Seneste nyt
13-11-2021 17:19 Referat af bestyrelsesmøde
23-09-2021 20:19 Referat af bestyrelsesmøde

Husorden

Ejerforeningens husorden hviler på 2 grundprincipper:

 

  1. Behandl din nabo, som du gerne vil have, at din nabo behandler dig.
  2. Vis omhu og ydmyghed for vore fællesarealer

 

Da god opførsel kan fortolkes meget bredt, henstiller ejerforeningen til, at følgende generelle

retningslinjer følges:

 

Affald:

Husholdningsaffald smides i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i forseglet lukket pose.

Aviser, ugeblade,  flasker og glas skal lægges i de særlige containere, der er opstillet ved blok 10 (den lille miljøstation) eller blok 2 (den store miljøstation).

Storskrald kan udsættes til indsamling 2 gange om året på annoncerede datoer.  

Affald må ikke henkastes/stilles på fællesarealer, veje, kældre og opgange.

 

Altaner:

Indvendig afdækning af altanernes glasflader kan evt. ske med materiale, der fremstår neutralt, ensfarvet som en sandblæst overflade.

Det er ikke tilladt udvendigt at opsætte faste installationer, herunder antenner og paraboler,

over altan- rækværkets højde. 

Markiser må af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke opsættes på altanen.

 Altanerne skal til enhver tid fremstå ryddelige.

Det er ikke tilladt, at hænge blomsterkasser eller lignende på altanernes yderside.

 

Barnevogne:

Der må stå 1 barnevogn eller klapvogn til daglig brug på afsatsen pr. lejlighed, såfremt de ikke er til gene for andre.

Ellers på aftalte pladser i kælderen.

 

Bore- og Banketider:

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj såsom gulvafhøvler, hammer og lignende må kun finde sted i følgende tidsrum:

mandag – fredag fra kl: 07:00 – 19:00

lørdag kl: 09:00 – 16:00  dog kun i begrænset omfang.

Søndag og helligdage er bore-/og bankefrie dage.

 

Cykler og legeredskaber:

Cykler og legeredskaber må ikke stå i opgangene eller henstilles ved indgangspartierne.

Cykler henvises til vore cykelskure/stativer eller kælder.

Cykler må ikke være låst fast til cykelstativer eller jernstolper med wirelås.

 

Fester, musik og støj:

Enhver beboer bør så vidt muligt tage hensyn til husfreden og lytte til sine naboer, hvis de efterspørger et lavere støj niveau. Der bør generelt være ro i ejendommen kl. 22.00 . Private

fester skal finde sted under hensyntagen til de øvrige beboere, og fester annonceres i god tid i de berørte op gange.

 

Erhverv:

Der må ikke drives nogen form for erhverv i bebyggelsen.

 

Grill:

Det er tilladt at benytte grill på altaner og terrasser, men for at reducere eventuelle gener for naboer og  ovenboer henstiller ejerforeningen til, at der benyttes gasgrill.

 

Husdyr:

Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang. Husdyr må ikke  være til gene for andre.

Hunde skal være i snor når de luftes på de grønne områder.

 

Hække:

Hække og beplantning på terrasser må ikke overstige 1,80 m.

 

Kældre:

Kælderrum skal være aflåst. Brændstof og andre farlige brandvæsker, knallerter og lignende

må ikke opbevares i kælderrum.

 

Klimaanlæg:

Opsætning af klimaanlæg skal godkendes af bestyrelsen før installation.

 

Navneskilte:

Omkostningerne til navneskilte ved opgangsdør, på postkasse samt ved ved egen indgang afholdes af ejeren.

 

Nøglebokse.

Placering af nøglebokse skal godkendes af bestyrelsen.

 

Opgange:

Hoveddøre til opgange skal altid holdes lukkede.

Bagdøre er at betragte som nødudgange og skal som sådan holdes fri og aflåst.

Rygning er ikke tilladt i opgange og elevator.

Opbevaring og henstilling af effekter, på repo'er og trapper er ikke tilladt.

Dog undtaget:

1 skostativ

1 barnevogn eller klapvogn

1 plante

pr. lejlighed, og ved egen dør.

Ovennævnte effekter skal dog være fjernet fredag morgen af hensyn til trapperengøring.

 

Opslag:

Opslag og lignende skal opsættes med magneter

 

Parkering.

Biler parkeres på de dertil indrettede parkeringspladser, ikke foran opgange.

Såfremt der mangler parkeringspladser henvises til de fælles parkeringspladser ved blok

1 og 2.Parkeringsreglement findes i øvrigt på ejerforeningens hjemmeside.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at parkere på de første 5m ad stikvejene.

 

Terrasser og hegn:

Private terrasser må ikke betrædes uden ejerens tilladelse.

Terrasser skal altid fremstå ryddelige.

Det er tilladt at opsætte hegn omkring sin have/terrasse.

Alle hegn skal placeres indenfor hækken, og være af træ/pileflet samt være maghognifarvet

(svarende til de udvendige døre vinduer).

Hegn må i højde ikke overstige 1,80 m.

I tvivlstilfælde kontaktes bestyrelsen.

 

Udlejning af lejlighed:

Udlejning skal skriftligt meddeles bestyrelsen med oplysning om ejerens nye adresse og

lejers navn jf. vedtægternes paragraf 3.3.

 

Vedligeholdelse af udvendig træværk:

Det er ikke tilladt at male/oliere/lakere/ behandle det udvendige træværk omkring vinduer

og altan/terrasse døre.

 

Ventilation:

Det er ikke tilladt at ændre på udsugning og ventilation da justering kræver faglig ekspertise. Det er under ingen omstændigheder tilladt at stoppe ventilationen, da dette vil forårsage problemer i de øvrige lejligheder. Suges genstande op i ventilationsanlægget, vil ejeren  blive stillet til ansvar for dette , og skal derfor dække omkostningerne.

 

Ydre facader:

Udvendige facader, vinduer og døre må ikke males eller på anden måde ændres.

Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle

effekter udvendigt i murværk eller træværk , og der må ikke bores- eller files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside.

 

Øvrige forhold:

Beboere har pligt til at følge de af bestyrelsen og vicevært givne anvisninger til overholdelse

af husorden og gældende bestemmelser.

Foruden de her angivne regler har beboerne pligt til at overholde hvad der anses for til hver en tid, at være god husorden. Effekter henstillet i strid med husordenen kan uden ansvar fjernes af ejerforeningen.

 


Nyhedsbrev

Tilmeld vores regelmæssige nyhedsbrev og modtag informationerne direkte i din e-postkasse.

Tilmeld / Afmeld