Seneste nyt
2020-11-25 21:51 Referat af bestyrelsesmøde
Øresund Strandpark > Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter

§1 Navn og hjemsted
§2 Formål
§3 Medlemmer
§4 Fordelingstal - kontingent
§5 Forsyning
§6 Bestyrelsen
§7 Bestyrelsens opgaver
§8 Bestyrelsesmøder
§9 Tegningsret
§10 Årsregnskab og revision

§11

Kapitalforhold
§12 Opsparing til vedligeholdelse og forbedring
§13 Budget og medlemsbidrag
§14 Vedtægter og opløsning
§15 Overgangsbestemmelser
§16 Tinglysning
   
   
§ 1 - Navn og hjemsted
   
1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresund Strandpark , beliggende Øresund Parkvej, 2300 København S.
   
1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
   
   
§ 2 - Formål
   
2.1

Grundejerforeningen Øresund Strandpark s formål er at forestå drift og vedligeholdelse af de i pkt. 2.2, 2. afsnit, beskrevne fællesarealer, de på disse værende fælles anlæg, herunder ledninger og installationer i jord, udenomsgrundarealer, øvrige fællesarealer og eventuelle fællesrum/fællesbygninger indeholdende fælles forsynings- eller serviceinstallationer samt veje, stier og p-anlæg, der hører til de bebyggelser, der opføres på grundejerforeningsområdet.

Grundejerforeningens formål er i det hele taget at varetage medlemmernes fælles interesser, rettigheder og forpligtelser.

   
2.2

Grundejerforeningsområdet omfatter matriklerne nr. 1041, 1578 og 4497 Sundbyøster, København samt parceller heraf, jfr. kortbilag 1. (Det bemærkes for god ordens skyld, at den på kortbilaget angivne placering af etaper endnu ikke er endeligt fastlagt.)

Grundejerforenings fællesarealer udgør arealerne udenfor de enkelte ejerforeningers ejendommes beboelsesbygninger og terrasser, hvad enten disse udgøres af selve beboelsesbygningernes vægge eller de til beboelsesbygningerne hørende terrassers yderafskærmning, hvad der måtte være yderst. Grundejerforeningen tager således ikke - medmindre dette måtte være en følge af myndighedskrav - skøde på fællesarealer.

   
2.3 Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til at opkræve fællesbidrag fra medlemmerne og er forpligtet til at sørge for drift af de under § 2.1. angivne fælles anlæg, herunder foretage fornøden renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.
   
2.4 Der må ikke på grundejerforeningsområdet udøves virksomhed, der ved støj, lugt, oplag, udseende eller på anden måde er geneforvoldende for omgivelserne.
   
2.5 Grundejerforeningen er pligtig at påse, at Grundejerforeningens medlemmer respekterer de i nærværende vedtægts § 2.7 2.9. anførte bestemmelser vedrørende fremtoning og udformning af fællesarealerne og fremtoning af de enkelte bebyggelser.
   
2.6 I henhold til lokalplan nr. 346 vil der på ejendommene matr.nr. 1041 og 1578 Sundbyøster, København, være mulighed for at opføre flere bebyggelser. Første etape af bebyggelsen af Øresund Strandpark etape 1 forventes at være påbegyndt 2002 og afsluttet ultimo 2003. De øvrige etaper opføres senere.
   
2.7 Grundejerforeningsområdet skal udformes og beplantes i henhold til beplantningsplan udarbejdet af en af sælger udpeget landskabsarkitekt.. Grundejerforeningsområdets fremtoning må ikke efterfølgende væsentligt ændres, medmindre de foretagne ændringer foretages i hele grundejerforeningsområdet, således at dette til stadighed har et ensartet præg.
   
2.8 Den ydre fremtoning af de enkelte bebyggelser i grundejerforeningsområdet må ikke væsentlig ændres eller afviges fra den oprindelige udformning ved opførelsen, med mindre de foretagne ændringer foretages ved samtlige bebyggelser i hele grundejerforeningsområdet, således at den samlede bebyggelse i området til stadighed har et ensartet præg. Således skal bebyggelserne med hensyn til bemaling og materialevalg fremstå ensartede.
   
2.9

De parceller i grundejerforeningsområdet, hvor der endnu ikke er opført bebyggelse, er i det følgende benævnt restarealet . Ejer-/e af restarealet er forpligtet til, at sørge for at et bælte mod de bebyggede matrikler i grundejerforeningsområdet er renholdt, ryddeligt og i sømmelig stand.

Ejeren af restarealer afholder omkostningerne hertil samt til eventuel vedligeholdelse af den resterende del af restarealet. Grundejerforeningen overtager først driften og administrationen af disse grundarealer, når bebyggelserne på arealerne er opført. I det omfang, der ikke pågår byggeri, må restarealer i grundejerforeningsområdet ikke anvendes til oplag.

   
2.10 I de perioder, hvor der sker opføres bebyggelse eller udføres anlægsarbejder på en matrikel i grundejerforeningsområdet, har ejeren af matriklen ret til at benytte restarealet som byggeplads og som oplagsplads for materiel og materialer. Etablering af byggeplads og løbende anvendelse heraf skal ske under hensyntagen til de øvrige medlemmer af grundejerforeningen.
   
2.11 På etape 1 - matr.nr. 4497 Sundbyøster, København - anlægges ca. 27 P-pladser ud mod Lergravsvej (hele første række parkeringspladser ud mod Lergravsvej), jfr. vedlagte kortbilag benævnt Deklarationsrids vedr. ca. 27 parkeringspladser på matr.nr. 4497 Sundbyøster, København , dateret 31. oktober 2003. Parkeringspladserne skal tjene som gæsteparkering for bebyggelsen på etape 1 - matr.nr. 4497 Sundbyøster, København - og som gæsteparkering for fremtidig bebyggelse på matr.nr. 1578 Sundbyøster, København, samt parceller, der udstykkes derfra. Såfremt der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse ikke er mulighed for at opfylde lokalplanens bestemmelse om etablering af 2/3 af parkeringsbehovet i terræn, kan de ca. 27 parkeringspladser benyttes som beboerparkering for fremtidig bebyggelse på matr.nr. 1578 Sundbyøster København, samt parceller, der udstykkes derfra. Der tinglyses særskilt deklaration derom. Arealet vedligeholdes af Grundejerforeningen Øresund Strandpark, som også forestår fejning og snerydning.
   
   
§ 3 - Medlemmer
   
3.1 Som medlemmer af grundejerforeningen er samtlige ejere af matrikler indenfor grundejerforeningsområdet.
   
3.2 Enhver ejer af matrikler indenfor grundejerforeningsområdet er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.
   
3.3 Hvis en ejendom opdeles i ejerlejligheder, skal ejerforeningen repræsentere ejerlejlighederne i grundejerforeningen, og ejerforeningen hæfter som medlem af grundejerforeningen for medlemsforpligtelserne. Ejerforeningen er berettiget til at udpege én person fra ejerforeningens bestyrelse til at repræsentere ejerforeningen i grundejerforeningens bestyrelse.
   
3.4 Ved ejerskifte ophører den tidligere ejers medlemskab samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for grundejerforeningen ophører dog først, når samtlige den tidligere ejers eventuelle forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Ved overtagelsen indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.
   
3.5 Et medlem kan ikke ved salg af en ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.
   
   
   
§ 4 - Fordelingstal - kontingent
   
4.1 Medlemmerne betaler medlemsbidrag til foreningen, hvilket bidrag fordeles i forhold til det opførte etageareal på medlemmernes respektive ejendomme, således at fordelingstallet for det enkelte medlem fastsættes med det enkelte medlems etageareal i tælleren og det samlede reelt opførte etageareal på opgørelsestidspunktet for bidragsberegningen i grundejerforeningsområdet i nævneren.
   
4.2 Bidrag til grundejerforeningen, jf. § 13, opkræves i overensstemmelse med det til enhver tid værende fordelingstal, jfr. dog § 15.1 og 15.3, idet den til enhver tid værende ejer af restarealet ikke betaler medlemsbidrag.
   
   
   
§ 5 - Forsyning
   
5.1 Ejere og brugere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er pligtige at respektere etablering og tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af ejendomme i grundejerforeningsområdet, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder eller vedkommende leverandører.
   
5.2 Grundejerforeningen skal til enhver tid have fri og uhindret adgang til alle ledninger, anlæg og installationer med henblik på inspektion, reparation eller fornyelse. Grundejerforeningen er forpligtet til at foretage og bekoste efterfølgende reetablering på den pågældende matrikel.
   
   
   
§ 6 - Bestyrelsen
   
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, hvori hvert medlem af grundejerforeningen er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem, jfr. § 3.3. Bestyrelsen består således af ligeså mange medlemmer, som der er medlemmer af grundejerforeningen, dog minimum 3 personer.
   
6.2 Hver medlem, herunder ejeren af restarealet, i grundejerforeningsområdet udpeger således et bestyrelsesmedlem og en suppleant for vedkommende.
   
6.3 De af de pågældende grundejerforeningsmedlemmer udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil medlemmet udpeger et nyt bestyrelsesmedlem.
   
6.4 Afstemninger i bestyrelsen foretages efter fordelingstal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
   
6.5 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på det ordinære regnskabsmøde med en formand, der vælges af bestyrelsens midte. Der udpeges ligeledes en sekretær.
   
   
   
§ 7 - Bestyrelsens opgaver
   
7.1 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender.
   
7.2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af grundejerforeningens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter grundejerforeningsområdets karakter må anses påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel. Bestyrelsen udarbejder ligeledes budget for fællesudgifter over kommende år.
   
7.3 Bestyrelsen kan antage en administrator til varetagelse af foreningens anliggender, ligesom bestyrelsen kan beslutte at udbyde hele eller dele af foreningens forpligtelser vedrørende drift og vedligeholdelse i entreprise.
   
7.4 Dog skal administrationen af grundejerforeningen som minimum indtil 31. december 2005 foretages af DATEA AS.
   
   
   
§ 8 - Bestyrelsesmøder
   
8.1

Hvert år i maj måned afholdes ordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens øvrige bestyrelsesmøder afholdes, når et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

   
8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
   
8.3 Bestyrelsens møder indkaldes skriftligt af formanden med mindst 6 ugers varsel.
   
8.4 Samtidig med mødeindkaldelse udsendes dagsorden for mødet. Senest 3 uger før afholdelsen af bestyrelsesmødet skal eventuelle emner, der ønskes behandlet på mødet, fremsendes til formanden. Formanden udsender senest 2 uger før bestyrelsesmødet revideret dagsorden, såfremt der er indkommet nye emner.
   
8.5 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
   
   
   
§ 9 - Tegningsret
   
9.1 Grundejerforeningen tegnes af et flertal af bestyrelsen.
   
9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator i nødvendigt omfang.
   
   
   
§ 10 - Årsregnskab og revision
   
10.1 Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.
   
10.2 Til at revidere grundejerforeningens regnskab antager bestyrelsen en revisor, der skal være statsautoriseret. Revisor fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny.
   
10.3 Indtil 31. december 2005 fungerer RVT Revision A/S som revisor for foreningen.
   
10.4 Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af den pågældende bestyrelse og påtegnes af revisor.
   
   
   
§ 11 - Kapitalforhold
   
11.1 Grundejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.
   
11.2 Bestyrelsen kan dog med 2/3 majoritet vedtage, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, eller at foreningen optager realkreditlån eller banklån, hvis ydelser indgår i fastsættelsen af medlemsbidragene.
   
11.3 Grundejerforeningens kontante midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut eller i børsnoterede stats- eller realkreditobligationer. Dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.
   
   
   
§ 12 - Opsparing til vedligeholdelse og forbedring
   
12.1 Når det begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter, oprettes en opsparing til vedligeholdelse og forbedring, hvortil medlemmerne årligt skal bidrage med 10% af de ordinære fællesbidrag.
   
   
   
§ 13 - Budget og medlemsbidrag
   
13.1 Bestyrelsen foranlediger hvert år et budget udarbejdet, der viser ejerforeningens forventede udgifter og indtægter, og dette budget behandles på det ordinære bestyrelsesmøde, hvor bidraget fastsættes. Desuden udarbejder bestyrelsen en prognose for det efterfølgende år efter budgetåret.
   
13.2 Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de fastsatte fordelingstal et årligt fællesbidrag.
   
13.3 Det årlige fællesbidrag forfalder kvartalsvis forud og indbetales til bestyrelsen eller eventuelt til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.
   
13.4 Ved betalingerne indrømmes 7 løbedage, og i tilfælde af manglende eller forsinket betaling betaler medlemmet - udover de med inddrivelsen forbundne omkostninger - tillige renter med den til enhver tid af Renteloven gældende morarentesats, pt. diskontoen + 7%.
   
   
   
§ 14 - Vedtægtsændringer og opløsning
   
14.1 Til beslutninger om ændring i denne vedtægt samt opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes nyt bestyrelsesmøde inden 3 uger, og på dette kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.
   
   
   
§ 15 - Overgangsbestemmelser
   
15.1 Når en bebyggelse i grundejerforeningsområdet er taget i brug, for så vidt at den pågældende bebyggelse er afleveret eller overdraget til tredjemand, iværksættes der med ikrafttræden pr. dette tidspunkt opkrævning af medlemsbidrag.
   
15.2 Grundejerforeningens beslutningskompetencer som fastsat i nærværende vedtægt omfatter ikke restarealet, så længe et sådant består. Det er således alene den til enhver tid værende ejer af restarealet, der kan disponere over dette, ligesom den pågældende ejer afholder samtlige omkostninger vedrørende restarealets vedligeholdelse, jf. § 2.9.
   
15.3 Den til enhver tid værende ejer af restarealet betaler ikke medlemsbidrag til grundejerforeningen.
   
   
   
§ 16 - Tinglysning
   
16.1 Pligten til medlemskab af grundejerforeningen Øresund Strandpark begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 1041, 1578 og 4497 Sundbyøster, København.
   
16.2 Påtaleberettiget er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse.
   
16.3 Med hensyn til de ejendommene og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes og ejerlejlighedernes blade i tingbogen, herunder vedtægter for Ejerforeningen Øresund Strandpark, som tillige tinglyses pantstiftende for 38.000,00 i hver ejerlejlighed.
   

Som ejer af matr.nr. 1041 og 1578 Sundbyøster, København:
København, den 2003
For Ejendomsaktieselskabet Østamager Nord:

 

Som adkomsthaver til matr.nr. 4497 Sundbyøster, København:
Ballerup, den 2003
For Skanska Danmark A/S:

 

Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Øresund Strandpark godkendes i henhold til § 42 i Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000.

Det erklæres endvidere, at der ikke kræves udarbejdelse af lokalplan.

København, den 2003
Københavns Kommune

 

 

 


Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld