Husorden

Ejerforeningen Øresund Strandpark etape 4

Affald

Affald og glasskår må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i forseglet lukket pose.

Aviser, ugeblade og reklamer skal lægges i de særlige papircontainere, der er opstillet, ligesom flasker og glas skal afleveres i flaskecontainer.

Flasker må ikke afleveres udenfor tidsrummet kl. 09 .00 – 22.00. 

Altaner

Der må ikke rystes tæpper og lignende ud af vinduer eller fra altan.
Udendørs ophængning af tøj eller andet materiale højere end altanens rækværk må ikke finde sted.

Altaner skal til enhver tid fremstå ryddelige.
Det er ikke tilladt at ophænge blomsterkasser eller lignende på altanens yderside. Vanding af altanplanter skal ske uden gene af underetagerne.

Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle effekter i murværk eller træværk (fx paraboler og tøjstativer), og der må ikke bores i, files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside.

Indvendig afdækning af altanens glas-flader kan evt. ske med materiale der fremstår ensfarvet i en sandfarve. 

Barnevogne 

Barnevogne og klapvogne må kun henstilles således at de ikke er til gene for andre. Dette kan fx ske under trap- pen i hver opgang eller på aftalte pladser i kælderen, dog aldrig således at placeringen vanskeliggør passage eller indskrænker det frie gangareal. 

Bore- og banketider

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj såsom gulvafhøvler, hammer og lignende må kun finde sted i følgende tidsrum. Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 19.00

Lørdag må brug af boremaskine og andet støjende værktøj kun finde sted i begrænset omfang og kun i tidsrum- met kl. 09.00 – 18.00. Søndag og helligdage er bore/banke frie dage. 

Boldspil

Boldspil må ikke finde sted på parkeringspladsen, stier eller foran opgange. 

Buske og planter

Det er ikke tilladt at betræde buskads og planter og det er ikke tilladt at gå gennem de opsatte bøgehække. 

Børn

Børn må ikke lege i opgange eller i kældre. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. 

Cykler

Cykler må ikke henstilles i opgange, på stierne eller foran indgangspartier.

Cykler henvises til cykelskurene. Der må ikke cykles på stierne og fodgængerarealer.

Ladcykler henvises til den specielt indrettet ladcykelplads. 

Døre

Døre til opgange og kælder skal altid holdes lukkede. Bagdøren er en branddør og må kun benyttes som nødudgang. 

Fester, musik og støj

Der bør generelt være ro i ejendommen efter kl. 22.00. Private fester skal finde sted under hensyntagen til de øvrige beboere og husorden.

Vinduer og altandøre skal ved støj holdes lukkede, så unødig gene af beboere undgås.
Adfærd der medfører et støjniveau der kan erkendes af andre, herunder fra højttalere, må aldrig finde sted.

Tag i det hele taget hensyn til dine naboer. Hold støj på et niveau, som dine naboer kan acceptere. Det gælder selvfølgelig også når du holder fest.

Sørg for at vinduer og døre er lukkede når du spiller musik eller støjer. Skru ned når dine naboer beder dig om det. 

Fodring af dyr

Fodring af vilde dyr og fugle må ikke finde sted på eller fra ejendommens arealer, heller ikke på og fra altaner og fra terrasser.