Seneste nyt
23-09-2021 20:19 Referat af bestyrelsesmøde
19-07-2021 10:58 Referat af generalforsamling

Bestyrelsesmøde 16. apr 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

 

Afbud: Thorkild Lykke

 

Referat

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

2.    Orientering

 • Defekt kælderdør er rettet op.
 • Montering af nye låse i cykelskure er udført. Resultatet er, at dørene nu kan smække uden anvendelse af nøgle.

3. Nyt fra grundejerforeningen

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes den 15. maj.

4.    Cykelparkering

 • Areal med cykelstativer ved blok 10 udvides. Beslutning om udvidelse ved blok 9 udsættes.
 • Skilt og fastgørelse til ladcykler opsættes ved cykelskure.

5.    Oprydning i opgange

Cykler skal fjernes fra opgangene. Information opsættes i opgangene.

6.    Rengøring

Polering af klinker i stueetagen gentages april/maj. Forventes gennemført 2 gange om året.

7.    Varmeanlæg

EKJ inddrages ifm klage vedr. manglende varme i SP 10, 5.sal. mhp udredning af problemstillingen. Skanska involveres når udredning foreligger.

8.    Hårdt vand

Tilbud på etablering af blødgøringsanlæg til hårdt vand indhentes.

9.    Generalforsamling

Beretning godkendt.

10.Næste møde

Fastsættes i forlængelse af generalforsamlingen.

11.Eventuelt

 • Et stort antal ejere har ifm projektsalget betalt 36.000 som frikøb ved opførelse af evt. parkeringshus. Bestyrelsen overvejer at der skal foretages en juridisk vurdering af sagen.
 • Forslag til etablering af solceller til EL forelægges til drøftelse i formandsinitiativet.

Bestyrelsesmøde 20. mar 2012

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

 

Referat


1.   
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.


2.   
Orientering

 • Udbedring af skade ved indbrudsforsøg ligger inden for selvrisiko.
 • Varmeregnskab viser mindre forbrug af vand og varme sammenlignet med sidste år.

          Nedkøling af fjernvarmevand har udløst bonus på 38.000 kr.


3.  Nyt fra grundejerforeningen

 • Bidrag fastholdes uændret i 2012. Der forventes øgede udgifter til evt. bump på Øresund Parkvej, renovering af efeu-bed ved etape 1 og klipning af hyben.
 • Grundejerforeningens andel af udskrevne parkeringsafgifter har i 2012 udgjort 17.287 kr.
 • Grundejerforeningen ønsker, at de enkelte etaper tager stilling til en evt. reduktion af antallet af parkeringskort fra 3 til 2 og en reduktion af vægtgrænsen for varevogne til 2.500 kr. max. totalvægt. Alternativt at alle vogne på gule plader henvises til gæsteparkeringspladsen. Orientering herom på generalforsamlingen.

 

4.  Skralderum

 • Informationsskrivelse om håndtering af skrald opsættes i skralderum – og lægges i postkasser.

   

5.  Cykelparkering

 • Låse i låger skal udskiftes så dørene smækker.
 • Grundejerforeningen ansøger om etablering af udvidelse af areal med cykelstativer for enden af de to blokke.
 • Cykelstativ ved cykelskure fjernes og erstattes med pladser til ladcykler.
 • Cykeloprydning planlægges gennemført sommer 2012.

 

6.  Oprydning i opgange

 • Cykler skal fjernes fra opgange. Orienteringsskrivelse opsættes i opgange - og lægges i postkasser.

 

7.  Dørtelefon

 • Tilbud om Videotelefon indhentet. Pris 43.000 kr. + moms pr. opgang.
 • Bestyrelsen ønsker ikke at foreslå installering af videotelefoner, men vil på forespørgsel give tilladelse til individuelle løsninger. Pris 15.500 kr. + moms pr. lejlighed. Ved aftale om installation i flere lejligheder i en opgang vil prisen blive forholdsmæssigt mindre.

 

8.  KabelTV

 • Beboerne er lovet specialpris ved indflytning og ikke indfriet særaftale med TDC rejses i formandsinitiativet. Tilbud fra andre leverandører indhentes og vurderes.

 

9.  Forberedelse af 5 års gennemgang

 • EKJ kontaktes mhp aftale om teknisk rådgivning.
 • Arne Jensen påtager sig rollen som tovholder. Godtgørelse til tovholder tilføjes budgettet.   

 

10. Generalforsamling

 • Regnskab 2011 gennemgået - ingen bemærkninger.
 • Budget 2012 gennemgået - Ingen bemærkninger.
 • Bestyrelsen - Peter Nyholm Jensen og Pernille Poulsen genopstiller ikke til bestyrelsen.

 

11. Næste møde.

 • Mandag den 16/4 kl. 19.00 hos PP nr. 2,1.th.

 

12. Eventuelt

 • Klage over Brunata, der i konkrete tilfælde ikke her overholdt aftaler.

 

 

Bestyrelsesmøde 22. nov 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

Afbud: Thorkild Lykke (TL), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Hanne Jørgensen (HJ)   

 

Referat

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

2.    Orientering

 • Codan Forsikring har betalt skader på 65.000 kr. ekskl. 1.200 i selvrisiko.
 • Logic Air har udført udskiftning af 1 stk. ventilationsmotor i blok 9, pris ca. 20.000 kr.
 • Cykelskure – ingen kontakt fra leverandør. FL kontakter pr. tlf. i et sidste forsøg på at få udført aftalt arbejde. Arbejdet skal være iværksat indenfor 3 uger.
 • Opstramning ift Sundby Rengøring. FL meddeler Sundby Rengøring at hovedrengøringen skal være iværksat inden for 14 dage. Aftalen var at det skulle være sket i oktober.
 • Sundby Rengørings opgavevaretagelse løftes til drøftelse og evaluering i formandsinitiativet.
 • Generalforsamling afholdes den 18. april 2012, Sundby Sejlklub.

3.    Nyt fra grundejerforeningen

 • Nye parkeringskort uddeles til beboerne via postkasserne.
 • FL sender orientering pr. brev til ejere, der ikke bebor deres lejlighed.
 • Kommunen har meddelt, at etablering af fortov ved Strandvejen iværksættes inden vinter.
4.    Næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag den 9.februar 2012 kl. 19.00 hos BS nr. 3.st.th.

5.    Eventuelt

Beboerhenvendelse vedr. rygning i kælder og opsætning af askebægre ved indgange.

Det blev aftalt at (PP) undersøger hvor man kan skaffe ”rygning forbudt” skilte mhp opsætning i kælderen. Der var ikke stemning for opsætning af spande ved indgange.

 

Bestyrelsesmøde 24. okt 2011

Øresund Strandpark, Etape 5 

Bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2011 kl. 19.00

 

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Hanne Jørgensen (HJ), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

 

Afbud: Bodil Sørensen  

 

Referat

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

2.    Orientering

 • Regning fra Otis på 65.000 kr. for reparation ifm lynnedslag videresendt til Codan.
 • Uklart hvor vandindtrængning i nr. 7, 4.th. kommer fra.
 • Problemer med vinduesramme i nr. 6, 2.tv.
 • Cykelskure – leverandør rykket for isætning af døre.
 • FS har deltaget i møde i Formandsinitiativet, hvor der bl. a. blev drøftet fælles vedligeholdelsesplan, tyverisikring, energimærke, hårdt vand og 5 års gennemgang.

3.    Nyt fra grundejerforeningen

 • Parkering

–      Nye parkeringskort udsendes

–      MC P-plads afmærket ved blok 10.

 • Fortov – udkast til deklaration, som skal tinglyses, modtaget.
 • Vintertjeneste – aftale indgået med HN. Service.

4.    Økonomi

 • Intet at bemærke ift budgetopfølgning - budget følges planmæssigt.
 • Ønsker til hensættelser overvejes.

5.    Rengøring

 • Sundby Rengøring har endnu ikke meddelt dato for og udførelse af hovedrengøring - afventes.
 • Sundby Rengøring har fortsat ikke reageret på fremsendt udkast til ny rengøringsplan. AJ meddeler Sundby Rengøring at udkast er gældende såfremt svar ikke er modtaget inden for en uge.   

     

Oprydning

 • Aftale om opsætning af opslag ift fjernelse af barnevogne i opgange og storskrald i kælderen.
 • Storskrald afleveres på afspærret p-plads 5. + 6. november 2011 og afhentes 7. november.

6.    Videoovervågning

 • Etape 4 har opsat videoovervågning i opgange.
 • Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at fremsætte forslag om videoovervågning i etape 5.
 • HJ undersøger pris på opsætning af dørtelefoner med monitorer.

7.    Vedligeholdelsesplan

 • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan – Formandsinitiativet indhenter tilbud mhp koordineret vedligeholdelsesplan for hele Øresund Strandpark.
 • Oliering af vinduer – bestyrelsen fremsætter ikke forslag om oliering af vinduer på kommende generalforsamling.

8.    Forberedelse af 5 års gennemgang

 • FS kontakter EKJ mhp på aftaler ifm. 5 års gennemgang. EKJ skal bistå bestyrelsen ift gennemgang af fællesarealer.
 • Tovholder i bestyrelsen skal udpeges.
 • Bestyrelsen undersøger muligheden for at finde en byggesagkyndig, som, efter hver enkelt ejers ønske kan bookes og betales, kan bistå ved gennemgang af lejligheden forud for gennemgangen med Skanska.

9.    Bestyrelsesudgifter

 • Efterbevilling af telefongodtgørelse for 2010 til Kirsten Jørgensen. Bestyrelsen godkendte udbetaling af 2.000 kr. jf gældende regler.
 • Bevilling af telefongodtgørelse til FS på 2.000 kr. for 2011 blev godkendt. Udgifter til kontorhold refunderes i henhold til godkendte bilag.

 

10. Næste møde

 • Bestyrelsesmøde/middag tirsdag den 22. november, kl. 18.00.

11.Eventuelt

 • Forslag (PP) om at fjerne cykelstativ v. blok 9 i forbindelse med isætning af døre, da cykler vælter og beskadiger biler, blev godkendt.
 • Generalforsamling afholdes i uge 15 eller16.

 

 

Bestyrelsesmøde 15. aug 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Hanne Jørgensen (HJ), Bodil Sørensen (BS), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

 

Referat

1.   
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

2.    Orientering

 • Røglemme i opgang 7 kan ikke lukke. Håndværker er rekvireret.
 • Logic Air har udført kontrol af ventilationssystem. 1 motor i blok 9 skal repareres, pris ca. 15.000 kr.
 • Vand i teknik skab opgang 7. TL observerer og orienterer Skanska, såfremt det gentager sig.
 • Otis tilkaldeaftale. FS har meddelt Otis at AJ og FS + Jimmi/Kenneth, Sundby Rengøring har ret til at tilkalde Otis ved fejl på elevatorer.

 3.    Nyt fra grundejerforeningen

 • Parkering

-        Det er godkendt at parkering kan ske efter 5 m fra adgangsvejen – dvs. at der ikke længere udstedes parkeringsafgifter ved parkering efter 5 m.

-        Mærkning vil blive foretaget af Parkzone.

-        Handicapafmærkninger bliver fjernet.

 

 • Muligheder for fartdæmpning bliver fortsat undersøgt.
 • Den lille miljøstation er opført inden der er opnået midlertidig dispensation

-        Der er indkommet 3 indsigelser fra blok 8.

-        Der er bestilt ekstra flaskecontainer.

 • Fortov – intet nyt at berette.

4.    Økonomi

Gennemgang af budgetkontrol for 1. halvår 2011 udsat til næste møde.

5.    Cykelparkering

 • Afventer igangsætning ved blok 10.
 • Låger i cykelskure isættes i løbet af 4 – 5 uger.
 • AJ indkøber spade og flytter roser.
 • Forslag om at udvide cykelparkeringen for enden af blok 9 ved Strandvejen vurderes og tages op til næste år.

6.    Oprydning

 • Dato for oprydning i opgange og på fællesareal i kælderen fastlægges på næste møde.
 • Input til oprydningsopslag sendes til PP.
 • Udkast til opslag udarbejdes til næste møde (PP).
 • Cykler og barnevogne håndteres separat (afventer at døre er på plads i cykelskurene).
 • Kælder håndteres separat.

7.    Rengøring

 • AJ følger op på udførelse af rengøringen uge for uge.
 • Øvrige opgange må orientere AJ såfremt rengøringen ikke er tilfredsstillende.
 • Ifm konkret manglende rengøring er der truffet aftale om kompensation ved gratis polering af gulve.
 • FL svarer B. Stampe på spørgsmål om opsamling af affald udendørs

-        Affald udendørs skal opsamles hver mandag.

-        Det er nødvendigt at holde øje med at det sker.

-        FL orienteres såfremt det ikke sker.

-        FL præciserer aftalen overfor Jimmi, Sundby Rengøring på mail.

8.    Elevatorer

 • Serviceaftale med Otis, pris ca. 15.000 pr. kvartal – eksklusive tilkald og reparationer
 • Ved fejlmeldinger er det Sundby Rengørings ansvar at følge sagen til dørs, - dvs.:
  • sikre at reparation bliver udført
  • sikre at der sker tilbagemelding til anmelder om, at fejl er udbedret
 • FL præciserer procedure overfor Jimmi, Sundby Rengøring på mail.
 • Regninger tjekkes mhp at sikre overblik over, hvad det er vi betaler for.
 • Regninger på reparationer efter lynnedslag sendes via Dan Ejendomme A/S til forsikringsselskab.

9.    Badeværelsesagen

 • AJ og Susanne Nors har deltaget i møde vedr. Syn & Skøn ifm badeværelsessagen.
 • Der er forventning om at der kommer skred i sagen.

 

10.Sommerfest

 • Gennemføres trods beskeden tilmelding.

 

11.Næste møde

 • 24. oktober hos TL nr. 7, 4. sal kl. 19.00.

 

12.Eventuelt

 • Bestyrelsesmiddag 7. november.
 • Fællesrum bag trappen i opgang 4 anvendes af bestyrelsen til opbevaring af diverse effekter.
 • Huller bag indbyggede skabe er ikke afskærmet – evt. mangel v. 5 års gennemgang.
 • Markiser. Det præciseres, at der ikke i henhold til ejerforeningens husorden må opsættes markiser. 

 


Bestyrelsesmøde 5. jul 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Hanne Jørgensen (HJ), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

Afbud: Bodil Sørensen (BS)

 

Referat

 1.    Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde

Referater godkendt.

2.    Orientering

 • Skybrud - heldigt sluppet med enkelte vandpytter i kælderen (Skanska er orienteret) og lynnedslag i blok 10
 • Tag – alle fejl på nær en enkelt er udbedret. Skanska udbedrer den sidste.
 • Oliering af træværk – ny ejer har – uopmærksom på foreningens regelsæt - olieret træværk.

3.    Nyt fra grundejerforeningen

 • Parkering – aftale om indførelse af 5m regel forventes vedtaget på næstkommende møde i grundejerforeningen
 • Fartdæmpning – undersøges
 • Den lille miljøstation – kommunen er velvillige med hensyn til meddelelse af tidsbegrænset dispensation ift skitseret plan
 • De grønne områder – utilfredshed med Skælskør Anlægsgartnere
 • Fortov – afventer udspil fra kommunen.

 

4. Økonomi

 • Budgetkontrol for 1. halvår 2011 – budgettet følges
 • Højrentekonto – det blev besluttet at 350.000 kr. hensættes på 1 årig højrentekonto på 1.85%
 • Bestyrelsesudgifter – ved udlæg afleveres kvittering til FS.

 

5. Cykelparkering ved blok 10

 • Tilbud fra Skælskør Anlægsgartnere på 15.500 kr. + moms blev godkendt
 • AJ bistår gartnerne med samling af indkøbte cykelstativer.

 

6. Oprydning

 • Det blev besluttet at iværksætte oprydning på fællesarealer i opgange og kælder efter sommerferien
 • Input til info om oprydning til beboerne samles på næste bestyrelsesmøde
 • PP udarbejder udkast til info om procedure for oprydningen, herunder:

-        Cykler i opgange – når låger er monteret cykelskurene skal cykler fjernes fra opgange

-        Barnevogne i opgange – alle vogne mærkes med navn indenfor angiven deadline mhp at få fjernet barnevogne, der ikke er i brug

-        Oprydning i kælder – Jimmi fjerner mod betaling kasseret affald.


7. Rengøring

 • Det blev besluttet at iværksætte én gang polering af indgangspartier jfr. tilbud på 1.850 kr. + moms pr. gang for at vurdere om polering forholdsmæssigt tilfører et visuelt løft til indgangspartierne, der begrunder at tilkøbe yderligere poleringer.  
 • AJ kontakter Daniella, da foreningen fortsat ikke som aftalt har modtaget rengøringsplan til opsætning i opgangene.

 

8. Serviceaftaler vedr. varmeanlæg

 • Det blev besluttet at indgå aftale med:

     - Kruger Aguacare om rensning af varmtvandsbeholder jfr. tilbud
     - B. C. Gas og Vand om vedligeholdelse af varmecentral jfr. Tilbud.

9. Sommerfest

 • Det blev besluttet at afholde sommerfest d. 21.august kl. 14
 • Opslag til indbydelse udarbejdes (PP)
 • Nærmere planlægning på næste bestyrelsesmøde.

 

10. Næste møde

15. august kl. 19 hos Peter Nyholm 5. 1.th.

 

11. Eventuelt

 • FS undersøger mulige tiltag til blødgøring af vandet
 • FS afklarer procedure ift fejlmelding af elevatorer til OTIS.

 

Bestyrelsesmøde 9. maj 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

Afbud: Peter Nyholm Jensen (PNJ)

 

Referat

1.    Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde og konstituerende møde

Referater godkendt.

 2.    Orientering

 • Der var modtaget endeligt tilbud fra LS BYG vedr. etablering af ny rottespærre og Skanska har accepteret at betale.
 • FS har deltaget i møde i Formandsinitiativet d. 26. april, hvor der udveksles erfaringer etaperne imellem. Drøftelserne omfattede: 5 års gennemgang, oliering af træværk, serviceaftaler, erfaringer med EKJ, tyverisikring og parkering.

 3.    Nyt fra grundejerforeningen

FS orientering fra ordinært bestyrelsesmøde den 3. maj

 • Jarlholm formand
 • FS indtrådt i parkeringsudvalget
 • FS tovholder på projekt miljøstation blok 10.
 • Der arbejdes på en ændring af parkeringsregler mhp flere P-pladser
 • Der arbejdes på udskiftning af parkeringskort samt ændret administration af kort.

 4.    Cykelparkering ved blok 10

 • FS vil fremsende ansøgning til grundlejerforeningen om tilladelse til etablering af cykelparkering ved blok 10 svarende til løsningen ved blok 9.
 • FS indhenter tilbud fra Skælskør Anlægsgartnere.

 5.    Låger i cykelskure

 • AJ laver ordrebekræftelse på 21.000 kr. ex moms for to låger, plus 2 x låsesystem á 2.900 kr.
 • Forventes iværksat efter 1/7.

 6.    Cykeloprydning

 • PP indkøber strips til uddeling og mærkning af cykler
 • AJ og FS iværksætter og gennemfører med hjælp fra Inge og Birthe Stampe
 • Uddeling af strips til alle beboere sker senest 23/5
 • Deadline for mærkning af cykler er 24/6
 • Ikke mærkede cykler sorteres fra og fjernes ugen efter.

 7.    Lyskilder i opgange

 • På møde 9. maj mellem AJ, FS og Jimmy er det aftalt, hvilke pærer der fremadrettet skal slukkes
 • Iværksættes snarest.

 8.    Rengøring

 • AJ modtager hver fredag skemaer fra rengøringsfolkene og klager når arbejdet enten ikke er udført eller mangelfuldt udført
 • Bestyrelsens øvrige medlemmer orienterer AJ såfremt de bemærker mangler ved rengøringen i øvrige opgange
 • Pris på udførelse af ekstra poleringer af gulve afventes
 • Der opsættes opslag i alle opgange med opfordring til at beboerne om hver fredag at fjerne alle løsdele fra opgangene, så rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent.

9.    Serviceaftale vedr. varmeanlæg

FS indhenter differentieret tilbud.

 

10.Tyverisikring i opgange

 • Indbrud indberettes til Etape 2, der laver statistik over hændelser mhp at få kendskab til omfang og vurdering af eventuelle behov for tyverisikring.
 • Vi afventer erfaringer fra etape 1 vedr. nyt "slutblik" i dørkarmene og erfaringer fra etape 4 vedr. videoovervågning.

 

11.Vedligeholdelsesplan

 • Det blev besluttet at skyde udformning af vedligeholdelsesplan til efter 5 års gennemgangen
 • Fremtidige hensættelser af økonomi på budgetter skal kategoriseres som ”almindelig vedligeholdelse”.

 

12.Sommerfest

Afholdes den 21/8 kl. 14.

 

13.Næste møde

Torsdag den 20/6 kl. 19. hos AJ nr. 8. 2.tv.

 

14.Eventuelt

 • FS rykker for opgørelse over varmeregnskab
 • FS rykker for referatet fra generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde 12. apr 2011

Konstituerende bestyrelsesmøde 12. april 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Thorkild Lykke (TL), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Bodil Sørensen (BS), Hanne Jørgensen (HJ), Pernille Poulsen (PP) (ref.). 

Afbud: Arne Jensen (AJ)

 

Referat

1.   
Bestyrelsessammensætning

Formand: Flemming Sørensen

Næstformand: Arne Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:Thorkild Lykke, Peter Nyholm Jensen, Pernille Poulsen

Sekretær: Pernille Poulsen 

Suppleanter: Bodil Sørensen, Hanne Jørgensen


2.   
Repræsentation i grundlejerforeningen

Medlem: Flemming Sørensen

Suppleant: Bodil Sørensen


3.   
Næste bestyrelsesmøde

9. maj kl. 19 hos FS.

 

Bestyrelsesmøde 6. apr 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

Afbud: Peter Nyholm Jensen (PNJ)

 

Referat

 1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

 2.    Orientering

 • Kirsten Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
 • FS er konstitueret formand og TL er indtrådt som bestyrelsesmedlem.
 • På møde mellem FS og Skanska er det aftalt, at 1 års gennemgangen er afsluttet. Udestående malerarbejder i opgangene er efter aftale udskudt til 5 års gennemgangen.
 • Status vedr. ejendomsskat. Rafn & Søn har accepteret at køre sagen for de beboere, der har indleveret samtykkeerklæring. Bestyrelsen udsender reminder med tilbud om deltagelse i projektet til øvrige ejere. 

 3.    Orientering fra grundejerforeningen

 • Kirsten Jørgensen er som konsekvens af sin udtræden af etape 5 bestyrelse fratrådt som formand for grundejerforeningen.
 • Lone Jarsholm er konstitueret formand i grundejerforeningen.
 • FS er indtrådt i grundejerforeningens bestyrelse.

 4.    Forberedelse af generalforsamling

 • Udsendt beretning blev godkendt med en enkelt tilføjelse vedr. forslag til ny løsning for cykelstativer ved blok 10 svarende til løsningen ved blok 9.
 • Eksisterende bestyrelse genopstiller.

 5.    Udskiftning af rottespærre

Lars Nielsen Skanska har tilkendegivet, at Skanska vil dække udgift ved udskiftning af rottespærre.

 6.    Cykelparkering ved blok 10

Jf. punkt 4 fremsætter bestyrelsen forslag på generalforsamlingen om løsning vedr. cykelparkering ved blok 10 svarende til løsningen blok 9.

 7.    Lyskilder i opgange

 • Det er besluttet at genetablere tidligere besluttet løsning vedr. belysning, som ved en fejltagelse er blevet ændret. Der skal være lys i 4 lamper i stuetager og 3 på øvrige etager. Resultatet bliver 16 slukkede lamper pr. opgang med en forventet besparelse på ca. 40.000 kr pr. år.
 • FS og AJ afholder møde med Jimmy Hansen (Sundby Rengøring) mhp at sikre, at det bliver de rigtig lamper, der slukkes ift optimal belysning og helhedsindtrykket.

 8.    Valg af huselektriker

Valg af lokal elektriker faldt på EL-Gruppen på Krimsvej, der anvendes af øvrige etaper.

 9.    Serviceaftale vedr. varmeanlægget

 • Jf. tidligere bestyrelsesbeslutning skal der indhentes alternativt tilbud på servicekontrakt.
 • FS aftaler nærmere med Allan Trane
 • FS undersøger hvem øvrige etaper bruger.

10.Gulvsagen

 • EKJ notat vedr. indeklima lægges på hjemmesiden til orientering af ejerforeningen
 • Ved afslutning af igangværende forsøg med luftmålinger i etape 4 indkalder Skanska til møde, hvor FS og TL forventer at deltage.

 11.Eventuelt

Intet

 

Bestyrelsesmøde 10. mar 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Peter Nyholm Jensen (PNJ), Pernille Poulsen (PP) (ref.), Kirsten Jørgensen (KJ) deltog i dagsordenens 3 første punkter.


Referat

1.    Orientering om 1-års gennemgangen
•    Allan trane fra EKJ deltog i mødet og orienterede om 1-års gennemgangen og
     ejendommenes almene tilstand samt om forberedelse af den kommende 5-års
     gennemgang.
•    Et notat vedr. sammenhængen mellem indeklima og gulvproblemer vil blive fremsendt
     til Skanska. Efterfølgende vil det være til rådighed for alle ejere til brug ved eventuelle
     fremtidige gulvproblemer.

2.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
     Referatet blev godkendt med enkelte grafiske justeringer.

3.  Udformning af kommende referater
     Referater skal være enkle, læsbare og fastholde væsentlige beslutninger.

4.  Nyt fra Grundejerforeningen
     FS orientering fra møde den 7. marts i Grundejerforeningen:
•    Der er købt en bænk til opstilling ved stien og 4mtræstubbe til legecirklerne
•    Kontrakt med Skælskør Anlægsgartnere for pasning af grønne områder forlænges
     med et år på uændrede betingelser.
•    Budgetforslag tager udgangspunkt i uændrede bidrag fra etaperne.

5.  Rengøring
     AJ og FS orientering fra møde med Sundby Rengørings Service.
•    Det er endnu engang påtalt at særlig rengøringen af gulv i stueetagen samt elevatorer er uacceptabel.
•    Rengøringsaftaler er justeret og rengøringsskemaet ophængt i opgangene bliver tilpasset
•    Fremadrettet vil større rengøringsopgaver blive varslet.

6.  Lyskilder i opgangene
     EKJ undersøger sparemuligheder ved at slukke pærer og/eller anvende nattesænkning.

7.  Valg af skrifttype til navneskilte
Beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 10/1 jf. ref: ”Det besluttedes at lade Sundby Rengøring udfærdige nye navneskilte i fremtiden. Bogstaverne på navneskiltene skal være lig bogstaverne på de oprindelige skilte med henblik på efterhånden at få ens navneskilte
     over alt”.

8. Låger i cykelskurene
•    KECON, der har leveret cykleskure, blev valgt til leverandør af lågerne
•    Til lås anvendes hoveddørsnøglen
•    Beløbet på ca. 21.000 kr. indarbejdes i budgettet mhp godkendelse på generalforsamlingen.


9. Regnskab og budget
Flemming fremlage regnskab og budgetforslag for det kommende år.
•    Regnskabsresultatet svarer til det budgetterede, men med betydelige afvigelser på enkeltposterne. Der er store besparelser på el udgifterne og større udgifter til renovation og rådgivning.
•    Fællesudgifterne fastholdes uændret, men dog reguleret med udviklingen i pristallet som vedtaget på sidste generalforsamling.

10. Husorden
•    Fremsendte forslag med redaktionelle ændringer af husorden blev godkendt
•    Husordenen lægges uden videre på hjemmesiden
•    Der orienteres herom på generalforsamlingen.

11.  Parkering
       Med baggrund i de alt for få parkeringspladser i etapen blev det besluttet at anmode
       Grundejerforeningen om at overveje på ny at gøre det "lovligt" at parkere i anden
       position fra adkomstvejen.10 meters reglen har til formål at forbedre oversigtsforholdene
       ved vejkryds m.v.
       Oversigtsforholdene er begrænset af husmuren og cykelskurene og
       vil ikke blive væsentligt begrænset af en parkeret bil 5 m fra adkomstvejen.
       Med de gældende tilkørselsforhold udgør en parkeret bil i 2. position ikke begrænsninger
       for brandkøretøjer, skraldevogne og andre store køretøjer.

12.  Parabolantenner
       Beslutning, om der skal arbejdes videre med sagen, udsættes til efter
       generalforsamlingen.

13.  Bestyrelsens beretning
       Udsat.

14. Næste møde
      6/4 hos FS kl. 19.00.

15.    Eventuelt
Der gøres endnu et forsøg på at skaffe flere ejere til projekt ejendomsskat v. Rafn & Søn.


Bestyrelsesmøde 10. feb 2011

Til stede: Flemming Sørensen (FS), Arne Jensen (AJ), Thorkild Lykke (TL), Kirsten Jørgensen (KJ), Pernille Poulsen (PP) (ref.).

Afbud: Peter Nyholm Jensen (PNJ)


1.   
Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 10. januar 2011

Referatet blev godkendt.

 

2.    Vedtagelse af referat af 10.01.11 til hjemmesiden

Referat blev godkendt til offentliggørelse på hjemmeside.

 

3.    Nyt fra Grundejerforeningen

KJ orientering fra 09.02.11 mødet i Grundejerforeningen.

 

4.    Møde med Skanska den 20. januar d.å.

KJ orientering.


5.  Budgetmøde

 • Budgetmøde udsat til den 23. februar for at kunne få det reviderede regnskab fra revisor til gennemsyn forinden.
 • KJ og FS deltager i mødet.
 • 2 døre til cykelskur ca. 21.000 kr. ekskl. Moms.
 • Eftersyn med vores varmeanlæg ca. 20.000 kr. ekskl. moms. Flere tilbud indhentes.
 • Opsætning af nye rottespærrer ca. 5.400 ekskl. moms.  Forventes betalt af Skanska. Tilbagemelding afventes.

 

6.  Referat af forrige bestyrelsesmøde den 2. december til hjemmesiden

Referat blev godkendt til offentliggørelse på hjemmeside.


7.  Parkering ikke mindre end 10 m fra fortovskant. Tilbagemelding fra (PNJ) om

     undersøgelse af lovgrundlag

Punktet udsat til næste møde pga afbud fra (PNJ)

 

8.    Husorden

Husordenen blev gennemgået mhp forelæggelse af eventuelle ændringer på generalforsamlingen. Ændringer blev alene af grafisk og sproglig karakter. Rundsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

 

9.  Gennemgang af mangellisten i forbindelse med 1-års gennemgangen

KJ gennemgang.

 

10. Drøftelse og vedtagelse af punkter til offentliggørelse på hjemmesiden

Det blev besluttet at lægge følgende på hjemmesiden:

-        Parkeringsregler

-        Referater

-        Indstilling af varmeanlæg

-        Mangelliste ifm 1-års gennemgangen, herunder udskiftning af termoruder, samt diverse input af almen interesse.

 

11. Rengøring - Tilbagemelding fra FS og AJ om det udførte rengøringsarbejde

      Der er fortsat ikke tilfredshed med udført rengøring. Der afholdes møde med leverandøren                       

      i uge 8.


12. Bestyrelsens beretning

 Fremsendte stikord til bestyrelsens beretning blev drøftet og suppleret. KJ udarbejder

 udkast til beretning inden næste bestyrelsesmøde.

14. Næste møde

 Næste møde afholdes den 10. marts

 

15. Eventuelt

 • Bevis for kontrolbesøg vedr. elevatorer undersøges.
 • Årsregnskab for fjernvarme, kr. 159.159,83 – bonus kr. 35.372,86.
 • Årsregnskab for vand, kr. 138.828,06.
 • Rafn & Søn kører sagen såfremt bestyrelsen skaffer 15 mere. Det blev besluttet, at AJ og KJ gør endnu et forsøg.
 • Generalforsamlingen vil blive afholdt i Badmintonhallen, Strandlodsvej 69, Café la Suede tirsdag den 12. april 2011.
 • Rengøringsskema ophængt i opgangene forventes revideret ifm møde med leverandøren uge 8.

 

Bestyrelsesmøde 10. jan 2011

Referat fra bestyrelsesmødet mandag, den 10. januar 2011 kl. 19.00

Hos Kirsten Jørgensen, Sundby Parkvej 4, st.tv.

Til stede var: Peter Nyholm Jensen, Arne Jensen, Flemming Sørensen, Pernille Poulsen, Kirsten Jørgensen.

Afbud: Thorkild Lykke

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt med mindre ændringer.

Ad 2. Nyt fra Grundejerforeningen.
a.
  Den lille miljøstation og forlængelse af fortov rundt om hjørnet Øresundsvej/Amager Strandvej.
Møder aftalt med advokat Thomas Damsholt, Grundejerforeningens formænd og Etape 4 og 5 til forberedelse af holdning/krav til eventuel forlængelse af dispensation for miljøstationen mellem Etape 4 og 5.

b. Møde med Grundejerforeningens formænd – Formandsinitiativet – afholdes 11. januar 2011.
I denne sammenhæng kan kun informeres og diskuteres emner af fælles interesse – der kan ikke vedtages noget gældende Grundejerforeningens opgaver.
Følgende emner ønskes diskuteret:
Parkeringshus, Den lille miljøstation, udarbejdelse af fælles husorden gældende hele Grundejerforeningen, holdning til parabolantenner, fælles internetudbyder, fremløbs- og tilbageløbstid for det varme vand, 1-års-/5-års gennemgangen, parkeringsproblemer.

c. Udsendelse af ”Parkeringsregler i Øresund Strandpark” gældende fra 1. januar 2011.

Ad 3. Møde med Skanska den 9. december 2010.
Referat fra mødet den 04.11.2010 med Skanska blev udleveret til bestyrelsen.
Der blev orienteret om mødet med Skanska den 9. december 2010.  Referat herfra vil blive fremsendt senere.

Ad 4. Rengøring.
Mail af 17.12.2010 til bestyrelsen vedrørende gennemgang af rengøringsarbejdet i nr. 2 og 4 blev diskuteret. 
Det blev understreget, at rengøringsfolkene kun skulle gøre rent – ikke flytte effekter sat uden for lejlighederne - for at kunne gøre rent.
Oversigt over rengøring blev uddelt.
Oversigten blev godkendt til ophængning (lamineret) i Etapens opgange.
Flemming Sørensen og Arne Jensen påtog sig at holde øje med kvaliteten af rengøringsarbejdets udførelse.
Fremtidige/ugentlige afkrydsningsskemaer fra Sundby rengørings Servise skal afleveres til Arne Jensen.
Flemming Sørensen undersøger prisen for udførelse af rengøringsarbejdet i Etape 5.

Ad 5. Snerydning.
Der var almindelig tilfredshed med snerydningen.

Ad 6. Den lille miljøstation.
På baggrund af udleverede dokumenter i sagen gav bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med forhandling med Skanska om en midlertidig, tidsbestemt miljøstation i gode materialer og i en mere æstetisk udførelse.

Ad 7. Tilbagemelding om Rafn & Søn.
Det blev oplyst, at kun ca. 50 medlemmer havde tilsluttet sig et eventuelt søgsmål mod SKAT om nedsættelse af den pålignede ejendomsskat.
Ved henvendelse til Kirsten Boutrup, Rafn & Søn blev det oplyst, at fristen for indlevering af søgsmål var udskudt til den 30. april.
Der var enighed om at foretage endnu en runde i opgangene i forsøg på at give flere medlemmer mulighed for at deltage i søgsmålet. 
Kirsten Jørgensen sender reminder med tilmeldelsesblanket ud til beboerne om dette.

Ad 8. Referent fra bestyrelsesmøderne.
Pernille Poulsen og Flemming Sørensen tilbød at dele referatskrivning mellem sig.

Ad 9. Hjemmesiden.
Der var enighed om flere informationer lagt ud på etapens hjemmeside.
Pernille Poulsen tilbød at formidle informationerne til Thomas Rybak, der er Etapens webmaster.
Kirsten Jørgensen sender snarest forslag til information om de afholdte bestyrelsesmøder ud til bestyrelsen til kommentarer med henblik på hjemmesiden.

Ad 10. Afslutning af 1-års gennemgangen og forberedelse af 5-års gennemgangen.
Eksempel på skema udleveret til ejere til brug for 5-årsgennemgangen fra EKJ blev uddelt og kommenteret.
Det besluttedes at uddele skemaet til ejerne med opfordring til at udfylde det og i tilfælde af eventuelt tilbagestående mangler at sende kopi til Skanska samt kopi til bestyrelsen med henblik på et overbliksbillede af tilbagestående mangler og arten af disse.
Skemaet vil derudover kunne være et godt udgangspunkt for den enkelte ejer til notering af nye/kommende skader i forbindelse med den kommende 5-års gennemgang.
Kirsten skriver følgebrev til skemaet, der uddeles til alle ejere.

Ad 11. Parkeringsregler.
10 m’s afstand til adgangsvej og stikvej fra fortovskant blev diskuteret set i lyset af Grundejerforeningens få parkeringspladser.  En håndhævelse af 10 m-afstanden betyder 4 færre parkeringspladser i Etape 5.
10 m-afstanden er lovmæssigt bestemt af hensyn til uhindret adgang for redningskøretøjer.
Peter Nyholm undersøger lovgrundlaget for dette.

Ad 12. Serviceaftale med henblik på eftersyn af varme/varmtvandsanlæg.
Det besluttedes at tegne en serviceaftale.

Allan Trane, EKJ undersøger aftalens indhold.  Nogle af de arbejdsopgaver, der er indbefattet i det foreliggende tilbud bliver allerede udført af Sundby Rengøring.
Flere tilbud indhentes.

Ad 13. Budget.
I det kommende års budget skal indarbejdes 40.000 kr. til døre i de to cykelskure samt 25.000 kr. til den under punkt 12 vedtagne serviceaftale.

Ad 14.  Navneskilte.
Det besluttedes at lade Sundby Rengøring udfærdige nye navneskilte i fremtiden. 
Bogstaverne på navneskiltene skal være lig bogstaverne på de oprindelige skilte med henblik på efterhånden at få ens navneskilte over alt.

Ad 15. Næst møde.
Næste bestyrelsesmøder afholdes:
torsdag, den 10. februar, torsdag, den 10. marts og onsdag, den 6. april 2011.

Ad 16. Eventuelt.
Ruder, der dugger – forsikringsforhold lægges på hjemmesiden.
Det skal undersøges, om der er tilgængelige parabol-boxe samt pris for sådanne.
Regning fra Thomas Damsholt på kr. 21.875,00 for advokatbistand i forbindelse med vandskaderne i sommeren 2009 - sammenbygningen af penthouse-lejlighederne med 4. sals lejlighederne. 
Regningen bør deles med en trediedel til Etape 4 (1 penthouse-lejlighed) og Etape 5 (2 penthouse-lejligheder).
Det oplystes, at det vil være klogt at udarbejde en vedligeholdelsesplan for Etape 5 indeholdende et budget.  Der arbejdes videre med forslaget.
Forslag til krav i forbindelse med afståelse af areal til det kommende fortov rundt om hjørnet Øresundsvej/Amager Strandvej:  snerydning foretages af Københavns Kommune, opsætning af standere med hundeposer og tømning af samme.
Der afventes orientering om nødvendig arealafståelse fra Københavns Kommune.

Kirsten Jørgensen
4. februar 2011.