplantet med en blanding af fyrretræer og vildæbletræer.
Vedrørende bøgehækkene:  Så snart frosten er gået af jorden, vil de udgåede bøgetræer i hækkene blive udskiftet med nye i tilsvarende højde.
Plantning af hybenroser for enden af Etape 5 mod Amager Strandvej vil ske, så snart frosten går af jorden.
Reparation af skader på beplantning m.m. i forbindelse med reparation af pullertlamper vil ske i løbet af foråret.
Udkast til ny kontrakt om gartnerarbejde på de grønne områder forventes færdig og fremsendt til bestyrelsen ca. 15.12.2010.

Ad Vinterarbejdet.
Indhold af den kommende kontrakt om vinterarbejde blev diskuteret, og det blev pointeret, at
der skal bruges arbejdsredskaber/maskiner, der passer til området, der skal renses for sne/is, at
glatførebekæmpelsen skal være effektiv, men med mest mulig skånsom brug af salt/grus, at
ansvar for udførelse af vinterarbejdet og eventuelle ulykker som følge af mangelfuld udførelse af vinterarbejdet skal ligge hos leverandøren, og at der vil blive anvist steder på området for akut placering af overskydende sne.
Udkast til kontrakt om vinterarbejde forventes færdig og fremsendt til bestyrelsen ca. 15.12.2010.

Ad 2.  Godkendelse af referat.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. november 2010 blev godkendt med mindre rettelser.

Ad 3. Den lille miljøstation.
Der afventes udspil fra Skanska. 

Ad 4.  Oprettelse af fortov på hjørnet af Amager Strandvej og Øresundsvej.
Der afventes udspil fra Københavns Kommune.

Ad 5.  Parkeringsregler i Øresund Strandpark.
Parkeringsreglerne har været til høring i etaperne.  Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra etaperne
blev ”Parkeringsregler i Øresund Strandpark” vedtaget med mindre rettelser.  De vil erstatte tidligere udsendt parkeringsreglement af 1. april 2010.
Parkeringsreglerne skal uddeles til alle beboere, sendes til ejere, der lejer ud, samt sættes op i lamineret udgave i hver enkelt opgang i Grundejerforeningen.

Ad 6.  Valg af bankforbindelse.
Det besluttedes at beholde Danske Bank som Grundejerforeningens bankforbindelse.

Ad 7.  Forudbetaling af administrationshonorar.
Da Grundejerforeningens økonomi er god
besluttedes det at forudbetale administrationshonoraret for 2011  med henblik på at spare  momsen på 25 %, der vil blive lagt på administrationshonorar fra 1. januar 2011.

Ad 8.  Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. januar 2011 kl. 19.00 hos Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2.tv.

Andre møder:  Formandsinitiativet tirsdag, den 11. januar 2011
                            Budgetmøde med Lone Stausgaard onsdag, den 2. februar 2011
                            Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag, den 3. maj 2011

Ad 9.  Eventuelt.
Det blev nævnt, at der fandtes en ”parabol-box”, der måske vil kunne erstatte parabolantennen.  Kirsten undersøger denne mulighed.

Møde med Thomas Damsholt til forberedelse af Grundejerforeningens holdning til Den lille miljøstation og Københavns Kommunes ønske om at inddrage et mindre areal til oprettelse af fortov blev foreslået.  Kirsten finder dato for mødet og indkalder til mødet.

Der er modtaget brev med varsel om mindre støj i forbindelse med sænkning af grundvandet på LIDL’s byggegrund. Dette arbejde vil vare indtil slutningen af april 2011.
Brevet er uddelt til alle beboere i Blok 9 og 10.
Man er velkommen til at kigge forbi.

Meddelelse om nedlæggelse af handicapparkeringspladser samt oprettelse af 2 Mc-pladser ved Blok 10 er tilsendt ParkZone ligesom ønske om 10 m’s afmærkning ved indkørslen til blokkene.  Dette arbejde kan først påbegyndes, når der ikke længere forventes frostgrader.

Ønsker om igangsættelse af nye arbejder bør meddeles bestyrelsen i god tid med henblik på indarbejdelse i budgettet for det kommende år.

Referent Kirsten Jørgensen
14. januar 2011.

Bestyrelsesmøde 3. nov 2010

Referat fra Grundejerforeningens bestyrelsesmøde onsdag, den 3. november 2010.

Tid: kl. 19.00

Sted:  Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 3.th.

Til stede:  Jeanette Rosenberg, Etape 1, bestyrelsesmedlem
                   Jørgen Andreasen, Etape 2, bestyrelsesmedlem
                   Lone Jarlholm, Etape 3, bestyrelsesmedlem
                   Kirsten Jørgensen, Etape 5, formand
                   Kurt Henriksen, Etape 4, suppleant
                   Flemming Sørensen, Etape 5, suppleant

Afbud:  Erik Hjulmand, Skanska

Uden afbud: Gitte de Linde, Arne Jacobsen, Peter Venøe Kjær, Claus David Nielsen

Dorte Storgaard deltog i mødet under behandlingen af punkterne 3,4, 5, 6 og 7.

Ad 1.  Godkendelse af referat.
Referatet fra sidste møde blev godkendt

Ad 2.  Valg af referent.
Kirsten Jørgensen valgtes som referent.

Ad 3.  Oprettelse af petanque-bane.
Det besluttedes at undersøge interessen for oprettelse af en petanque-bane på de kommende generalforsamlinger i etaperne.  I mellemtiden vil Etape 3 undersøge prisen for oprettelse af en petanque-bane. Projektet bør kun gennemføres, såfremt der er bred støtte herfor, ligesom en tovholder/gruppe af beboere vil blive nødvendig til at overse og vedligeholde projektet.

Ad 4.  Vinterforanstaltninger.
Der indhentes tilbud på vinterforanstaltninger fra forskellige firmaer.  Disse skal indeholde:
En særskilt betaling for fjernelse af sne, herunder rydning af sne i cykelskure, i og foran miljøstatione, rydning/saltning af fortovet ud mod Øresundsvej samt krav om brug af maskiner, der er tilpasset området, der skal renses for sne.
Der blev herudover udtrykt ønske om mere behersket og jævnt fordelt saltning i området.

Ad 5.  Samarbejdet med Skælskør-Gartnerne A/S.
Der har været tilfredshed med det arbejde, der er blevet udført siden mødet den 7. juli d.å.  Jens Boulund er blevet bedt om et revideret forslag til ny kontrakt, der af Jørgen Andreasen og Dorthe Storgaard vil blive indarbejdet i et udkast til ny kontrakt. Det vil blive sendt til bestyrelsen til udtalelse og endelig godkendelse.
Andre udbydere vil blive spurgt om samme arbejdsopgaver.
På et møde med Jens Boulund den 5. november vil blive diskuteret forskellige muligheder for beplantning på Grønningen og erstatning for de udgåede fyrretræer på bakkerne.  Forslag herom vil blive tilsendt bestyrelsen til orientering og godkendelse.

Ad 6.  Hækkehøjde ved parkeringspladserne.
Det besluttedes at bibeholde 1,20 m som højde på hækkene ved parkeringspladserne.

Ad 7.  Udskiftning af udgåede fyrretræer og bøgetræer.
Genplantning vil blive drøftet med Jens Boulund ved mødet den 5. november.  Forslag herom vil blive tilsendt bestyrelsen til orientering og beslutning.

Ad 8.  Handicap-parkeringspladser.
Information om nedlæggelse af handicap-parkeringspladserne – og information om oprettelse af nye tæt ved bopæl i tilfælde af brug herfor - lægges ud på hjemmesiden tillige med information om oprettelse af 2 nye motorcykelpladser ved Etape 5 med krav om, at der skal sættes en lille metalplade under motorcyklens støtteben ved parkering i Grundejerforeningens område – for at undgå skade på asfalten fra støttebenet. Dette vil spare Grundejerforeningen for jævnlige udgifter til renovering af asfalten på parkeringsområdet.

Ad 9 og 10. Revideret parkeringsreglement.
”Parkeringsregler i Øresund Strandpark” er ekstrakt af reglerne som beskrevet i ”Parkeringsreglement for Øresund Strandpark”, gældende fra 1. april 2010, men listet op, renset for slørende tekst og reglerne  således mere overskuelige for et hurtigt overblik.
Der er foretaget mindre opstrammende tilføjelser: ”Parkering i og foran opgange forbudt”, ”Parkering på handicappladser kun tilladt med handicapskilt” samt ”Parkering foran cykelstativer forbudt”, derudover er specificeret parkering af biler med gule nummerplader, biler med papegøjeplader og biler med SKAT’s klistermærke.
De tilrettede parkeringsregler fremsendes til etapernes bestyrelse til udtalelse og accept af, at ”Parkeringsregler i Øresund Strandpark” skal erstatte det nugældende ”Parkeringsreglement for Øresund Strandpark”.
Det er hensigten at uddele parkeringsreglerne til alle beboere, fremsende et eksemplar til ejere med udlejning og at sætte et lamineret eksemplar op i alle opgange i Grundejerforeningen.
Det besluttedes – på foranledning af Parkzone – at markere 10 m. afstand fra vejkant med et lille gult mærke/trekant (efter rådføring med Parkzone).
Parkeringsregler i Øresund Strandpark” bør oversættes til engelsk.

Ad 11.  Nyhedsbrev.
Det af Jeanette Rosenberg udarbejdede nyhedsbrev blev vedtaget med få ændringer.
Det besluttedes, at nyhedsbrevet blev fremsendt til formændene pr. mail til kopiering og opsættelse i etapernes opgange. Derudover skal nyhedsbrevet lægges på Grundejerforeningens hjemmeside.
Med hensyn til boldspil på Grønningen tilbød Lone Jarlholm at udarbejde et forslag til ”Ordensregler for Grønningen”

Ad 12.  Telefongodtgørelse til formanden.
Det blev vedtaget, at formanden får en årlig telefongodtgørelse på p.t. 2.000 kr.

Ad 13.  Opsættelse af hegn for enden af Etape 4.
Ansøgningen blev frafaldet.

Ad 14.  Rengøring af udendørs lamper.
SRS har tilbudt – uden beregning – at aftørre udendørslamperne samtidig med aftørring af baldakinerne over indgangsdørene.

Ad 15.  Videoovervågning af kældre m.m.
Emnet diskuteredes.  Det blev nævnt, at det var vigtigt at entrere med et anerkendt firma, hvis der ønskes videoovervågning.  Ligeledes skal lovgivning på området undersøges.
Comx blev nævnt som et godt firma.
Etape 4 har fået et tilbud på overvågning af etapens 8 opgange, kr. 100.000.  Forslaget vil blive behandlet på etapens generalforsamling i foråret.

Ad 16.  Opsætning af parabolantenner.
Det fremførtes, at parabolantenner på en ejendomsfacade ikke pyntede og kunne sende forkerte signaler i forbindelse med salg af lejligheder.
De er ikke tilladt i etaperne 1,2 og 3, mens de er tilladt under altankantshøjde i etaperne 4 og 5.
En ændring af tilladelsen skal vedtages på en generalforsamling, da spørgsmålet hører ind under ”husorden”.
Etape 4 og 5 vil undersøge andre muligheder for at kunne modtage TV-signaler fra fjerntliggende lande.

Ad 17.  Udarbejdelse af fælles husorden i Grundejerforeningen.
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at gå tilbage til deres egen etape for personer, der kunne tænke sig at deltage i en sådan arbejdsgruppe.

Ad 18.  Erfaring med Dan-Ejendomme A/S.
Det blev nævnt, at betaling af fakturaer tog for lang tid, og at der var tilfælde, hvor det havde været nødvendigt at rykke for dækning af udgifter.  Det er formentlig indkøringsvanskeligheder i forbindelse med overtagelse af administrationen efter Kuben.

Ad 19.  Ønske fra Skanska om møde med formændene fra Etape 4 og 5 om den lille miljøstation ved Etape 5 -  torsdag, den 4. november d.å..
Der var enighed om at fastholde Skanska på forpligtigelsen til at opføre en passende stor miljøstation til dækning af affaldsproblemerne i Etaperne 4, 5 og 6 på Etape 6’s areal, som det fremgik af lokalplan 346 af december 2001.

Ad 20.  Københavns Kommune ønsker møde om oprettelse af fortov ud for højresvingspilene ved hjørnet af Amager Strandvej ved Øresundsvej.
Oprettelse af fortov på stedet vil kræve, at Grundejerforeningen afgiver et stykke af Etape 5’s areal.
Der var enighed om at afvente kommunens udspil.

Ad 21.  Næste møde.
Næste møde afholdes den 29. november 2010 kl. 19.00 hos Kirsten Jørgensen, Sundby Parkvej 4, st.tv.

Ad 22.  Eventuelt.
1.  Pullertlamperne er blevet efterset, der er sat gadelamper op ved parkeringspladsen i Etape 1 og der er sat pullertlamper op ved Grønningestien.  Udgiften til projektet har indtil nu været 207.598 kr.  Der mangler ifølge Morten Truelsen stadig betaling af enkelte punkter.  Dertil kommer udgift til genoprettelse af de områder, der har været berørt af gravning m.m.

2.  Sundby Rengørings Service vil i nærmeste fremtid rense ejendommenes lyskasser.  Der vil blive sat opslag op herom med opfordring til at sørge for at friholde lyskasserne for møbler m.m., så lyskasserne er lette at komme til.  Det er ikke rengøringsfolkenes opgave at være flyttemænd.

3.  Der er kommet en klage fra en beboer i Etape 4 om fjernelse af en skaderede i træet for enden af etapen.  Ved forespørgsel til Københavns Kommunes Skadedyrsafdeling er det blevet oplyst, at den bedste løsning vil være at lade reden være.  Fjernes den, kommer der andre skader, der bygger nye reder.   Det er almindelig erfaring, at boligsøgende skader flyver forbi træer, der allerede er optagede.

4.  Firmaet Carl Bro har bedt om tilladelse til at opsætte målerudstyr til måling af rystelserne i forbindelse med nedslåning af spunsrør og vægge til afstivning af jordkanter i forbindelse med udgravning til kældre m.m. på LiDL-byggepladsen over for Etape 5 på Øresundsvej.
Kirsten Jørgensen gav tilladelse hertil på den betingelse, at måleresultaterne vil blive tilstillet Grundejerforeningen og Etape 5 efter endt måling.
Dette blev accepteret, og en orientering med efterfølgende rundvisning på byggepladsen for bestyrelsen blev samtidig stillet i udsigt.

5.  Det blev henstillet til bestyrelsesmedlemmerne at søge at arbejde hen imod, at etapernes generalforsamling blev afholdt i fornuftig tid inden Grundejerforeningens ordinære bestyrelsesmøde, således at etapernes repræsentanter til Grundejerforeningens bestyrelse var besluttet inden det ordinære bestyrelsesmøde.
Lone Stausgaard har foreslået det ordinære bestyrelsesmøde afholdt den 3. maj 2011 eller kort tid derefter.

3. december 2010.
Kirsten

Bestyrelsesmøde 21. sep 2010

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen

Mødetid: tirsdag, den 21. september 2010, kl. 19.00.

Mødested:  Jeanette Rosenberg, Øresund Parkvej 5, 1.tv.

Til stede var: bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1
                        bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2
                        bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm, Etape 3
                        bestyrelsesmedlem Kirsten Jørgensen, Etape 5
                        suppleant Arne Jacobsen, Etape 2
                        suppleant Kurt Henriksen, Etape 4
                        suppleant Flemming Sørensen, Etape 5

Afbud fra:     bestyrelsesmedlem Claus David Nielsen, Etape 4    
                        bestyrelsesmedlem Erik Hjulmand, Skanska

Referat sendes til: bestyrelsen, Lone Koch Stausgaard, Kuben

Bestyrelsesmødets dagsorden er den samme som for mødet den 7. september 2010, der blev udsat på grund af sygdom. Dog udgik orientering fra ParkZone A/S på grund af de mange punkter på dagsordenen.

Uden for dagsorden drøftedes bestyrelsens arbejdsgrundlag.  Vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens opgaver, beslutningsgrundlag, referater m.m. blev gennemgået. Kort uddrag af vedtægterne i denne sammenhæng blev udleveret. 

Set i lyset af udsigterne m.h.t. opførelse af Etape 6 diskuteredes især spørgsmålet om Skanskas stemmeret i forbindelse med afstemninger.

Ad 1.  Valg af referent.
Kirsten Jørgensen blev valgt.

Ad 2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. juli 2010.
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser.

Ad 3.  Udformning af kommende referater.
Der var ønske om et dækkende, men kortfattet referat, der efterfølgende lægges på hjemmesiden.
En mere udførlig gennemgang af et givent emne samt emner med følsomt indhold kan lægges ind på bestyrelsens interne side.

Ad 4.  Udsendelse af nyhedsbrev.
Forslag til nyhedsbrev fra Jeanette Rosenberg blev gennemgået og vedtaget med få ændringer.
Nyhedsbrevet udsendes/opsættes sammen med information om P-regler. 
Oplæg til information om P-regler udarbejdes af Kirsten Jørgensen.  Det skal forinden fremsendes til ParkZone for eventuelle bemærkninger.

Man var enig om, at udsendelse af nyhedsbrev skulle ske efter behov.

Ad 5.  Samarbejdet med Skælskør Gartnerne.
Gartnernes arbejde er blevet udført efter arbejdsplanen.
Dorte Storgaard er indtil videre kontaktperson til Skælskør Gartnerne med reference til Jørgen Andreasen og bestyrelsen.
Jeanette Rosenberg gjorde opmærksom på efeubedene ved Etape 1 (ved hovedindgangene).  Ligeledes, at der nu og fremover skal tages mere aktion på vedligeholdelsen af bl.a. bedene.  Der vil blive set med positive øjne på oplæg til forbedringer etc. efeubedene ser forfærdelige ud.
Dorte Storgaard og Jørgen Andreasen udarbejder forslag til beplantning af højene til erstatning for de udgåede fyrretræer. 
De mange udgåede bøgetræer vil blive erstattet.

Ad 6.  Opsætning af hegn ud for Grønningen mod Metroen og Øresundsvej.
Hegnene er blevet opsat efter planen.  Det lille hegn ud for Miljøstationen mellem Etape 4 og 5 til erstatning af det gamle ligeså.

Ad 7. Gennemgang af kontrakt med Skælskør gartnerne om vinterforanstaltninger.
Punktet udsættes til næste gang.
På grund af almindelig utilfredshed med Skælskør Gartnernes arbejdsindsats indtil nu var der enighed om – i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter – at andre leverandører eventuelt kunne komme på tale. 
Jørgen Andreasen, Dorte Storgaard og Claus David Nielsen undersøger andre muligheder.
Jeanette Rosenberg oplyste, at hun havde gode erfaringer med Ejendomsvirke A/S.

Ad 8.  Opfølgning af legepladsrapporten.
Sean Mc Kenna, der har tegnet legepladsens forskellige legeredskaber har givet tilsagn om at holde øje med/vedligeholde redskaberne, således at legepladsen fremstår som en sikker legeplads.
Lone Jarlholm tager kontakt til Sean Mc Kenna for udbedring af de i Legepladsrapporten nævnte mangler.
Lone Jarlholm undersøger Grundejerforeningens ansvarsforsikring om dækning i tilfælde af skader.

Ad 9. Cykelparkeringspladser.
Etape 4 går i gang med oprettelse af cykelparkeringsplads i henhold til fremsendt tegning.
Etape 3 afventer udfald af møde med Teknisk Forvaltning om oprettelse af fortov ud mod Strandvejen.
Etape 2 går i gang med cykelparkeringsplads i henhold til fremsendt tegning.
Etape 1 overvejer oprettelse af cykelparkeringsplads.  Spørgsmålet vil blive taget op på etapens næste generalforsamling.

Udgifterne til cykelparkeringspladserne afholdes af de enkelte etaper.  Udgifter til fjernelse og genopretning af beplantning ligeså.

Ad 10.  Handicapparkeringspladser.
Hvis Teknisk Forvaltning siger god for det, ønsker Etape 2, Etape 3, Etape 4 og Etape 5 at nedlægge eksisterende handicappladser og handicap-logoet i asfalten fjernet.
I tilfælde af fremtidigt behov for handicapparkeringsplads vil en sådan straks blive oprettet.
Etape 1 ønsker at bibeholde pladserne som i dag.

Ad 11.  Motorcykelparkeringspladser.
Udfaldet af mødet med Teknisk Forvaltning afventes før yderligere beslutning.
Parkeringsproblemer og udskrivelse af parkeringsafgifter fylder meget i bestyrelsernes arbejde, hvorfor det besluttedes, at
1.  udfærdige et opslag med reglerne for parkering i vores område til opsætning i opgangene, uddeling til de enkelte beboere og hjemmesiden.
Oversigten til opslag i opgangene bør være laminerede. 
Kirsten Jørgensen sammenfatter reglerne, der sendes til bestyrelsen og ParkZone til godkendelse

2.  Kirsten tager eksempler på utilfredshed med udskrevne parkeringsafgifter med til orientering.  Der var intet ønske om videresendelse af alle klager.

Ad 12.  Gennemgang af budget.
Budgettet blev gennemgået. 
Thomas Møller har givet tilsagn om, at de enkelte posters navne vil blive mere gennemskuelige, ligesom indholdet af de enkelte poster vil vise de enkelte områder, de dækker.
Der havde været usikkerhed om postering af indbetaling for udlevering af nye parkeringskort.  Det bliver rettet.
Renteudgifter vil blive slettet – ikke rimeligt, at Grundejerforeningen skal betale renter, når der indestår en større kapital på Grundejerforeningens konto i Danske Bank.
I fremtiden vil indtægter og udgifter gå fra Grundejerforeningens egen konto, hvorfor der ikke mere vil finde mellemregninger sted mellem Kuben og Grundejerforeningen.
Rentesatsen p.t. er 0,125 % for indestående op til 300.000 kr. og 0,25 % for indestående derover.
På budgettet er der afsat 100.000 kr. til en petanque-bane bag Miljøstationen ved Etape 1 og indkøb af nye bænke til opsætning på Grønningen.
Det besluttedes at stille projektet i bero, indtil interessen herfor er blevet undersøgt i alle etaper.

Ad 13.  Forslag fra beboer.
1. Ønske om opsætning af aflåselige låger i cykelskurene imødekommes. 
Hvis en etape ønsker låger opsat i cykelskurene, skal disse etableres for etapens egen regning.
Jeanette gjorde i tilknytning til opsætning af skurene opmærksom på eventuelle myndighedskrav, herunder, at det skal være muligt uhindret at kunne åbne lågen indefra.
2.  Opsætning af små fodboldmål på Grønningen.
Ønsket blev afslået, idet det er bestyrelsens holdning, at Grønningen skal give plads til alle beboere og til forskellige formål.  Derudover vil græsset ikke kunne holde til boldspil foran et fast mål, hvorfor fodboldspil henvises til Stranden.

Ad 14.  Næste møde.
Næste møde afholdes onsdag, den 3. november kl. 19.00 hos Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 3.th.

Julemødet afholdes mandag, den 29. november kl. 19.00 på Couloir, Strandvejen.

Ad 15.  Eventuelt.
Adresselisten blev opdateret og vil snarest blive fremsendt.
Lidl er begyndt nedrivning på grunden ved Øresundsvej.
Pullertlamperne er blevet gennemgået.  Lamper langs Grønningestien vil snarest blive sat op.
Ansøgning om opsætning af trådhegn for enden af Blok 8 mod Metroen er modtaget og vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Helle Luther har fået nyt job og slutter sin ansættelse hos Kuben pr. 17. september.  Hun afløses af Lone Kock Stausgaard.
Forslag til behandling på kommende Formandsmøde:
a. sikkerhedsproblemer på Grundejerforeningens område
b. videoovervågning
c. støj fra Metroen, Amager Strandvej og Øresundsvej
d. vandindsivning i etapernes kældre.

21.  oktober 2010.
Kirsten

 

 

Bestyrelsesmøde 7. jul 2010

Referat fra Grundejerforeningens bestyrelsesmøde

Mødetid:  onsdag, den 7. juli 2010 kl. 19.00.

Mødested:  Kirsten Jørgensen, Sundby Parkvej 4, st.tv.

Til stede var: Formand Kirsten Jørgensen, Etape 5

                       Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1

                       Bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2

                       Bestyrelsesmedlem Lone Jarlholm,  Etape 3

                       Bestyrelsesmedlem Claus David Nielsen, Etape 4

                       Suppleant Kurt Henriksen, Etape 4,

                       Suppleant Flemming Sørensen, Etape 5

Afbud:  Erik Hjulmand, Skanska     

Referent:  Kirsten Jørgensen

 

Tidligere formand for Grundejerforeningen, Morten Truelsen deltog i mødet for at orientere om punkt 3: renovering og opsætning af nye pullertlamper ved Etape 1 og på Grønningestien.

Referat sendes til: Jeanette Rosenberg, Jørgen Andreasen, Lone Jarlholm,  Claus David Nielsen, Kirsten Jørgensen, Gitte de Linde, Arne Jacobsen, Kurt Henriksen, Flemming Sørensen, Erik Hjulmand, Skanska, Helle Luther, Kuben samt Morten Truelsen

 

Dagsorden:

Ad 1.  Valg af referent. 

Kirsten blev valgt.

 

Ad 2.  Godkendelse af referat.

Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni 2010 blev godkendt.

 

Ad 3.   Bestyrelsens holdning til de i det fremsendte notat om pullertlamper foreslåede 2 løsningsmodeller.

Morten Truelsen oplyste, at nogle af pullertlamperne i hækken ved parkeringspladsen var blevet påkørt.  Forsøg på udskiftning af pærer i lamperne har vist sig at være umulig, fordi lampedelene var rustet fast og ikke kunne skilles.

Derudover var Etape 1 mørkelagt, fordi fejlstrømsrelæet slog fra, og sikringerne sprang.

Morten Truelsen oplyste endvidere, at han havde haft et møde med Skanska den  10. juni, hvor disse ting var blevet fremlangt for Skanska., der oplyste, at det var påkørslerne, der var skyld i den manglende funktion af lamperne, og at det også var årsagen til, at de ikke kunne skilles. Skanska afviste derfor kravet om at udbedre lamperne.

Dog har Skanska tilbudt at lade GHform (leverandør af lamperne) gennemgå alle 5 etapers pullertlamper ved haverne og stierne og udbedre dem, der ikke kan skilles ad – for Skanskas regning.

 

Skanska afviste at være ansvarlig for mørkelægningen af Etape 1’s område og  at udbedre en eventuel kabelfejl.

I en efterfølgende mail til Skanska tilbyder Allan Trane, at

Grundejerforeningen betaler stikprøve af påkørt pullertlampe og betaler den nødvendige timeløn til elektriker derfor, og oplyser, at

Grundejerforeningen accepterer Skanskas tilbud om GHforms eftersyn af lamperne og efterfølgende betaling for udbedring af disse.

 

Morten Truelsen mente, at hele projektet:

1.  Etablering af 9 Plaza vej- og parklamper

2.  Etablering af 5 pullertlamper ved Grønninge-stien

3.  Omkostninger ved fejlfinding af el-installation ved Etape 1

ville kunne udføres inden for de på budgettet afsatte 300.000 kr. Se endvidre de omdelte bilag i denne sammenhæng.

Bestyrelsen bad Morten Truelsen om straks at sætte projektet i værk.

Det blev endvidere vedtaget, at

 

1.  Morten Truelsen og Kirsten Jørgensen skriver til Skanska om, at Grundejerforeningen ikke accepterer Skanskas afvisning og vil i denne forbindelse stille økonomiske krav over for Skanska.

2.  Morten Truelsen tager kontakt til Duus El for arbejdets udførelse og beder om en tidsplan for dette.

3.  Morten Truelsen fremlægger tidsplan om igangsættelse af undersøgelse af lamper m.m.


Ad 4.  Etablering af cykelparkeringsplads ved Etape 4 og 5.

Kirsten oplyste, at Etape 5 allerede havde fået grønt lys til oprettelse af en cykelparkeringsplads uden for det asfalterede område i efeu-bedet ud mod Amager Strandvej.  Der afventedes tilbud fra Skælskør Gartnerne om prisen på planering, sikring af pladsen og fliselægning. 

Arbejdet udføres for Etape 5’s regning.

Etape 4 ønskede en lignende cykelparkeringsplads.  Claus David Nielsen foreviste en tegning for pladsen og oplyste, at han havde indhentet tilbud fra et firma, der ville kunne udføre arbejdet for ca. 10.000 kr.

Det viste sig, at også Etape 2 og 3 måske ville være interesseret i en ekstra cykelparkeringsplads, hvorfor beslutning om oprettelse af disse skulle udskydes, til etaperne havde drøftet dette med deres bagland.

Betalingen for oprettelse af cykelparkeringspladser blev drøftet.  Etape 5 betaler i første omgang for sin og vil naturligvis bede om refusion, hvis det senere bliver besluttet, at  Grundejerforeningen påtager sig udgiften til etablering af de efterfølgende pladser.  Udgiften til sidstnævnte er ikke indeholdt i budgettet.

 

Ad 5.  Ændring af parkeringsreglementet.

Kirsten oplyste, at ParkZones vagter ikke ville notere en stor bil, der konsekvent bliver parkeret inde i fliseområdet til en af opgangene, da en sådan parkering kunne opfattes som en parkering ”foran  haverne”.

Problemet blev diskuteret.  I lyset af hensigten med udtrykket ”foran haverne”, det indlysende i, at ovennævnte parkering var til gene for opgangenes beboere, blokering af adgangen til opgangene i tilfælde af udrykning m.m, blokering for afhentning af affaldscontainere samt det bekostelige i at skulle ændre i selve det udsendte parkeringsreglement, blev det besluttet,  at

understrege over for Parkzone, at vagterne skulle have besked om at notere en sådan parkering.  Kirsten skriver til ParkZone.

Morten Truelsen tilbød at sende Brandvæsenets krav til adgang til beboelsesejendomme til bestyrelsen.

Information om ovenstående parkering samt andre småjusteringer kunne betragtes som administrative justeringer, der kan oplyses om på hjemmesiden.

Jeanette Rosenberg laver et udkast til nyhedsbrev, hvor bl.a. parkeringsproblemer bliver omtalt.

 

Ad 6.  Information om Skælskør Gartnernes arbejde.

Kirsten informerede om de mange arbejdsopgaver, der endnu ikke var blevet udført, og at der på et møde med Jens Boulund den 7. juli d.å.var truffet aftale om, at

alle kontraktmæssige opgaver i Grundejerforeningens område indtil d.d. skulle være udført inden udgangen af uge 30.  I modsat fald måtte man tage aftalen med firmaet op til revision.

Det gælder slåning af højene, lugning for ukrudt, klipning af hækkene m.m. Samarbejdet med Skælskør Gartnerne A/S blev drøftet, og det besluttedes at

afvente udgangen af uge 30 for videre handling..

Kirsten skriver notat til bestyrelsen om ovennævnte mødes indhold.

Kirsten orienterede om, at hegnet mellem Etape 4 og 5 ved den lille miljøstation ud mod Metroen burde tages ned – det misklædte området – og erstattes af et hegn i lighed med de øvrige hegn i Grundejerforeningen.

Det besluttedes at bede Skælskør Gartnerne erstatte hegnet som foreslået.

 

Ad 6.  Stillingtagen til eventuel fjernelse af handicapmærker på parkeringspladserne.

Det blev oplyst, at det ifølge Michelle Saby fra ParkZone ikke krævedes, at der skulle være handicapparkeringspladser i et område som vores.

Fra Parkzones vejmand vil der blive fremsendt et tilbud på fjernelse af handicapmærkerne.

I tilfælde af beboer-behov for handicapparkeringsplads har ParkZone tilbudt gratis at sætte et skilt op til vedkommende.

Spørgsmålet blev drøftet, og da man ikke i alle etaper havde undersøgt eventuelt behov for handicapparkeringsplads, blev afgørelsen udskudt til næst møde.

 

Ad 7.  Oprettelse af ekstra MC-pladser.

Det oplystes, at flere MC’er blev parkeret på bilparkeringsområdet, og at dette medførte dybe mærker i asfalten.

Spørgsmålet blev drøftet.  Der kan blive plads til 2-3 ekstra pladser, hvis nuværende pladser bliver stribet om, så der parkeres skråtstillet. Det besluttedes at

indhente pris på en ændring af nuværende MC-pladser, og at denne ændring må ikke besværliggøre adgang til etaperne.

 

Ad 8. Revidering af Arbejdsfordeling i bestyrelsen og  Etapernes ansvarsfordeling.

De uddelte dokumenter blev gennemgået.

Det blev vedtaget, at

Jørgen Andreasen og Dorte Storgaard er tovholder for færdiggørelse af Monas projekt med Skælskør Gartnerne.

 

Det blev vedtaget, at

Etape 3 bliver tovholder for miljøstationerne. Der vil komme personnavn på efter Etapens næste bestyrelsesmøde.

 

Det blev vedtaget, at

Claus David Nielsen bliver tovholder for eventuel oprettelse af cykelparkeringspladser i Etape 2, 3 og 4.

Claus David Nielsen stillede sig tillige til rådighed i forbindelse med færdiggørelse af Monas projekt med  Skælskør Gartnerne.

 

Det blev vedtaget, at

Kirsten Jørgensen blev tovholder for eventuel oprettelse af ekstra MC-parkeringspladser.

 

Det blev oplyst, at opsætning af hegn mod Strandvejen og ud mod Metroen var bestilt hos Skælskør Gartnerne.

Aftalen om vinterforanstaltninger tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 9. Næste møde.

Næste møde afholdes hos Jeanette Rosenberg, Øresund Parkvej 5, 1. tv., tirsdag, den 7. september, kl. 19.00.

 

Ad 9.  Eventuelt.

Det blev oplyst, at information fra Skanska om udsendelse af ”Ibrugtagnings tilladelse” kan have interesse for beboere med lån i banker og kreditforeninger, hvorfor den burde ligge på hjemmesiden.

Der var almindelig enighed om det ønskelig i at få Formandsinitiativet igang igen, hvorfor Kirsten vil finde en dato for et møde formændene imellem.

 

27. september 2010.

Kirsten 

Bestyrelsesmøde 8. jun 2010

Mødetid:      8. juni 2010,  kl. 19.00
Mødested:    Kirsten Jørgensen, Sundby Parkvej 4, st.tv.
Deltagere:    Formand Kirsten Jørgensen
                   Bestyrelsesmedlem Jeanette Rosenberg, Etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Jørgen Andreasen, Etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Claus David Nielsen, Etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Erik Hjulmand, Skanska
                   Suppleant Kurt Henriksen, Etape 4
                   Suppleant Flemming Sørensen, Etape 5
Afbud:         Bestyrelsesmedlem René Kornum, suppleant Lone Jarlholm
Referent:      Kirsten Jørgensen

Tidligere formand Morten Truelsen deltog i mødet for at hjælpe den nye bestyrelse godt i gang og informere om de løbende sager.

Referatet sendes til:  Jeanette Rosenberg,  Jørgen Andreasen, René Kornum, Claus David Nielsen, Kirsten Jørgensen, Gitte de Linde, Arne Jacobsen, Lone Jarlholm, Kurt Henriksen, Flemming Sørensen, Erik Hjulmand, Skanska, Helle Luther, Kuben.

Ad 1. Valg af referent.
Kirsten blev valgt.

Ad 2.  Godkendelse af referat.
Referat af bestyrelsesmødet den 13. april 2010 blev godkendt.

Ad 3 og 4.  Konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder..
a.  Sekretær: Kirsten Jørgensen
b.  Organisering af mødeindkaldelser: Kirsten Jørgensen
c.  Vedligeholdelse af hjemmesiden: Jeanette Rosenberg
d.  Parkering: Kirsten Jørgensen
e.  Tovholder for Grundejerforeningens vicevært: Kirsten Jørgensen
f.  Tovholder for snerydning samt hidtidige projekter i.f.m. Grønningen: Mona Hansen, Etape 4
g.  Tovholder for Skælskør anlægsgartnere og de grønne områder: Jørgen Andreasen og Dorthe Storgaard, Etape 3
h.  Tovholder for vedligeholdelse af legepladsen:  Jørgen Andreasen og Dorthe Storgaard
i.   Tovholder for miljøstationerne:  Claus David Nielsen
j    Økonomi og regelmæssig opfølgning af Grundejerforeningens økonomi til bestyrelsesmøderne, herunder forsikringer:  Flemming Sørensen og Kirsten Jørgensen
k.   Ad hoc-udvalg:  
     5-års gennemgangen: Morten Truelsen, Etape 1
     Pullertlamper på grønningen m.m. ved Etape 1, blok 2: Morten Truelsen
     Etablering af Petanquebane: Dorthe Storgaard
     Skanska-udvalget: Morten Truelsen
                                     Lars Helms
                                     Allan Trane, EKJ
     Forsikringer:


Ad pkt. 5.  Økonomi.
Flemming oplyste, at budgettet blev overholdt.  Snerydningen havde været en stor udgiftspost.  Den havde kostet 187.000 kr. (budgetteret til 250.000)

Flemming sender budgettet til nye medlemmer.

Ad pkt. 6.  Grønningen.
Da René Kornum ikke var til stede, blev punktet kort refereret.
a.  Legepladsen var blevet godkendt med mindre forbehold.
b.  Opsætning af hegn ud mod Amager Strandvej og mod Metroen var blevet vedtaget og ville komme til at bestå af trykimprægnerede pæle rammet ned i jorden med 2 m’s afstand og med 3 metaltråde i kraftig kvalitet spændt ud imellem pælene.
Levering og opsætning af hegn vil komme til at koste kr. 13.500 inkl. moms.
Hegnene vil blive sat op i løbet af 2010.
c. Afslutning af beplantning.
Dorthe Storgaard er fremkommet med forslag til afslutning.
d.  Opdatering af Gartner-aftale.  Dorthe Storgaard tager sig af dette punkt.
e.  Opsætning af bænk ved Grønninge-stien og legepladsen.  Dette tager Dorthe Storgaard og Jørgen Andreasen sig af.

Ad 7.  Parkeringsrestriktioner:
a.  status på parkeringsrestriktioner – ParkZone:
Morten Truelsen orienterede om, at Torben Juhl, ParkZone, mente, at den snart 3-mdr.lange indkøring af parkeringsreglerne havde været meget fleksibel.  Der havde været situationer, hvor kontrolgebyret var blevet fraveget.

b.  Ønske om, at der blev skabt klarere regler om parkeringsafstanden fra Sundby Parkvej/Øresundsvej og ind til etaperne.  
Som forholdene var nu, blev der rask væk parkeret helt ud til og ud på fortovet på Sundby Parkvej/Øresundsvej.
ParkZone har fået besked om at fare med lempe over for parkering ad stikvejene i lyset af de få parkeringspladser i området.  Afstanden 10 m blev ikke respekteret.

Under hensyn hertil og til bestyrelsens ønske om regler, der blev overholdt enedes man om, at Grundejerforeningens interne regelsæt skulle tilføjes, at man ville acceptere en parkering i en afstand af ikke mindre end 5 m fra hjørnet af Sundby Parkvej/Øresund Parkvej og ind ad stikvejen.

Dog skal det samtidig pointeres, at det i lighed med parkering foran hækkene ikke vil medføre fritagelse for en eventuel kontrolafgift, hvis politiet noterede en parkering i kortere afstand end 10 m fra indkørslen ad stikvejen.

c.  Handicap p-pladser.
Den lovmæssige baggrund for oprettelse af handicap-parkeringspladser burde undersøges.  

Det blev besluttet, at hvis der ikke er lovmæssig hjemmel for disse, bør de nedlægges.  

Det blev også besluttet, at der til gengæld - i tilfælde af brug for handicap-parkeringspladser – skal oprettes sådanne.

d.  Parkeringsforhold i Øresund Strandpark.
Der blev over for Erik Hjulmand udtrykt ønske om at få oplyst Skanskas planer/tidspunkt for opførelse af parkeringshus, ligesom der ønskedes oplysning om placering af de til parkeringshuset indbetalte beløb samt beløbets samlede størrelse.

Erik Hjulmand oplyste, at han ikke havde mulighed for at svare på de ønskede oplysninger, da han ikke havde kendskab til disse forhold.

Ad 8.  Rapporten fra Duus EL.
Morten Truelsen orienterede om, at der fra starten af byggeriet var oprettet en hovedmåler til el. til al udendørsbelysning.  Skanska har nu opsat en bi-måler, der måler el-forbruget til den enkelte Etape.

Ad 9.  Skanskas byggegrund – Etape 6.
Erik Hjulmand orienterede om, at grunden er blevet ryddet på nær nogle små jordbunker og andre småting.  Græsset er blevet slået.  Det blev ligeledes oplyst, at pavillonerne bliver stående til hen på efteråret.

Ad 10.  Miljøstationen ved Etape 6.
Kenneth venter stadig på svar fra Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved Etape 6 efter, at Skanska har trukket sin byggeansøgning tilbage for Etapen.

Erik Hjulmand fortalte, at han ikke havde fået udleveret det relevante materiale vedrørende dispensation fra Etape 6’s miljøstation, så han kunne give bestyrelsen et fyldestgørende svar.

Ad 11.  Pullertlamper og etablering af lys på Grønninge-stien.
Morten Truelsen oplyste, at pullertlamperne ved Etape 1 var fejlplaceret ved parkeringsområdet således, at det var alt for let at komme til at påkøre dem.

Derfor havde GHform foreslået, at der sættes nye lamper op uden for parkeringsområdet.  

Lamperne var endvidere blevet gennemgået, og det viste sig, at et flertal af dem var rustet sammen således, at det var umuligt at skille dem ad i forbindelse med udskiftning af  pærer.  

Endvidere var HFI-relæet til lamperne gået, således at der ikke var lys ved Etape 1.  GHform og Skanska er ikke enige om ansvarsforholdet for dette.

Morten Truelsen rapporterer, når nyt foreligger i sagen.

Morten oplyste endvidere, at folk var utrygge, når de færdedes på Grønninge-stien, hvorfor det var blevet besluttet at sætte lamper op der.

Ad 12.  Vinterforanstaltninger.
Mona Hansens forslag til opdatering af kontrakt blev udleveret.
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Ad 13 a.  Petanquebane.
Dorthe Storgaards udspil afventes.

Ad 13 b. Klage fra Ulla og Teddy Malthesen.

Et forslag til svar fra Mona Hansen blev udleveret til Kirsten, der ud fra disse formulerer et svar til klagerne.

Ad 14.  Eventuelt.
Emner som udseende af opsatte hegn, for høj beplantning, beplantning på begge sider af en bøgehæk, antenner på altaner etc. blev nævnt, og

Man enedes om at overgive disse spørgsmål til Formandsinitiativet til drøftelse og efterfølgende udfærdigelse af en informationsskrivelse om beslutningerne til Grundejerforeningens ejere og beboere.

Ad 15.  Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. september 2010 hos Jeanette Rosenberg, Øresund Parkvej 5, 1. tv. kl. 19.00.

Ad 16.  Fremmøde.
Det er af yderste vigtighed, vi drager omsorg for, at vi er beslutningsdygtige på bestyrelsesmøderne, så punkter på dagsordenen – mange har været der længe - kan afsluttes.

Forslag der ønskes behandlet på det kommende bestyrelsesmøde skal fremsendes i god tid til formanden (1-2 uger) inden mødet.

Den 27. juni 2010.
Bestyrelsesmøde 13. apr 2010

Mødetid:    13. april 2010 kl. 19.00
Mødested:    Lone Jarlholm
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
    Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
    Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
    Bestyrelsesmedlem Mona Hansen, etape 4
    Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
    Suppleant Torben Schødt, etape 2
    Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
    Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
Afbud:     Suppleant Gitte de Linde, etape 1. Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Udeblev:     Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
Referent:    Morten Truelsen
Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben).

1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar blev godkendt.

3. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Flemming/ongoing
Flemming informerede om at vi i første kvartal havde et mindre underforbrug.
Budget for 2010 blev gennemgået, og skal besluttes på det kommende ordinære bestyrelsesmøde.

4. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Legepladsen bliver godkendt af en certificeret inspektør inden for 2 uger.

Ansvarlig/deadline Mona & Flemming/asap
Det blev besluttet at opsætte ståltrådshegn i midten af beplantningen ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace mellem etape 3 og 4.
Mona laver en skitse over hegnet, som Morten sender til bestyrelsens medlemmer.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Det er besluttet at opsætte en bænk ved grønningstien og en ved legepladsens cirkel 1. eller 2.

Ansvarlig/deadline Dorte/Maj
Vi har problemer med støj og boldspil på legepladsen. Dorte kommer med input til en opdatering af ordensreglementet.

Ansvarlig/deadline Dorte/Maj
Det blev besluttet at få afsluttet beplantningen af de grønne arealer, hvor Dorte havde lavet et rigtigt godt udkast.
Der skal beplantes med 18 skovfyr, 225 hybenroser og rettes op på skovfyr som står skævt efter den kraftige efterårsstorm.
Nogle steder har det omfattende snevejr presset fælles bøgehække skæve, hvilket skal rettes.

5. Parkeringsrestrektioner       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
ParkZone A/S administrerer nu vores parkeringsregler, og går forsigtigt frem med at udskrive parkeringsafgifter.
Skiltene der er opsat bliver udskiftet på grund af, at der mangler max. egenvægt for personbiler.

Desværre er det konstateret, at en beboer som har underskrevet en Tro og love erklæring på 3 bortkommet parkeringskort, anvender det ene af de først udleverede parkeringskort. Bestyrelsen har besluttet at rette henvendelse til den pågældende beboer og anmelde forseelsen til politiet.
ParkZone kontroller med jævne mellemrum, at der ikke anvendes bortkommende parkeringskort der er underskrevet en Tro og love erklæring på.
               
6. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Morten/?
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Manglerne er nu blevet udbedret.
Dog har Skanska afvist at udbedre lamper som er monteret på facaderne i etape 1 & 3, hvor forbruget ikke bliver registreret på bimålerne, men på de enkelte etapers målere.
Bestyrelsen accepterer ikke Skanska’s afvisning og foreslået at alle facadelamper bliver forbundet ens på den ene eller den anden måde..

7. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ny termin 1. december.
Ny termin inden nytår.
Ny termin efterlyses.
Ny termin efterlyses igen
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

8. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Københavns Kommune og Skanska’s advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater er nået til enighed, at sagen afsluttes uden en tinglysning, men at deklarationen kommer op på det ordinære bestyrelsesmøde den 17. maj.

9. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6. Kenneth har sendt et anbefalet brev til Københavns Kommune, men vi har ikke modtaget noget svar endnu.
Kenneth har rykket Københavns Kommune for svar og rykker endnu engang.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

10. Pullert lamper og etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/afventer Skanska
Morten har indhentet tilbud på levering og etablering af lys.
Det blev besluttet at etablere lys på grønningestien med 5 lamper fra gæsteparkeringen og opsætning af 5 nye høje lamper ved gæsteparkeringen.
Projektet er blevet udskudt på grund af, at lamperne i etape 1 er forkert opsat. Derfor kan 36 af 41 lamper ikke adskilles for udskiftning af pære. Vi har reklameret til Skanska som nu undersøger sagen. Bestyrelsen kan derfor ikke sikre at lamperne lyser.
Skanska har tidligere forslået et forlig på 20.000 kr. men har trukket dette tilbage indtil situationen er afklaret.
Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil betale Skanska for andet end udskiftning af pærer.
Bestyrelsen afventer fortsat svar fra Skanska.

11. Vinterforanstaltninger
Ansvarlig/deadline Mona & Kenneth/April
Mona har lavet et nyt udkast til kontrakt om snerydning og saltning som entydigt definerer Skælskør Anlægsgartnere ydelse.
Den nye bestyrelse overtager udkastet og forhandler kontrakten færdig.

12. Opdatering af gartneraftale
Ansvarlig/deadline Dorte/Maj
Vores gartneraftale trænger til en opdatering således at den klart definerer hvilken ydelse Skælskør Anlægsgartnere leverer.
Dorte leverer input til bestyrelsen så den nye bestyrelse kan indgå en ny aftale.

13. Petanquebane
Ansvarlig/deadline Dorte/?
Vi budgetterer at vi i 2010 vil anlægge en petanquebane på vores areal bag miljøstationen. Dorte kommer med forslag til en bane samt opsætning af bøgehæk og ståltrådshegn i skel.

14. Formandens beretning
Bestyrelsen har godkendt beretningen til det ordinære bestyrelsesmøde.

15. Henvendelser fra beboere
Ansvarlig/deadline Lone/April
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en beboer om diverse forbedringer af grønningen.
Lone svarer tilbage samt informere om hvilke aktiviteter der allerede er planlagt.

Ansvarlig/deadline Morten/April
Bestyrelsen har modtaget den 11. april 2010 en 3 sider klage med diverse bilag fra en beboer.
På grund af klagens sene modtagelse og dens omfang, var det ikke muligt at behandle den på bestyrelsesmødet.
Den nye bestyrelse som sammensættes den 17. maj vil herefter behandle klagen.
Morten svarer den pågældende beboer, at vi har modtaget klagen, samt hvornår den bliver behandlet.

16. Eventuelt

17. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 27. maj kl. 19.00.

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt mandag den 17. maj hos Café la Suéde, Strandlodsvej 69.

Bestyrelsesmøde 23. feb 2010

Mødetid:    23. februar 2010 kl. 19.00
Mødested:    Kenneth Juhl Nielsen
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Mona Hansen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Suppleant Torben Schødt, etape 2
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
                   Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Suppleant Gitte de Linde, etape 1
Suppleant    Marianne Pedersen, etape 5
Udeblev:      Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
Referent:     Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben).

1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. januar blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Kenneth/januar 2010
Kenneth har opsat informationsskilte fra Kommunen.

4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Flemming/ongoing
Flemming informerede om årsrapporten for 2009, hvor vi har en kapital på 535.918 kr., årsagen til det store overskud er, at alle projekter ikke blev gennemført som planlagt og nogle af vores omkostninger blev lavere end estimeret.
Til gengæld vil omkostninger til vinterforanstaltninger stige betydeligt på grund af det usædvanlige vintervejr.

Budgetforslag 2010
Bænke ved legepladsen.
Afslutte beplantning af de grønne arealer.
Petanquebane
Etablering af pullertlamper på stien ved grønningen (overført fra 2009)
Opsætning af ståltrådshegn ud mod Amager Strandvej

5. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Vi afventer at legepladsen bliver godkendt af en certificeret inspektør, som er godkendt af myndighederne. Godkendelsen er blevet forsinket idet inspektøren er syg. René har kontaktet en ny inspektør.

Ansvarlig/deadline Mona & Flemming/asap
Tilbud på opsætning af ståltrådshegn i midten af beplantningen ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Pullerten som er placeret midt på grønningen gangstien ved etape 4 er i vejen for snerydning, bestyrelsen besluttede at vores vicevært fjerner den.

6. Parkeringsrestrektioner       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Det blev besluttet at indgå en kontrakt med ParkZone A/S til at administrere vores parkeringsregler. Vores advokat har gennemgået kontrakten og godkendt den.
ParkZone overtager administrationen af vores parkeringsreglement pr. 1. april 2010.
Etape 2 og 5 er imod indgåelse af en samarbejdstale med ParkZone A/S, hvor de øvrige etaper er for.
ParkZone udsteder ikke parkeringsafgifter ved parkering langs haverne, bortset fra de første 10 meter af stikvejen.
Nyt Parkeringsreglement vil blive fremsendt til ejerne af lejlighederne.

En beboer har rettet henvendelse til bestyrelsen om, at vedkommende ikke havde modtaget de parkeringslicenser der blev udsendt for et år siden. Vedkommende krævede at få fremsendt 3 nye parkeringslicenser uden betaling.
En enig bestyrelse afviste kravet på grund af, at det er alt for sent at reklamere efter et år.               

7. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob, Finn/uge 49,?
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Etape 4 & 5 gennemføres oktober – november, således at udbedringerne er afsluttet inden 1. december.
Skanska har haft møde med Duus EL som har informeret at manglerne vil blive udbedret.
Skanska har ikke meldt tilbage om arbejdet er udført.
Dog har Skanska afvist at udbedre lamper som er monteret på facaderne i etape 1 & 3, hvor forbruget ikke bliver registreret på bimålerne, men på de enkelte etapers målere.
Bestyrelsen accepterer ikke Skanska’s afvisning.

8. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ny termin 1. december.
Ny termin inden nytår.
Ny termin efterlyses.
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

9. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i gang med at undersøge sagen.
Det er ikke entydigt, hvad der skal ske i denne sag, Skanska undersøger fortsat sagen.
Stadig intet svar fra Skanska.

10. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6. Kenneth har sendt et anbefalet brev til Københavns Kommune, men vi har ikke modtaget noget svar endnu.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

11. Pullert lamper og etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/?
Morten har indhentet tilbud på levering og etablering af lys.
Det blev besluttet at etablere lys på grønningestien med 5 lamper fra gæsteparkeringen og opsætning af 5 nye høje lamper ved gæsteparkeringen.
Projektet er blevet udskudt på grund af, at lamperne i etape 1 er forkert opsat. Derfor kan 36 af 41 lamper ikke adskilles for udskiftning af pære. Vi har reklameret til Skanska som nu undersøger sagen. Bestyrelsen kan derfor ikke sikre at lamperne lyser.
Bestyrelsen afventer fortsat svar fra Skanska.

12. Vinterforanstaltninger
Ansvarlig/deadline Mona & Kenneth/Marts
Snerydning og saltning er blevet forbedret efter flere henvendelser til Skælskør Anlægsgartnere.
Desuden har bestyrelsen iværksat flytning af de store snebunker på parkeringspladserne.

Bestyrelsen undersøger med Sundby Rengørings Service, om de har erfaringer med bedre leverandører. Hvis dette er tilfældet, skal det vurderes, om vi opsiger kontrakten på grund af misligholdelse af kontrakten.

13. Trafikstøj fra Amager Strandvej
Bestyrelsen fremsender brev til Københavns Kommune vedrørende for meget trafikstøj fra Amager Strandvej. Københavns Kommune har sendt et svar på vores henvendelse som arbejdsgruppen arbejder videre på.
 
14. Aflåsning af cykelhuse
Bestyrelsen har besluttet ikke etablere låger med lås cykelhuse, idet omkostningen for etablering i følge tilbud er ca. 85.000 kr.

15. Informationsbrev
Bestyrelsen besluttede at sende et informationsbrev ud til beboerne i forbindelse med udsendelse af nyt parkeringsreglement.

16. Eventuelt
Forslag fra en beboer i etape 4 ønskede hegn opsat ved blok 7 ud mod den brede Grønning for at forhindre færdsel gennem beplantningen, hvilket bestyrelsen afslog.

17. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 13. april kl. 19.00 hos Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 2.th.

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt mandag den 17. maj hos Café la Suéde, Strandlodsvej 69.

Bestyrelsesmøde 12. jan 2010

Mødetid:     12. Januar 2010 kl. 19.00
Mødested:   Flemming Sørensen.
Deltagere:   Formand Morten Truelsen, etape 1
                  Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                  Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                  Bestyrelsesmedlem Mona Hansen, etape 4
                  Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                  Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
                  Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
                  Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
Afbud:        Suppleant Gitte de Linde, etape 1
                  Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Udeblev:     Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                  Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2   
Referent:    Morten Truelsen
Fordeling:   Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben).

1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Kenneth/januar 2010
Kenneth opsætter informationsskilte fra Kommunen.
Jimmi Sundby Rengørings Service har nøglen til kemiskabet.

4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Flemming/ongoing
Flemming informerede om den økonomiske situation for 2009, hvor vi afventer resultatet, men vi ligger klart under budget.

Budgetforslag 2010
Etape 1 foreslår, at der i 2010 etableres to stillevejsbump for at forbedre sikkerheden i vejsvinget på adkomstvejen ved etape 1. Estimeret omkostning 80.000 kr.
   
5. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Vi afventer at legepladsen bliver godkendt af en certificeret inspektør, som er godkendt af myndighederne. Godkendelsen er blevet forsinket idet inspektøren er syg. René har kontaktet en ny inspektør.

Ansvarlig/deadline Dorte/termin undersøges
Der mangler at blive plantet 16 skovfyr.
Der mangler at blive plantet hybenroser ud mod Amager Strandvej ved etape 5.
Ligeledes mangler der plantning af efeu ved miljøstationen.

Ansvarlig/deadline Mona & René/asap
Beboerne klager over, at andre beboere går igennem beplantningen ud mod Amager Strandvej og Amager banens trace med store kufferter, barnevogne, hunde og børn med kælke ect. Bestyrelsen besluttede derfor, at opsætte ståltrådshegn i midten af beplantningen, for at hindre denne destruktive trafik, som ødelægger bede og slider græsset ned.

Etape 5 foreslog, at hybenbedet på hjørnet af Øresundsvej og Sundby Parkvej skulle udvides med 2 rækker for synsmæssigt at lukke af for det grønne område fra Øresundsvej. Bestyrelsen mener ikke der er behov for yderligere beplantning i dette område.

6. Parkeringsrestrektioner       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Det blev besluttet at indgå en kontrakten med Park-Zone til at administrere vores parkeringsregler. Etape 2 og 5 var imod indgåelse af en samarbejdstale med Park-Zone, hvor de øvrige etaper er for.
Vores advokat gennemgår kontrakten inden indgåelse.

Etape 5 foreslog, at kantstenene skulle markeres med gult på hjørnerne af stikvejene ind til etape 5.
Dette kan ikke lade sig gøre i henhold til lokalplanen for området.      
             
7. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob, Finn/uge 49
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Etape 4 & 5 gennemføres oktober – november, således at udbedringerne er afsluttet inden 1. december.
Skanska har haft møde med Duus EL som har informeret at manglerne vil blive udbedret.
Skanska har ikke meldt tilbage om arbejdet er udført.
Dog har Skanska afvist at udbedre lamper som er monteret på facaderne i etape 1 & 3, hvor forbruget ikke bliver registreret på bimålerne, men på de enkelte etapers målere.
Bestyrelsen accepterer ikke Skanska’s afvisning.

8. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ny termin 1. december.
Ny termin inden nytår.
Ny termin efterlyses.
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

9. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i gang med at undersøge sagen.
Det er ikke entydigt, hvad der skal ske i denne sag, Skanska undersøger fortsat sagen.

10. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6. Kenneth skiver nu anbefalet brev til Københavns Kommune.
Der er ikke noget som indikerer, at Skanska opfører de næste etaper i nær fremtid, grundet det pressede boligmarked.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

11. Pullert lamper og etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/?
Morten har indhentet tilbud på levering og etablering af lys.
Det blev besluttet at etablere lys på grønningestien med 5 lamper fra gæsteparkeringen og opsætning af 5 nye høje lamper ved gæsteparkeringen.
Projektet er blevet udskudt på grund af, at lamperne i etape 1 er forkert opsat, og derfor kan 36 af 41 lamper ikke adskilles for udskiftning af pære. Vi har reklameret til Skanska som nu undersøger sagen. Bestyrelsen kan derfor ikke sikre at lamperne lyser.
Bestyrelsen afventer fortsat Skanska svar.

12. Vinterforanstaltninger
Ansvarlig/deadline Mona & Kenneth/Januar
Der saltes for meget nogle steder og for lidt andre steder. Snerydning foregår ikke i henhold til kontrakten. På parkeringspladser hvor der ikke holder parkerede biler og foran renovationsrum ryddes ikke for sne. Kontrakten er mangelfuld, der mangler at blive indført, at der skal der gennemføres vinterforanstaltninger i cykel-huse, miljøstationer og på fortovet Øresundsvej.

Bestyrelsen undersøger med Sundby Rengørings Service, om de har erfaringer med bedre leverandører. Hvis dette er tilfældet, skal det vurderes, om vi opsiger kontrakten på grund af misligholdelse af kontrakten.

13. Trafikstøj fra Amager Strandvej
Bestyrelsen fremsender brev til Københavns Kommune over for meget trafikstøj fra Amager Strandvej. En arbejdsgruppe fra de enkelte etaper har målt trafikstøjen med en Brüel & Kjær støjmåler, hvoraf det fremgår, at støjgrænsen er overskredet. Bestyrelsen takker arbejdsgruppen for deres arbejde og støjmålingerne.

14. Aflåsning af cykelhuse
Etape 4 har uden bestyrelsens godkendelse etableret opsætning af låger med lås på cykel-husene i etape 4 på grund af cykeltyverier. Problemet bliver nu bare flyttet til de øvrige cykelhuse der ikke er aflåst.
Bestyrelsen undersøger nu, om vi skal etablere låger med lås på de øvrige cykelhuse.

15. Eventuelt
Bestyrelsen planlægger at sende et informationsbrev ud til beboerne.

16. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde i 2010 er planlagt til tirsdag den 23. februar kl. 19.00 hos Kenneth Juhl Nielsen, Sundby Parkvej 15, st.tv.

Bestyrelsesmøde 8. dec 2009


 
Mødetid:      12. December 2009 kl. 18.00
Mødested:    Lone Jarlholm.
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Mona Hansen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
Afbud:    
                   Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Gitte de Linde, etape 1
                   Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Udeblev:      Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
Referent:     Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben).

På grund af manglende fremmøde var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig. Derfor blev der ikke besluttet nogle ændringer eller nye aktiviteter.

1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. november blev godkendt.
Mona har følgende kommentar punkt 13: Niveauforskel udlignes med en flisebelægning.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/december 2009 – gamle udeståender
René opsætter informationsskilte fra Kommunen.
René undersøger hvordan vi kan få en nøgle til kemi skabet.

4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Flemming/ongoing
Flemming informerede om den økonomiske situation, som er under kontrol.
Til næste bestyrelsesmøde ønskes input til aktiviteter i 2010.

5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Københavns Energi/Februar
Københavns Energi har svaret, at den gamle afløbsledning endnu ikke er taget ud af drift og forventes fyldt med beton januar/februar 2010. Bestyrelsen vil blive kontaktet i forbindelse med arbejdets udførsel.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Vi afventer at legepladsen bliver godkendt af en certificeret inspektør, som er godkendt af myndighederne. Godkendelsen er blevet forsinket idet inspektøren er syg.

Ansvarlig/deadline Dorte/termin undersøges
Der er plantet 600 bøge hækplanter, som erstatning for dem der er gået ud eller været udsat for hærværk.
Der mangler at blive plantet 16 skovfyr. Derudover 3 skovfyr som er blevet stjålet.
Der mangler at blive plantet hybenroser ud mod Amager Strandvej ved etape 5.
Ligeledes mangler der plantning af efeu ved miljøstationen.
Det blev besluttet ikke at klippe hybenroser ned hvert 5 år, men efter behov når de ikke er kønne mere.
Der er nu 2 gange i træk trukket hybenroser op mellem grønningen og Amager Strandvej.
Fremtidigt hærværk og tyveri vil blive anmeldt til politiet.
Vær venlig at respektere beplantningen og ikke forcere igennem bede og hække.
 
7. Parkering & veje       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Bestyrelsen afventer en kontrakt fra Park-Zone som, tilbyder at administrere vores parkeringsregler. Etape 4 ønsker i lighed med de andre etape kontrakten til gennemsyn inden den underskrives.
Etape 3 & 4 ønsker ikke parkeringsforbudsskilte på adkomstvejene, selvom Politiet på station Amager anbefaler dette.
                   
8. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob, Finn/uge 49
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Etape 4 & 5 gennemføres oktober – november, således at udbedringerne er afsluttet inden 1. december.
Skanska har haft møde med Duus EL den 19. november, vi kender ikke til resultatet af mødet.

9. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ny termin 1. december.
Ny termin inden nytår.
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

10. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i gang med at undersøge sagen.
Det er ikke entydigt hvad der skal ske i denne sag, Skanska undersøger fortsat sagen.

11. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6.
Der er ikke noget som indikerer, at Skanska opfører de næste etaper i nær fremtid, grundet det pressede boligmarked.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

12. Etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/?
Morten har indhentet tilbud på levering og etablering af lys.
Det blev besluttet at etablere lys på grønningestien med 5 lamper fra gæsteparkeringen og opsætning af 5 nye høje lamper ved gæsteparkeringen.
Projektet er blevet udskudt på grund af, at lamperne i etape 1 er forkert opsat, og derfor kan 36 af 41 lamper ikke adskilles for udskiftning af pære. Vi har reklameret til Skanska som nu undersøger sagen. Bestyrelsen kan derfor ikke sikre at lamperne lyser.
Bestyrelsen afventer fortsat Skanska svar.

13. Ordensregler for fællesområder
Bestyrelsen har modtaget en klage vedr. ordensreglementet for legepladsen fra en forælder (som gør opmærksom på at der er adskillige andre forældre af samme mening).
Der klages over efterladt legetøj, som forsvinder, og man ønsker samtidig ikke at der skal stå i ordensreglerne at legetøj skal fjernes, når man forlader legepladsen.
Bestyrelsen er af den opfattelse at det er uhensigtsmæssigt at efterlade legetøj.
Legeområdet er i forvejen ikke stort til så mange børn, og såfremt man ikke efterlader legetøjet, risikerer man heller ikke at det bliver ødelagt af andre børn eller forsvinder.
Samtidig er der andre beboere, som ikke synes det er kønt at se på. Bestyrelsen ser derfor ingen anledning til på nuværende tidspunkt at ændre ordensreglerne.
Med baggrund i denne debat, opfordrer vi til at der i fællesskab (alle e/f bestyrelser) klart meldes ud, at vi har den holdning at det er vigtigt at alle viser hensyn og kommer hinanden i møde til gavn for fællesskabet.

14. Eventuelt
Etape 1 foreslår at der etableres 2 stillevejsbump på adkomstvejen i svinget på Øresund Parkvej, idet der køres alt for hurtigt.

15. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde i 2010 er planlagt til tirsdag den 12. januar kl. 19.00 hos Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3.th.

Bestyrelsesmøde 11. nov 2009

Mødetid:    11. november 2009 kl. 18.00 
Mødested:    Couloir Amager Strandvej 112.
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Mona Hansen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
                   Gartner tovholder Dorte Storgaard etape 3
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Gitte de Linde, etape 1
                   Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
                   Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Referent:      Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Dorte Storgaard, Helle Luther (Kuben).

0. Ændring af bestyrelsen
Kenneth skifter status til suppleant på grund af særdeles stort arbejdspres og er derfor forhindret i deltagelse på vores bestyrelsesmøder resten af året. Mona indgår som bestyrelsesmedlem.

1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. oktober blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/november 2009
René opsætter informationsskilte fra Kommunen.
René undersøger hvordan vi kan få en nøgle til kemi skabet.

4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Flemming/ongoing
Flemming informerede om den økonomiske situation, som er under kontrol.

5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Beplantning af 2 store flotte træer efter etablering af ny afløbsledning er etableret.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Bestyrelsen er af den opfattelse, at den gamle afløbsledning som ligger under de vestlige blokke, ikke er blevet sikret med fyldning af grus.
Skanska har meddelt og dokumenteret, at det er Københavns Energi, der har ansvaret for dette. Morten skriver til Københavns Energi.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Vi afventer at legepladsen bliver godkendt af en certificeret inspektør, som er godkendt af myndighederne. Godkendelsen er blevet forsinket idet inspektøren er syg.

Ansvarlig/deadline Dorte/november-december
Der er plantet flotte skovfyr til erstatning for dem som blev fjernet fra højene.
Der er plantet hybenroser ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace.
Der udestår beplantning af et mindre antal hybenroser.
Gartneren har påbegyndt plantning af 600 bøg hækplanter som erstatning for dem der er gået ud eller været udsat hærværk for.
Vær venlig at respektere beplantningen og ikke forcere igennem bede og hække.
 
7. Parkering & veje       
Ansvarlig/deadline Morten/afsluttet
Morten har haft møde med lederen af juridisk sekretariat på politistation Amager vedrørende vores parkeringsrestrektioner. Konklusionen er, at vores parkeringsrestrektioner er i henhold til lovgivningen.

Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten har haft møde med den administrerende direktør fra Park-Zone som, tilbyder at administrere vores parkeringsregler. Under forudsætning af, at Park-Zone kan udfærdige en kontrakt, så parkeringsreglerne kan administreres på præcis samme måde som vi gør det selv i dag, vil grundejerforeningen indgå en aftale med dem.
Etape 2 er fortsat ikke interesseret i parkeringsrestrektioner, idet de ikke mener der er behov for dette. Etape 5 har diskuteret denne løsning, men under andre forudsætninger og kunne derfor ikke gå ind for en aftale med Park-Zone.
De øvrige etaper ser kun fordele ved at Park-Zone administrere vores parkeringsregler.
 
Ansvarlig/deadline Flemming/afsluttet
Etape 5 ønsker at etablere en række fliser ud mod Amager Strandvej til opsætning af cykelstativer, hvilket blev godkendt.

En beboer har foreslået at der skulle etableres motorcykel parkering for enden ad adkomstvejen på Øresund Parkvej ved etape 3. Bestyrelsen kan ikke godkende en sådan parkering, idet det er en brandvej.

Beslutning om opsætning af parkering forbudt skilte på adkomstvejene, blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
                   
8. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob, Finn/uge 49
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Skanska har udbedret etaperne 1-3.
Etape 4 & 5 gennemføres oktober – november, således at udbedringerne er afsluttet inden 1. december.
Skanska har aftalt møde med Duus EL den 19. november.

9. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ny termin 1. december.
Ny termin inden nytår.
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

10. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i gang med at undersøge sagen.
Det er ikke entydigt hvad der skal ske i denne sag, Skanska undersøger fortsat sagen.

11. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6.
Der er ikke noget som indikerer, at Skanska opfører de næste etaper i nær fremtid, grundet det pressede boligmarked.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

12. Etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/?
Morten har indhentet tilbud på levering og etablering af lys.
Det blev besluttet at etablere lys på grønningestien med 5 lamper fra gæsteparkeringen og opsætning af 5 nye høje lamper ved gæsteparkeringen.
Projektet er blevet udskudt på grund af, at lamperne i etape 1 er forkert opsat, og derfor kan 36 af 41 lamper ikke adskilles for udskiftning af pære. Vi har reklameret til Skanska som nu undersøger sagen. Bestyrelsen kan derfor ikke sikre at lamperne lyser.

13. Eventuelt
Etape 4 ønsker at udjævne niveauforskellen ved stien ud til Amagerbanens trace, hvilket blev godkendt.
Lone, Liselotte og Flemming ønsker en kopi af de svar formanden sender til beboerne.

Dorte fik fornøjelsen at komme med et forslag til indretning af arealet bag miljøstationen. Et forslag er en petanquebane. Andre forslag er meget velkomne.

Morten foreslår at der etableres 2 stillevejsbump på adkomstvejen i svinget på Øresund Parkvej, idet der køres alt for hurtigt.

14. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 8. december kl. 19.00 hos Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 2.th. Første bestyrelsesmøde i 2010 er planlagt til tirsdag den 12. januar kl. 19.00 hos Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3.th.

Bestyrelsesmøde 6. okt 2009

Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen

Mødetid:      6. oktober 2009 kl. 19.00
Mødested:    Kenneth Juhl Nielsen Sundby Parkvej 15 st. tv.
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Suppleant Gitte de Linde, etape 1
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Referent:      Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben).

1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra ordinært bestyrelsesmøde den 25. august blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/oktober 2009
René opsætter informationsskilte fra Kommunen.
René undersøger hvordan vi kan få en nøgle til kemi skabet.

4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Flemming/ongoing
Flemming informerede om den økonomiske situation, som er under kontrol.

5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Beplantning af 2 træer efter etablering af ny afløbsledning gennemføres i uge 42.
Der er 5 hækplanter som er gået ud, disse bliver erstattet til efteråret.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Bestyrelsen er af den opfattelse, at den gamle afløbsledning som ligger under de vestlige blokke, ikke er blevet sikret med fyldning af grus.
Skanska undersøger status.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Vi afventer at legepladsen bliver godkendt af en certificeret inspektør, som er godkendt af myndighederne.

Ansvarlig/deadline Dorte/november-december
Dorte har indhentet tilbud på levering og plantning af følgende:
126 stk. skovfyr 100-125 cm. til erstatning for dem som blev fjernet fra højene.
1325 stk. hybenroser 50-80cm. til beplantning ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace.
600 bøg hækplanter som erstatning for dem der er gået ud eller været udsat hærværk for.
Skælskør yder 1 års gro garanti.
Tilbuddet blev accepteret og vi iværksættes hurtigst muligt.  
Der er afsat 150.000 kr. til beplantning.

7. Parkering & veje       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Vi har modtaget henvendelse fra politiet vedrørende vores parkeringsrestrektioner.
Repræsentant fra bestyrelsen har aftalt møde med politiet.

Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Vi har modtaget tilbud fra et parkeringsfirma på administration af vores parkeringsregler.
Kun Etape 2 er fortsat ikke interesseret i tilbuddet, idet de ikke mener der er behov for parkeringsrestrektioner.
Vi aftaler et møde med parkeringsfirmaet for se på mulighederne.
 
Ansvarlig/deadline Kenneth/afsluttet
Der er blevet etableret MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej.

Ansvarlig/deadline Kenneth/11. september
Det var ikke muligt at etablere en punkteret linje på midten af vejen i svinget ved etape 1.
                   
8. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob/uge 35
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Skanska har udbedret etaperne 1-3.
Etape 4 & 5 gennemføres oktober – november, således at udbedringerne er afsluttet inden 1. december.

9. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ny termin 1. december.
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

10. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i gang med at undersøge sagen.
Det er ikke entydigt hvad der skal ske i denne sag, Skanska undersøger fortsat sagen.

11. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6.
Der er ikke noget som indikerer, at Skanska opfører de næste etaper i nær fremtid, grundet det pressede boligmarked.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

12. Etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/Oktober
Morten har indhentet tilbud på levering og etablering af lys.
Det blev besluttet at etablere lys på grønningestien med 5 lamper fra gæsteparkeringen og opsætning af 5 nye høje lamper ved gæsteparkeringen.
Arbejdet bliver iværksat hurtigst muligt.

13. Hovedeftersyn af vejbrønde
Ansvarlig/deadline Morten/Oktober
Det tilbud vi har modtaget fra Akut kloakservice indeholder rensning og sugning af vejbrønde i køre og parkerings areal på 15.975 kr. + forbrug af vand og bortkørsel af affald, med forbehold for parkerede biler og fastrustede kloakdæksler.
Via vores rådgiver har vi undersøgt hvor ofte vejbrønde skal renses og suges, det afhænger af hvor meget løvfald, grus og andet der bliver skyllet ned i brøndene. Indtil videre vil vi gennemføre en rensning hvert 5 år, indtil vi får noget mere erfaring.
Af vores rådgiver har vi fået oplyst, at det ikke er nødvendigt at spule kloakker, såfremt de er korrekt dimensioneret.  
Det blev besluttet at rense og suge vejbrønde. Dette arbejde vil tage to dage og vil betyde, at i de to dage må der ikke parkeres biler på de parkeringspladser hvor der forefindes  vejbrønde.

 14. Opsætning af hegn
Ansvarlig/deadline Mona/Kenneth/Flemming/Oktober
Opsætning af hegn blev meget grundigt diskuteret, og bestyrelsen kom frem til følgende beslutning.
Der opsættes stolper på max 1,25 m høje med kraftigt ståltråd i 3 højder mellem stolperne. Dette gøres imellem etape 3 og 4, men kun ved legepladsen, hvor trafikken igennem hækken af børn og voksne, er direkte ødelæggende for bøgehækken.
De øvrige opsatte stolper fjernes. Mona iværksætter aktiviteten.

15. Eventuelt
En beboer har stillet forslag om at der opsættes en større gynge i den cirkel, hvor der ikke er opsat legeredskaber.
Vi har for nuværende ikke flere midler til at opsætte flere legeredskaber, idet vi næsten har brugt 300.000 kr. i år.

Yderligere én beboer har rettet henvendelse omkring legetøj, cykler ect., der bliver efterladt på legepladsen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse af vedligeholdelse, græsslåning samt trafik efter mørkets frembrud.
Vi opfordrer forældrene til at sikre at legetøj, cykler ect. ikke bliver efterladt ved ophørt leg.

16. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 11. november kl. 18.00 på Couloir.

Bestyrelsesmøde 25. aug 2009

Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen

Mødetid:      25. august 2009 kl. 19.00
Mødested:    Liselotte Andersen, Øresund Parkvej 9, 2.tv.

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3

Afbud:         Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Suppleant Gitte de Linde, etape 1
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben).


1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra ordinært bestyrelsesmøde den 27. maj blev godkendt.
Referatet fra mødet den 17. juni blev godkendt. Dog med forbehold for uklarhed om opsætning af hegn mellem etape 3 & 4, samt mellem etape 4 & 5. Referatet omhandlede ikke dette punkt, og bestyrelsesmedlemmerne havde forskellig opfattelse af, hvad der blev diskuteret og besluttet. Mere om dette i referatet punkt 16.
Referatet fra mødet den 17. august blev godkendt.

3. Fordeling af arbejdsopgaver   
Dorte Storgaard Øresund Parkvej 14 har tilbud at være tovholder for de grønne områder.
Dorte inviteres til at deltage på næste bestyrelsesmøde vedrørende de grønne områder.

4. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/august 2009
René opsætter informationsskilte fra Kommunen.
Idet René ikke deltog på mødet, kontakter Lone René for opsætning af skilte.

5. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten informerede om den økonomiske situation, som er under kontrol.

6. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der udestår beplantning af 2 træer efter etablering af ny afløbsledning.
Skanska har meddelt, at Københavns Kommune har vurderet, at træerne ikke var bevaringsværdige. Bestyrelsen har protesteret over dette, idet der forefindes dokumentation for at dette ikke er tilfældet. Desuden har bestyrelsen i etape 1 skrevet til Kommunen omkring denne træfældning, som der ikke var søgt godkendelse til.
Skanska undersøger sagen på ny.
Der er 5 hækplanter som er gået ud, disse bliver erstattet til efteråret.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at den gamle afløbsledning som ligger under de vestlige blokke, ikke er blevet sikret med fyldning af grus.
Skanska undersøger status.
       
7. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Legepladsen skal godkendes af myndighederne.

Ansvarlig/deadline Flemming/Dorte/Mona/ASAP
Mona og René indhenter tilbud på 100 – 120 cm skovfyrretræer følgende der skal plantes til efteråret.
Ligeledes indhentes tilbud på hybenbuske ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace,
samt bøge hækplanter ved parkeringspladserne hvor de enten mangler eller er gået ud.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Højden på bøgehækken blev igen diskuteret, efter at vores gartner har rådgivet os, om at det arkitektonisk ikke vil være korrekt, at bøgehækken ved parkeringspladserne klippes i 1,80 m højde. Det blev således besluttet, at bøgehække klippes i 1,20 m højde ved parkeringspladserne.
Etape 1, 4, 5 tilsluttede sig denne højde, og etape 3 ønskede fortsat 1,80 m højde.
Etape 2 var ikke afklaret på dette punkt.
 
8. Parkering & veje       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Vi har modtaget henvendelse fra politiet vedrørende vores parkeringsrestrektioner.
Bestyrelsen er i dialog med politiet angående disse.

Ansvarlig/deadline Kenneth/11. september
Det blev besluttet at etablere i alt 5 MC parkeringspladser ved blok 4 vest, for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej. Kenneth har lovet at leverandøren etablerer MC parkeringspladser senest 11. september.

Ansvarlig/deadline Kenneth/11. september
Kenneth undersøger om det er muligt, at etablere en punkteret linje på midten af vejen i svinget ved etape 1. Der er alt for mange bilister som bruger hele vejbanens bredde når de drejer. 
                   
9. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob/uge 35
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Skanska har lovet udbedring i uge 22, nu er vi i uge 35.
Skanska har ikke meldt tilbage om arbejdet er afsluttet.
 
11. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/1. oktober
Der opbevares forurenet jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne er blevet analyseret for forurening af Jord/Miljø, og de viser sig at være ”rene” (klasse 1).
Skanska fordeler jordbunkerne på byggegrunden og sår græs senest den 1. oktober 2009.
Ligeledes bliver grusbunken fjernet.
Skanska fjerner pavilloner når 1 års gennemgangen i etape 5 er gennemført.

12. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra, som Skanska pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i gang med at undersøge sagen. De vender tilbage hurtigst muligt.
Skanska undersøger fortsat sagen.

13. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6.
Der er ikke noget som indikerer, at Skanska opfører de næste etaper i nær fremtid, grundet det pressede boligmarked.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska undersøger, hvor længe der er givet dispensation for den midlertidige miljøstation.

14. Etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/Oktober
Vi har modtaget tilbud et meget rimeligt tilbud på 5 Plaza parklamper, og indhenter nu tilbud på gravearbejde og EL.

15. Hovedeftersyn af kloakker
Ansvarlig/deadline Morten/Oktober
Vores vicevært har anbefalet os, at få spulet vores kloakker for at undgå forstoppelser med efterfølgende fare for oversvømmelse af stuelejlighederne.
Vi har modtaget tilbud på spuling af kloakkerne på 15.975 kr. + forbrug af vand og bortkørsel af affald, med forbehold for parkerede biler og fastrustede kloakdæksler.
Bestyrelsen undersøger via vores rådgiver, hvor ofte kloakkerne skal spules.
Det blev besluttet at spule kloakkerne. Dette arbejde vil tage to dage og vil betyde, at i de to dage må der ikke parkeres biler foran haverne, da det er her kloakdækslerne er.

16. Opsætning af hegn
Ansvarlig/deadline Mona/Kenneth/Flemming/Oktober
I forbindelse med uklarhed om beslutning af opsætning af dyrehegn mellem etape 3 & 4, og etape 4 & 5, samt de reaktioner bestyrelsen har fået fra nogle beboere i etape 5, blev dette diskuteret grundigt.
Der var forskellige opfattelser af, hvad der blev besluttet, ligesom referenten ikke havde opfattet at der blev taget en beslutning og dermed ikke havde skrevet noget i referatet. Desuden var der ingen af bestyrelsesmedlemmerne som reagerede på, at dette manglede i referatet.
Opsætning af hegn blev meget grundigt diskuteret, og bestyrelsen kom frem til følgende forslag.
Bestyrelsen foreslår, at der opsættes stolper på max 1,25 m høje med kraftigt ståltråd i to højder mellem stolperne. Dette gøres imellem etape 3 og 4, men kun ved legepladsen hvor trafikken igennem hækken af børn og voksne, er direkte ødelæggende for bøgehækken.
Desuden har bestyrelsen besluttet, at der aftales et dialogmøde imellem etape 4 & 5 med henblik på begrænsning af trafikken igennem hybenbuske foran haverne mod Amagerbanens trace.
 
17. Grundejerforeningens vedtægter
På baggrund af de misforståelser og frustrationer der er opstået med opsætning af hegn (punkt 16), har bestyrelsen indskærpet, at vedtægternes § 8.4 bestemmelser skal overholdes.
Det betyder, at forslag til beslutning skal fremsendes til formanden senest 3 uger før bestyrelsesmødet. Formanden skal efterfølgende sende forslaget ud til medlemmerne senest 2 uger før bestyrelsesmødet.
 
18. Eventuelt
Der er indkommet et forslag fra en beboer på klipning af højene med en bioklip maskine.
Højene er for stejle til at gartneren kan klippe med en bioklip maskine.

Der er ligeledes indkommet et forslag fra en gruppe beboere om etablering af et bådlaug med anbringelse af en jolle på grundejerforeningens areal.
Bestyrelsen henviser til vedtægterne for grundejerforeningen. Dette er ikke foreneligt med formålet for grundejerforeningens virksomhed.
Derfor kan grundejerforeningen ikke beslutte eller godkende en anbringelse af en jolle på vores areal, men henviser til Sundby Sejlklub på den anden side af vejen.
       
19. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 hos Kenneth Juhl Nielsen Sundby Parkvej 15 st. tv.

Bestyrelsesmøde 17. aug 2009

Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen

Mødetid:      17. august 2009 kl. 19.00
Mødested:    Lone Jarlholm, Øresund Parkvej 14, 2.th.
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3

Afbud:         Suppleant Gitte de Linde, etape 1
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Udeblevet:    Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4   
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Helle Luther (Kuben Ejendomsadministration).


Mødet blev aflyst på grund af 3 udeblevede bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge vedtægterne skal 2/3 af stemmeberettige være fremmødt.
       

Bestyrelsesmøde 17. jun 2009

Mødetid:    17. juni 2009 kl. 18.00
   
Mødested:    Morten Truelsen, Øresund Parkvej 4, 3.th.

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Liselotte Klug Andersen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Flemming Sørensen, etape 5
                   Suppleant Lone Jarlholm, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4

Afbud:     Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
               Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
               Suppleant Gitte de Linde, etape 1
               Suppleant Asbjørn Navrestad, etape 2
               Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Liselotte Klug Andersen, Morten Truelsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Asbjørn Navrestad, Lone Jarlholm, Flemming Sørensen, Gitte de Linde, Heidi Jørgensen (Datea).

0. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer   
       
1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra mødet den 11. maj blev godkendt.

3. Fordeling af arbejdsopgaver   
Opgaverne blev fordelt til alles tilfredshed.

4. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/juni 2009
René opsætter informationsskilte fra Kommunen.

Ansvarlig/deadline Tony/juni 2009
Etablering af tag over miljøstationen er afsluttet.
Lyset fungerer nu i miljøstationen.
Ansvarlig/deadline Rene/juni 2009
René undersøger, om det er muligt med oftere tømning af den lille miljøstation.

5. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten informerede om den økonomiske situation.

6. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der udestår beplantning af 2 træer efter etablering af ny afløbsledning.
Disse bliver plantet til efteråret.
Der er 5 hækplanter som er gået ud, disse bliver erstattet til efteråret.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Indkørsel ad Amagerbanens trace med biler.
Skanska har sat ”kødben” i indkørslen umiddelbart efter oprydning på etape 6 byggegrund, således at det ikke er muligt at køre ind.
       
7. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Skulpturel Leg er stort set færdig med opførelse af legepladsen og har efter bestyrelsesmødet opsat af klatrenet og tov.
Skanska har efter bestyrelsesmødet påfyldt en godkendt faldgrus.
Derefter skal legepladsen godkendes af myndighederne.

Ansvarlig/deadline Mona & Martin/ASAP
Mona og René indhenter tilbud på skovfyrretræer som plantes til efteråret.
Vi har modtaget Københavns Kommunes godkendelse af etablering af trådhegn på 1,25 m beplantet med efeu ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace.
Vi havde søgt om 1,50 m trådhegn men fik dispensation til hegn på 1,25 m, hvilket vi ikke vil etablere.
Bestyrelsen har nu besluttet at vi i stedet for hegn planter hybenbuske til efteråret.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Det blev besluttet at imødekomme etape 2-5 ønske om at bøgehækken ved parkeringspladserne klippes i 1,80 m højde. Etape 1 bøgehække bibeholdes i højden på 1,20 m ved parkeringspladserne.

8. Parkering & veje       
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Erfaring med parkeringsrestrektioner som trådte i kraft pr. 1. marts, er særdeles positive.
Vi har modtaget klage fra en beboer, men denne er ikke er imødekommet.
Restrektionerne fungerer og de bliver fulgt. Parkeringssituationen er blevet mærkbar forbedret.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest, for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej. Leverandøren har lovet at markere MC parkeringspladser i løbet af maj, juni ?.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth undersøger om det er muligt at etablere en punkteret linje på midten i svinget ved etape 1. Der er alt for mange bilister som bruger hele vejbanens bredde i svinget. 
       
9. Skiltning       
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Der er nu blevet opsat skilte med 20 km hastighedsbegrænsning.
Beboerne bedes venligst overholde dette, der bliver kørt alt for hurtigt på vores adkomstveje.
           
10. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Skanska har lovet udbedring i uge 22.
Skanska har ikke meldt tilbage om arbejdet er afsluttet.
 
11. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der opbevares forurenet jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Jordbunkerne bliver analyseret for forurening af Jord/Miljø, herefter bliver der truffet beslutning om jordbunkernes skæbne.
Skanska skal rydde byggegrunden for materialer.
De opsatte pavilloner vil Skanska anvende til 5 år’s gennemgang af etaperne 1-3.
Salgsskiltene forbliver på grunden.

12. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra som
Skanska har pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanskas advokat Carsten Ringgård fra Nielsen & Thomsen advokater, er i færd med at undersøge sagen, og vender tilbage hurtigst muligt.
Skanska er ikke vendt tilbage.

13. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Skanska har trukket deres byggeansøgning tilbage for etape 6. Bestyrelsen har besluttet at rette henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6.
Vi mener ikke det er rimeligt, at vi skal afvente på ubestemt tid, hvornår den udskudte miljøstation opføres til at dække etape 4 & 5.
 
14. Etablering af lys på grønningen stien
Ansvarlig/deadline Morten/Oktober
Vi indhenter tilbud på etablering af belysning af stien.

15. Eventuelt
       
16. Næste bestyrelsesmøde
Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt onsdag den 17. august hos Lone Jarlholm
kl. 19.00 Øresund Parkvej 14, 3.th.

Bestyrelsesmøde 11. maj 2009

Mødetid:    11. maj 2009 kl. 18.00
   
Mødested:    Sundby Sejl restaurant

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Marianne Pedersen, etape 5
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4

Afbud:         Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Tony Bak, etape 5 (ophørt i bestyrelsen)  

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).
       
1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra mødet den 30. marts blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/juni 2009
René opsætter informationsskilte fra Kommunen når taget er bygget færdigt.

Ansvarlig/deadline Tony/april 2009
Tony har iværksat etablering af tag over miljøstationen.
Opsætningen af taget afsluttes i uge 22.
Tony har lovet at følge sagen til dørs selvom han er ophørt i bestyrelsen. Vi er meget glade for det arbejde Tony har lagt i bestyrelsen.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der er problemer med, at der ikke er power i det kabel, der er trukket ud til miljøstationen, hvilket betyder at belysningen ikke fungerer.
   
4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten informerede om den økonomiske situation for Q1-2009.

5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der udestår beplantning af hækplanter og træer efter etablering af ny afløbsledning.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Indkørsel ad Amagerbanens trace med biler bør forhindres.
Skanska opsætter ”kødben” i indkørslen umiddelbart efter oprydning på etape 6 byggegrund.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Skulpturel Leg starter opførelse af legepladsen uge 19 og afslutter uge 22.
Grundejerforeningen afventer at Skanska påfylder en godkendt sand/faldgrus efter at legepladsen er etableret. Derefter skal legepladsen godkendes af myndighederne.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth sender et nyt opdateret forslag til ordensregler for Øresund Strandpark.

Ansvarlig/deadline Mona & Martin/ASAP
Mona og Martin indhenter tilbud på skovfyrretræer som plantes til efteråret.
Vi afventer Københavns Kommunes godkendelse af vores forslag om etablering af 1,50 m trådhegn beplantet med efeu ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace.
Mona og Martin har indhentet tilbud på et 1,50 cm højt trådhegn uden låger og overliggere til opsætning ud mod Amagerbanens trace dette udgør 80.000 kr.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Afsætning af skelpæle langs bebyggelsens vest side ind mod Amagerbanens trace er etableret.
Desværre er det rødtoppe (træpinde med rød top) som ikke er en holdbar løsning.
Vi forsøger at finde en løsning med at banke jernrør i jorden.

7. Parkeringsrestrektioner       
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Erfaring med parkeringsrestrektioner som trådte i kraft pr. 1. marts, er særdeles positive.
Restrektionerne fungerer og de bliver fulgt. Parkeringssituationen er blevet mærkbar forbedret.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej. Leverandøren har lovet at markere MC parkeringspladser i løbet af maj.
       
8. Skiltning       
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Vi har modtaget skilte til opsætning af 20 km hastighedsbegrænsning.
Forventes opsat i uge 21.
           
9. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Morten har endnu engang rykket Jacob for en handlingsplan.
Skanska har nu lovede et svar senest fredag 3. april, men intet nyt.
 
10. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der opbevares forurenet jord og andre materialer uden at der pågår byggeri på grunden.
Skanska planlægger at rydde byggegrunden for materialer.
De opsatte pavilloner vil også blive fjernet, men der er ikke fastsat nogen termin.

11. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra som Skanska har pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanska undersøger sagen og kommer med svar.

12. Ordinært bestyrelsesmøde
Agenda for det ordinære møde den 27. maj på plads.
Årsrapport og budget 2009 kan udsendes til bestyrelserne i etaperne.

13. Forslag fra beboerne
Forslag til opslagstavle på grundejerforeningens hjemmeside.
Bestyrelsen besluttede at det ikke er hensigtsmæssigt og svært at holde opdateret.
 
Opsætning af spejl i 90 grader svinget ved etape 1.
I forbindelse med at der bliver etableret skiltning med 20 km hastighedsbegrænsning vil vi afvente erfaringerne med dette.
Desuden at det svært at få godkendt opsætning af spejle.

En række beboere har foreslået etablering af flisebelægning under de 2 bænke der er opsat ved miljøstationen ved etape 1. Yderligere har de tilbudt selv at udføre arbejdet hvilket bestyrelsen ser som et positivt initiativ.
Bestyrelsen har godkendt forslaget og grundejerforeningen betaler for materialerne der er estimeret til 3.000 kr.

14. Miljøstationen ved etape 6
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Skanska har trukket deres byggeansøgning tilbage for etape 6. Bestyrelsen har besluttet at rette henvendelse til Københavns Kommune vedrørende etablering af miljøstation ved etape 6.
Vi mener ikke det er rimeligt at vi skal afvente på ubestemt tid hvornår den udskudte miljøstation opføres til at dække etape 4 & 5.
 
15. Eventuelt       
Torben Schødt ophører som bestyrelsesmedlem og bliver afløst af Martin Falborg pr. 11. maj.
Torben afløser Martin som suppleant.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth undersøger om det er muligt at etablere en punkteret linje på midten i svinget ved etape 1. Der er alt for mange bilister som bruger hele vejbanens bredde i svinget.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Bestyrelsen er bekymret over det manglende fremmøde fra Skanska, som har meldt afbud til talrige møder, og nu senest er udeblevet. Det er vigtigt at Skanska deltager, så vi kan få lukket nogle af de gamle sager.
Morten tager kontakt med Skanska.
       
16. Næste bestyrelsesmøde
Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt onsdag den 27. maj kl. 19.00 i Sundby Sejl restaurant, Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Bestyrelsesmøde 30. mar 2009

Mødetid:    30. marts 2009 kl. 19.00
   
Mødested:    Kenneth Juhl Nielsen

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4

Afbud:         Bestyrelsesmedlem Marianne Pedersen, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
                   Suppleant Tony Bak, etape 5

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).
       
1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra mødet den 16. februar blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/marts 2009
René opsætter informationsskilte fra Kommunen når taget er bygget færdigt.

Ansvarlig/deadline Rene/marts 2009
Etablering af yderligere 2 renovationscontainere mod reduktion af 2 pap containere.
Er bestilt, men vi kender ikke status om de er leveret.

Ansvarlig/deadline Tony/april 2009
Tony har iværksat etablering af tag over miljøstationen.
Opsætningen af taget afsluttes i uge 16.
Tony har lovet at følge sagen til dørs selvom han er ophørt i bestyrelsen, hvilket vi er taknemmelige for.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der er problemer med at der ikke er power i det kabel der er trukket ud til miljøstationen, hvilket betyder at belysningen ikke fungerer.
   
4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten informerede om den økonomiske situation for 2008.

5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Kenneth/afventer
Kenneth har sendt indsigelse om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkørselsvej til byggeri af etape 6 til Københavns Kommune.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede adgangsvej til arealet fra Lergravsvej.
Københavns Kommune har nu svaret at de ikke vil foretage noget ved sagen, idet Skanska har trukket anmodning af byggetilladelse tilbage. Københavns Kommune genoptager sagen når der modtages en ny anmodning om byggetilladelse.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der udestår beplantning af hækplanter og træer efter etablering af ny afløbsledning.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Indkørsel ad Amagerbanens trace med biler bør forhindres.
Skanska opsætter ”kødben” i indkørslen umiddelbart efter oprydning på etape 6 byggegrund.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Vi har modtaget byggetilladelse til opsætning af legeplads.
Skulpturel leg starter opførelse af legepladsen så hurtigt som muligt.
Grundejerforeningen afventer at Skanska påfylder en godkendt sand/faldgrus efter at legepladsen er etableret.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth sender et nyt opdateret forslag til ordensregler for Øresund Strandpark.

Ansvarlig/deadline Mona & Martin/ASAP
Mona og Martin indhenter tilbud på skovfyrretræer som plantes til efteråret.
Københavns Kommune har bedt om yderligere information og en skitse over vores forslag om etablering af 1,50 m trådhegn beplantet med efeu ud mod Amager Strandvej og Amagerbanens trace.
Mona og Martin har indhentet tilbud på et 1,50 cm højt trådhegn uden låger og overliggere til opsætning ud mod Amagerbanens trace udgør 80.000 kr.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Afsætning af skelpæle langs bebyggelsens vest side ind mod Amagerbanens trace afventer vi Skanska etablerer.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Kunstnerisk udsmykning af Grønningen, vi afventer Skanska’s tilbagemelding.
Skanska meddeler at der ikke findes en sådan aftale.

7. Beslutning af parkeringsrestrektioner       
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Informationsmateriale og parkeringsbeviser er nu fremsendt til alle ejere af lejlighederne.
Det er således ejerne der har ansvaret for at informere deres eventuelle lejere om reglerne.
Erfaring med parkeringsrestrektioner som trådte i kraft pr. 1. marts er særdeles positive.
I starten har vi udstedt mange advarsler, men nu ser det ud til at fungere godt. Der er blevet flere ledige parkeringspladser.
Fra den 1. april bliver ulovligt parkerede biler anmeldt til politiet.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej. Når vejrliget tillader det bliver det etableret.
       
8. Skiltning       
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth har bestilt skilte til 20 km hastighedsbegrænsning.
Forventes leveret i uge 14.
           
9. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Morten har endnu engang rykket Jacob for en handlingsplan.
Skanska har nu lovet et svar senest fredag 3. april.
 
10. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der opbevares byggeaffald og forurenet jord, samt byggemateriale uden at der pågår byggeri på grunden. Skanska er i gang med at få ryddet op på byggegrunden. Dette forventes afsluttet senest i uge 16.

11. Honorar til bestyrelsesmedlemmer   
René´s forslag til udbetaling af skattefri godtgørelse for bestyrelsesarbejde til dækning af telefonsamtaler, internet forbrug samt administration blev besluttet.
Der udbetales kun honorar til et bestyrelsesmedlem efter det ordinære bestyrelsesmøde, såfremt bestyrelsesmedlemmet har regelmæssig fremmøde til bestyrelsesmøderne.
Der er ikke enighed i bestyrelsen, både etape 1 & 5 ønsker ikke der udbetales honorar. Etape 2 har ikke taget nogen beslutning.
René fremsætter forslag om honorar til vederlag for bestyrelsesarbejde. Kravet er at et bestyrelsesmedlem skal have deltaget på mindst 80 % af møderne, før der kan udbetales honorar.
Forslaget fremsattes på det ordinære bestyrelsesmøde.

12. Tinglysning af deklaration om fællesafløb mellem matrikel nr.1578 og de ejendomme, der bliver udstykket herfra som
Skanska har pr. 22/3-2005 har givet indeståelse herfor.
Københavns Kommune rykker for tinglysning. Skanska undersøger sagen og kommer med svar fredag den 3. april.

13. Ordinært bestyrelsesmøde
Morten sender formandens beretning ud for kommentarer.
Agenda for det ordinære møde.
Budget for 2009
       
14. Eventuelt       
Ansvarlig/deadline Torben/ASAP
Torben meddelte, at der bliver etableret overhaling forbudt fra Øresundsvej til Prags Boulevard på Amager Strandvej, for at forebygge påkørsler af hellen foran indkørslen til Øresund Parkvej.
 
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Bestyrelsen er bekymret over det manglende fremmøde fra Skanska som har meldt afbud til talrige møder. Det er vigtigt at Skanska deltager, så vi kan få lukket nogle af de gamle sager.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
På næste møde skal diskuteres hvordan vi skal håndtere miljøstationen, som skulle opføres i forbindelse med etape 6, og som skulle dække etape 4 & 5 nu da Skanska har opgivet at bygge etape 6 nu.
       
12. Næste bestyrelsesmøde       
Næste møde er planlagt med middag mandag den 11. maj kl. 18.00 i Sundby Sejl restaurant, Amager Strandvej 15, 2300 København S.
        
Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt onsdag den 27. maj kl. 19.00 i Sundby Sejl restaurant, Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Bestyrelsesmøde 16. feb 2009

Mødetid:    16. februar 2009 kl. 19.00
   
Mødested:    Mona Hansen

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Afbud:    
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
                   Suppleant Steen Björn Nielsen, etape 1
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
  
Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).
       
1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra mødet den 6. januar blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Rene/afsluttet
René opsætter informationskilte fra Kommunen når taget er bygget færdigt.

Ansvarlig/deadline Tony/februar 2009
Tony har iværksat etablering af tag over miljøstationen.
Opsætningen af taget påbegyndes i uge 8-9

Ansvarlig/deadline Tony/februar 2009
Der er fra 2 ejere blevet klaget over den midlertidige miljøstationens placering.
Bestyrelsen har gennem adskillige måneder forsøgt at få Skanska til, som planlagt, at opføre miljøstation ved etape 6, men dette har af flere årsager ikke muligt.
Midlertidig miljøstation er godkendt af Københavns Kommune og af grundejerforeningen.
Skanska fik godkendelsen fra Københavns Kommune.
Bestyrelsen afventer at den endelige miljøstation bliver opført.   

4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten informerede om den økonomiske situation for 2008.
Budgetforslag for 2009 blev diskuteret og Morten fremsender et nyt forslag.       

5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der udestår beplantning af hækplanter og træer efter etablering af ny afløbsledning.

Ansvarlig/deadline Kenneth/afventer
Kenneth har sendt indsigelse om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkørselsvej til byggeri af etape 6 til Københavns Kommune.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede adgangsvej til arealet fra Lergravsvej.
Københavns Kommune vil primo marts svare på vores indsigelse.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Indkørsel ad Amagerbanens trace med biler bør forhindres.
René skriver til Københavns Kommune.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
René har modtaget tilbud på legepladsen.
Barkflis er nu blevet fjernet fra legepladsen og udlagt i bedene ved Øresundsvej
Grundejerforeningen afventer at Skanska påfylder en godkendt sand/faldgrus efter at legepladsen er etableret.
René har via Skulpturel leg sent ansøgning om byggetilladelse af legepladsen.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth præsenterede et forslag til ordensregler for grønningen. Kenneth opdaterer ordensreglerne.

Ansvarlig/deadline Mona & Martin/ASAP
Mona og Martin har haft møde med vores landskabsarkitekt for at diskutere, om Grønning gruppens forslag til beplantning er korrekt.
Mona og Martin arbejder videre på et forslag og søger om Københavns Kommune bemærkninger.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Afsætning af skelpæle langs bebyggelsens vest side ind mod Amagerbanens trace afventer vi Skanska etablerer.

Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Kunstnerisk udsmykning af Grønningen afventer vi Skanska tilbagemelding.

7. Beslutning af parkeringsrestrektioner       
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Informationsmateriale og parkeringsbeviser er nu fremsendt til alle ejere af lejlighederne.
Det er således ejerne der har ansvaret for at informere deres eventuelle lejere om reglerne.
Ordningen træder i kraft pr. 1. marts med en indkøringsperiode på en måned.
Fra den 1. april bliver ulovligt parkerede biler anmeldt til politiet.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej.
       
8. Skiltning i etape 4 & 5       
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at opsætte skilte med hastighedsbegrænsning på 20 km i området på de to adkomstveje.
Kenneth bestiller skilte til hastighedsbegrænsning.   
       
9. Rapporten fra Duus EL       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Morten har endnu engang rykket Jacob for en handlingsplan.
 
10. Skanska byggegrund Etape 6       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Der opbevares byggeaffald og forurenet jord, samt byggemateriale uden at der pågår byggeri på grunden. Vi afventer Skanska svar på, hvornår byggegrunden bliver ryddet.
       
11. Eventuelt       
Ansvarlig/deadline Marianne/ASAP
Ved afleveringsforretning i etape 5 skal en repræsentant for grundejerforeningen deltage for afleveringsforretning kan godkendes.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
René foreslår at hvert bestyrelsesmedlem får et årligt honorar. Der var ikke enighed om dette, men Morten kontakter Datea og undersøger hvilke regler der gælder.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Det blev besluttet at indføre et punkt på grundejerforeningens hjemmeside, hvor formandsgruppen kan informere om aktiviteterne.
       
12. Næste bestyrelsesmøde       
Næste møde er planlagt til mandag den 30. marts kl. 19.00 hos Kenneth, Sundby Parkvej 15, stuen. tv.        

Ordinært bestyrelsesmøde er planlagt onsdag den 27. maj kl. 19.00 i Sundby Sejl.

Bestyrelsesmøde 6. jan 2009

Mødetid:    6. januar 2009 kl. 19.00
   
Mødested:    Mona Hansen

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4

Afbud:     Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
               Bestyrelsesmedlem Jacob Garder Skanska Bolig
               Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
               Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
               Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).
       
1. Valg af referent       
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
       
2. Godkendelse af referat       
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra mødet den 28. oktober blev godkendt, dog med en tilføjelse fra Mona angående genbeplantning punkt 6.
Referatet fra mødet den 1. december blev godkendt.

3. Miljøstation       
Ansvarlig/deadline Mads/afsluttet
Den midlertidige miljøstation ved mellem etape 4 & 5 er blevet etableret.

Ansvarlig/deadline Rene/afsluttet
René har opsat skilte i miljøstationen.
René opsætter informationskilte fra Kommunen når taget er bygget færdigt.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Skanska har udbedret de løser plader i miljøstationen ved montering af bolte.

Ansvarlig/deadline Tony/februar 2009
Tony har iværksat etablering af tag over miljøstationen.
Leverandøren af taget har konstateret at hjørnestolpen står skævt placeret, og skal derfor flyttes. Vi estimerer at omkostningen er ca. 5-6.000 for flytning af denne.
 
4. Økonomi       
Ansvarlig/deadline Morten/ongoing
Morten informerede om den økonomiske situation for 2008. Økonomien udvikler sig tilfredsstillende.
På grund af at taget til miljøstationen, legepladsen og opsætning af skilte ikke er færdigt, har vi haft et større underforbrug i 2008.
       
5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Mads/afsluttet
Skanska har afsluttet etablering af ny afløbsledning og afleveret miljø¬stationen tilbage til Grundejerforeningen.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Der udestår beplantning af hækplanter og træer.

Ansvarlig/deadline Kenneth/afventer
Kenneth har sendt indsigelse om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkørselsvej til byggeri af etape 6 til Københavns Kommune.
Kenneth har igen fremsendt indsigelse ved anbefalet brev, idet Københavns Kommune ikke kan finde indsigelsen.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede adgangsvej til arealet fra Lergravsvej.
Vi afventer svar fra Københavns Kommune.

Ansvarlig/deadline Mads/afsluttet
Skanska har fjernet hegnet herunder jernlåger ud mod Amagerbanens trace.
       
6. Grønning m.v.       
Ansvarlig/deadline René/ASAP
René har modtaget tilbud på legepladsen.
Københavns Kommune kræver dokumentation for, at det er godkendt barkflis der er som underlag for legepladserne, hvilket ikke er tilfældet.
Torben iværksætter fjernelse af barkflis som udlægges i bedene.
René kontakter Jacob fra Skanska for påfyldning af godkendt sand/faldgrus.
René iværksætter ansøgning om byggetilladelse af legepladsen.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Der skal udarbejdes ordensregler for grønningen.

Ansvarlig/deadline Mona & Martin/ASAP
Grønning gruppens forslag til beplantning har vi besluttet at præsentere for vores landskabsarkitekt for at sikre en korrekt beplantning.

7. Beslutning af parkeringsrestrektioner       
Det blev besluttet at iværksætte de forslåede parkeringsrestrektioner.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Informationsmateriale og forretningsgang for administration af parke¬ringsregler er færdige. Det blev besluttet ikke at forbyde parkering af autocamper.
Parkeringsrestrektionerne er godkendt af vores advokat.

Ansvarlig/deadline Kenneth/januar
Kenneth har bestilt parkeringsbeviser som leveres i midten af januar.

Ansvarlig/deadline bestyrelsen/februar
Når parkeringsbeviser er færdige, uddeler bestyrelsen parkeringsbeviser og i Øresund Strandpark informationsmateriale til ejerne af lejlighederne. De ejere som ikke har bopæl, skal Datea fremsende informationsmaterialet til.
Informationsmaterialet vil også blive lagt på hjemmesiden.
Det er således ejerne der har ansvaret for at informere deres eventuelle lejere om reglerne.

Ansvarlig/deadline Ditte/ASAP
Ditte har oversat informationsmaterialet til engelsk, denne version vil også blive lagt på hjemmesiden.

Ansvarlig/deadline Morten
Skiltning af parkeringsrestrektioner er opsat i uge 43.
Det blev besluttet ikke at opsætte større parkeringsrestrektions skilte.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej.
       
8. Skiltning i etape 4 & 5       
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth søger tilladelse til, med skiltning, at opsætte skilte med hastig¬heds¬begrænsning på 15km i området på de to adkomstveje.
Der indhentes tilbud og bestilles skilte til hastighedsbegrænsning.
       
9. Hjemmeside for grundejerforeningen       
Ansvarlig/deadline Morten og Kenneth
Rybak IT har afleveret grundejerforeningens hjemmeside.
Bestyrelsen godkendte hjemmesiden.
Hjemmeside adresse: www.oresund-strandpark.dk
       
10. Rapporten fra Duus El       
Ansvarlig/deadline Jacob/ASAP
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten.
Mads har i dag pr. mail meddelt, at han mangler stadig en sammenhængende tilbagemelding fra deres elektriker, før Skanska kan komme med en plan.
 
Ansvarlig/deadline Torben/ASAP
Etape 2 har udbedret fejlinstallationen af vandbehandlingsanlægget som er tilsluttet bimåleren ved en fejl.
       
11. Eventuelt       
Ansvarlig/deadline Morten
Projektchef Mads Thisted stopper i Skanska Bolig A/S senest med udgangen af februar 2009.
Jacob Garder har overtaget bestyrelsesposten i grundejerforeningen.
Det understreges fra Skanska at det sikres, at indgåede aftaler samt viden overdrages til ny ansvarlig.
Indtil andet oplyses er det ”business as usual”

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Vi har problemer med at kunne forsikre legeplads, cykelskure og miljøstationen. Morten har taget sagen op med Willis som undersøger mulighederne.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Morten har den 9. november reklameret til Københavns Energi over at de forsættelig har kørt gennem hækken nede ved miljøstationen. Hæk, asfalt og lampe blev beskadiget.
En kvik beboer har taget billeder af forløbet, og var desuden i kontakt med chaufføren af slamsugeren, som fandt det rimeligt og den eneste måde at få adgang til hovedkloakkerne på, selvom disse er tilgængelige fra Lergravsvej stien.
Skaderne er blevet udbedret.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
René spørger Ditte, om hun fra grundejerforeningen vil deltage i et task force team for at undersøge mulighederne for en ny administrator for alle etaper.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Datea fremsat ønske om planlægning af ordinært bestyrelsesmøde for 2009.
Bestyrelsen foreslår en af følgende datoer: 25/5, 26/5, 27/5, 28/5
Morten kontakter Datea for at aftale en dato.

Tony Bak ophører som bestyrelsesmedlem og bliver afløst af Marianne Pedersen pr. 1. marts.
Tony afløser Marianne Pedersen som suppleant.
       
12. Næste bestyrelsesmøde       
Næste møde er planlagt til mandag den 16. februar kl. 19.00 hos Mona, Øresund Parkvej 13, stuen.tv.        

Bestyrelsesmøde 1. dec 2008

Referat af Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen

Mødetid:      1. december 2008 kl. 19.00
   
Mødested:    Ditte Andreasen

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3   
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4

Afbud:     Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
               Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
               Bestyrelsesmedlem Mads Thisted Skanska Bolig
               Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
               Suppleant Martin Falborg, etape 2
               Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Mads Thisted (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).

0. Fremmøde
På grund af afbud fra 3 bestyrelsesmedlemmer var mødet ikke beslutningsdygtigt og kunne derfor ikke gennemføres i henhold til vedtægterne som blev fortolket på mødet.
   
1. Næste bestyrelsesmøde       
Næste møde er planlagt til tirsdag den 6. januar kl. 19.00 hos Mona Hansen, Sundby Parkvej 13, st. th.        

Bestyrelsesmøde 28. okt 2008

Mødetid:    28. oktober 2008 kl. 19.00
   
Mødested:    Torben Schødt

Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Mads Thisted Skanska Bolig
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4

Afbud:     Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
               Suppleant Martin Falborg, etape 2
               Suppleant Marianne Pedersen, etape 5

Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Mads Thisted (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).
       
1. Valg af referent        
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.
        
2. Godkendelse af referat        
Ansvarlig/deadline Alle
Referatet fra mødet den 1. september blev godkendt.
        
3. Miljøstation        
Ansvarlig/deadline Mikkel/afsluttet
Mikkel har fremsendt skitse til Skanska over, hvor den midlertidige miljøstation skal placeres ved etape 5.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Der udestår nu, at den midlertidige miljøstation bliver opført. Skanska forsøger at få lavet den hurtigst muligt.

Ansvarlig/deadline Rene/02.11.1008
René opsætter skilte i miljøstationen

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Skanska udbedrer de løser plader i miljøstationen ved montering af bræddebolte
        
4. Økonomi        
Ansvarlig/deadline Morten/afsluttet
Morten informerede om rapporten for 3 kvartal. Økonomien udvikler sig tilfredsstillende.
        
5. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Mads/afsluttet
Skanska har afsluttet etablering af ny afløbsledning og afleveret miljø¬stationen tilbage til Grundejerforeningen.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Der udestår beplantning af hækplanter og træer.

Ansvarlig/deadline Kenneth/afventer
Kenneth har sendt indsigelse om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkørselsvej til byggeri af etape 6 til Københavns Kommune.
Kenneth har igen fremsendt indsigelse ved anbefalet brev, idet Københavns Kommune ikke kan finde indsigelsen.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede adgangsvej til arealet fra Lergravsvej.
Vi afventer svar fra Københavns Kommune.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Skanska fjerner hegnet herunder jernlåger ud mod Amagerbanens trace.
        
6. Grønning m.v.        
Ansvarlig/deadline René
René har modtaget tilbud på legepladsen.
Københavns Kommune kræver dokumentation for, at det er godkendt barkflis der er som underlag for legepladserne, hvilket tilsyneladende ikke er tilfældet.
Barkflis udskiftes til godkendt sand/faldgrus.
Når dokumentationen forefindes kan vi søge om byggetilladelse.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Status på certificering af legepladsen før den kan igangsættes, pris ca. 2.300 kr. + moms.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Tegninger skal efterfølgende sendes til Københavns Kommune for godkendelse.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Der skal udarbejdes ordensregler for grønningen.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Det blev besluttet at, alle fyrretræer som er plantet fra og med grønningen mod syd skal fjernes, idet de enten er gået ud eller ikke er præsentable. Efterfølgende skal der sås græs.
Mona pointerede at dette ikke må betyde, at der ikke kan genplantes fyrretræer igen, hvilket bestyrelsen er enig i.

Ansvarlig/deadline René/afsluttet
Status på Bdr. Hansen’s aflevering af etape 4 & 5 grønne arealer er, at de er afleveret til grundejerforeningen.

Ansvarlig/deadline Torben/afsluttet
Skælskør Anlægsgartnere har således overtaget alle de grønne arealer.

Ansvarlig/deadline René/29.11.2008
Grønning gruppens forslag til beplantning af området skal diskuteres og besluttes på det næste bestyrelsesmøde.
René skal fremsende grønning gruppens prioriteringsforslag til bestyrelsesmedlemmerne.
        
7. Beslutning af etablering af tag over miljøstationen        
Ansvarlig/deadline Tony/ASAP
Tony har modtaget en godkendt ansøgning fra Københavns kommune til etablering af tag over miljøstationen.
Tony har iværksat etablering af tag over miljøstationen.
Der udestår beregninger på tagkonstruktionen.
        
8. Beslutning af parkeringsrestrektioner        
Kenneth og Morten informerede om status.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Informationsmateriale og forretningsgang for administration af parke¬ringsregler er 99 % færdigt. Parkeringsrestrektionerne fremsendes til vores jurist for at sikre at de er i overensstemmelse med lovgivningen.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Vi har modtaget tilbud på parkeringsbeviser.
Kenneth bestiller en prøve på parkeringsbeviser. Hvis denne er OK bestiller vi parkeringsbeviser.
Når materialet er færdigt, skal Datea fremsende det til ejerne af lejlig¬hederne.
Det er således ejerne der har ansvaret for at informere deres eventuelle lejere om reglerne.

Ansvarlig/deadline Ditte/ASAP
Ditte har tilbudt at oversætte informationsmaterialet til engelsk, som herefter vil blive lagt på hjemmesiden.

Ansvarlig/deadline Morten
Skiltning af parkeringsrestrektioner er opsat i uge 43.
Bestyrelsen har klaget over parkeringsrestrektions skiltene størrelse og vil sikre de bliver udskiftet med nogle væsentligt større skilte.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej.

Ansvarlig/deadline Morten/afsluttet
Bestyrelsen besluttede at anmelde en ulovligt parkeret sort kassevogn på gæsteparkeringen til politiet. Politiet har efter lang behandlingstid med¬delt, at de ikke vil udstede bøder til kassevogne der ikke er plads til inden for parkeringsbåsene i længderetningen.
        
9. Skiltning i etape 4 & 5        
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Skiltning i etape 4 & 5, og korrektion af skilte i etape 1-3, blev gennem¬ført i uge 43.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth søger tilladelse til, med skiltning, at opsætte skilte med hastig¬heds¬begrænsning på 15km i området på de to adkomstveje.
Der indhentes tilbud og bestilles skilte til hastighedsbegrænsning.
        
10. Hjemmeside for grundejerforeningen        
Ansvarlig/deadline Morten og Kenneth
Morten, Kenneth og Thomas (formand for etape 1) havde møde med Rybak IT der er i gang med at bygge vores hjemmeside.
Rybak IT er i gang med at bygge etape 4 hjemmeside og vi vil sikre så langt det er muligt, at have det samme format og funktionalitet på etape 1, 4 og grundejerforeningernes hjemmesider.
Grundejerforeningen har fremsendt forslag til indhold til Rybak IT.
Desværre var der ikke noget fremmøde fra etape 3.
Etape 2 og 5 ønsker ikke at deltage i fælles hjemmesider.

Ansvarlig/deadline Morten
Det blev besluttet at Rybak IT bygger vores hjemmeside i henhold til Morten’s oplæg.
        
11. Rapporten fra Duus El        
DUUS EL har afsluttet undersøgelsen af installationerne i etape 1, 2, 3, 4 og 5. Denne beskriver fejl og mangler ved installationen.

Samtidig er det blevet klarlagt, at forbruget på bimålerne skal multiplice¬res med en faktor 1 for alle etaperne.
Datea har nu korrigeret afregningen imellem de enkelte etaper.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.
Morten har sammen med Skanska gennemgået rapporten og der udestår at afklare nogle af de forhold som beskrevet i rapporten. Skanska har udbedret nogle fejl og mangler.

Ansvarlig/deadline Torben/ASAP
Etape 2 skal udbedre fejlinstallationen af vandbehandlingsanlægget som er tilsluttet bimåleren ved en fejl.
        
12. Eventuelt        
Ansvarlig/deadline Morten
Det blev besluttet ikke at invitere Datea til et møde med bestyrelsen.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Vi har problemer med at kunne forsikre legeplads, cykelskure og miljøstationen. Morten har taget sagen op med Willis som undersøger mulighederne.
        
13. Næste bestyrelsesmøde        
Næste møde er planlagt til mandag den 1.12.2008 kl. 19.00 hos Ditte Andreasen, Øresund Parkvej 20, 1.th.         
  

Bestyrelsesmøde 1. sep 2008

Referat af Bestyrelsesmøde
Mødetid:    1. september 2008 kl. 19.00

Mødested:    Tony
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
Afbud:         Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Mads Thisted Skanska Bolig
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Referent:     Morten Truelsen
Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Mads Thisted (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).
       
1. Nyt medlem i bestyrelsen
Bestyrelsen bød Ditte velkommen i bestyrelsen.

2. Valg af referent               
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.   

3. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 14. juli blev godkendt.       

4. Amagerbanens trace
Den ansvarlige projektleder fra Skanska har informeret om status for etablering af ny spildvandsledning.
Skanska forventer at afslutte projektet ultimo september med reetablering af miljøstationen.

Ansvarlig/deadline Kenneth
Kenneth har sendt indsigelse om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkør¬sels¬vej til byggeri af etape 6 til Københavns Kommune.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede ad¬gangs¬vej til arealet fra Lergravsvej.
Vi afventer svar fra Københavns Kommune.   

5. Miljøstation   
Skanska er i følge Københavns Kommune pålagt at opføre en midlertidig miljøstation.
Mikkel har fremsendt skitse til Skanska over, hvor den midlertidige miljøstation skal placeres ved etape 5.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAP
Der udestår nu, at den midlertidige miljøstation bliver opført.   

Ansvarlig/deadline Tony/ASAP
Tony eller Mikkel har sendt tegninger over den midlertidige miljøstation til Morten, som efterfølgende skal sende den til orientering i bestyr¬elsen af Grundejerforeningen.       

6. Økonomi
Ansvarlig/deadline Morten
Morten informerede om den økonomiske situation.   
   
DUUS EL har afsluttet undersøgelsen af installationerne i etape 1, 2, 3, 4 og 5. Denne beskriver fejl og mangler ved installationen, bl.a.
•    Udendørsbelysningen er opkoblet forskelligt i de enkelte etaper.
•    Dokumentationen ikke up to date.
•    Der er fundet sikkerhedsmæssige brister i installationen.

Samtidig er det blevet klarlagt, at forbruget på bimålerne skal multipliceres med en faktor 1 for alle etaperne.
Forbruget på Etape 1’s bimåler har altid været multipliceret med en faktor 1 og er derfor korrekt afregnet.
Etape 2 og 3 har således fået refunderet for meget fra Grundejerforeningen i de tidligere år, dette skal reguleres med tilbagevirkende kraft.

Datea har fremsendt ny opgørelse for refundering, men Morten har stillet spørgsmål om opgørelsen er korrekt.

Ansvarlig/deadline Morten
Skanska har modtaget en komplet rapport fra DUUS EL.   

Grundejerforeningen har nu rettet henvendelse til Skanska for udbedring af fejl og mangler. Vi afventer en handlingsplan for udbedring.       

8. Grønning mv.
Ansvarlig/deadline Rene/ASAP
René har modtaget et nyt tilbud på legepladsen. Vi afventer at René fremsender dette tilbud til bestyrelsens medlemmer.
Københavns Kommune kræver dokumentation for at det er godkendt barkflis der er som underlag for legepladserne, hvilket tilsyneladne ikke er tilfældet.
Når denne dokumentation forefindes kan vi søge om byggetilladelse.    

Ansvarlig/deadline René
Status på certificering af legepladsen før den kan igangsættes, pris ca. 2.300 kr. + moms.   
Status på tegninger skal efterfølgende sendes til Københavns Kommune for godkendelse.   
Grønningen gruppen udarbejdede et idekatalog over mulige legeredskaber herunder en edderkop gynge ved blok 5.
En beboer har rettet henvendelse til bestyrelsen om placering af denne edderkop gynge. Bestyrelsen har ikke til hensigt at investere i en edderkop gynge på nuværende tidspunkt, idet vi har disponeret over vores budget. Ligeledes mener bestyrelsen, at såfremt der senere skal opføres en edderkop gynge skal denne placeres ved de øvrige legeredskaber så det fremstår som en helhed.

Ansvarlig/deadline Kenneth/01.09.2008
Der skal udarbejdes ordensregler for grønningen.   
Torben og Morten har fredag den 18. juli haft møde med Skælskør Anlægsgartnere. Baggrund er at vi ikke er tilfreds med vedligeholdelse af vores arealer.
Vi fik medhold i vores klager, og Skælskør Anlægsgartnere lovede at forbedre indsatsen.
Vi meddelte Skælskør Anlægsgartnere de ønskede ændringer, som blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde den 14. juli.

Skælskør Anlægsgartnere kunne ikke overtage etape 4’s grønne arealer på grund af at Skanska’s underleverandør ikke har afleveret arealet i acceptabel plejemæssig stand.

René har fået en aftale på plads med Bdr. Hansen der har lovet at udbedre det meste af arealerne i etape 4.
Bdr. Hansen har iværksat udbedring af arealerne i etape 4.
René indhenter tilbud fra Skælskør Anlægsgartnere på udbedring af de resterende arealer.
Mads Thisted sendte dagen efter vores møde en mail til Tony, hvori de bekræftiget at at Bdr. Hansen ikke har færdiggjort etape 5’s arealer til acceptabel plejemæssig stand.
Efterhånden som Bdr. Hansen afleverer arealerne i plejemæssig stand, overtager Skælskør Anlægsgartnere.
 
René og Torben har fået mandat til at anvende kreditnotaen fra Skælskør Anlægsgartnere til udbedring af de arealer som ikke er omfattet af aftalen med Bdr. Hansen i etape 4.

Vi er stadig ikke tilfreds med Skælskør Anlægsgartnere på trods af, at vi har haft møde med dem den 14. juli.
Det er bestyrelsens klare indtryk, at græsset ikke bliver klippet i henhold til kontrakten, idet vi har konstateret, at der går 14 dage imellem hver klipning. Det resulterer i større mængder græsaffald som bliver slæbt med ind i opgangene.
Desuden er vi ikke tilfreds med vedligeholdelse af arealerne. De holdes ikke fri for ukrudt.
Torben tager kontakt med dem for at reklamere over kvaliteten.
Vi besluttede at Torben står for den daglige kontakt med Skælskør Anlægsgartnere, og René for kontakten med Bdr. Hansen.

Ansvarlig/deadline Rene/ASAP
René undersøger, hvad en bænk med ryglæn koster. Den opsættes forsøgsvis opsættes ved stien.   

9. Beslutning af etablering af tag over miljøstationen
Tony har indsendt ansøgning til Københavns Kommune om etablering af tag over miljøstationen.
Københavns Kommune har bedt om beregninger på tagkonstruktionen samt afløbsplan.

10. Beslutning af parkeringsrestriktioner
Kenneth og Morten informerede om status.

Informationsmateriale og forretningsgang for administration af parkeringsregler er 99 % færdigt. Vi afventer tilbud på parkeringsbeviser som Kenneth forventer at modtage inden kort tid.
Når materialet bliver klart, vil Datea fremsende det til ejerne af lejlighederne.
Det er således ejerne som har ansvaret for at informere deres eventuelle lejere om reglerne.
Ditte har tilbudt at oversætte informationsmaterialet til engelsk som vil blive placeret på hjemmesiden.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Vi har modtaget tilbud på skiltning for parkeringsrestrektioner.
   
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth har fået godkendelse om skiltning hos Københavns Politi.   

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej.   

Vi har modtaget et tilbud på 24.375 kr. for flytning af 5 pullerter ca. 2,00m ind ved indgangene til etape 1 parkeringspladser. Dette for at reducere omkost¬ningerne til reparation af pullerter ved påkørsel.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Vi besluttede, at udskyde denne flytning fordi det viser sig, at der er hærværk på flere af pullerterne, de bliver med vold lagt ned.   

Bestyrelsen besluttede at anmelde en ulovligt parkeret sort kassevogn på gæsteparkeringen til politiet. Vi har talrige gange forsøgt at komme i kontakt med ejeren.

11. Skiltning i etape 4 & 5
Vi har modtaget tilbud på etablering af skiltning i etape 4 & 5, og korrigering af skilte i etape 1-3, således at skiltningen fremstår ensartet.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Skiltning bestilles i henhold til ovenstående.   

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth søger tilladelse til, med skiltning, at opsætte skilte med hastighedsbegrænsning på 15km i området på de to adkomstveje.
Der indhentes derefter tilbud og bestilles skilte til hastighedsbegrænsning.   

Kenneth og Morten koordinerer etablering af skiltning

13. Hjemmeside for grundejerforeningen
Det blev besluttet at bestille hjemmeside fra Rybak IT for grundejerforeningen.
Formatet af hjemmesiden ønsker vi skal være identisk med etape 1 og 2's hjemmesider.
Vi skal definere indholdet på hjemmesiden:
Parkeringsrestrektioner, legeplads, vicevært og gartner aftale, ordensregler for grønningen, regler for miljøstationen ect.
Kenneth og Morten kontakter Rybak IT for et møde.
Tony var ikke enig i denne afgørelse og stemte således imod.

14. Eventuelt
Det blev besluttet at få en dialog i gang med Datea med det formål at forbedre samarbejdet.
Bestyrelsen vil derfor invitere vores kontaktperson Heidi Jørgensen med til næste møde for at diskutere dette.   

15. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.00 hos Torben Schødt, Øresund Parkvej 13, 3 th.

Bestyrelsesmøde 14. jul 2008

Referat af Bestyrelsesmøde
Mødetid:    14. juli 2008 kl. 19.00

Mødested:    Tony Bak, Sundby Parkvej 2, 2.tv.
Deltagere:    Formand Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Mads Thisted Skanska Bolig
                   Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Referent:      Morten Truelsen
Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, René Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Mads Thisted (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).

1. Nyt medlem i bestyrelsen
Blev desværre ikke relevant at ønske Ditte velkommen, idet Ditte ikke havde mulighed for fremmøde i dag.

2. Valg af referent               
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.   

3. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 2. juni blev godkendt.   
Referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 21. maj blev godkendt.   

4. Amagerbanens trace
Skanska informerede om, at etablering af ny spildvandsledning.
Grundvandssænkning, udgravning og rørlægning er påbegyndt ved brønd 262231,som er placeret umiddelbart nord for Miljøstationen. Arbejdet har været vanskeliggjort af ualmindeligt store mængder grundvand, som har forsinket arbejdet.
 
Skanska forventer dog, at tidsplanen stort set kan holdes, med slut termin ultimo sept. 2008.

Midlertidig miljøstation er opsat på græsarealet ved vejen nord for Blok 1. Skanska forventer at den permanente miljøstation kan stå klar igen ultimo aug. 2008.
De 2 store træer ved autoværkstedet er fældet på foranledning af Jacob Andersen/Teknik- og Miljø, Københavns Energi m.fl.
Træerne stod på Kommunes matrikel.

Etape 1 har sendt brev til Center for anlæg, at vi er kede af træfældningen af store træer i forbindelse med etablering af ny spildvandsledning og forventer en hurtig genetablering i lighed med de træer der blev ødelagt af hærværk på hjørnet af Strandparken ved Øresundsvej.

En beboer i etape 1 har ligeledes sendt en henvendelse til Borgmester Klaus Bondam, hvor beboeren rejser det principielle spørgsmål, om ikke kommunen burde have faste regler for bevaring af gamle træer, således at bygherrer og entreprenører skal søge om dispensation for at få lov til at fælde høje træer.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth sender indsigelse om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkør¬-
sels¬vej til byggeri af etape 6. Indsigelsen blev godkendt på bestyrelsesmødet.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede ad¬gangs¬vej til arealet fra Lergravsvej.   

5. Miljøstation
René informerede om status.   

Københavns Kommune forventer at svare i næste uge om eventuel placering af miljøstation ved etape 6.
Mikkel Havelund (formand for etape 5) har en aftale med etape 4 vedrørende etablering af midlertidig miljøstation ved etape 4-5.
Mikkel har fremsendt skitse til Skanska over, hvor den midlertidige miljøstation skal placeres ved etape 5.

Ansvarlig/deadline Mads/ASAPM ads   
Der udestår nu, at den midlertidige miljøstation bliver opført.   

Ansvarlig/deadline Tony/ASAP
Tony sender skitsen over placering af den midlertidige miljøstation til bestyr¬elsen i Grundejerforeningen.       

6. Økonomi.
Ansvarlig/deadline Morten
Morten informerede om 2. kvartals rapport fra Datea.   

Vores økonomi udvikler sig som planlagt med et mindre forbrug end bud¬get¬teret.

Ansvarlig/deadline Morten
Etape 1's EL afregning med grundejerforeningen er ikke korrekt.   
DUUS EL har undersøgt installationerne i etape 1, 2, 3 og har skrevet en særdeles professionel rapport på 9 sider. Denne beskriver fejl og mangler ved installationen, bl.a.
•    Udendørsbelysningen er opkoblet forskelligt i de enkelte etaper.
•    Dokumentationen ikke up to date.
•    Der er fundet sikkerhedsmæssige brister i installationen.

DUUS EL har monteret parallelle bimålere for at kontrollere om de måler rigtigt, hvilket var tilfældet. Desuden har de også målt fasernes forbrug med en tang-amperemeter.
Samtidig er det blevet klarlagt at forbruget på bimålerne ikke skal multipliceres med en faktor 6 i etape 2 og 3, men kun med faktor 1.
Forbruget på Etape 1’s bimåler har altid været multipliceret med en faktor 1 og er derfor korrekt afregnet.
Etape 2 og 3 har således fået refunderet for meget fra Grundejerforeningen i de tidligere år, dette skal reguleres med tilbagevirkende kraft.

Revisionen gjorde den tidligere bestyrelse opmærksom på, at afregningerne ikke så korrekte ud i forbindelse med årsregnskabet for 2006.
Det kom til den nuværende bestyrelses kendskab i april da årsregnskabet for 2007 blev fremsendt.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Den nuværende bestyrelse besluttede derfor at få afklaret årsagerne, da afregningerne ikke så korrekte ud, hvilket har vist sig at være rigtigt.       

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Bestyrelsen besluttede at Datea skal går tilbage i kalkulationerne og korrigerer for den forkerte afregning.       

Bestyrelsen besluttede at DUUS EL iværksætter en undersøgelse af etape 4 og 5, for at få klarlagt om bimålerne er korrekt indkoblet og måler forbruget korrekt. Ligeledes skal det afklares om faktoren forbruget bliver multipliceres med er korrekt.

Ansvarlig/deadline Morten
Skanska har modtaget rapporten fra DUUS EL.   

Ansvarlig/deadline Bestyrelsen
Grundejerforeningen vil rette henvendelse til Skanska for udbedring af fejl og mangler, når DUUS EL også har undersøgt etape 4 og 5 bimålere.   

Det er således vigtigt, at de enkelte etapers bestyrelser bliver indsat i uregel¬mæssighederne som nævnt i rapporten.

Ansvarlig/deadline Morten
Ny administratoraftale blev godkendt, en årlig reduktion 7.250 kr.   

7. Bestyrelsesforsikring og Ansvarsforsikring.
Bestyrelsen har nu modtaget police for Ansvarsforsikring og Lovpligtig Arbejds¬skade, krisehjælpssikring.   

Ansvarlig/deadline Morten
Der udestår således kun at vi modtager en police for forsikring af miljøstation og cykelskure som vi forventer at modtage snarrest.   

8. Grønning mv.
De enkelte etapers bestyrelser har godkendt grønningsgruppens forslag.

Ansvarlig/deadline René
Grønningsgruppen har prioriteret, hvilke dele af legepladsen som skal opføres i år. Det lykkedes imidlertid at afse midler til hele forslaget.   
Årsagen til dette er, at taget over miljøstationen og skiltning af området bliver billigere end estimeret i budget for 2008.

Ansvarlig/deadline René
Cirkel 1,2 & 4 er godkendt og bliver igangsat.   

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Det blev besluttet, at René skal kontakte leverandøren og opdatere tilbuddet i henhold til de kommentarer der blev fremsat på mødet. Herunder en prisre¬duk¬tion, idet legepladsen bliver opført på en gang.       

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Ligeledes blev der godkendt en certificering af legepladserne før de kan igangsættes, pris ca. 2.300 kr. + moms.       

Ansvarlig/deadline Rene/ASAP
Tegninger skal efterfølgende sendes til Københavns Kommune for godkendelse.   

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Når legepladsen er blevet opført skal den godkendes af en legepladsinspektør.   

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Der ophænges information om legepladsen i opgangene når Københavns Kommune har godkendt projektet.   

Ansvarlig/deadline Kenneth/01.09.2008
Der skal udarbejdes ordensregler for grønningen.   

Beskæring af nye skud på fyrretræerne blev ikke gennemført i år, hvilket er en fejl at det ikke kom med i gartneraftalen.

Etape 1 ønsker at bevare fyrretræerne og de nye skud skal beskæres i frem¬tiden, således at træerne ikke vokser i højden, men i bredden.   

Ansvarlig/deadline Torben/ASAP
Det blev besluttet at årligt beskærer de nye skud på skovfyrrene ved etape 1.    

Ansvarlig/deadline René/ASAP
Grønningsgruppen prioriterer beplantning af områderne herunder udskiftning af træerne som er gået ud.   

Hække ved parkeringspladser skal klippes i lampehøjde.
Hække indtil haverne skal klippes i henhold til hegnsloven max 1,80 m.

Etape 5 ønsker at de såkaldte blomsterenge ikke bliver slået. Det blev beslut¬tet at blomsterengene ud mod Øresundsvej består.
Hvert efterår klippes blomsterengene ud mod Øresundsvej.

Etape 4 ønsker at blomsterenge bliver klippet to gange om året, hvilket blev besluttet.

Ansvarlig/deadline Torben og Morten/18.07.2008
Torben og Morten meddeler Skælskør Anlægsgartnere ovenstående ændringer.   
Der er blevet fremsat ønske fra beboere om lys og bænke med ryglæn ved stien imellem etape 3 og 4.
Det blev besluttet at diskutere og prioritere dette i forbindelse med budget for 2009.

Ansvarlig/deadline René/ASAP
René undersøger, hvad en bænk med ryglæn koster som forsøgsvis opsættes ved stien.   

9. Beslutning af etablering af tag over miljøstationen
Tony informerede om tilbuddet fra Kecon om at etablere tag og belysning på miljøstationen til ca.150.000 kr.
   
Sidste år modtog vi påbud fra Københavns Kommune på etablering af lys i miljøstationen, hvilket vi valgte at afvente til Skanska etablerede ny afløbs¬ledning.

Ansvarlig/deadline Tony/ASAP
Tony iværksætter statiske beregninger og ansøgning til kommunen.   
Etape 2’s forslag på arkitekttegninger til udformning af taget på miljøstationen var et interessant alternativt, men blev ikke besluttet, idet vi vil have et rigtigt tag.

10. Beslutning af parkeringsrestriktioner
Konklusionen på parkeringsforslag, som har været til høring i de enkelte etapers generalforsamlinger, blev mark og vejfred § 17.

Kenneth og Morten præsenterede de fremtidige regler og skiltning i området.
Forslaget blev besluttet dog med den ændring, at alle biler med en egenvægt over 2.500kg ikke får tilladelse til at parkere i området.

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
I følge færdselslovgivningen er det ikke tilladt at parkere biler som ikke kan parkeres indenfor det afmærkede parkeringsfelt. Dette betyder at det også gælder biler på hvide plader.   

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth søger godkendelse om skiltning hos Københavns Politi.   

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Det blev besluttet at etablere MC parkeringspladser ved blok 4 vest og for enden af adkomstvejen Sundby Parkvej.   

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Det blev besluttet at indhente tilbud på flytning af 5 pullerter ca. 2,00m ind, ved indgangene til etape 1 parkeringspladser. Dette for at reducere omkost¬ningerne til reparation af pullerter ved påkørsel.   

Det blev besluttet at reparere påkørt pullert foran Øresund Parkvej 2.
Omkostning ca. 1.900 – 2.500 kr.

11. Skiltning i etape 4 & 5
Det blev besluttet at etablere skiltning i etape 4 & 5.
Etape 4 & 5 ønskede ikke skiltene mærket med bloknummer, men med vejnavn og ligeledes ønskede de heller ikke etablering oversigtskilte, hvilket blev besluttet.

Bestyrelsen besluttede at ændre den nuværende skiltning i etape 1-3 med vejnavn i stedet for blok nr.
Det har skabt en del forvirring for de gæster der færdes i området, at der på skiltene ikke stod vejnavn, men blok nr.
Det er en forholdsvis enkel ændring at gennemføre som vi har modtaget tilbud på.

Skilte med parkeringsrestriktioner bliver etableret ved de to adkomstveje.

Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Skiltning bestilles i henhold til ovenstående.   

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth søger tilladelse til, med skiltning, hastighedsbegrænsning på 15km i området på de to adkomstveje.
Der indhentes derefter tilbud og bestilles skilte til hastighedsbegrænsning.   

Kenneth og Morten koordinerer etablering af skiltning

12. Fordeling af arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne blev fordelt.

13. Hjemmeside for grundejerforeningen
Det blev besluttet at undersøge det tilbud nærmere, vi har modtaget for etablering af en hjemmeside.
Tilbuddet fordeles til bestyrelsen i Grundejerforeningen
Formatet af hjemmesiden ønsker vi skal være identisk med etape 1 og 2's hjemmesider.

14. Eventuelt
Der er opstået tvivl om, hvor beboerne skal henvende sig i forbindelse med forespørgsler etc. vedrørende Grundejerforeningen.

Ansvarlig/deadline Morten/18.07.2008
Beboerhenvendelser skal fremsættes til de enkelte etapers bestyrelser. Repræ¬sentanten for Grundejerforeningen bringer efterfølgende henvendelsen videre til grundejerforeningen.   

15. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til mandag den 1. september 2008 kl. 19.00 hos Torben Schødt, Øresund Parkvej 13, 3 th.

Bestyrelsesmøde 2. jun 2008

Referat af Bestyrelsesmøde
Mødetid:    2. juni 2008 kl. 19.00

Mødested:    Morten Truelsen, Øresund Parkvej 4, 3.th.
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem René Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Mads Thisted Skanska Bolig
                   Suppleant Martin Falborg, etape 2
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Suppleant Steen Bjørn Nielsen, etape 1
                   Suppleant Ditte Andreasen, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Referent:      Morten Truelsen
Fordeling: Ditte Andreasen, Morten Truelsen, Steen Bjørn Nielsen, Réne Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Mads Thisted (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Martin Falborg, Heidi Jørgensen (Datea).

1. Nyt medlem i bestyrelsen
Martin Falborg fra etape 2 ønskes velkommen i bestyrelsen

2. Valg af referent
Ansvarlig/deadline Morten
Morten blev valgt.

3. Godkendelse af referat
Ansvarlig/deadline Morten
Referatet fra mødet den 23. april blev godkendt.
I referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 21. maj, udestår godkendelse af budget 2008.

4. Økonomi
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Vi afventer 1. kvartals rapport fra Datea.

Etape 1. EL afregning med grundejerforeningen er ikke korrekt.
Vi afventer installatøren undersøger installationen med det formål, at afklare hvor fejlen er.

5. Parkering
Mads informerede om at mødet vedrørende parkeringshus bliver udskudt, idet der ikke er noget nyt i sagen.

6. Miljøstation
Ansvarlig/deadline René
René informerede om status.

Ansvarlig/deadline Mads, René
Mads informerer René om hvilken smed der kan bygge taget på miljøstationen.
Det er for øvrigt den samme smed som har opført miljøstationen.

Ansvarlig/deadline Mikkel/ASAP
Mads får i denne uge overslagspris fra smeden på tag til miljøstationen.
Herefter skaber Mads kontakt mellem René og smeden.
(Indført i referatet efter mødet i følge oplysninger fra Mads).

Mikkel Havelund (formand for etape 5) tager kontakt med etape 4 vedrørende etablering af midlertidig miljøstation ved etape 4-5.

7. Bestyrelsesforsikring og Ansvarsforsikring.
Ansvarlig/deadline Morten/afventer police
Bestyrelsen har godkendt tilbuddet og forsikringerne er bestilt.
Willis har i dag rykket If forsikring, men vi afventer svar.

8. Grønning mv.
Ansvarlig/deadline René
René og grønningsgruppen informerede om legepladsens udformning og placeringer i de enkelte cirkler.
Grønningsgruppen prioriterer hvilke dele af legepladsen som skal opføres i år, da forslaget overstiger de afsatte midler på 200.000 kr. Til næste år må der således afsættes penge i budget til at afslutte opførelsen af legepladsen.

Ansvarlig/deadline Etaperne/13.07.2008
I de enkelte etapers bestyrelser skal forslaget nu til høring, og efterfølgende skal grundejerforeningen på det kommende bestyrelsesmøde den 14. juli, beslutte om projektet skal iværksættes.
Den 14. juli ophænges information i opgangene, såfremt forslaget bliver godkendt i grundejerforeningens bestyrelse.

De såkaldte blomsterenge, der er sået på højene, er lidt af en skændsel. De spreder tusindvis af frø i hækkene, og blomsterne bliver efterhånden kvalt af græsset når det bliver slået.

9. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Mads
Skanska informerede om, at opstartsfasen af etablering af ny spildvandsledning forventes påbegyndt om en uge.
Herefter forventes det større arbejde med etablering af ny spildvandsledning at gå i gang indenfor 14 dage. Aktiviteten varer ca. 3-4 måneder.
Entreprenørens arbejdstid er fra kl. 6.30 til 15.30. (Indført i referatet efter mødet i følge oplysninger fra Mads).

Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth sender protestforslag om anvendelse af Amagerbanens trace som tilkørselsvej til byggeri af etape 6 til høring grundejerforeningen bestyrelse.
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede adgangsvej til arealet fra Lergravsvej.

10. Hastigheds begrænsninger
Ansvarlig/deadline Kenneth
Der bliver kørt alt for stærkt i området til fare for beboerne og de legende børn. Bestyrelsen besluttede at opsætte hastighedsbegrænsning på 15 km i timen ved de to adkomstveje.

11. Fordeling af arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne blev fordelt.

12. Asfaltering af veje og parkeringspladser samt markering af parkeringspladser i etape 4 & 5.
Ansvarlig/deadline Mads
Slidlag udføres fra slutningen af uge 24 og ca. 5 dage frem. Der opsættes skilte og opslag 2 dage før. Det vil være en god idé hvis ejerforeningerne for etape 4 & 5 selv sætter opslag op nu. Dette af hensyn til dem som måtte tage på ferie. (Indført i referatet efter mødet i følge oplysninger fra Mads).

13. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til onsdag den 14. juli 2008 kl. 19.00 hos Tony Bak, Sundby Parkvej 2, 2.tv.

Bestyrelsesmøde 23. apr 2008

Korrigeret referat af Bestyrelsesmøde
Mødetid:    23. april 2008 kl. 19.00

Mødested:    Mona Hansen, Sundby Parkvej 13, st.th.
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5
                   Bestyrelsesmedlem Mads Thisted Skanska Bolig
                   Suppleant Thomas Frisendal etape 1
                   Suppleant Réne Kornum, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Referent:      Morten Truelsen
Fordeling: Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Réne Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Mads Thisted (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Heidi Jørgensen (Datea).

1. Nyt medlem i bestyrelsen
Tony Bak fra etape 5 ønskes velkommen i bestyrelsen

2. Valg af referent
Ansvarlig/deadline Morten/23.04.2008
Morten blev valgt.

3. Godkendelse af referat
Ansvarlig/deadline Morten
Referat fra mødet den 24. marts blev godkendt

4. Økonomi.
Ansvarlig/deadline Morten/23.04.2008
Morten informerede om status for 2008.
René har fremsendt et forslag til det ordinære bestyrelsesmøde om ekstraordinær betaling.
Renés forslag blev diskuteret. Er det er muligt at gennemføre en ekstraordinær betaling fra de enkelte etaper, uden at der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i de enkelte ejerforeninger.
Datea er af den opfattelse, at det vil forslaget kræve hvis det bliver vedtaget.

Ansvarlig/deadline Morten/maj
Etape 1. EL afregning med grundejerforeningen er ikke korrekt.
EL afregningen bør multipliceres med 3-4 for 2006 & 2007.
Morten har været i kontakt med Dong og bimåleren fungerer korrekt.
I regnskabet er der hensat et beløb for 2007.
Vi besluttede at en installatør undersøger installationen med det formål, at afklare hvor fejlen er.

5. Parkering
Ansvarlig/deadline Morten/EF'ernes generalforsamling
De to parkeringsforslag har været til høring på generalforsamlingerne i etape 1,2,4,5.

1.    Privat parkeringsselskab, med 3 licenser pr. lejlighed (1 fast + 2 gæst)
2.    Skiltning alene med regel om vej og markfred med 3 licenser pr. lejlighed (1 fast + 2 gæst).

For de 2 punkter gælder, at gulplade køretøjer over 2.500 kg/totalvægt ikke er tilladt at parkere i Øresund Strandpark.
Etape 3 har fravalgt forslagene til høring på deres generalforsamling.

Resultatet af høring på de enkelte generalforsamlinger:
Etape 1 Mark og vejfred
Etape 2 Hverken mark og vejfred eller privat parkeringsselskab
Etape 3 Ikke diskuteret
Etape 4 Mark og vejfred
Etape 5 Mark og vejfred

Konklusionen er, at den nye sammensatte bestyrelse skal arbejde videre med en mark og vejfreds løsning.

Mads informerede om mødet vedrørende parkeringshus, der blev afholdt den 2. april med de enkelte foreninger i området. Der bliver snart udsendt et mødereferat fra dette møde.
Næste møde forventes afholdt i juni måned.

6. Miljøstation
Ansvarlig/deadline René
René informerede om status.
Vores nuværende miljøstation klarer ikke belastningen af pap affald, selvom vi har nedlagt storskralds ordningen.
René kontakter viceværten for oprydning, samt afklaring om hvorfor den ikke er blevet tømt regelmæssig.

Ansvarlig/deadline Mads/etape 4-5
Midlertidig miljøstation ved etape 4-5 etableres i samarbejde med Skanska på det befæstede areal.
Etape 4-5 kommer med forslag til etablering af midlertidig miljøstation i samarbejde med Skanska.

7. Bestyrelsesforsikring og Ansvarsforsikring.
Ansvarlig/deadline Morten/afventer police
Willis har langt om længe fremsendt et tilbud.
Bestyrelsen har godkendt tilbuddet og forsikringerne er bestilt.
Vi afventer at Willis fremsender dokumenterne til underskrift.

8. Grønning mv.
Ansvarlig/deadline René/maj 2008
René informerede om mødet med arbejdsgruppen for grønningen. Der var 11-14 deltagere på møderne den 25. marts og 8. april.
Næste møde i Grønningsgruppen afholdes 6/5 kl. 19.00.

Grønningsgruppen arbejder på forslag der præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

9. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Mads
Skanska informerede om, at de går i gang med etablering af ny spildvandsledning indenfor 2 måneder. Aktiviteten varer ca. 4 måneder.

Mads informerede om hvilke muligheder de vil anvende som adgangsveje. Herunder Amagerbanens trace som tilkørselsvej til byggeri af etape 6.
Der er 3 mulige tilkørselsveje som der skal tages stilling til.
Det er ikke endnu afklaret hvilken tilkørselsvej der skal anvendes.

Grundejerforeningen vil nedlægge protest overfor Kommunen hvis Amagerbanens trace skal anvendes. Denne ligger få meter fra lejlighederne, og den væsentlige trafik der er af fodgængere og cykler ved enden af Lergravsvej.

Ansvarlig/deadline Kenneth/primo maj
Grundejerforeningen anbefaler at anvende den i lokalplanen definerede adgangsvej til arealet fra Lergravsvej.
Kenneth udarbejder et protestforslag til Kommunen

10. Grundejerforeningens hjemmeside
Ansvarlig/deadline Kenneth/april
Kenneth sender oplæg fra Thomas Rybak

11. Affaldsspande i det grønne område
Ansvarlig/deadline Kenneth/maj
De leverede affaldspande og fundamenter bliver opsat medio maj.

12. Det årlige bestyrelsesmøde
Ansvarlig/deadline Morten
Bestyrelsens beretning til det ordinære bestyrelsesmøde blev godkendt.
Morten sender beretningen til Datea for udsendelse.
Morten har været i kontakt med Datea angående René forslag til det ordinære bestyrelsesmøde vedrørende ekstraordinær indbetaling af bidrag til grundejerforeningen.
Datea oplyser at ekstraordinær betaling af bidrag skal gennemføres i henhold til fordelingstal og hvis forslaget besluttes, skal hver enkelt etape indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at godkende betalingen.

Efter bestyrelsesmødet har Datea oplyst, at hvis en hvis en etape på en ekstraordinære generalforsamling beslutter ikke at betale et ekstraordinært bidrag, er den pågældende etape ikke forpligtiget til at betale dette bidrag.

13. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til onsdag den 21. maj 2008 kl. 19.00. i Café LA Svéde Copenhague, Strandlodsvej 69, Kbh S.

Bestyrelsesmøde 1. mar 2007

Referat Bestyrelsesmøde
Mødetid:    17. marts 2008 kl. 19.00

Mødested:    Kenneth Juhl Jensen, Sundby Parkvej 15, st.th.
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Suppleant Réne Kornum, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
                   Suppleant Marianne Pedersen, etape 5
Afbud:          Bestyrelsesmedlem Tony Bak, etape 5.
                   Suppleant Thomas Frisendal, etape 1
Udeblevet:    Bestyrelsesmedlem Jacob Garder, Skanska Bolig.

Referent:    Morten Truelsen
Fordeling: Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Réne Kornum, Mona Hansen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Marianne Pedersen, Torben Schødt, Tony Bak, Heidi Jørgensen (Datea).

1. Nyt medlem i bestyrelsen
Tony Bak fra etape 5 var på ferie og kunne ikke deltage.

2. Valg af referent
Ansvarlig/deadline Morten/25.03.2008
Morten blev valgt.

3. Godkendelse af referat
Ansvarlig/deadline Kenneth
Referat fra mødet den 27. november som Kenneth har skrevet blev godkendt.
Referatet fra mødet den 11. februar som Torben har skrevet blev godkendt.

4. Økonomi.
Ansvarlig/deadline Morten/23.04.2008
Morten informerede om status for 2007.
Bestyrelsen vil overveje, om at der skal udbetales et fast årligt beløb for kontorhold på 2.000 kr pr. etape.
Budget for 2008 blev godkendt.
Etape 1. EL afregning med grundejerforeningen er ikke korrekt, EL afregningen bør multipliceres med 3-4 for 2006 & 2007.
Morten har været i kontakt med Dong og afventer et svar.
På mødet blev der foreslået en midlertidig løsning for 2007, såfremt der ikke i rimelig tid forinden, findes en forklaring på årsagen.

5. Vicevært & gartneraftale
Ansvarlig/deadline Torben
Torben informerede om ny gartneraftale og snerydningsaftale med Skælskør Anlægsgartnere.
Skanska har ansvaret for etape 5 grønne områder indtil den er afleveret til etapen.

6. Parkering
Ansvarlig/deadline Morten/EF'ernes Generalforsamling
De to parkeringsforslag blev godkendt.
Det blev besluttet, at de enkelte ejerforeninger skal sende forslaget til høring på generalforsamlingerne.

1.    Privat parkeringsselskab, med 3 licenser pr. lejlighed (1 fast + 2 gæst)
2.    Skiltning alene med regel om vej og markfred med 3 licenser pr. Lejlighed (1 fast + 2 gæst).

For de 2 punkter gælder, at gulplade køretøjer over 2.500 kg/totalvægt ikke er tilladt at parkere i Øresund Strandpark.
Etape 3 har fravalgt forslagne til høring på deres generalforsamling.

Ansvarlig/deadline Jacob/23.04.2008
Der er intet nyt om parkeringshuset.

7. Miljøstation
Ansvarlig/deadline René
René informerede om status.
Storskraldsrummet i miljøstationen er lukket til fordel for 50% flere pap, papir og renovations containere og ugentlig tømning i stedet for hver 14. dag. Suppleret med mulighed for bestilling af container til storskrald efter behov.

René har opsat skilte i miljøstationen og der er opsat information i alle opgange.

8. Bestyrelsesforsikring og Ansvarsforsikring.
Ansvarlig/deadline Morten/afventer Willis
Morten har rykket Willis flere gange for et tilbud.
Willis lover at komme tilbage, men der sker ikke nogen udvikling i sagen.
Tiden er inde til at Datea finder en løsning på problemet.

9. Grønning mv.
Ansvarlig/deadline René/april 2008
René informerede om mødet med arbejdsgruppen for grønningen, der var fremmødt 11 beboere.
Der arbejdes på en plan for etablering over nogle år.
Næste møde afholdes 25/3 kl. 19.00.

10. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Jacob Skanska
Intet nyt vedrørende etablering af spildvandsledning.

11. Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline Morten/er i gang
Kontrakterne for etape 1-3 er blivet udsendt til beboerne.

Ansvarlig/deadline Kenneth/afventer etape 5 er klar
Kenneth har fået udleveret materiale til etape 4 + 5 som ligeledes ønsker tilbud fra Rafn og Søn.

12. Grundejerforeningens hjemmeside
Intet nyt.

13. Affaldsspande i det grønne område
Ansvarlig/deadline Kenneth/marts
Der er bestilt affaldspande. Fundamenter skal nedgraves til foråret.

14. Det årlige bestyrelsesmøde
Ansvarlig/deadline Morten
Det ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til den 21. maj kl. 19.00
Morten har aftalt dette med Datea.
Morten skriver 1. draft af bestyrelsens beretning. Herefter må bestyrelsen fremsende kommentarer og tilføjelser.
Hanne har besluttet sig for en pause i bestyrelsesarbejdet og genopstiller ikke.

15. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til mandag den 23. april 2008 kl. 19.00. hos Mona eller Kenneth.

Bestyrelsesmøde 11. feb 2008

Bestyrelsesmøde den 11.2.2008 René Kornum.

Deltagere:
Morten Truelsen (1)
Torben Schødt (midlertidigt medlem) (2)
Hanne Christensen (3)
René Kornum (suppleant) (3)
Kenneth Juhl Nielsen (4)
Mogens Buch-Hansen (5)

Økonomi:
Balancen ved udgang af 2007 viser overskud på ca. 140.000 kroner (ej revideret).
Forslag til foreløbigt budget for 2008 er godkendt. De enkelte EF’er skal ligeledes godkende skriftligt overfor Morten at EF’s indbetalinger til GF justeres.
Nye aktiviteter i 2008 skønnes til ca. 575.000 kroner.
  -    Legeplads + havemøbler ca. 200.000. Skraldespande + montering ca. 75.000. Skilte ved
   -   etape 4 og 5 ca. 100.000 og miljøstation med lys, overdække m.m. ca. 200.000.

Vicevært-aftaler:
De samlede EF’er har indgået ny aftale med Sundby Rengørings Service om viceværtfunktioner fra 1. februar efter Coor har opsagt aftalen.
Coor’s aftale med GF er blevet sagt op af GF med virkning fra 1. maj 2008. Ny aftale er indgået med Sundby Rengørings Service fra og med 1. maj.
For tiden arbejder EF-formændene på en ny Gartner-aftale til de grønne områder fra og med 1. maj. Foreløbig er der modtaget 2 gode tilbud.

Parkering:
Morten oplyser hvordan naboerne Helgoland Strandpark og Øresundsgården oplever parkerings-problemerne. Etape 1 har modtaget forslag fra Nilgaard, ej behandlet i GF.
Hanne har undersøgt priser på bom-løsning. Det er dyrt i etablering (op til 100.000 kroner) og vedligeholdelse. I øvrigt er løsningen ikke tilladt (fri adgang for Taxa, udrykningskøretøjer).
Morten vil beskrive forslag til følgende to forslag m.h.p. oplysning til EF-generalforsamlingerne i april: 
-    Alene skiltning med regel om mark og vejfred + evt. restriktioner og ”licenser” samt 
-    Privat parkerings-selskab med 1 beboer og 2 gæstelicenser.

Miljøstation:
Fortsat en krigszone, og det er en skændsel for Øresund Strandpark ! !
Rene har forsøg flere gange at få oplysninger fra kommunen og forsøgt at bestille containere uden held.
Plan opretholdes: ekstra pap, papir og flaske-containere + ekstra midlertidig miljøstation ved blok 10. + batteri-container til brugte batterier.
Der skal købes ny hængelås.
Rene og Hanne er tovholdere.

Forsikringer:
Bestyrelses-ansvar, GF-ansvar og forsikring af cykel-”skure” + miljøstation. Morten undersøger via Datea og Willis.

Grønningen:
Rene vil etablere en ”Grønningen-gruppe” m.h.p. forslag til legeplads, hække m.m.

Amagerbanens trace:
Intet nyt.

Boligbeskatning:
Morten sender oplysninger til Rafn om den byggemodning vi er bekendt med.
Morten har desuden behov for at EF 1, 2 og 3. hver sender ét sæt (fra blot én lejlighed i hver etape) skøde og skattebillet.

Hjemmeside:
Etape 5 arbejder videre. Der var enighed om at det firma der skal stå for Paraply-hjemmesiden skal være et firma der også forventes at eksistere om nogle år – altså ikke et lille ”hjemme-it-firma”.

Skraldespande:
Kenneth aftaler med Skælskør anlægsgartnere hvornår de kan anbringe 6 skraldespande på fællesarealet og derefter får vi leveret spandene.

Næste møde: Mandag den 17. marts kl. 19.00 hos Kenneth.

12.2.2008.
Referent: Torben

Bestyrelsesmøde 9. jan 2008

Referat Bestyrelsesmøde
Mødetid:    9. januar 2008 kl. 19.00

Mødested:    Torben Schødt, etape 2
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Suppleant Thomas Frisendal, etape 1
                   Suppleant Torben Schødt, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Suppleant Réne Kornum, etape 3
                   Suppleant Mona Hansen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Mogens Buch Hansen, etape 5
Afbud:         Bestyrelsesmedlem Arne Jensen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Jacob Garder, Skanska Bolig
Referent:      René Kornum

Fordeling: Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Arne Jensen, Réne Kornum, Lena Nadi Steffensen, Kenneth Juhl Nielsen, Jacob Garder (Skanska), Torben Schødt, Mogens Buch Hansen, Heidi Jørgensen (Datea).

0.    Opfølgning på referatet fra sidste møde
Ansvarlig/deadline Kenneth/NU
Referatet var endnu ikke færdiggjort, og kunne derfor ikke gennemgås.

1. Parkering
Ansvarlig/deadline EF 1-5/EF'ernes Generalforsamlinger
Det blev besluttet, at de enkelte ejerforeninger på nærmeste generalforsamling, skulle tag stilling til hvilke af 3 følgende P. restriktioner, man ønsker for Øresund strandpark.

1.    Adgangs bom alene med adgang for køretøjer tilknyttet Øresund Strandpark. 2 licenser pr. lejlighed.
2.    Privat parkeringsselskab, med 2 licenser pr. lejlighed (1 fast + 1 gæst)
3.    Skiltning alene med regel om vej og markfred.

For alle 3 punkter gælder, at køretøjer over 2.500 kg/totalvægt ikke er tilladt i Øresund Strandpark. GF undersøger økonomi, administration af licenser og hvordan man håndtere de enkelte løsninger, inden de overdrages til de enkelte EF´er at beslutte.

2. Miljøstation
Ansvarlig/deadline René, Hanne/ASAP
Da miljøstationen konstant misbruges, og derfor oftest ligner en krigszone, har en samlet grundejerforening besluttet følgende.

Storskraldsrummet i miljøstationen lukkes til fordel for flere pap, papir, flaske og diverse containere. Suppleret med mulighed for bestilling af storskrald containere efter behov.

Der etableres en midlertidig miljøstation ved blok 10.

Skanska bedes etabler den permanent miljøstation ved Etape-5

Der skiltes i miljøstationerne, og informeres via opslag i opgangene.

3. Bestyrelsesforsikring og Ansvarsforsikring.
Ansvarlig/deadline Morten/11.02.08
Morten har overtaget efter Arne, og bedt DATEA fremsend tilbud.

4. Snerydning.
Ansvarlig/deadline Morten/ASAP
Tilbud fra Coor for perioden indtil 31.3.2008 accepteres.
Morten giver DATEA besked.

5. Skilte - nye etaper
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/Primo 2008
Forventes etableret til foråret.

6. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Thomas/ingen
GF ønsker stien genåbnet da Skanska ikke syntes at skulle bruge området til byggeplads foreløbig.

7. Økonomi.
Ansvarlig/deadline Morten/ingen
Morten har gennemgået vores økonomi, og fundet en del uregelmæssigheder hos DATEA. Har derfor fået gennemført en revision af samme.

Budget justeres, så det tilpasser udvidelsen med etape 4 + 5.

Budget for 2007 balancer pt.

8. Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline Morten/ingen
Etape 4 + 5 ønsker ligeledes tilbud fra Rafn og Søn.

9. Ansvarsfordeling i GF.
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/ingen
For på sigt at få GF til at funger bedst muligt, er der etableret en opgave/ansvars fordeling blandt medlemmerne i GF

Fordeling:
- Økonomi, DATEA: EF-1
- Ingen pt: EF-2
- Grønning, ude arealer, miljøstation: EF-3
- Parkering, skilte, vinterforanstaltninger: EF-4
- Hjemmeside: EF-5

10. Vedtægtsændringer
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/EF'erne
Afventer behandling i de enkle bestyrelser.

11. Etablering af bestyrelsesseminar
Ansvarlig/deadline Torben/11.02.2008
Formandsmøde er afholdt, og nye fordelagtige tilbud er indhentet på vicevært, senrydning mv. Torben følger op, og informer.

12. Valg af ny formand
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/ingen
Der er endnu ikke fundet en kandidat til posten. Bestyrelsen funger pt. Udmærket uden formand.

13. Grønning mv.
Ansvarlig/deadline René/11.02.2008
Afleveringsforretningen af Grønningen er ikke godkendt. Der er udarbejdet en mangelliste, og Skanska mangler fortsat at afslutte nogle punkter.

René kontakter Skanska for et nyt møde.

14. Foreningernes hjemmesider
Ansvarlig/deadline Thomas/EF/Thomas
Thomas har modtaget tilbud på ny fælles hjemmeside løsning for GF og EF 1-5. Tilbuddet behandles i de enkelte EF´er

15. Skraldespande
Ansvarlig/deadline Kenneth/forår 2008
Der er indkøbt solide skraldespande, som matcher gadebelysning.
Kenneth afventer tilbud på opsætning

16. P-Hus + højhuse
Ansvarlig/deadline Thomas/ingen
Sagen følges.

17. Skanska
Ansvarlig/deadline Skanska
Vi afventer Skanska meddeler en ny repræsentant

18. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er planlagt til mandag den 11. februar 2008 kl. 19.00. hos René Kornum, Øresund Parkvej 20 st.th.

Bestyrelsesmøde 27. nov 2007

Referat Bestyrelsesmøde
Mødetid:    27 november 2007 kl. 1930

Mødested:    Torben Schødt, Øresund Parkvej 13, 3tv., 2300 København S
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Arne Jensen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                   Bestyrelsesmedlem Mogens Hansen, etape 5
                   Suppleant Torben Schødt, etape 2
                   Suppleant Lena Steffensen, etape 4
                   Mads Thisted, Skanska Bolig
                   Jacob Garder, Skanska Bolig
Afbud:         Suppleant Thomas Frisendal, etape 1
Udeblevet:   Suppleant Réne Kornum, etape 3                                                               
Referent:     Kenneth Juhl Nielsen

Fordeling: Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Arne Jensen, Réne Kornum, Lena Nadi Steffensen, Kenneth Juhl Nielsen, Mads Blom (Skanska Bolig),
Torben Schødt, Mogens Buch Hansen, Heidi Jørgensen (Datea).

0.    Opfølgning på referatet fra sidste møde
Referatet blev gennemgået

1.     Parkering
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
GF vil udfærdige skrivelse med forslag til parkeringsregler i området omkring Øresund Strandpark etape 1—5, herunder bl.a. forbud for evt. gulpladebiler med egenvægt på over 2500 kg, køretøjer skal kunne være indenfor afmærkning mv. Muligheder for skiltning undersøges via Københavns Kommune og Politi. Skiltning skal iværksættes hurtigst muligt. Nye skilte. Bestyrelser i EF skal drøfte forslaget og vende tilbage med respons på oplæg.

2.     Miljøstation
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Indflytning for etape 4 kostede 6331,44 kr. for tømning af storskrald, idet folk ikke havde sorteret affald. Storskraldsordning iværksættes i stedet for, hvor der vil ske afhentning af dette. Tømningsfrekvens pr. kvartal. Storskraldsområdet nedlægges fortsat. Folk i EF skal orienteres om sortering af affald, ligesom de skal rydde op på stedet. Vedtaget ved enstemmighed i bestyrelsen.

Mere lys ved miljøstation, grundet ubudne gæster ved stationen.  Lys af typen ”Skottelamper” med slumrelæ. GF foranstalter selv kontakt til elektriker. Belysningskrav indhentes fra kommunen. Arne undersøger vedr. belysningskrav.

Skanska undersøger vedr. arkitekt samt eldiagram for miljøstationen.

Kontakt til beboere ved miljøstationen – ”Hvor meget lys ønsker I på stedet”??  Morten tager kontakt til beboere i området.

Container til blok 10 ved indflytning pr. 10. dec. 2007. Container til stede i 7 dage. Kenneth rekvirerer og sikrer tømning af disse.

3.     Bestyrelsesforsikring
Ansvarlig/deadline Arne/ASAP
1650 kr. for bestyrelsesforsikring fra Willis I/S. Underslæb 200 pr. forsikringsår pr. forening.  Dækker Bestyrelsesansvar på kr. 1.000.000 pr. skade pr. forsikringsår, underslæb 100.000 pr. skade pr. forsikringsår, Nasau Forsikrings samlede erstatningsudbetaling for hele puljeordningen kan maksimalt udgøre 15.000.000. Selvrisiko 2500 kr. pr skade.  Forsikringsaftale underskrevet.

4.     Coor
Ansvarlig/deadline Formandsinitiativ
COOR fortsætter samarbejde med GF.  Indhentes tilbud på varetagelse af viceværtsordning samt vedligeholdelse igennem LEA. Lena fremsender mail med tilbud fra LEA igennem etape 4. Behandles under formandsordning.
Vinterforanstaltninger fælles. Ny kontrakt hvor etape 4-5 indgår. Tilbud afventes.
     
Fliser sunket ved opgang 5, etape 1. Undersøges nærmere. Morten tager kontakt til beboerne dette vedrører.

5.    Grønning – regler/lokalplan
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Foranstaltning af legeplads, naturlegeplads og bænke.  Repræsentanter udfindes.

Buskene må ikke topklippes. Dette er sket ved Skælskør Planteskole. Nedklippede hække erstattes.  Der stod i kontrakt, at disse ikke måtte topklippes igennem COOR. Beboere skal gøres opmærksomme på problemet og anmelde dette.  Hanne følger op på problemet.

Skanska oplyste at sand i sandkassen var skiftet. Volde ved p-plads etape 4 etableret.

6.     P-Hus + højhuse
Ansvarlig/deadline Thomas
Lokalplan skal vedtages i jan-feb. måned. Arbejdsgruppe vedr. Krimsvej projektet arbejder videre.  Arbejder på indsigelse mv.  P-hus afventer voldgiftssag.

7.     Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Skanska
GF fremsatte ønsker om at Skanska skulle udbedre indhegning. Sti til Øresund METRO.  Rømning af areal såfremt de ikke bygger. Der må ikke være oplag. Skanska undersøger dette forhold.

8.     Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline Morten
Rafn og Søn kontrakt status.  Problemer med at få underskrift, idet flere lejligheder er til salg eller er lejemål - specielt etape 2, opnåede underskifter ca. 60%. Etape 1 har opnået målet for underskriftsindsamling med 86%.  Etape 3 har også opnået målet med 80,2%. Gennemsnit skal opnås med 80% før sagen kan presses igennem og iværksættes. 
  
Ingen fremtidige fællesaktiviteter på tværs af etaperne, såfremt folk samt bestyrelsesmedlemmer ikke overholder aftaler der er indgået i GF regi.

9.     Vedtægtsændringer
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen
Der nedsættes udvalg med henblik på udfærdigelse af ændringer til vedtægter i GF. Vedtægtsændringer sendes ud til GF medlemmer igen

10.     GF-hjemmeside.
Ansvarlig/deadline Formandsinitiativ
Fælles hjemmeside for alle etaper.

11.     Valg af ny formand
Ingen emner

12.     Skraldespande
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Der indhentes tilbud til skraldespande i området, ligesom muligheder undersøges.

13.     Fremmøde.
Ansvarlig/deadline Alle
Der er behov for mere disciplin ved fremmøde.

14.     Økonomi.
Ansvarlig/deadline Morten
DATEA skal udfærdige rapport vedr. regnskab/forbrug pr. måned. Hvem modtager denne??? Hvor står vi økonomisk?? Kontakt til DATEA v/Heidi vedr.
dette.

DATEA´s deltagelse i GF-møder.

15.     Næste bestyrelsesmøde.
Ansvarlig/deadline Alle
Onsdag 090108 kl. 1900 hos Kenneth Juhl Nielsen, Sundby Parkvej 15 st. tv, 2300 København S.
REMINDER UDSENDES!!

Bestyrelsesmøde 1. nov 2007

Referat Bestyrelsesmøde
Mødetid:    1. november 2007 kl. 19.30

Mødested:    Morten Truelsen, etape 1
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Suppleant Réne Kornum, etape 3
                   Suppleant Torben Schødt, etape 2
Afbud:          Suppleant Lena Nadi Steffensen, etape 4
                    Bestyrelsesmedlem Arne Jensen, etape 2
                    Bestyrelsesmedlem Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
                    Bestyrelsesmedlem Mogens Buch Hansen, etape 5
                    Bestyrelsesmedlem Mads Blom, Skanska Bolig
                    Suppleant Thomas Frisendal, etape 1
                    Referent:    Morten Truelsen

Fordeling: Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Arne Jensen, Réne Kornum, Lena Nadi Steffensen, Kenneth Juhl Nielsen, Mads Blom (Skanska), Torben Schødt, Mogens Buch Hansen, Heidi Jørgensen (Datea).

Grundet det ringe fremmøde blev mødet et kort arbejdsmøde til opfølgning på de vigtigste sager.

0.    Opfølgning på referatet fra sidste møde
Ansvarlig/deadline Alle/mødet
Referatet blev gennemgået

1.    Parkering
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth har haft kontakt med kommunen angående at lave vejene om til private veje, således at vej og markfreds reglerne kan bringes i anvendelse. Ser lovende ud. Ligeledes foreligger der godt input fra B. Nigaard vedr. kommunale regler for gulpladebiler på parkeringspladser i beboelsesområder. Vi afventer input fra Kenneth.

2.    Miljøstation
Ansvarlig/deadline René/næste møde 27. november
Der er tilslutning fra etape 1,2 og 3 vedr. afskaffelse af storskraldsrummet i miljøstationen til fordel for flere pap-, flaske og diverse containere. Suppleret med mulighed for bestilling af storskrald containere efter behov.
Vi afventer svar fra etape 4 og 5.

3. Bestyrelsesforsikring
Ansvarlig/deadline Arne/ASAP
Afventer tilbagemelding fra Arne.

4. Coor
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/ASAP
Coor har opsagt vores serviceaftale. Coor ophører med privatkunder.
Vi foreslår at formændene for etaperne koordinerer valg af ny leverandør for etaperne 1-5.

5. Skilte - nye etaper
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/primo 2008
Forventes etableret til foråret.

6. Grønning – regler/lokalplan
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Afleveringsforretningen af Grønningen er ikke godkendt. Der er udarbejdet en mangelliste, som Skanska skal arbejde på.
På et møde med Skanska den 29. oktober blev følgende aftalt:
•    Skanska udskifter sandet i sandkassen til fald grus (groft sand/grus).
•    Opfører forhøjning mellem eksisterende pukler således at stuelejlighederne i blok 5 & 6 ikke længere generes af lyset fra bilerne ved blok 7 & 8.
•    Arealerne beplantes og afsluttes på grønning og omkring etape 4.

Ansvarlig/deadline Rene/ASAP
Der søges frivillige til en arbejdsgruppe ”Grønt udvalg”, der skal arbejde med den endelige udformning af vores fællesarealer, ikke mindst Grønningen. Henvendelse til din bestyrelse.

7. P-Hus + højhuse
Ansvarlig/deadline Thomas
Der foreligger startredegørelse for lokalplanstillægget vedr. Krimsvej. Højhusplanerne er ikke neddroslede, tværtimod.
Forvaltningen forventer at forelægge forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til politisk behandling i januar/februar 2008.
P-huset er der ikke noget nyt om.

8. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Mads/næste bestyrelsesmøde
Udskudt til næste møde. Skanska har ikke indhentet tilladelse til denne indhegning, men har etableret den af hensyn til beboernes sikkerhed.
I forbindelse med byggeriet af de næste etaper skal der nedgraves afløbsled¬ning og fjernvarme i Amagerbanens trace.

Beboerne og bestyrelsen er særdeles bekymret over, at dette areal er til¬tænkt tung lastbilkørsel så tæt på etaperne i forbindelse med opførelse af den sidste etape.

9. Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline Morten/medio november
Projektet er skudt i gang. Alle ejere har fået individuelle aftaler til underskrift.
Pt. Har vi modtaget 54% af aftalerne tilbage hvilket ikke er nok til at Rafn & søn kan starte sagen op. Vi skal min. have 80% af aftalerne tilbage.
Såfremt vi ikke opnår 80% bliver der ikke nogen sag at køre.
Bestyrelsen opfordrer ejerne til hurtigst muligt at returnere aftalerne.
Deadline bliver udskudt et par uger, så vi får alle med.

10. Vedtægtsændringer
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen/ASAP
Udskudt til næste møde. Afventer behandling i de enkle bestyrelser.

11. Etablering af bestyrelsesseminar
Ansvarlig/deadline Formændene
Formandsmøde afholdt 12/9. Formændene vil arbejde videre med etablering af tværgående samarbejde og koordinere vedtægtsændringer m.v. på de kommende generalforsamlinger.
Næste møde er planlagt til 29. november.

12. Foreningernes hjemmesider
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at vi undersøger en standardisering og outsourcing af hjemmesiderne.
Formandsmødet diskuterede forslaget den 12. september.

Ansvarlig/deadline Thomas
Det blev besluttet at etablere en hjemmeside for grundejerforeningen.
Thomas undersøger mulighederne for etablering af hjemmeside. Er i gang.

13. Valg af ny formand
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen
På mødet var det ikke muligt at opstille en ny formand.
De enkelte bestyrelser skal til næste møde undersøge mulige emner som formand.
De tilstedeværende opfordrer ejerforeningernes bestyrelser til at sørge for, at dette sker, og at arbejdet i grundejerforeningen prioriteres højt.
På grund af manglende fremmøde var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig.

14. Skraldespande
Ansvarlig/deadline Kenneth
Kenneth har forskellige muligheder på banen. Konkrete tilbud foreligger på næste møde.

15. Skanska
Ansvarlig/deadline Skanska
Mads Blom Skanska’s repræsentant ophører i bestyrelsen. Vi afventer Skanska meddeler en ny repræsentant

16. Grønningen
Ansvarlig/deadline Alle
Flere hundeejere anvender grønningen som hundetoilet uden at samle hundens efterladenskaber op.
Hundeejerne opfordres til at samle hundenes efterladenskaber op, alternativt må hundeejerne anvender andre områder til hundeluftning.

17. Fremmøde
Ansvarlig/deadline Alle
Der er behov for mere disciplin ved fremmøde, ved de 2 sidste bestyrelsesmøder har vi ikke var beslutningsdygtige.
Det henstilles til at alle deltager!

18. Næste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/deadline Alle
Næste møde er planlagt til tirsdag den 27. november 2007 kl. 18.30. hos Torben Schødt, Øresund Parkvej 13. 3.th.

Bestyrelsesmøde 9. okt 2007

Referat Bestyrelsesmøde
Mødetid:    9. oktober 2007 kl. 18.30

Mødested:    Hanne Christensen, etape 3
Deltagere:    Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Réne Kornum, etape 3
                   Suppleant Thomas Frisendal, etape 1
                   Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
Afbud:         Lena Nadi Steffensen, etape 4
                  Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                  Bestyrelsesmedlem Arne Jensen, etape 2
                  Bestyrelsesmedlem Mads Blom, Skanska Bolig
Referent:    Thomas Frisendal
Fordeling: Heine Jørgensen, Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Arne Jensen, Réne Kornum, Lena Nadi Steffensen, Kenneth Juhl Nielsen, Mads Blom (Skanska), Heidi Jørgensen (Datea).

Grundet det ringe fremmøde blev mødet et kort arbejdsmøde til opfølgning på de vigtigste sager.

1.    Opfølgning på referatet fra sidste møde
Referatet blev gennemgået

2.    Parkering
Ansvarlig/deadline Kenneth/ASAP
Kenneth har haft kontakt med kommunen angående at lave vejene om til private veje, således at vej og markfreds reglerne kan bringes i anvendelse. Ser lovende ud. Ligeledes foreligger der godt input fra B. Nigaard vedr. kommunale regler for gulpladebiler på parkeringspladser i beboelsesområder. Kenneth har formentlig endelig afklaring vedr. dette meget snart.

3.    Miljøstation
Ansvarlig/deadline René
Der er tilslutning fra etape 1 og 3 vedr. afskaffelse af storskraldsrummet i miljøstationen til fordel for flere pap- og diverse containere. Suppleret med periodisk afhentning af storskrald på fastsatte datoer.
Vi afventer svar fra etape 2 og 4.

4.    Bestyrelsesforsikring
Ansvarlig/deadline Arne/ASAP
Intet nyt.

5.    Coor
Ansvarlig/deadline Hanne/ASAP
Ny serviceaftale med Coor foreligger. Skal studeres nærmere. Hanne runddeler.

5.     Skilte - nye etaper
Intet nyt.

6.    Grønning – regler/lokalplan
Ansvarlig/deadline René/ASAP
Afleveringsforretningen af Grønningen er ikke godkendt. Der er udarbejdet en mangelliste, som Skanska skal arbejde på.
Der søges frivillige til en arbejdsgruppe ”Grønt udvalg”, der skal arbejde med den endelige udformning af vores fællesarealer, ikke mindst Grønningen. Henvendelse til din bestyrelse.

7.    P-Hus + højhuse
Ansvarlig/deadline Thomas
Der foreligger startredegørelse for lokalplanstillægget vedr. Krimsvej. Højhusplanerne er ikke neddroslede, tværtimod. Højhusgruppen i lokalområdet har søgt foretræde for T&M udvalget onsdag 10/10.´
P-huset er der ikke noget nyt om.

9.     Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline Mads/Bestyrelsesmødet 1/11
Udskudt til næste møde. Skanska har ikke indhentet tilladelse til denne indhegning, men har etableret den af hensyn til beboernes sikkerhed.
I forbindelse med byggeriet af de næste etaper skal der nedgraves afløbsled¬ning og fjernvarme i Amagerbanens trace.

Beboerne og bestyrelsen er særdeles bekymret over, at dette areal er til¬tænkt tung lastbilkørsel så tæt på etaperne i forbindelse med opførelse af den sidste etape.

10.     Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline Morten
Projektet er skudt i gang. Alle skulle have fået individuelle aftaler til underskrift. Skal returneres til Datea.


11.     Vedtægtsændringer
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen ASAP
Udskudt til næste møde. Afventer behandling i de enkle bestyrelser.

13.     Etablering af bestyrelsesseminar
Formandsmøde afholdt 12/9. Formændene vil arbejde videre med etablering af tværgående samarbejde og koordinere vedtægtsændringer m.v. på de kommende generalforsamlinger.

15.    Foreningernes hjemmesider
Ansvarlig/deadline Bestyrelsen
Som sidst: Bestyrelsen foreslår at vi undersøger en standardisering og outsorcing af hjemmesiderne.
Formandsmødet diskuterer forslaget den 12. september.

Ansvarlig/deadline Thomas
Det blev besluttet at etablere en hjemmeside for grundejerforeningen.
Thomas undersøger mulighederne for etablering af hjemmeside. Er i gang.

17.    Valg af ny formand
På mødet var det ikke muligt at opstille en ny formand.
De enkelte bestyrelser skal til næste møde undersøge mulige emner som formand.
De tilstedeværende opfordrer ejerforeningernes bestyrelser til at sørge for, at dette sker, og at arbejdet i grundejerforeningen prioriteres højt.

18.    Skraldespande
Ansvarlig/deadline Kenneth
Kenneth har forskellige muligheder på banen. Konkrete tilbud foreligger næste møde.

19.    Næste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/deadline Alle
Næste møde er planlagt til tirsdag den 1. november 2007 kl. 18.30. Sted fremkommer snarest muligt.

Bestyrelsesmøde 4. sep 2007

Referat Bestyrelsesmøde
Mødetid:    4. september 2007 kl. 19.00

Mødested:    Heine Jørgensen, Øresund Parkvej 12, 1.tv.
Deltagere:    Formand Heine Jørgensen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen, etape 3
                   Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen, etape 1
                   Bestyrelsesmedlem Arne Jensen, etape 2
                   Bestyrelsesmedlem Mads Blom, Skanska Bolig
                   Bestyrelsesmedlem Réne Kornum, etape 3
                   Suppleant Thomas Frisendal, etape 1
                   Suppleant Kenneth Juhl Nielsen, etape 4
Afbud:         Lena Nadi Steffensen, etape 4
Referent:     Morten Truelsen

Fordeling: Heine Jørgensen, Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Arne Jensen, Réne Kornum, Lena Nadi Steffensen, Kenneth Juhl Nielsen, Mads Blom (Skanska), Heidi Jørgensen (Datea).
      
0. Opfølgning på referatet fra sidste møde
Referatet blev gennemgået
       
1. Parkering
Ansvarlig/deadline: Kenneth/APAS
Brev afleveret til politiet for et par uger siden angående forespørgsel om regler for parkeringsskiltning. Svar afventes.
       
2. Miljøstation
Miljøstationen er igen et stort kaos, og bestyrelsen må igen bestille rydning af affald som har ophobet sig.

Ansvarlig/deadline: Kenneth
Bestyrelsen sikrer, at der bliver opstillet storskralds container i forbindelse ved indflytning af etape 4.

Ansvarlig/deadline: Kenneth
Placering af miljøstation til etape 4 og 5 etableres først i forbindelse med etape 6. Derfor tilbød Skanska på generalforsamlingen i maj at opføre to midlertidige miljøstationer i etape 4 og 5.
Bestyrelsen skal informere Skanska om hvor de to midlertidige miljøstationer skal etableres.

Opførelsen af etape 6 er blevet yderligere forsinket, idet Skanska ikke har modtaget byggetilladelse. Desværre er det ikke muligt, at opføre en miljøstation ved etape 6 før denne er opført hvilket kan vare 1-2 år.

Ansvarlig/deadline: René
Københavns kommune har påtalt, at der mangler opsætning af lys i miljø¬stationen. Skanska er ikke forpligtet til at etablere lys, idet belysningskravet først blev fremsat 30/11 – 2006.
Grundejerforeningen er derfor forpligtet til at afholde omkostningen til at etablere belysning.
Ansvarlig/deadline: René/APAS
Réne har fremskaffet skilte til opsætning i miljøstationen.
Réne opsætter skiltene.

Ansvarlig/deadline: René/APAS
Da storskraldsområdet ikke fungerer og det er særdeles dyrt med gentagne oprydninger og bortkørsel af storskrald, blev det diskuteret at nedlægge storskraldsområdet og opsætte papir og pap containere på arealet.
Réne undersøger om det er tilladt at nedlægge storskrald i miljøstationen.

Ansvarlig/deadline: Hanne
Hængelåsen er gået i stykker og en ny hængelås er bestilt.
       
2.    Bestyrelsesforsikring
Ansvarlig/deadline: Arne/APAS
Vi har modtaget tilbud fra Datea.
Arne følger op og bestiller forsikring.
       
3. Coor
Ansvarlig/deadline: Hanne og René/APAS
Vores kontrakt med Coor skal opdateres, så højden på hæk bliver defineret.
I forbindelse med etape 4 ibrugtagning skal kontrakten med Coor opdateres.
Møde med Coor er afholdt, Hanne og Réne deltog.
Hanne og Réne følger op på sagen.
       
5. Skilte - nye etaper
Afventer til efter 1. års mangelgennemgang sommer 2008.
       
6. Grønning – regler/lokalplan
Ansvarlig/deadline: René/APAS
Legeplads afventer forslag og tilbud. Etablering af legeplads forventes gennemført i foråret 2008.
Regler om bålplads undersøges.

Sandkassen er et stort problem for de omkringliggende lejligheder, hvor fygesand kommer ind i lejlighederne. Problemet skal løses så hurtigt som muligt.
Når sandet bliver komprimeret, i forbindelse med regnvejr, bliver sand¬fygningen reduceret.

Ansvarlig/deadline: René/APAS
Réne vander sandkassen, således at sandet bliver komprimeret.
En midlertidig overdækning med presenning løser problemet på kort sigt, men ikke på nogen måde pryder området.
Der skal findes en permanent løsning på problemet.
Bestyrelsen modtager meget gerne gode ideer for en permanent løsning.

Ansvarlig/deadline: René/APAS
Bestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til udform¬ning af grønningen. De beboere som ønsker at deltage, kan være med til at fremsætte forslag som efterfølgende skal besluttes af grundejerforeningen.
Réne er formand for arbejdsgruppen.
Interesserede bedes henvende sig til de enkelte ejerforeningsbestyrelser.

Flere beboere i de nye etaper blevet klaget over at billygterne blænder ind i lejlighederne.
Problemet løses når der bliver plantet bøgehække og de efter et par årer vokset op.
       
7. P-Hus + højhuse
Intet nyt.
Næste møde er den 5. september kl. 18.00 i sejlklubben. Der er desværre ingen fra grundejerforeningen der kan deltage.

P-huset. Skanska har haft møde med kommunen som forholder sig til den gældende lokalplan. Såfremt der skal ske ændringer skal parterne i området blive enige.

Ansvarlig/deadline: René/APAS
Skanska vil gerne i dialog med de omkringliggende ejerforeninger. Thomas fremsender den gamle kontaktliste til Skanska.
       
9. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline: Mads/bestyrelsens møde 4. september
Skanska har ikke indhentet tilladelse til denne indhegning, men har etableret den af hensyn til beboernes sikkerhed.
I forbindelse med byggeriet af de næste etaper skal der nedgraves afløbsled¬ning og fjernvarme i Amagerbanens trace.

Beboerne og bestyrelsen er særdeles bekymret over, at dette areal er til¬tænkt tung lastbilkørsel så tæt på etaperne i forbindelse med opførelse af den sidste etape.
       
10. Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline: Morten
Morten har haft møde med Rafn & Søn den 30. juli.
Det blev besluttet at igangsætte processen for etape 1-3.
Etape 4 og 5 kan først igangsættes når byggeriet er afsluttet.
       
11. Vedtægtsændringer
Ansvarlig/deadline: Bestyrelsen/ASAP
Afventer behandling i de enkle bestyrelser.
       
12. Aflevering af fremtidige etaper
Ansvarlig/deadline: Mads/ved aflevering af næste etape
Ved aflevering af de fremtidige etaper skal der ryddes for ukrudt.
Repræsentanter fra grundejerforeningen skal deltage i afleveringsforret¬ningen.
Skanska har oplyst, at det rent juridisk er ejerforening der overtager arealerne, men grundejerforeningen bliver indbudt til at deltage.
       
13. Etablering af bestyrelsesseminar
Første formandsmøde afholdes 12. september hvor formændene fra de enkelte ejerforeninger deltager.
       
14. Nøglesystem
Problemet med administrering af nøgler er løst.
       
15. Foreningernes hjemmesider
Ansvarlig/deadline: Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at vi undersøger en standardisering og outsorcing af hjemmesiderne.
Formandsmødet diskuterer forslaget den 12. september.

Ansvarlig/deadline: Thomas
Det blev besluttet at etablere en hjemmeside for grundejerforeningen.
Thomas undersøger mulighederne for etablering af hjemmeside.
       
16. Skanska suppleant
Ansvarlig/deadline: Mads
Skanska har desværre ikke mulighed for at stille med en suppleant for Mads.
       
17. Valg af ny formand
Heine har meddelt at ophører som formand og udtræder samtidig af bestyrelsen. Arne indtræder som medlem af bestyrelsen som afløser for Heine. På mødet var det ikke muligt at opstille en ny formand.
De enkelte bestyrelser skal til næste møde undersøge mulige emner som formand.
Lena er blevet opfordret til at stille op som formand i grundejerforeningen
       
18. Skraldespande
Ansvarlig/deadline: Kenneth
Kenneth undersøger muligheden for opstilling af skraldespande i området
       
19. Næste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/deadline: Alle
Næste møde er planlagt til tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 18.30 hos Hanne Christensen (HV Christensen), Øresund Parkvej 18, 2.th.       

Bestyrelsesmøde 25. jul 2007

Mødetid
25. juli 2007 kl. 19.00

Mødested
Heine Jørgensen, Øresund Parkvej 12, 1.tv.

Deltagere
Formand Heine Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen
Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
Suppleant Thomas Frisendal

Afbud
Bestyrelsesmedlem Mads Blom, Skanska Bolig
Suppleant Arne Jensen
Suppleant Rene Kornum

Referent
Morten Truelsen

Fordeling
Heine Jørgensen, Hanne Christensen, Morten Truelsen, Thomas Frisendal, Arne Jensen, Rene Kornum, Mads Blom (Skanska), Heidi Jørgensen (Datea).

1. Parkering
Ansvarlig/deadline: Heine/Uge 30
Udkast til brev til politiet angående regler for parkeringsskiltning blev godkendt i de enkelte bestyrelser i etape 1, 2. Vedrørende etape 3 har Hanne godkendt udkastet og kan nu sendes til politiet.

2. Miljøstation
Miljøstationen er ryddet for affald som havde ophobet sig efter blok 7 i etape 4 er flyttet ind. Regning for rydning bliver fremsendt til etape 4.

Bestyrelsen diskuterede, hvorfor etape 4 har fået adgang til etape 1-3 miljøstation, da det var forudsat, at der skulle opføres en miljøstation til etape 4 og 5.
Bestyrelsen undrer sig over, at Datea har udleveret nøgler til etape 4, da miljøstationen kun er dimensioneret til at kunne håndtere etape 1-3.

Placering af miljøstation til etape 4 og 5, etableres først i forbindelse med etape 6. Derfor tilbød Skanska på generalforsamlingen i maj at opføre to midlertidige miljøstationer i etape 4 og 5. Bestyrelsen accepterede til¬bud¬det, men af uforklarlige årsager er der ikke etableret en miljøstation ved indflytning af etape 4.

Bestyrelserne har modtaget mange klager fra beboerne over de kaotiske tilstande i miljøstationen, hvor det var umuligt at få adgang til containerne.

Der har tidligere været rotter i miljøstationen, og det er der fare for igen, når affaldet ikke er afleveret og sorteret i de opstillede containere.
Lejligheden Øresund Parkvej 21, st. tv. har tidligere været udsat for rotte¬angreb, med det resultat at lejligheden efterfølgende skulle renoveres.

Skanska må således leve op til sit ansvar og opstille en midlertidig miljø¬station ved etape 4 inden næste indflytning i etape 4, blok 8.

Ansvarlig/deadline: Mads/Inden indflytning
Ved indflytning i etape 4 og 5 er det ikke relevant at Datea udleverer nøgler til etape 1-3 miljøstation.

Ansvarlig/deadline: Morten/Uge 35
Morten skriver til Mads om etablering af midlertidige miljøstationer og forespørger om, hvornår den planlagte miljøstation bliver bygget i for¬bindelse med etape 6.

Ansvarlig/deadline: Mads/ASAP
Såfremt etape 6 bliver yderligere forsinket, kan vi ikke acceptere at det varer 1-2 år, før den planlagte miljøstation bliver bygget.

Københavns kommune har påtalt at der mangler opsætning af lys i miljø¬stationen. Skanska skal udbedre denne mangel snarrest.

Ansvarlig/deadline: Rene/Inden næste møde
Rene påtog sig på bestyrelsesmødet den 26. juni opgaven at indhente til¬bud og forslag vedrørende skiltning i miljøstationen. Rene er endnu ikke kommet med nogen tilbagemelding.

3. Bestyrelsesforsikring
Ansvarlig/deadline: Heidi/ASAP
Vi afventer svar fra Datea på tilbud om forsikring.

4. Coor
Ansvarlig/deadline: Hanne/efter sommerferien
Hækkene ved stuelejlighederne er blevet klippet ned til 1,10 m, hvilket flere beboere har gjort indsigelser imod og overvejelser om, at der bliver rejst krav om erstatning for de hækplanter der er klippet ned såfremt det ikke står i kontrakten at hækkene skal klippes i højde. Flere stuelejligheder ønsker, at hækken først klippes i højden når de har nået hegnslovens bestemmelse med max 1,80 meter.
Hanne har talt med Servicechef Thor Poulsen. Der er sket en misforståelse og har stoppet hækklipningen, idet der ikke findes en sådan aftale.
Bestyrelsen har besluttet, at hver etapes bestyrelsen tager det op til beslut¬ning lokalt.
Bestyrelsen besluttede, at højden på hækplanterne ved parke¬rings¬¬pladser skal klippes i en højde på 1,10 m af hensyn til forebyggelse af tyveri og hærværk på de parkerede biler, samt beboerne færden og sikkerhed.
Vores kontrakt med Coor skal opdateres, så højden på hæk bliver defineret.
I forbindelse med etape 4 ibrugtagning skal kontrakten med Coor opdateres.
Møde med Coor planlægges til efter sommerferien hvor Hanne og Rene deltager.

5. Skilte - nye etaper
Afventer til efter 1. års mangelgennemgang sommer 2008.

6. Grønning – regler/lokalplan
Ansvarlig/deadline: Rene/ASAP
Legeplads afventer forslag og tilbud. Etablering af legeplads forventes gennemført i foråret 2008.
Undersøge regler om bålplads.

7. P-Hus + højhuse
Ansvarlig/deadline: Morten/6.8.2007
Intet nyt.
Morten deltager i næste møde den 6. august kl. 18.00 i sejlklubben.

9. Amagerbanens trace
Ansvarlig/deadline: Mads/Bestyrelsesmødet 4. september
Beboerne vil anvende Amagerbanens trace som midlertidig grussti, når metroen bliver åbnet den 28. september. Denne er i følge lokalplanen udlagt som sti.
Skanska har indhegnet kommunens areal, således at dette areal er sam¬menlagt med Amagerbankens areal, hvilket forhindrer vores adgang til grusstien.
Beboerne og bestyrelsen er særdeles bekymret over, at dette areal er tiltænkt tung lastbilkørsel så tæt på etaperne.
Bestyrelsen vil have oplyst fra Skanska, hvem der har givet tilladelse til denne indhegning.
Såfremt Københavns kommune ikke har givet Skanska tilladelse til at ind¬hegne stien mener bestyrelsen, at hegnet skal flyttes til Amagerbankens skel.

10. Boligbeskatning
Ansvarlig/deadline: Morten/Uge 31
Morten har aftalt møde med Rafn & Søn den 30. juli.

11. Vedtægtsændringer
Ansvarlig/deadline: Bestyrelsen/ASAP
Sendes til behandling i de enkelte bestyrelser

12. Aflevering af fremtidige etaper
Ansvarlig/deadline: Mads/Ved aflevering af næste etape
Ved aflevering af de fremtidige etaper skal der ryddes for ukrudt, specielt i det nysåede græs på grønningen vokser der meget ukrudt.
Repræsentanter fra grundejerforeningen skal deltage i afleveringsforret¬ningen for at denne er gyldig.

13. Etablering af bestyrelsesseminar
Thomas foreslog at etablere samarbejde imellem bestyrelserne for ejerfore¬ninger¬ne.

14. Nøglesystem
Ansvarlig/deadline: Mads/ASAP
Der er opstået problemer med udlevering af nøgler, efter at Skanska har valgt en ny administrator til etape 4 og 5.
Datea vil ikke tage ansvaret for at udlevere nøgler til etape 4 og 5.
Bestyrelsen mener, at da vi har en fælles grundejerforening burde Datea som er vores administrator, påtager sig ansvaret for nøgleadministrationen.
Skanska må løse problemet med Datea, da det er dem som har valgt en ny administrator.

15. Foreningernes hjemmesider
Ansvarlig/deadline: Bestyrelsen
Bestyrelsen diskuterede, at det ville være relevant at have ens layout og en overordnet organisatorisk struktur for vores hjemmesider i ejerforeningerne.
Det vil også være relevant at etablerer en hjemmeside for grundejerfore¬ning¬en.
Hjemmesiderne er kendetegnet ved at de bliver vedligeholdt af frivillige bebo¬ere. Dette er ikke holdbart i længden, da ejerforeningerne bliver af¬hængige af, at enkeltpersoner er tilgængelige og fortsat er bosat i for¬ening¬erne.
Desuden vil der forekomme informationer på de enkelte hjemmesider som er i konflikt med hinanden.
Bestyrelsen foreslår at vi undersøger en standardisering og outsorcing af hjemmesiderne.

16. Skanska suppleant
Ansvarlig/deadline: Mads/4.9.2007
Skanska har ikke udnævnt en suppleant for Mads, det er et problem for kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet, idet Mads ikke har haft mulighed for at deltage i de 2 sidste bestyrelsesmøder.

17. Næste bestyrelsesmøde
Ansvarlig/deadline: Alle
Næste møde er planlagt til tirsdag den 4. september 2007 kl. 18.30 hos Heine Jørgensen, Øresund Parkvej 12, 1.tv., tlf. 24665286

Bestyrelsesmøde 26. jun 2007

Referat Bestyrelsesmøde 10/7-2007/Hanne
 
Mødetid:    26. juni 2007 kl. 19:00

Mødested: Hanne Christensen, Øresund Parkvej 18, 2.th.

Tilstede:    Formand Heine Jørgensen
                Bestyrelsesmedlem Morten Truelsen
                Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen
                Suppleant Rene Kornum

Afbud:     Suppleant Thomas Friesendal
               Suppleant Arne Jensen
               Mads Blom, Skanska Bolig

1. Parkering
Der vil blive udarbejdet et forslag til et brev til Politiet, Station 4, med spørgsmål omkring regler for skiltning, som vi beder dem svare på. Inden afsendelse skal brevet godkendes af bestyrelsen i Etape 1, 2, 3 og Skanska. Derefter sender G/F brevet.
Heine udfærdiger et udkast. Morten vil samtidig forhøre sig om parkeringsregler hos advokat FDM.

2. Miljøstation
For det meste roder det på miljøstationen, måske pga. for mangelfuld skiltning ¬hvor man må smide hvad osv. Vi vil derfor undersøge hvad det koster at få lavet nye skilte.
Rene undersøger priser mv.
De kommende Etaper begynder at flytte ind startende med Blok 7 den 1/7-2007. Vi forudser at miljøstationen ikke kan klare presset med pap, store ting mv.
Heine kontakter Skanska, Mads, om en midlertidig miljøstation ovre ved de kommende blokke, indtil den stationære er færdig.
Københavns Kommune stiller krav om at der installeres lys i den eksisterende miljøstation. Da vi ikke ved om spildevandsledning/miljøstation skal flyttes, kontakter Heine Skanska for at få en status på det.

3. Bestyrelsesforsikring
Hanne kontakter Datea, Heidi, for at få tilsendt en kopi af forsikringen.

4. Coor
Coor ønsker at få et møde G/F's bestyrelse, bl.a. da de har fået en ny mand på vores arealer.
Hanne kontakter Coor for at få aftalt et møde hurtigst muligt. Rene/Hanne deltager i mødet.
Der skal udarbejdes et skema/tjekliste, så vi kan se hvornår Coor har været her, og hvad de har lavet. Hver gang Coor har været her afleveres/lægges tjeklisten j postkassen hos Rene.
Hanne kontakter Datea, Heidi, for at få lavet en tillægskontrakt ifm. de nye Etaper.

5. Skilte - nye Etaper
Skilte til de nye Etaper må vente til efter de har haft 1. års mangelgennemgang, ca. sommer 2008 - skiltene vil blive ødelagt, da det stadig er en byggeplads.

6. Grønning - regler/Iokalplan
Vi indhenter priser og forslag til indretning af en legeplads på Grønningen. Rene kontakter 3 leverandører.
Bålplads - vi bliver nød til at undersøge om det er tilladt at have en bålplads på Grønningen. Rene undersøger det.

7. P-Hus + Højhus
Heine tager kontakt til Fællesgruppen om disse emner.

8. Fortov Amager Strandvej
G/F har flere gange forespurgt på fortov på Amager Strandvej, og fået svar tilbage fra Park & Vej, at der ikke er noget på tegnebrættet.
Indtil videre foretager G/F sig ikke mere.

9. Amagerbanens trace
Hvem har givet Skanska accept på, at de må afspærre området, samt bruge den til indkørsel til byggepladsen?
Heine undersøger det.

10. Boligbeskatning
Morten tager kontakt til Rafn & Søn for at høre om konditionerne med hensyn til nedsat ejendomsskat.

11. Vedtægtsændringer
Datea har gjort bestyrelsen opmærksom på, at vi bør overveje at ændre vedtægterne, således at hele bestyrelsen ikke er på valg hvert år.
Vi drøfter det i egen bestyrelse.

12. Næste bestyrelsesmøde
Vi har sat en dato for næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. september 2007 kl. 18:30 hos Heine Jørgensen, Øresund Parkvej 12, 1.tv., tlf. 2466 5286.

Skulle I blive forhindret i at deltage, giv venligst besked til Heine.

Bestyrelsesmøde 1. mar 2007

Referat af bestyrelsesmøde den 1.marts 2007
 
Til stede: Henry Malmborg, etape 1, Flemming Alsøe, etape 2, Kurt Ladegaard, etape 3, Mads Blom, Skanska
Referent: Flemming Alsøe
 
Regnskab 2006, foreløbigt 
På trods af gentagne rykkere for at kunne få regnskabet var Datea/revisor ikke i stand til at give os
et endeligt regnskab for 2006. Det foreløbige regnskab viste et merforbrug på 60.000 kr. i forhold til
budgettet hvilket kan tilskrives et merforbrug til snerydning i forhold til budget. Endeligt regnskab
for 2006 godkendes ved bestyrelsesmøde i maj jfr. vedtægterne. (Flemming)
 
Budget 2007, foreløbigt
For at de 3 etaper til deres generalforsamlinger har et nogenlunde tal på hvad GF udgifterne bliver
for 2007, blev der vedtaget et foreløbigt budget på 842.000 kr. for 2007 mod et budget på 830.000
kr.  for 2006. Endeligt budget for 2007 godkendes ved bestyrelsesmøde i maj jfr. vedtægterne.
(Flemming)
 
Alternativ til serviceaftale med Coor service
Der arbejdes stadig med at finde alternativer til Coor. Ved evt. skifte af samarbejdspartner er der 3
måneders opsigelse. (Henry)
 
Alternativ til administrationsaftale med Datea
Også der arbejdes der med at finde alternativer. Flere administrations selskaber var kontaktet, men
der arbejdes videre. Evt. ny administrator kan tidligst sættes i gang til januar 2008. (Henry)
 
Oliering af udvendige vinduer, prisoverslag
Beslutningen af evt. oliering af udvendige vinduer hører under de forskellige etaper. Kurt ville
undersøge/få pristilbud. (Kurt)
 
Parkeringshus/kælder status
Der var desværre intet nyt, situationen syntes at være fastlåst pt. Amagerbanken ejer den grund hvor
parkeringshuset iflg. lokalplanen skal bygges. Amagerbanken ønsker at bygge erhverv/bolig på
grunden og et mindre antal parkeringspladser.
For at opfylde behovet for parkeringspladser i parkeringshus/kælder har Skanska alternativt tilbudt
Amagerbanken en løsning hvor parkeringshuset ændres til en stor parkeringskælder ved etape 6
(parkeringskælder er ca. 3 gange dyrere end et parkeringshus). Det har desværre ikke været muligt
for Skanska at få Amagerbanken til at acceptere denne aftale. Problemet er formentlig hvem der
skal betale merprisen til en parkeringskælder i stedet for et parkeringshus.
 
Cykelrute/sti ved Amagerbanens tracé (fra den nye Metro til Lergravsvej mellem etape 1-5 og etape 6)
GF havde forespurgt Københavns Kommune Vej & Park hvornår de planlagde at etablere
cykelruten/stien der skal etableres jfr. lokalplanen.
-GF fået det overraskende svar, at selv om det etableringen af stien var nævnt i lokalplanen var det
ikke sikkert at det var noget der foreløbigt blev etableret. Cykelruten var ikke prioriteret i
den ”cykelpakke” kommunen har vedtaget, og der var således ikke afsat penge af til dette de første
par år. Vej & Park foreslog at bygherren (Skanska) evt. i samarbejde med GF etablerede (og betalte)
for cykelruten. Mads Blom (Skanska GF repræsentant) kunne dog fortælle at Skanska ikke ejer
dette stykke jord, dette ejer kommunen halvdelen af mens Amagerbanken ejer den anden halvdel.
GF kontakter kommunen for at meddele at så kan det – efter vores opfattelse – ikke være hverken
GF eller Skanska der skal etablere en cykelsti på en grund der er andre der har ejendomsretten til
(Flemming kontakter).
 
Parkeringsanalyse
D. 7.november sidste år skrev GF  til Byggeri- og Bolig angående at der er for få parkeringspladser
i det daglige. (kopi til Amagerbanken og Skanska) 
Uden GF vidende har Rambøll på foranledning af Skanska foretaget en registrering af belægningen
af de etablerede parkeringspladser. (analysen kan fås enten på ejerforeningernes hjemmesider eller
ved kontakt til ejerforeningernes eller GF  bestyrelse)
En uge i træk var belægningen målt mellem kl. 23.00 og 23.30. Belægningen var mellem 106% og
115% og et  gennemsnit 110% .Således bekræfter analysen kun at der er alt for få pladser og at
gæstepladserne  ved etape 1, blok 2 ikke er nok til at kunne klare de biler der parkerer uden for
stuelejlighedernes terrasser.
 
Parkering i henhold til Brandvæsenets regler
Brandvæsenet havde været på besøg i GF i januar måned (heldigvis falsk alarm) og brandvæsenet
havde der klaget over tilkørselsforholdene. Efterfølgende har GF kontaktet Brandvæsenet for at få
præciseret reglerne for hvor der må parkeres og hvor der ikke må parkeres. 
Ved adkomstvejen er det ikke tilladt at parkere (ved blok 1 samt vejen indtil stikvejene til blok 3 til
blok 6, dette bliver der heller ikke normalt)
Brandvæsenet har efterfølgende været ude at se på vores område og på stikvejene fra blok 3 til blok
6 må der ikke parkeres de første 10 meter af stikvejen. Dette for at Købenavns Brandvæsens
køretøjer uhindret kan dreje ind på stikvejene. Ellers må der godt parkeres efterfølgende (efter
brandvæsenets regler) mod stuelejlighedernes terrasser. 
GF sørger for at der bliver afmærket på stikvejene hvor der ikke må parkeres.
 
Husorden
For at bringe husorden ajour med GF fortolkning af parkeringsreglerne hvor vi henstiller til at
parkeringsbåsene og gæsteparkeringspladserne anvendes i første omgang men accepterer parkering
ved stueetagernes forhaver samt tager hensyn til Københavns Brandvæsens regler om adgangs- og
tilkørselsarealer ændres afsnittet om Parkering til følgende:

Parkering 
Parkering er kun tilladt i de dertil indrettede parkeringsbåse. Parkering på selve
adkomstvejen er ikke tilladt. 
Indtil parkeringsforholdene forbedres ved etablering af parkeringhus/kælder eller lignende
tillades det at parkere på stikvejene ud for stueetagernes forhaver.
Ved blok 3 til blok 10 er det dog ikke tilladt at parkere på de første 10 meter af stikvejen.
Dette i henhold til Bygningsreglement 1995 om adgangs- og tilkørselsarealer for Københavns
Brandvæsens køretøjer.
Der henstilles til at anvende parkeringsbåsene og gæsteparkeringspladserne ved blok 2 før
parkering ved stueetagernes forhaver.
 
Næste bestyrelsesmøde
I begyndelsen af maj måned, dato følger når etaperne har haft deres generalforsamlinger. 

Bestyrelsesmøde 23. nov 2006

Referat af bestyrelsesmøde den 23.november 2006

Til stede:    Henry Malmborg, etape 1, Flemming Alsøe, etape 2, Kurt Ladegaard, etape 3
Afbud:    John L. Weibull, Østamager Nord
Referent:    Flemming Alsøe

Miljøstation  /storskrald rum
Skanska har i deres projekttegning fjernet den miljøstation der oprindelig var planlagt til etape 4 og 5. Skanska begrunder det med at de er blevet pålagt af kommunen af lave en bredere grøn kile (korrekt) mellem etape 3 og 4 og der derfor ikke er plads til en miljøstation.
G/F har talt med Skanska for at få dem til at etablere en miljøstation, idet vi har påpeget at den nuværende miljøstation ved etape 1 under ingen omstændigheder er stor nok til det øgede antal lejligheder fra 213 til 376. Dette er blevet afvist.
Der er ikke nogle fastsatte regler for hvor stor en miljøstation G/F kan ”kræve” men byggeriet skal godkendes dels af Byggeri & Bolig og herunder bliver R98 (eller hvem det fremover bliver) hørt om de kan acceptere forholdene.
G/F skriver et brev til Kommunen, Byggeri & Bolig om at der bør etableres dels en miljøstation ved etape 4 eller 5 og dels at der etableres en miljøstation ved etape 6. Ved etape 6 har vi fået at vide at der pt. er planlagt en miljøstation.
Kopi af dette brev til Skanska samt R98. (Flemming)

Fortov ved Amager Strandvej
Der har tidligere været en henvendelse til kommunen angående et fortov på ”vores” side af Amager Strandvej. Dengang var svaret at det var der ikke planlagt.
Vi prøver igen at finde rette instans i kommunen, få en dialog og sender et brev for at gøre opmærksom på problemet med det manglende fortov. (Flemming)

Amagerbanens tracé/sti vest for etape 1-5 fra Lergravsvej til Øresundsvej
Vi undersøger med kommunen om hvilken tidshorisont der er for etablering af stien (Flemming)

Snerydning
Kvaliteten sidste sæson var ikke helt optimal og der blev ændret firma i slutningen af sidste års sæson. Det er Coor Service der står for snerydningen.
Vi følger kvalitet af snerydning tæt og vil kontakte Corr hvis vi ikke mener de kommer hurtigt nok eller gør arbejdet godt nok.(alle)
Snerydningen ved opgangene er fortsat viceværten der tager sig af.

Vejskilte
Fra firmaet Modulex havde vi modtaget tilbud på skiltning af hele området Øresund Strandpark blok 1 til 13. I første omgang til de første 6 blokke indeholdende en samlet oversigt over området samt skilte ved de forskellige blokke.
Det så flot ud og vi bestiller skiltning. (Kurt) Forventet leveringstid 1-2 måneder .

Serviceaftale med Coor service
Vi talte om kvaliteten og prisen for det arbejde Coor udførte både i G/F regi og til de 3 etaper.
Vi mente det kunne være bedre. Hvis vi skal skifte samarbejdspartner er der 3 måneders opsigelse.
Vi undersøger markedet for at få et alternativ. (Henry)

Administrationsaftale med Datea.
Med Datea mente vi også at  kvaliteten/servicen  kunne være bedre. Med Datea er der 3 måneders opsigelse dog til førstkommende januar. Således vil et evt. skifte af administrator tidligst kunne sættes i gang til januar 2008. Vi undersøger markedet for at få et alternativ. (Henry)

Vejbump
Vi mener stadig at nogle vejbump ville hjælpe med at få sat hastigheden ned. Modsat skal det være nogle vejbump som R98 og evt. redningskøretøjer kan passere og dels nogle vejbump som både kommunen og politi kan godkende. (Henry arbejder videre.)

Grundejerforenings fællesareal
Enkelte stuelejligheder har placeret krukker etc. uden for deres terrasser på fællesarealet. Disse kan være til gene for bilisterne og fodgængere samt ved snerydning mv.
Der sendes en skrivelse ud til alle stuelejlighederne om at holde krukker mv. inden for der egen terrasse. (alle)

Motorcykelplads
Der var kommet en henvendelse om yderligere parkeringspladser til motorcykler. Der blev vurderet at den nuværende parkeringsplads opfyldte behovet.

Parkeringspladser
D. 7.november er der sendt brev til Byggeri- og Bolig angående at der er for få parkeringspladser i det daglige. (kopi til Amagerbanken og Skanska) (Flemming)
Jfr. lokalplan 346 skal der etableres et parkeringshus i ”område 1C (ved Metroen) når parkeringsbehovet er der. Det er Amagerbanken der ejer denne grund og de ønsker formentlig at bygge erhvervsbyggeri i stuen med lejligheder ovenover samt en parkeringskælder til delvis at dække deres og vores parkeringsbehov. Dette har de søgt kommunen om tilladelse til og der er ikke afgjort noget pt.

Der har i august måned været sendt brev til borgmester Claus Bondam samt Teknik- og miljøudvalget (fra tværgruppen med ejerforeningerne i lokalplan 346s område) angående parkeringshus/ parkeringskælder herunder de prisforskelle der kunne være mellem parkeringshus og parkeringskælder.

Grundejerforeningens brev d. 7. november er sendt dels for at fortælle at GF har et parkeringsproblem her og nu og dels for at fastholde at GF bliver inddraget i de eventuelle ændringer der kan komme i forhold til en evt. ændring af lokalplanen, herunder at det ikke bliver væsentlig dyrere ved evt. parkeringskælder i stedet for parkeringshus.

Bestyrelsesmøde 12. jul 2006

Følgende ejerlejligheder var repræsenteret:
Henry Malmborg, Etape 1
Flemming Alsøe, Etape 2
Kurt Ladegaard, Etape 3
Hanne Lewinter, Datea

Afbud fra Østamager Nord v/John L. Weibull

Bestyrelsesmødet blev afholdt i henhold til nedenstående dagsorden:
1. Hegnsregler.
2. Vejbump, pris m.v. Henry.
3. Varmt vand, ventetid, alle.
4. Grønt område ved Miljøstationen, vedligeholdelse Vej & Park.
5. Fest, evt. festudvalg ultimo august/primo september.
6. Vejskilte, Kurt.

1) Hegnsregler
Under dette punkt var der 2 bestyrelsesmedlemmer fra Etape 3 tilstede, for at komme med deres meninger, om hvordan hegnet bør se ud efter det årlige bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Inden der blevet taget en beslutning forlod de 2 bestyrelsesmedlemmer bestyrelsesmødet.
Etape 3 mener at hegnet må  være 1,50 m højt  uanset hækkens højde.
Etape 1 holder fast ved den beslutning, der blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, altså heg-net må ikke være højere end hækken. Dog må hegnet vinkelret fra bygning være op til 1,80m højt og 1,80 m bredt.
For at finde frem til om beslutningsprocessen angående hegn skulle være i grundejer- eller ejer-forenings regi, fremførte etape 2 at der i grundejerforeningens vedtægter §2.2. står:
 ”Grundejerforenings fællesaraler udgør arealerne udenfor de enkelte ejerforeningers ejendom-mes beboelsesbygninger og terrasser, hvad enten disse udgøres af selve beboelsesbygningernes vægge eller de til beboelsesbygningerne hørende terrassers yderafskærmning, hvad der måtte være yderst.
På dette grundlag blev det vedtaget at det bliver de respektive ejerforeninger der skal tolke be-stemmelserne for hegn, dog med hensyntagen til ”ensartet præg” jfr. vedtægterne i Grundejer-forening § 2.7 og 2.8.

2) Vejbump, pris v. Henry
Vejbump – Henry har endnu ikke noget konkret vedrørende vejbump, men vil kontakte politiet inden kommunen, om eventuelt at få lavet stille vej. 

3) Varmt vand, ventetid alle.
For alle etaperne tager det lang tid før der kommer varmt vand ud af hanerne. Etape 2 havde få-et lavet en rapport af en sagkyndig hvor den lange ventetid primært skyldes en lang rørforbin-delse fra installationsskaterne til tappestederne. Dette er dog ikke ulovligt og derfor  kan vi formentlig ikke få  Skanska til at ændre dette. Etape 2 har valgt at leve med det og hvis der skal køres sag over for Skanska bliver det hver enkelt etape der beslutter dette.

4) Grønt område ved Miljøstationen, vedligeholdelse Vej & Park.
Der er ikke kommet noget nyt vedrørende Miljøstationen.

5) Fest, evt. festudvalg ultimo august/primo september.
Der er 2 personer fra Etape 2 der gerne vil stå for festudvalget. Etape 1 og 3 havde ingen emner til festudvalget. Grundejerforeningen vil give et tilskud på kr. 10.000,00
Festen vil blive afholdt ultimo august/primo september.
 
6) Vejskilte.
Hvad angår nye vejskilte er Kurt ikke kommet meget videre, men arbejder med sagen.

7) Eventuelt.
Etape 1 foreslog at der blev blive sået græs på fællesarealet, hvor der nu er bunddække. Henry undersøger pris for dette.
På Miljøstationen har det hjulpet at kapacitetet er øget.. Containere til diverse affald bliver dog stadig fyldt hurtigt. Flemming kontakter R98 for at høre om vi kan få en ekstra container. Der vil muligvis blive fundet en anden løsning vedrørende glascontainer. 
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, sluttede bestyrelsesmødet.